انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

امروزه شکل دانشگاههای کشورهای توسعه یافته تغییر یافته است و گرایش به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و همچنین برون داد تحقیقات دانشگاهی کاربردی و مورد نیاز صنعت بیشتر رخ نشان می دهد، لذا بحث ارتباط دانشگاه با صنعت و پیرو آن تجاری سازی علم در جامعه و کاربردی کردن آن به منظور استفاده بیشتر جامعه و راحت تر کردن کارها در زندگی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
تجاری¬سازی نتایج تحقیق و کارآفرینی دانشگاهی مأموریت¬های جدیدی هستند که انتظار می رود در این مقطع زمانی دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی به طور کارآمدتری در این عرصه ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفا کند.
بنابراین موفقیت بخش دانشگاهی در تجاری¬سازی نتایج تحقیقات مستلزم فراهم بودن شرایط و پیش¬نیازهای مهم و مختلفی در بخش دانشگاهی، بخش صنعت و محیط اقتصادی – مالی و بازار حاکم بر این دو بخش است. از طرفی تا سیاست¬های تحقیق و توسعه با نظام ملی نوآوری همخوانی نداشته باشد، تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی نیز از کیفیت یا زمینه لازم جهت جذب و دریافت از طرف صنایع برخوردار نخواهد بود.
در این میان خلاء در نهادهای واسطه¬ای از قبیل سازمان¬های توسعۀ نوآوری و سازمان¬های توسعه فناوری، شکل¬گیری نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد حس می¬گردد و دانشگاه¬ها را از دست¬یابی به اهداف انتقال یافته¬های تحقیقاتی خود دور می¬سازد(فکور، 2:1385).

1-1 بیان مسأله
دنیای امروز، دنیای آموزش و پژوهش و ارتباط آنها با صنعت و جامعه است. بدین معنی که آموزش و پژوهش جایگاه و نقش اساسی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. تأثیر ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعۀ آموزش عالی و تبیین اهمیّت این موضوع در توسعۀ ملی اهمیّت زیادی دارد. رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار مهم است. اما این موضوع در اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از موارد و مسائل پیچیده به شمار می¬رود. دلیل آن هم عمدتاً در اختلاف سلیقه ها بین گردانندگان این نهادها می باشد، اختلاف از آنجا سرچشمه می گیرد که دانشگاه یک نهاد و سازمان علمی/پژوهشی است، اما صنعت یک نهاد تجاری و اقتصادی است و تا زمانی که طرز تفکر این دو نهاد به رشد و تکامل برای همکاری متقابل نرود، پیشرفت و توسعه حاصل نمی¬شود (هاشمی داران و همکاران، 2:1386).
از اینرو جوامع و کشورها، کوشش¬های فراوانی را در راستای ایجاد ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت به عمل آورده و در این مسیر راهبردهای متعددی را به اجرا درمی¬آورند.
این کوشش¬ها و تلاش¬ها بخصوص از آنجا مهّم و اساسی جلوه می¬کند که اقتصاددانان، مهمترین عامل صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته را ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت تلقی می¬کنند که در وهلۀ اول با استخدام و به کارگیری نیروهای توانمند و تحصیلکرده تحقّق می¬پذیرد و در مرحلۀ بعد با ایجاد تعامل بین دانشگاه و صنعت (Denison, 2005:2).
دانشگاهیان بر این باورند که آموزش عالی وارد چرخۀ تاریخی نوینی شده است که از آن تحت عنوان «انقلاب آرام » تعبیر می¬شود. اسلاتر و لزلی (1997) این انقلاب را تحت عنوان «سرمایه-داری دانشگاهی » معرفی نموده (Awbery,2006:35)و آن را عقلانیت اقتصادی شکل گرفته¬ای برای نهاد آموزش عالی تلقی می¬نمایند که حاصل رویکرد اقتصاد نوین دانش است (Kutinlahti,2005:17).
مطالعه روند تحولات آموزش عالی ایران حکایت از آغاز فرآیندهای تجاری و همگرایی دانشگاه و صنعت در اشکال پروژه¬های مشترک دانشگاه – صنعت، تأسیس دفاتر دانشگاه و صنعت و دفاتر انتقال فناوری و تأسیس شرکت¬های زایشی و نوبنیاد توسط دانشگاه¬های مادر و ارائه آموزش¬های کاربردی مبتنی بر پرداخت شهریه دانشگاهی به سایر سازمان¬ها دارد.
تشکیل شوراهای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت و شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مصادیقی بر این ادعاست که آموزش عالی ایران، صنعت را به عنوان اولین مشتری خود انتخاب نموده و در تلاش برای پاسخگویی به نیازمندی¬های آن است (آراسته:63،1383).
در گردهمایی مدیران دفاتر ارتباط با صنعت، نیز صراحتاً اذعان شده است که رتبه¬بندی دانشگاه-ها باید بر اساس میزان ارتباط با صنعت و تجاری شدن یافته¬های پژوهشی صورت پذیرد. تغییر در مدیریت دفاتر ارتباط با صنعت از مدیریت میانی به مدیریت ارشد، تأکید بر گسترش فرهنگ تجاری در دانشگاه¬ها و توجه بیشتر به طرح¬های دارای پتانسیل تجاری نیز حکایت از آغاز رسمی این روند در سطح کلان کشور دارد (عباسی،5:1388).
لذا پژوهشگر در این تحقیق درصدد است تا مؤلفه ها و عوامل با اهمیّت و تأثیرگذار مدیریت آموزش عالی در پنج مجموعه ساختاری ، فرهنگی و اجتماعی ، آموزشی ، مدیریتی و مالی را بررسی و شناسایی کرده و ضمن تشخیص مهمترین آنها، میزان اهمیّت و تأثیرگذاری هریک از این عوامل در ارتباط متقابل میان دانشگاه و صنعت و موانع همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت را در محدودۀ تحقیق شناسایی نماید و ضمن ارائه یک مدل مناسب که دیدگاه متخصصان و صاحبنظران در آن مداخله داده شده است ، به توسعه همکاری های میان دانشگاه و صنعت کمک نماید و راه کارهای کاربردی مفیدی را در این زمینه ارائه نماید.

1-1 بیان مسأله………………………………………………………………. 4
1-2 اهمیّت و ضرورت تحقیق……………………………………………….. 6
1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………. 8
1-4 سؤالات تحقیق………………………………………………………….. 9
1-5 تعاریف نظری و عملیاتی……………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ¬ تحقیق

امروزه کسب و کار فناوری پیشرفته به عنوان ضرورتی ملی از سوی کشورها به ویژه کشورهای متکی به صادرات پذیرفته شده و کشورها نیز که از گذشته¬های دور تاکنون متکی به صادرات نفت بوده اند برای توفیق و رهایی از درآمدهای نفتی چاره¬ای جز اتکاء به صادرات محصولات صنعتی یا کشاورزی نخواهد داشت وناگریزند تا فناوری پیشرفته را در اختیار بگیرند.
با توجه باینکه دانشگاه¬ها مرکز پردازش و توسعۀ آگاهی¬های علمی هستند. تبدیل دانسته¬های علمی و دانش فنی به سیستم¬های تولیدی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده¬ها مستقر بوده و به کارگیری این سیستم ، در خدمت به افراد جامعه در مراکز صنعتی به منصه ظهور می¬رسد. به این ترتیب، نه تنها علم جدید بر فناوری استوار است، بلکه افزون بر آن علم جدید ذاتاً میل و گرایش به فناوری شدن دارد.
به عبارت دیگر تحول علم در قرون اخیر نتیجه کاربردی شدن آن است. امروزه در دنیای پیشرفته، فناوری را هم به دیدۀ منبع ثروت و بهتر زیستن و هم به عنوان ابزار قدرت در چیرگی بر طبیعت و جامعه می¬نگرند، به همین دلیل ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش دولت برای سرعت بخشیدن این ارتباط در توسعۀ ملی به نیازهای متقابل تبدیل شده است. دولت در کنار دانشگاه و صنعت قرار دارد و نقش دولت نقش یک تسهیل کننده و حمایت¬کننده است. قطعاً بسیاری از نقش¬های صنایع و دانشگاهها در دنیای رقابتی امروزی بدون حمایت و برنامه¬های دولت دشوار است.
دانشگاه¬ها و صنایع کشور، بهتر است به اثبات رسانند که توانا و هوشمندند و قادرند که بسازند و خلق ایده¬های نو نمایند. دولت¬ها، اغلب نقش خود را از طریق طراحی ساختارهای کلان، ایجاد زیرساخت¬ها، توسعۀ تحقیقات و هدایت عمومی جامعه ایفا می¬کنند و با استفاده از سازوکارهای مختلف مانند سرمایه¬گذاری¬ها، اعمال سیاست¬های پولی و مالی، مالیاتی، وضع قوانین ترغیب¬کننده و محدودکننده و … هدف¬های خود را محقق می سازند. امروزه دولت¬های کشورهای در حال توسعه نیز در جهان نقش مهم مراکز آموزش عالی در توسعۀ ملّی منطقه¬ای را دریافته¬اند. این دولت¬ها می-توانند با ایجاد یک رابطه سودآور پایدار و دوطرفه با مؤسسات، تجاری نقش خود را به طور قابل ملاحظه¬ای بهبود بخشند.

2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان

2-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع در خارج از ایران (پیشینه موضوعی)

در آمریکا باندهای تجاری میان دانشگاه و دنیای کسب و کار در طول جنگ¬های داخلی و بعد از آن از روندی تزایدی برخوردار بوده است «گزارش ییل» در سال 1828 مصداقی بر این مدعاست. طبق این گزارش، پس از آن که آموزش عالی امریکا در قبال برنامۀ درسی سنتی خود مورد سؤال قرار گرفت، در آن گرایشی به سوی تدوین اهداف کاربردی در برنامۀ درسی شکل گرفت. از سویی دیگر نیاز این کشور به شهروندانی آموزش دیده و متخصص، در حوزۀ علوم کاربردی چون کشاورزی و صنایع، به شکل¬گیری سیاستی موسوم به قانون موریل در رابطه با اعطاء زمین منجر گردید (Decter,2007:148 , Power,2000:8).
در آلمان نیز ظهور مدل دانشگاه¬های تحقیقاتی شکل جدیدی از این عقلانیت دانشگاهی است. تأسیس آزمایشگاه¬های تحقیقاتی وابسته به دانشگاه¬ها حاصل این عقلانیت بود. تعدادی از این آزمایشگاه¬ها به کمک سازمان¬های بزرگ خیریه و با هدف کاربرد ثمربخش تحقیقات دانشگاهی تأسیس شدند. به مرور بسیاری از این آزمایشگاه¬ها در دانشگاه¬های بزرگ چون ام – آی – تی و میشیگان مستقر شدند و به این ترتیب اولین ارتباطات تجاری قوی با صنعت به عنوان اولین شریک دانشگاه در ابتدای قرن در اروپا و آمریکا شکل گرفت. لذا با عنایت به فلسفه دانش به عنوان کالایی ارزشمند و جایگزین شدن احکام رقابتی به جای نیازهای نظامی، قانونی جدید وضع شد که به موجب آن، دولت، دانشگاه و صنعت وارد گونه¬ای از تعامل گردیدند، که تا آن زمان تجربه¬ای همانند آن نداشتند (Feldman, 2007:37).
به موجب قانون دولتی دیگری با عنوان نوآوری فناوری استونسون – وایدلر آزمایشگاه¬های دولتی انگلیس مجوز همکاری با شرکت¬های خصوصی دارویی را دریافت نمودند. هدف از این همکاریها، تولید محصول از طریق فرآیند تجاری¬سازی و با استفاده از تسهیلات بخش دولتی چون:

2-1 قسمت اول : پیشینۀ تحقیق در جهان……………………………….. 13
2-1-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی نتایج تحقیقات صنایع در خارج از ایران
(پیشینه موضوعی)…………………………………………………………… 13
2-1-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در جهان…………………………………. 16
2-2 قسمت دوم : پیشینۀ تحقیق در ایران……………………………….. 30
2-2-1 تاریخچه ارتباط دانشگاه با صنعت و تجاری سازی تحقیقات در صنایع در ایران
(پیشینه موضوعی)……………………………………………………………. 30
2-2-2 پیشینه مطالعاتی تحقیق در ایران…………………………………… 33
2-3 قسمت سوم : مبانی نظری تحقیق…………………………………… 40
2-3-1 همکاری دانشگاه و صنعت…………………………………………… 40
2-3-2 همکاری دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در غرب…………… 41
2-3-3 ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران……………… 42
2-3-4 دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان………….. 42
2-3-5 ارتباط صنایع کوچک و متوسط با دانشگاه و نقش آن در توسعه ملی…………………………………………………………………………….. 45
2-3-6 ارتباط دانشگاه¬ها با صنایع کوچک و متوسط……………………… 46
2-3-7 جهانی شدن اقتصاد و هدف گذاری آموزش عالی به سمت تولید دانش کاربردی………………………………………………………………………….. 47
2-3-8 ظهور دانشگاه¬های جدید به منزله مغز جامعه هوشمند و پاسخگو به نیازهای علمی بازا.ر………………………………………………………………………………. 49
2-3-9 تأثیر ارتباطات بین المللی و توسعه علمی در تقویت تعامل دانشگاه¬ها و صنایع…………………………………………………………………………….. 50
2-3-10 آموزش از راه دور و نقش آن در ارائه خدمات به صنایع…………….. 50
2-3-11 ظهور صنایع دانش و اقتصاد دانش…………………………………… 50
2-3-12 تفاوت در انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنایع دانش محور و صنایع توسعه محور در
دانشگاه¬های هلند ……………………………………………………………..51
2-3- 13 مشکلات موجود در مدل صنایع توسعه محور و مدل صنایع دانش محور………………………………………………………………………………51
2-3-14 همکاریهای علمی بین¬المللی آموزش عالی و کمک به کاهش فاصله میان دانش
و فناوری صنعتی………………………………………………………………. 52
2-3-15 اهداف آموزش عالی و ارتباط آن با اقتصاد بازار……………………. 52
2-3-16 اهمیت کارآیی بیرونی آموزش عالی در پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی…………………………………………………………………………… 52
2-3-17 روش¬های تشویقی دولت برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت.. 53
2-3-18 انواع مدل های حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط…………… 56
2-3-19 پشتیبانی و توسعۀ بنگاههای اقتصادی………………………………. 57.
2-3-20 تفاوت¬های فرهنگی میان دانشگاه و صنعت…………………………. 58
2-3-21 قوانین و مجموعه مبانی اخلاقی همکاری با صنعت………………… 59
2-3-22 مالکیت فکری چیست؟………………………………………………….. 60
2-3-23 اهمیّت مالکیت فکری در اقتصاد بازار………………………………….. 60
2-3-24 کنترل مالکیت فکری و خلق دانش دردانشگاه¬های انگلستان…….. 61
2-3-25 وضعیت مالکیت فکری در ایران………………………………………….. 61
2-3-26 اهداف سازمان جهانی مالکیت معنوی………………………………… 62
2-3-27 اهداف تنظیم آیین¬نامه مالکیت فکری در دانشگاه ها……………… 62
2-3-28 مدیریت مالکیت فکری در ارتباط دانشگاه و صنعت…………………… 63
2-3-29 خطر و سرمایه در معرض خطر در پروژه های تحقیقاتی دانشگاه و صنعت………………………………………………………………………………… 63
2-3-30 رازداری یا انتشار نتایج تحقیقات از دیدگاه صنایع و دانشگاه ها……….64
2-3-31 نقش واسطه¬ها در ارتباط دانشگاه و صنعت……………………….. 65
2-3-32 الگوی توسعۀ ارتباط دانشگاه و صنعت………………………………… 66
2-3-32-1 وظایف و ساختارهای سازمانی واسطه¬ داخلی…………………. 66
2-3-32-2 وظایف و ساختار سازمانی واسطه¬ خارجی………………………. 67
2-3-33 نقش واسطه¬های خارجی غیرمتمرکز در ارتباط میان دانشگاه و صنعت……………………………………………………………………………….. 67
2-3-34 مدیریت و استقلال واسطه ها و کنترل آنها در تعامل دانشگاه و صنعت…………………………………………………………………………………. 67
2-3-35 مدیریت مالی ارتباط دانشگاه و صنعت و نقش آن در بهبود این تعامل…. 68
2-3-36 رویکردهای تعیین هزینه و قیمت گذاری خدمات دانشگاه به صنعت…… 70
2-3-37 توزیع درآمد حاصل از فعالیت¬های ارتباط با صنعت……………………… 70
2-3-38 توزیع درآمد بدست آمده از تجاری کردن حق اختراع¬ها و حق امتیازها 71
2-3-39 توزیع درآمد بدست آمده از هزینه¬های بالاسری(سربار) یا مازاد درآمد ایجاد شده……………………………………………………………………………………. 71
2-3-40 مدیریت کارکنان در ارتباط دانشگاه و صنعت………………………………. 72
2-3-41 استخدام کارکنان و مدیریت منابع انسانی……………………………….. 73
2-3-42 مدل ها و انواع پاداش¬ها…………………………………………………… 74
2-3-42-1 پاداش¬های مالی………………………………………………………. 75
2-3-42-2 ارتقاء………………………………………………………………………. 75
2-3-42-3 پاداش¬های غیرمالی…………………………………………………… 76
2-3-43 کارآفرینی دانشگاهی: بررسی ظهور سرمایه گذاری در شرکت¬های انشعابی دانشگاهی…………………………………………………………………………… 76
2-3-44 مقیاسی برای ارزیابی جهت¬گیری کارآفرینی در دانشگاه¬ها……… 77
2-3-45 مدل ساختاری کارآفرینی دانشگاهی…………………………………… 78
2-3-46 کارآفرینی…………………………………………………………………… 79
2-3-47 اجزای نظام ملی نوآوری………………………………………………….. 80
2-3-48 بنیان¬های اجتماعی نوآوری در کانادا و نقش برنامه¬های تحقیقاتی دانشگاهی بر نوآوری…………………………………………………………………………………. 81
2-3-49 پارک¬های علمی، حلقه ضروری زنجیرۀ نوآوری در صنعت و بازار……. 82
2-3-50 نقش پارک¬های علمی و فناوری در تبدیل پژوهش به دانایی و کاربرد آن در اقتصاد ……………………………………………………………………………………………83
2-3-51 پارک¬های تحقیقاتی و پژوهشی در تعامل دانشگاه¬ها و صنایع……. 85
2-3-52 وضعیت پارکهای علمی و فناوری در ایران…………………………………. 86
2-3-53 بررسی اثر مجاورت جغرافیایی و کیفیت دانشگاه در همکاری دانشگاه و صنعت
در انگلستان……………………………………………………………………………… 87
2-3-54 پیش¬نیازهای توسعه علمی در ایران……………………………………….. 88
2-3-55 دانستنی¬های ضروری قبل از انجام پروژه های پژوهشی دانشگاه و صنعت 88
2-3-56 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری…………………………….. 91
2-3-57 تجاری سازی تحقیقات و اهمیّت آن…………………………………………… 92
2-3-58 روش¬های تجاری سازی………………………………………………………. 92
2-3-59 مراحل تجاری سازی تحقیق…………………………………………………… 93
2-3-60 چالش¬ها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات………………………………. 94
2-3-61 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهش¬ها…………………………….. 96
2-3-62 بررسی¬های مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت……. 98
2-3-63 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژه¬ها در تعامل میان دانشگاه و صنعت. 100
2-3-64 انتخاب پروژه تحقیقاتی مناسب، تسریع در تجاری شدن یافته¬های پژوهش…………………………………………………………………………………. 101
2-3-65 ارزیابی پتانسیل تجاری- چک لیست امتیازبندی پروژه ها در اولویت بندی تجاری شدن
تحقیقات دانشگاهی …………………………………………………………………..101
2-3-66 اصول پیش نیاز تجاری سازی تحقیقات در آمریکای شمالی……………. 101
2-3-67 عوامل عمده کلیدی قابل توجه در تجاری شدن یافته های پژوهشی در صنعت……………………………………………………………………………………. 103
2-3-68 روش¬های پیش¬بینی فروش در تجاری شدن یافته های پژوهش……. 105
2-3-68-1 روش های کیفی پیش بینی فروش……………………………………… 105
2-3-68-2 روش¬های کمّی پیش¬بینی فروش……………………………………. 105
2-3-69 نقش دانشگاه در انتقال موثر و کارآمد اطلاعات علمی …………………..110
2-3-70 دسته بندی دانشگاه¬ها براساس انجام پروژه¬های مشترک با صنایع. 111
2-3-71 چه چیزهایی دانشمندان دانشگاهی را به اشتغال در تجاری¬سازی تحقیق ترغیب می¬کند؟…………………………………………………………………………………. 113
2-3-72 آیا نشر مشترک صنعت و دانشگاه به ارتقاء فعالیت تجاری سازی فناوری دانشگاه منتج می گردد؟…………………………………………………………………………. 114
2-3-73 مطالعه تطبیقی انتقال تکنولوژی دانشگاهی به صنعت در آلمان و چین… 117
2-4 ابعاد و مؤلفه¬ای مستخرجه از مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق……………… 118

فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق

در این فصل ضمن بیان روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری بیان گردیده و همچنین روش¬های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده¬ها و طرح کلی مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک بخش¬های کمی و کیفی مطرح گردیده است.
3-1 روش تحقیق
این تحقیق از دیدگاه هدف یک تحقیق کاربردی است چرا که نتایج یافته¬هایش، پاسخی است برای مشکلات عملی موجود در دنیای واقعی و متغیرهای آن کیفی است.
این تحقیق از نظر زمانی، مقطعی است زیرا گردآوری داده¬ها در آن درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می¬شود. در این تحقیق داده¬ها و اطلاعات مربوط به سال 1391 می¬باشد. این تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات یک روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می¬گردد (سرمد،80:1387).
3-2 جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری تشکیل شده است از دو گروه روسا و معاونان و مدیران و کارشناسان دفاتر ارتباط با صنعت ، دانشگاه های مستقر در کلان شهر تهران و مدیران و معاونان صنایع بزرگ کلان شهر تهران.
گروه اول: دانشگاه¬های مستقر در کلان شهر تهران که شامل دانشگاه¬های دولتی (تعداد 25 دانشگاه) – آزاد اسلامی (به تعداد 19 واحد) ، جامع علمی کاربردی (به تعداد 79 واحد) و دانشگاه¬های پیام نور (به تعداد 18 واحد) می¬باشد که جمعاً تعداد آن 141 دانشگاه می¬باشد.
گروه دوم: صنایع بزرگ کلان شهر تهران که شامل صنایعی که احتمال زیادی می¬رود که با دانشگاه ارتباط و همکاری متقابل داشته باشند که تعداد آنها برابر با 63 کارخانه و شرکت صنعتی است.
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه ما در این پژوهش به نمونه در گروه اول و نمونه در گروه دوم تقسیم می¬گردد.
نمونه در گروه اول : با توجه به اسناد و مدارک و پیشینه پژوهش در دانشگاه¬ها، دانشگاه¬های بزرگ جامع و برتر تهران برگزیده شدند که در دانشگاههای دولتی تعداد 8 دانشگاه : شامل دانشگاه تهران – صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) – صنعتی شریف – شهید بهشتی – علم و صنعت – صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تربیت مدرس – علامه طباطبایی و در دانشگاههای آزاد اسلامی تهران تعداد 5 دانشگاه شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – واحد تهران شمال – واحد تهران جنوب – واحد تهران غرب – واحد تهران مرکز و در دانشگاههای جامع علمی کاربردی تعداد 5 دانشگاه شامل مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت غذای تهران – مرکز علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران – مرکز آموزش و پژوهش وزارت صنایع و معادن – دانشگاه صنایع و معادن ایران مرکز تهران – مرکز آموزش علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران و در دانشگاههای پیام نور تهران تعداد3 دانشگاه شامل پیام نور تهران جنوب – پیام نور تهران شرق – و پیام نور تهران غرب بطور هدفمند از جامعه آماری جدا شده و در نمونه قرار گرفتند، که تعداد این نمونه 21 دانشگاه شد که به کلیه دانشگاه¬ها بصورت حضوری مراجعه و ضمن مصاحبه پرسشنامه توزیع و گردآوری گردید (پیوست جدول 3-1).
نمونه در گروه دوم : با توجه به اسناد و مدارک، از جامعه آماری بطور هدفمند تعداد 63 شرکت صنعتی که احتمال زیادی می¬رود بطور مستقیم با دانشگاه¬ها همکاری داشته باشند و بر اساس دو ویژگی زیر انتخاب شدند و به صورت حضوری جهت تکمیل پرسشنامه به 33 واحد از مهمترین آنان طبق جدول پیوست مراجعه شد و مابقی پرسشنامه ها پستی ارسال گردید (پیوست جدول 3-2).
لازم بذکر است ویژگی های نمونه انتخاب شده بر اساس :
1- تعداد پرسنل واحد صنعتی که بیش از 500 نفر می باشد و
2- میزان سرمایه واحدهای صنعتی که بیش از پنج میلیارد تومان می باشد، تعیین گردیده است.

3-1 روش تحقیق………………………………………………………………. 123
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………. 123
3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………….. 123
3-4 ابزار گردآوری داده¬ها و روایی و اعتبار …………………………………128
3-4-1 مصاحبه…………………………………………………………………… 129
3-4-2 طراحی و ارزیابی پرسشنامه………………………………………….. 129
3-5 روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها…………………………………….. 131
3-6 مراحل اجرایی تحقیق……………………………………………………… 132

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
محقق برای تجزیه¬و¬تحلیل¬آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم¬گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه¬ای که صورتبندی کرده است، می¬تواند از روش¬های مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را¬دررابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش¬ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :
• آمار توصیفی
• آمار استنباطی
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل تحصیلات و سالهای خدمت پرداخته شد. به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا t تک نمونه ای استفاده شده است و در قالب نمودار راداری مقایسه ای بین متغیرهای تحقیق در جامعه آماری صورت گرفت.
سپس در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور شناخت متغیر های مکنون و بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی(جدول اشتراکات و جدول تبیین واریانس) استفاده شده است. همچنین برای آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل های اندازه گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی در دو مرتبه استفاده گردیده است.

4-1 توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان
ما در بخش اول پرسشنامه تحقیق حاضر، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ گویان شامل تحصیلات و سالهای خدمت را مورد بررسی قرار دادیم. که یافته های این قسمت از پرسشنامه به صورت جداول و نمودار ارائه خواهد شد.

4-1 توصیف آماری ویژگی های پاسخ دهندگان……………………………… 134
4-1-1 سطح تحصیلات………………………………………………………….. 135
4-1-2 سال های خدمت……………………………………………………….. 136
4-1-3 وضعیت متغیرهای تحقیق ……………………………………………….137
4-1-3-1 وضعیت متغیر عوامل ساختاری………………………………………. 138
4-1-3-2 وضعیت متغیر عوامل فرهنگی – اجتماعی…………………………. 139
4-1-3-3 وضعیت متغیر عوامل آموزشی……………………………………… 140
4-1-3-4 وضعیت متغیر عوامل مدیریتی……………………………………… 141
4-1-3-5 وضعیت متغیر عوامل مالی…………………………………………… 142
4-1-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق………………………………………. 143
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤالات تحقیق……………………… 144
4-2-1 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال اوّل تحقیق………………… 144
4-2-1-1 تحلیل عاملی اکتشافی…………………………………………….. 144
4-2-2 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال دوّم تحقیق………………. 155
4-2-2-1 تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………….. 155
4-2-3 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال سوّم تحقیق……………. 168
4-2-4 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال چهارم تحقیق………….. 169
4-2-5 تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با سؤال پنجم تحقیق ……………173

فصل پنجم: جمع بندی ، یافته های پژوهش، بحث و تفسیر و نتیجه گیری

5-1 جمع بندی……………………………………………………………….. 177
5-2 یافته های تحقیق و ارائه مدل………………………………………….. 178
5-2-1 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال اوّل …………………………….178
5-2-2 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال دوّم تحقیق…………………… 181
5-2-3 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال سوّم تحقیق………………… 184
5-2-4 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال چهارم تحقیق………………… 186
5-2-5 یافته های تحقیق در رابطه با سؤال پنجم تحقیق………………….. 187
5-3 یافته های جانبی تحقیق………………………………………………… 188
5-3-1 سطح تحصیلات………………………………………………………… 189
5-3-2 سال های خدمت………………………………………………………. 189
5-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………….. 190
5-3-4 نمودار راداری متغیرهای تحقیق…………………………….. ……….229
5-6 نتیجه گیری………………………………………………………………… 231
5-7 محدودیت های تحقیق …………………………………………………..236
5-8 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق…………………………………….. 236
5-9 توصیه های کاربردی…………………………………………………….. 238
5-10 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی………………………………. 241

منابع فارسی…………………………………………………………………… 244
منابع انگلیسی………………………………………………………………… 250
ضمائم…………………………………………………………………………. 254
 

Abstract

In today’s developed world, the universities have noticeably altered, changing from the mere traditional to flexible, community-oriented, and industrial ones. The universities which prioritize the needs and demands of the industries and the society are very likely to survive and be beneficial to the society.
This study aimed to “Determining the Significant of Higher Education Administration Components on Collaboration of University and Industry : Developing a Conceptual Model ”. The current study, purposefully, is an applied and correlated research. In this study , statistics were comprised of two groups, namely the universities and major industries located in metropolitan Tehran.
Group I: Universities located in metropolitan Tehran including 25 State Universities, Open Universities (19 branches), Applies Science Universities (79 branches), and Payame Noor (18 branches), 141 universities in total.
Group II: Major universities in Tehran which include universities that are very likely to have a cooperative, reciprocal relationship and collaboration with a number of 63 factories and industrial enterprises.
Among them 21 universities were selected and 63 industrial enterprises were investigated entirely. Visiting the universities and industries , respectively 100 and 120 useful questionnaires were obtained.
In this study, interview was used to determine the approach and important structural components, which paved the way for a more qualified research. The interview questions considered the essence of management components of higher education and their impact on the collaboration between university and industry.
The data were obtained by questionnaires. The mentioned data was collected based on total qualitative interviews and ideas as well as structural agents group (9 questions), cultural and social agents group (10 questions), educational agents group (15 questions), management agents group (8 questions), and financial agents group (6 questions), with the total number of 48 questions.
To analyze the questionnaires data, descriptive and inferential statistics were applied. Structural equation, modeling approach, exploratory analysis, and established agent analysis of first and second rank were also used. The obtained result indicated 5 structural components (%92), cultural and social (%100), educational (%43), managerial (%82), and financial (%32). In addition, in the industry, structural components (%71), cultural and social (%99), educational (%92), managerial (%100), and financial (%34) played important roles. The indexes of each component were examined and detected. so, according to the outputs of the tests and the analysis of the exploratory agent ,the final model was planned . Finally suggestions were proposed to university officials and industries managers, as well as the researches for further related studies.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان