انتخاب صفحه

مقدمه

با ادامه روند فزاینده روزافزون تردد وسایل نقلیه درشهرها وجاده ها درچند دهه اخیر،متاسفانه میزان وشدت تصادفات رشد چشمگیری به همراه داشته که ضایعات جانی ومالی ناشی از این تصافدات تبعات سنگینی برجامعه بشری تحمیل میکند.درکشورهیا آسیا واقیانوسیه سالانه بیش از 435 هزار نفر قربانی حوادث جاده ای میشوند ودرطی ده سال اخیر تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای بیش از 45% رشد داشته وشاید امرژ درآسیا واقیانوسه تصادفات بیش از بیماری های سل ومالاریا،علت مرگ ومیرمحسوب میشود.تصادفات جاده ای درواقع مشکلی برای اقتصاد ونیزسلامت عمومی درسطح جهان است.برای مشخص نمودن میزان توسعه ملی درزمینه ایمنی ترافیک،داشتن دیدگاهی ازسطح ایمنی جاده ای درچهارچوب بین المللی حائزاهمیت میباشد.درکشورما ایران نیز آمار متوفیات ناشی از تصادفات جاده ای روند روبه رشدی را دارد.درسال 1381 آمار تعداد متوفیات ومجروحین ناشی ازتصادفات درطح کشورحدود 189000 نفربوده که این میزان درسال 1382 به بیش از 248000 نفر بالغ گردیده است.رشد بیش از 30 درصدی تعداد متوفیات ومجروحین تصادفات موید ضرورت اهمیت وتوجه جهت کاهش این میزان تلفات میباشد.

جهت کاهش نرخ بالای تصادفات میبایست اقدامات جدی وموثری راانجام داد.در کشورهای پیشرفته دنیا در این خصوص تحقیقات وسیعی درمراکز تحقیقاتی و موسسات علمی راجع به علل وقوع تصادفات،روشهای پیشگیری ازبروز تصادفات،ارزیابی وبرآورد میزان ضایعات وهزینه ناشی ازتصادفات انجام گرفته وهنوز هم درحال انجام است.به هر حال باتوجه به پیچیدگی درمبحث ایمنی جاده ای وبه منظور مقایسه پیشرفت کشورها ومناطق مختلف درزمینه ی ایمنی جاده ای،تحقیقات مورد نیاز نیزپیچیده تر خواهند بود.ابنیه فنی راه ها(تونل،پل،دیوارهای حائل و..) ازبخشهای مهم ودخیل درزمینه بحث ایمنی جاده هیا میباشد.تعیین شاخص ایمنی ابنیه فنی بادرنظرگرفتن شاخص های موثروپارامترهای دخیل به صورت مجزا میتواند ازعوامل مهم و اثرگذار افزایش ایمنی جاده ها محسوب گردد.عدم رعایت استانداردها وآیین نامه های مربوط به هرکدام درهنگامی طراحی واجرا وهمچین عدم رعایت قوانین ومقررات،نقایص فنی خودروها،نقایص مربوط به تابلوها،خط کشی ها وعلائم راهنمایی در هنگام بهره برداری ازعوامل دخیل دربروز تصادفات به شمار می آیند.ازاین رو با انجام تحقیقات دراین زمینه بابخشهای مرتبط درمراحل مختلف (طراحی،اجرا وبهره برداری) وتعیین پارامترهای موثردرافزایش ایمنی ابنیه فنی،(پل،تونل،و…) بتوان ازمیزان تصادفات مرتبط بااین بخش ازجاده کاست.

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه   2

فصل اول:کلیات

1-3-پیشینه تحقیق

روشها وتحقیقات مختلف وگسترده ای درخصوص تعیین عوامل مختلف بروز تصادفات جاده ای انجام گرفته است.اما درخصوص تصادفی که درشرایط و موقعیت خاصی به وقوع پیوسته دارای علل وعوامل خاص خود میباشد که می بایست دراین زمینه تحقیقات بیشتری به عمل آید.براساس بررسی های انجام گرفته دراین خصوص تحقیقات بسیارمحدود وخاصی انجام پذیرفته که باتوجه به آماروداده های مربوط جهت استخراج مدلی که بتوان دربرگیرنده تمامی علل وقوع تصادف باشد،تقریبا غیرممکن میباشد.بدین جهت باتفکیک سه عامل انسان،وسیله نقلیه،جاده برای هرکدام ازعوامل ذکر شده میتوان مدلی براساس داده ها واطلاعات جمع آوری شده ،به دست آورد.طبق تحقیق وبررسی به عمل آمده تاکنون مدلی که بتوان علل وقوع تصادف باعامل جاده ای راتجزیه وتحلیل کرد ارائه نگردیده ویا به صورت موردی بوده که جامعیت نداشته است.

1-1-اهمیت پژوهش وهدف 4

1-2-تعریف مساله 12

1-3-پیشینه تحقیق 13

1-4-روش کار وتحقیق وفرضیات 14

1-5-موانع ومشکلات موجود 16

1-6-ساختار تحقیق 17

چگونگی ارتباط وامل دخیل در وقوع یک تصادف

چگونگی ارتباط وامل دخیل در وقوع یک تصادف

فصل دوم:آمار تصادفات وعوامل موثردرتصادفات جاده ای

2-1-وضعیت تصادفات جاده ای

درسال 2002 حدود 180/1 هزار نفر دراثر تصادفات درجهان کشته شده اند و 5 میلیون نفر مجروح که پیش بینی مشود تا سال 2020 میزان کشته های به 3/2 میلیون نفر ومیزان تصادفات به حدود 60% افزایش می یابد.آمارها درکشورهای توسعه یافته 30% کاهش ودرکشورهای کمتر توسعه یافته 90% افزایش نشان میدهد.برآورد سالینه جهانی برای خسارت ناشی از تلفات 250 میلیارد دلار درسال تخمین زده میشود.50% تلفات ومرگ ومیرهای ناشی ازتصادفات جاده ای درگروه سنی 15-44 یعنی فعال ترین گروه جوامع دسته بندی شده است.درکشورایران وضعیت تصادفات جاده ای به مراتب وخیم تر وحادتر میباشد.درسال 82 تعداد کشته های ناشی ازتصادفات نزدی کبه 26 هزارنفر بوده است که تقریبا 35% کل متوفیات کشور را شامل میشود ونسبت به سال قبل یعنی 81،رقمی حدود 13 درصد رشد را نشان میدهد

2-1-وضعیت تصادفات جاده ای 19

2-2-میزان هزینه های ناشی از تصادفات جاده ای درایران  19

2-3-عوامل موثردرتصادفات جاده ای  20

2-3-1-کلیات 20

2-3-2-عامل انسانی 22

2-3-3-عاملمربوط به راه  22

2-3-4-عامل مربوط به وسیله نقلیه 24

یک نوع سیستم تجزیه وتحلیل تصادفات

یک نوع سیستم تجزیه وتحلیل تصادفات

فصل سوم:پارامترهای اثرگذار درایمنی پل وتونل

3-2-1-تاریخچه پلسازی

بشرهمواره دنبال راهی برای حمل ونقل کالا ازمحلی به محل دیگر بوده است.حمل ونقل ازطریق رودخانه توسط قایق های اولیه،اولین روش بود که بشر بدان دست یافت.هرچند که امروزه نیزحمل ونقل دریایی ارزانترین نوع حمل ونقل میباشدا ما تنبود راه های آبی درهرمسیر دلخواه بشر را ناگزیر به استفاده از راه های زمینی نموده است.هرچند که درحمل ونقل اولیه بااستفاده از اسب وقاطر وشتر،برای عبور از دره ها ورودخانه ها احتیاج به تمهیدات خاصی نبود وعبور ازاین موانع هرچند که به دشواری ولی به هر طریق صورت میگرفت،لیکن لزوم سرعت بیشتر درارتباطات و همچنین سنگین تر شدن محصولات واستفاده از وسایل حمل ونقل پیشرفته تر،سرانجام روزی بشرا را به این فکر انداخت که برای عبور از دره ها ورودخانه،معبری ایجاد نماید که امروزه به آن را پل می نامیم.درسرزمین امروزی ایران،قدیمی ترین پلی که آثار به جای مانده پلی است که اورارتوها روی رود ارس که درحال حاضر مرز بین ایران وشوروی میباشد،بنا کرده اند.

3-1-مقدمه 26

3-2-پل 28

3-2-1-تاریخچه پلسازی 28

3-2-2-تعاریف   29

3-2-3-تقسیم بندی سازه پل 30

3-2-4-طبقه بندی پلها 31

3-2-5-عوامل موثردرایمنی پلها 33

3-3-تونل 35

3-3-1-تاریخچه تونل سازی 35

3-3-2-تعاریف 36

3-3-3-عوامل موثردرایمنی تونلها 37

3-3-3-1-روشنایی 38

3-3-3-2-تهویه 44

3-3-3-3-محدودیت نیمرخ عرضی 47

فصل چهارم:بررسی شاخص های ایمنی،تحقیقات مربوط به ایمنی ابنیه فنی و تعیین شکل مدل تحقیق

4-3-1-روش تعداد تصادفات

دراین روش تنها تعداد تصادفات شمرده میشود ومزایای آن سادگی وسرعت عمل است اما تنها درخیابان های شهرهای کوچک وباترافیک کم وتغییرات محدود در حجم ترافیک قابل به کارگیری بوده ودرصورت وجود تغییرات زیاد درحجم ترافیک،نتایج قابل اتکا نیست.ارزش این عدد ممکن است گاهگاهی دراثر به وجود آمدن نوساناتی درروند تصادفات محلی تغییر نماید.نباید بیش ازحد روی عدد تصادف تاکید نمود زیرا امکان دارد محل هایی وجود داشته باشد که باداشتن عدد تصادف پایین دارای تصادفات منجر به جرح یافوت هستند.لذا استفاده از عدد تصادف باعث میشود که این محل های خطرناک که ازنظر تعداد تصادفات پایین هستند نادیده گرفته شوند.

4-5-تحقیقات انجام گرفته درخصوص ایمنی پل ها وتونل های درمبحث ایمنی راه ها

تاکنون در داخل کشور تحقیقاتی درخصوص تیین وضعیت ایمنی،شاخص مربوطه درهنگام بهره برداری انجام نگرفته است.بااین وجود درکشورهای مختلف جهان تحقیقات گسترده ای در زمینه ایمنی وبررسی وضعیت موجود درهربخش پذیرفته و یادرحال تکمیل ونوآوری دراین مبحث میباشند.که درادامه به بررسی تحقیقاتی که توسط سازمان های دخیل وتحقیقاتی درهرکدام ازبخشهای تونل وپل به صورت جداگانه باتوجه به اهمیت هربخش،می پردازیم.

4-1-مقدمه 49

4-2-تاریخچه شاخصهای ایمنی راه ها 50

4-3-روشهای سنجش ایمنی 56

4-3-1-روش تعداد تصادفات 56

4-3-2-روش نرخ تصادفات 56

4-3-3-روش تعداد نرخ 57

4-3-4-روش کیفیت نرخ 58

4-3-5-روش وزارت راه ایالت جورجیا 60

4-4-مدلهای ریاضی موجود درایمنی 62

4-5-تحقیقات انجام گرفته درخصوص ایمنی پل وتونل 80

4-5-1-ایمنی تونل درراه ها 80

4-5-2-ایمنی پل درراه ها 96

4-6-شکل کلی مدل مورد تحقیق 106

فصل پنجم:ارائه مدل پیشنهادی مربوط به پل وتونل

5-2-کلیات مدل ارائه شده

همانگونه که درفصل چهارم توضیح داده شده است،مدل های بسیاری در زمینه پیش بینی تصادفات جاده ای توسط محققین ارائه شده است که درامر پیش بینی تصادفات درمحورهای مختلف به کاررفته است.البته قابل ذکر است که متغیرهای استفاده شده درمدلها،بستگی به اینکه مدل به چه صورتی برسری میشود،تفاوت میکند.ازآنجا که هدف این پایان نامه ارائه مدلی برای ایمنی ابنیه فنی(پل وتونل) بوده،از مدل پیش بینی تصادفات درمکان های پرخطر وحادثه خیزبوده است.حتی الامکان سعی گردیده است،متغیرهای مهم وموثری برای معرفی برای هرکدام از مدل ها استفاده گردد.ازآنجا که مشخصات مربوط به قسمت های دخیل درایمنی تردد درمحل ابنیه فنی(پل وتونل) به صورت جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی بوده که به صورت جداولی که درپیوست ارائه شده است درمدل مربوط به کارگرفته شده است.

5-3-انتخاب متغیرهای موثر درمدل

مدل ارائه شده جهت ایمنی پل وتونل براساس متغیرهای دخیل درایمنی به صورت جداگانه براساس اهمیت نقش متغیرها ومشخصات هندسه وحجم تردد وسایل نقلیه تکمیل گردیده است که درذیل به صورت مجزا توضیح داده شده است.

B-قوس ها ودید درمحل پل

طبق آیین نامه طرح هندسی حدالامکان می بایست ازقرارگیری پل درداخل قوسی ها جلوگیری به عمل آید.درغیراین صورت می بایست فواصل مربوط به دید (توقف،ترمز) رادرقبل وبعداز محل پل رعایت نمود که درصورت توقف ویاایجاد مانعی درمسیر حرکت برروی پل ازبروز تصادف جلوگیری شود.

5-1-مقدمه 108

5-2-کلیات مدل ارائه شده 110

5-3-انتخاب متغیرهای موثردرمدل 111

5-3-1-متغیرهای موثردرمدل ایمنی مربو ط به پل         111

5-3-2-متغیرهای موثردر مدل ایمنی مربوط به تونل   116

5-4-حوزه مورد مطالعه وجمع آوری آمار واطلاعات       120

5-4-1-انتخاب حوزه مورد مطالعه 120

5-4-2-جمع آوری واطلاعات درسازمانها 121

5-4-3-جمع آوری آمار واطلعات ازطریق برداشت میدانی 123

5-4-3-1-برداشت اطلاعات ومشخصات متغیر پل ها 123

5-4-3-2-برداشت اطلاعات ومشخصات متغیر تونلها  126

5-5-چارچوب مدل 128

5-5-1-معرفی نرم افزار 128

5-5-2-تحلیل وپردازش مدل 19

5-6-جزئیات مدل انتخاب شده 133

5-6-1-مدلسازی مربوط به پل 137

5-6- 2-مدلسازی مربوط به تونل 147

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

پیشنهادات برای تحقیق بیشتر

پیشنهادات زیربرای انجام پژوهشهای آینده مطرح میگردد:

-باتوجه به عد م اطلاعات ثبت شده مناسب برای آنالیز وساختن مدلهای پیش بینی علمی،پیشنهاد میشود روش وچارچوب مناسب برای ثبت اطلاعات ترافیکی،فیزیکی راه ها وثبت میزان تصادفات راه های کشور به صورت نقطه ای بررسی وارائه شود.

– باتوجه به کمبود مدالهای پیش بینی تصادف،ارائه مدلهای ریاضی پیش بینی تصادفات به تفکیک انواع راه ها وآزمایش منظم آن با داده های زمانی ضرورت دارد.

– تاکنون بررسی دقیقی از پارامترهای ترافیکی برسوانح رانندگی انجام گرفته است.لذا بررسی نقش مولفه های ترافیکی درمیزان تصادفات جاده های ایران نظیر شاخص نسبت حجم به ظرفیت (v/c) سرعت ترافیک وغیره ضرورت دارد.

– به منظور تعیین اثر شدت تصادفات،بررسی وتحقیق برای ضرائب معادلسازی انواع تصادفات به تفکیک فوتی و جرحی وخسارتی درکشور لازم است.

جمع بندی   157

نتیجه گیری 160

توصیه های اجرایی 162

پیشنهادات برای تحقیق بیشتر 163

منابع وماخذ  175

فهرست منابع فارسی 176

فهرست منابع لاتین 177

فهرست نام ها 179

چکیده انگلیسی 181

فهرست جداول

3-1-مقدار ضریب k برحسب مسافت توقف 41

3-2-مقدار تقریبی ضریب k برحسب سرعت وسیله نقلیه 41

3-3-فاصهل توقف برسحب سرعت وسیله نقلیه 41

3-4-مقدار d برحسب ارتفاع بالای تونل 42

3-5-درخشندگی مورد نیاز درناحیه داخلی تونل باتوجه به حجم ترافیک 43

3-6-میزان درخشندگی درناحیه داخلی باتوجه به سرعت وسیله نقلیه درتونل 43

4-1-رابطه بین سطح اعتماد وعدد نرمال 59

4-2-استاندارد تاسیسات وتسهیلات اضطراری تونلهای جاده       91

4-3-ضریب تعیین مشاخص ایمنی پل  103

5-1-نتایج تحلیل رگرسیون مقدماتی فرمول خطی ساده 134

5-2-نتایج تحلیل رگرسیون مقدمایت درفرم مدل لگاریتمی 136

فهرست شکلها

1-1-سیستم تجزیه وتحلیل نقاط حادثه خیز 7

1-2-یک نوع سیستم تجزیه وتحلی تصادفات 8

2-1-چگونگی ارتباط عوامل دخیل دروقوع یک تصادف   21

3-1-تقسیم بندی سازه پل 30

3-2-میزان درخشندگی درناحیه نزدیک تونل 40

3-3-منحنی کاهش شدت روشنایی درنواحی مختلف تونل 42

4-1-نمونه اعلام محو شانه مسطح درپل پیاده رو دار بی شانه ازطریق نصب علائم درمسیر مستقیم 98

4-2-نمونه اعلام محو شانه همسطح درپل پیاده رودار بی شانه ازطریق خط کشی درمسیر مستقیم  99

4-3-نمونه اعلام محو شانه همسطح در پل پیاده رودار بی شانه ازطریق نصب علائم درمسیر پیچ دار 100

4-4-تعیین مقدار Fiا   102

4-5-منحنی تغییرات شاخص ایمنی پل،بامیزان سرعت مناسب 105

5-1-چارچوب مدل ومراحل مدل سازی پیشبینی تصادفات  131

فهرست نمودارها

4-1-رشد ساخت تونل درژاپن    81

4-2-کلاس بندی تونل 90


Abstract:

Road accidents caused a complex issue in the transportation and we establish extensive studies to abate the rate. Three factors like human factor, vehicle and road are the main causes of accidents and variety of variables against traffic accidents reviewed in terms of statistics, accident statistics and research works in addition to cause of accidental occurrences in roads plus safety factor in technical buildings. We represented mathematical model for evaluation of road safety. Collection of information and field studies of technical building over 400 km. of primary stated roads including roads with different degrees and variable environmental conditions the real model prepared and linear functions plus variables applied too. Under correlation coefficients between different models, Position regression model elicited on the spot of fitted approach then calibration model and range of reliability reported visa vis chronological data. Lane discretion affects scale of road accidents and road safety improvement for two lanes revealed high status and reduced the accidents and resulted into 55% reduction of cases, therefore control of shoulder, signs, lighting improved by 10-35 % therefore index of road safety factor improved in field of technical buildings (bridge & tunnel. Keywords: safety factor, technical building (bridge & tunnel


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

[purchase_link id=”107934″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

خرید فایل pdf وسفارش word

[purchase_link id=”107935″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید