چكيده:

در اين مطالعه، امكان ساخت تخته مركب، با استفاده از ساقه گياه آفتابگردان، مورد بررسي قرارگرفت. نوع ماده اوليه در دو سطح شامل ساقه گياه آفتابگردان با تمامي مغز ساقه و مخلوط خرده -چوب صنعتي، درصد اختلاط ماده اوليه در 5 سطح 100 : 0 ،07 : 03 ،05 : 05 ، 03 : 07، 0 : 100، نوع چسب مصرفي در دو سطح، شامل رزين اورهفرمالدهيد و رزين ايزوسيانات، زمان پرس در دو سطح 5 و7 دقيقه، بعنوان عوامل متغير انتخاب گرديدند. دانسيته تمامي تختهها 3gr/cm 54/. تعيين گرديد. سپس خواص فيزيكي و مكانيكي تخته شامل واكشيدگي ضخامت نمونه، طي2و42 ساعت غوطهوري در آب، جذب صوت، مدولگسيختگي، مدول الاستيسيته و چسبندگي داخلي اندازهگيري گرديد. نتايج نشان داد، استفاده از خردههاي ساقه آفتابگردان در تخته مورد مطالعه، باعث افزايش واكشيدگي ضخامت، طي2و42 ساعت غوطهوري در آب، ميرايي صوتي، همچنين افزايش مقاومت خمشي، مدول الاستيسيته وچسبندگي داخلي شد .استفاده از رزين ايزوسيانات در مقايسه با رزين اورهفرمالدهيد، منجر به كاهش واكشيدگي ضخامت، افزايش ميرايي صوت و مدول الاستيسيته در تختهها شد .زمان پرس نيز در بيشتر موارد، تاثيرمعنيداري بر ويژگيهاي كاربردي تخته داشته و باعث بهبود آنها شده است. بطوركلي ميتوان گفت كه با استفاده از70درصد ساقه آفتابگردان، رزين ايزوسيانات و زمان پرس 7دقيقه، تختههاي با خواص كاربردي قابل قبول و مناسب براي مصارف داخلي توليد مي گردد.

كليدواژههـا:خرده چوب صنعتي، پسماند ساقه آفتابگردان، رزين اوره فرمالدهيد، رزين ايزوسيانات، ميرايي صوتي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول : مقدمه و هدف                                                                 1

 • مقدمـه                                                                                                                                 2
  • بيان مسئله 2
  • اهميت وضرورت تحقيق 2
  • اهداف تحقيق 4
  • كليات 4

1-4- 1- معرفي گياه آفتابگردان                                                                                                        4

4-1– 1- 2- سطح زير كشت آفتابگردان                                                                                            5

7        4-1– 1- 3- موارد استفاده

4-1– 1- 4- تركيبات شيميايي آفتابگردان                                                                                           7

 • 4-1– 1- 5- خصوصيات آناتومي وشيميايي ساقه
 • 4-1 4-1– 1- 7- مزاياي اقتصادي

1-4- 1- 8- مزاياي زيست محيطي                                                                                                   8

1-4- 2 – عوامل موثر بر ساخت تخته خرده چوب                                                                               8

1-4- 2- 1-گونه چوبي يا مواد ليگنوسلولزي تشكيل دهنده كيك                                                                  8

1-4- 2-2- چسب                                                                                                                        9

1-4- 2 – 3- ابعاد خرده ذرات                                                                                                        9

1-4- 3- ويژگي چسبهاي مورد مصرف در اين مطالعه، و تاثير آن بر خواص مورد مطالعه                            9

1-4- 4- محاسبات مربوط به اندازهگيري خواص فيزيكي و مكانيكي نمونههاي آزموني                                  21

1-4- 5 – توضيحاتي در مورد ويژگيهاي آكوستيك و خواص صوتي                                                        41

1-4- 5 – 1- مقدمه ومعرفي                                                                                                           41

1-4- 5- 2- ويژگيهاي آكوستيكي                                                                                                    41

1-4- 5- 3-رفتارچوب در برابر امواج توليد شده درآن                                                                         51

1-4- 5- 4-سرعت صدا                                                                                                              17

1-4- 5- 5-آزمون غيرمخرب                                                                                                        81

1-4- 5- 6- ضريب آكوستيك                                                                                                        81

1-4- 5- 7-سرعت صدا                                                                                                               91

1-4- 5- 8-ميرايي (دمپينگ)                                                                                                         02

عنوان                                                                                                                    

فصل دوم : پيشينـه تحقيق                                                                                                                      

32 1-2- پيشينه تحقيق در ايران                                                                                                                   42

2-2- پيشينه تحقيق درخارج از كشور                                                                                               82

فصل سوم : مـواد و روشها                                                                                                                         23

3-1- مـواد                                                                                                                                33

3-1- 1- ساقه گياه آفتابگردان                                                                                                         33

3-1- 1-1- تركيب شيميايي ساقه آفتابگردان                                                                                        33

3-1- 1-2- بيومتري الياف                                                                                                             53

 • 2- خردهچوب 73
 • روش تحقيـق 73

3-2- 1- عوامل متغيـر                                                                                                                  73

3-2- 2- عوامل ثابت                                                                                                                    83

3-2- 2-1- ميزان مصرف رزين                                                                                                     83

3-2- 2-2- رژيم پرس       93

3-3- مراحل ساخت نمونه هاي موردآزمون      93

3-3- 1- تهيه ساقه آفتابگردان                                                                                                         93

3-3- 2- تهيه خرده چوب صنعتي                                                                                                    14

3-3- 3- تهيه چسب                                                                                                                      14

3-3- 4- الك كردن خردهچوب هاي صنعتي وخردههاي ساقه آفتابگردان                                                     14

3-3- 5- خشك كردن خردهچوب هاي صنعتي و خردههاي ساقه آفتابگردان                                                24

3-3- 6- تعيين ابعاد خرده چوب هاي صنعتي وخرده هاي ساقه آفتابگردان                                                  34

3-3- 7- چسب زني                                                                                                                     44

3-3- 8- تشكيل كيك خرده چوب                                                                                                      44

3-3- 9- پرس تخته                                                                                                                      54

3-3- 01- تهيه نمونه هاي آزموني                                                                                                  54

3-3- 11- آماده سازي نمونهها                                                                                                       64

3-3- 21- اندازهگيري خواص مكانيكي                                                                                            64

3-3- 31- اندازهگيري خواص فيزيكي وابسته به رطوبت                                                                     74

 • 41- اندازه گيري خواص فيزيكي وابسته به صوت 74
 • طرح آمـاري 84

فصل چهارم : نتايج وبحث                                                               94

4-1- مقاومت خمشي                                                                                                                   05

4-1- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي بر مقاومت خمشي                           15

4-1- 2- تاثيرمستقل نوع چسب بر مقاومت خمشي                                                                               25

4-1- 3- تاثيرمستقل زمان پرس بر مقاومت خمشي                                                                               35

4-1- 4- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر مقاومت خمشي                                     45

4-2- مدول الاستيسيته                                                                                                                  55

4-2- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر مدول الاستيسيته                                                     65

4-2- 2- تاثيرمستقل زمان پرس بر مدول الاستيسيته                                                                             75

4-2- 3- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر مدول الاستيسيته                                   85

4-2- 4- تاثير متقابل زمان پرس و نوع رزين بر مدول الاستيسيته                                                           95

4-3- چسبندگي داخلي                                                                                                                   06

4-3- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر چسبندگي داخلي                                                      16

4-3- 2- تاثيرمستقل نوع چسب بر چسبندگي داخلي                                                                               26

4-3- 3- تاثيرمستقل زمان پرس بر چسبندگي داخلي                                                                              36

4-3- 4- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر چسبندگي داخلي                                    46

4-3- 5- تاثير متقابل زمان پرس و نوع رزين برچسبندگي داخلي                                                             56

4-3- 6- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس برچسبندگي داخلي                                     56

4– 4- جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري درآب                                                                               66

4-4- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب                  86

4-4- 2- تاثيرمستقل نوع چسب بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب                                          96

4-4- 3- تاثيرمستقل زمان پرس بر جذب آب پس از 2ساعت غوطهوري در آب                                           07

4-4- 4- تاثيرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين برجذب آب پس از 2ساعت غوطهوري درآب     17

 • 5 – جذب آب پس از 42 ساعت غوطه وري در آب 27

4-5- 1- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر جذب آب طي 42 ساعت غوطهوري در آب                 37

4-5- 2- تاثيرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوري…..   47

4 – 6- واكشيدگي ضخامت پس از2ساعت غوطه وري درآب                                                                 57

4-6-1- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان برواكشيدگيضخامت طي2ساعت غوطهوري در آب              67

4-6-2- تاثير مستقل نوع رزين بر واكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوري در آب                              77

 • – 7- واكشيدگي ضخامت پس از 42 ساعت غوطه وري در آب 87

4-7- 1- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر واكشيدگي ضخامت پس از 42 ساعت غوطه وري          08

 • -7 -2 – تاثيرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر واكشيدگي ضخامت طي24ساعت غوطهوري   18

4-8   – جذب صوت           28

4-8- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر ميرايي تخته                                                          38

4-8- 2- تاثير مستقل نوع رزين بر ميرايي تخته                                                                                  58

4-8- 3- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ميرايي تخته                                        68

4-8- 4- تاثير متقابل درصد اختلاط و زمان پرس بر ميرايي تخته                                                           78

4–9- ضريب آكوستيك براساس مـد اول ارتعاشASTM           ا                                                             98

4-9   1- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر ضريب آكوستيك ASTM    ا  09

4-9- 2- تاثير مستقل نوع رزين بر ضريب آكوستيك ASTM                                     ا                            29

93 4-9- 3- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ضريب آكوستيك ASTM
93 4-9- 4- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضريب آكوستيك ASTM
94 4-01- ضريب آكوستيك براساس سه مـد ارتعاش تير تموشنكـو
96 4-01- 1-   تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر ضريب آكوستيك تير تموشنكو
97 4-01- 2-   تاثير مستقل نوع رزين برضريب آكوستيك براساس سه مـد اول ارتعاش
98 4-01- 3-   تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ضريب آكوستيك تير تموشنكـو
99 4-01- 4-   تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس برضريب آكوستيك تير تموشنكـو
100 4-01- 5-   تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين و زمان پرس بر ضريب آكوستيك
101 فصل پنجم نتيجـهگيـري و پيشنهـادات
101 5-1- نتيجه گيري
102 5-1- 1- نتايج مربوط به خواص مكانيكي
103 5-1- 2- نتايج مربوط به خواص فيزيكي
103 5-1- 2-1- خواص وابسته به رطوبت
104 5-1- 2-2- خواص وابسته به صوت
105 5-1- 3- نتايج حاصل از برش تختهها
108 5-2- پيشنهادات
109 منابع و مĤخذ   چكيده انگليسي

                                                                                                                                   

فهرست جداول

صفحه عنوان                                                                                                                      
6 جدول1-1-   برآورد سطح برداشت، توليد، عملكرد در هكتار محصول آفتابگردان دركشور
15 جدول1-2 – تعيين محل گره هاي ارتعاشي و طول موج متناظر هر مد
34 جدول3- 1- درصدتركيبات شيميايي ساقه آفتابگردان
34 جدول3- 2 –   تركيبات شيميايي ساقه آفتابگردان
36 جدول3- 3 –   بيومتري الياف ساقه آفتابگردان
37 جدول3- 4 –   عوامل متغير و سطوح مصرف آنها در شرايط مختلف ساخت تخته
38 جدول3- 5 –   تيمارهاي حاصل از تركيب عوامل متغير وعلامت اختصاري هر تيمار
43 جدول3- 6 – ميانگين ابعاد ذرات و خرده چوب هاي صنعتي وخرده هاي ساقه آفتابگردان
44 جدول3- 7 –   دانسيته ذرات و درصد فشردگي تختهها
50 جدول4- 1- نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل متغير بر مقاومت خمشي
51 جدول4- 2 – ميانگين مقادير مقاومت خمشي نمونه تيمارهاي مختلف
52 جدول4- 3- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتي بر مقاومت خمشي
53 جدول4- 4 –   تاثير مستقل نوع چسب برمقاومت خمشي
54 جدول4- 5- تاثير مستقل زمان پرس برمقاومت خمشي
55 جدول4- 6-   تجزيه واريانس اثر عوامل متغير بر مدول الاستيسيته
56 جدول4- 7- ميانگين مقادير مدول الاستيسيته نمونه تيمارهاي مختلف
57 جدول4- 8- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتي برمدول الاستيسيته
58 جدول4- 9- تاثير مستقل زمان پرس بر مدول الاستيسيته
60 جدول4- 01- تجزيه واريانس اثر عوامل متغير بر چسبندگي داخلي
60 جدول4-11-   ميانگين مقادير چسبندگي داخلي نمونه تيمارهاي مختلف
62 جدول4-21-   تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتي برچسبندگي داخلي
63 جدول4- 31- تاثير مستقل نوع چسب برچسبندگي داخلي
64 جدول4- 41- تاثير مستقل زمان پرس بر چسبندگي داخلي
67 جدول4- 51- تجزيه واريانس اثر عوامل متغير بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب
67 جدول4- 61-   ميانگين مقادير جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب نمونه تيمارهاي مختلف

جدول4- 71- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي برجذب آب طي2ساعت غوطهوري            96

جدول4- 81- تاثير مستقل نوع رزين بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب           07

جدول4- 91- تاثير مستقل زمان پرس برجذب آب پس از2 ساعت غوطهوري درآب      17

جدول4-02 – تجزيه واريانس اثرعوامل متغير بر جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوري در آب            27

جدول4-12 – ميانگين مقادير جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوري نمونه تيمارهاي مختلف          37

جدول4- 22- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتي برجذب آب پس از 42 ساعت …..               47

جدول4- 32- تجزيه واريانس اثرعوامل متغيربرواكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوري درآب    57

جدول 4- 42- ميانگين مقادير واكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوري نمونه تيمارهاي مختلف     67

جدول4- 52- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتي برواكشيدگي ضخامت طي2ساعت…   77

جدول4- 62- تاثير مستقل نوع چسب بر واكشيدگي ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوري در آب 87

جدول4- 72- تجزيه واريانس اثرعوامل متغير بر واكشيدگي ضخامت پس از 42 ساعت غوطهوري درآب 97

جدول4- 82- ميانگين مقادير واكشيدگي ضخامت پس از24ساعت غوطهوري درآب   97

جدول4- 92- تاثير مستقلدرصداختلاطساقهآفتابگردانباخردهچوبصنعتيبرواكشيدگي ضخامت طي42 ساعت…         18

جدول4-03- تجزيه واريانس اثرعوامل متغير بر ميزان جذب صوت(ميرايي امواج صوتي)      28

جدول4- 13- ميانگين مقادير ميزان جذب صوت نمونه تيمارهاي مختلف              38

جدول4- 23- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتي بر جذب صوت        48

جدول4- 33 – تاثير مستقل نوع چسب بر جذب صوت(ميرايي امواج صوتي)           68

جدول4- 43- تجزيه واريانس اثرعوامل متغيربرضريب آكوستيك براساس مـد اول ارتعاشASTM ا         98

جدول4- 53- ميانگين مقادير ضريب آكوستيك ASTM نمونه تيمارهاي مختلف              09

جدول4- 63- تاثير مستقل درصداختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي برضريب آكوستيك مـد اول           19

جدول4- 73- تاثيرمستقل نوع چسب بر ضريب آكوستيك براساس مـد اول ارتعاشASTM     ا        39

جدول4- 83- تجزيه واريانس اثرعوامل متغير بر ضريب آكوستيك بر اساس سه مـد اول ارتعاش(تير تموشنكـو) 59

جدول4- 93- ميانگين مقادير ضريب آكوستيك بر اساس سه مـد اول ارتعاش نمونه تيمارهاي مختلف       59

جدول4-04- تاثير مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي برضريب آكوستيك سه مـد   79

جدول4- 14- تاثير مستقل نوع چسب بر ضريب آكوستيك بر اساس سه مـد اول ارتعاش(تير تموشنكـو)         89

جدول 5- 1- نمايش بهترين تيمارهاي برتر ازلحاظ خواص مكانيكي وفيزيكي         107

جدول 5- 2- حداقلخواص مجاز انواع تخته بادانسيته سبك براي مصارف عمومي وخاص 107

فهرست شكلها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شكل1-1- تصوير طبق ازيك بوته آفتابگردان                                                                                               5

شكل1-2 نمايش مكان گره وشكم درتير مرتعش دوسرآزاد درمد اول ارتعاش             41

شكل1-3-نمايشگرهها و شكمها در يك تير دو سر آزاد      61

شكل1-4- مكان گره ارتعاشي درتير تحت ارتعاش   61

شكل1-5 تجزيه و تحليل صداي ضبط شده توسطNDT-labو ترسيم سري فوريه صدا 81

شكل1-6- نمايش فاكتوركاهش: سمت چپ به روش لحظهاي با استفاده از كاهش لگاريتمي 12

شكل1-7 تصويري از نحوه ضبط صدا           12

شكل1-8 نمايش يك مد ارتعاش 22

شكل1-9- قسمت خطي موج ايجاد شده در قسمت برگشت         22

شكل1-01- نمايش طول موج، ارتعاش و ميرايي آن طي عبور از ماده و ميرايي موج بر اثر اصطكاك داخلي        22

شكل3-1- نمونهاي از ساقه خرد شده آفتابگردان            53

شكل3-2- نمونهاي از ساقه آفتابگردان و نمايش مغز ساقه درآن          53

شكل3-3- نواحي چهارگانه ساقه آفتابگردان   63

شكل3-4- دسته بندي ساقههاي برداشت شده و مرحله خشك شدن ساقه ها            04

شكل3-5 – خردههاي ساقه به همراه مغز ساقه    04 شكل3-6- نمونه الكهاي آزمايشگاهي        24

شكل3-7 – الك كردن خردهها    24 شكل3-8 – نمونه دانه بندي توري الك   24

شكل3-9- دستگاه خشك كن براي خشك كردن خردههاي چوب وخردههاي ساقه آفتابگردان                                     34

شكل3-01- اتاق كليماتيزه   64 شكل3-11- نحوه قرار دادن نمونه روي دستگاه ضربه          74

شكل3-21- نحوه قرار دادن نمونه روي دستگاه ضربه     74

شكل4- 1- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتي برمقاومت خمشي 15

شكل4- 2- تاثيرمستقل نوع چسب بر مقاومت خمشي     25 شكل4- 3- تاثيرمستقل زمان پرس برمقاومت خمشي             35

شكل4- 4- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر مقاومت خمشي           45

شكل4- 5- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتي بر مدول الاستيسيته          65

شكل4- 6- تاثيرمستقل زمان پرس بر مدول الاستيسيته          75

شكل4- 7- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين برمدول الاستيسيته          85

شكل8- 4- تاثير متقابل زمان پرس و نوع رزين برمدول الاستيسيته          95

شكل4- 9- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتي بر چسبندگي داخلي             16

شكل4-01- تاثيرمستقل نوع چسب بر چسبندگي داخلي     26

شكل4- 11- تاثيرمستقل زمان پرس بر چسبندگي داخلي        36

شكل4- 21- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر چسبندگي داخلي

65 شكل4- 31- تاثير متقابل زمان پرس و نوع رزين بر چسبندگي داخلي
66 شكل4- 41- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر چسبندگي داخلي
68 شكل4- 51-   تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي برجذب آب طي2ساعت غوطه وري…
69 شكل4- 16- تاثيرمستقل نوع رزين بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب
70 شكل4- 71- تاثيرمستقل زمان پرس بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوري در آب
71 شكل4- 81- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين برجذب آب پس از2ساعت غوطهوري درآب
73 شكل4- 91-   تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتي برجذب آب طي42 ساعت غوطهوري.
74 شكل4-02- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر جذب آب پس از42 ساعت غوطهوري در آب
76 شكل4- 12-   تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقهآفتابگردان با خردهچوب صنعتي برواكشيدگي ضخامت طي2ساعت……..
77 شكل4- 22- تاثيرمستقل نوع چسب بر واكشيدگي ضخامت پس از 2ساعت غوطهوري در آب
80 شكل4- 32-   تاثيرمستقل درصداختلاط ساقهآفتابگردان با خردهچوب صنعتي بر واكشيدگي ضخامت طي42 ساعت…
81 شكل4- 42-   تاثير متقابل درصداختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين برواكشيدگي ضخامت طي24ساعت غوطه وري
83 شكل4- 52 – تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتي بر جذب صوت
85 شكل4- 62 – تاثيرمستقل نوع چسب بر جذب صوت(ميرايي امواج صوتي)
86 شكل4- 72- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ميرايي تخته
87 شكل4- 82- تاثير متقابل درصد اختلاط و زمان پرس بر ميرايي تخته
88 شكل4- 92- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين و زمان پرس برميرايي تخته
90 شكل4-03- تاثيرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتي بر ضريب آكوستيك مـد اول ارتعاش
92 شكل4- 13- تاثيرمستقل نوع چسب بر ضريب آكوستيك بر اساس مـد اول ارتعاشASTM
93 شكل4-23- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ضريب آكوستيك
94 شكل4- 33- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضريب آكوستيك ASTM
96 شكل4- 43-   تاثيرمستقل درصداختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتي برضريب آكوستيك سه مـد ارتعاش
97 شكل4- 53- تاثيرمستقل نوع چسب بر ضريب آكوستيك براساس سه مـد اول ارتعاش تير تموشنكـو
98 شكل4- 63- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزين بر ضريب آكوستيك تير تموشنكـو
99 شكل4- 73- تاثير متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضريب آكوستيك تير تموشنكـو
100 شكل4- 83-   تاثير متقابل درصداختلاط ساقه آفتابگردان، نوع رزين و زمان پرس بر ضريب آكوستيك تير تموشنكـو
105 شكل5-1- لبه برش خورده تخته هاي حاوي خردههاي ساقه آفتابگردان
105 شكل5-2- لبه برش خورده تخته هاي حاوي خردههاي ساقه آفتابگردان
106 شكل5-3- لبه برش خورده تخته حاوي خرده چوب جنگلي
106 شكل5-4- لبه برش خورده تخته حاوي خرده چوب جنگلي
106 شكل5-5- سطح تخته با100%خرده چوب جنگلي
106 شكل5-6 – سطح تخته با100%خردههاي ساقه آفتابگردان

                              فصل اول : 

مقدمه وهـدف 

1 -مقدمـه 

 

 • 1-بيان مسئله

امروزه با افزايش جمعيت  و در راستاي افزايش نياز مردم به فراوردههاي چوبي، منابع جنگلي نميتوانند نيازهاي صنعتي جامعه را به حد كافي برآورده كنند و به تبع آن نياز به منابع زراعي روز به روز  بيشترمي شود. درنتيجه، نياز بيشتري به گسترش منابع زراعي توسط دولتها ديده ميشود كه اين مسئله به پايداري و توسعه توليد چندسازهها كمك ميكند و بدين ترتيب، راه براي رفتن به سمت توسعه پايدار يا همان مديريت منابع تجديد شونده هموار ميشود .يكي از عمدهترين مشكلات زيست محيطي كه در اثر برداشت از طبيعت براي جوامع انساني به وجود آمده، وجود مواد زايد وپسماند است و رفع اين مشكل تلاش و هزينههاي گزافي را طلب ميكند. بنابر اين بازيافت مواد و تبديل اين مواد به محصولات با ارزش افزوده، موثرترين راه براي جلوگيري از انباشته شدن پسماندها و استفاده بهينه از آنها ميباشد كه دامنه و ابعاد آن در زندگي امروز انسان افزايش يافته است.

12 -اهميت وضرورت تحقيق 

استفاده ازگونههاي مختلف جنگلي در ساخت فراوردههاي چوبي، باعث ايجاد محدوديتهايي در بوجود آمدن تنوع فناوري و فرايند ساخت، و همينطور بالا رفتن  هزينههاي توليد،  ميگردد كه اين مسئله، ازعمده مشكلات صنايع چوب وكاغذ درحال حاضر است. دغدغه مديريت منابع تجديد شونده از بين رفتن اكوسيستم و بروز خطرات زيست محيطي ميباشد. بنابراين مسايلي همچون آلودگيهاي زيست محيطي و كاهش منابع جنگلي، نيزازعمده مشكلاتي است كه به از بين رفتن اكوسيستم دامن ميزند .مواد ليگنوسلولزي حاصل از ضايعات كشاورزي در مقايسه با چوب و مازاد مقطوعات جنگلي ،داراي دوره رشد كوتاه و امكان برداشت سالانه، سهولت عملآوري ،كم هزينه بودن عملآوري، ونهايتا كاهش هزينههاي توليد، ميباشند .

ضايعات كشاورزي و مواد بازيافتي، از نظر كيفي غالبا در درجه پايينتري نسبت به چوب قرار مي گيرند. از طرفي با جمع آوري مواد قابل بازيافت از ميان زبالهها و جلوگيري از آلايندگي آنها در حالت هايي مانند سوزاندن زبالهها ،زمينه صيانت و حفاظت از منابع اقتصادي و اكوسيستم فراهم شده و توليد محصولاتي با ارزش افزوده، افزايش مييابد. ساقه گياه آفتابگردان بعنوان يكي از منابع ليگنوسلولزي است كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار ميگيرد. سطح كل برداشت آفتابگردان دركشور 63968 هكتارمي باشد كه ازاين سطح در سال زراعي 88-1387 جمعا بميزان89440 تن ،برداشت شده است. ساقه آفتابگردان بعد از جدا كردن تخمه در مزارع رها ميشود، حتي گاهي كشاورزان به خاطر دست و پا گير بودن آن را ميسوزانند، در حالي كه با بازيافت آنها، از آلودگي محيط زيست بر اثر سوزاندن ساقه آفتابگردان و قطع درختان جلوگيري ميشود .دغدغه مديريت منابع تجديد شونده و مواردي از اين دست، كشورها را برآن ميدارد تا همراه و همجهت با صاحبان صنايع در سرتاسر دنيا ،زمينه استفاده از منابع جايگزين و غيرآلاينده يا با آلايندگي كمتر را در راس مسايل توليد قرارداده  و بدين ترتيب راه را براي توسعه پايدار فراهم نمايند.

بنابراين، اهميت توليد علم و تكنولوژي ساخت و توليد محصولات جديد از مواد ليگنوسلولزي جايگزين (ضايعات كشاورزي)، فراهم شدن زمينه اشتغال بيشتر و خودكفايي در تهيه مواد اوليه مورد نياز در ساخت محصولات سلولزي، حفظ محيط زيست وجلوگيري از آلودگي بيشترآن، ما را برآن ميدارد تا در اين جهت گام برداشته و در رسيدن به اهداف مرتبط با موضوع سهم بسزايي داشته باشيم. بنابر دلايل ذكر شده و مسايلي ازاين دست، وبا توجه به حجم قابل توجه ضايعات مواد ليگنوسلولزي (چوبي)، بازيابي و مصرف مجدد اين مواد ضروري خواهد بود.

اين مطالعه ما رابرآن ميدارد تا با معرفي يكي ازمنابع فيبري جايگزين دوستدار محيط زيست و فرايندهاي ساخت مرتبط با موضوع، اهميت و ارزش افزودهاي را كه بدليل استفاده از اين منابع در صنعت ايجاد خواهد شد، مورد دقت و ارزيابي قرار دهيم و در گسترش بخشي از موضوعات مرتبط با حوزه صنايع سلولزي، گام موثري برداريم. قطعا با حصول به مقصود، امتيازاتي ازقبيل كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، تامين بخشي از نياز بازارهاي داخلي، و متعاقبا جلوگيري از خروج ارز، كاهش هزينههاي توليد، توليد علم و نوآوري در فناوري ساخت، ايجاد زمينه اشتغال و درآمد بيشتر براي كشاورزان و عاملان توليد حاصل خواهدشد. بنابراين باتوجه به امكان ساخت تخته از مواد پسماند زراعي ليگنوسلولزي و مزاياي منحصر بفرد آنها، شايسته است در خط توليد كارخانجات از اين مواد استفاده گردد.

13 -اهداف تحقيق 

كنترل صدا در طراحي سازههاي ساختماني نيز، از اهميت روز افزوني در جوامع امروزي برخوردار است و متعاقباٌ تعيين ويژگي جذب صوت مواد، كه يكي از اهداف مهم اندازهگيري آكوستيك در تخته هاي عايقي است، كه بايستي درساخت اين نوع تختهها مورد توجه و بررسي قرارگيرد. 

هدف از اين تحقيق بررسي امكان استفاده از ساقه گياه آفتابگردان در ساخت تخته بعنوان بخشي يا تمامي ماده اوليه در توليد آن و همچنين اندازهگيري خواص  فيزيكي و مكانيكي اين تختهها ميباشد.

محصول مورد مطالعه با دانسيته سبك و بمنظوركاربرد درشرايط خشك و بعنوان پوشش سقف ،قسمت داخلي ديوارهاي كاذب ،و عايق صوتي، ساخته ميشود. ساخت چنين پانلهايي ميتواند فشار

ناشي از نيازمندي جامعه به مقطوعات جنگلي و همچنين برخي مشكلات موجود در بخش كشاورزي را كاهش دهد. اين تختهها ميتوانند بعنوان تختههاي عايقي، دكوراتيو، مبلمان و بسته بندي، درجايي كه نياز به تختههاي با دانسيته بالا نميباشد، بكار برده شوند كه البته در بيشتر موارد در مصارف مبلمان و صنايع ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند.

14 كليات 

به منظور درك بهتر از موضوعات مختلف مرتبط با پايان نامه، توضيحاتي مختصر در اين خصوص و بشرح ذيل بيان ميگردد.

1 -4- 1 – معرفي گياه آفتابگردان

آفتابگردان (شكل1 1-) با نام علمي Helianthus annuus L گياهي است يكساله از تيره مركبه Compositae كه بصورت بوتهاي استوار رشد ميكند. طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و كليه -عواملمحيطياز 09 تا150روز ميباشد. آفتابگردان ريشه مستقيم و توسعه يافتهاي دارد كه پتانسيل نفوذ آن در خاك به سه متر مي رسد. پهنك برگهايي كه در معرض نور است همراه با خورشيد تغيير جهت داده و همواره به حالت تقريباً عمود براشعه آفتاب قرار ميگيرد. پهنك برگ هنگام صبح بسوي شرق، هنگام غروب بطرف غرب و ظهر رو به بالا ميباشد. آفتابگردان به شوري خاك نسبتاً مقاوم است و در محدوده اي از اسيديتيه خنثي رشد خوبي دارد. بلندي اين گياه حداكثر به 4 متر هم ميرسد.

متوسط قطر ساقه بين 5/2 تا5/7سانتيمتر، زمان كشت اين گياه اوايل ارديبهشت تا اوايل خرداد و زمان گلدهي اواسط مرداد تا اواسط مهر است. حداقل حرارت لازم براي جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود 8 تا 01 درجه سانتيگراد در خاك است . معمولاً اين حرارتها در خاك با رسيدن ميانگين شبانه روزي حرارت هوا به01 تا 51 درجه سانتيگراد تأمين ميگردد. وزن نيمه خشك يك ساقه بطور متوسط در حين برداشت 200 گرم ميباشد.

 

 

 

شكل 1- 1-  تصوير طبق ازيك بوته آفتابگردان

1 – 4– 1- 2- سطح زير كشت آفتابگردان

در حال حاضر، آفتابگردان در22 استان كشور كشت ميشود .استان گلستان و آذربايجان غربي از مناطق عمده كشت اين محصول ميباشند. آفتابگردان در ايران حدود يك سوم ازسطح زيركشت دانه هاي روغني را به خود اختصاص داده است.

براساس آمار وزارت جهادكشاورزي درسال زراعي 88-1387سطح زيركشت و ميزان توليد در هكتار انواع آفتابگردان به تفكيك استانهاي ايران به شرح زير است (جدول1-1).

با توجه به جدول مذكور، سطح كل برداشت دركشور 63968 هكتار ميباشدكه از اين سطح در سال زراعي 88 -1387 جمعا بميزان89440تن آفتابگردان برداشت شده است. وزن ساقه خالص بطور ميانگين معادل04%از وزن كل بوته ميباشد. بنابراين كل پسماند ساقه در طي سال زراعي مذكور تقريبا معادل36000 تن ميباشد.

 

 

جدول 1-1 –  برآورد سطح برداشت،توليد، عملكرد در هكتار محصول آفتابگردان دركشور

(طبق آماروزارت جهادكشاورزي در سال زراعي88-1387)

 

توليد(تن) درهكتار سطح برداشت(هكتار) استان
جمع ديم آبي جمع ديم آبي
  10888   9112   1776   6775   326   1027 گلستان
  3917   136   3781   2468   150   1992 كردستان
  1377   1377   916   916 كرمان
  5444   5444   3877   3877 كرمانشاه
  9779   9779   5143   5143 آذربايجان شرقي
  35590   1244   34346   26226   2843   23383 آذربايجان غربي
  2682   2682   1301   1301 اصفهان
  100   100   50   50 ايلام
  2   2   2   2 اردبيل
  277   277   392   392 خراسان جنوبي
  470   1   469   330   3   327 خراسان رضوي
  2706   1561   1145   4169   2825   1344 خراسان شمالي
  1525   1525   807   807 زنجان
  3983   3063   920   4820   4060   760 سمنان
  202   202   217   217 سيستان وبلوچستان
  4642   4642   2823   2823 قزوين
  1009   1009   622   622 فارس
  33   5   28   61   5   56 قم
  4   4   4   4 مازندران
  832   832   516   1   515 مركزي
  1485   16   1469   996   159   837 همدان
  1254   1254   755   755 يزد
  89440   15142   74298   63968   16124   47844 جمع

مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسي امكان ساخت تخته مركب با استفاده ازساقه گياه آفتابگردان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید