انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

رشد جمعیت و شهرنشینی، افزایش تولیدات کشاورزی و تغییرات آب و هوا از یک سو وکمبود منابع آب شیرین در دسترس از سوی دیگر باعث شده است نحوه¬ بهره¬برداری بهینه از منابع آب، بحثی چالش برانگیز باشد. در چند دهه اخیر نظر سیاستگزاران و تصمیم¬گیران بخش آب با توجه به افزایش رقابت بر سر آب در میان فعالیت¬های مختلف انسانی و تأثیر آن بر محیط‌زیست و پرهیز از تصمیم¬گیری¬هایی در زمینه تخصیص آب که در آینده پاسخ¬گویی به آن با مشکل مواجه شود، به سوی توسعه سیاست¬های پایدار در تخصیص منابع آب، جلب شده است. به همین علت رویکرد برنامه‌ریزی مبتنی بر مدیریت عرضه که با هدف بیشینه‌سازی عرضه آب برای تقاضاهای آبی عمل می‌کند، امروزه جای خود را به رویکردهایی داده است که عواملی مانند کیفیت آب، عدالت، سود اقتصادی و پایداری در سیستم را در نظر می¬گیرد (Zheng et al., 2011). در نظر گرفتن این عوامل در روند تخصیص منابع آب، لحاظ عدم‌قطعیت‌های موجود در عوامل مذکور و وجود ذینفعان متعدد در یک حوضه آبریز باعث می‌شود اعمال یک رویکرد جامع و پایدار در بهره¬برداری از منابع آبی حوضه آبریز، امری پیچیده و دشوار باشد.
در این پایان¬نامه مدل کمی و کیفی جهت تخصیص آب در سیستم¬های رودخانه-مخزن در قالب یک مدل بهینه‌سازی ریاضی فرمولبندی و پیشنهاد گردیده است. این مدل، امکان تصمیم‌گیری در مورد مقدار تخصیص آب به متقاضیان را با لحاظ اثرات بلندمدت خصوصیات هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی، در قالب سه معیار عدالت ، بهره¬وری و پایداری ، با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی را برای دست‌اندرکاران بخش آب فراهم می¬نماید.
در این مدل ابتدا با رویکرد تخصیص همزمان کمی و کیفی آب، براساس سه شاخص یاد شده تلاش شده است، ضمن تخصیص بهینه آب بین آببران، بار آلودگی وارد‌شده توسط آن‌ها که متأثر از مقدار آب تخصیص داده شده است، به گونه¬ای باشد که استانداردهای زیست‌محیطی نیز تأمین شود. سپس با رویکرد تئوری بازی‌ها، مدلی به منظور تخصیص کمی و کیفی منابع آب ارائه می‌گردد که بتواند ضمن توجه به مطلوبیت‌های طرف‌های درگیر و جلب رضایت آنها، سود حاصل در سیستم حداکثر شود. در مدل¬های ارائه شده عدم‌قطعیت موجود در پارامترهای هیدرولوژیکی و اقتصادی به ترتیب با استفاده از روش بهینه¬سازی سناریوها و مدل بازی FVLC لحاظ شده¬اند. این مدل¬های بهینه¬سازی در محیط نرم¬افزار GAMS کدنویسی شده‌اند.

1-2- اهمیت مسئله

بشر تقریباً‌ یک درصد کل آب روی زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد که به صورت آب‌های سطحی (جویبارها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها) و یا آب‌های زیرزمینی (چشمه و چاه) است و همین مقدار اندک پراکنشی نا¬متناسب دارد. با توجه به توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و همچنین ناکافی بودن ریزش‌های جوی (متوسط بارندگی 250 میلی متر)، ایران در رده کشورهای خشک و نیمه خشک جهان دسته بندی می‌گردد. با چنین اقلیمی، ایران کشوری است که سهم کمتری از همین مقدار اندک منابع آب می‌برد. افزایش جمعیت (از 10 میلیون نفر در سال 1925 به 68 میلیون نفر در سال 2005)، توسعه بهداشت، کشاورزی و صنایع نیز افزایش تقاضای آب را در پی داشته است. این در حالی است که الگوهای مدیریتی و رفتاری ما در مصرف همین منابع ناچیز به گونه‌ای است که گویی مشکلی در این باره وجود ندارد؛ چنانچه در گزارش سال 2007 بانک جهانی، سرعت کاهش منابع آب شیرین در ایران 6 برابر میانگین جهانی عنوان شده است. منابع آب شیرین برای برآوردن نیازهای اولیه انسان، جنبه‌ای حیاتی دارد و حفاظت ناکافی از کیفیت و کمیت این منبع حیاتی منجر به پدید آمدن محدودیت‌های جدی در فرایند توسعه پایدار می‌شود و از این رو استفاده بهینه کمی و کیفی از منابع آب موجود امری اجتناب ناپذیر است. بهره‌برداری بهینه‌ از منابع آب به عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب در چند دهه گذشته مورد توجه محققین قرار داشته است که از عمده‌ترین دلایل آن می¬توان به ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از منابع آب، افزایش نیازهای آبی و کمبود منابع آب در دسترس اشاره کرد. از طرفی کیفیت آب نیز از پارامترهای مهمی است که بسته به مورد استفاده، از طریق ارگان¬های مختلف دارای محدودیت‌هایی است. بدین معنی که برای مصارف مختلف استانداردهای مختلفی برای کیفیت آب تعیین گردیده است از اینرو کیفیت آب نیز از پارامترهای تعیین کننده در تعیین سیاست بهره‌برداری از منابع آب موجود است (مجرد، 1391).
باتوجه به نیاز کشاورزی بیش از 94 درصد از کل مصرف آب در بخش کشاورزی می¬باشد. استان فارس یکی از مهمترین استانهای کشور در تولید محصولات کشاورزی می¬باشد و با توسعه کشاورزی در این استان و با توجه به نیاز هرچه بیشتر به آب، توجه سیاستگزاران و تصمیم‌گیران بخش آب بیش از پیش به سمت نحوه مدیریت منابع آب این استان جلب شده است (مجرد، 1391).

1-1- مقدمه…………………………………………………………………… 2
1-2- اهمیت مسئله…………………………………………………………. 3
1-3- هدف……………………………………………………………………… 5
1-4- سؤالات اساسی تحقیق……………………………………………… 6
1-5- فرض‌های ساده کننده تحقیق………………………………………… 6
1-6- نوآوری‌های تحقیق……………………………………………………… 6
1-7- ساختار پایان‌نامه………………………………………………………… 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مرور پیشینه مطالعات

کاهش منابع آبی در دسترس با کیفیت مطلوب از یک سو و افزایش نیازهای آبی از سوی دیگر، لزوم مدیریت همزمان کمی و کیفی بیش از پیش، توجه¬ محققان و سیاستگزاران بخش آب را به خود جلب کرده است. در این بین توسعه¬ پایدار با لحاظ توأمان خصوصیات اقتصادی و زیست¬محیطی با لحاظ محدودیت‌های موجود می¬تواند به عنوان مبنای معتبری برای تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع آب در نظر گرفته شده است. با توجه به کمبود منابع آبی و وجود تصمیم¬گیرندگان و ذینفعان متعدد در یک حوضه¬ آبریز، تخصیص منابع آب موضوع حساس و پیچیده¬ای می¬باشد و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. در برخی از مطالعات موجود، تخصیص تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی و تئوری بازی‌ها برای حل مشکلات یاد شده در خصوص تخصیص منابع آبی به کار گرفته شده است، البته باید در نظر داشت که علاوه بر این مشکلات، عدم‌قطعیت¬های تأثیرگذار در تخصیص نیز به خودی خود بر اهمیت و حساسیت مسأله می افزایند. با توجه به اهداف تحقیق پیش رو برخی از مطالعات و تحقیقات گذشته در زمینه¬ تخصیص منابع آبی در دو بخش زیر آورده شده است :
– مدیریت تخصیص کمی و کیفی منابع آب در حوضه آبریز
– به کارگیری تئوری بازی‌ها در مدیریت کمی و کیفی منابع آب

2-2- پیشینه مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز

نخستین مطالعات در زمینه مدل‌های تخصیص آب از دهه 1950 آغاز شد و از سال 1960 تا 1970 پیشرفت‌های بسیار زیادی کرد. محققین زیادی، مدل‌سازی کیفی آب را در کنار لحاظ کمیت آب، در تخصیص آب ضروری دانسته‌اند. دلیل این امر، لزوم توجه به توسعه پایدار با حداقل اثرات منفی روی منابع آبی بوده است (Griggn and Brgson, 1972). در ادامه برخی از مطالعات در زمینه¬ی مدیریت کمی و کیفی منابع آب آورده شده است.
Tang (1995) مدلی جهت تخصیص بهینه منابع آب در حوضه رودخانه ارائه داد. ایشان برای حل مدل خود از روش LHDP استفاده نمود. مدل پیشنهادی در حوضه رودخانه زرد چین مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق مدیریت کیفی و عدم‎قطعیت مورد بررسی قرار نگرفت.
Takyi and Lence (1999) به منظور تخصیص کمی و کیفی از آب رودخانه،‌ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه را بر مبنای روش برنامه‌ریزی با محدودیت‌های شانسی تدوین نمودند. در این تحقیق، ایشان از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور کاهش زمان محاسبات مدل غیرفصلی خود استفاده کردند.
De Azevedo et al. (2000) برای مدل‌سازی کمی و کیفی آب در رودخانه و مخزن از دو مدل MODSIM و QUAL2E-UNCAS استفاده کردند. همچنین در این پژوهش، تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل نیز صورت پذیرفته است. ایشان، مدل پیشنهادی خود را در حوضه رودخانه Piracicaba در برزیل به‌کار ‌بردند. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که می‌توان با افزایش راندمان تصفیه فاضلاب‌ها و همچنین افزایش جریان آب در رودخانه، مشکل کیفیت نامناسب آب در رودخانه‌ها را حل نمود.
Dai et al. (2001) برای اولین بار، مدل قطعی MODSIMQ را برای تخصیص همزمان کمی و کیفی آب ارائه نمودند. این مدل، شبکه جریان را همانند MODSIM، مدلکرده ولی با افزودن محدودیت‌های کیفی، مدل‌سازی کیفیت آب را نیز انجام می‌دهد. ایشان این مدل را در حوضه رودخانه Arkansas در Colorado آمریکا به‌کار ‌بردند. نتایج حاصل از سناریو‌های مختلف مدیریتی نشان می¬دهد که در صورت استفاده صحیح از منابع سطحی و زیرزمینی و همچنین کنترل شوری، مشکل تأمین آب در این حوضه برطرف می‌شود. همان طور که اشاره شد در این مدل عدم‌قطعیت‌ها درنظر گرفته نشده است.
Cai et al. (2003) مدلی غیرخطی جهت تخصیص کمی وکیفی منابع آب ارائه دادند. در این مدلسازی سعی ‌شد تخصیص آب به تقاضاهای کشاورزی و دیگر تقاضاها بنحوی بهینه گردد که سود اقتصادی ذینفعان بیشینه شده و به نیاز زیست‌محیطی نیز پاسخ داده شود. ایشان مدل پیشنهادی خود را در تخصیص منابع آب حوضه دریای آرال به کار بردند. در این مدل عدم‌قطعیت لحاظ نشده است.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………….. 9
2-2- پیشینه مطالعات در زمینه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز………………… 10
2-3- پیشینه مطالعات در زمینه به کارگیری تئوری بازی‌ها در مدیریت کمی و کیفی منابع آب …………………………………………………………………………………………….13
2-4- جمع‌بندی…………………………………………………………………………. 19

فصل سوم: ابزار کارهای مورد استفاده

آگاهی از کمیت و کیفیت منابع آب، امر تصمیم‌گیری در مدیریت بهینه آن¬ها را سهولت می‌بخشد. امروزه سرعت انتقال و تحلیل اطلاعات برای اتخاذ تصمیم‌های مختلف از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند است. مجموعه وسیعی از برنامه‌های کامپیوتری که مدل‌های ریاضی نامیده می‌شوند، ابزارهایی برای کنترل، بهینه سازی و پیش‌بینی هستند و در مورد انتقال و پردازش اطلاعات نقش مهمی ایفا می‌کنند. در واقع مدلها تصویر ساده‌ای از دنیای واقعی هستند. اگرچه مدلها دارای محدودیت‌های خاصی می‌باشند ولی کاربرد آنها در مدیریت منابع آب اجتناب‌‌ناپذیر است. در مورد کارآمد بودن یک مدل، مسائل مختلفی نظیر قابل اعتماد بودن، سادگی کار با آن، هزینه‌های مربوطه و منافع حاصل باید مورد ارزیابی قرار گیرند. در فصل قبل، پیشینه مطالعات مرتبط با موضوع پایان‌نامه ارائه گردید. در این فصل، ابزارکار‌هایی که برای تدوین قسمت‌های مختلف مدل‌های پیشنهادی در این پایان‌نامه به کار گرفته شده‌اند به صورت مختصر شرح داده می‌شوند. این ابزارکارها شامل مدل‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی، تئوری بازی‌ها،‌ تحلیل سناریوها و شاخص SPI می‌باشند.

3-2- شبیه¬سازی و بهینه¬سازی

در مسائل تصمیم¬گیری به منظور رسیدن به اهداف موردنظر می¬توان مسئله را به صورت یک مدل ریاضی تبدیل نمود (شبیه¬سازی) و در صورت امکان با توجه به قیدهای موجود برای حل آن از روش¬های بهینه¬سازی بهره جست (بهینه¬سازی). مدل¬های شبیه¬سازی را می¬توان به دو دسته تقسیم نمود، مدل¬های شبیه¬سازی قطعی و غیرقطعی. در مدل¬های قطعی بر خلاف مدل‌های غیرقطعی عدم‌قطعیت موجود در پارامترها و متغیرهای هیدرولوژیکی در نظر گرفته نمی¬شود؛ این مدل¬ها عموماً برای تصمیم¬گیری¬های اولیه و مقایسه کلی بین گزینه¬ها کاربرد دارد. برای تصمیم¬گیری¬های دقیق¬تر باید از مدل¬های غیر¬قطعی استفاده نمود (کراچیان و کارآموز، 1382).
در این تحقیق پس از فرموله کردن مدل ریاضی در قالب تابع هدف و چندین تابع قید مربوطه جهت حل معادلات و محاسبه جواب بهینه، از Solver MINOS در محیط برنامه-نویسی GAMS استفاده شده است. در ادامه توضیحات نرم‌افزار GAMS آمده است.
3-2-1- نرم¬افزار GAMS
GAMS یک زبان برنامه¬نویسی سطح بالا جهت مدلسازی و بهینه¬سازی مسائل ریاضی می‌باشد. این سیستم قابلیت مدلسازی مدل¬های خطی، غیرخطی و آمیخته با اعداد صحیح را دارا است و به وسیله الگوریتم¬های مختلفی مانند CONOPT, CPLEX, MOSEK, MINOS, … مدل ساخته شده را حل کرده و جواب بهینه را به دست می¬آورد
(Brooke et al., 1997).
GAMS به عنوان اولین زبان مدلسازی جبری در سال 1978 توسط
International Bank for Reconstruction and Development طراحی شد و تا امروز تغییرات زیادی یافته است. McKinney استاد بخش منابع آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه Texas طی سال¬های 1999 تا 2003 در تحقیقات خود نشان داد، یکی از کاراترین زبان¬های مدلسازی در مسائل منابع آب GAMS می¬باشد
(McKinney and Savitsky, 2003).

3-3-2- Solver MINOS
در این پایان‌نامه از روش حل MINOS جهت بهینه‌سازی استفاده شده است. در این روش چنانچه توابع هدف و قیود به شکل خطی باشند مانند روش simplex جواب بهینه محاسبه می‌شود. در صورتی که قیدها خطی باشند و تابع هدف غیرخطی باشد از الگوریتم نیوتن و گرادیان کاهش یافته جهت بهینه‌سازی جواب‌های معادله استفاده می‌شود. در غیر این صورت باید از الگوریتم لاگرانژین استفاده نمود.
3-3-3- شبیه سازی کیفی
هدف از شبیه¬سازی کیفی رودخانه، تعیین غلظت متغیرهای کیفی مختلف در پایین¬دست نقاط تخلیه آلاینده به رودخانه است. در محل تخلیه آلاینده به رودخانه، با فرض اختلاط کامل، غلظت متغیرهای کیفی به صورت زیر برآورد می¬گردند:

3-1- مقدمه………………………………………………………………………….. 22
3-2- شبیه‌سازی و بهینه‌سازی…………………………………………………… 23
3-2-1- نرم‌افزار GAMS ا………………………………………………………………23
3-2-2- Solver MINOSا…………………………………………………………….. 24
3-2-3- شبیه‌سازی کیفی…………………………………………………………. 24
– تئوری بازی‌ها …………………………………………………………………….24
3-3-1- تفاوت میان تصمیم گیری و بازی………………………………………… 25
3-3-2- برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوع بازی……………………………………. 25
3-3-3- بازی همکارانه……………………………………………………………. 26
3-3-3-1- هسته………………………………………………………………….. 27
3-4- تحلیل سناریوها…………………………………………………………….. 28
3-4-1- تعریف سناریو و سناریوسازی…………………………………………… 29
3-4-2- روش‌های سناریوسازی………………………………………………… 30
3-4-3- ساختار عمومی مدل بهینه‌سازی با استفاده از سناریوها…………. 31
3-5- شاخص SPIا………………………………………………………………. 34
3-6- جمع‌بندی………………………………………………………………….. 36

فصل چهارم: مطالعه موردی: سیستم آبی حوضه رودخانه رودبال

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق شامل سد و رودخانه رودبال می¬باشد که در نزدیکی شهرستان داراب در شرق استان فارس، قرار دارد (شکل 4-1). رودخانه رودبال از ضلع جنوبی ارتفاعات مشرف به شهرستان نی¬ریز در منطقه¬ای به نام پهناوه سرچشمه گرفته و پس از عبور از تنگ شهباز و درب¬قلعه و گلوتنگ وارد دشت داراب می¬گردد. این رودخانه پس از عبور از تنگه خسویه وارد دشت خسویه شده و آب آن شور گشته و به نام رودخانه شور نامیده می-شود. محدوده بین محل قرارگیری سد رودبال (بردنو) تا تنگه خسویه از حوضه آبریز این رودخانه به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. وسعت حوضه آبریز منطقه مورد مطالعه تا تنگ خسویه که شامل کوهستان¬های اطراف آن می¬باشد، جمعاً 3320 کیلومترمربع است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390).
ارتفاع متوسط دشت داراب در حدود 1100 متر (از سطح آزاد دریا) می¬باشد و بلندترین نقطه آن در منطقه شرق بنام قلات در حدود 3126 متر و پست¬ترین نقطه آن در جنوب دشت با ارتفاع 1061 متر می¬باشد.
با توجه به ارتفاع قابل توجه از سطح دریا، اثر عرض جغرافیایی باعث شده است که این منطقه جزء مناطق گرمسیری کشور محسوب شود. در تابستان¬ها منطقه گاهگاهی تحت تأثیر جریانات مرطوب اقیانوس هند قرار می¬گیرد و اثرات بارندگی¬های تابستانه ناشی از این جریانات تا شهر داراب نیز ادامه دارد.
میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت سالانه ایستگاه داراب به ترتیب حدود 36 و 6/7،حداقل مطلق 5- و حداکثر مطلق 45 و در ایستگاه بختاجرد (میانه دشت) میانگین حداکثر و حداقل دمای سالانه آن به ترتیب حدود 34 و 3 و میانگین حداقل¬ها 3- درجه سانتیگراد است. بارندگی داراب بطور میانگین سالانه 280 میلیمتر است (مهندسین مشاور آب نیرو، 1390).

4-1- مقدمه……………………………………………………………………….. 38
4-2- منابع آبی……………………………………………………………………. 40
4-3- مشخصات سد رودبال به عنوان اصلی‌ترین منبع ذخیره آب سطحی در حوضه رودخانه رودبال………………………………………………………………………………. 40
4-4- نیازهای آبی…………………………………………………………………. 41
4-4-1- نیاز صنعت و معدن……………………………………………………… 41
4-4-2- نیاز شرب………………………………………………………………… 42
4-4-3- نیاز بخش کشاورزی……………………………………………………. 42
4-4-3-1- نیاز شبکه آبیاری…………………………………………………….. 43
4-4-3-2- نیاز کشاورزان سنتی………………………………………………. 43
4-5- خصوصیات اقتصادی بخش کشاورزی…………………………………… 44
4-6- جمع‌بندی………………………………………………………………… 44

فصل پنجم: ساختار مدل پیشنهادی

همان¬طور که در بخش¬های گذشته نیز اشاره شد در این پایان‌نامه متدولوژی جدیدی جهت تخصیص بهینه کمی و کیفی آب در سیستم رودخانه-مخزن براساس سه معیار عدالت، بهره‌وری و پایداری ارائه شده است. در این متدولوژی برای افزایش سود اقتصادی سیستم از رویکرد تئوری بازی‌ها جهت تخصیص کمی و کیفی همکارانه استفاده شده و برای اولین بار سود حاصل از تخصیص کمی و کیفی همکارانه، با بازی همکارانه FVLC بین آببران عادلانه بازتوزیع شده است. برای لحاظ عدم¬قطعیت¬های موجود در پارامترها و متغیرها، از روش بهینه‌سازی سناریوها استفاده شده است. در ادامه ساختار مدل با جزئیات بیشتر بررسی می‌شود.

5-2- ساختار مدل پیشنهادی

فلوچارت متدولوژی پیشنهاد شده در شکل 5-1 نشان داده شده است. همان¬طور که در این شکل مشخص است مدل پیشنهادی دارای پنج مرحله اصلی می¬باشد. در مرحله اول باید داده‌های مورد نیاز جمع¬آوری شوند سپس به وسیله آنالیز حساسیت و قضاوت مهندسی بار آلودگی شاخص و پارامترهای دارای عدم¬قطعیت شناسایی و مشخص شوند.

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………….51
5-2- ساختار مدل پیشنهادی……………………………………………………. 51
5-3- تدوین مدل بهینه‌سازی تخصیص اولیه کمی وکیفی آب……………….. 54
5-3-1- عدالت………………………………………………………………………. 54
5-3-2- کارایی……………………………………………………………………… 55
5-3-4- مدل شبیه‌سازی کیفیت آب…………………………………………….. 56
5-3-5- تدوین مدل قطعی تخصیص اولیه……………………………………….. 57
5-4- تدوین مدل غیرقطعی برمبنای روش بهینه‌سازی سناریوها……………. 60
5-5- تدوین مدل تخصیص کمی و کیفی همکارانه…………………………….. 62.
5-6- بازتوزیع سود ائتلاف با استفاده از مدل‌ بازی همکارانه FVLC ا…………..63
5-6-1- بازی دو جانبه همکارانه FVLC ا…………………………………………..63
5-6-2- نحوه تبدیل بازی چندجانبه به بازی دو جانبه……………………………. 64
5-7- جمع‌بندی……………………………………………………………………… 65

فصل ششم: نتایج مدل پیشنهادی

در این فصل، در بخش اوّل، نتایج به کارگیری مدل پیشنهادی در تخصیص کمی و کیفی منابع آب سطحی در حوضه رودخانه رودبال ارائه شده است. در ادامه، نتایج مربوط به صحت‌سنجی مدل با استفاده از روش حدی آمده است.

2-1- نتایج مدل تخصیص کمی و کیفی در حالت اولیه و همکارانه

مقدار شاخص SPI منطقه براساس مقدار بارش در منطقه و روشی که در فصل سه به آن اشاره شد، برای سی و پنج سال تعیین گردید (جدول 6-1). شاخص SPI منطقه نشان می-دهد دوره‌های خشکسالی در منطقه کوتاه¬مدت است؛ بر این اساس دوره‌های سه ساله برای هر یک از سناریوها انتخاب شد. برمبنای شاخص SPI منطقه، سه تیپ سناریو به شکل زیر درنظرگرفته شده است:
– تیپ خشک: خشکسالی ضعیف، خشکسالی متوسط، خشکسالی شدید
– تیپ نرمال: نرمال، نزدیک به نرمال
– تیپ تر: ترسالی متوسط، ترسالی شدید، ترسالی بسیار شدید

6-1- مقدمه………………………………………………………………………… 67
6-2- نتایج مدل تخصیص کمی و کیفی در حالت اولیه و همکارانه…………… 67
6-3- صحت سنجی مدل…………………………………………………………… 79
6-4- جمع‌بندی……………………………………………………………………… 82

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم: خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات

خلاصه، جمع‌بندی و پیشنهادات ………………………………………………………84
منابع………………………………………………………………………………………86

ABSTRACT

Many factors like hydrological, economical and environmental parameters affect water allocation in river basin. Moreover, existing different stakeholders in the river basin and uncertainties in the above-mentioned factors cause water allocation become difficult and complex. The aim of this study is to develop an optimal water quality-quantity allocation model in the reservoir-river system that can consider all these constraints. In the first step, an optimization model is developed to allocate water to users in the basin, based on their demands and with regard to efficiency, equity, and sustainability criteria. In this model, scenario optimization method is used to incorporate the existing uncertainty in the inflow of reservoir. In the second step, all possible coalitions of water users are considered and water is reallocated to the agricultural water users using game theory. Finally, the benefit due to water allocation is reallocated by one of solution concepts of fuzzy cooperative games that is called Fuzzy Variable Least Core (FVLC). The effectiveness and applicability of this methodology is examined by applying it to a case study of Roodbal river basin in south-east of Fars province, south of Iran.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان