انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

۱-۱ مقدمه

سرریز وسیله یا سازه ای است که برای اندازه گیری یا کنترل دبی، ()، به کار می رود. چنین وسیله ای به طور معمول از یک ورق عمودی (یا زاویه دار نسبت به افق) نازک یا ضخیم که دارای یک ارتفاع مشخصی است تشکیل می شود که مسیر جریان در سطح مقطع کانال را کم و بیش بند می آورد تا جریان به طور معمول از روی سرریز به سمت پایین دست جاری شود… سرریز های بسیاری در شبکه های آبرسانی و فاضلاب برای تخلیه و پخش آب استفاده می شوند. در سدها نیز، سرریز سد یکی از سازه های بسیار مهم است که برای کنترل ارتفاع و حجم آب و تخلیه سیلاب استفاده می شود و بخش زیادی از هزینه های سدها را به خود اختصاص می دهند. سهولت و دقت اندازه گیری دبی در شرایط مختلف جریان سبب طراحی اشکال مختلف مقطع عرضی سرریز ها از جمله : مثلثی ، مستطیلی ، ذوزنقه ای و غیره گردیده است. همچنین بر اساس نوع تیغه به لبه تیز ، لبه پهن ، اوجی یا روگذر تقسیم می شود. هر کدام از این سرریز ها با توجه به هیدرولیک مخصوصی خود در پروژه های آبی استفاده می شوند. در این تحقیق سرریز های لبه تیز مد نظر می باشند. سرریز لبه تیز به علت دقت بالا و به کار بردن ساده و راحت یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین وسیله های اندازه گیری و کنترل جریان در کانال های باز در آزمایشگاه و طبیعت می باشد سرریز لبه تیز دارای لبه نسبتاً تیزی در بالا که دارای ضخامت در حدود ۱ تا ۲ میلی متر می باشد و سپس با زاویه ۴۵ تا ۶۰ درجه به سمت پایین در مسیر جریان بریده می شود (شکل ۱-۱). تعریف دیگر > 1.5 بر حسب نسبت ارتفاع آب روی سرریز به عرضی سرریز در جهت جریان می باشد که از رابطه بدست می آید (h ارتفاع آب روی سرریز، اضخامت سرریز در جهت جریان). در شکل های (۱-۲) الی ( ۴-۱ ) نمونه هایی از کاربرد این سرریز ها در آزمایشگاه و طبیعت را می بینید. سرریز باید طوری نصب شود تا از هرگونه خم شدن در برابر نیروی آب پشت سر آن جلوگیری شود.

۲-۱ ساختار رساله

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد. در فصل دوم، مفاهیم پایه در مورد سرریز های لبه تیز به خصوص سرریز لبه تیز مستطیلی و پارامترهای موثر در ضریب آب گذری آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم ابتدا آنالیز ابعادی و کل پارامترهای تاثیر گذار در مسئله و همچنین پارامترهای تاثیر گذار در آزمایشات و سپس تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده، مدلهای فیزیکی ساخته شده و نحوه انجام آزمایشی ها با توجه به دلایلی که در بالا ذکر شد مبنی بر استفاده از سرریزهای چندتایی و دارای انحنا توضیح داده شده است. قصل چهارم شامل مشاهدات انجام شده و تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آزمایشی ها می باشد و اینکه تاثیر هر یک از پارامترهای تاثیر گذار در این مسئله چه می باشد. در نهایت جمع بندی کلی نتایج تحقیق و پیشنهادات لازم جهت انجام مطالعات بعدی در فصل پنجم بیان گردیده است.(شکل ۱-۱۰ و ۱-۱۱ نمونهای از سرریزها را نشان می دهد(.

1-1-مقدمه    2

1-2-ساختار رساله 8

استفاده از سرریز لبه تیز در انگلیس

استفاده از سرریز لبه تیز در انگلیس

فصل دوم:مفاهیم پایه و مطالعات گذشته

۱-۲ مقدمه

سرریز ها یکی از کاربردی ترین و مهم ترین سازه های هیدرولیکی هستند و در کارهای عملی مهندسی عمران مورد استفاده فراوانی دارند. بنابراین بررسی و مطالعه بر روی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. سرریز های بسیاری در شبکه های آبرسانی و فاضلاب برای تخلیه و پخش آب استفاده می شوند. علاوه بر این سرریز ها کاربرد هایی برای اندازه گیری دبی و بالا آوردن سطح آب نیز دارند. در سدها نیز، سرریز سد یکی از سازه های بسیار مهم است که برای کنترل ارتفاع و حجم آب و تخلیه سیلاب استفاده می شود و بخش زیادی از هزینه سدها را به خود اختصاص می دهند. به طور کلی هر مانع سازه ای که بر سر راه جریان قرار گیرد و باعث شود آب در پشت آن بالا بیاید و از روی آن عبور نماید، سرریز نامیده می شود. تقسیم بندی سرریز ها بر حسب شکل تاج یا شکل تیغه می باشد. سرریزها بر اساس نوع تیغه به سه نوع لبه تیز، لبه پهن و اوجی تقسیم می شوند و هر کدام از این سرریز ها با توجه به هیدرولیک مخصوص خود در پروژه های آبی استفاده می شوند. در این فصل به بررسی انواع سرریز، به خصوص سرریز لبه تیز مستطیلی که موضوع اصلی این پروژه می باشد، پرداخته و در مورد پارامترهای گوناگون تاثیر گذار بر سرریز لبه تیز مستطیلی صحبت می شود. در انتها نیز مختصری در مورد سرریز های دیگر صحبت می شود، زیرا علاوه بر سرریز لبه تیز مستطیلی، سرریز های دیگری نیز برای اندازه گیری دبی استفاده می گردند و همچنین مطالعه بر روی سرریز های مستطیلی پایه ای برای کار بر روی سرریز های اوجی نیز می باشد. مطالعات زیادی بر روی سرریز های لبه تیز قائم انجام شده است و روابطی برای ضریب شدت جریان بر حسب پارامترهای مختلف از جمله نسبت ارتفاع آب روی سرریز به ارتفاع سرریز  کششی سطحی و لزجت  ضریب سرعت و فشار در منطقه بعد از سرریز  نسبت استغراق و شکل سرریز  در مراجع ذکر شده، ارائه شده است. همچنین آقایان Aichelو BOrgheiمطالعاتی بر روی سرریز های زاویه دار انجام دادند.در ادامه توضیحاتی در مورد هر یک بیان می شود. ولی مطالعاتی روی سرریز لبه تیز مستطیلی چند تایی، متقارن و دارای انحنا انجام نشده است که در این پایان نامه به این موضوع پرداخته می شود.

۲-۲ – سرریزهای لبه تیز

سرریز لبه تیز از یک صفحه مسطح کار گذاشته شده در مسیر جریان تشکیل می شود و این نوع سرریز خود انواع مختلفی از نظر مقطع عبور آب از روی آن دارد؛ مانند مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای، دایره ای و سهموی، سرریز های لبه تیز کاربرد زیادی در اندازه گیری دبی دارند و همچنین مطالعه برروی آن ها به عنوان پایه ای برای کار بر روی سرریز های رو گذر و اوجی نیز انجام می شود. همچنین سرریز لبه تیز به علت دقت بالا و به کار بردن ساده و راحت یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین وسیله های اندازه گیری و کنترل جریان در کانال های باز در آزمایشگاه و طبیعت می باشد. در شکل (۲-۱) سرریز لبه تیز نشان داده شده است همچنین شکل های (۲-۲) الی (۲-۴) به ترتیب سرریز های لبه تیز مثلثی ، ذوزنقه ای و مستطیلی را نشان می دهد. این سرریز ها با مصالح بنایی، چوبی یا فلزی ساخته می شوند.

2-1-مقدمه 11

2-2-سرریزهای لبه تیز 1

2-2-1-سرریز لبه تیز مستطیلی 13

2-3-نتیجه گیری 27

استفاده از سرریز لبه تیز مستطیلی تکی

استفاده از سرریز لبه تیز مستطیلی تکی

فصل سوم:مدل آزمایشگاهی ونحوه انجام آزمایش ها

۱-۳ مقدمه

در سالیان گذشته مطالعات بسیار زیادی روی سرریز های لبه تیز مستطیلی انجام شده ولی در مورد تقارن، انحنا و چند تایی بودن این سرریزها مطالعاتی انجام نشده است. برای مطالعه روی این سرریز ها مدل آزمایشگاهی یکی از بهترین روش ها می باشد. در این فصل ابتدا به آنالیز ابعادی و پارامترهای تاثیرگذار بر سرریز های چند تایی پرداخته سپس تجهیزات فیزیکی و وسایل اندازه گیری شرح داده می شوند و بعد از آن به نحوه ی ساخت مدل آزمایشگاهی سرریز های مستطیلی چند تایی پرداخته می شود. در انتها نیز آزمایشات برنامه ریزی شده و انجام شده بر روی مدل آزمایشگاهی و همچنین برآورد خطای این آزمایشات ارائه می شوند.

۲-۳ آنالیز ابعادی و تحلیل داده ها

آنچه که در بررسیهای آزمایشگاهی باید مد نظر قرار گیرد این است که، نتایج حاصل از آزمایشها را بتوان به شرایط واقعی و طبیعی تعمیم داد و بدون در نظر گرفتن ابعاد، از نتایج آن در شرایط واقعی و مشابه استفاده نمود. آنالیز ابعادی در واقع رابطی بین مدل آزمایشگاهی و نمونه واقعی موجود در طبیعت است که هدف از انجام آن شناخت کمیتهای مؤثر بدون بعد در پدیده مورد مطالعه و تأثیر این اعداد بر ضریب جریان است. هدف از تحلیل ابعادی شناخت ارتباط بین متغیرهای مؤثر در پدیده مورد مطالعه و تعیین اعداد بدون بعد و ایجاد ارتباط بین حالت های جریان و این اعداد می باشد. روشهای مختلفی برای تحلیل ابعادی وجود دارد که از جمله می توان به روش ال باکینگهام و روش رایلی اشاره نمود که در این تحقیق از روش اول استفاده شده است. متغیر های اصلی در این آزمایش در جدول (۳-۱) و شکل های (۳-۱) و (۳-۲) آمده اند که با توجه به تئوری باکینگهام می توان متغیرهای بدون بعد موثر در این تحقیق را چنین نوشت

۳- ۱-۶ انواع و علل خطاها

با توجه به ماهیت تاثیر گذاری خطا بر شاخص های آماری اندازه گیری شده به طور کلی خطا را به سه نوع اصلی خطاهای سهوی، خطای سیستماتیک و خطای تصادفی تقسیم بندی می کنند. در ذیل به این تقسیم بندی و عوامل به وجود آورنده این خطاها پرداخته می شود.خطاهای سهوی: این نوع خطا اغلب ناشی از اشتباهات انسانی و دستگاهی می باشد.خطاهای سیستماتیک: خطاهایی که به دلیل عوامل ناشناخته در حین اندازه گیری ایجاد می شوند و صرف نظر از تعداد اندازه گیری ها خطای مشخصی ایجاد می کنند. به عنوان مثال اگر سرریز کوچکتر یا بزرگتر از اندازه واقعی ساخته شود در گروه سیستماتیک طبقه بندی می شود.خطاهای تصادفی: این خطا به دلیل نوسانات قرائت، ممکن است توسط فرد اندازه گیرنده و یا نوسانات الکترونیکی دستگاه ها به وجود آید. در صورت افزایش تعداد اندازه گیری می توان میزان این خطا را به حداقل ممکن رساند.

۲-۶-۳ رابطه تکثیر عدم قطعیت

در اغلب پدیده ها نتایج نهایی به طور مستقیم اندازه گیری نمی شوند، لذا داده های اولیه اندازه گیری شده و مقادیر مورد نظر با استفاده از معادلات مربوطه محاسبه می شوند. بنابراین نتیجه نهایی ترکیبی از خطای اندازه گیری پارامترهای مستقل می باشد. برای برآورد این خطا روش های مختلفی وجود دارد که در ذیل به روش تخمین واریانس مرتبه اول کلمن و استیل پرداخته می شود

3-1-مقدمه   30

3-2-آنالیز ابعادی وتحلیل داده ها 30

3-3-تجهیزات آزمایشگاهی 33

3-3-1-سیستم گردش آب   33

3-3-2-پمپ     36

3-3-3-ریل اندازه گیری    36

3-3-4-ارتفاع سنج 37

3-3-5-اندازه گیری دبی 38

3-4-ساخت مدل آزمایشگاهی سرریزهای چندتایی       40

3-5-آزمایشات انجام شده   44

3-6-آنالیز خطا      47

3-6-1-انواع وعلل خطاها 48

3-6-2-رابطه تکثیر عدم قطعیت 48

3-6-3-روش تخمین واریانس مرتبه اول کلمن واستیل 48

3-6-4-فرم های بدون بعد آن رابطه تکثیرعدم قطعیت 49

3-6-5-برآورد عدم قطعیت دراندازه گیری دبی سرریز مستطیلی 50

استفاده از سرریز مستطیلی تکی بدون انحنا

استفاده از سرریز مستطیلی تکی بدون انحنا

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل نتایج

۱-۴ مقدمه

در فصل گذشته به بررسی تجهیزات آزمایشگاهی، آزمایشات انجام شده و آنالیز ابعادی پرداخته شد. در این فصل به بررسی نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده و پارامتر های موثر در نتایج و مشاهدات آزمایشگاهی پرداخته می شود. در این فصل در ابتدا به مشاهدات آزمایشگاهی و پارامتر های مهم تاثیر گذار در دبی عبوری از سرریز های لبه تیز مستطیلی چند تایی دارای انحنا پرداخته می شود. سپس بهترین تابع برای آزمایشات انجام شده نسبت به این پارامترها پیشنهاد می شود. ۲-۴ مشاهدات آزمایشگاهی در انجام آزمایشات روی سرریز های چندتایی، متقارن و دارای انحنا در آزمایشگاه و بررسی داده ها نتیجه گرفته شد که ضریب دبی آنها می تواند به پارامترهای زیادی بستگی داشته باشد. در ادامه در مورد هر یک از پارامترهای تاثیر گذار برروی سرریز ها صحبت می شود. نکته بسیار مهم این است که این پارامترها مستقل از هم نیستند و هر کدام بر دیگری تاثیر می گذارد. در جدول (۴-۱) نمونه ای از داده های اندازگیری شده در آزمایش برای سرریز ۹۰ سانتی متری آورده شده است.

4-1-مقدمه 53

4-2-مشاهدات آزمایشگاهی 53

4-2-1-تعداد سرریزها 54

4-2-2-طول سرریزها 56

4-2-3-طول کمان سرریز 58

4-2-4-انحنا 61

4-3-تحلیل نتایج آزمایشگاهی 63

4-3-1-تحلیل نتایج سرریزهای متقارن دارای انحنا 64

4-3-2-روابط پیشنهادی 65

استفاده از سرریز مستطیلی چندتایی

استفاده از سرریز مستطیلی چندتایی

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۱-۵ مقدمه

در این تحقیق سعی شد روی سرریز های چند تایی، متقارن و دارای انحنا آزمایشات انجام شود. این آزمایشات در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران دانشگاه شریف بر روی ۳۶ سرریز متقارن و دارای انحنا انجام شد. آزمایشات در ۳ هد مختلف تا حداکثر ا=H/P بر روی این سرریز ها انجام شد. همچنین بسیاری از آزمایشات نیز تکرار گردید. در فصل گذشته توابع گوناگونی برای نتایج بدست آمده در آزمایشگاه بدست آمد و پارامترهای تاثیر گذار بر ضریب آب گذری یادبی عبوری از این سرریز ها معرفی شد. در این فصل به یک نتیجه گیری کلی در مورد نتایج آزمایشات انجام شده پرداخته می شود.

۳-۵ پیشنهادات

برای تحقیق های بیشتر همان طور که اشاره گردید استفاده از سرریز های متقارن، چند تایی دارای انحنا به عنوان ایدهای متفاوت می تواند مطرح باشد. به منطور تکمیل مطالعات حاضر موارد زیر پیشنهاد می گردد : کی تواند این آزمایشات به صورت زادیه دار انجام شود تا اثر زاویه نیز به رابطه اضافه گردد همچنین می تواند این آزمایشات بر روی سرریز های نا متقارن که احتمال رویداد آن در طبیعت زیاد است انجام گیرد تا اثر آن نیز دیده شود. می توان این آزمایشات را با سرریز های مثلثی با زاویه های گوناگون یا حتی ذوزنقه ای نیز انجام داد. همچنین انجام آزمایشات بر روی سرریز های لبه پهن یا اوجی نتایج جالبی به همراه خواهد داشت. می توان تاثیر پارامتر استغراق بر این سرریز ها را نیز مورد آزمایش قرار داد. همچنین می توان با برداشت مقادیر سرعت در عرض و طول کانال، مدل عددی آزمایشات این تحقیق، آنالیز و مدل گردد.

5-1-مقدمه 71

5-2-جمع بندی کلی 71

5-3-پیشنهادهایی برای تحقیق های بیشتر 73

استفاده از سرریز مستطیلی دوتایی

استفاده از سرریز مستطیلی دوتایی

فصل ششم:مراجع

استفاده از سرریز مستطیلی دوتایی دارای انحنا

استفاده از سرریز مستطیلی دوتایی دارای انحنا

فصل هفتم:پیوست ها

مقطع سرریزهای لبه تیز

مقطع سرریزهای لبه تیز

فهرست شکلها

1-1-مقطع سرریزهای لبه تیز عمود برجریان 3

1-2-سرریز مستطیلی دراندازه گیری دبی درجین کریک انگلیس 3

1-3-استفاده از سرریز مستطیلی درمونتگومری کانادار 3

1-4-استفاده از سرریز لبه تیز درانگلیس 4

1-5-سرریز مستغرق 4

1-6-سرریز انقباض یافته 4

1-7-استفاده از سرریز لبه تیز مستطیلی تکی 6

1-8-استفاده از سرریز مستطیلی چندتایی    6

1-9-استفاده از سرریز مستطیلی چندتایی 6

1-10-استفاده از سرریز مستطیلی تکی بدون انحنا 8

1-11-استفاده از سرریز مستطیلی دوتایی دارای انحنا 9

2-1-مقطع سرریزهای لبه تیز    12

2-2-سرریزهای لبه تیز مثلثی  13

2-3-سرریزهای لبه تیز ذوزنقه ای 13

2-4-سرریزهای لبه تیز مستطیلی  13

2-5-مقطع عرضی سرریز لبه تیز مستطیلی    14

2-6-مقطع طولی سرریز لبه تیز مستطیلی 14

2-7-جریان از روی سرریز انقباض یافته    17

2-8-تغییرات Kb با b/Bا  18

2-9-سرریز انقباض یافته 19

2-10-تغییرات cd با h/p و b/Bا     20

2-11- تغییرات cd با افزایش H/P برای b/B=0.1ا    20

2-12- تغییرات cd با افزایش عدد رینولز    21

2-13- تغییرات cdبا افزایش عدد رینولز 21

2-14-نمودار تغییر ضریب دبی با افزیاش هد آب 23

2-15-سرریز مستغرق 24

2-16-سرریز زاویه دار 25

2-17-تاثیر تقارن درسرریزها26

2-18-سرریز چندتایی 27

2-19-سرریز چندتایی 28

3-1-متغیرهای سرریزهای چندتایی  31

3-2-متغیرهای آزمایش  درمقطع عرضی کانال 31

3-3-نمایی از سرریزها درآزمایش 33

3-4-مقطع کانال 35

3-5-پلان کانال 35

3-6-پمپ   36

3-7-ریل متحرک 37

3-8-کولیس دیچیتال 37

3-9-ADVا        38

3-10-ADVا   39

3-11-نمودار ارتفاع بالا آمدن آب درمقابل زمان 39

3-12-قسمت ثابت سرریزها 40

3-13-قسمت متحرک سرریزها 41

3-14-برشکاری ورق 41

3-15-سوراخ کاری ورق  42

3-16-سرریز تکی با انحنای صاف    43

3-17-سرریز دوتایی دارای انحنا 44

3-18-نمونه ای از شکل سرریزها   45

4-1-نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای تکی 55

4-2- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای دوتایی    55

4-3- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای سه تایی 56

4-4- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای با ضریب بازشوی 4/1          57

4-5- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای با ضریب بازشوی3/1      57

4-6- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای با ضریب بازشوی2/1        58

4-7- نمودار Q-Lw.H32 برای طول کمان 75 سانتی متر       59

4-8- نمودار Q-Lw.H32 برای طول کمان 90 سانتی متر       59

4-9- نمودار Q-Lw.H32 برای طول کمان 105 سانتی متر     60

4-10- نمودار Q-Lw.H32 برای طول کمان 120 سانتی متر   60

4-11- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای بدون انحنا 61

4-12- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای به صورت نیم دایره 62

4-13- نمودار Q-Lw.H32 برای سرریزهای مابین بدون انحنا ونیم دایره 62

4-14- مقایسه سرریز تکی سی وهفت ونیم سانتی متری متقارن بدون انحنا ونتایج   63

4-15-مقایسه سرریز تکی بیست وپنج سانتی متری متقارن بدون انحنا ونتایج  64

4-16-تابع g در برابر ضریب آبگذری درحالت n=1 ا             67

4-17- تابع g در برابر ضریب آبگذری درحالت n=2 ا             68

4-18- تابع g در برابر ضریب آبگذری درحالت n=3 ا             68

الف-1-انواع جریان برروی سرریز لبه پهن  79

الف-2-سرریز لبه پهن     80

الف-3-پروفیل آب روی سرریزهای اوجی 82

ب-1-پروفیل آب روی سرریزهای اوجی    82

ب-2-پروفیل آب روی سرریزهای اوجی      82

ب-3-پاینی دست سرریزها     84

ب-4-سرریزها 84

ب-5-سرریزها  85

ب-6-نمای بالای سرریزها 85

ب-7-سرریزها 86

ب-8-نقشه سرریزها و ورق کناره سرریزها 86

ب-9-نقشه سرریزها 87

ب-10-نقشه سرریزها 87

ب-11-نقشه سرریزها  88

ب-12-نقشه سرریزها 88

ب-13-نقشه ورق های کناره سرریزها 89

ب-14-نقشه ورق های کناره سرریزها 89

فهرست جداول

2-1-معرفی پارامترهای رابطه کارتر 19

3-1-متغیرهای آزمایش 32

3-2-معیار انتخاب سرریزها وشماره آزمایشات        45

3-3- معیار انتخاب سرریزها وشماره آزمایشات        46

3-4- معیار انتخاب سرریزها وشماره آزمایشات        46

3-5- معیار انتخاب سرریزها وشماره آزمایشات        46

4-1-نمونه ای از داده های اندازه گیری شده در آزمایش 53

4-2-نمونه ای از داده های اندازه گیری شده در آزمایش 54

4-3-نتایج سرریز تکی سی وهفت ونیم سانتی متری متقارن بدون انحنا    63

4-4-نتایج سرریز تکی بیست وپنج سانتی متری متقارن بدون انحنا 63

4-5-میزان ضریب تبیین وخطای استاندارد درسری رابطه های 1تا3   69


Abstract:

Sharp crested weirs are one of the main and oldest means of measuring discharge in water conveyance systems. Many studies have been done on sharp rectangular Weirs and have provided many relationships regarding the effect of geometric parameters and various factors on discharge coefficient of the weirs. In some places, due to existence of obstacles or barriers in the channel, it is impossible to create a symmetrical continuous Weir some other cases, multiple or asymmetric or curved weirs should be used, which is the main concept of this project. Since it seems unlikely that a purely mathematical model can review the impact of the multiplicity and asymmetry of these weirs without using empirical coefficients, the main objective of this research is to study discharge coefficient of asymmetric rectangular weirs using experimental model. In this research, various crested rectangular and curved weirs were placed across the channel in different positions in different cases and the discharge coefficient for these weirs were obtained with the measurement of the height of water and discharge over the weir, Finally effects of number, curvuture and symmetrisity of these weirs were studied.

Key words: rectangular weir, symmetric weir, laboratory model, multi weirs, curved weirs


تعداد صفحات فایل : 90

مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید