انتخاب صفحه

چکیده  

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تستسترون سرم خون با قدرت عضلانی و برخی خصوصیات آنتروپومتریکی و مقایسه آن در پسران بالغ ونابالغ غیر ورزشکار انجام گرفت . بدین منظور 60 نفر(30 نفر بالغ و 30 نفر نابالغ) از دانش آموزان شهرستان اسلامشهر به صورت خوشه ای ساده، از دو مدرسه

انتخاب شدند. میانگین سن در گروه بالغ 455/0±00/17 و درگروه نابالغ هم 00/12 سال بود . میانگین قد و وزن آزمودنیهای بالغ به ترتیب50/5±10/172 سانتی متر ،04/10±27/66 کیلوگرم و در گروه نابالغ به ترتیب 77/5±17/151 سانتی متر و 58/10±63/44 کیلوگرم بود . درصد چربی بدن، BMI ،

محیط ران، محیط بازو، قدرت دست برتر و تستسترون سرم خون نیز در دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفتند . برای سنجش قدرت عضلانی از داینامومتر و همچنین جهت بدست آوردن درصد چربی بدن از کالیپر، با استفاده از فرمول دو نقطه ای لومان و اسلاتراستفاده گردید . میزان تستسترون سرم آزاد خون نمونه ها نیز در آزمایشگاه پزشکی در حالت غیر ناشتا اندازه گیری شد . جهت تجزیه و تحلیل آماری، از آزمون تی مستقل برای مقایسه متغیرهای بین دو گروه، ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین متغیرها استفاده شد . نتایج نشان دادکه بـین تستسترون سرم با قدرت عضلانی در پسران بـالغ و نا بالغ غیـر ورزشـکار ارتباط معنا داری وجود ندارد . در خصوص رابطه بین تـستسترون سرم با بـرخی خـصوصیات آنـتروپومـتری، فـقط بین تستسترون و قـد در پـسران نا بـالغ ارتباط معنا داری وجـود داشـت (526/0r=و01/0 p=  ) و درسایر شاخص ها، ارتباط معنا داری وجود نداشت .از سوی دیگر بین گروه بالغ و نا بالغ در متغیر های قدرت ، هورمون تستسترون و خصوصیات آنتروپومتری مورد اندازه گیری در این تحقیق، تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0 p= ) .

واژه های کلیدی : تستسترون، قدرت عضلانی،خصوصیات آنتروپومتری، بلوغ ،پسران

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه 

فصل اول: طرح مسأله 

1- 1.مقدمه——— ——————– — ——– —————- —–  2

1- 2.بیان مسئله—— —————————- ———————- —  3

1- 3.اهمیت و ضرورت تحقیق————————- ——— – ————  4

1- 4.اهداف تحقیق —– ————————– — ———— ——– –  5

1- 4-1.هدف کلی——————————————————-  5

1- 4-2.اهداف جزیی—————————————————–  5

1- 5.فرضیه های پژوهش————————————- —- ———-  6

1- 6.محدودیتهای پژوهش—————————- —— —————-  6

1- 6-1.محدودیتهای خارج از کنترل محقق————————————–  6

1- 6-2. محدوده پژوهش—————————————————  6

7.تعریف واژه ها و اصطلاحات—————————– ———— — 6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

1.مقدمه———- ————————————————- 10

2- 2.مبانی نظری—————————————– —————  10

2- 2-1.بلوغ———————————————————– 10

2- 2-2.هورمون تستسترون————————————————-  15

2-3. ارزیابی بلوغ جنسی———————————————— 18 ه

قدرت عضلانی————————————————– 19

آنتروپومتری—————————————————- 23

عوامل موثر بر ترکیب بدن——————————————- 24

2- 2-8. روشهای ارزیابی ترکیب بدن—————————————–  25

2- 3. پیشینه تحقیق ——————————————————  27

2- 3-1.پیشینه تحقیقات خارجی مربوط به تستسترون——————————-  27

2- 3-2.پیشینه تحقیقات داخلی مربوط به تستسترون——————————–  31

2- 3-3.پیشینه تحقیقات خارجی مربوط به آنتروپومتری—————————–  32

3-4.پیشینه تحقیقات داخلی مربوط به آنتروپومتری—————————— 34

فصل سوم : روش تحقیق 

1.مقدمه————– ————————- ——————– 37

3- 2. روش تحقیق——————————————————  37

3- 3.جامعه و نمونه آماری————————————————-  37

3- 3-1.جامعه آماری پژوهش———————————————–  37

3- 3-2.نمونه آماری پژوهش———————————————–  37

3- 4.متغیرهای پژوهش—————————————————  38

3- 5 . ابزار جمع آوری اطلاعات———————————————  38

3- 6.روش جمع آوری اطلاعات——– ————————————-  39

3- 7. روش اندازه گیری تستسترون سرم خون————————————  39

3- 8..روش اندازه گیری ابعاد و ترکیب بدنی————————————  39  و

8-1.روش اندازه گیری قد———————————————–  39

8-2.روش اندازه گیری وزن———————————————  39

8-3.روش اندازه گیری قدرت دست برتر————————————  40

3- 8-4.روش اندازه گیری محیط بازو و ران————————————-  40

3- 8-5.نحوه اندازه گیری چربی زیر پوست————————————-  40

3- 8-5- 1.اندازه گیری چربی زیر پوست پشت بازو(سه سر بازویی)———————  42

3- 7-5- 2 . اندازه گیری چربی زیر پوست ساق پا———————————  42

3- 8-6.روش محاسبه شاخص توده بدن—————————————-  42

3- 9. روش اجرای تحقیق————————————————-  43

10. روش آماری—————————————————– 43

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته های تحقیق) 

1. مقدمه————————————– — —- ————— 45

4- 2.توزیع طبیعی داده ها وهمگنی دادها—————————————  45

4- 3. توصیف آماری یافته های پژوهش—————————————-  45

4- 3-1.توصیف آماری مشخصات فردی آزمودنی ها——————————  45

4- 3-2. توصیف آماری متغیرهای تحقیق ————————————–  46

4- 4.آزمون فرضیه های تحقیق———————————————-  49

4- 4-1.  فرضیه اول—————————————————–  49

4- 4-2.  فرضیه دوم—————————————————–  50

4-3. فرضیه سوم—————————————————– 50  ز

فرضیه چهارم————————————————— 52

فرضیه پنجم—————————————————- 53

فرضیه ششم—————————————————- 54

4-7. فرضیه هفتم—————————————————–  54

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 

1. مقدمه———————————————————– 60

5- 2. خلاصه پژوهش—————————————————-  60

5- 3.بحث و نتیجه گیری————————————————–  60

5- 3-1.تستسترون——————————————————-  61

5- 3-2. قدرت عضلانی————————————————–  64

5- 3-3.برخی خصوصیات آنتروپومتری—————————————-  65

5- 4 .جمع بندی———————— ——————————–  65

5- 5.پیشنهادات برخاسته از تحقیق——————————————–  65

5- 6 .پیشنهاد برای تحقیقات بعدی——————————————-  66

پیوست ها——————————————————— —- 69

منابع—————————————————————- 74

فهرست جداول

جدول ( 2-1 ) . مصرف تستسترون اضافی————————————–  16

جدول (2- 2) .خلاصه تحقیقات انجام گرفته خارجی در رابطه با موضوع پژوهش———— 34

جدول (2- 3) .خلاصه تحقیقات انجام گرفته داخلی در رابطه با موضوع پژوهش————- 35

جدول (3- 1).محاسبات اسلاتر و همکاران (1998)——————————–  41

جدول ( 4-1 ) . توزیع فراوانی آزمودنیها ، میانگین و انحراف استاندارد قد ، وزن و سن——-  45

جدول (4-2). توزیع فراوانی تستسترون، قدرت دست، درصد چربی ،BMI،

محیط بازو، محیط ران———————————————————————————————-46

جدول (4- 3 ) . ارتباط بین تستسترون با قدرت دست در پسران بالغ غیر ورزشکار———–  49

جدول (4- 4 ) . ارتباط بین تستسترون با قدرت دست در پسران نابالغ غیر ورزشکار———– 50

جدول (4- 5 ) . ارتباط بین تستسترون و برخی خصوصیات آنتروپومتری در گروه بالغ——— 51

جدول (4- 6 ) . ارتباط بین تستسترون و برخی خصوصیات آنتروپومتری در گروه نابالغ——– 52

جدول (4- 7 ) . مقایسه بین تستسترون سرم  پسران بالغ و نابالغ————————- 54

جدول ( 4-8 ) . مقایسه  بین قدرت عضلانی پسران بالغ و نابالغ———————— 54

جدول ( 4- 9 ) . مقایسه بین برخی از خصوصیات آنتوپومتریکی پسران بالغ و نابالغ—- ——- 55

جدول ( 4- 10 ).خلاصه رابطه بین متغیرها( پیرسون) ——————————  57

جدول ( 4- 11 ).خلاصه تفاوت بین متغیر ها (تی مستقل) —————————- 58

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1. رابطه بین تستسترون و قد در گروه نابالغ ——————————-  53

فهرست شکل ها

شکل2-1.سازه های موثر بر قدرت عضلانی در زمان بلوغ————— —— ——- 22

شکل3-1.تصویری از خون گیری دانش آموزان نابالغ——————————- 40

شکل3-2.تصویری از داینامومتر دستی —————————————– 41

شکل 4-1. میانگین تستسترون در گروه بالغ و نابالغ ——————————– 46

شکل 4-2. میانگین قدرت دست برتر در گروه بالغ و نابالغ ———— ————— 47

شکل 4-3. میانگین درصد چربی بدن در گروه بالغ و نابالغ ————————— 47

شکل 4-4. میانگین BMI در گروه بالغ و نابالغ——————————– — 48

شکل 4-5. میانگین محیط ران در گروه بالغ و نابالغ ————- ————– —– 48

شکل 4-6. میانگین محیط بازو در گروه بالغ و نابالغ ——– ———————– 49

 

 

 

فصل اول

طرح مسأله 

1 -1.مقدمه

بدون تردید رشد و بالندگی هر جامعه به سلامت جسمی و روانی اقشار مختلف آن جامعه بستگی دارد. در این میان قشر نوجوان و جوان هر جامعه، بنیان پیشرفت و محور برنامه ریزی برای اهداف آن

جامعه محسوب می شود. این موضوع در کشورمان از اهمیت مضاعفی بر خوردار است، زیرا کشور

ایران از لحاظ هرم جمعیتی یک کشور جوان به حساب می آید و این امر ضرورت پژوهش های بنیادی وکار بردی در حیطه افزایش سلامت قشر مذکور را نمود بیشتری می بخشد. ناگفته پیداست که

اجرای مرتب فعالیت بدنی، موجبات شادابی و تناسب در ترکیب بدن، از بین رفتن مشکلات

عضلانی-  اسکلتی وجلوگیری از سایر مشکلات جسمی دانش آموزان را فراهم آورده و با ایجاد بدنی سالم وتوانمند، آنان را برای یک زندگی بهتر در زمان حال وآینده، آماده می کند[1].

مرور ادبیات پژوهشی در زمینه ورزش نوجوانان و جوانان نتایج مختلفی را منعکس می کنند . به عنوان مثال نشان داده شده که در پسران نابالغ (زیر 15 سال) روند ثابتی در تغییر قدرت، متعاقب یک برنامه وزنه تمرینی مشاهده نگردید . از طرفی در پسران بالغ افزایش معنی داری در قدرت و حجم عضلات بکار گرفته شده ، دیده شده است[2].

گسترش قدرت، در دوران کودکی و نوجوانی ، موضوعی چند سازه ای است . افزایش اندازه عضله ،

سازه اصلی گسترش قدرت است . در دوران بلوغ ، آثار آنابولیکی تستسترون مسئول افزایش اندازه و قدرت عضله است . رسـش ( بلوغ ) سیستم عصبی وتاثیرات آن  بـر نیروی انـقباض عضـله، احتمـالاً بـاعث افـزایش قدرت در کودکان می شود ؛ اما این فرضیه تنها توسط چند مطالعه تجربی آزمایش شده است . به نظر می رسد که ظرفیت تولید نیروی تار عضله ( نسبت به سطح مقطع ) مستقل از سن

باشد[3] . الگوی دقیق پاسخ تستسترون به برنامه های تمرینی مشخص نیست زیرا هم  افزایش [4] و هم کاهش [5] آن بعد از تمرین گزارش شده است. هر چند عدم تغییر نیز گزارش شده است [6]. با توجه به آنچه گفته شد وباتوجه به این موضوع که انجام تحقیقات علمی در دوره قبل از بلوغ و بعد از آن با تاکید بر متغیر های فیزیولوژیکی نظیر آنچه در  بالا ذکر شد می تواند مـسئولین و مـربیان تربیـت بدنـی را در برنامه ریزی و اجـرای درس تربیت بـدنی در مدارس و باشگاه های ورزشی  یاری نماید.

1 -2. بیان مسئله پژوهش

رشد وبلوغ کودکان در تمام جوامع به عنوان یک شاخص مهم تلقی می شودکه بیانگر وضعیت تغذیه، فعالیت بدنی مناسب و بهداشت آن جامعه می باشد. واژه رشد وتکامل برای مجموعه ای از

تغییرات اندامها به کار می رود که دراثراین تغییرات، یک کودک به بزرگسالی می رسد[9].از آنجا

که مطالعه فرایند  رشد وتکامل، بهترین ملاک برای پیش بینی و تعیین سلامتی می باشد، از این رو، توجه به شاخص های رشدی نظیر ویژگی های آنتروپومتریکی وفیزیولوژیکی، بسیار لازم وضروری به نظر می رسد[9]. همچنین اجرای بهینه و مطلوب مهارتهای ورزشی، ناشی از تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی ،آنتروپومتریکی ،روانشناختی و زیست حرکتی با یکدیگر است[7].  شناخت ویژگی های آنترپومتریکی وفیزیولوژیکی در هر رشته ورزشی از عوامل مهم، تعیین کننده و موثر بر اجرای ورزشکاران است . اطلاع از این ویژگی ها هنگام مقایسه ورزشکاران با خود و دیگران، کشف نقاط ضـعف و رفع و اصلاح آنها، و طراحی درست و اصولی برنامه های تمرینی نقش مهمی دارد [8].

نمو را می توان به عنوان تغییرات کمی در نظر گرفت، در حالی که بالیدگی به تغییرات کیفی بدن، نظیر تغییر در فعالیت های سیستم های مختلف بـدن نسبت داده می شود . رشد طبیعی هـر شخص باعث قابلیت جسمانی می شود[9]. به نظـر می رسـد که گـسترش قدرت  با بلوغ جنسی ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابر این تمرینات ویژه قدرتی تنها می تواند در سنین بعد از بلوغ موثر واقع شود .همچنین مشاهده شده است که پسـران بالغ در مقایـسه با دخـتران پیـشرفتهای بر جستـه تری در تـوده عضلانی توام با تـمرینات قدرتی نـشان می دهند، به نظر می آید که مسئول چنین امری آثار آنابولیکی قدرتمند تستسترون باشد[3] .از آنجا که عامل بلوغ در میزان سطح تستسترون سرم تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد، لذا  یکی از عوامل  رشد جسمانی سطح هورمون  تستسترون است که در پسران بالغ ونا بالغ  می تواند بر اندازه های آنتروپو متری و قدرت عضلانی  اثر بگذارد.وبرای یافتن جواب سوالاتی از این قبیل که آیا تسـتسترون در دوره بـلوغ می تواند  بـر قـدرت عضلانی و بر خی خصوصیات آنتروپومتری تاثیر بگذارد ؟ چه ارتبـاطی بین تغییرات هـورمونی، مـخصوصا تستسترون و برخی خـصوصیات آنـتروپومتریـکی وجـود دارد؟ آیا این متغیر ها با ســلامتی وپیشرفت ورزشـی در ارتباط می باشند ؟ در غیر ورزشـکاران چطور؟برای غیر ورزشـکاران جـوان ونوجـوان کـه تازه پا به عـرصـه ورزش می گذارند چه برنامه هایی داریم؟از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد  با اندازه گیری  سطح تستسترون سرم خون در پسران بالغ و نا بالغ  غیر ورزشکار و رابطه بین آن با قدرت عضلانی و برخی خصوصیات آنترو پومتریک در مرحله اول وتعیین تفاوت بین آنها که در مرحله بعد، ودر نهایت  به اثر بلوغ بپردازیم وراهکار های کاربردی ارائه دهیم.

1 -3.ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

اصل آکلند1 (2001)  می گوید: جوانان را باید در فعالیت هایی وارد کرد که در آنها یک برتری طبیعی به دلیل برخی ظرفیت های بدنی و فیزیولوژیکی ذاتی، داشته باشند[10].  به عبارت دیگر برای هدایت افراد به مسیرهای مبتنی بر استعداد شان، انجام برخی اعمال و فرایندها نظیر شناسایی ویژگیها و ظرفیتهای آناتومیک و کارکردی مورد نیاز است. در این راستا مدارس وکانونهای ورزشی، از آزمونهای مختلفی نظیر تستهای قدرتی ،آزمونهای کشش بار فیکس، دراز ونشست  و مواردی از این دست، برای اندازه گیری  قدرت عضلانی، ارزشیابی درس تربیت بدنی و استـعدادیابی دانش آموزان استفاده می کنند. براین اساس پژوهش در زمینه مذکور باید عوامل فیزیولوژیکی وآنتروپومتریکی را که احتمالا روی عملکرد افراد تاثیر می گذارند شناسایی و معرفی کند، که یکی از اهداف تحقیق حاضر نیز همین مورد است. توریولا2 ( 1987 ) در تحقیق خود نشان داد که نداشتن فیزیک مناسب بر عملکرد موفقیت آمیز ورزشکاران تاثیر گذار است . به نظر وی تفاوت بین ورزشکاران در عوامل

مورفولوژیکی بر عملکرد آنها تاثیر مهمی دارد [11]. واز طرف دیگر بناردت وهمکارانش3 (2002)

در مطالعه ای چنین نتیجه گرفتند که نوع فعالیت ورزشی افراد (زن ومرد) در ترکیب بدنی و تراکم استخوانی آنها نقش دارد [12] . نظر بـر این است که در بـررسی عوامل اثر گذار بررسی هایی انجام شود که نشان دهد آیا عامل بلوغ  در پسران می تواند باعث تغییر در اندازه های قدرت عضلانی شود، چرا که گایتون در سال 1996 گزارش کرد که سطح تستسترون  سرم بر روی بلوغ اثر می گذارد[13] . یکی از نشانه های بلوغ در پسران  افزایش ترشح تستسترون توسط بیضه ها است که با اندازه گیری آن در سرم خون می توان به  بلوغ پی برد و با تعیین واندازه آن به نقش آن بر قدرت عضلانی آگاه شد. برای پی بردن به رابطه ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی و چگونگی اثر بلوغ و هورمون تستسترون بر قدرت عضلانی در غیر ورزشکاران  تحقیق حاضر شکل گرفته است و در خصوص انجام  این نوع تحقیقات در شرایط کنونی  یک نیاز اساسی حس می شود .

 

1 -4.اهداف تحقیق

141. هدف کلی 

رابطه بین تستسترون سرم خون با قدرت عضلانی و برخی خصوصیات آنتروپومتریکی و مقایسه آن درپسران بالغ و نابالغ

142.  اهداف جزئی 

بررسی رابطه بین تستسترون سرم خون با قدرت عضلانی در پسران بالغ و نا بالغ

بررسی رابطه بین تستسترون سرم خون با برخی خصوصیات آنتروپومتری در پسران بالغ و نا بالغ

مقایسه تستسترون سرم خون پسران بالغ و نابالغ

مقایسه برخی خصوصیات آنترو پومتری پسران بالغ و نابالغ

مقایسه قدرت عضلانی پسران بالغ و نابالغ

بین میزان تستسترو ن سرم باقدرت عضلانی در پسران بالغ ارتباط معنا داری وجود دارد .

بین میزان تستسترون سرم باقدرت عضلانی در پسران نا بالغ ارتباط معنا داری وجود دارد.

بین میزان تستسترون سرم با برخی خصوصیات آنترو پومتری در پسران بالغ ارتباط معنا داری وجود دارد.

بین میزان تستسترون سرم با برخی خصوصیات آنترو پومتری در پسران نا بالغ ارتباط معنا داری وجود دارد.

بین میزان تستسترون سرم پسران بالغ ونا بالغ تفاوت معنا داری وجود دارد .

بین قدرت عضلانی پسران بالغ ونا بالغ تفاوت معنا داری وجود دارد.

بین برخی خصوصیات آنترو پومتری پسران بالغ ونا بالغ تفاوت معنا داری وجود دارد.

1 -5.فرضیه های پژوهش

1 -6.محدودیت های پژوهش

161.محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 

تغذیه ،تفاوت های ژنتیکی ، فعالیت های بدنی قبلی آزمودنی ها

162.محدوده پژوهش  

سن، جنسیت آزمودنی ها

محدود بودن جامعه تحقیق حاضر به دانش آموزان پسرشهرستان اسلامشهر

کنترل همه آزمودنی ها از نظر سلامت عمومی وسلامت روانی (پرسشنامه سلامت ،پیوست 2)

1 -7.تعریف واژه ها و اصطلاحات

تستسترون1: یک هورمون استروئیدی که از غده فوق کلیوی و بیضه ها ترشح می شود . اعمال

متابولیکی اصلی آن عبارت از اعمال آندروژنیک (عامل ثانویه مردی) و آنابولیک ( افزایش جذب اسید امینه وپروتئین سازی در عضله) می باشد[14] .

آنتروپومتری2 : آنترو پومتری معادل بدن سنجی و پیکر شناسی می باشد و علمی است که در آن با استفاده از روش ها و ابزار های دقیق و معتبر،  ویژگی های جسمانی و اندازه های اعضاء واندامهای

بدن انسان، اندازه گیری می شود[15]  .همچنین آنتروپومتری به عنوان مبحث اندازه گیری بدن انسان (پیکر سنجی )، شاخه ای از علم است که به سنجش مقایسه بدن انسان، اعضاء ونسبت های آن می

پردازد و اغلب به تعیین تفاوت در بین فرهنگ ها، نژاد ها وجنس ها و گروهای سنی اعضای یک گروه توجه دارد[16] .

ترکیب بدن : ترکیب بدن عبارت از مقدار چربی و وزن بدون چربی بدن می باشدکه شامل تمام

بافت های بدن و وزن چربی زیر پوست است [17] . مقدار چربی بدن بصورت در صدی از کل وزن بدن (درصد چربی بدن ) و وزن بدون چربی نیز بصورت توده خالص بدن بیان می شود [17] .

قدرت3 :  قدرت بعنوان حداکثر نیرویی تعریف می شود که می توان در مقابل یک مقاومت معین برای یک بار اعمال گردد [18] .

قدرت عضلانی ایستا : عـبارت از توانایی عضله برای تولید حداکثر نیرو و مقابـله با یک مقاومت ثابت است. دراین قابلیت،  قدرت فرد به اندازه ای نیست که بتواند مقاومت را به حرکت در آورد، در نتیجه این قابلیت، بدون تغییر در زاویه مفصل به نمایش گذاشته می شود و به آن قدرت عضلانی ساکن نیز می گویند[19].

بلوغ جنسی : شامل دوره تکامل یک کودک و زمانی است که هورمونهای آندروژن ترشح شده  وصفات ثانویه گسترش می یابند[20].

دانش آموز نا بالغ : عبارت از دانش آموزی است که دارای مقدار تستسترون سرم خونی بین ng/ml 1/0تاng/ml  5/2 است، در مقطع راهنمایی در حال تحصیل می باشند، در محدوده سنی 12سال قرار داشته  و در طبقه بندی تانر، در مرحله اول، یعنی مرحله نارسی (قبل از بلوغ) قرار دارد[3].

دانـش آمـوز بـالغ : دانـش آمـوزی اسـت کـه دارای مـقدار تسـتسترون سـرم خـونی بـیـنng/ml 5/2تاng/ml 10 می باشد ، در محدوده سنی 17 سال قرار داشته و در طبقه بندی تانر در مرحله پنجم (نوجوان کاملا بالغ) قرار دارد[3] .

غیر ورزشکار : شامل افرادی است که تمرینات ورزشی آنها فقط محدود به مدرسه می باشد و فاقد حداقل دو جلسه تمرینات ورزشی منظم در هفته در محیط خارج از مدرسه می باشند .

درصد چربی بدن :  نسبت بافت چربی به توده کل بدن را گویندکه از روش های مختلف مانند وزن کشی در زیر آب، سنجش چربی زیر پوستی ، روش مقاومت زیست الکتریکی برآوردمی شود[21] .


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از رابطه بین تستسترون سرم خون با قدرت عضلانی و برخی خصوصیات آنتروپومتریکی و مقایسه آن درپسران بالغ و نابالغ

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید