انتخاب صفحه

مقدمه

تغییر مکان روسازی بتنی زیر بار کوچک م یباشد که این کوچک بودن به دلیل مدول الاستیسیته بالای بتن است، از این رو آ نرا روسازی صلب م ینامند. روسازی صلب متشکل از دو لایه م یباشد لایه اول متشکل از دال بتنی PCC)) و لایه بعدی سابگرید م یباشد که مستقیماً زیر دال بتنی قرار دارد. لایه سطحی اول در تماس با بارهای ترافیکی است.از مزایای روسازی صلب نسبت به روسازی انعطاف پذیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– روسازی صلب با عمر طولانی تر از 30 سال نسبت به روسازی انعطاف پذیر با عمر حداکثر 5

تا 10 سال، دوام بیشتری دارد.

– علی رغم هزینه اولیه بیشتر مجموع هزینه ساخت و نگهداری آن کمتر از نصف روسازی انعطاف پذیر می باشد.

– در صورتیکه ایرادی در لایه زیرین روسازی بوجود آید این مشکل به دلیل صلب بودن به لایه بالا منتقل نمی شود.

– ترافیک پیوسته به دلیل کم بودن نیاز به تعمیرات.

– روسازی صلب دارای خصوصیت سرویس پذیری بالاتری نسبت به روسازی انعطاف پذیر می باشد.

روند روبه رشد تولید سیمان در کشور، افزایش قیمت قیر و سایر منابع هیدروکربنی، همچنین تجدید ناپذیر بودن منابع نفتی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن ها باعث توجه بیشتر به روسازی های بتنی شده است. بنابراین انجام تحقیقات بیشتر در مورد این نوع روسازی ضروری می نماید. بنابر لزوم تحقیقات لازم دراین زمینه، در این پایان نامه سعی شده رابطه ایی بین شعاع چرخ و ضخامت روسازی صلب بدست آید که خلاصه ای از کارهای انجام شده در این تحقیق به شرح زیر بیان می گردد. در فصل اول به تعریف مساله پرداخته شده است و خصوصیات این تحقیق شرح داده شد هاست. فصل دوم فصل کاوش در متون می باشد که در آن به بررسی مقاله ها، تزها و پروژه های که در زمینه روسازی صلب تحقیقاتی انجام داده اند پرداخته شده است. در فصل سوم روش تحقیق مورد نیاز توضیح داده شده است. در این فصل ابتدا به معرفی اجزای تایر و خصوصیات تایر پرداخته شد ه، در گام بعدی اختصارات مورد نیاز توضیح داده شده اند. در ادامه سعی شد هاست به توضیح بخش هایی از علم آمار و ریاضی نظیر رگرسیون که در این تحقیق بکار برده شده است پرداخته شود. در انتها نیز به توضیح برنامه های کامپیوتری استفاده شده ILLISLAB و KENPAVE , ABACUS ، SPSS پرداخته شده است. در فصل چهارم به جمع آوری اطلاعات پرداخته اولیه مورد نیاز پرداخته ایم. برای حصول این امر، ابتدا مشخصات انواع تایرهای متداول در بازار از چندین سازنده ایرانی و خارجی جمع آوری گردیده است، پس از دست هبندی و حذف داد ههای یکسان بانک اطلاعاتی نسبتاً جامعی از خصوصیات تایرها تهیه شده است. اطلاعات لازم برای سوالات مورد نیاز در تحقیق نظیر تنش، کرنش، سختی، ضریب پواسون، مدول عکس العمل بستر نیز در این فصل بیان شده است. فصل پنجم نیز به ارائه نتایج بدست آمده و تحلیل اطلاعات اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

فصل اول:تعریف مساله

اجزای تایر

اجزای تایر

فصل دوم:کاوش درمتون 

2-1-طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون      8

2-2-بررسی مقالات       8

2-2-1-کاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها       8

2-2-2-تاثیر ابعاد تایر اتومبیل های سنگین در کاهش خرابی روسازی های صلب     10

2-2-3-تاثیر بار تایرهای منفرد بزرگ بر روسازیها  15

2-3-بررسی تزها و پروژه ها      17

2-3-1-بررسی تنش و کرنش های ناشی از بارگذاری در روسازی های صلب     17

2-4-بررسی کتابها        23

2-4-1-اصول طراحی روسازی های صلب  23

2-4-2-بارچرخ تکی معادل     36

2-4-3-فاکتور بار محور معادل(EALF)ا    38

2-4-4-طراحی روسازی های صلب   39

تکنولوژی تایر

تکنولوژی تایر

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکار گرفته شده و دلایل آن    43

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته      45

3-3-تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی      45

3-3-1-تعاریف  45

3-3-2-اختصارات و نشانه های ریاضی     54

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده     61

3-4-1-بررسی نرم افزارSPSSا   61

3-4-2-بررسی نرم افزارKENPAVEا   76

3-4-3-بررسی نرم افزارILLI-SLABا    83

3-4-4-بررسی نرم افزارABAQUSا     86

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی  100

جسم عمومی سه بعدی

جسم عمومی سه بعدی

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات   

4-1-مقدمه   104

4-2-موضوعات موردنظر  124

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات موضوع تحقیق  150

محور تکی با تایرهای دوتایی

محور تکی با تایرهای دوتایی

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه  157

5-2-تحلیل اطلاعات 159

5-2-1-بررسی نتایج روابط وسترگارد   160

5-2-2-مقایسه نتایج روابط وسترگارد با روش های المان محدود 204

5-2-3-بدست آوردن روابط بین شعاع چرخ و ضخامت روسازی   237

5-2-4-مثال های کاربردی       271

5-3-نتیجه گیری در مورد هر یک از سوالات یا فرضیات تحقیق   275

5-4-نتیجه گیری در مورد کل تحقیق      275

5-5-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده  276

منابع وماخذ      278

فهرست منابع فارسی    287

فهرست منابع لاتین   280

سایت های اطلاع رسانی  280

چکیده لاتین 280

نمایش المان مستطیلی محدود

نمایش المان مستطیلی محدود

فهرست جدول

3-1-شاخص بار  49

3-2-شاخص سرعت 51

3-3-مثال رگرسیون خطی 75

3-4-روابط تئوریک و تجربی متداول تعیین ضریب عکس العمل    102

4-1-مشخصات تایرهای کارخانهMICHELINا   104

4-2-مشخصات تایرهای کارخانه EURO TIREا   110

4-3-مشخصات تایرهای کارخانه EARTHMOVERا 111

4-4-مشخصات تایرهای کارخانه YOKOHAMAا     112

4-5-مشخصات تایرهای کارخانه GOODYEARا 118

4-6-شعاع سطح تماس در تایرهای تکی  127

4-7-شعاع سطح تماس در تایرهای دوتایی 145

4-8-محدوده مدول الاستیسیته 28 روزه برای بتن های معمولی بر اساس BS 8110:Part ا   153

4-9-نمایش مدول الاستیسیته چند نوع بتن با مقاومت مختلف درACIا  154

5-1-حالت های مختلف تحلیلی مورد بحث    160

5-2-نتایج وسترگارد برای تعدادی از تایرهای تکی در گوشه دال 100 میلی متری    160

5-3-نتایج وسترگارد برای تعدادی از تایرهای تکی در لبه دال 100 میلی متری  161

5-4-نتایج وسترگارد برای تعدادی از تایرهای تکی در میان دال 100 میلی متری 162

5-5-مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای تکی در دال100میلی متری  205

5-6-مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای تکی در دال 150میلی متری   208

5-7- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای تکی در دال 200 متری      210

5-8- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای تکی در دال 250میلی متری       212

5-9- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای تکی در دال 300میلی متری      214

5-10- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای دوتایی در دال100میلی متری 216

5-11- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای دوتایی در دال150 میلیمتری        220

5-12- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای دوتایی در دال200میلیمتری   224

5-13- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای دوتایی در دال250میلی متری    228

5-14- مقایسه نتایج وسترگارد با روش های المان محدود برای تعدادی از تایرهای دوتایی در دال300میلی متری 232

5-15- مقایسه کلی نتایج وسترگارد با روش های المان محدود  236

5-16- نمونه ای از ورودی های نرم افزار SPSSا  237

5-17- ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین r/h وتنش وr/h وکرنش 244

5-18- انواع رگرسیون انجام شده بین r/h وتنش و r/h و کرنش و ضرایب مربوطه  245

5-19-آزمون test-t برای ضرایب رگرسیون 264

5-20- روابط خطی و توانی بینrوh درحالات مختلف 269

5-21- کمترین مقدار شعاع چرخ بر حسب ضخامت روسازی   270

5-22- مقادیر بدست آمده از روابط رگرسیونی برای مثال1       272

5-23- مقادیر بدست آمده از روابط رگرسیونی برای مثال2     273

5-24- طراحی دال مثال 3 با استفاده از روابط رگرسیونی    274

فهرست شکلها

1-1- ضخامت روسازی بتنی صلب       3

2-1- نمونه ایی از مشخصات تایر با بار و باد متغییر محصول کارخانجات میشلن و گودیر  11

2-2- مقایسه نظیر به نظیر تنش ها در حالت قرارگیری بار در گوشه دال قبل از افزایش قطر تایر و بعد از افزایش قطر تایر  12

2-3- مقایسه نظیر به نظیر تنش ها در حالت قرارگیری بار در داخل دال قبل از افزایش قطر تایر و بعد از افزایش قطر تایر 13

2-4- مقایسه نظیر به نظیر تنش ها در حالت قرارگیری بار در لبه دال قبل از افزایش قطر تایر و بعد از افزایش قطر تایر 13

2-5- سطح تماس برای تایرهای دوتایی(دوال)    16

2-6- سطح تماس تایرهای دوتایی 30

2-7- جسم عمومی سه بعدی   33

2-8- نمایش المان مستطیلی محدود   34

3-1- محور تکی با تایرهای منفرد  45

3-2- محور تکی با تایرهای دو تایی 46

3-3- محور دو تایی با تایرهای تکی  46

3-4- دوتایی با تایرهای دو تایی    46

3-5- تکنولوژی تایر     47

3-6- اجزای تایر 48

3-7- نسبت ارتفاع مقطع به عرض مقطع تایر(نما)   52

3-8- نسبت ارتفاع مقطع به عرض مقطع تایر(مقطع) 53

3-9- تایرهای با قطر یکسان و عرض و نسبت منظر متفاوت    54

3-10- نمای پنجره Data View در SPSSا    62

3-11- نمای پنجره Variable View در SPSSا   62

3-12-پنجره Variable view برای تایرهای singleا 63

3-13-پنجره Variable view برای تایرهای Dualا   63

3-14-پنجره Data view برای تایرهای singleا    64

3-15-پنجره Data view برای تایرهای Dualا   65

3-16- نمایش پنجره ضریب همبستگی 66

3-17- خروجی ضرایب همبستگی در SPSSا 67

3-18- نمای پنجره رگرسیون خطی بین Stress و r/hا        69

3-19- نمای پنجره رگرسیون خطی بین Deflection و r/hا    69

3-20- خروجی اول رگرسیون خطی 70

3-21- خروجی دوم رگرسیون خطی 70

3-22- خروجی سوم رگرسیون خطی 71

3-23- خروجی چهارم رگرسیون خطی      73

3-24- نمودار پراکنش دو متغیر   75

3-25- نمای صفحه اصلی نرم افزار KENPAVEا   77

3-26- نمای صفحه اصلی برنامه SLABINPا 78

3-27- اطلاعات کلی برنامه SLABINPا   78

3-28- ورود اطلاعات دال در برنامه SLABINPا    79

3-29- ورود مدول سابگرید در برنامه SLABINPا     79

3-30- ورود اطلاعات مش بندی در جهت عرضی دال در برنامه SLABINPا   80

3-31- ورود اطلاعات مش بندی در جهت طولی دال در برنامه SLABINPا  81

3-32- محل قرارگیری حداکثر تنش در برنامه SGRAPHا 82

3-33- خطوط هم تنش در برنامه CONTOURا  82

3-34- شکل ایده ال محاسباتی در نرم افزار ILLI-SLABا   83

3-35- ورود مشخصات دال در نرم افزار ILLI-SLABا 84

3-36- ورود مشخصات محور در نرم افزار ILLI-SLABا   85

3-37- مراحل انجام تحلیل المان محدود در نرم افزار ABAQUSا 86

3-38- المان های موجود در نرم افزار ABAQUSا  87

3-39- مش های سه بعدی موجود در نرم افزار ABAQUSا 88

3-40- مش های دو بعدی موجود در نرم افزار ABAQUSا   88

3-41- ساخت Part در نرم افزار ABAQUSا       89

3-42- ساخت Material در نرم افزار ABAQUSا     90

3-43- ساخت Section در نرم افزار ABAQUSا     91

3-44- ساخت Assembly در نرم افزار ABAQUSا     91

3-45- ساخت Step در نرم افزار ABAQUSا       92

3-46- فنرهای گوشه، لبه و میانی در دال     92

3-47- ود سختی فنرهای گوشه در نرم افزار ABAQUSا   93

3-48- ورود سختی فنرهای لبه در نرم افزار ABAQUSا  94

3-49- ورود سختی فنرهای میانی در نرم افزار ABAQUSا  94

3-50- بارگذاری تایر تکی در گوشه دال در نرم افزار ABAQUSا     95

3-51- بارگذاری تایر تکی در لبه دال در نرم افزار ABAQUSا      95

3-52- بارگذاری تایر تکی در وسط دال در نرم افزار ABAQUSا 96

3-53- بارگذاری تایر دوتایی در گوشه دال در نرم افزار ABAQUSا    96

3-54- بارگذاری تایر دوتایی در لبه دال در نرم افزار ABAQUSا 97

3-55- بارگذاری تایر دوتایی در وسط دال در نرم افزار ABAQUSا    97

3-56- تعریف نوع مش در نرم افزار ABAQUSا 98

3-57- تعریف حداکثر بعد مش در نرم افزار ABAQUSا  98

3-58- مش بندی دال در نرم افزار ABAQUSا    99

3-59- خروجی حداکثر تنش در نرم افزار ABAQUSا      99

3-60- خروجی حداکثر تغییرمکان در نرم افزار ABAQUSا     100

4-1- فشار سطح تماس در تایرهای کم فشار و پرفشار       124

4-2- سطح تماس تایر   125

4-3- سطح تماس تایرهای دوتایی      126

4-4- نمودار شعاع سطح تماس در مقابل قطر تایر برای لاستیک های تکی 148

4-5- نمودار شعاع سطح تماس در مقابل قطر تایر برای لاستیک های دوتایی   149

4-6- مقایسه دو رابطه خطی بدست آمده در تحقیق حاضر و تحقیق آقای احمدزاده  150

4-7- نمایش سختی  151

4-8- نمایش خیز در روسازی 152

4-9- رابطه تنش و کرنش و مدول الاستیسیته بتن     153

4-10- مدول عکس العمل بستر    155

4-11- تغییرشکل روسازی تحت اثر بار چرخ    155

5-1- نتایج تنش وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 100 میلی متر 163

5-2- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 100 میلی متر 164

5-3- نتایج تنش وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 100 میلی متر       164

5-4- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 100 میلی متر   164

5-5- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 100 میلی متر  165

5-6- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 100 میلی متر    165

5-7- نتایج تنش وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 150 میلی متر    165

5-8- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 150 میلی متر    166

5-9- نتایج تنش وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 150 میلی متر       166

5-10- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 150 میلی متر     166

5-11- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 150 میلی متر   167

5-12- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 150 میلی متر   167

5- 13- نتایج تنش وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 200 میلی متر 167

5-14- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 200 میلی متر  167

5-15- نتایج تنش وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 200 میلی متر 168

5-16- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 200 میلی متر     168

5-17- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 200 میلی متر   169

5-18- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 200 میلی متر    169

5-19- نتایج تنش وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 250 میلی متر 169

5-20- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 250 میلی متر     170

5-21- نتایج تنش وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 250 میلی متر  170

5-22- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 250 میلی متر   170

5-23- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 250 میلی متر  171

5-24- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 250 میلی متر  171

5-25- نتایج تنش وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 300 میلی متر      171

5-26- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 300 میلی متر   172

5-27- نتایج تنش وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 300 میلی متر  172

5-28- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت اول تحلیل در دال 300 میلی متر 172

5-29- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوم تحلیل در دال 300 میلی متر  173

5-30- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت سوم تحلیل در دال 300 میلی متر   173

5-31- نتایج تنش وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 100 میلی متر      173

5-32- نتایج تنش وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 100 میلی متر 174

5-33- نتایج تنش وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 100 میلی متر   174

5-34- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 100 میلی متر     174

5-35- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 100 میلی متر   175

5-36- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 100 میلی متر      175

5-37- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 100 میلی متر     175

5-38- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 100 میلی متر     176

5-39- نتایج تنش وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 100 میلی متر   176

5-40- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 100 میلی متر    176

5-41- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 100 میلی متر    177

5-42- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 100 میلی متر  177

5-43- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 100 میلی متر  177

5-44- نتایج تنش وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر     178

5-45- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر    178

5-46- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 100 میلی متر    178

5-47- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر   178

5-48- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر 179

5-49- نتایج تنش وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 150 میلی متر 179

5-50- نتایج تنش وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 150 میلی متر 179

5-51- نتایج تنش وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 150 میلی متر  180

5-52- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 150 میلی متر   180

5-53- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 150 میلی متر  181

5-54- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 150 میلی متر         181

5-55- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 150 میلی متر       181

5-56- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 150 میلی متر          182

5-57- نتایج تنش وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 150 میلی متر     182

5-58- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 150 میلی متر      182

5-59- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 150 میلی متر      183

5-60- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 150 میلی متر      183

5-61- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 150 میلی متر    183

5-62- نتایج تنش وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر    184

5-63- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر   184

5-64- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 150 میلی متر 184

5-65- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر    185

5-66- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر  185

5-67- نتایج تنش وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 200 میلی متر  185

5-68- نتایج تنش وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 200 میلی متر 186

5-69- نتایج تنش وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 200 میلی متر  186

5-70- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 200 میلی متر   186

5-71- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 200 میلی متر  187

5-72- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 200 میلی متر  187

5-73- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 200 میلی متر    187

5-74- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 200 میلی متر    188

5-75- نتایج تنش وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 200 میلی متر    188

5-76- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 200 میلی متر   188

5-77- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 200 میلی متر     189

5-78- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 200 میلی متر       189

5-79- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 200 میلی متر  189

5-80- نتایج تنش وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر  190

5-81- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر 190

5-82- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 200 میلی متر 190

5-83- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر  191

5-84- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر  191

5-85- نتایج تنش وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 250 میلی متر 191

5-86- نتایج تنش وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 250 میلی متر 192

5-87- نتایج تنش وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 250 میلی متر  192

5-88- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 250 میلی متر   192

5-89- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 250 میلی متر    193

5-90- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 250 میلی متر  193

5-91- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 250 میلی متر  193

5-92- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 250 میلی متر    194

5-93- نتایج تنش وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 250 میلی متر    194

5-94- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 250 میلی متر  194

5-95- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 250 میلی متر     195

5-96- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 250 میلی متر    195

5-97- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 250 میلی متر   195

5-98- نتایج تنش وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر 196

5-99- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر 196

5-100- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 250 میلی متر 196

5-101- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر  197

5-102- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر 197

5-103- نتایج تنش وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 300 میلی متر  197

5-104- نتایج تنش وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 300 میلی متر 198

5-105- نتایج تنش وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 300 میلی متر   198

5-106- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت چهارم تحلیل در دال 300 میلی متر 198

5-107- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت پنجم تحلیل در دال 300 میلی متر 199

5-108- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت ششم تحلیل در دال 300 میلی متر 199

5-109- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 300 میلی متر  199

5-110- نتایج تنش وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 300 میلی متر 199

5-111- نتایج تنش وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 300 میلی متر 200

5-112- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هفتم تحلیل در دال 300 میلی متر  200

5-113- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت هشتم تحلیل در دال 300 میلی متر 201

5-114- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت نهم تحلیل در دال 300 میلی متر  201

5-115- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 300 میلی متر 201

5-116- نتایج تنش وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر 202

5-117- نتایج تنش وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر  202

5-118- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دهم تحلیل در دال 300 میلی متر     202

5-119- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت یازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر   203

5-120- نتایج تغییرمکان وسترگارد برای حالت دوازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر  203

5-121- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت اول تحلیل در دال 100 میلی متر   207

5-122- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوم تحلیل در دال 100 میلی متر  207

5-123- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت سوم تحلیل در دال 100 میلی متر 207

5-124- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت اول تحلیل در دال 150 میلی متر 209

5-125- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوم تحلیل در دال 150 میلی متر  209

5-126- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت سوم تحلیل در دال 150 میلی متر  209

5-127- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت اول تحلیل در دال 200 میلی متر 211

5-128- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوم تحلیل در دال 200 میلی متر   211

5-129- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت سوم تحلیل در دال 200 میلی متر  211

5-130- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت اول تحلیل در دال 250 میلی متر  213

5-131- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوم تحلیل در دال 250 میلی متر 213

5-132- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت سوم تحلیل در دال 250 میلی متر 213

5-133- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت اول تحلیل در دال 300 میلی متر  215

5-134- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوم تحلیل در دال 300 میلی متر 215

5-135- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت سوم تحلیل در دال 300 میلی متر 215

5-136- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم تحلیل در دال 100 میلی متر217

5-137- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هفتم تحلیل در دال 100 میلی متر  217

5-138- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دهم تحلیل در دال 100 میلی متر   218

5-139- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت پنجم تحلیل در دال 100 میلی متر  218

5-140- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هشتم تحلیل در دال 100 میلی متر  218

5-141- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت یازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر  218

5-142- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت ششم تحلیل در دال 100 میلی متر 219

5-143- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم نهم در دال 100 میلی متر 219

5-144- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوازدهم تحلیل در دال 100 میلی متر 219

5-145- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم تحلیل در دال 150 میلی متر 221

5-146- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هفتم تحلیل در دال 150 میلی متر 221

5-147- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دهم تحلیل در دال 150 میلی متر   221

5-148- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت پنجم تحلیل در دال 150 میلی متر   222

5-149- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هشتم تحلیل در دال 150 میلی متر   222

5-150- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت یازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر   222

5-151- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت ششم تحلیل در دال 150 میلی متر   223

5-152- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت نهم تحلیل در دال 150 میلی متر   223

5-153- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چدوازدهم تحلیل در دال 150 میلی متر  223

5-154- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم تحلیل در دال 200 میلی متر   225

5-155- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هفتم تحلیل در دال 200 میلی متر   225

5-156- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دهم تحلیل در دال 200 میلی متر    225

5-157- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت پنجم تحلیل در دال 200 میلی متر   226

5-158- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هشتم تحلیل در دال 200 میلی متر    226

5-159- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت یازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر   226

5-160- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت ششم تحلیل در دال 200 میلی متر    227

5-161- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت نهم تحلیل در دال 200 میلی متر   227

5-162- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوازدهم تحلیل در دال 200 میلی متر   227

5-163- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم تحلیل در دال 250 میلی متر   229

5-164- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هفتم تحلیل در دال 250 میلی متر   229

5-165- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دهم تحلیل در دال 250 میلی متر    229

5-166- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت پنجم تحلیل در دال 250 میلی متر   230

5-167- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هشتم تحلیل در دال 250 میلی متر   230

5-168- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت یازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر 230

5-169- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت ششم تحلیل در دال 250 میلی متر   231

5-170- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت نهم تحلیل در دال 250 میلی متر   231

5-171- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوازدهم تحلیل در دال 250 میلی متر   231

5-172- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت چهارم تحلیل در دال 300 میلی متر   233

5-173- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هفتم تحلیل در دال 300 میلی متر   233

5-174- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دهم تحلیل در دال 300 میلی متر   233

5-175- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت پنجم تحلیل در دال 300 میلی متر   234

5-176- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت هشتم تحلیل در دال 300 میلی متر   234

5-177- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت یازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر   234

5-178- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت ششم تحلیل در دال 300 میلی متر   235

5-179- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت نهم تحلیل در دال 300 میلی متر   235

5-180- مقایسه روش وسترگارد با المان محدود در حالت دوازدهم تحلیل در دال 300 میلی متر  235

5-181- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت اول  249

5-182- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت اول  249

5-183- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت دوم   250

5-184- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت دوم  250

5-185- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت سوم   251

5-186- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت سوم   251

5-187- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت چهارم   252

5-188- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت چهارم   252

5-189- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت پنجم   253

5-190- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت پنجم  253

5-191- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت ششم  254

5-192- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت ششم 254

5-193- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت هفتم 255

5-194- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت هفتم 255

5-195- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت هشتم 256

5-196- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت هشتم 256

5-197- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت نهم 257

5-198- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت نهم 257

5-199- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت دهم 258

5-200- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت دهم 258

5-201- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت یازدهم 259

5-202- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت یازدهم 259

5-203- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تنش در حالت دوازدهم 260

5-204- انواع رگرسیون انجام شده توسط نرم افزار SPSS بین r/h و تغییرمکان در حالت دوازدهم 260

5-205- توزیع نرمال خطاها در رگرسیون خطی بین r/h و تنش در حالت اول 262

5-206- توزیع نرمال خطاها در رگرسیون خطی بین r/h و تغییرمکان در حالت اول 263

5-207- توزیع نرمال خطاها در رگرسیون خطی بین r/h و تنش در حالت هشتم 263

5-208- توزیع نرمال خطاها در رگرسیون خطی بین r/h و تغیرمکان در حالت هشتم 264


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید