انتخاب صفحه

مقدمه:

رشد سریع جمعیت و متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و توسعه شهری و محدودیتهای موجود، ضرورت برنامهریزی در جهت استفاده بهینه از این منبع حیات بخش را بیش از پیش ایجاب می نماید. دانش کافی در مورد بارش، مقدار جریانهای سطحی، زیرزمینی و تبخیر و تعرق، سهم بسزایی در شناسایی منابع آب دارد.با مقایسه متوسط بارندگی سالانه ایران که تقریباً رقمی معادل ۲۵۰ میلیمتر است، ملاحظه خواهد شد که مقدار بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست. علاوه بر این زمان ریزش نزولات جوی و محل ریزش آن با نیازهای کشاورزی که مصرف کننده اصلی آب است، مطابقت ندارد که باید سعی کرد تا حد ممکن از ریزشهای جوی، جریان آبهای سطحی و منابع زیرزمینی به نحو مطلوب استفاده نمود و این کار تنها با شناخت پدیدههای هیدرولوژیکی عملی خواهد بود پس می توان نتیجه گرفت یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین نیازهای بشر “آب” است ، که بخصوص با افزایش جمعیت انسانی در سراسر نقاط جهان و به تبع آن ضرورت رشد کشاورزی و صنعت از یک طرف ، محدودیت مخازن و منابع آبی از طرف دیگر و نیز ایجاد رفاهی نسبی سبب تغییر و تحولات بیشتری در طبیعت شده است، که مهار آبهای سطحی بوسیلهء انواع سدها از جمله این تغییرات میباشد و روز به روز حساسیت آن بیشتر می شود و پیش بینی میگردد در آیندهای نه چندان دور بحران کمبود آب مهمترین مسئله کشورها بخصوص مناطق خشک و نیمه خشک گردد.این حقیقت مردم و ممالک را بر آن می دارد تا حداکثر بهره برداری از آب در دسترس را بنمایند و از هر قطره آن صحیح استفاده نماید، لذا باید تمام توان را در جهت استفاده بهینه و جلوگیری از هدر رفتن آب انجام دهند. هزاران کارگر و مهندس ومتخصص چند سال کار می کنند تا سازه یک سد را به اتمام رسانند. هزینه های نسبتا بالا و تنوع و پیچیدگی عوامل دخیل در طرح و بررسی سدهها و نیز نیاز به افزایش روز به روز ارتفاع باعث گردیده تا ضمن درنظر گرفتن ضریب اطمینان کافی، توسعه فرایندها در روشهای طرح و اجرا بخصوص در چند دهه گذشته صورت پذیرد. تاریخ ساخت سد را بایستی به تمدن بشر نسبت داد قدیمیترین سد شناخته شده سد el.KCIT(IPCI در مصر بر روی رودخانه WCldi-el – Gard۱Ti است که در ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد و برای تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی ساخته شده است. بدنه سد مذکور را سنگ بدون ملات تشکیل می داد که وزن سنگ مقاومت و تعادل سنگها در مقابل نیروی وارده ایجاد می نمود و لذا این سد که آب بندی لازم را نداشت پس از مدت کوتاهی خراب شد. حدود ۱۰۰۰ سال بعد، تمدنهای به وجود آمده در زمینهای حاصلخیز بین رودخانههای TigriS و Ellphirdle S با ساخت یک سیستم پیچیده از سدهای انحرافی و کانالهای آبیاری، نیازهای آبی خود را جهت کشاورزی تأمین نمودند. بسیاری از این سدها کوتاه و عموماً خاکی یا چوبی بوده، تعداد کمی از آنها برای ذخیره آب ساخته شده بودند. در بررسی تمدنهای ایران باستان و رم قدیم پیشرفتهای قابل ملاحظهای در صنعت سدسازی مشاهده می شود اما شاید بتوان به جرات قرن بیستم را (قرن سدسازی) نامید استفاده از سیمان، بتن و بتن مسلح برای ساخت سدهها به اوایل قرن بیستم بر میگردد که از آن تاریخ به بعد، ساخت سدهای بتنی به سرعت توسعه پیدا کرد. پیشرفت علم و فناوری ساخت باعث شد تا در سختترین مکان و حتی زلزله خیزترین مناطق نیز سدهای با ارتفاع بلند به اجرا در آیند که در این زمینه میتوان به تجربیات آمریکا و ژاپن نظیرساخت سدهای Don Pedro با 173  مترارتفاع ،New Melones با 191 متر ارتفاع و Sahsta با ارتفاع 183متر  اشاره نمود. در ایران نیز از دیر باز توجه نسبتاً زیادی به این امر شده تا جایی که ساخت اولین سد قوسی را به ایرانیان نسبت می دهند. از طرفی موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی کشور باعث شده است تا کنترل و جمع آوری آبهای سطحی از اهمیت خاص برخوردار شود و بخصوص در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظهای به امر مهار آبهای سطحی و ساخت سدهای مختلف شده است.اما آن چنان محسوس است که هنوزمهندسین عمران کشور به صورت کامل با این صنعت آشنا نبوده و هنر طرح و اجرای سد، بخصوص سدهای بتنی را بعنوان امری مشکل و تا حدودی ناشناخته مینگرند. جریانهای – تاریخی نشان میدهد که زلزله میتواند به سدهای بتنی آسیب شدید برساند

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

۱- ۱-۱-۴- حالت حدی جهت سرویس دهی (زلرله مبنای طرح) :

در این حالت بارگذاری، رفتار مصالح تشکیل دهنده اسدالاستیک خطی فرض می شود.لذا اجازه ایجاد ترک خوردگی در بدنه سد داده نمیشودو سد بر اساس تنش های مجاز طراحی میگردد.البته سرعت بارگذاری و ابعاد نمونه های آزمایشگاهی تاثیز قابل توجهی بر روی مقاومت کششی تعیین شده بتن دارند و آزمایشات تعیین مقاومت کششی باید با دقت هر چه بیشتری انجام شوند.برای محاسبه DBE از یک دوره بازگشت ۱۴۵ ساله استفاده میشود.این دوره تناوبدر مورد ساختمانهای متداول فولادی و بتن آرمه، با توجه به اینکه تغییر شکل های پلاستیک در اینگونه سازهها مجاز است برابر ۴۷۵ سال در نظر گرفته میشود / I۳۲ . در این حالت در ساختمانها با توجه به نرمی آنها اجازه ظهور رفتار غیر خطی داده میشود ولی در سدهای بتنی وزنی، رفتار غیر خطی بتن مجاز نیست تنها در پاشنه سد که محل اندرکنش سد و پی آن میباشد و در این ناحیه تمرکز تنش به وجود می آید، اجازه ترکخوردگی داده میشود آن هم به این شرط که بعد از خاتمه زلزله، این ترکها بسته شوند و امکان نشت و نفوذ آب وجود نداشته باشد.

1-1-مقدمه 5

1-2-خطرات زمین لرزه برای سدهای بتنی وزنی 6

1-3-تحلیل وطراحی سنتی 6

1-4-معیارهای طراحی سدها 9

1-4-1-حال تحدی نیروهای زلزله 10

1-4-1-1-حالت حدی جهت سرویس دهی 10

1-4-1-2-حالت حدی جهت باربری نهایی 10

1-4-2-تنش های کششی 11

1-5-مروری برتحقیقات انجام شده 13

1-6-هدف از انجام پایان نامه 22

1-7-طرح کلی پایان نامه 22

ترک در سد سفیدرود

ترک در سد سفیدرود

فصل دوم:انواع ترک ها درسدرهای وزنی بتنی دوبعدی و روشهای مدل کردن آنها درتحلیل های استاتیکی دینامیکی

۱-۲ – مقدمه:

دامنه تغییرات ترک در سدهای بتنی از یک عارضه سطحی کوچک تا تخریب جدی بتن، در نوسان است. به عنوان نمونه ترکهای مویی جزئی، که در حین عملاوردن و خشک شدن بتن ایجاد میشوند هیچگاه ایمنی، نما و ترمیم و نگهداری سازه را با مشکلی مواجه نمیسازند. برعکس ترکهای باز، ترکهای ناشی از جابجاییهای نسبی و یا شبکه ترکهای عمیق میتوانند خطر آفرین باشند.این چنین ترکهایی میتوانند در اثر یکیا چند عامل، نظیر طراحیواجرا بدون توجه به شرایط ساختگاه سد، اعمال بارزنده بیشازحد مجاز که باعثایجاد تنشهای بالایی در بتن گردد، جابجاییهای سازهای و واکنش شیمیایی دراثر انتخاب نامناسب طرح اختلاط بتن و یا اثرات محیطی ایجاد شوند. هرگاه تنش کششیدر بتن بیشاز مقاومت بتن گردد، احتمال ایجادتر کوجود خواهد داشت. توسعه چنین ترکهایی میتواند اثرات سوء روی ظاهر ،عملکرد و در بعضی مواقع کارایی سازه داشته باشد.

2-1-مقدمه 24

2-2-اواع وعلل ایجاد ترک 24

2-3-ترک درسدهای بتنی وزنی 32

2-4-گسترش ترک خوردگی 32

2-5-مفهوم مکانیک شکست 33

2-6-روشهای مدل کردن ترک 35

2-6-1-مدل ترک پیوستهCCPMا 35

2-6-2-مدل ترک ناپیوستهDCPMا 37

2-6-3-مقایسه دومدل ترک ارائه شده 37

2-7-تشخیص ترک 38

2-8-رفتار بتن قبل از شروع ترک 39

2-9-معیار شروع ترک درالمان ها 40

2-10-رابط هبین تنش وکرنش درطول مرحله نرم شدگی المان 41

2-11-سختی برشی 42

2-12-باز وبسته شدن ترک ها 44

تصویرمدل سد د رمقیاس بزرگ

تصویرمدل سد د رمقیاس بزرگ

فصل سوم:مدلسازی

۲-۶-۳- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی :

روشی تحلیل دینامیکی ( محاسبه لحظه به لحظه بازتابهای ساختمان تحت تاثیر شتاب نگاشت های واقعی زلزله) را میتواندر مورد کلیهساختمانها به کاربرد بهطور کلیبرای ساختمانهای کاملامنظم و یا ساختمانهایی که در ارتفاع منظم هستند در صورتیکه از این روش استفاده شود میتوان آنرا در دو امتداد متعامد ساختمان به طور جداگانهای انجام داد ولی چنانچه ساختمان در پلان به حدی تامنظم باشد که نوسان آن در بعضی و یا تمام مدها عمدتاً به طور توام در دو امتداد متعامد انجام پذیرد یعنی ساختمان مدهای نوسانی داشته باشد که در آن مدها حرکت در یک امتداد توام با حرکت در امتداد عمود بر آن باشد برای ملحوظ نمودن اثرات این حرکات توام ساختمان باید بوسیله روش تحلیل دینامیکی و با استفاده از یک مدل سه بعدی محاسبه شود. در این روش بازتابهای سازه در هر مقطع زمانی در مدت وقوع زلزله با تاثیر دادن شتابهای ناشی از حرکت زمین ( شتاب نگاشت) در تراز پایه ساختمان و انجام محاسبات دینامیکی مربوطه تعیین می گردد. این روشی را می توان در تحلیل خطی الاستیک و یا تحلیل غیر خطی سازه های مورد استغاده قرار داد. مقایسه بین تایج تحلیل الاستیک سازه با استفاده از طیف طرح استاندارد و یا طیف طرح ویژه ساختگاه یا آنچه از تحلیل تاریخچه زمانی خطی به دست میآید الزامی بوده و دلائل احتمالی بین آنها باید طی یک گزارش فنی جامع توجیه گردد.

3-1-مقدمه 46

3-2-معرفی شد 64

3-2-1-مشخصات وهندسه ی سد 47

3-2-2-خصوصیات مصالح 47

3-2-2-1-خصوصیات الاستیک و مقاومتی مصالح 47

3-3-بارگذاری 48

3-3-1-باروزن 48

3-3-2-فشار هیدرواستاتیک 48

3-3-3-بارگذاری زلزله 48

3-4-مدل المان محدود 56

3-5-روشهای مدلسازی تاثیر فشار هیدرودینامیک دریاچه برپاسخ سد به زلزله 56

3-6-روشهای تحلیل دینامیکی 57

3-6-1-روش تحلیل دینامیکی طیفی بااستفاده از آنالیز مدها 59

3-6-2-روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی 59

3-6-2-1-طیف عکس العمل 60

3-6-2-2-طیف های طرح 60

3-7-مدل غیر خطی بتن 60

3-7-1-روشهای پلاستیسیته ومعیارهای گسیختگی 61

موقعیت نهایی وقوع ترک

موقعیت نهایی وقوع ترک

فصل چهارم:آنالیزهای سد وزنی بتنی Koyna

۲-۴ – چگونگی پیشرفت ترک :

در طراحی سدههای بتنی معمولا از مقاومت کششی بتن صرفنظر میگردد مگر در قسمتهای خاصی از سد که با صلاحدید طراح می توان تنشهای کششی محدودی را پذیرفت. اگر تنش کششی ایجاد شده از تنش کششی مجاز بیشتر گردد بتن ترکخورده ترکتا نقطه ای که تنش کششی برابر با تنش مجاز کششی گردد ادامه می یابد در این مطالعه مقاومت کششی بتن مورد استفاده در سد به عنوان معیار شروع ترک در نظر گرفته شده است. اگر بارهای استاتیکی وارد بر سد را افزایش دهیم بیشترین تنش در پاشنه سد بوجود میآید ودراین ناحیه احتمال ترکخوردگی وجود دارد. فرض میکنیم سد در این ناحیه ترک بخورد و روند پیشرفتان را بررسی میکنیم.

4-1-مقدمه 65

4-2-چگونگی پیشرفت ترک 65

4-3-تحلیل استاتیکی 69

4-4-تحلیل مودال 70

4-4-1-تحلیل مودال سد بتنی وزنی کوینا بدون ترک  71

4-4-2-تحلیل مودال سد بتنی وزنی کوینا ترک خورده 71

4-5-تحلیل دینامیکی 75

4-5-1-تحلیل دینامیکی خطی 77

4-5-2-تحلیل دینامیکی غیرخطی 81

4-6-راستی سنجی 92

نحوه گسیختگی سد Koyna به واسطه تحلیل لرزهای شکست

نحوه گسیختگی سد Koyna به واسطه تحلیل لرزهای شکست

فصل پنجم:نتیجه گیری

۵- ۲- پیشنهادات:

۱- در تحقیق حاضر پی سد صلب فرض شده است. در مواردی که پی به اندازه کافی صلب نباشد بررسی تاثیر اندرکنشی سد پی بر پاسخ دینامیکی سد می تواند حائز اهمیت باشد.

۲- سدهها از سازههای بسیار بزرگ میباشند. لذا در این گونه سازهها باید اثر امواج انتقالی منظور گردد. به دلیل ابعاد بزرگ سدها ممکن است هنگامی که قسمتی از سد تحت تاثیر موجی قرار گرفته است، قسمت دیگر آن موج را احساس نکرده باشد.

۳ وجود لایه هایی از مواد رسوبی که به مرور زمان در کف مخزن انباشته شدهاند، میتواند بر پاسخ دینامیکی سیستم از طریق جذب انرژی امواج فشاری هیدرودینامیک تاثیر بگذارد لذا با منظور نمودن این رسوبات در مدل اجزای محدود سیستم، میتوان اثرات آنها را بر پاسخ سد مورد مطالعه قرارداد.

5-1-نتیجه گیری 97

5-2-پیشنهادات 99

منابع وماخذ 100

فهرست منابع انگلیسی   100

فهرست منابع فارسی 102

چکیده انگلیسی 103

صفحه عنوان به زبان انگلیسی 104

نمونه های از وقوع ترک درپایین دست سد

نمونه های از وقوع ترک درپایین دست سد

فهرست جداول

1-1-سدهای بتنی آسیب دیده اززلزله های گذشته 11

1-2-اثرسرعت بارگذاری برمقاومت 18

2-1-فرمهای مختلف ترک ها دربتن 32

3-1-خصوصیات الاستیک بتن مصرفی دبدنه ی سد 55

3-2-مقادیر فشار هیدرواستاتیک وهیدرودینامیک در ترازهای مختلف مخزن 58

4-1-نتایج تحلیل اجزای محدود مودال سد کوینا درحال تترک خورده وبدون ترک  82

4-2-حداکثر تنش کششی درنوک ترک درپاسخ خطی سد کوینا تحت اثر زلزله های مختلف 83

4-3-نتایج حاصل ازتحلیل دینامیکی غیرخطی سد کوینا تحت اثر زلزله کوبه 87

4-4-نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی سد کوینا تحت اثر زلزله ارزیکان ترکیه 87

4-5-نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی سد کوینا تحت اثر زلزله لوما 88

4-6-نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی سدکوینا تحت اثر زلزله نورثیج  88

4-7-نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی سد کوینا تحت اثر زلزله وسعت مورلند  89

فهرست شکلها

1-1-الف:مقایسه طیف پاسخ زلزله وضرایب طراحی ب:توزیع ضریب لرزه ای درارتفاع سد 13

1-2-الف:رابطه بین مقاومت فشاری ومقاومت کششی بتن ب:مقاومت کششی ظاهری 19

1-3-پروفیلتر کدرسد Pine-flat بادرنظرگرفتن اندرکنش سد ومخزن 23

1-4- پروفیلتر کدرسد Pine-flat بادرنظرگرفتن جرم افزوده 24

1-5-ترک درسد سفیدرود 24

1-6-نحوه گسیختگی سد Koyna به واسطه تحلیل لرزه ای شکست 25

1-7-موقعیت نهایی وقوع ترک 26

1-8-نمونه ای ازوقوع ترک درپایین دست سد 26

1-9-تصویر مدل سد درمقیاس بزرگ 27

1-10-نحوه وقوع ترک درمدل درمقیاس بزرگ 27

1-11-سد بتنی وزنی باترک به طول 5 سانتی متر 28

1-12-پیشرفت تجربی وعددی ترک درسد وزنی بتنی(طول اولیه ترک برابر 15 سانتی متر می باشد) 29

2-1-نشست خمیری 35

2-2-نشست قالب 35

2-3-جمع بشدگی خمیری 36

2-4-خورندگی میلگرد 36

2-5-ترک خوردگی حرارتی 37

2-6-نشست زمان 38

2-7-مدب بازشدگی    40

2-8-مد برشی    40

2-9-مدل پارگی 41

2-10-مد بازشدگی در سد بتنی 42

2-11-منحنی تنش وکرنش 46

2-12-رابطه ی غیرخطی تنش-رکنش درنزدیکی تنش پیک واثر بارگذاری دینامیکی برروی پارامترهای مختلف 48

2-13-فرمول بندی ماتریس برای شبیه سازی پدیده نرم شدگی    50

2-14-بارگذاری سیکلی آزمایشگاهی پدیده شکست 51

2-15-باز وبسته شدن ترک درپدیده شکست بتن 51

3-1-تصویر سد koynaا 54

3-2-موقعیت قرارگیری سد koynaا 55

3-3-تاریخچه زمانی الف-شتاب ب-سرعت ج-تغییرمکان د-طیف شتاب رکورد زلزله کوبه    57

3-4- تاریخچه زمانی الف-شتاب ب-سرعت ج-تغییرمکان د-طیف شتاب رکورد زلزله ارزیکان ترکیه 58

3-5- تاریخچه زمانی الف-شتاب ب-سرعت ج-تغییرمکان د-طیف شتاب رکورد زلزله  وست مورلند   59

3-6- تاریخچه زمانی الف-شتاب ب-سرعت ج-تغییرمکان د-طیف شتاب رکورد زلزله لوما 60

3-7- تاریخچه زمانی الف-شتاب ب-سرعت ج-تغییرمکان د-طیف شتاب رکورد زلزله نورثیج 61

3-8-المان بندی سد به روش اجزای محدود سد koynaا 62

3-9-جرم افزوده وسترگارد درمقطع تیپ سدهای وزنی بتنی 63

3-10-معیارهای گسیختگی یک پارامتری 67

3-11-معیار گسیختگی دوپارامتری 68

4-1-توزیع تنش درسد بتنی وزنی koynaا    72

4-2توزیع تنش درپاشنه سد بتنی وزنی koynaا  72

4-3-توزیع تنش دراطراف ترک درپاشنه سد به طور 20 سانتی متر 73

4-4- توزیع تنش دراطراف ترک درپاشنه سد به طور 50 سانتی متر 73

4-5-تویع تنش دراطراف ترک در پاشنه سد به طول 100 سانتی متر  73

4-6- توزیع تنش دراطراف ترک درپاشنه سد به طور 150 سانتی متر 74

4-7-توزیع تنش دراطراف ترک درپاشنه سد بتنی وزنی koyna بادرنظرگرفتن المان contactا  75

4-8-جابجایی تاج س دبتنی وزین koynaا 75

4-9-مود اول بافرکانس 0.930576 ودوره تناوب     77

4-10-مود اول  بافرکانس 2.456 ودوره تناوب 77

4-11-مود سوم بافرکانس 3.4905 و دوره تناوب 78

4-12-مود چهارم بافرکانس 4.8960 ودوره تناوب 78

4-13-مود اول بافرکانس 092864 ودوره تناوب 79

4-14-مود اول بافرکانس 2.4429 ودوره تناوب 79

4-15-مود اول بافرکانس 3.491 ودوره تناوب 80

4-16-مود چهارم بافرکانس 4.8960 ودوره تناوب 80

4-17-نمونه برنامه کامپیوتری استفاده شده برای تحلیل دینامیکی 82

4-18-تاریخچه زمانی تنش در انتهای ترک،تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت اثرزلزله کوبه 84

4-19-تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک،تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت اثرزلزله لوما     85

4-20- تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک،تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت اثرزلزله ارزیکان ترکیه 86

4-21- تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک،تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت اثرزلزله کوبه  90

4-22- تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک درجهت X و Y وکرنش برشی پلاستیک درصفحهxy تحت اثر زلزله کوبه 91

  4-23- تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک درجهت X و Y وکرنش برشی پلاستیک درصفحهxy تحت اثر زلزله ارزیکان ترکیه   92

4-24- تاریخچه زمانی کرنش پلاستیک  درانتهای ترک درجهت X و Y وکرنش برشی پلاستیک درصفحهxy تحت اثر زلزله ارزیکان ترکیه 93

4-25- تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت  اثر زلزله لوما 94

4-26-تاریخچه زمانی کرنش پلاستیک درانتهای ترک درجهت x و y وکرنش برشی پلاستیک درصفحه xy تحت اثر زلزله لوما 95

4-27-تاریخچه زمانی تنش درانتهای ترک تغییرمکان افقی وتغییر مکان قائم تاج سد تحت اثرزلزله وست مورلند 96

4-28-تاریخچه زمانی کرنش پلاستیک درانتهای ترک درجهت x وy وکرنش برشی پلاستیک درصفحه xy تحت اثرزلزله وست مورلند 97

4-29-نمودار حاکثر تنش کششی درانتهای ترک براساس قدرت زلزله 98

4-30-نمودار حداکثر تغییرمکان قائم تاج سد براساس قدرت زلزله 98

4-31-نمودار حداکثر تغییر مکان افقی تاج سد براساس قدرت زلزله 99

4-32-نمودار حداکثر کرنش پلاستیک انتهای ترک درراستای x براساس قدرت زلزله  99

4-33- نمودار حداکثر کرنش پلاستیک انتهای ترک درراستای y براساس قدرت زلزله

4-34-نمودار حداکثر کرنش برشی پلاستیک انتهای ترک درصفحه ی xy براساس قدرت زلزله  100


ABSTRACT

 Dam, one of the major infrastructure of each country. We know that such earthquake effects in dams make them leave that can be dangerous. As a threat to the stability of dam put at risk. evaluate the behavior of cracked concrete concrete gravity dam under earthquake isin this study .Koyna model has been left to get over first, using a static analysis for longitudinal cracks in the heel and the increased length of the dam is left to consider is where the tension leave end of the concrete tensile stress allowed .Element scheme for the dam body with the use of ANSYS software PLANE 183 elements and eight node elements within the scheme of leaving contact CONTA 178 elements used within the cracks and water penetration is considered .Nonlinear dynamic analysis tool for present seismic safety of concrete gravity dams . Nonlinear Dynamic Analysis of this research under Five different earthquake with same PGA around 0.5g and frequency varies done and dynamic interaction of dam and lake, with added mass method is the model for non linear model of concrete. in Nonlinear Dynamic Analysis of Rupture criterion Drucker – Prager has been used .After analyzing the dynamics on the cracked Koyna horizontal and vertical crown displacement and tensile stress major at the end and leave amounts of strain ¬ plastic bottom left along x, y and Shear Plastic Panel the xy obtained and charts based on their According to their charts and pseudo acceleration spectral indices for different earthquakes plotted and are compared. Fissuring results show that the tensile behavior of concrete dams important factor is nonlinear. Responses obtained from nonlinear analysis before and after eating completely left disagree with Reduce the amount of dam-frequency dynamic response of nonlinear model cracking result shows that Dough as a result a number of elements Dam hardly reduced and The shift increases. PGA been given that the earthquake in almost same vibration and power can have a different story and this suggests that factors other than PGA in the destructive power of earthquakes are effective.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید