مقدمه

باوجود بیش از 150 شیوه برای تشخیص چهره،تحقیقات دراین زمینه ازپویایی بسیارزیادی برخوردار است.شناسایی تصویر رامیتوان به عنوان یک مسئله تشخیص دوکلاسی درنظر گرفته که درآن نواحی مختلف تصویر به عنوان صورت یاغیرصورت طبقه بندی میشود.تغییرات درون کلاسی،کلاس غیرچهره بسیارزیاد است.این تغییرات درون کلاسی زیاد را میتوان به وسیله مجموعه بسیاربزرگی از تصاویر نشان داد.این مسئله سبب میگردد بسیاری از روش های متداول برای تشخیص شی قابل اعمال به این مسئله نباشد.

 فهرست مطالب

چکیده   1

مقدمه       2

فصل اول

مقدمه

تشخیص اشیاء مختلف وتعامل با آنها بخش عمده ای ازفعالیت مغزی انسان رادرفعالیت های روزمره شامل میشود.چهره ها یک دسته مهم ازاشیاء هستند که درتعاملات انسانی نقش ویژه ای را ایفا مینمایند به همین دلیل درطی سالهای گذشته دانشمندان ومهندسین سعی درجهت بوجود آوردن ماشین هایی که توانایی درک چهره انسان راداشته باشند،درتلاش بوده اند.این تلاش های درزمینه های مختلفی ازقبیل علوم کامپیوتر،علوم ادراکی،ریاضیات،فیزیک،روانشناسی وعلوم اعصاب شناختی انجام شده ودرواقع تلفیقی اززمینه های مختلف علوم درپیشرفت های اخیر نقش داشته اند.ادراک چهره مبتنی برکامپیوتر ازاهمیت ویژه ای برخورداربوده ودارای کاربردهای متنوعی ازقبیل رابط های ماشین وانسان،چندرسانه ای،سیستم های نظارتی وامنیتی،مخابرات تصویری،متحرک سازی وغیره میباشد.لذا،درطی سالهای اخیر روش های محاسباتی،الگوریتم ها وسیستم های بینایی ماشین متنوع برای ادراک خودکار چهره بوجود آمده اند.

معرفی       3

مقدمه       4

1-1-آشکارسازی چهره     5

1-2-دوبعدی یا سه بعدی     7

1-3-ظاهرکل شی ویاظاهر اجزاء شی     7

1-4-تراکم جزئیات         8

1-5-متمم یاغیرشی       8

1-6-آماری     10

1-کاهش ابعاد      10

2-توابع احتمال یاتوابع تمایز         11

3-مدل پارامتریک یاغیر پارامتریک     11

4-روش های تقریب و آموزش     12

تشخیص چهره انسان1

فصل دوم

مقدمه

مسائل متعدد دیگری نیزبامسئله تشخیص چهره درارتباط نزدیک هستند.دراین فصل به بررسی این عوامل می پردازیم.ازجمله این عوامل میتوان به مکن یابی چهره،تشخیص اجزای چهره،ردیابی چهره و… اشاره نمود.باتوجه به ملاحظاتی که درانتخاب یک استراتژی مناسب برای تشخیص چهره دخیل هستند از قبیل نحوه ارائه وانتخاب روش تصمیم گیری یاطبقه بندی،راهکارهای متنوعی برای مساله تشخیص چهره ارائه شده است درادامه به بررسی روش های تشخیص چهره ودسته بندی آنها می پردازیم.

روش های تشخیص چهره     13

مقدمه     14

2-1-مسائل مرتبط باتشخیص چهره                 15

2-2- روش های تشخیص چهره ودسته بندی آنها   16

2-2-1-روش های مبتنی برآگاهی   16

2-2-2-روش های مبتنی برویژگی های نامتغیر چهره     17

2-2-3-روش های مبتنی برتطبیق الگو     19

2-2-4-روش های مبتنی برظاهر     20

تشخیص چهره انسان2

فصل سوم

یافتن پوست نقش مهمی رادرطیف وسیعی ازکاربردهای پردازش تصویر مانند شناسایی چهره،ردیابی چهره وتحلیل بافت وسیستم های بازیابی تصاویر ایفامیکند.اخیرا روش هایی که ازرنگ برای یافتن پوست استفاده میکنند توجه زیادی رابه خودجلب کرده است مقاومت نسبت به عواملی چون چرخش،تغییر اندازه و پوشانندگی جزئی میتواند ازدلایل اصلی استفاده ازرنگ باشد.علاوه براین ازرنگ پوست میتوان به عنوان اطلاعات کمکی به همراه سایرشاخص های مانند شکل وهندسه استفاده گردد وبرای ساخته سیستم های شناسایی چهره دقیق استفاده گردد.تشخیص رنگ پوست اغلب به عنوان یک مرحله اولیه در سیستم های تشخیص چهره،ردیابی چهره و… استفاده میگردد.اطلاعات رنگ پوست رامیتوان به عنوان یک ابزار موثربرای یافتن نواحی چهره استفاده گردد.

تشخیص به کمک اطلاعات رنگ   23

مقدمه     24

3-1-مسائل مرتبط بارنگ     25

3-2- فضاهای رنگ پایه       26

3-3-فضای رنگ ادراکی       27

3-4-فضای رنگ یکنواخت ادراکی         28

3-4-1-فضای رنگ دیگر         28

3-5- آستانه گیری         28

3-6-مدل هیستوگرام وطبقه بندی کننده بیز         30

3-7-مدل گوسی تک           32

3-8-مدل مخلوط گوسی       33

3-9-طبقه بندی کننده پرسپترون چندلایه     35

3-10- طبقه بندی کننده آنتروپی پیشینه         36

3-11-طبقه بندی کننده شبکه بیزین     37

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات         38

بحث ونتیجه گیری       39

منابع و ماخذ       40

چکیده انگلیسی         51

فهرست شکل

1-1-نمونه هایی ازکلاس غیرچهره درتصویری که هیچ چهره ای درآن نیست     9

2-1-الف) نمونه درست ب)نمونه غلط       17

2-2-یک مدل ازویژگی های نامتغیر چهره       18

2-3-شکل خروجی حاصل این روش       18

2-4-الف) چهره ب)الگوی ثابت       20

2-5-الف) الگوی انعطاف پذیر ب)نمونه میانگین بدست آمده         20

2-6-تصویر خروجی حاصل از روش مبتنی برظاهر     22

3-1-هیستوگرام برای نژاد زرد    29

3-2- هیستوگرام برای نژاد سیاه     29

3-3-هیستوگرام برای نژاد سفید     29

1-3-ظاهر کلی شیء ویاظاهر اجزاء شیء

برخی روش ها،ظاهر شیء رابه صورت یکپارچه مدل میکنند.درمقابل برخی دیگر ازروش ها ظاهر شیء را بصورت مجموعه ای از اجزا(لبه ها،گوشه ها واجزا مهم)مدل می نمایند.مدل های یکپارچه ازآنجایی که کل شی رامدنظر قرارمیدهند به خوبی روابط بین اجزا رالحاظ میکنند.درحالیکه روش هایی که مدل رابراساس اجزا کوچکتر شی تعریف مینمایند،جزئیات موجود درشی رابهتر ارائه کرده و ازاین لحاظ بهتر عمل میکنند.درچنین روش هایی این که چقدر ازقدرت ارائه رابه توصیف اجزا وچقدر رابه توصیف روابط هندسی بین اجزا اختصاص میدهیم می بایست مدنظر قرارگیرد.بعضی مدل ها چندان به روابط مکانی نمیپردازند وبرخی به توصیف اندک اجزا بسنده کرده ودرعوض بیشتر قدرت ارائه راروی روابط هندسی اجزا متمرکز می نمایند.اینکه کدام حالت منجر به نتایج مطلوب تری میشود بستگی به شیء مورد نظر دارد.درمورد چهره ها میتوان گفت که توصیف جزئیات چهره وروابط مکانی آنها به یک اندازه اهمیت داشته ولازم وملزوم یکدیگرند.باید توجه داشت که پرداختن بیش ازحدبه جزئیات چهره ممکن است فرآیند تشخیص راباتوجه به تنوع وتغییر زیاد موجود درکلاس چهره ها،مختل نماید.


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

قیمت45000تومان