انتخاب صفحه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین و مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی مقاومتی 8 هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتبالیست 16 تا 18 ساله بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان فوتبالیست دوره متوسطه که 18-16 سال سن دارند، تشکیل می دهند. نمونه آماری این تحقیق شامل 30 نفر از بازیکنان فوتبالیست دوره متوسطه می باشند که به اردوی تیم منتخب شهرستان مینودشت دعوت شده بودند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه، دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. میانگین سن، وزن و قد آزمودنی ها به ترتیب گروه تجربی الف (سن 73/0 ± 19/17 سال، وزن 82/9 ± 49/59 کیلوگرم و قد 02/6 ± 50/171 سانتیمتر) گروه تجربی ب (سن 55/0 ± 10/17 سال، وزن 75/6 ± 32/62 کیلوگرم و قد 13/6 ± 10/172 سانتیمتر) گروه کنترل (سن 42/0 ± 40/17 سال، وزن 41/4 ± 64/52 کیلوگرم و قد 93/6 ± 10/170 سانتیمتر). متغیر مستقل تحقیق شامل دو نوع تحقیق مقاومتی منتخب و متغیر وابسته عبارت است از: توان انفجاری پایین تنه، استقامت عضلانی پایین تنه، سرعت دویدن، قدرت بیشیه پایین تنه، چابکی و استقامت عضلات شکم. در ابتدا از کلیه آزمودنی ها پیش آزمون به عمل آمد. سپس دو گروه تجربی تمرینات منتخب را همراه با تمرینات تخصصی فوتبال و گروه کنترل فقط تمرینات تخصصی فوتبال را به مدت 8 هفته انجام دادند. در انتهای 8 هفته از کلیه آزمودنی ها پس آزمون به عمل آمد. داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی شامل تی همبسته، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه، در نرم افزار spss14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون t همبسته، نشان داد، هر دو نوع تمرین مقاومتی تکرار بالا، مقاومت پایین و تکرار پایین، مقاومت بالا، به غیر از قابلیت چابکی، باعث بهبودی در قابلیت های، توان انفجاری پایین تنه، استقامت عضلانی پایین تنه، سرعت دویدن، قدرت بیشینه پایین تنه، استقامت عضلات شکم شدند 05/0 ≥ p ، در مقایسه بین دو روش تمرینی، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه و شفه، نشان داد، در قابلیت های توان انفجاری پایین تنه، قدرت بیشینه پایین تنه و استقامت عضلات شکم، هر دو روش تکرار بالا، مقاومت پایین و تکرار پایین، مقاومت بالا، و در قابلیت سرعت، تکرار پایین، مقاومت بالا و در قابلیت استقامت عضلانی پایین تنه، روش تکرار بالا، مقاومت پایین، اثر بهتری داشته است و در قابلیت چابکی تمرین مقاومتی به هر دو روش نمی تواند باعث بهبودی شود.

واژه های کلیدی:  تمرین مقاومتی، دانش آموزان پسر فوتبالیست، آمادگی عضلانی، توان بی هوازی، قدرت، توان

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه 2

بیان مسأله تحقیق 3

ضرورت و اهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 7

متغیرهای تحقیق 8

محدودیت های تحقیق 9

تعریف واژه های تحقیق 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه 13

مبانی نظری تحقیق 13

مبانی عل تمرین 13

اصول تمرین 14

متغیرهای تمرین 14

قلمرو تمرین 16

هدفهای تمرین 16

قدرت عضلانی 19

ترکیب قدرت و سرعت 19

ترکیب قدرت و استقامت 19

انواع انقباض ها 19

سازگاری و نتایج حاصل از اجرای تمرین های قدرتی 20

نقش قدرت در فوتبال 24

اندازه گیری قدرت 24

نیروی عضلانی 25

پیشینه تحقیق 25

تحقیقات مرتبط با تأثیر تمرین های قدرتی بر انواع ورزش ها 26

تحقیقات مرتبط با تأثیر تمرین های قدرتی بر فوتبالیست ها 30

خلاصه پیشینه تحقیق 35

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 42

روش تحقیق 42

جامعه آماری 42

نمونه آماری 42

متغیرهای تحقیق 43

متغیر مستقل 43

متغیر وابسته 43

متغیر مداخله گر 45

ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق 47

روش های اجرای تحقیق 48

فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه 51

توصیف متغیرها 51

بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج 61

فصل پنج: نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

مقدمه 82

خلاصه تحقیق 82

بحث و بررسی 85

پیشنهادهای بر گرفته از یافته های تحقیق 89

پیشنهاد برای تحقیق بعدی 89

پیوست 90

منابع فارسی و لاتین 104

فهرست جداول

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار قد، وزن و سن آزمودنی ها در گروه های سه گانه 51

جدول 4-2: میانگین تغییرات توان انفجاری آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 54

جدول 4-3: میانگین تغییرات استقامت عضلانی پایین تنه آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 55

جدول 4-4: میانگین تغییرات سرعت دویدن آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 56

جدول 4-5: میانگین تغییرات قدرت بیشینه پایین تنه آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 58

جدول 4-6: میانگین تغییرات چابکی آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 59

جدول 4-7: میانگین تغییرات استقامت عضلات شکم آزمودنی ها در مراحل مختلف مطالعه 60

جدول 4-8: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در پرش ارتفاع 62

جدول 4-9: آزمون t همبسته جهت بررسی اثر برنامه تمرین مقاومتی بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال 63

جدول 4-10: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در استقامت در پرش 63

جدول 4-11: نتایج آزمون t همبسته جهت بررسی اثر تمرین مقاومتی بر استقامت عضلانی پایین تنه بازیکنان فوتبال 64

جدول 4-12: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در دوی 27 متر سرعت 65

جدول 4-13: نتایج آزمون t همبسته جهت بررسی اثر تمرین مقاومتی بر سرعت بازیکنان فوتبال 65

جدول 4-14: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در اسکوات 66

جدول 4-15: نتایج آزمون t همبسته جهت بررسی اثر برنامه تمرین مقاومتی بر اسکوات بازیکنان فوتبال 66

جدول 4-16: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در چابک 67

جدول 4-17: نتایج آزمون t همبسته جهت بررسی اثر برنامه تمرین مقاومتی بر چابکی بازیکنان فوتبال 68

جدول 4-18: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال آزمودنی ها در درازونشست 68

جدول 4-19: نتایج آزمون t همبسته جهت بررسی اثر برنامه تمرین مقاومتی بر درازونشست بازیکنان فوتبال 69

جدول 4-20: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون پرش 70

جدول 4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در توان انفجاری پایین تنه بین سه گروه 70

جدول 4-22: مقایسه آزمون تعقیبی (شفه) از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون توان انفجاری پایین در گروه های سه 71

جدول 4-23: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون استقامت عضلانی پایین تنه 71

جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در استقامت عضلانی پایین تنه بین سه گروه 72

جدول 4-25: مقایسه چندگانه (شفه) از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون استقامت عضلانی پایین تنه در گروه های سه گانه 72

جدول 4-26: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون 27 متر سرعت 73

جدول 4-27: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سرعت دویدن سه گروه 73

جدول 4-28: مقایسه چندگانه (شفه) از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون استقامت عضلانی پایین تنه در گروه های سه گانه 74

جدول 4-29: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون اسکوات 74

جدول 4-30: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در قدرت بیشینه پایین تنه سه گروه 75

جدول 4-31: مقایسه چندگانه (شفه) از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون قدرت بیشینه پایین تنه در گروه های سه گانه 75

جدول 4-32: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون 9×4 76

جدول 4-33: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در چابکی سه گروه 76

جدول 4-34: نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در خصوص توزیع نرمال میانگین تفاوت گروه ها در آزمون استقامت عضلانی پایین تنه 77

جدول 4-35: آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در استقامت عضلات شکم سه گروه 77

جدول 4-36: مقایسه چندگانه (شفه) از تفاضل پیش آزمون و پس آزمون در استقامت عضلات شکم گروه های سه گانه 78

جدول 4-37: خلاصه نتایج فرضیه های 1 تا 6 79

جدول 4-38: خلاصه نتایج فرضیه های 7 تا 12 80

فهرست نمودارها

نمودار4-1: مقایسه میانگین قد آزمودنی ها در گروه های سه گانه 52

نمودار4-2: مقایسه میانگین وزن آزمودنی ها در گروه های سه گانه 52

نمودار4-3: مقایسه میانگین سن آزمودنی ها در گروه های سه گانه 53

نمودار 4-4: میانگین توان انفجاری آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 54

نمودار 4-5: میانگین استقامت عضلانی پایین تنه آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 56

نمودار 4-6: میانگین سرعت دویدن آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 57

نمودار 4-7: میانگین قدرت بیشینه پایین تنه آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 58

نمودار 4-8: میانگین چابکی آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 60

نمودار 4-9: میانگین استقامت عضلات شکم آزمودنی های سه گروه در مراحل مختلف مطالعه 61


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تعيين و مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرين مقاومتی ۸ هفته ای بر آمادگی عضلانی و توان بی هوازی دانش آموزان پسر فوتباليست ۱۶تا۱۸ساله

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید