انتخاب صفحه

مقدمه :

راه آهن ایران همانند سایر راه آهن های دنیا تحت فشار روز قزون ناشی از اقزایش جمعیت و نیازهای بیشری برای حمل و نقل مساقر و بار قرار دارد. به همین دلیلی در سال های اخیر توجه بیشتری به تاسیس راه آهن در کشور شده که اجرای محور هایی چون بافق – مشهد و دو خطه کردن مسیر تهران – مشهد میبین این موضوع است . یا در نظر گرفتن تمامی این تمهیدات هنوز همراه آهن با تقاضای بیش از خظرفیت خود مواجه می باشد. یه عنوان مثال می توان یه میر تهران – مشهد اشاره کرد که پس از دو خطه شدن خم نتوانسته است پاسخگوی سیلی تقاضای حمل مساقر خود یاشد. یکی از دلایل محدود کنندہ خطرقیت خط ، تجہیزات ایمانی قعلی و قوانین سیر و حرکت مریوطه است . یا توجه به قوانین سیر و حرکت و به منظور داشتن ایمنی کلاقی . قطار ها با یک فاصله مشخصی اعزام می شوند. به این ترتیبی که هر مسیر یه یخش هایی به نام بلاک تقسیم شده و در هر زمان ققط یک قطار می تواند در هر بلاک وجود داشته باشد . در راه آهن ایران فاصله بین دو ایستگاه یک بلاک را تشکیل می دهد. علائم بلاک نیز به وسیله تجهیزات خاصی به نام سیستم بلاک که در ایستگاه های مجاور قرار دارند و اطلاعات رد و بیدل شده یین سیستم های علائمی ایستگاه حلرقین و وخعیت قسمت های اشغال و آزاد را در اختیار دارند. کنترل می شود. با بلاک بیندی و بهینه کردن حلول بلاک می توان قطار های بیشتری را به مقصد اعزام کرد و خطر قیت خط را اقرایش داد.

فهرست مطالب

چکیده      1

مقدمه  2

فصل اول

1-1-هدف

امروزه با توجه به راحتی و ایمتی قطار، سقر های ریلی رو به افزایشی است – باید چاره ای اندیشید تا بتوان ظرقیت خطوط راه آهن را افزایش داد. راه کارهای زیادی مانتد دو خطه کردن میسرها و نگهداری پیشرفته از خطوط، غیره وجود دارد که این راه کارها بسیار پر هزیته می باشد. یکی دیگر از راه های موجود برای افزایش ظرفیت ، بهینه کردن طول بلاک ها می باشد. بلاک در واقع قاصله ایمن بین قطار هامی باشد که این فاصله از پارامترهایی تشکیل شده است . بلاک ها خود به انواع مختلقی مثل بلاک دستی ، اتوماتیک ، … یا از جهت دیگر به بلاک ثابت یا متحرک تقسیم بتادی میشوند – بعد از یافتن پارامترهای موثر بر طول بلاک ، می توان با مدل کردن این عوامل و استقاده از نرم افزارهای آماری مانتد SP , S.S پارامترهای اصلی موثر بر طول بلاک را یافت. سپس می توان ظرفیت بهیته خطوط را به دست آورد. سپس برای مسیر تهران – مشهد در حالت یک خطه، ظرفیت بهینه را به دست می آوریم و با ظرفیت موجود دو خطه حال حاضر مقایسه می کنیم و درصد ضروریت و اهمیت دو خطه کردن این مسیر را می یابیم.

1-1-هدف  4

1-2-پیشینه تحقیق      35

1-3-روش کار وتحقیق   36

1-4-اهداف وفرضیات 37

1-5-دامنه اثرمساله درجامعه علمی واجتماع 38

1-6-محدودیت ها وچهارچوب پروژه  39

اختصاص مقادیربه متغیرهای مستقل و وابسته

اختصاص مقادیربه متغیرهای مستقل و وابسته

فصل دوم

۲- ۴- محاسبه ظرفیت با یک پست بلاک :

اختلاف محاسبه ظرفیت یک بلاک با پست بلاک و بدون آن در محاسبه میانگین حداقل قواصل زمانی بین حرکت قطارها (ffin) می باشد. جهت محاسبه حداقل فواصل زمانی بین حرکت قطار ها (Itii) با وجود پست بلاک یک پارامتر دیگر به نام زمان آزاد شدن بلاک (IIR) اضافه می گردد. این زمان جهت ایمنی به کار می رود و زمان سیر مسافتی است که قطار پس از بیست بلاک باید طی کند تا علامت هشدار دهنده ، بلاک را خالی تشان داده و اجازه ورود قطار بعدی به بلاک خالی شده را بدهد. زمان آزاد شدن بلاک براساسی مسافت ایمنی جهت آزاد کردن بلاک ، طول قطار ها و میانگین سرعت قطار ها محاسیه می گردد. در صورتی که دو قطار به صورت پشت سر هم به یک بلاک اعزام شود و در این حالت آگر زمان سیر قطار دوم تا رسیدن به نقطه ای که علامت هشدار دهنده بلاک بعدی را مشاهده می کند ، کوچکتر از زمان سیر قطار اول جهت آزادسازی بلاک باشد، در این جا به منظور جلوگیری از توقف و یا کاهش سرعت دوم ، زمان یا به حداقل فاصله زمانی بین حرکت قطار اول و دوم اضافه می گردد.

2-1-طبقه بندی ومقدمه واظهار بکربودن متون    42

2-2-بررسی مقالات   44

2-2-1-مقالات فارسی  44

2-2-1-1-محاسبه ظرفیت خطوط درسیستم بلاک اتوماتیک (تراک بندی) ومحاسبه بهینه پست بلاک ها     44

2-2-1-2-سیستم های بلاک متحرک  57

2-2-1-3-مدرن سازی ونگهداری تجهیزات علائم وارتباطات درراه آهن ژاپن   65

2-2-2-مقالات لاتین   75

2-2-2-1- سیستم بلاک جدید با استفاده از پردازش ریزموج برای ردیابی قطار     75

2-2-2-2- سیستم بلاک مطلق   79

2-3-بررسی تزها وپروژه ها    90

2-3-1-طراحی وپیاده سازی سیستم بلاک بندی خطوط ریلی بااستفاده از الگوریتم هوشمند  90

2-3-2-آنالیز شبیه سازی هدوی وظرفیت خطوط درسیستم بلاک ثابت و متحرک  98

2-3-3-شناسایی گلوگاه های خطوط راه اهن وارزیابی آلترتاتیوهای مختلف جهت رفع آنها 101

2-4-بررسی کتابها  138

2-4-1-اصول مهندسی راه آهن   138

2-4-2-فن آوری  روز راه آهن ژاپن 144

2-5-بررسی کنفرانس ها 147

2-5-1-بررسی ششمین همایش حمل ونقل ریلی 147

2-5-1-1-مدل اولیه برای زمان بندی حرکت قطارها باتوجه به مسدودی بلاک ها 147

2-5-1-2-راه کارهایی جهت افزایش ظرفیت خطوط راه آهن 160

2-2-5-بررسی هشتمین همایش حمل ونقل ریلی   167

2-2-5-1-شبیه اسزی وتحلیل روشهای بلاک بندی خطوط راه آهن درسیستم سیگنالینگ بلاک ثابت 167

2-6-بررسی آیین نامه بین المللی راه آهن ها 178

2-6-1-برسی نشریه شماره2-405   178

2-6-2-بررسی نشریه شماره 1-450  181

2-7-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حال 182

تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

فصل سوم

3-1- روش بکار گرفته شده و دلایل آن

در پژوهش هایی که مبتنی بر مشاهدات تجربی است، تجزیه و تحلیل داده های مشاهده شده یکی از فرایندهای آن پژوهش است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری مختلف استغاده مجمی شود. استفاده از روش های متفاوت آماری به نوع، مقیاس، ماهیت، روش اجرا، روش گردآوری اطلاعات و هدف تحقیق برمی گردد. فرایند تجزیه و تحلیل با روشهای ساده و اولیه آماری تا روشهای پیچیده و پیشرفته بسته به نوع و ماهیت پژوهش محاسبه و تحلیل می شوند و برای این منظور از تحلیل توصیفی و استنباطی آمار استفاده می شود. کاربرد آمار توصیفی از شکل د دی متغیرها با استغاده از داده های خام و قابل پردازش نمودن آن تا محاسبه شاخص های آماری گرایش مرکزی و پراکندگی است که با استفاده جداول و نمودارها گزارش می شوند. آمار استنباطی برپایه مشاهدات نمونه گیری شده و براساس اصول و قوانینی که پایه های آنها بر تئوری احتمالات نهاده شده است، در مورد میزان اهمیت و اعتبار مقادیر توصیغی و احتمال درست بودن هر یک از مقادیر و نتایح قضاوت می کند. در این پژوهش مطابق با این اصول برای تجزیه و تحلیل توصیغی از نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازههای گرایش به مرکز و اندازدهای پراکندگی استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل استنباطی و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق آمار استنباطی بکار رفته است. در جریان تجزیه و تحلیل آماری از بسته نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس استفاده شده است.

3-1-روش به کارگرفته شده ودلایل آن  184

3-2-دستور العمل جمع آوری اطلاعات وروشهای به کاررفته 186

3-3-تعاریف،اختصارات ونشانه های ریاضی 191

3-3-1-تعاریف    191

3-3-2-اختصارات ونشانه های ریاضی 194

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده    196

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی   199

تعریف متغیر هایی که میخواهیم در مدل شرکت داشته باشند

تعریف متغیر هایی که میخواهیم در مدل شرکت داشته باشند

فصل چهارم

۴- ۲- موضوعات مورد نظر :

راه آهن ایران شامل ۱۴ ناحیه می باشد. مسیر تهران – مشهد در سه ناحیه قرار گرفته است که شامل ناحیه تهران (تهران – گرمسار)، ناحیه شمال شرقی ( یاتری – نقاب ) و ناحیه خراسان (اسفراین – مشهد ) می باشد. مسیر مذکور شامل ۴۸ بلاک و به طول ۹۲۶ کیلومتر می باشد. اطلاعات مورد نظر برای تمامی بلاک ها استخراج شده و در جداول شماره ۱۹ تا ۴۶ همین فصل و در قسمت پیوست گنجانده شده است . در زیر توضیحاتی در مورد جداول ، نحوه استخراج اطلاعات ، اداره مورد نظر که اطلاعات آن مکان به دست آمده ارائه می گردد.

4-1-مقدمه  203

4-2-موضوعات مورد بحث 206

4-2-1-مشخصات شیب وفراز          206

4-2-2-مشخصات قوس   207

4-2-3-مشصات علائمی ایستگاه ها   208

4-2-4-نواحی تقلیل سرعت   208

4-2-5-برنامه زمان بندی حرکت قطارها  208

4-2-6-مشخصات واگن های مسافری   208

4-2-7-مشخصات لکوموتیوها   208

4-2-8-مسافت ترمز 209

4-2-9-ظرفیت ریلی 211

4-2-10-مشخصات قطارهای باری مسیر تهران-مشهد 212

4-2-11-مشخصات قطارهای مسافری مسیرتهران-مشهد  212

4-2-12-مسافت دید 213

4-2-13-فاصله هم پوشانی  214

4-2-14-سرفاصله  215

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال از سوالات موضوع تحقیق 229

4-4-مشکلات درجمع آوری اطلاعات  232

گرفتن نتایج خروجی از نرم افزار

گرفتن نتایج خروجی از نرم افزار

فصل پنجم

5-1تحلیل اطلاعات  234

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک از سوالات فرضیات تحقیق   248

5-2-1-مقدمه  248

5-2-2-بررسی ظرفیت 251

5-3-نتیجه گیری 252

5-4-پیشنهادات 258

پیوست ها     259

پیوست1-جدول آماری مربوط به ایستگاه های مسیرتهران-مشهد  260

پیوست2-خروجی های نرم افزار SPSSا     310

پیوست3-کروکی ایستگاه های مسیرتهران-مشهد    344

منابع فارسی   392

منابع لاتین 396

سایت های مورد استفاده 398

چکیده انگلیسی 399

فهرست جداول

1-نمونه هایی از سیگنال  9

2-تفاصل به دست آمده برای بلاک خاتون آباد-احمد آباد 51

3-سیرتحول سیستم های ارتباطی راه آهن ژاپن 66

4-سیرتحول سیستم های علائمی ژاپن 69

5-سیستم های علائمی موجود در راه آهن ژاپن 70

6-ایستگاه های بافق-سیرجان 113

7-توالی مناسب احداث ایستگاه های پیش بینی شده خط بافق-سیرجان   123

8-محل بهینه پست بلاک ها    125

9-ظرفیت بلاک ها پس ازتراکت بندی بلاک های موجود       125

10-ظرفیت بلاک ها پس از دوخطه کردن  126

11-ظرفیت بلاک ها پس ازدوخطه کردن وتراک بندی  127

12-ظریت بلاک ها بااحداث ایستگاه های پیش بینی شده وتراک بندی 128

13-ظرفیت بلاک ها بااحداث ایستگاه های پیش بینی شده ودوخطه کردن 129

14-ظرفیت بلاک ها بااحداث ایستگاه های پیش بینی شده ،دوخطه کردن وتراک بندی 130

15-نتایج آلتراناتیو های مختلف رفع گلوگاه 132

16-نتایج به کارگیری روشهای مختلف برای مسیربافق-سیرجان 165

17-ضرایب گروه بندی قطارها 179

18-داده جهت تحلیل درنرم افزار SPSSا    186

19-مشخصات قوس های ناحیه تهران 216

20-مشخصات قوس های ناحیه خراسان  217

21-مشخصات واگن های مسافری 220

22-مشخصات لکوموتیوهای راه آهن ایران 221

23-مشخصات قاطرهای مسیرتهران-مشهد 222

24-مشخصات قطارهای مسافری مسیرتهران-مشهد  223

25-مشخصات قطارهای مسیرتهران-مشهد به تفکیک بلاک 224

26-سرفاصله زمانی قطارهای تهران-مشهد 226

27-مسافت دید 227

28-مسافت ترمز مجاز 228

29-شاتخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 234

30-همبستگی بین متغیرهای تحقیق  236

31-نتایج آزمون مدل برازش متغیرهای مستقل به صورت هم زمان 237

32-نتایج آزمون مدل برازش متغیرهای مستقل سرفاصله،مسافت دید ومسافت ترمز 238

33-نتایج آزمون مدل برازش متغیرهای مستقل سرفاصله ومسافت ترمز 239

34-بلاک بندی مسیرتهران-مشهد  249

35-ضریب بهبود ظرفیت دربلاک بندی 253

36-مقدار ظرفیت باسرعت های مختلف 255

37-هزینه احداث یک کیلومتر روسازی خط باکرپلاژ بتونی وریل  256

38-هزینه کابل کشی وسیگنال بندی 257

39-مشخصات شیب وفراز ناحیه تهران 261

40-مشخصات شیب وفراز ناحیه شمال شرق 268

41-مشخصات شیب وفراز ناحیه خراسان 286

42-مشخصات قوس های ناحیه شمال شرق 296

43-نواحی تقلیل سرت مسیرتهران-مشهد   301

44-مشخصات علائمی ایستگاه های مسیرتهران-مشهد 302

45-برنامه حرکت قطار مسافری تهران-مشهد وبالعکس 305

46-ظرفیت ریلی مسیرتهران-مشهد 308

فهرست نمودارها

1-محاسبه زمان سیرقطارها  52

2-الگوریتم محاسبه زمان اضافی جهت محاسبه ظرفیت بادوپست بلاک 56

3-مقایسه زمان بندی ارسال قطارها دردوسیستم بلاک ثابت ومتحرک 59

4-پروفیل دینامیک واستارتیک قطار 62

5-تغییرات سرفاصله برسحب ماکزیمم سرعت خط 169

6-سرفاصله درسیستم های مختلف سیگنالینگ به تفکیک سرعت ماکزیمم خط 174

7-بررسی ظرفی خطوط درسیستم های سیگنالینگ به تفکیک سرعت ماکزیمم خط 174

8-مقایسه تغییرات ظرفیت درخطو 3و4و5 نمایی برحسب سرعت ماکزیمم خط 174

9-نمودار فراوانی طول بلاک وطول طار 241

10-نمودار فراوانی سرفاصله وفاصله هم پوشانی 242

11-نمودار فراوانی مسافت ترمز وشعاع قوس 243

12-نمودار فراوانی شیب وفراز ومسافت دید 244

13-هیستوگرام فراوانی باقیمانده  245

14-پراکندگی باقی مانده ها 245

15-هیستوگرام فراوانی باقیمانده های استاندارد 246

16-پراکندگی باقی مانده ها 246

17-برازش خطی متغیر وابسته بلاک برحسب فاصله 247

18-برازش خطی متغیر وابسته بلاک برمسافت ترمز 247

فهرست شکلها

1-نظام حمل ونقل ریلی 6

2-سیستم ارتباطات وعلائم الکتریکی 7

3-انواع چراغ سیگنالینگ 8

4-ماشین سوزن 9

5-مدار خط 10

6-محور شمار 10

7-دستگاه اینترلاکینگ 11

8-علائم مورد استفاده درتقاطع هم سطح 12

9-سیستم کنترل اتوماتیک قطار 12

10-سیستم کنترل مرکزی ترافیک قطار 13

11-تجهیزات حفاظتی 13

12-اولین نمونه دستگاه های ایمنی علائم الکتریکی 14

13-اولین نمونه دستگاه های ایمنی علائم الکتریکی 15

14-نمونه جدید دستگاه های ایمنی علائم الکتریکی 15

15-سیستم توکنلس بلاک ژاپنی   19

16-بلاک مکانی وزمانی 20

17-سیستم بلاک اتوماتیک 21

18-سیستم بلاک اتوماتیک 22

19-دستگاه بلاک دستی 23

20-مقایسه بالک درراه آهن تک خطه 23

21-عملیات دستگاه بلاک نیمه خود کار 28

22-نحوه شمارش محور توسط محور شمار 30

23-سیستم محورشمار 31

24-نحوه ارتباط اجزای سیستم بلاک  32

25-نمای جلو راک واحد کنترل مرکزی بلاک اتوماتیک 33

26-ترتیب استقرار بویین ها برروی ریل 34

27-صفحه جلویی واحد پانل محور شمار 34

28-مقادیر مورد استفاده جهت محاسبه حداقل فاصله زمانی بین حرکت قطارها 55

29-بلوک دیاگرام سیستم استفاده شده در راه آهن سانفرانسیسکو 63

30-سیستم ردیاب قطار  76

31-ساختار پایه ای سیستم COMBATا  76

32-آزمایش میدانی 77

33-تجهیزات ایستگاه مرکز 78

34-ایستگاه یک خطه ودوخطه کلاسAا    86

35- ایستگاه یک خطه ودوخطه کلاسBا

36-ایستگاه یک خطه کلاسB درمحدوده سیگنالینگ دوحالته  88

37-ایستگاه یک خطه ودوخطه کلاس B درمحدوده سیگنالینگ چند حالته 89

38-تخصیص علامت ها ومیدان هایی بلاک  139

39-بلاک بندی وعلامت دهی درمسیرهای جدید الاحداث راه آهن آلمان 143

40-اصول کلی مدارخطر 144

41-سیستم بلاک علائم بلاک 146

42-مسیرتک خطه با K ایستگاه 152

43-محاسبه سرفاصله درسیستم های دونما 171

44-محاسبه سرفاصله درسیستم های سه نما 172

45-ماحسبه سرفاصله درسیستم های چهارنما   172

46-فاصه دو قطا رمتوالی درسیستم پیوسته 176

47-تعریف متیغرهای مستقل و وابسته درنرم افزار 196

48-اختصاص مقادیر به متغیرهای مستقل و وابسته  197

49-تحلیل داده ها   197

50-تعریل متغیرهایی که میخواهیم درمدل شرکت داشته باشند 198

51-گرفتن نتایج خروجی ازنرم افزار 198

52-عوامل موثر برطول بلاک 203


Abstract

In this project , the first evaluated the mean of block and

blocking , then evaluated Persian and foreign paper and thesis

the related with this project .

The goal of this studies , determing cases that influence for

length of block , then collected statistics that related with this

case in the Tehran – Mash had Rail way and analysis this

statistics with SPPS __ software .

With notice the significance level and fisher statistic that exited

in SPSS software determine the cases that have maximum

influence for length of block .

Then , with notice the cases determined , blocking the exist

distance between Railway station . and determined the improve

capacity for each station . and increasing capacity in the case

one – way Railway determined .

In the end , doing the evaluated economical for increasing

railway ( tow – way ) and blocking the one – way railway.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”105158″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

[purchase_link id=”105159″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید