انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………..3

پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – منسوجات فنی

1- 2- 2- منسوجات پزشکیMedical Textiles پتانسیل بازار برای تولیدات منسوجات پزشکی و محافظ سلامتی قابل توجه می باشد فقط در اروپـافروش منسوجات پزشکی به ارزش 7 میلیارد دلار است که تقریبا 10% مقدار بازار منسوجات فنی راشامل می شود بخش اروپا سالانه 000/100 تن الیاف مصرف میکند و حجم رشدی 3 تا 4 درصدیدر یک سال دارد.
تکنولوژی حلقوی تاری و پودی مناسب جهت تولید محصولات پزشکی در طیف گسترده ای از ایـنمحصولات می باشند و کاربردشان بطور پیوسته در چندین سال گذشته رشد کرده است.
شکل گیری حلقه، در حلقوی پودی اساسا توسط نخهایی است که در جهت عرض پارچه عبور کردهاند که سیستمی ساده و بیشتر فراگیر است و برای تولید محصولاتی از قبیل لوله ای، قالبی و حتیسه بعدی و مجموعه آنها یا غیر ارتجاعی یکپارچه، با نداژهای متراکم، جورابهای زنانـه، پانـسمانهایجراحت و لباسهای محافظ و غیره بکار می رود.
شکل گیری حلقه ها در حلقوی تاری اساساً توسط نخهایی است کـه در جهـت طـول پارچـه عبـورکرده اند که قابلیت انعطاف بیشتر و تکنولوژی فرا گیر در جهت تولید محـصولات پزشـکی و محـافظسلامتی و امور جراحی می باشد. به همان طریق جهـت تولیـد محـصولات دو بعـدی و سـه بعـدیfully-fashioned و ساختار یکپارچه ای که بطور گسترده ای از حالت الاستیک به سخت ، از بازبه جامد و از فرم صاف به حالت تکسچره شده زیاد تغییر می کندبکار می رود. ردیف کـاربرد نهـاییتولیدات شامل پانسمانهای سـاده و بانـداژهایی بـرای انـدامهای عروقـی، دریچـه قلـب، ربـاط هـا وتاندونهاست. حسن اصلی تکنولوژی حلقوی تاری تولید تک محوری، دو محوری، سه محوری و چندمحوری دو بعدی و سه بعدی محصولاتی است که در سطح پهن و عریض از مـوادی از قبیـل پنبـه،پشم شیشه و حتی نخهای الاستیک بکار می رود.

Geotextiles)سازه های خاکی -3-2-1
سازه های خاکی منسوجاتی نفوذ پذیر هستند که برای استفاده در مهندسی سـازه از قبیـل کنتـرلفرسایش، استحکام خاک، تفکیک و جدایی، فیلتر کردن (صاف کردن ) و زه کشی و غیـره طراحـیشده اند . پیش بینی می شود سازه های خاکی سریعترین رشـد را در بـازار منـسوجات فنـی داشـتهباشند. اگرچه حداقل 70% از همه پارچه های سازه های خاکی در ردیـف بـی بافـت و 25% آنهـا ازپارچه های تاری- پودی است اما دو ساختار حلقوی تاری و پودی نیز در تولیـد سـازه هـای خـاکیاستفاده می شوند.
ساختارهایی محدود از تورها و شبکه های تک محوری و شبکه های تک محوری، دو محـوری، سـهمحوری و چند محوری کامپوزیت و پارچه های فضادار و سه بعدی در همه موارد سازه هـای خـاکیاستفاده می شوند. بوسیله ساختارهایی با شکل شبکه ای بطور موثرتری خـاک اسـتحکام مـی یابـدنسبت به کاربرد پارچه های صاف ساده. همچنین برای عملکرد و کاربردهای مهمتر از قبیل اصـلاحزمین، ساخت دیوارهای بلند و خاکریزهای مخـازن آب بـا اسـتحکام زیـاد (بـالای KN/m 1000) ساختارهای راشل دو بعدی بیشتر مناسب می باشد. این پارچه ها اسـتحکام زیـادی دارنـد، قابلیـتکششی کم و مخصوصا دارای استحکام برشی زیادی هستند.
یک تکنولوژی جدید و نو در دانشگاه بولتون بصورت تجاری توسعه یافته است که توانایی سـاختی ازتک محوری و دومحوری الیاف طبیعی مخصوص ساختارهای سازه های خاکی جهت تقویـت خـاکمی باشد این تکنولوژی براساس بافندگی حلقوی تخت باف می باشد که باضخامت و استحکام زیـادو نخهایی از الیاف طبیعی بصورت مو از قبیل سیسال و غیره می توانـد در ماشـین قـرار گیـرد و درداخل ساختار حلقوی ساخته شده از جوت، کتان و سایر نخهای الیاف طبیعی دیگـر از قبیـل پنبـه،ویسکوز، پشم و غیره اتصال داده شود.
طراحی تولید ساختارهای سازه های خاکی الیاف طبیعـی بـرای چـاره سـازی، مخـصوص دوره ایکوتاه می باشند این پارچه های نساجی جهت تولید انبوه و معمولا اقتصادی هستند.
شکل 1 و 2 ساختارهایی از حلقوی پودی را نشان می دهد و شکل های 3 و 4 و 5 عملکـرد اصـلاحشده مکانیک ی ماشین تخت باف را نشان می دهد که می تواند هر تار یا پود و یا هر دو سر نـخ را درداخل ساختار پارچه قرار دهد.

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..7

1-2- منسوجات فنی…………………………………………………………………………………………………8

1-2-1- منسوجات اتومبیل………………………………………………………………………………………….9

1-2-2- منسوجات پزشکی………………………………………………………………………………………..10

1-2-3- سازه های خاکی………………………………………………………………………………………….11

1-2-4- منسوجات ورزشی……………………………………………………………………………………….13

1-2-5- منسوجات ایمنی و محافظتی……………………………………………………………………………14

فصل دوم – منسوجات سه بعدی.

2-1- مقدمه
منسوجات سه بعدی: صنعت منسوجات فنی شامل فرآیندهای گوناگونی است ساختارهای سه بعدییکی از زیرمجموعه های منسوجات فنی هستند تولید منسوجات فنی سه بعدی بوسیله تولیـد تـکمرحله ای یا چند مرحله ای صورت می گیرد اگر چه تولیـد ایـن منـسوجات بوسـیله فرآینـد چنـدمرحله ای شامل نصب یک فرایند همچون برشکاری، دوخت و چند لا کردن است که بصورت دستیانجام می شود و زمان بر بوده و زحمت زیادی دارد از اینرو توسعه روشهای تولیـد سـاختارهای سـهبعدی ضروری است در چند سال گذشته ساختارهای سه بعدی از اهمیت بیشتری برخـوردار گـشتهاند تکنولوژی تولید این ساختارها در مراحل ابتـدایی اسـت و بـدلیل سـرعت تولیـد پـایین توسـعهطراحی نرم افزار برای ساختاری چون منـسوجات پیچیـده کمتـر اسـت و هنـوز بطـور مناسـبی درکاربردهای عملی بکار نمـی رونـد بـا اینحـال اهمیـت و پتانـسیل سـاختارهای سـه بعـدی توسـطدانشمندان، تولید کنندگان ماشین آلات و اهداف نهایی آنها برای کامپوزیتها درک شده است.
2-2- تعاریف کلی از منسوجات سه بعدی
قبلا ذکر شد که منسوجات سه بعدی می توانند در فرآیند تک مرحله ای یا چند مرحلـه ای تولیـدشوند بعضی بررسیها نشان می دهد که منسوجات سـه بعـدی وابـسته بـه مراحـل تولیدشـان و یـاساختار داخلیشان هستند. در بعضی از تحقیقات و تعاریف که مورد قبولند منـسوجاتی کـه ابعـادیسه بعدی z,y,x در ساختارشان دارند همچون منسوجات سه بعدی، صرفنظر از مراحـل تولیدشـاندر صورتی پذیرفته می شوند که فقط منسوج در یک مرحله تولید شوند.
تعاریف مربوطه به صورت زیر هستند:
1- منسوجات یا پارچه هایی سه بعدی هستند که ظاهر آنها هندسه سه بعدی داشته بدون هرگونه تغییر شکل یا حداقل در سه لایه متفاوت از سیستمهای نـخ هـستند بطـوری کـه درجهتهای سه بعدی جمعا آرایش یافته اند. (ساختار سه بعدی)
2- منسوج سه بعدی، منسوجی است که در سه جهت ساختمان نخ دارد و یا ساختمان منسوجصرفنظر از اینکه از چه چیزی ساخته شده در فرآیند تـک مرحلـه ای یـا چنـد مرحلـه ایباشد.
3- پارچه های سه بعدی واقعی ساخته شده از نخها، نخهای فیلامنت، مونوفیلامنت یا ترکیبـیاز این مواد حداقل دارای سه نخ که بصورت متعامد در جهتهای z,y,x قرار گرفته اند بـودهو تولیدشان روی ماشینهای مکانیکی بدون نیاز به سیستم دستی است.
٢۵
مشخصه دقیقی از منسوجات سه بعدی این است که نخهـای آن در جهـت متعامـد در ساختارشـانقرار گرفته و یا بصورت کلی ساختاری سه بعدی دارند. تولید منـسوجات سـه بعـدی از طریـق یـکمرحله یا ترکیبی از چند مرحله فرآیند نساجی است. بعد از تولید منسوجات، یک ساختار سه بعدیمی تواند از طریق ترکیبی از فرآیندهای برشکاری، دوخت و غیره بدست آید.
منسوجات سه بعدی می تواند با سیستمهای جدید تولید شوند و همانند ماشینهای نساجی متـداولتطبیق یابند روشهای رایج با توجـه بـه نیازهـا تطبیـق و بهبـود یافتـه انـد هرچنـد سـرعت تولیـدمنسوجات سه بعدی هنوز برای کاربردهای عملی یک مشکل است. یک بررسـی کلـی از منـسوجاتسه بعدی و دو بعدی برای کاربردهای فنی در شکل 6 نشان داده شده است. منسوجات سه بعدی اساسا در کاربردهای فنی بکار می روند و در عرضهای مختلفی تولید می شوند. \

از بالا راست به چپ

از بالا راست به چپ

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………16

2-2- تعاریف کلی از منسوجات سه بعدی………………………………………………………………………16

2-3- روشهای تولید منسوجات سه بعدی………………………………………………………………………17

2-3-1- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی تاری پودی………………………………………………………….18

2-3-2- تولید پارچه سه بعدی با بافندگی حلقوی……………………………………………………………..19

2-3-3- تولید پارچه سه بعدی با روش قیطان بافی……………………………………………………………23

2-3-4- سایر روشها………………………………………………………………………………………………..23

فصل سوم – پارچه های فضادار(SPACER FABRICS).

پارچه های فضادار یکی از انواع منسوجات سه بعدی هستند این پارچه ها ساختاری سه بعدی دارندکه شامل دو سطح بیرونی و یک لایه که دو سطح بیرونـی را بـه هـم متـصل مـی کنـد مـی باشـد.
ساختمان پارچه های فضادار یک منسوجی را فراهم می کند که دارای شکاف یا فاصـله اسـت. ایـنپارچه ها بواسطه ساختمان ویژه ای که دارند خواص متفاوتی از خود نشان می دهند بطوریکـه ایـنخواص در منسوجات متداول دیده نمی شود. از جهتی دیگر در واقع این تکنولوژی تولید پارچه هایفضادار جدید نیست بلکه از 15 سال پیش وجود داشته انـد هرچنـد ایـن پارچـه هـا فقـط در طـیچندین سال در میان سایر پارچه ها و منسوجات بعنوان یک تکنولوژی جدید مطرح شـده انـد و درمیان تقاضا و ابداعات منسوجات فنی برای اکثر ساختارهای منسوجات فراگیر، این پارچه ها اهمیتبیشتری یافته اند. پارچه های فضادار بواسطه ساختار ویژه شـان خـصوصیات ویـژه ای نیـز از خـودنشان می دهند. ساختمان سه بعدی و امکان استفاده از مواد مختلف و گوناگون، پارچه های فـضاداررا ایده آل جهت کاربردهای اساسی و اصلی می سازد. این پارچه ها در مدت زمان کوتاهی سهمی ازبازار را به خود اختصاص داده اند همچون جـایگزینی بـرای چنـدلایی هـا، در ورزشـها و پوشـاک وایمنی، بعنوان ساختمان اصلی از کامپوزیتها، برای فیلترها و زمینه های پزشکی.
-2- تعاریف کلی
وابستگی در سالهای اخیر برای ساختارهای منسوجات ویژه بطور قابل ملاحظه ای بسوی پارچه هایفضادار چرخیده است. از اینرو تحقیقات و توسعه در چند سال گذشـته روی ایـن پارچـه هـا جالـبتوجه بوده است. این مطالعات و ابداعات امکان تولید پارچه های فضادار با خواص گوناگون را که میتواند در زمینه های زیادی کاربرد داشته باشد فراهم آورده است این پارچه هاشامل دو لایه مـسنوجبیرونی که این دو لایه بوسیله نخ فضادار یا ساختارهای فـضادار (Spacer Structures) بـه یکـدیگرمتصل شده اند می باشند. پارچه های فضادار از طریق سیـستم بافنـدگی تـاری – پـودی، سیـستمبافندگی حلق وی پود ی و فرآیند بافندگی حلقوی تاری تولید می شوند هرچنـد تکنولـوژی بافنـدگیحلقوی تاری بطور متداولی مشهورتر و تکنولوژی کاربردی است. جهت تولید این نـوع از پارچـه هـابعضی از تحقیقات و کارهای صورت گرفته روی پارچه های فضادار سبب تعریف و توصیف ایـن نـوعاز پارچه گشته و خواص ویژه آنها را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اینکه بیشتر تعاریفی کهدر توصیف آنها بکار برده می شود شامل همه نوع از پارچه های فضادار نبوده و بیشتر شامل پارچـههای فضادار حلقوی تاری است.
بطور کلی پارچه های فضادار را میتوان بصورت زیر تعریف نمود:
پارچه های فضادار یک نوع ویژه از منسوجات سه بعدی هستند با ساختمان نـخ سـه بعـدی و یـکساختار منسوج سه بعدی.
ساختمان نخ بکار رفته در تعریف، ترتیبی از نخها در سطح منسوج است. ساختمان نخ بـصورت سـهبعدی تعریف می شود . ساختار منسوج، هندسه ای از منسوج است و ساختمان منسوج بـصورت سـهبعدی تعریف می شود اگر یک حجمی شکل گیـردو یـا شـامل منـسوج شـود صـرف نظـر از تعـدادسیستمهای نخ و ساختمان نخ تولید شده .
3-3- روشهای تولید پارچه های فضادار
پارچه های فضادار بوسیله روشهای مختلفی تولید می شوند که این روشها شامل بافنـدگی تـاری – پودی، حلقوی تاری و حلقوی پودی است. با این حال تکنولوژی بافندگی حلقـوی تـاری بزرگتـرینتکنولوژی رقابتی جهت تولید پارچه های فضادار سه بعدی است تکنولوژی های تولیـد پارچـه هـایفضادار با این روشها در زیر ارائه شده است.
٣3-4- پارچه های فضادار تاری پودی(Woven Spacer Fabrics)
پارچه های فضادار را می توان روی ماشینهای تاری پودی تولید نمود. تولید ایـن نـوع از پارچـه هـا روی ماشینهای تاری پودی که جهت تولید پارچه های خاب دار (Pile fabrics) بکار می رود صورت می گ یرد. این ماشینها دو لایه بیرونی را در یک مرحله و با یک شکل سـاندویچی تولیـد مـی کننـداین شکل بوسیله بهم بافته شدن نخهای تار خاب بین پودهای بالا و پایین سطح پارچه است. شـکل16 ساختار پارچه فضا دار تاری پودی را نشان می دهد.
شکل 16_ ساختار پارچه فضا دار تاری پودی[1]
پارچه های فضادار تاری پودی منسوج هایی لایه ای هستند که دو لایه پارچه را از دو نـوع مختلـفپارچه های تاری پودی تولید می کنند این پارچه ها در ساختارهای ویژه با چنـدین سیـستم تـاریپودی و در یک مرحله تولید می شوند و نخهای پود یا تار بوسیله یک چسب، جدا نگـه داشـته مـیشوند ترتیب و طولی از ساقه های اتصال، استحکام و سختی این نوع از ساختارها را معین می کنـد.
پارچه های فضادار تاری پودی و ساختار کامپوزیت در شکل 17 نشان داده شده می شوند.

پارچه فضادار تاری پودی و پارچه های کامپوزیتی فضادار تاری پودی[

پارچه فضادار تاری پودی و پارچه های کامپوزیتی فضادار تاری پودی[

1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………26

تعاریف کلی……………………………………………………………………………………………………………27

روشهای تولید پارچه های فضادار………………………………………………………………………………….27

پارچه های فضادار تاری پودی………………………………………………………………………………………28

پارچه های فضادار حلقوی…………………………………………………………………………………………..29

پارچه های فضادار حلقوی پودی……………………………………………………………………………………29

پارچه های فضادار حلقوی تاری……………………………………………………………………………………..33

فصل چهارم – خواص پارچه های فضادار.

پارچه های فضادار راحتی فیزئولوژیکی خوبی دارند. بواسطه ترکیبی از هوا، رطوبت و گرمای انتقـالیو نفوذپذیری، ساختار مقاومت فشردگی(compression resistant) این خـواص را بهبـود دهـد.
مجموعه این خصوصیات یک تاثیر ناحیه ای را برای پارچه های فضادار فراهم می کند این پارچه هابا توجه به خصوصیات ویژه شان کاربردهای فراوانی در پوشاک ورزشی، تشکها و پزشکی دارند.
مقاومت فشردگی یکی از خصوصیات اصلی پارچه های فضادار است این رفتار از پارچه های فـضادارتوسط نخهای فضادار در ساختار ارائه می شود به موجب این ساختار مقاومت فشردگی، آنها در برابرفشار محکم و با افزایش نیرو بطور ثابت حالت بازیافتی خوبی دارند.
پارچه های فضادار می توانند با اجزای اصلی مختلفی یکپارچه شوند و خواصشان بـرای کاربردهـاییمخصوص بهبود یابد. برای مثال بوسیله افزوده شدن یک ساختار لایه ای نازک یا پر کردن مـواد بـهدرون لایه فضادار، یک محصول نهایی چند کاره میتوان بدست آورد علاوه بر ایـن اسـتفاده از الیـاففنی مخصوص یا مواد ویژه از قبیـل آنتـی باکتریـال، بازدارنـده شـعله یـا مـولتی فیلانتهـای آنتـیاستاتیک، مونوفیلامنتها یا نخهای ریسیده شده، پارچه های فضادار با خـواص متفـاوتی مـی تواننـدبدست آیند.
بخاطر قابلیت انعطاف پذیری ، پارچه های فضادار در کاربردهای فنی اسـتفاده مـی شـوند و بعنـوانساختارهای چند کاره کاربرد دارند. پارچه های فضادار بواسطه سـطوح حلقـوی تـاری آنهـا مقـاوتپوشیدنی خوبی دارند. این سطوح حلقوی نسبت به بعضی مواد دیگر ثبات خوبی دارد. این خاصـیتمخصوصا برای اثاثیه لوازم داخلی و کاربردهای نظیر بالـشتک و نرمـی (Cushion application) ضروری است.
این پارچه ها ساختاری سبک وزن دارند برای کاربردهای فنی مخصوصا بعنوان تقویت کننـده، ایـنپارچه ها وزن کمتری را به نسبت مواد استحکام معمولی برای کاربردهای گوناگون فراهم می کننـدافزون بر این خواص پارچه های فضادار رفتار الاستیک خوبی را بواسطه کاربرد الاستان از خود نشانمی دهند . از اینرو چون نخهای مصنوعی در بیشتر حالتها بکار می رود خواص نگهداری آسانی دارندو می توانند بازسازی شوند.

ساختار پارچه های فضادار در کاربردهای بتونی[

ساختار پارچه های فضادار در کاربردهای بتونی[

4-1- ویژگی های پارچه های فضادار………………………………………………………………………………….38

مقایسه خواص پارچه های فضادار حلقوی تاری و حلقوی پودی و تخت باف ……………………………………40

سطوح کاربردهای پارچه های فضادار…………………………………………………………………………………47

4-3-1- استفاده از پارچه فضادار حلقوی تاری بعنوان یک تقویت کننده در کاربردهای بتونی…………………. 48

فصل پنجم – نمونه ها و اطلاعات ماشینهای تولید کننده پارچه فضادار..

5-1- ماشین راشل دوشانه سوزن (RD6/RD7) شرکت کارل مایر……………………………………………..54

سطوح کاربردی تعریف شده…………………………………………………………………………………………57

بهبود خواص پارچه ها با تجهیزات اضافی…………………………………………………………………………59

اطلاعات فنی ماشینهای راشل تولید کننده پارچه های فضادار حلقوی………………………………………62

5-4-نمونه هایی از پارچه های فضادار…………………………………………………………………………….64

جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..66

منابع و مĤخذ………………………………………………………………………………………………………..67

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول:

جدول یک: منسوجات فنی حلقوی ………………………………………………………………………………..8

جدول دو: نسبتی از حجم انواع پارچه های بکار رفته در صندلی ماشین……………………………………..9

جدول سه: مقایسه خواص پارچه های فضا دار حلقوی تاری و حلقوی پودی……………………………….42

جدول چهار: خواص پوشاک پشمی strip) ) ورزشی تیم فوتبال منچستر یونایتد …………………………..43

جدول پنج: مقایسه معایب پارچه های فضادار…………………………………………………………………..44

جدول شش: مقایسه محاسن پارچه های فضادار ……………………………………………………………..45

جدول هفت: محاسن متداول پارچه های فضادار سه بعدی حلقوی………………………………………….46

جدول هشت: اطلاعات فنی ماشینهای راشل تولید کننده پارچه های فضادار حلقوی ……………………62

فهرست شکلها:

شکل 1 و 2 :ساختارهایی از حلقوی پودی……………………………………………………………………….12

شکل های 3 و 4 و 5: عملکرد اصلاح شده مکانیکی ماشین تخت باف……………………………………….12

شکل 6:انواع بافتهای سه بعدی…………………………………………………………………………………..17

شکل 7:پارچه تاری پودی سه بعدی……………………………………………………………………………..19

شکل 8: تشکیل دهنه دو تایی از چندین لایه نخ تار و تثبیت نخ پود افقی و نخ پود عمودی…………………………………………………………………………………………………………………19

شکل 9:پارچه سه بعدی با چندین فرایند الحاق…………………………………………………………………..20 شکل10:ساختارهای تولید شده با تکنولوژی بافندگی تخت باف………………………………………………..21

شکل 11:نمونه هایی از حلقه ها و پارچه های خابدار …………………………………………………………..22

شکل 12: نمونه هایی پارچه های لوله ای بافندگی حلقوی تاری……………………………………………….22

شکل 13:ماشین بافندگی حلقوی تاری گردباف …………………………………………………………………..23

شکل 14:شکل قیطان و سیمای قیطان بافی سه بعدی………………………………………………………..24

شکل 15:ماشین جوشی اولتراسونیک و قسمتها،ساختار بتونیتقویت شده با پارچه لوله ای جوشی اولتراسونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………24

شکل 16: ساختار پارچه فضا دار تاری پودی…………………………………………………………………………28

شکل 17:پارچه فضادار تاری پودی و پارچه های کامپوزیتی فضادار تاری پودی………………………………….28

شکل 18:ساختارپارچه فضادار حلقوی پودی وانواع مختلف لایه های اتصال ……………………………………31

شکل 19:نمونه های پارچه فضادار حلقوی پودی ………………………………………………………………….31

شکل 20: پارچه فضادار حلقوی پودی گردباف ………………………………………………………………………32

شکل 21: پارچه فضادار حلقوی پودی گردباف با طرح ژاکارد………………………………………………………33

شکل 22: قاعده کلی تولید پارچه فضادار حلقوی تاری روی ماشین راشل دو شانه سوزن………………….34

شکل 23: ساختار پارچه فضادار حلقوی تاری ………………………………………………………………………35

شکل 24:نمونه هایی ااز پارچه فضادار حلقوی تاری با سطوح طرح مختلف ……………………………………36

شکل 25: نمونه هایی از شکلهای پارچه های فضادار حلقوی تاری بصورت online…………………ا………….36

شکل 26: نفوذپذیری رطوبت و هوا در پارچه فضادار…………………………………………………………………38

شکل27:چهار ترتیب مختلف از ساختار کلی پارچه های فضادار_امکان تقویت سه بعدی در تولیدات بتونی نازک ……………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل 28:قسمتهای نخ فضادار………………………………………………………………………………………….50

شکل 29:ساختار پارچه های فضادار در کاربردهای بتونی…………………………………………………………..51

شکل30:طرز قرارگیری نخ فضادار در ساختار پارچه فضادار(کاربردهای بتونی)…………………………………….51

شکل31:عناصر و نمایی از پارچه فضادار(کاربردهای بتونی)…………………………………………………………..52 شکل32:خاصیت فشردگی در پارچه های فضادار………………………………………………………………………52

شکل33: پارچه فضادار برای صندلی ماشین…………………………………………………………………………..55

شکل34:عناصر بافندگی ماشین RD6N _ساختاری از پارچه فضادار حلقوی تاری ………………………………..55

شکل 35:کاربرد پارچه فضادار در کفش ورزشی ………………………………………………………………………..56

شکل 36:کاربرد پارچه فضادار در لباس ضد آتش ……………………………………………………………………….57

شکل 37: نمونه هایی از پارچه های فضادار……………………………………………………………………………….64و65

 

Abstract

Spacer fabrics are state of art structures and attract more attentions in recent years.they have been already used in many areas and present different advantages especially for the technical applications. Spacer fabrics have different properties compared to other textile due to their three dimensional structure and therefore characterization of those structures with existing methods is not possible.مقطع : کارشناسی ارشد

خرید فایل پی دی اف یا word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید