انتخاب صفحه

مقدمه

انجام مطالعات تصادف به منظور برطرف کردن مشکلات ایمنی یا بهسازی ها امری ضروری است.مهندسین ترافیک،محققان ومسئولان قبل ازانجام هرگونه بهسازی دررابطه باایمنی نیازمند دانستن این نکته هستند که آیا این بهسازی باعث برطرف شدن مشکل ایمنی باتصادف میشود ویااین بهسازی فقط باعث کاهش یافتن تصادفات میشود وآنرا ازبین نمیبرد.حال باید بررسی کرد که میزان کاهش تصادفات به سبب انجام این عمل قابل توجه است یا اصلا این بهسازی فقط اثرکمی دارد به همین دلیل انجام مطالعات تصادف قبل ازانجام هرگونه بهسازی به مهندسین ومسئولین این کمک را میکند که نسبت به میزان اثربخشی طرح خود اطلاع واطمینان داشته باشند وطرح بهسازی مناسب راباتوجه به نوع،مکان وزمان ودیگر فاکتورهای مطالعاتی درتصادفات انتخاب کنند.ازآنجایی که عابرین یکی از اصلی ترین کاربران راه ها هستند وهرفرد دریک زمانی درسفر خود عابر پیاده سات درنتیجه تامین ایمنی عابرین درسفرهای آن ها امری ضروری است.طرح تامین ایمنی یا بهسازی ایمنی دریک محل یامکان نیازمند بررسی تصادفات ،ازجمله تصادفات عابر در آن مکان است که باتوجه به نوع،تعدا،شدت ودیگر فاکورهای درگیر درتصادفات عابربهسازی مناسب ایمنی برای مکان های مختلف درنظرگرفته میشود.بررسی تصادفات عابر وتعیین الگوی مشخص بدین دلیل ضروری به نظر میرسد که بتوان توسط آن الگو،اولا تعیین کرد که مکان های وقوع تصادف عابرکجاست؟ واین مکان ها به منظور انجام طرح های بهسازی ایمنی مناسب شناسایی شوند ثانیا زمان تصادفات عابرین چه ازنظر ساعت در شبانه روز،روز ازهفته یاماه ازسال مورد بررسی قرار میگیرد که تا الگوی زمانی تصادفات عابرین مشخص شده وبتوان تسهیلات مناسب را برای زمان های پرخطر درنظرگرفت ثالثا نوع وشدت تصادفات دریک محل یا کل یک منطقه مطالعاتی چیست وبرای یک نوع تصادف مشخص چه نوع بهسازی رامیتوان صورت داد همچنین میتوان به کمک مدلسازی ازتصادفات عابر،رابطه این تصادفات رابا عوامل وشاخص هایی چون جمعیت یک منطقه،طول معابر،تعداد خودروهای یک منطقه و… تعیین کرد.

فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه  2

فصل اول:تعریف مساله

1-4-اهداف وفرضیات

تعیین الگوی تصادفات عابردرتهران که دراین پایا نامه مطالعه آن انجام شده یک دید کلی نسبت به تصادفات عابردرکل تهران به ما میدهد که مکان های دارای مشکل تصادف عابران کجاهستند مناطق تصادف خیزکجاست نوع تصادف عابرچیست ونوع وسایل نقلیه درگیر چیست زمان های وقوع چه مواقعی است ماهیت راندگان درگیر درتصادفات عابرچگون هاست ماهیت عابران چیست وچندین مساله دیگر که به ریز دراین پایان نامه بحث خواهند شد.همچنین دراین پایان نامه بااستفاده از نرم افزارهای SPSS اقدام به مدلسازی وارائه مدلهایی شده است که توسط آنها تصادفات عابردرهرمنقطه توسط فاکتورهای مختلف مانند جمعیت،میزان سفر،طول معابر،مساحت مناطق مورد پیش بینی قرارمیگرید ودرنهایت مدل بهینه ارائه میگردد.

1-1-تعریف کلی مساله     4

1-2-اثرات مهم مطالعه برمساله  5

1-3-نیاز به مطالعه درباره مساله 6

1-4-اهداف وفرضیات  9

1-5-چهارچوب ومحدودیت ها 10

تصاویر مربوط به هر یک از 12 نوع تصادفات عابر

تصاویر مربوط به هر یک از 12 نوع تصادفات عابر

فصل دوم:کاوش درمتون

2-2-3-مدلسازی تصادفات عابرپیاده درمناطق شهری

هدف این مطالعه مدلسازی تصادفات عابرپیاده درمناطق شهری میباشد.مدلهای ارائه شده در این مطالعه براساس دومولفه اصلی استواراست .یکی وضعیت موجود راه ها ودیگری شکل ساختاری منطقه.شهرآرلینگتون درتگزاس محدوده مطالعاتی است.اطلاعات تصادف ازسازمان ایمنی وحمل ونثل تگزاس ساختاری شهرازآماره آمار آمریکا درسال 1990 جمع اوری شده است.روش گام به گام رگرسیونی Step wise برای انجام مدلسازی مورد استفاده قرار گرفته است.

2-1-مقدمه وطبقه بندی   13

2-2-بررسی مقالات  14

2-2-1-تاثیر عوامل پیرامونی برتصادفات عابر باوسیله نقلیه دربالیتمور 14

2-2-2-تخمین تاثیر اقدامات مختلف برروی ایمنی عابرین درلاس وگاس      14

2-2-3-مدلسازی تصادفات عابرپیاده درمانطق شهری    15

2-3-بررسی کتب وآیین نامه ها     16

2-3-1-بررسی های انجام گرفته درمورد مکان،زمان،حوه وقوع ونوع تصادفات  17

2-3-2-طراحی هندسی واثرات آن برروی ایمنی عابرین   27

2-3-3-تسهیلات عابرین پیاده     39

2-3-4-برنامه های تامین ایمنی عابرین 43

2-3-5-نحوه بررسی های آماری ورفتاری عابرین   49

2-3-6-بررسی کتب درمورد اطلاعات تصادفات عابر  57

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکاررگفته شده ودلایل آن

این بخش شامل 2قسمت می باشد درقسمت اول روش مدلسازی رگرسیونی توسط نرم افزار SPSS اعم از مدلهای خطی وغیرخطی درباره تصادفات عابر  وایجاد رابطه مابین تصادفات عابربا بعضی از فاکتورهای منطقه ای مورد بررسی قرارمیگیرد ودرقسمت دوم نحوه بررسی آمار تصادفات وروشهای تحلیل آماری آنها توضیح داده میشود.دراین تحقیق بااستفاده از نرم افزار مدلسازی SPSS مدلهای مختلفی برای ارتباط دهی تصادفات عابر بابعضی پارامترها وهمچنین ارائه مدلی بهینه،که به کمک آن بتوان عوامل موثر برتصادفات عابر درمناطق مختلف تهران رابررسی کرد،ساخته میشود.این مدل رابطه تعداد تصادفات عابر را بافاکتورهای دخیل بصورت منطقه ای ارائه میدهد.دلیل ارائه مدل بصورت منطقه ای وجود آمار درزمینه تصادفات عابر بصورت منطقه ای وهمچنین درزمینه فاکتورهای منطقه ای از قبیل جمعیت مناطق،مساحت مناطق،طول شبکه معابر مناطق و.. میباشد.

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن   61

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکارگرفته شده       61

3-2-1-مدلهای خطی 62

3-2-2-مدلهای غیرخطی 63

3-2-3-آزمون معنی دار بودن مدلهای ومتغیرهای بکاررفته درآنها  66

3-2-4-بررسی فض نرمال بودن مانده ها  66

3-2-5-نحوه ورود اطلاعات به منظور ساخت مدل 68

3-2-6-اطلاعات ورودی 69

3-3-تعاریف،اختصارات ونشانه های ریاضی 70

3-3-1-روش تحلیل آمار تصادفات 71

3-3-2-نرخ تصادفات وکاربرد آن  72

فصل چهارم:جمع اوری اطلاعات

4-1-مقدمه

همانطور که قبلا نیزگفته شد وقوع تصادف به گونه ای است که امکان مشاهده ومطالعه مستقیم آن توسط محقق وجود ندارد بنابراین مطالعه تصادفات ترافیکی اساسا متفاوت ازمطالعه دیگر پارامترهای جریان ترافیکی است وتمامی اطلاعات تصادف میبایست ازمنابع ثانویه مانند اطلاعات ثبت شده کامپیوتری تصادفات عابر،کروکی های بایگانی شده گزارش تصادفات عابر،گزارششهود وراننده،جمع آوری شود درزیر هریک ازسه مورد ذکر شده دربالا جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.

4-1-مقدمه   77

4-2-جمع آوری اطلاعات تصادفات عابر  77

4-2-1-اطلاعات ثبت شده کامپیوتری تصادفات عابر 77

4-2-2-کروکی تصادفات عابربایگانی شده در راهنمایی ورانندگی 79

4-2-3-گزارش راننده وشاهدان عینی تصادف  79

4-3-دسته بندی وگروه بندی اطلاعات موجود در کروکی ها 80

4-3-1-گروه اطلاعات مربوط به نوع راه یاخیابان  80

4-3-2-گروه اطلاعات مربوط به نوع وسیله نقلیه    80

4-3-3-اطلاعات مربوط به نوع محل 81

4-3-4-اطلاعات مربوط به وضعیت حرکتی عابرهنگام تصادف    81

4-3-5-اطلاعات مربوط به محل عبور عرضی عابر 81

4-4-جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات منطقه ای به منظور مدلسازی تصادفات  82

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

5-1-مقدمه

دراین بخش،درقسمت اول نتایج مدلسازی ازنرم افزار SPSS 16 ارائه شده است ودرمورد هرکدام ازمدلهای بدست امده،جداگانه بحث شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارمیگیرد ومدل بهینه انتخاب میگردد درقسمت بعد جداول ونمدارهای آمار توصیفی جمع آوری شده درمورد تصادفات عابر ارائه شده است ودرمورد هریک از این نمودارها جداگانه بحث میشود.

5-1-مقدمه 84

5-2-تعیین مدل تصادفات عابر 84

5-2-1-مدل رگرسیون خطی چندگانه 87

5-2-2-مدل رگرسیون ضربی 89

5-2-3-مدل رگرسیون نمایی    91

5-2-4-مدل رگرسیون لگاریتمی 92

5-2-5-مدل رگرسیون به صورت معادله درجه دوم  94

5-2-6-مدل بهینه تصادفات عابر 95

5-3-بررسی آمار تصادفات عابر  96

5-3-1-بررسی آمار منطقه ای تصادفات عابر 96

5-3-2-آمار تصادفات عابر به تفکیک زمان وقوع      100

5-3-4-سن رانندگان وعابرین درگیر درتصادفات عابر 109

5-3-5-وضعیت حرکتی عابر درهنگام تصادفات عابر 110

5-3-6-نوع وسیله نقلیه مفصر درتصادفات باعابر  112

5-3-7-نوع کاربردی محل ووقع تصادف عابر 113

5-3-8-نوع خیابان محل وقوع تصادف عابر 114

5-3-9-تصادفات عابر درنقاط خاص 115

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-1-نتیجه گیری  120

6-2-پیشنهادات 121

6-2-1-ضرورت نگاه ویژه در مورد ایمنی گروه های سنی آسیب پذیر عابر 123

6-2-2-لزوم آموزش هماهنگ افسران پلیس بریا پرکردن فرم های کروکی 123

6-2-3-لزوم ایجاد سیستم بانک اطلاعات تصادف 123

6-2-4-ضرورت مناسب سازی پلهای عابر و آموزش درمورد استفاده ازآنها   124

پیوست1- جدول اطلاعات کروکی تصادفات عابر 126

پیوست2- جداول خروجی نرم افزاذر 6SPSS1ا        144

جداول مربوط به مدل خطی چندگانه     145

جداول مربوط به مدل غیرخطی ضربی   150

جداول مربوط به مدل غیرخطی نمایی    155

جداول مربوط به مدل  غیرخطی لگاریتمی  160

جداول مربوط به مدل  غیرخطی درجه دوم  164

جداول مربوط به مدل  غیرخطی درجه دوم   173

فهرتس منابع فارسی   175

فهرست منابع انگلیسی 179

چکیده انگلیسی 179

فهرست جداول

5-1-فاکتورهای منطقه ای به تفکیک منطاق22 گانه تهران 85

5-2-جمعیت،تعداد تصادفات ونرخ تصادفات جمعیت مبنا به تفکیک مناطق 22گانه تهران  97

5-3-تعداد تصادفات عابرپیاده درتهران به تفکیک جرحی یافوتی بصورت سالانه   100

5-4-تعداد تصادفات عابرپیاده درتهران به تفکیک ماه از سال    103

5-5-تعداد تصادفات عابرپیاده درتهران به تفکیک روز ازهفته  105

5-6-تعداد تصادفات عابرپیاده درتهران به تفکیک روز ازهفته   107

5-7-تعداد تصادفات عابرپیاده درتهران به تفکیک سن عابر وراننده     109

5-8-تعداد تصادفات مربوطبه هریک از وضعیت های حرکتی عابرین درهنگام تصادف 110

5-9-تعداد تصادفات مربوط به هریک از انواع وسایل نقلیه 111

5-10-تعداد تصادفات مربوط به هریک از کاربری های محل تصادف 112

5-11-تعداد تصادفات مربوطبه نوع راه های محل تصادف 113

پ-1-1-خلاصه اطلاعات کروکی   120

پ-2-1-ضریب همبستگی مدل خطی   148

پ-2-2-آنالیز واریانس وآزمون F درمدل خطی 149

پ-2-3-ضرایب رگرسیون وآزمون t در مدل خطی 150

پ-2-4-ضریب همبستگی مدل غیرخطی ضربی 153

پ-2-5-آنالیز واریانس وآزمون F درمدل ضربی  153

پ-2-6-ضرائب رگرسیون وآزمونt در مدل ضربی 155

پ-2-7-ضریب همبستگی مدل غیرخطی نمایی 158

پ-2-8-آنالیز واریانس وآزمون F درمدل نمایی 158

پ-2-9-ضرائب رگرسیون وآزمون t در مدل غیرخطی نمایی   160

پ-2-10-ضریب همبستگی مدل غیرخطی لگاریتمی 163

پ-2-11-آنالیز واریانس وآزمون F درمدل لگاریتمی 163

پ-2-12-ضرائب رگرسیون وآزمون t درمدل لگاریتمی 165

پ-2-13-ضریب همبستگی مدل غیرخطی درجه دوم 167

پ-2-14-آنالیز واریانس وآزمون F درمدل غیرخطی درجه دوم  168

پ-2-15-ضرایب رگرسیون وآزمونt درمدل غیرخطی درجه دوم 169

پ-2-16-ضریب همبستگی مدل خطی 176

پ-2-17-آنالیز واریانس وآزمونF درمدل درجه دوم  176

پ-2ضرائب رگرسیون وآزمون t درمدل درجه دوم     176

فهرست نمودارها

2-1-درصد تصادفات عابر درساعات مختلف روزهای عادی هفته 18

2-2-درصد تصادفات عابر درساعات مختلف درروزهای پایان هفته 19

2-3-درصد هریک ازفاکتورهیا مرتبط باتصادفات عابر  20

2-4-تاثیرسرعت وسیله نقلیه هنگام تصادفات باعابر درمیزان احتمال فوت عابر 56

5-1-آزمون P-P برای مانده های استاندارد نشده درمدل خطی 87

5-2-آزمون Q-Q برای مانده های استاندارد نشده درمدل خطی 88

5-3-آزمون P-P برای مانده های استاندارد نشده درمدل ضربی 89

5-4-آزمون Q-Q برای مانده های استاندارد نشده درمدل ضربی 90

5-5-آزمون P-Pبرای مانده های استاندارد نشده درمدل لگاریتمی 92

5-6-آزمون Q-Qبرای مانده های استاندارد نشده درمدل لگاریتمی 93

5-7-تعداد تصادفات عابردرتهران به تفکیک مناطق درسال 1385         98

5-8-نرخ تصادفات جمعیت پایه منطقه ای تهران درسال 1385       100

5-9-تعداد تصادفات عابردرتهران بصورت سالانه 101

5-10-تعداد تصادفات فوتی عابر درتهران بصورت سالانه 101

5-11-تعداد تصادفات عابر درتهران بصورت ماه ازسال 103

5-12-برایند تعداد تصادفات عابر درتهران بصورت ماه ازسال 104

5-13-تعداد تصادفات عابردرتهران بصورت روزاز هفته  105

5-14-برآیند تعداد تصادفات عابر درتهران بصورت روزاز هفته       106

5-15-تعداد تصادفات عابردر تهران بصورت ساعت ازروز 107

5-16-برایند تعداد تصادفات عابر در تهران بصورت ساعت ازروز 108

5-17-تعداد تصادفات مربوطبه گرایش سنی رانندگان وعابرین درگیر درتصادف 109

5-18-تعداد تصادفات مربوط به هریک از وضعیت های حرکتی عابرین درهنگام تصادف 110

5-19-نمودار تعداد تصادفات مربوط به هریک ازانواع وسایل نقلیه 112

5-20-تعداد تصادفات مربوط به کاربری های محل تصادف 113

5-21-تعداد تصادفات مربوطبه نوع راه های محل تصادف 114

5-22-تعداد تصادفات مربوط به نقاط خاص محل تصادف 115

فهرست اشکال

2-1-تصاویر مربوط به هریک از 12 نوع تصادفات عابر 25

2-2-پیش آمدگی جدول پیاده روی درتقاطع 34

2-3-محدوده پاکسازی وتامین مسافت دید  35

2-4-محدودیت پارک حاشیه ای درنزدیکی تقاطع برای تامین فاصله دید راننده وعابرنسبت به هم 36

2-5-بیش از حد درنظرگرفتن سطح سریویس باعث عریض شدن خیابان میشود 44

2-6-تطابق شعاع گردشی درتقاطع باوسایل نقلیه ویژه باعث ایجاد شعاع بزرگتر میشود 45

2-7-کاهش تداخلات عابر باوسیله نقلیه دراثرکاهش تعداد اتصالات بنا-جاده  48

5-1-تراکم جمعیتی بصورت نفردرهکتار درتهران    98

5-2-کروکی تصادف عابر دررودی خط عابر درتقاطع آزادی-آذربایجان 116

5-3-نمای ازتقاطع خیابانهای آزادی-اذربایجان ازبالا 117

5-4-ضلع شرقی تقاطع خیابانهای آزادی-آذربایجان و وضعیت خط عابر 117

5-5-تقاطع خیابانهای آزادی آذربایجان درزمان فاز سبز چراغ راهنمایی برای خیابان آزادی 118


Abstract

Pedestrians are one of the main user of roads and each person in his/her travel is a pedestrian consequently pedestrian safety providing is a must in their travel. Safety providing plan or safety optimizing in a site need investigation of accidents, including pedestrians accident in the place in which regarding the type, number, and intensity and other involving factors of pedestrian accidents, the proper improvement of safety for different sites is considered.

The Items which this thesis focused on are: Firstly pointing out the accident occurrences sites and to identify these sites for implementing the safety improvement plans, Secondly the time of the accident is studied by both time of day and night, and day from a week or month of a year to identify the accident times of pedestrian and to consider appropriate facilitation for danger times, Tertian, the type and intensity, of accident in one part of site or the entire sites is studied. Also by the help of modeling from pedestrian accidents, the relationship of the accidents with some of the factors or indicators induding population of a site, length of one site pathway, the number of the cars in one site, the level of travelling attraction in one site, level of travelling occurrence in one site, and etc is elaborated out and the optimized model in this field is presented. Key Words: Pedestrian, Accidents, Pedestrian Safety, Pedestrian Facilitation


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید