انتخاب صفحه

چکیده:

در این مطالعه، امکان ساخت تخته مرکب، با استفاده از ساقه گیاه آفتابگردان، مورد بررسی قرارگرفت. نوع ماده اولیه در دو سطح شامل ساقه گیاه آفتابگردان با تمامی مغز ساقه و مخلوط خرده -چوب صنعتی، درصد اختلاط ماده اولیه در 5 سطح 100 : 0 ،07 : 03 ،05 : 05 ، 03 : 07، 0 : 100، نوع چسب مصرفی در دو سطح، شامل رزین اورهفرمالدهید و رزین ایزوسیانات، زمان پرس در دو سطح 5 و7 دقیقه، بعنوان عوامل متغیر انتخاب گردیدند. دانسیته تمامی تختهها 3gr/cm 54/. تعیین گردید. سپس خواص فیزیکی و مکانیکی تخته شامل واکشیدگی ضخامت نمونه، طی2و42 ساعت غوطهوری در آب، جذب صوت، مدولگسیختگی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد، استفاده از خردههای ساقه آفتابگردان در تخته مورد مطالعه، باعث افزایش واکشیدگی ضخامت، طی2و42 ساعت غوطهوری در آب، میرایی صوتی، همچنین افزایش مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته وچسبندگی داخلی شد .استفاده از رزین ایزوسیانات در مقایسه با رزین اورهفرمالدهید، منجر به کاهش واکشیدگی ضخامت، افزایش میرایی صوت و مدول الاستیسیته در تختهها شد .زمان پرس نیز در بیشتر موارد، تاثیرمعنیداری بر ویژگیهای کاربردی تخته داشته و باعث بهبود آنها شده است. بطورکلی میتوان گفت که با استفاده از70درصد ساقه آفتابگردان، رزین ایزوسیانات و زمان پرس 7دقیقه، تختههای با خواص کاربردی قابل قبول و مناسب برای مصارف داخلی تولید می گردد.

کلیدواژههـا:خرده چوب صنعتی، پسماند ساقه آفتابگردان، رزین اوره فرمالدهید، رزین ایزوسیانات، میرایی صوتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول : مقدمه و هدف                                                                 1

 • مقدمـه                                                                                                                                 2
  • بیان مسئله 2
  • اهمیت وضرورت تحقیق 2
  • اهداف تحقیق 4
  • کلیات 4

1-4- 1- معرفی گیاه آفتابگردان                                                                                                        4

4-1– 1- 2- سطح زیر کشت آفتابگردان                                                                                            5

7        4-1– 1- 3- موارد استفاده

4-1– 1- 4- ترکیبات شیمیایی آفتابگردان                                                                                           7

 • 4-1– 1- 5- خصوصیات آناتومی وشیمیایی ساقه
 • 4-1 4-1– 1- 7- مزایای اقتصادی

1-4- 1- 8- مزایای زیست محیطی                                                                                                   8

1-4- 2 – عوامل موثر بر ساخت تخته خرده چوب                                                                               8

1-4- 2- 1-گونه چوبی یا مواد لیگنوسلولزی تشکیل دهنده کیک                                                                  8

1-4- 2-2- چسب                                                                                                                        9

1-4- 2 – 3- ابعاد خرده ذرات                                                                                                        9

1-4- 3- ویژگی چسبهای مورد مصرف در این مطالعه، و تاثیر آن بر خواص مورد مطالعه                            9

1-4- 4- محاسبات مربوط به اندازهگیری خواص فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمونی                                  21

1-4- 5 – توضیحاتی در مورد ویژگیهای آکوستیک و خواص صوتی                                                        41

1-4- 5 – 1- مقدمه ومعرفی                                                                                                           41

1-4- 5- 2- ویژگیهای آکوستیکی                                                                                                    41

1-4- 5- 3-رفتارچوب در برابر امواج تولید شده درآن                                                                         51

1-4- 5- 4-سرعت صدا                                                                                                              17

1-4- 5- 5-آزمون غیرمخرب                                                                                                        81

1-4- 5- 6- ضریب آکوستیک                                                                                                        81

1-4- 5- 7-سرعت صدا                                                                                                               91

1-4- 5- 8-میرایی (دمپینگ)                                                                                                         02

عنوان                                                                                                                    

فصل دوم : پیشینـه تحقیق                                                                                                                      

32 1-2- پیشینه تحقیق در ایران                                                                                                                   42

2-2- پیشینه تحقیق درخارج از کشور                                                                                               82

فصل سوم : مـواد و روشها                                                                                                                         23

3-1- مـواد                                                                                                                                33

3-1- 1- ساقه گیاه آفتابگردان                                                                                                         33

3-1- 1-1- ترکیب شیمیایی ساقه آفتابگردان                                                                                        33

3-1- 1-2- بیومتری الیاف                                                                                                             53

 • 2- خردهچوب 73
 • روش تحقیـق 73

3-2- 1- عوامل متغیـر                                                                                                                  73

3-2- 2- عوامل ثابت                                                                                                                    83

3-2- 2-1- میزان مصرف رزین                                                                                                     83

3-2- 2-2- رژیم پرس       93

3-3- مراحل ساخت نمونه های موردآزمون      93

3-3- 1- تهیه ساقه آفتابگردان                                                                                                         93

3-3- 2- تهیه خرده چوب صنعتی                                                                                                    14

3-3- 3- تهیه چسب                                                                                                                      14

3-3- 4- الک کردن خردهچوب های صنعتی وخردههای ساقه آفتابگردان                                                     14

3-3- 5- خشک کردن خردهچوب های صنعتی و خردههای ساقه آفتابگردان                                                24

3-3- 6- تعیین ابعاد خرده چوب های صنعتی وخرده های ساقه آفتابگردان                                                  34

3-3- 7- چسب زنی                                                                                                                     44

3-3- 8- تشکیل کیک خرده چوب                                                                                                      44

3-3- 9- پرس تخته                                                                                                                      54

3-3- 01- تهیه نمونه های آزمونی                                                                                                  54

3-3- 11- آماده سازی نمونهها                                                                                                       64

3-3- 21- اندازهگیری خواص مکانیکی                                                                                            64

3-3- 31- اندازهگیری خواص فیزیکی وابسته به رطوبت                                                                     74

 • 41- اندازه گیری خواص فیزیکی وابسته به صوت 74
 • طرح آمـاری 84

فصل چهارم : نتایج وبحث                                                               94

4-1- مقاومت خمشی                                                                                                                   05

4-1- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی بر مقاومت خمشی                           15

4-1- 2- تاثیرمستقل نوع چسب بر مقاومت خمشی                                                                               25

4-1- 3- تاثیرمستقل زمان پرس بر مقاومت خمشی                                                                               35

4-1- 4- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر مقاومت خمشی                                     45

4-2- مدول الاستیسیته                                                                                                                  55

4-2- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر مدول الاستیسیته                                                     65

4-2- 2- تاثیرمستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته                                                                             75

4-2- 3- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر مدول الاستیسیته                                   85

4-2- 4- تاثیر متقابل زمان پرس و نوع رزین بر مدول الاستیسیته                                                           95

4-3- چسبندگی داخلی                                                                                                                   06

4-3- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر چسبندگی داخلی                                                      16

4-3- 2- تاثیرمستقل نوع چسب بر چسبندگی داخلی                                                                               26

4-3- 3- تاثیرمستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی                                                                              36

4-3- 4- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر چسبندگی داخلی                                    46

4-3- 5- تاثیر متقابل زمان پرس و نوع رزین برچسبندگی داخلی                                                             56

4-3- 6- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس برچسبندگی داخلی                                     56

4– 4- جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری درآب                                                                               66

4-4- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب                  86

4-4- 2- تاثیرمستقل نوع چسب بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب                                          96

4-4- 3- تاثیرمستقل زمان پرس بر جذب آب پس از 2ساعت غوطهوری در آب                                           07

4-4- 4- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین برجذب آب پس از 2ساعت غوطهوری درآب     17

 • 5 – جذب آب پس از 42 ساعت غوطه وری در آب 27

4-5- 1- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر جذب آب طی 42 ساعت غوطهوری در آب                 37

4-5- 2- تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوری…..   47

4 – 6- واکشیدگی ضخامت پس از2ساعت غوطه وری درآب                                                                 57

4-6-1- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان برواکشیدگیضخامت طی2ساعت غوطهوری در آب              67

4-6-2- تاثیر مستقل نوع رزین بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوری در آب                              77

 • – 7- واکشیدگی ضخامت پس از 42 ساعت غوطه وری در آب 87

4-7- 1- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر واکشیدگی ضخامت پس از 42 ساعت غوطه وری          08

 • -7 -2 – تاثیرمتقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر واکشیدگی ضخامت طی24ساعت غوطهوری   18

4-8   – جذب صوت           28

4-8- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر میرایی تخته                                                          38

4-8- 2- تاثیر مستقل نوع رزین بر میرایی تخته                                                                                  58

4-8- 3- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر میرایی تخته                                        68

4-8- 4- تاثیر متقابل درصد اختلاط و زمان پرس بر میرایی تخته                                                           78

4–9- ضریب آکوستیک براساس مـد اول ارتعاشASTM           ا                                                             98

4-9   1- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر ضریب آکوستیک ASTM    ا  09

4-9- 2- تاثیر مستقل نوع رزین بر ضریب آکوستیک ASTM                                     ا                            29

93 4-9- 3- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر ضریب آکوستیک ASTM
93 4-9- 4- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضریب آکوستیک ASTM
94 4-01- ضریب آکوستیک براساس سه مـد ارتعاش تیر تموشنکـو
96 4-01- 1-   تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان بر ضریب آکوستیک تیر تموشنکو
97 4-01- 2-   تاثیر مستقل نوع رزین برضریب آکوستیک براساس سه مـد اول ارتعاش
98 4-01- 3-   تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر ضریب آکوستیک تیر تموشنکـو
99 4-01- 4-   تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس برضریب آکوستیک تیر تموشنکـو
100 4-01- 5-   تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین و زمان پرس بر ضریب آکوستیک
101 فصل پنجم نتیجـهگیـری و پیشنهـادات
101 5-1- نتیجه گیری
102 5-1- 1- نتایج مربوط به خواص مکانیکی
103 5-1- 2- نتایج مربوط به خواص فیزیکی
103 5-1- 2-1- خواص وابسته به رطوبت
104 5-1- 2-2- خواص وابسته به صوت
105 5-1- 3- نتایج حاصل از برش تختهها
108 5-2- پیشنهادات
109 منابع و مĤخذ   چکیده انگلیسی

                                                                                                                                   

فهرست جداول

صفحه عنوان                                                                                                                      
6 جدول1-1-   برآورد سطح برداشت، تولید، عملکرد در هکتار محصول آفتابگردان درکشور
15 جدول1-2 – تعیین محل گره های ارتعاشی و طول موج متناظر هر مد
34 جدول3- 1- درصدترکیبات شیمیایی ساقه آفتابگردان
34 جدول3- 2 –   ترکیبات شیمیایی ساقه آفتابگردان
36 جدول3- 3 –   بیومتری الیاف ساقه آفتابگردان
37 جدول3- 4 –   عوامل متغیر و سطوح مصرف آنها در شرایط مختلف ساخت تخته
38 جدول3- 5 –   تیمارهای حاصل از ترکیب عوامل متغیر وعلامت اختصاری هر تیمار
43 جدول3- 6 – میانگین ابعاد ذرات و خرده چوب های صنعتی وخرده های ساقه آفتابگردان
44 جدول3- 7 –   دانسیته ذرات و درصد فشردگی تختهها
50 جدول4- 1- نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر مقاومت خمشی
51 جدول4- 2 – میانگین مقادیر مقاومت خمشی نمونه تیمارهای مختلف
52 جدول4- 3- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتی بر مقاومت خمشی
53 جدول4- 4 –   تاثیر مستقل نوع چسب برمقاومت خمشی
54 جدول4- 5- تاثیر مستقل زمان پرس برمقاومت خمشی
55 جدول4- 6-   تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر مدول الاستیسیته
56 جدول4- 7- میانگین مقادیر مدول الاستیسیته نمونه تیمارهای مختلف
57 جدول4- 8- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتی برمدول الاستیسیته
58 جدول4- 9- تاثیر مستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته
60 جدول4- 01- تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر چسبندگی داخلی
60 جدول4-11-   میانگین مقادیر چسبندگی داخلی نمونه تیمارهای مختلف
62 جدول4-21-   تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتی برچسبندگی داخلی
63 جدول4- 31- تاثیر مستقل نوع چسب برچسبندگی داخلی
64 جدول4- 41- تاثیر مستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی
67 جدول4- 51- تجزیه واریانس اثر عوامل متغیر بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب
67 جدول4- 61-   میانگین مقادیر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب نمونه تیمارهای مختلف

جدول4- 71- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی برجذب آب طی2ساعت غوطهوری            96

جدول4- 81- تاثیر مستقل نوع رزین بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب           07

جدول4- 91- تاثیر مستقل زمان پرس برجذب آب پس از2 ساعت غوطهوری درآب      17

جدول4-02 – تجزیه واریانس اثرعوامل متغیر بر جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوری در آب            27

جدول4-12 – میانگین مقادیر جذب آب پس از 42 ساعت غوطهوری نمونه تیمارهای مختلف          37

جدول4- 22- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتی برجذب آب پس از 42 ساعت …..               47

جدول4- 32- تجزیه واریانس اثرعوامل متغیربرواکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوری درآب    57

جدول 4- 42- میانگین مقادیر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوری نمونه تیمارهای مختلف     67

جدول4- 52- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخردهچوب صنعتی برواکشیدگی ضخامت طی2ساعت…   77

جدول4- 62- تاثیر مستقل نوع چسب بر واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطهوری در آب 87

جدول4- 72- تجزیه واریانس اثرعوامل متغیر بر واکشیدگی ضخامت پس از 42 ساعت غوطهوری درآب 97

جدول4- 82- میانگین مقادیر واکشیدگی ضخامت پس از24ساعت غوطهوری درآب   97

جدول4- 92- تاثیر مستقلدرصداختلاطساقهآفتابگردانباخردهچوبصنعتیبرواکشیدگی ضخامت طی42 ساعت…         18

جدول4-03- تجزیه واریانس اثرعوامل متغیر بر میزان جذب صوت(میرایی امواج صوتی)      28

جدول4- 13- میانگین مقادیر میزان جذب صوت نمونه تیمارهای مختلف              38

جدول4- 23- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتی بر جذب صوت        48

جدول4- 33 – تاثیر مستقل نوع چسب بر جذب صوت(میرایی امواج صوتی)           68

جدول4- 43- تجزیه واریانس اثرعوامل متغیربرضریب آکوستیک براساس مـد اول ارتعاشASTM ا         98

جدول4- 53- میانگین مقادیر ضریب آکوستیک ASTM نمونه تیمارهای مختلف              09

جدول4- 63- تاثیر مستقل درصداختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی برضریب آکوستیک مـد اول           19

جدول4- 73- تاثیرمستقل نوع چسب بر ضریب آکوستیک براساس مـد اول ارتعاشASTM     ا        39

جدول4- 83- تجزیه واریانس اثرعوامل متغیر بر ضریب آکوستیک بر اساس سه مـد اول ارتعاش(تیر تموشنکـو) 59

جدول4- 93- میانگین مقادیر ضریب آکوستیک بر اساس سه مـد اول ارتعاش نمونه تیمارهای مختلف       59

جدول4-04- تاثیر مستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی برضریب آکوستیک سه مـد   79

جدول4- 14- تاثیر مستقل نوع چسب بر ضریب آکوستیک بر اساس سه مـد اول ارتعاش(تیر تموشنکـو)         89

جدول 5- 1- نمایش بهترین تیمارهای برتر ازلحاظ خواص مکانیکی وفیزیکی         107

جدول 5- 2- حداقلخواص مجاز انواع تخته بادانسیته سبک برای مصارف عمومی وخاص 107

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شکل1-1- تصویر طبق ازیک بوته آفتابگردان                                                                                               5

شکل1-2 نمایش مکان گره وشکم درتیر مرتعش دوسرآزاد درمد اول ارتعاش             41

شکل1-3-نمایشگرهها و شکمها در یک تیر دو سر آزاد      61

شکل1-4- مکان گره ارتعاشی درتیر تحت ارتعاش   61

شکل1-5 تجزیه و تحلیل صدای ضبط شده توسطNDT-labو ترسیم سری فوریه صدا 81

شکل1-6- نمایش فاکتورکاهش: سمت چپ به روش لحظهای با استفاده از کاهش لگاریتمی 12

شکل1-7 تصویری از نحوه ضبط صدا           12

شکل1-8 نمایش یک مد ارتعاش 22

شکل1-9- قسمت خطی موج ایجاد شده در قسمت برگشت         22

شکل1-01- نمایش طول موج، ارتعاش و میرایی آن طی عبور از ماده و میرایی موج بر اثر اصطکاک داخلی        22

شکل3-1- نمونهای از ساقه خرد شده آفتابگردان            53

شکل3-2- نمونهای از ساقه آفتابگردان و نمایش مغز ساقه درآن          53

شکل3-3- نواحی چهارگانه ساقه آفتابگردان   63

شکل3-4- دسته بندی ساقههای برداشت شده و مرحله خشک شدن ساقه ها            04

شکل3-5 – خردههای ساقه به همراه مغز ساقه    04 شکل3-6- نمونه الکهای آزمایشگاهی        24

شکل3-7 – الک کردن خردهها    24 شکل3-8 – نمونه دانه بندی توری الک   24

شکل3-9- دستگاه خشک کن برای خشک کردن خردههای چوب وخردههای ساقه آفتابگردان                                     34

شکل3-01- اتاق کلیماتیزه   64 شکل3-11- نحوه قرار دادن نمونه روی دستگاه ضربه          74

شکل3-21- نحوه قرار دادن نمونه روی دستگاه ضربه     74

شکل4- 1- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتی برمقاومت خمشی 15

شکل4- 2- تاثیرمستقل نوع چسب بر مقاومت خمشی     25 شکل4- 3- تاثیرمستقل زمان پرس برمقاومت خمشی             35

شکل4- 4- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر مقاومت خمشی           45

شکل4- 5- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتی بر مدول الاستیسیته          65

شکل4- 6- تاثیرمستقل زمان پرس بر مدول الاستیسیته          75

شکل4- 7- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین برمدول الاستیسیته          85

شکل8- 4- تاثیر متقابل زمان پرس و نوع رزین برمدول الاستیسیته          95

شکل4- 9- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتی بر چسبندگی داخلی             16

شکل4-01- تاثیرمستقل نوع چسب بر چسبندگی داخلی     26

شکل4- 11- تاثیرمستقل زمان پرس بر چسبندگی داخلی        36

شکل4- 21- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر چسبندگی داخلی

65 شکل4- 31- تاثیر متقابل زمان پرس و نوع رزین بر چسبندگی داخلی
66 شکل4- 41- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر چسبندگی داخلی
68 شکل4- 51-   تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی برجذب آب طی2ساعت غوطه وری…
69 شکل4- 16- تاثیرمستقل نوع رزین بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب
70 شکل4- 71- تاثیرمستقل زمان پرس بر جذب آب پس از 2 ساعت غوطهوری در آب
71 شکل4- 81- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین برجذب آب پس از2ساعت غوطهوری درآب
73 شکل4- 91-   تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتی برجذب آب طی42 ساعت غوطهوری.
74 شکل4-02- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر جذب آب پس از42 ساعت غوطهوری در آب
76 شکل4- 12-   تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقهآفتابگردان با خردهچوب صنعتی برواکشیدگی ضخامت طی2ساعت……..
77 شکل4- 22- تاثیرمستقل نوع چسب بر واکشیدگی ضخامت پس از 2ساعت غوطهوری در آب
80 شکل4- 32-   تاثیرمستقل درصداختلاط ساقهآفتابگردان با خردهچوب صنعتی بر واکشیدگی ضخامت طی42 ساعت…
81 شکل4- 42-   تاثیر متقابل درصداختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین برواکشیدگی ضخامت طی24ساعت غوطه وری
83 شکل4- 52 – تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان باخرده چوب صنعتی بر جذب صوت
85 شکل4- 62 – تاثیرمستقل نوع چسب بر جذب صوت(میرایی امواج صوتی)
86 شکل4- 72- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر میرایی تخته
87 شکل4- 82- تاثیر متقابل درصد اختلاط و زمان پرس بر میرایی تخته
88 شکل4- 92- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین و زمان پرس برمیرایی تخته
90 شکل4-03- تاثیرمستقل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان با خردهچوب صنعتی بر ضریب آکوستیک مـد اول ارتعاش
92 شکل4- 13- تاثیرمستقل نوع چسب بر ضریب آکوستیک بر اساس مـد اول ارتعاشASTM
93 شکل4-23- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر ضریب آکوستیک
94 شکل4- 33- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضریب آکوستیک ASTM
96 شکل4- 43-   تاثیرمستقل درصداختلاط ساقه آفتابگردان با خرده چوب صنعتی برضریب آکوستیک سه مـد ارتعاش
97 شکل4- 53- تاثیرمستقل نوع چسب بر ضریب آکوستیک براساس سه مـد اول ارتعاش تیر تموشنکـو
98 شکل4- 63- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و نوع رزین بر ضریب آکوستیک تیر تموشنکـو
99 شکل4- 73- تاثیر متقابل درصد اختلاط ساقه آفتابگردان و زمان پرس بر ضریب آکوستیک تیر تموشنکـو
100 شکل4- 83-   تاثیر متقابل درصداختلاط ساقه آفتابگردان، نوع رزین و زمان پرس بر ضریب آکوستیک تیر تموشنکـو
105 شکل5-1- لبه برش خورده تخته های حاوی خردههای ساقه آفتابگردان
105 شکل5-2- لبه برش خورده تخته های حاوی خردههای ساقه آفتابگردان
106 شکل5-3- لبه برش خورده تخته حاوی خرده چوب جنگلی
106 شکل5-4- لبه برش خورده تخته حاوی خرده چوب جنگلی
106 شکل5-5- سطح تخته با100%خرده چوب جنگلی
106 شکل5-6 – سطح تخته با100%خردههای ساقه آفتابگردان

                              فصل اول : 

مقدمه وهـدف 

1 -مقدمـه 

 

 • 1-بیان مسئله

امروزه با افزایش جمعیت  و در راستای افزایش نیاز مردم به فراوردههای چوبی، منابع جنگلی نمیتوانند نیازهای صنعتی جامعه را به حد کافی برآورده کنند و به تبع آن نیاز به منابع زراعی روز به روز  بیشترمی شود. درنتیجه، نیاز بیشتری به گسترش منابع زراعی توسط دولتها دیده میشود که این مسئله به پایداری و توسعه تولید چندسازهها کمک میکند و بدین ترتیب، راه برای رفتن به سمت توسعه پایدار یا همان مدیریت منابع تجدید شونده هموار میشود .یکی از عمدهترین مشکلات زیست محیطی که در اثر برداشت از طبیعت برای جوامع انسانی به وجود آمده، وجود مواد زاید وپسماند است و رفع این مشکل تلاش و هزینههای گزافی را طلب میکند. بنابر این بازیافت مواد و تبدیل این مواد به محصولات با ارزش افزوده، موثرترین راه برای جلوگیری از انباشته شدن پسماندها و استفاده بهینه از آنها میباشد که دامنه و ابعاد آن در زندگی امروز انسان افزایش یافته است.

12 -اهمیت وضرورت تحقیق 

استفاده ازگونههای مختلف جنگلی در ساخت فراوردههای چوبی، باعث ایجاد محدودیتهایی در بوجود آمدن تنوع فناوری و فرایند ساخت، و همینطور بالا رفتن  هزینههای تولید،  میگردد که این مسئله، ازعمده مشکلات صنایع چوب وکاغذ درحال حاضر است. دغدغه مدیریت منابع تجدید شونده از بین رفتن اکوسیستم و بروز خطرات زیست محیطی میباشد. بنابراین مسایلی همچون آلودگیهای زیست محیطی و کاهش منابع جنگلی، نیزازعمده مشکلاتی است که به از بین رفتن اکوسیستم دامن میزند .مواد لیگنوسلولزی حاصل از ضایعات کشاورزی در مقایسه با چوب و مازاد مقطوعات جنگلی ،دارای دوره رشد کوتاه و امکان برداشت سالانه، سهولت عملآوری ،کم هزینه بودن عملآوری، ونهایتا کاهش هزینههای تولید، میباشند .

ضایعات کشاورزی و مواد بازیافتی، از نظر کیفی غالبا در درجه پایینتری نسبت به چوب قرار می گیرند. از طرفی با جمع آوری مواد قابل بازیافت از میان زبالهها و جلوگیری از آلایندگی آنها در حالت هایی مانند سوزاندن زبالهها ،زمینه صیانت و حفاظت از منابع اقتصادی و اکوسیستم فراهم شده و تولید محصولاتی با ارزش افزوده، افزایش مییابد. ساقه گیاه آفتابگردان بعنوان یکی از منابع لیگنوسلولزی است که در این مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد. سطح کل برداشت آفتابگردان درکشور 63968 هکتارمی باشد که ازاین سطح در سال زراعی 88-1387 جمعا بمیزان89440 تن ،برداشت شده است. ساقه آفتابگردان بعد از جدا کردن تخمه در مزارع رها میشود، حتی گاهی کشاورزان به خاطر دست و پا گیر بودن آن را میسوزانند، در حالی که با بازیافت آنها، از آلودگی محیط زیست بر اثر سوزاندن ساقه آفتابگردان و قطع درختان جلوگیری میشود .دغدغه مدیریت منابع تجدید شونده و مواردی از این دست، کشورها را برآن میدارد تا همراه و همجهت با صاحبان صنایع در سرتاسر دنیا ،زمینه استفاده از منابع جایگزین و غیرآلاینده یا با آلایندگی کمتر را در راس مسایل تولید قرارداده  و بدین ترتیب راه را برای توسعه پایدار فراهم نمایند.

بنابراین، اهمیت تولید علم و تکنولوژی ساخت و تولید محصولات جدید از مواد لیگنوسلولزی جایگزین (ضایعات کشاورزی)، فراهم شدن زمینه اشتغال بیشتر و خودکفایی در تهیه مواد اولیه مورد نیاز در ساخت محصولات سلولزی، حفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی بیشترآن، ما را برآن میدارد تا در این جهت گام برداشته و در رسیدن به اهداف مرتبط با موضوع سهم بسزایی داشته باشیم. بنابر دلایل ذکر شده و مسایلی ازاین دست، وبا توجه به حجم قابل توجه ضایعات مواد لیگنوسلولزی (چوبی)، بازیابی و مصرف مجدد این مواد ضروری خواهد بود.

این مطالعه ما رابرآن میدارد تا با معرفی یکی ازمنابع فیبری جایگزین دوستدار محیط زیست و فرایندهای ساخت مرتبط با موضوع، اهمیت و ارزش افزودهای را که بدلیل استفاده از این منابع در صنعت ایجاد خواهد شد، مورد دقت و ارزیابی قرار دهیم و در گسترش بخشی از موضوعات مرتبط با حوزه صنایع سلولزی، گام موثری برداریم. قطعا با حصول به مقصود، امتیازاتی ازقبیل کاهش آلودگی های زیست محیطی، تامین بخشی از نیاز بازارهای داخلی، و متعاقبا جلوگیری از خروج ارز، کاهش هزینههای تولید، تولید علم و نوآوری در فناوری ساخت، ایجاد زمینه اشتغال و درآمد بیشتر برای کشاورزان و عاملان تولید حاصل خواهدشد. بنابراین باتوجه به امکان ساخت تخته از مواد پسماند زراعی لیگنوسلولزی و مزایای منحصر بفرد آنها، شایسته است در خط تولید کارخانجات از این مواد استفاده گردد.

13 -اهداف تحقیق 

کنترل صدا در طراحی سازههای ساختمانی نیز، از اهمیت روز افزونی در جوامع امروزی برخوردار است و متعاقباٌ تعیین ویژگی جذب صوت مواد، که یکی از اهداف مهم اندازهگیری آکوستیک در تخته های عایقی است، که بایستی درساخت این نوع تختهها مورد توجه و بررسی قرارگیرد. 

هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از ساقه گیاه آفتابگردان در ساخت تخته بعنوان بخشی یا تمامی ماده اولیه در تولید آن و همچنین اندازهگیری خواص  فیزیکی و مکانیکی این تختهها میباشد.

محصول مورد مطالعه با دانسیته سبک و بمنظورکاربرد درشرایط خشک و بعنوان پوشش سقف ،قسمت داخلی دیوارهای کاذب ،و عایق صوتی، ساخته میشود. ساخت چنین پانلهایی میتواند فشار

ناشی از نیازمندی جامعه به مقطوعات جنگلی و همچنین برخی مشکلات موجود در بخش کشاورزی را کاهش دهد. این تختهها میتوانند بعنوان تختههای عایقی، دکوراتیو، مبلمان و بسته بندی، درجایی که نیاز به تختههای با دانسیته بالا نمیباشد، بکار برده شوند که البته در بیشتر موارد در مصارف مبلمان و صنایع ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

14 کلیات 

به منظور درک بهتر از موضوعات مختلف مرتبط با پایان نامه، توضیحاتی مختصر در این خصوص و بشرح ذیل بیان میگردد.

1 -4- 1 – معرفی گیاه آفتابگردان

آفتابگردان (شکل1 1-) با نام علمی Helianthus annuus L گیاهی است یکساله از تیره مرکبه Compositae که بصورت بوتهای استوار رشد میکند. طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و کلیه -عواملمحیطیاز 09 تا150روز میباشد. آفتابگردان ریشه مستقیم و توسعه یافتهای دارد که پتانسیل نفوذ آن در خاک به سه متر می رسد. پهنک برگهایی که در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده و همواره به حالت تقریباً عمود براشعه آفتاب قرار میگیرد. پهنک برگ هنگام صبح بسوی شرق، هنگام غروب بطرف غرب و ظهر رو به بالا میباشد. آفتابگردان به شوری خاک نسبتاً مقاوم است و در محدوده ای از اسیدیتیه خنثی رشد خوبی دارد. بلندی این گیاه حداکثر به 4 متر هم میرسد.

متوسط قطر ساقه بین 5/2 تا5/7سانتیمتر، زمان کشت این گیاه اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد و زمان گلدهی اواسط مرداد تا اواسط مهر است. حداقل حرارت لازم برای جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود 8 تا 01 درجه سانتیگراد در خاک است . معمولاً این حرارتها در خاک با رسیدن میانگین شبانه روزی حرارت هوا به01 تا 51 درجه سانتیگراد تأمین میگردد. وزن نیمه خشک یک ساقه بطور متوسط در حین برداشت 200 گرم میباشد.

 

 

 

شکل 1- 1-  تصویر طبق ازیک بوته آفتابگردان

1 – 4– 1- 2- سطح زیر کشت آفتابگردان

در حال حاضر، آفتابگردان در22 استان کشور کشت میشود .استان گلستان و آذربایجان غربی از مناطق عمده کشت این محصول میباشند. آفتابگردان در ایران حدود یک سوم ازسطح زیرکشت دانه های روغنی را به خود اختصاص داده است.

براساس آمار وزارت جهادکشاورزی درسال زراعی 88-1387سطح زیرکشت و میزان تولید در هکتار انواع آفتابگردان به تفکیک استانهای ایران به شرح زیر است (جدول1-1).

با توجه به جدول مذکور، سطح کل برداشت درکشور 63968 هکتار میباشدکه از این سطح در سال زراعی 88 -1387 جمعا بمیزان89440تن آفتابگردان برداشت شده است. وزن ساقه خالص بطور میانگین معادل04%از وزن کل بوته میباشد. بنابراین کل پسماند ساقه در طی سال زراعی مذکور تقریبا معادل36000 تن میباشد.

 

 

جدول 1-1 –  برآورد سطح برداشت،تولید، عملکرد در هکتار محصول آفتابگردان درکشور

(طبق آماروزارت جهادکشاورزی در سال زراعی88-1387)

 

تولید(تن) درهکتار سطح برداشت(هکتار) استان
جمع دیم آبی جمع دیم آبی
  10888   9112   1776   6775   326   1027 گلستان
  3917   136   3781   2468   150   1992 کردستان
  1377   1377   916   916 کرمان
  5444   5444   3877   3877 کرمانشاه
  9779   9779   5143   5143 آذربایجان شرقی
  35590   1244   34346   26226   2843   23383 آذربایجان غربی
  2682   2682   1301   1301 اصفهان
  100   100   50   50 ایلام
  2   2   2   2 اردبیل
  277   277   392   392 خراسان جنوبی
  470   1   469   330   3   327 خراسان رضوی
  2706   1561   1145   4169   2825   1344 خراسان شمالی
  1525   1525   807   807 زنجان
  3983   3063   920   4820   4060   760 سمنان
  202   202   217   217 سیستان وبلوچستان
  4642   4642   2823   2823 قزوین
  1009   1009   622   622 فارس
  33   5   28   61   5   56 قم
  4   4   4   4 مازندران
  832   832   516   1   515 مرکزی
  1485   16   1469   996   159   837 همدان
  1254   1254   755   755 یزد
  89440   15142   74298   63968   16124   47844 جمع

مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسي امكان ساخت تخته مركب با استفاده ازساقه گياه آفتابگردان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید