انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

در ابتدا به مفهوم جداگر لرزه‌ای که بنظر می رسد یک مفهوماصلی برای این پایان نامه باشد می پردازیم تا کمی از اصول پایه مشخص شده و بعضی از پیشرفتها و مفاهیم که در این سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد معرفی گردد. لذا در این مورد از کتاب “طراحی سازه‌های ضد زلزله” ]1[ کمک گرفته شد. پیشرفت در مورد ایمنی در برابر زلزله، حدودا از زلزله 1906 سانفرانسیکو، عمدتا به سبب قبول ترازهای نیروی رو به افزایش که ساختمان‌ها را می‌بایست برای تحمل آنها طراحی کرد، آغاز شد. اگرچه آیین‌نامه ها تاکنون دستور به افزایش مداوم ترازهای نیرو داده‌اند، اما یک ساختمان در مواجهه با زلزله‌های شدید حتی اگر کشسان باقی بماند، با نیروهایی مواجه می‌شود که چند برابر ظرفیت طراحی شده آن می‌باشد. ساختمان‌های جدید حاوی تجهیزات بسیار حساس و گرانی هستند که در تجارت، بازرگانی، آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی اهمیت حیاتی دارند. بیمارستان‌ها، مراکز ارتباط جمعی، مراکز اضطراری، اداره‌های پلیس و ایستگاه‌های آتش نشانی می‌بایست در زمانی که به آنها نیاز است، یعنی پس از وقوع زلزله، امکان خدمت‌رسانی داشته باشند. ساخت معمولی می‌تواند سبب ایجاد شتاب‌های بسیار زیاد در طبقات ساختمان‌های سخت و تغییر مکان‌های جانبی میان طبقه بزرگ در سازه‌های انعطاف‌پذیر شود. این دو عامل در تضمین ایمنی اجزای ساختمان و محتویات آن ایجاد اشکال کنند.

اصل جداسازی لرزه‌ای بر ایجاد انعطاف‌پذیری در پایه ساختمان در صفحه افقی مبتنی است و در عین حال از اجزای مستهلک‌شونده برای محدود کردن دامنه حرکت ناشی از زلزله استفاده می‌کند. مزایای جداسازی لرزه‌ای توانایی در حذف یا کاهش بسیار شدید آسیب سازه‌ای و غیر سازه‌ای، بالا بردن ایمنی محتویات ساختمان و نماهای معماری و کاهش نیروهای طرح زلزله است. کاهش پنج تا ده برابر نیروی کشسان، در نتیجه جداسازی لرزه‌ای را می‌توان به منزله کاهش بزرگی زلزله از هشت ریشتر به گستره پنج تا شش ریشتر بیان کرد]1[. رویهم رفته پنج پیشرفت در ارتقای روش جداسازی لرزه‌ای نقش بسیار مهمی داشته‌اند]1[:-طراحی و ساخت زیر سریهای ارتجاعی الاستومتری (لاستیکی)، که اغلب بالشتک نامیده می‌شوند، برای تحمل وزن سازه و در عین حال محافظت آن از نیروهای القا شده بر اثر زلزله. -طراحی و ساخت مستهلک‌کننده های انرژی مکانیکی (جذب‌کننده ها)و الاستومرهای با میرایی بالا که برای کاهش حرکت در عرض بالشتک، به ترازهای عملی و قابل قبول، و مقاومت در برابر بارهای باد به کار برده می‌شوند. -ابداع و پذیرش نرم‌افزارهای کامپیوتری برای تحلیل سازه‌های جداشده لرزه‌ای که ویژگی‌های غیر خطی مصالح وماهیت متغییر با زمان بارهای زلزله را در نظر می‌گیرد. -توانایی در انجام آزمون‌های میز لرزان با استفاده از حرکات ثبت شده واقعی زمین ناشی از زلزله، به منظور بررسی عملکرد سازه‌ها و فراهم کردن نتایجی برای معتبر ساختن فنون مدلسازی کامپیوتری. -ابداع و پذیرش روش‌هایی برای تخمین حرکات زمین خاص منطقه، ناشی از زلزله، برای دوره های مختلف بازگشت.

3 بالشتکهای الاستومری

3 بالشتکهای الاستومری

1-1 مفهوم جداگر لرزه‌ای……………………………………………………………… 3
1-2 ملاحظات مربوط به جداسازی لرزه‌……………………………………………..ی 5
1-3 راهحلهایی برای آسیب غیر سازه‌ای…………………………………………… 6
1-4 اجزای اصلی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای……………………………………… 7
1-5 مشخصههای نیرو-تغییر مکان ……………………………………………………11
1-6 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای………………………………………………….. 13
1-7 امکان جداسازی لرزه‌ای…………………………………………………………… 14
1-8 سازههای مجاور…………………………………………………………………… 16
1-9 تاریخچه و تحقیقات………………………………………………………………… 16
1-10 رویدادهای برخورد سازهها در طی زلزله‌های قبل ……………………………17
1-11 مطالعات در مورد کله گی (برخورد سازههای مجاور) در گذشته………….. 19

فصل دوم: آییننامهها و روش‌های طراحی

همانگونه که موارد و فرمول های مهم مشترک در آیین‌نامه‌ها با یکدیگر مقایسه گردید مشابه بودن این موارد با هم کاملاً مشهود بوده و در حد تغییر دادن حروف برای راحتی تعاریف می‌باشد.
در واقع می‌توان گفت که آیین‌نامه ها در زمینه جداسازهای لرزه‌ای از یک منبع الهام گرفته و بدون تغییراتی اساسی از همان شکل از فرمول ها استفاده می‌کنند. این مورد حتی برای بخشهایی که توصیه شده نیز مستثنی نمی‌باشد و مشابهت در آنها دیده می‌شود. این تشابهات باعث ایجاد رابطه‌ای نادرست برای محاسبه تغییرمکان طرح شده است که توسط “دستورالعمل طراحی سازه‌های دارای جداسازلرزه‌ای” بکار گرفته شده است و در فرمول محاسبه تغییر مکان طرح می‌باشد، و بدلیل تفاوت مقادیر در محدوده در نظر گرفته شده در آیین‌نامه 2800 زلزله و ASCE7-05 با یکدیگر، باعث اشتباه در فرمول شده که سعی در رفع آن گردید. لذا جهت دقت در کار محاسبه درز لرزهای طراحی از این فرمول تصحیح شده استفاده شد و در مواردی در فصل‌های بعد سعی گردید تفاوت بین نتایج آنها ارائه و مقایسه‌ای صورت گیرد.

2-1 مقایسه آییننامههاو روش‌های طراحی…………………………………………….. 24
2-2 تغییر مکان طرحDDا…………………………………………………………………. 25
2-2-1تصحیح فرمول تغییر مکان طرح در دستورالعمل طراحی ایران……………….. 27
2-2-1-1محاسبه تغییر مکان طرح براساس آییننامه ASCE7-05ا……………………. 27
2-2-1-2 محاسبه تغییر مکان طرح ……………………………………………………..28
2-2-1-3محاسبه تغییر مکان طرح براساس آییننامه 2800 ایران…………………… 28
2-3بیشترین تغییر مکانDM ا……………………………………………………………29
2-4بیشترین تغییر مکان کلDTMو بیشترین تغییر مکان کل طرح DTDا…………… 30
2-5تغییر مکان هدف حاصل از طیف لرزه‌ای و تغییر مکان هدف حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر……………………………………………………………………………………… 31
2-6 محدودیتهای تغییر مکان نسبی در دستور العمل طراحی…………………….. 32
2- 7 نتیجه مقایسه…………………………………………………………………….. 33

فصل سوم: مبانی نظری

به منظور شناخت رفتار لرزه‌ای سیستم‌های سازه‌ای مورد نظر، نیاز به بررسی رفتار غیر خطی آنها می‌باشد که برای دستیابی به این مهم می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی که توانایی انجام آنالیزهای غیر خطی را دارا هستند، بهره برد. لیکن عموما برای استفاده از نرم‌افزارهای مورد نظر نیاز به طراحی اعضای سازه‌ای در مرحله مقدماتی است، و پس از طراحی اعضا ی سازه‌ای و برآورده شدن ملزومات آیین‌نامه ای، از مقاطع و مشخصات هندسی اعضای مورد نظر در آنالیزهای غیر خطی استفاده می‌گردد. در این فصل نیز به طراحی مدل‌های مورد استفاده پرداخته می‌شود.
تعداد هشت مدل‌سازه در این مقاله استفاده شده است مدلسازی سازه‌های مورد نظر جهت محاسبه غیر خطی دینامیکی تحت زلزله‌های مختلف برای مطالعه عددی می‌باشد. لذا آیتم های در نظر گرفته شده برای مدلسازی درست این سازه‌های فلزی به شرح زیر مشخص گردیده است. مطالعه بر روی دو سیستم متفاوت

مونه یک جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی

مونه یک جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی

3-1 مدلسازی سازهها با جداگر لرزه‌ای………………………………………… 36
3-2رکوردهای انتخاب شده……………………………………………………….. 47

فصل چهارم: مدلسازی سازهها با جداگر لرزه‌ای و محاسبه جداگرها

مدلسازی سازه‌های مورد نظر جهت محاسبه غیر خطی دینامیکی تحت زلزله‌های مختلف برای مطالعه عددی می‌باشد. لذا آیتم های در نظر گرفته شده برای مدلسازی درست این سازه‌های فلزی به شرح زیر مشخص گردیده است. مطالعه بر روی دو سیستم متفاوت سازه‌ای فلزی انجام شد تا نتایج بهتر و قابل قبولتر باشد. مقاطع سازه‌ها بر اساس تیرهای جداول موجود امریکایی بر اساس محاسبه اولیه سازه‌ها به صورت با پایه گیردار انجام و سپس به سازه با جداگر لرزه‌ای تبدیل گردید. سعی می‌شود طی جداول ارائه شده بعدی این مقاطع در سازه‌های مختلف مشخص شود. سیستم جداگر مورد استفاده در این تحقیق از نوع الاستومری با هسته سربی است و رفتار انها بصورت غیر الاستیک چند خطی مدل شده است. برای مدل‌سازی جداگرها به پارامترهای: سختی موثر Keff، سختی اولیه K1، نیروی جاری شدن fy و نسبت سختی ثانویه به سختی اولیه η مورد نیاز است. هر یک از این مقادیر براساس این فرض بدست امده است که زمان تناوب سازه با جداگر لرزه‌ای سه برابر زمان تناوب سازه در حالت با پای گیردار بدست آید. مقادیر این پارامترها برای هر یک از سازه‌ها در جدول شماره4-1 ارائه شده است.
رفتار سیستم رو سازه در زمان نوسان، الاستیک در نظر گرفته شده و میرایی سازه‌های با سیستم جداگر لرزه‌ای به غیر از مدهای مربوط به سیستم جداگر که 2% میرایی بحرانی است، برای دیگر مدها برابر 5% در نظر گرفته شده است ]34[. مشخصات دینامیکی هر یک از سازه‌ها در جدول شماره 4-2 ارائه شده است.

4-2نرم‌افزار محاسباتی مورد استفاده:
برای محاسبه سازه‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای با قاب خمشی یا بادبند تحت رکورد های متفاوت زلزلهاز رم‌افزارETABS2000 استفاده شده است. در واقع این نرم‌افزار قدرتمند و کاربردی این توانایی را برای محاسبه چنین سازه‌های داشته و جوابهای بدست آمده بسیار دقیق می‌باشد. برای محاسبه دقیق اطلاعات مصالح به شرح زیر برای این نرم‌افزار تعریف شده است.

مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم بادبندی

مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم بادبندی

4-1 مدل‌سازی سازهها با جداگر لرزه‌ای ومحاسبه جداگرها…………… 56
4-2 نرم‌افزار محاسباتی مورد استفاده…………………………………… 57
4-3 طراحی جداسازه‌ای لاستیکی با هسته سربی LRB ا…………….59
4-4 محاسبه جداگر لرزه‌ای برای سازه پنج طبقه فلزی ………………..62
4-5 محاسبه نیروی جانبی زلزله با استفاده از تحلیل استاتیکی معادل 64
4-6 حداقل نیروی جانبی زلزله…………………………………………….. 66
4-7 محاسبه اولیه ابعاد جداگرهای لرزه‌ای………………………………. 66
4-8مدل‌سازی برخورد……………………………………………………….. 68
4-8-1مدل ویسکوالاستیک خطی………………………………………….. 69
4-8-2مدل الاستیک غیر خطی…………………………………………….. 70
4-8-3مدل ویسکو الاستیک غیر خطی……………………………………… 70

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: آنالیز نمونهها و استخراج نتایج

برای بررسی درز لرزه‌ای در سازه‌های با جداگر لرزه‌ای به سازه‌های مجاور چهار ساختمان با تعداد طبقات متفاوت سه، پنج، هفت و دهدر نظر گرفته شده است. در این مرحله ساختمان‌های مجاور در نظر گرفته نشده تا درز لرزه‌ای بشکل مجزا و فقط برای سازه دارای جداگر لرزه‌ای مشخص گردد. برای دقیقتر شدن این بررسی سعی شد تا از سیستم قاب خمشی و سیستم بادبندی استفاده شود. مشخصات دینامیکی هر یک از سازه‌های با جداگر لرزه‌ای در جدول (2-3) ارائه شده است. برای تحلیل سازه‌ها از نرم‌افزارETABS 2000 استفاده شده است. هر یک از سازه‌ها بر اثر رکوردهای زلزله انتخاب شده مورد تحلیل قرار گرفتند و درز لرزه‌ای در زمان زلزله بر نیازهای لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. فاصله بین سازه‌ها براساس نسبت تغییر مکان موجود بهتغییرمکان طرح سازه‌های با جداگر تغییر می‌کند تا بتواند دید قابل درکی را ارائه دهد. در شکل های مختلف شکل (5-1) تا شکل (5-18) تغییرات جابجایی طبقات برای سازه سه، پنج، هفت و ده طبقه را در دو حالت بدون بادبند و در حالتی که سازه با بادبند می‌باشد، نشان می‌دهد. مدلسازی سازه‌های مورد نظر جهت محاسبه غیر خطی دینامیکی تحت زلزله‌های مختلف برای مطالعه عددی می‌باشد. لذا آیتم‌های در نظر گرفته شده برای مدلسازی درست این سازه‌های فلزی به شرح زیر مشخص گردیده است. مطالعه بر روی دو سیستم متفاوت سازه‌ای فلزی انجام شد تا نتایج بهتر و قابل قبولتر باشد. سازه‌ها از نوع فولادی و سیستم باربر جانبی انها از نوع مهاربند هم محور و قاب خمشی است و بر مبنای دستورالعمل طراحی ساختمان‌های دارای جداساز لرزه‌ای ایران تحلیل شده. بارگذاری لرزه‌ای سازه‌ها براساس خاک نوع سوم و منطقه با لرزه خیزی خیلی زیاد انجام شده است. طراحی براساس آیین‌نامهAISC-LRFD94 صورت گرفته. فولاد مصرفی دارای تنش تسلیم kg/cm2 2400 و بارگذاری آن بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.

5-1 تحلیل سازهها و بررسی درز لرزه‌ای بر اساس نتایج………….. 75
5-2 سازه سه طبقه بادبندی شده…………………………………….. 79
5-3 سازه سه طبقه قاب خمشی……………………………………. 82
5-4 سازه پنج طبقه بادبندی شده…………………………………….. 84
5-5 سازه پنج طبقه قاب خمشی………………………………………. 87
5-6 سازه هفت طبقه بادبندی شده…………………………………… 89
5-7 سازه هفت طبقه قاب خمشی……………………………………. 92
5-8 سازه ده طبقه بادبندی شده……………………………………….. 94
5-9 سازه ده طبقه با قاب خمشی……………………………………… 97
5-10 تأثیر یک رکورد مشابه‌سازی شده بر سازه ومقایسه آن با نتایج کلی 101
5-1 نتیجه گیری…………………………………………………………… 117

فصل ششم: نتیجه‌گیری

6-1 نتیجه گیری………………………………………………………. 121
6-2 پیشنهادات………………………………………………………. 123
ضمیمه 1-آییننامه و روش‌های طراحی……………………………. 124
ض 1-1 آییننامه و روش‌های طراحی………………………………. 125
ض 1-2 انتخاب معیارها ……………………………………………..125
ض 1-2-1 مبنای طراحی………………………………………….. 125
ض 1-2-2 پایداری سامانه جداساز ……………………………….125
ض 1-2-3 ضریب اهمیت……………………………………………. 125
ض 1-2-4 گروه بندی ساختمان‌ها بر حسب شکل …………………125
ض 1-2-5 انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی…………………….. 126
ض 1-2-5-1 کلیات………………………………………………… 126
ض 1-2-5-2 تحلیل استاتیکی…………………………………. 126
ض 1-2-5-3 تحلیل دینامیکی………………………………….. 127
ض 1-2-5-3-1 تحلیل طیفی…………………………………… 127
ض 1-2-5-3-2 تحلیل تاریخچه زمانی…………………………. 127
ض 1-2-5-3-3 طیفهای طرح ویژه ساختگاه………………….. 127
ض 1-2-6 روش تحلیل استاتیکی…………………………….. 128
ض 1-2-6-1 ویژگی‌های تغییر شکل سامانه جداساز……… 128
ض 1-2-6-2 حداقل تغییر مکان‌های جانبی…………………. 128
ض 1-2-6-2-1 تغییر مکان طرح……………………………….. 128
ض 1-2-6-2-2 زمان تناوب مؤثر متناظر با تغییر مکان طرح…. 128
ض 1-2-6-2-3 بیشترین تغییر مکان…………………………… 128
ض 1-2-6-2-4 زمان تناوب مؤثر متناظر با بیشترین تغییر مکان 129
ض 1-2-6-2-5 تغییر مکان کل………………………………….. 129
ض 1-2-6-3 حداقل نیروهای جانبی……………………………. 129
ض 1-2-6-3-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز سامانه جداساز یا زیر آن 129
ض 1-2-6-3-2 اعضای سازه‌ای بالاتر از تراز جداسازی…….. 130
ض 1-2-6-3-3 محدویتهایVs ا………………………………….130
ض 1-2-6-3-4 توزیع نیروها در امتداد قائم………………….. 130
ض 1-2-6-3-5 محدودیتهای تغییر مکان نسبی……………. 130
ض 1-2-6-4 روش تحلیل دینامیکی…………………………. 131
ض 1-2-6-4-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای زیر تراز جداسازی 131
ض 1-2-6-4-2 تعیین برش پایه رو سازه…………………… 132
ض 1-2-6-5 تاریخچه زمانی شتاب، شتابنگاشت………… 132
ض 1-2-6-6 مدل ریاضی…………………………………… 133
ض 1-2-6-6-1 سامانه جداس……………………………..ز 133
ض 1-2-6-6-2 سازه جداسازی شده……………………… 133
ض 1-2-6-6-2-1 تغییر مکان………………………………… 133
ض 1-2-6-6-2-2 نیروها و تغییر مکان‌ها در اعضای اصلی 134
ض 1-2-6-6-3 روش‌های تحلیل دینامیکی……………….. 134
ض 1-2-6-6-3-1 زلزله‌های مورد کاربرد در تحلیل……….. 134
ض 1-2-6-6-3-2 روش تحلیل طیفی……………………… 134
ض 1-2-6-6-4 روش تحلیل تاریخچه زمانی………………… 134
ض 1-2-6-6-5 نیروهای جانبی طرح ………………………….135
ض 1-2-6-6-5-1 سامانه جداساز و اعضای سازه‌ای در تراز جداسازی یا زیر آن 135
ض 1-2-6-6-5-2 اعضای سازه‌ای بالای………………………… 135
ض 1-2-6-6-6 محدودیتهای تغییر مکان نسبی …………………135
مراجع………………………………………………………………… 137
چکیده به زبان انگلیسی …………………………………………..143

فهرست جداول

جدول 1-1 منابع دیگر انعطافپذیر و استهلاک انرژی…………….. 11
جدول 2-1 تغییر مکان طرح در آییننامههای دیگ………………..ر 26
جدول 2-2 بیشترین تغییر مکان در آییننامههای دیگر……………. 29
جدول 2-3 بیشترین تغییر مکان کل طرحدر آییننامههای دیگر….. 30.
جدول 2-4 بیشترین تغییر مکان کلدر آییننامههای دیگ.ر………… 30
جدول 2-5 تغییر مکان طرح حاصل از طیف لرزه حاصل ازطیف زلزله حداکثر سطح خطر در آیین‌نامه‌های دیگر………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6 تغییر مکان طرح حاصل از طیف زلزله حداکثر سطح خطر در آییننامههای دیگر………………………………………………………………………… 32
جدول 2-7 محدودیت تغییر مکان نسبی………………………………… 32
جدول 3-1 اطلاعات سیستم سازهها ……………………………………36
جدول 3-2 مقاطع مصرفی مدل سه طبقه ………………………………39
جدول 3-3 مقاطع مصرفی مدل پنج طبقه……………………………….. 39
جدول 3-4مقاطع مصرفی مدل هفت طبقه……………………………… 40
جدول 3-5مقاطع مصرفی مدل ده طبقه…………………………………… 41
جدول 3-6مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلو نیوتن و متر) ………………47
جدول 3-7 مشخصات دینامیکی سازههای مورد مطالعه (دوره تناورب)…. 47
جدول 3-8مقادیر رکوردهای طبس وsrssآن و طیف استاندارد ایران برای سازه با TD برابر 5/1 ثانیه 49
جدول 3-9اطلاعات رکوردهای زلزله………………………………………….. 52
جدول 4- 1- مشخصات جداگرهای لرزه‌ای (کیلونیوتن ومتر)……………….. 56.
جدول 4- 2- مشخصات دینامیکی سازههای مورد مطالعه (دوره تناوب)….. 57
جدول 4-3 دتایل سقف کمپوزیت وگلمیخها…………………………………… 57
جدول4-4 خواص مکانیکی بتن……………………………………………………. 58
جدول 4-5 خواص مکانیکی فولاد………………………………………………….. 58
جدول 4-6 وزن سقف کمپوزیت…………………………………………………….. 63
جدول 5-1- نسبت تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی در سازههای سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی……………………………………………………………………………….. 99
جدول 5-2- مقدار ضربه در حین زلزله به سازه مجاور در طبقات مختلف در سازههای سه، پنج، هفت، ده طبقه بادبندی و قاب خمشی………………………………………………………………………………. 117

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- طیفهای پاسخ شتاب مولفه مقیاس شده مورد استفاده در تحلیل مربوط به سازههای سه، پنج و هفت و ده طبقه ……………………………………………………………………………………………….54
نمودار 5-1-نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله فعلی دستور العمل برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات…………………………. 77
نمودار 5-2 نمودار تغییر مکان موجود به تغییر مکان طراحی بر حسب معادله تصحیح شده برای سازه سه طبقه فلزی با سیستم بادبندی و سیستم قاب خمشی به نسبت طبقات ………………………………………79
نمودار 5-3- میانگین نسبت تغییر مکان به تغییر مکان طرح تحت رکوردهای مختلف و برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی) ………………………………………………………………………………………………….80.
نمودار 5-4- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با سه طبقه (سیستم بادبندی)….. 80
نمودار ‏0 5 نمودار سازه سه طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی …….82
نمودار ‏0 6- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه با سه طبقه(قاب خمشی) 82
نمودار ‏0 7 نسبت تغییرمکان طبقات برای سازه با سه طبقه (قاب خمشی)………… 83
نمودار 5 8 نمودارسازه سه طبقه فلزی باجداگرلرزه‌ای سیستم بادبندی………………. 84
نمودار ‏0 9- نسبت تغییرمکان به تغییرمکان طرح تحت رکوردهای مختلف برای سازه باپنج طبقه (سیستم بادبندی) 85
نمودار ‏0 10- نسبت تغییر مکان طبقات برای سازه با پنج طبقه (سیستم بادبندی) ….85
نمودار ‏0 11 نمودار سازه پنج طبقه فلزی با جداگر لرزه‌ای سیستم قاب خمشی…….. 87

فهرست اشکال

شکل 1-1سازه معمولی ………………………………………………………………………….3
شکل 1-2 سازه با کف جداسازی شده……………………………………………………….. 4
شکل 1-3 بالشتکهای الاستومری……………………………………………………………… 8
شکل 1-4 طیف پاسخ نیروی ایدهآل شده ……………………………………………………..8
شکل 1-5 طیف پاسخ جابجایی ایدهآل شده ………………………………………………….9
شکل 1-6 طیفهای پاسخ برای افزایش میرایی………………………………………………. 9
شکل 1-7 منحنی پسماند نیرو-تغییر مکان…………………………………………………. 10
شکل 1-8 روابط ایدهآل شده نیرو-جابجایی برای سیستم‌های جداساز…………………. 12
شکل 1-9 اصول طراحی جداسازی لرزه‌ای…………………………………………………… 14
شکل 1-10 شبیه‌سازی برخورد دو سازه مجاور ……………………………………………….17
شکل 1-11خسارت ناشی از برخورد سازه دو طبقه به سازه چهار طبقه، در حین زلزله لاکیلا در ایتالیا 2009 19
شکل 1-12 اثر برخورد دو سازه مجاور در زلزله مکزکوسیتی 1995………………………… 21
شکل 2-1 طیف طرح در آییننامه ASCE7-05 ا…………………………………………………..27
شکل 3-1 ابعاد پلان تیپ طبقات و نحوه تیرریزی…………………………………………….. 38
شکل 3-2 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب بادبن……………………………..دی 42
شکل 3-3 مدل‌سازه سه طبقه فلزی با سیستم قاب خمشی………………………………. 42
شکل 3-4 مدل‌سازه پنجطبقه فلزی با سیستم بادبندی…………………………………….. 43
شکل 3-5مدل یک سازه پنج طبقه فلزیقاب خمشی……………………………………………. 43
شکل 3-6 مدل‌سازه هفتطبقه فلزی با سیستم بادبندی ………………………………………..44
شکل 3-7 مدل یک سازه هفت طبقه فلزیقاب خمشی………………………………………….. 44
شکل 3- 8 مدل یک سازه ده طبقه فلزیبا سیستمبادبن.دی…………………………………….. 45
شکل 3- 9- مدل یک سازه ده طبقه فلزیقاب خمشی…………………………………………….. 45
شکل 3-10-نمونه یک جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی………………………………. 46
شکل 3-11 رفتار غیر الاستیک غیر خطی جداگر لرزه‌ای الاستومتری با هسته سربی………….. 46
شکل 3 12 طیف استاندارد و رکورد مقیاس شده طبس بر اساس دستور العمل طراحی……… 51
شکل 4-1- مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم قاب خمش………………………………………. 59
شکل 4-2-رفتار دوخطی جداساز لاستیکی با هسته سربی………………………………………… 60
شکل 4-3-ساختمان جداساز لاستیکی با هسته سربی…………………………………………….. 60
شکل 4-4-مدل‌سازه پنج طبقه فلزی با سیستم بادبندی…………………………………………….. 63
شکل 4-5نمودار هیسترزیس ایده‌آل ………………………………………………………………………66
شکل ‏0 6- رفتار دو خطی برای مدلسازی جداگرهای لرزه‌ای…………………………………………. 67
شکل 4 7 سازههای مورد استفاده برای بررسی اثر برخورد…………………………………………… 68

Abstract
In this paper, the results of study on seismic isolated buildings and effects of seismic gaps between such buildings and adjacent buildings during earthquake, have been presented. ا The importance of this study can be explained as, the results can be use to evaluate the effects of seismic gap between structures which are subject to earthquake, based on high of buildings or number of storiesStatistic information has been obtained by analysing of buildings with three, five, seven and ten stories that were subjected to 20 far field earthquake recordsGaps among buildings changed based on characteristic of them with base isolation system; it can give us a better point. So we have been determined limitations of buildings with base isolated systemWith a proper limitation we have used these results for adjacent buildings with same stories and fixed base with moment or braced farmes that were subjected by simulated record to study effects of limitations on impactsIn addition in this study about effects of pounding on seismic demand in structures with base isolated system, we have analyzed about 160 samples with nonlinear time history methodAt the end we suggested a simple and effective equation that can reduce effects of pounding on adjacent buildings  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان