چکیده ی تحقیق

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مهارت های فرایندی با عنوان “تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر توجه به مهارت های فرایندی” انجام شد. شاکله اصلی این تحقیق شامل توصیف وضعیت موجود و تشخیص میزان برخورداری کتاب های مذکور از مهارت های فرایندی و مولفه های آن و بررسی چگونگی ارائه روند فرایند محور بودن مطالب آن؛ در حوزه مهارت های فرایندی دارد. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمام کتاب های علوم دوره پنج سال ابتدایی است که در سال 89-1388 در مدارس ابتدایی تدریس گردیده اند؛ و از آنجایی که حجم جامعه و نمونه در این تحقیق برابر میباشد، محتوای تمام کتاب ها نیز به عنوان نمونه انتخاب ،‌و تحلیل شده اند. روش مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک تحلیل محتواست که از روش ویلیام رومی الهام گرفته شده است. و هم چنین ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل استفاده از فرم محقق ساخته است که روایی و پایایی آن توسط صاحب نظران و معلمان مجرب آموزش علوم مورد تایید قرار گرفته شده است؛ و از آمار توصیفی و استنباطی (مجذور کاری) در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز استفاده شده است.یافته های حاصله از این تحقیق نشان از آن دارد که توجه به مفاهیم مرتبط با مهارت های فرایندی در کتاب های علوم دوره پنج ساله ابتدایی به صورت متعادل و متوازنی دنبال نشده است. گرچه به مهارت های(مشاهده کردن،‌برقراری ارتباط و کاربرد ابزار) بیش از سایر مهارت ها توجه شده است،‌اما به مهارت های (فرضیه سازی، تفسیر نتایج و طراحی تحقیق) توجه زیادی مبذول نشده و نقش مهارت “پیش بینی کردن” نیز بکلی نادیده گرفته شده است.همچنین، یافته های حاصل از محاسبه ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در کل محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی، حاکی از آن است که کتاب های علوم تجربی پایه های مختلف دوره ابتدایی همگی فرایند محورند؛ اما، میزان این فرایند محوری در پایه های مختلف متفاوت می باشد. زیرا یافته های حاصله نشانگر آن است که محتوای کتاب های علوم تجربی پایه های اول و سوم ابتدایی با کسب ضرایب ما بین 1 الی 5/1، در حد قابل قبولی فرایند محور بوده؛ و توانسته اند اطلاعات مناسبی را در مورد مهارت های فرایندی در اختیار دانش آموزان قرار دهند. اما محتوای کتاب های علوم دوم، چهارم و پنجم ابتدایی با کسب ضرایب بالاتر از 5/1، در حد بسیار خوبی فرایند محور می باشند؛ و توانسته اند اطلاعات شایسته و در خور نیازی را در مورد مهارت های فرایندی در اختیار دانش آموزان قرار دهند. تحلیل آماری داده ها نیز نشان داد که رابطه معناداری بین توزیع فراوانی مقوله های مهارت های فرایندی و کتاب های علوم تجربی پایه های مختلف دوره ابتدایی نیز وجود دارد.واژگان کلیدی: تحلیل محتوا، علوم تجربی، مهارت های فرایندی، مشاهده کردن، مقایسه کردن، طبقه بندی کردن، جمع آوری اطلاعات، برقراری ارتباط، فرضیه سازی، اندازه گیری کردن، کاربرد ابزار، پیش بینی کردن، تفسیر نتایج، طراحی تحقیق، دوره ابتدایی

فصل اول:‌طرح تحقیق

-1-مقدمه

تغییرات وتحولات گسترده فرهنگی،اجتماعی واقتصادی عصرحاضر،مشکلات جدید وانتظارات تازه ای رابرای نظام های آموزش وپرورش جهان بوجود آورده است.همزمان بااین تغییرات ومطابق باتوسعه روزافزون فن آوری های جدید،آموزش علوم وروش های آن،به عنوان یکی از پایه های اساسی آموزش و پرورش،همواره توجه صاحب نظران آموزشی رابه خود جلب نموده است.زیرا آنان به خوبی دریافته اند که یادگیری،مفاهیم علوم واستفاده از روش های فعال یاددهی-یادگیری میتواند تاثیر مستقیمی درتوسعه همه جانبه کشورها وافزایش سرمایه های مادی ومعنوی آنان رابه دنبال داشته باشد.زیرا یکی از مهمترین دستاوردها آموزش علوم درمدارس تربیت افرادی است که دارای معلومات وآگاهی های لازم بوده تابتوانند منطقی بیندیشند واآگاهانه تصمیم بگیرند(هارئن،1999)براین اساس و به منظور روبروشدن با تحولات شگفت انگیز قرن حاضر،افراد بایستی،مهارت های تفکر به شیوه سودمند وروش های تصمیم گیری مناسب درجهت حل مسائل پیچیده جامعه امروزی را یادبگیرند.زیرادردنیای متحول امروزی تنها توجه صرف برخواندن،نوشتن وحساب کردن که درگذشته به عنوان اهداف آموزش و پرورش برآن تاکید فراوان میشد،دیگر نیمتواند گرهی ازمشکلات جامعه بشری راباز نماید.به همین دیل است که بیشتر نظام های آموزشی پیشرفته دنیا رویکردهای سنتی به تعلیم وتربیت همانند روش های معلم محور راکنارگذاشته وبه شیوه های نوین یاددهی-یادگیری روی آورده اند.زیرا آنان به خوبی دریافته اند که هدف تعلیم وتربیت آن است که دانش آموزان بتوانند باتفکر و استدلال منطقی بیندیشند وجواب معماهای خودراحل نمایند.بنابراین یکی ازروش هایی که به منظور رسیدن به این هدف مورد توجه صاحب نظران قرارگرفته،روش کسب«مهارت های فرایندی» ویاهمان روش های«حل مساله» می باشد.خوشبختانه درچند دهه اخیر،نگرش جهانیان درمورد فرایندهای یاددهی-یادگیری علوم تجربی به نحو مطلوبی تغییرکرده است.زیرا درسال های نه چندان دور،بسیاری اعتقاد داشتند که ذهن دانش آموزان همانند ظروف خالی است که باید به وسیله دانش ومعلومات پر گردد،بدون اینکه خوددراین فرایند نقشی را دارا باشد،اما امروزه اکثرا معتقدند به جای انتقال دانش پیش ساخته به ذهن دانش آموزان،میتوان تدابیری اندیشید تادانش آموزان مهارت های موردنیاز رابرای کسب یادگیری بهتر بیاموزند،وضمن تولید علم بوسیله خودشان،خودنیز نقشی اساسی رادرزمینه کسب آن ایفا نمایند(شاهورانی ودیگران،1385)اکثر صاحب نظران علوم تجربی،کسب چنین مهارت هایی را باعنوان «مهارت های فرایندی»یا«مهارت های یادگیری» نامگذاری کرده اند.زیرا،آنان معتقدند که یادگیری این مهارت ها میتواند دانش آموزان رادرپیمودن مراحل روش علمی تواناتر نموده وزمینه«یادگیری مادام العمر» را نیز برای آنان فراهم نماید(راهنمای برنامه درسی علوم تجربی،1381)به همین خاطر است که بسیاری ازبرنامه ریزان آموزشی ودرسی درهزاره سوم،رویکرد«فرآیند-مداری»را درسازماندهی محتوا وروش های یاددهی-یادگیری برگزیده اند.درکشورما نیز باتغییر برنامه درسی علوم در دوره ابتدایی،برنامه ریزان درسی از رویکرد فرایند مداری برای گزینش وسازماندهی محتوای برنامه ها نیز سود جسته اند.لذا براین اساس محقق قصد دارد میزان توجه به این رویکرد رادربرنامه درسی علوم ابتدایی رابررسی نموده وجایگاه هریک ازمهارت های فرایندی رادرکتاب های درسی علوم رامورد مقایسه وبررسی قرار دهد.

1-1-مقدمه   2

1-2- بیان مساله    3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    5

1-4- اهداف تحقیق    6

1-4-1- اهداف کلی    6

1-4-2- اهداف جزیی   6

1-5- سوال های تحقیق   7

1-6- تعریف واژه های تحقیق   8

1-6-1- تعاریف نظری   8

1-6-1-1- تحلیل    8

1-6-1-2- محتوا   8

1-6-1-3- تحلیل محتوا   8

1-6-1-4- کتاب درسی   9

1-6-1-5- دوره ابتدایی    9

1-6-2- مهارت های فرایندی   9

1-6-2-1- مشاهده کردن   9

1-6-2-2- جمع آوری اطلاعات   10

1-6-2-3- مقایسه کردن    10

1-6-2-4- طبقه بندی کردن    10

1-6-2-5- اندازه گیری کردن   10

1-6-2-6- برقراری ارتباط  10

1-6-2-7- پیش بینی کردن 11

1-6-2-8- فرضیه سازی  11

1-6-2-9- تفسیر یافته ها    11

1-6-2-10- طراحی تحقیق   11

1-6-2-11- کاربرد ابزار  11

1-6-3- تعاریف عملیاتی مهارت های فرایندی    11

1-6-3-1- مشاهده کردن    11

1-6-3-2- جمع آوری اطلاعات    12

1-6-3-3- مقایسه کردن   12

1-6-3-4- طبقه بندی کردن   12

1-6-3-5- اندازه گیری کردن   12

1-6-3-6- برقراری ارتباط   12

1-6-3-7- پیش بینی کردن   12

1-6-3-8- فرضیه سازی   13

1-6-3-9- تفسیر یافته ها   13

1-6-3-10- طراحی تحقیق    13

1-6-3-11- کاربرد ابزار   13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه

درسالهای اخیر تحولات بسیاری درکاربرد الگوهای یاددهی-یادگیری فعالانه و دانش آموز محور درنظام های آموزشی روی داده است؛وتلاش برای توسعه وکاربست این راهبردها به طور چشم گیری افزایش یافته است؛زیرا در رویکردهای جدید،نگاه به مفاهیم یادگیری ویادگیرنده دیگر به سال های مدرسه محدود نمیشود.بلکه همانطور که درگزارش کمیسیون بین المللی آموزش برای قرن بیست ویکم با عنوان«یادگیری گنج درون» تشریح شده است.یادگیری کل حیات انسان رادربرمیگیرد ومیتواند درچهار بعد زیرخلاصه شود.«یادگیری برای دانستن»،«یادگیری برای انجام دادن»،«یادگیری برای بودن»،«یادگیری برای باهم زیستن»،تحقق مسئولیتی چنین خطیر بدون بازاندیشی،بازسازی و بازآفرینی نظام های آموزشی،شاید مسئله ای غیرممکن بنظر رسد(مشایخ،1386).بی شک،یکی ازمناسب ترین ابزارها جهت رسیدن به ابعاد فوق،مجهز نمودن دانش آموزان به نیروی پژوهش ومهارت های فرآیندی وروش های حل مساله است.لذا دراین بخش به منظور ارائه ادبیات تحقیق،ابتدا به بحث وبررسی درمورد ماهیت علم وسیرتحولات آن،اهداف،روش ها ورویکردهای حاکم دربرنامه علوم پرداخمته میشود.سپس درمورد مفهوم،ویژگی،روش ها وشیوه های تحلیل محتوا وروش ویلیام رومی به صورت مختصر توضیحاتی داده شده ودرپایان به خلاصه ای ازتحقیقاتی که درایران وسایر کشورها درزمینه علوم انجام گرفته شده است،پرداخته میشود.

2-1- مقدمه   15

2-2- علم چیست    15

2-2-1- مراحل سیر تکامل علمی   16

2-2-2- تاریخچه ی آموزش علوم   17

2-2-3- آموزش علوم در مدارس ابتدایی   19

2-3- مبانی نظری آموزش علوم ابتدایی   20

2-3-1- روش آموزش علوم    21

2-3-2- محتوای آموزش علوم   22

2-3-2-1- تصاویر اشکال   22

2-3-2-2- متن    23

2-3-2-3- فعالیت ها و تکالیف   23

2-4- رویکردهای مبتنی بر آموزش علوم    24

2-4-1- رویکرد انتقالی   24

2-4-2- رویکرد اکتشافی   25

2-4-3- رویکرد فرایندی   25

2-5- اهداف کلی آموزش علوم   26

2-5-1- اهداف خاص آموزش علوم در دوره ی عمومی   27

2-5-1-1- کسب دانستنی های ضروری   27

2-5-1-2- کسب نگرش های ضروری    29

2-5-1-3- کسب مهارت های ضروری    31

2-5-2- اهمیت مهارت های فرایندی در آموزش علوم    38

2-5-3- انواع مهارت های اساسی تفکر   39

2-5-3-1- مهارت سازماندهی کردن   39

2-5-3-2- مهارت مولد (تولید کردن)   39

2-5-3-3- مهارت های وحدت دادن    40

2-6- محتوا چیست؟   41

2-7- محتوای برنامه درسی   41

2-8- روش تحلیل محتوا    41

2-9- تعریف تحلیل محتوا   42

2-10- ویژگی های تحلیل محتوا    42

2-11- مراحل و معیارهای تحلیل محتوا    44

2-12- کاربرد تحلیل محتوا   45

2-13- مراحل تحلیل محتوا   45

2-14- انواع روش های تحلیل محتوا    45

2-15- فنون متداول در تحلیل محتوا   45

2-16- روش ویلیام رومی در تحلیل کتب بررسی   50

2-16-1- تحلیل متن درس   51

2-16-2- تحلیل تصاویر و اشکال   52

2-16-3- تحلیل سوالات   52

2-16-4- تعیین ضریب درگیری در روش ویلیام رومی   53

2-17- بررسی تحقیقات انجام شده 54

2-17-1- پیشینه ی تحقیق در ایران    54

2-17-2- مروری بر پژوهش های خارج از کشور    59

2-17-3- بحث و جمع بندی از پیشینه ی پژوهش    60

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه

یکی از اساسی ترین مسائل درهرنظام آموزشی وتربیتی،مسئله انتخاب محتوای مناسب برای آموزش وتدریس است.این امر درگذشته معمولابه صورت انتقال تجربیات ودانسته ها از نسیلی به نسل دیگر صورت میگرفت.اما از سال های 1918 به بعد،مفاهیم جدیدی همچون چگونگی انتخاب اهداف آموزشی،انتخاب محتوای مناسب درسی وسازماندهی فعالیت های آموزشی به صورت عملی مورد توجه قرار گرفته شد.به دنبال این تحولات امروزه مشاهده میشود که وظیفه نظام های آموزشی،دیگرانتقال متون ومیراث گذشته جامعه نیست،بلکه وظیفه نظام های آموزشی به قانونی برای پذیرش تحولات جدید وانطباق آن با نوآوری علمی وتکنولوژی عصرحاضر تبدیل شده است.بنابراین،نظام های آموزشی موظفند درجهت رفع نیازهای جدید آموزشی وهماهنگی مطالب کتاب های درسی باتحولات جهانی،همواره محتوای کتاب های درسی رامورد تحلیل قرارداده ونسبت به تغییر،اصلاح،حذف یاافزایش مطالب آن اقدام نمایند(طالعی فرد،1383)لذا باتوجه به مباحث فوق دراین فصل،ابتدا درمورد روش اجرای پژوهش توضیحاتی داده شده،سپس جامعه ونمونه آماری تحقیق،ابزارگردآوری اطلاعات وروش های تحلیل داده های آن نیز معرفی شده ودرنهایت درمورد روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات وهمچنین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی نیز مباحثی ارائه شده است.

3-1- مقدمه    64

3-2- روش و طرح تحقیق    64

3-3- فرایند تحقیق   65

3-4- جامعه آماری    65

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری   65

3-6- ابزار گرد آوری داده ها    66

3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق   69

3-8- روش گردآوری داده ها    71

3-8-1- تجزیه و تحلیل متن دروس   71

3-8-2- تجزیه و تحلیل فعالیت ها و تکالیف   71

3-8-3- تجزیه و تحلیل تصاویر   71

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها    72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

دراین فصل،براساس سوالات پژوهش،محتوای کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی مورد تحلیل قرار میگیرد.بدین صورت که ابتدا محتوای هریک ازفصول چهارگانه کتابه ای علوم مورد توجه قرارگرفته وبه سوالات پژوهش درارتباط با آن پاسخ داده دشه،سپس برای رسیدن به اهداف تحقیق،فراوانی هریک ازمقوله ها ودرصد ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیرفرایندی آنان محاسبه ودرجداولی که به همین منظور طراحی شده اند،ثبت شده،ودرنهایت بمنظور به دست آوردن رابطه معناداری بین مقوله های فرایندی وکتاب های علوم دوره ابتدایی ازآمار استنباطی(مجذورکای)نیزاستفاده شده است.

4-1- مقدمه    75

4-2- تحلیل محتوای کتاب علوم اول ابتدایی    75

4-2-1- تحلیل متن    76

4-2-2- تحلیل فعالیت ها و تکالیف     77

4-2-3- تحلیل تصاویر    78

4-2-4- مقایسه میانگین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در علوم اول   79

4-2-5- مقایسه فراوانی و درصد مقوله ها و رسم نمودار ستونی   82

4-2-6- نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم اول ابتدایی    83

4-3- تحلیل محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی    85

4-3-1- تحلیل متن    86

4-3-2- تحلیل فعالیت ها و تکالیف    86

4-3-3- تحلیل تصاویر   95

4-3-4- مقایسه میانگین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در علوم پایه دوم  88

4-3-5- مقایسه فراوانی و درصد مقوله ها و رسم نمودار ستونی    90

4-3-6- نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی    91

4-4- تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی     93

4-4-1- تحلیل متن    94

4-4-2- تحلیل فعالیت ها و تکالیف    94

4-4-3- تحلیل تصاویر    95

4-4-4- مقایسه میانگین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیرفرایندی در علوم پایه سوم  96

4-4-5- مقایسه فراوانی مقوله ها و رسم نمودار ستونی   98

4-4-6- نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی   99

4-5- تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی   101

4-5-1- تحلیل متن   102

4-5-2- تحلیل فعالیت ها و تکالیف    102

4-5-3- تحلیل تصاویر    103

4-5-4- مقایسه میانگین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در علوم چهارم 104

4-5-5- مقایسه فراوانی مقوله ها و رسم نمودار ستونی   105

4-5-6- نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی    107

4-6- تحلیل محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی    108

4-6-1- تحلیل متن   109

4-6-2- تحلیل فعالیت ها و تکالیف   109

4-6-3- تحلیل تصاویر   110

4-6-4- مقایسه میانگین ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در علوم پنجم   111

4-6-5- مقایسه فراوانی و درصد مقوله ها و رسم نمودار ستونی   112

4-6-6- نتایج کلی تحلیل محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی    114

4-7- مقایسه میزان توجه به مهارت های فرایندی در کل پایه ها   115

4-8- مقایسه ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیرفرایندی در محتوا کتاب های علوم دوره ابتدایی    118

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه

پیشرفت وتعالی هرجامع بیش از امکانات مالی،به کارایی واثربخش بودن نظام های آنوزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد.درکشور ما ایران،باتوجه به رشد روزافزون ومنتوع نیازهای فردی واجتماعی و گسترش علوم وتکنولوژی های جدید،ضرورت اعتلای سطح فرهنگ ودانش عمومی راایجاب کرده است.بنابراین بررسی محتوای کتاب های درسی واصلاح،بازنگری وبهبود محتوای آن،همواره به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر همگان مسلم شده است.ازاین رو،مهمترین عنصری که امروزه باید ازسوی کارشناسان وبرنامه ریزان آموزش وپرورش مورد توجه قرارگیرد،کتابه ای درسی به خصوص کتاب های علوم تجربی می باشد،زیرا کتاب های درسی علوم،ازیک سو به عنوان وسیله ای ارتباطی،اطلاعات،مهارت ها وارزش ها رابه دانش آموزان منتقل میکند.وازسوی دیگر،به عنوان یک عامل درفرایند تدریس درتمام سطوح آموزشی مورد توجه قرار میگیرند.

5-1- مقدمه    123

5-2- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق    123

5-3- بحث و نتیجه گیری   126

5-4- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر    136

5-5- محدودیت های در اختیار پژوهشگر   137

5-6- پیشنهادهای برگرفته از یافته های پژوهش    137

5-7- پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی     137

منابع فارسی    139

منابع لاتین      145

فهرست جداول

عنوان    صفحه

جدول (2ـ1) اهداف انجام فعالیت های آزمایشگاهی درسه حیطه شناختی مهارتی و نگرشی ازنظرهوفشتاین 60

جدول (4-1) عنوان های برنامه درسی علوم تجربی پنج سال ابتدایی   66

جدول (4-1) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی مقوله های مهارت های فرایندی و غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول    76

جدول (4-2) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه اول    81

جدول (4-3) اطلاعات مربوط به مقایسه فراوانی داده ها و درصد برخورداری از مهارت های فرایندی  در محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول    82

جدول (4-4) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی مقوله های مهارت های فرایندی و غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم   85

جدول (4-5) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه دوم   89

جدول (4-6) اطلاعات مربوط به مقایسه فراوانی داده ها و درصد برخورداری از مهارت های فرایندی  در محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم  90

جدول (4ـ7) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی مقوله های مهارت های فرایندی و غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم    93

جدول (4-8) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه سوم   97

جدول(4-9) اطلاعات مربوط به مقایسه فراوانی داده ها و درصد برخورداری از مهارت های فرایندی  در محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم   98

جدول (4-10) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی مهارت های فرایندی و غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه چهارم     101

جدول (4-11) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه چهارم   105

جدول (4-12) اطلاعات مربوط به مقایسه فراوانی داده ها و درصد برخورداری از مهارت های فرایندی  در محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم     106

جدول (4ـ13) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی مهارت های فرایندی و غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه پنجم    108

جدول (4-14) اطلاعات مربوط به توزیع فراوانی و ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب علوم پایه پنجم    112

جدول (4-15) اطلاعات مربوط به مقایسه فراوانی داده ها و درصد برخورداری از مهارت های فرایندی  در محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم   113

جدول (4-16) اطلاعات مربوط به مقایسه درصد برخورداری از مهارت های فرایندی در محتوای کتاب های علوم تجربی پنج ساله ابتدایی    117

جدول (4-17) اطلاعات مربوط به مقایسه ضریب نسبت مهارت های فرایندی به غیر فرایندی در محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی   120

جدول (4-18)  آزمون کای دو: مقایسه توزیع فراوانی و درصد مقوله های مهارت های فرایندی در محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی    121

جدول (5-1) اطلاعات مربوط به مقایسه میزان توجه و درصد برخورداری کتاب های علوم تجربی دوره ابتدایی به تفکیک هر پایه    125


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد ار پزداخت به ایمیل شما ارسال می شود

دانلود بخشی از تحويل محتوای كتابهای علوم دوره ابتدايی بر اساس توجه به مهارت های فرايندی


خرید فایل pdf یا اسکن شده

قیمت :25 هزار تومان


خرید فایل word به همراه pdf (شرایط را حتما بخوانید)

قیمت : 35 هزار تومان