انتخاب صفحه

 فهرست مطالب

 فصل اول :مقدمه و بیان مسئله

تامین دارو ﺟــﺰء ﻫﺸــﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ( Primary Health Care )ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ [1]. و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ ﻗﻄﻌـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔﺮدش دارو در ﭘﻳﺸﺒﺮد ﻫﺪف اﻧـﺴﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘاﻳﺪار از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺻـﻼﺣﺎت در ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ [2].

  در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺜﺮ داروﻫﺎی وارداﺗﻲ ﮔـﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ارز ﺗﺨﺼﻴـﺼﻲ ﺟﻬــﺖ واردات داروﻳــﻲ و اﻓــﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫــﺎ ﻣــﻲ ﺷــﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫـﺪر دادن و ﺿـﺎﻳﻊ ﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.

   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺣﻘﻮق  ﭘرﺳﻨﻞ، ﺑﺨﺶ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف30% از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ درﻣـﺎﻧﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔـﺮدش دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻣـﻮر ﺣـﺴﺎس و ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـد [3].

ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش را  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮروی ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳت.

1-تعیین ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ The Inventory Control  Levels.

2-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش The Quantity to be Ordered.

3-  اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎر Stock Conditions

4-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ  ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎتRapid and Effective

در حدود 3/1 بودجه هر بیمارستان صرف خرید دارو و تجهیزات وابسته می شود [4]. با توجه به مبلغ بالای ریالی که در بخش داروخانه هزینه می شود ،نیاز به وجود یک طراحی فرایند و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف سیستم جهت ارائه خدمات بالینی مناسب و سودآور ضروری است [5]. در مطالعه ای که در بیمارستان دولتی 1500 تخت خوابی در هند انجام شده است نشان داده شد که مدیریت موجودی و خرید اقلام دارویی گرانقیمت  می تواند تا 20% باعث صرفه جویی در منابع مالی گردد [6]. آنالیز ABC از جمله ابزارهای مناسب  برای شناسایی ،پایش و مدیریت موجودی اقلام دارویی است [7]. درجه بندی اقلام دارویی به روش آنالیز ABC باعث اطمینان از موجود بودن داروهای حیاتی، کاهش هزینه های مربوط به کارپردازی و سفارش دارو و حمل و نقل و همچنین فراهم سازی امکان مقابله با تغییر در میزان تقاضا و بحران ناشی از کمبود دارو در یک مرکز درمانی خواهد شد [8]. در بررسی هایی که توسط همکاران یک مرکز تحقیقاتی در هند روی مراکز بیمارستانی شهر دهلی انجام شده بود نتایج مفیدی بدست آمده است، به نحوی که با کنترل و مدیریت اقلام دارویی در رده A  علاوه بر صرفه جویی در هزینه در شرایط بحران نیز امکان مقابله وجود داشته است. در این مطالعات پیشنهاد شده است که آنالیز ABC به عنوان یک برنامه کنترلی مصوب در مراکز درمانی اجرا گردد [12-9].

بیان مسأله و بررسی متون………………………………………………………………….. 1

اهداف وفرضیات……………………………………………………………………………….. 3

جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………………….. 5

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………. 5

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم :بررسی متون

از مسؤولیت­های مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه­ریزی و کنترل موجودی­ها است. فعالیت­های لازم جهت استقرار سیستم برنامه­ریزی و کنترل موجودی­ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. وظیفه اصلی مسؤولین و دست اندرکاران بخش برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها، این است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی­های کل سازمان، روش­ها و سیاست­هایی را اتخاذ نماید که در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد.

علیرغم هزینه­های مرتبط با نگهداری موجودی­ها، داشتن موجودی در کارخانه امری غیرقابل اجتناب می­باشد. در واقع روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی، مشکلات متعددی نظیر توقف تولید، از دست رفتن فرصت فروش کالا و کاهش اعتبار سازمان را به دنبال داشته که هر یک از این موارد هزینه­های آشکار و پنهانی را برای سازمان خواهد داشت. در بسیاری از موارد هزینه­های مشکلات فوق به مراتب بیشتر از هزینه­های ذخیره موجودی می­باشد.

 ﺑﺤﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای را در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺎدی ازﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﭘﺲ ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻖ و ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻛﺎراﺋﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدی در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻮن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮدش و ﻓﺸﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .

ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺒﺎر داری ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺮد ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻻی ﺑﻲ ﻣﺼﺮف در زﻣﺎن ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده  در اﻧﺒﺎر ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ، آﺗﺶ ﺳﻮزی ، ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻧﻴﺰ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﺜﻞ از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮی ، ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺷﻮد. هدف اصلی امور برنامه­ریزی و کنترل موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها، مناسب­ترین سیاست­ها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید.

فعالیت­های برنامه­ریزی و کنترل موجودی به دو بخش «برنامه­ریزی» و «کنترل» قابل تفکیک است. در بخش برنامه­ریزی، سیاست­ها و شیوه­های مناسب و اقتصادی تدوین می­شود. بخش کنترل، وظیفه اجرای روش­ها و سیاست­های تدوین شده را به عهده خواهد داشت. امور برنامه­ریزی و کنترل موجودی باید در تعامل نزدیک با واحد حسابداری، بخش فروش و بازاریابی، بخش تولید، بخش خرید و تدارکات و انبارها به بررسی شرایط و تدوین سیاست­ها بپردازد [13].

2 – تعریف موجودی و کنترل موجودی

به طور کلی موجودی[1] عبارت است از کالایی که برای مدتی بخواهد نگهداری شود. صرف نظر از معنای لغوی موجودی آنچه که مورد نظر است عبارتند از: اجناس، مصالح، مواد و قطعات که در امر تولید و یا فروش در یک واحد صنعتی یا خدماتی و یا… مورد مصرف قرار می­گیرد. بنابراین دارایی­های ثابت نظیر ماشین­آلات، ساختمان، لوازم اداری و… جزو موجودیها با مفهوم فوق نمی­باشد. کنترل موجودی[2] فن نگهداری کالا و موجودی در سطح مطلوب است. در سازمان­های خدماتی کنترل موجودی نقش کمتری دارد، زیرا خدمات همراه با تولید معمولاً مصرف شده و برای آینده کمتر نگهداری و انبار می­شود. کنترل موجودی همواره به عنوان یکی از مسایل مهم در حوزه پژوهش عملیاتی مطرح بوده است. الگوهای زیادی برای حل مسایل کنترل موجودی توسعه یافته‌اند و هر الگویی مجموعه خاصی از فرضیه‌ها را استفاده می‌کند. در واقع، سازمان‌ها بر حسب نوع فعالیت خود صدها نوع متفاوت از مواد و اقلام را مورد استفاده قرار می‌دهند. “طبقه بندی” به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری مهم در کنترل موجودی پدیدار شده است. کاربرد تکنیک‌های طبقه‌بندی می‌تواند در پیش‌بینی رفتار موجودی، خرید و فروش، طبقه‌بندی اقلام موجودی و پیش‌بینی رویدادهای متنوع، به کار برده شود. موجودی انبار در فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. کنترل نکردن صحیح موجودی‌ها   می‌تواند سبب ایجاد مشکلاتی در سیستم تولیدی شود. این موجودی در هر سیستم تولیدی یا خدماتی نقش کلیدی و راهبردی را ایفا می‌کند و با کنترل و برنامه‌ریزی صحیح آن می‌توان در متعادل ساختن جریان عملیات گام برداشت، زیرا کنترل موجودی، مسئله همزمانی تولید و مصرف را از میان می‌برد.

از سوی دیگر هزینه‌های انبار شامل هزینه‌های سفارش کالا، نگهداری و کسری کالا می‌باشد و مدیریت انبار هر سازمان موظف به کنترل این هزینه‌هاست. برای جلوگیری از بروز مشکلات و زیان‌های احتمالی ناشی کمبود اقلام موجودی، باید از تکنیک‌هایی استفاده کرد که احتمال ایجاد هر نوع مشکلی را در محیط تولیدی از بین برده یا حتی‌المقدور وقوع آن را کاهش دهد. تحلیل ABC یکی از کارآمدترین تکنیک‌هایی است که در سازمانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طبقه‌بندی  شامل سه گروه (A,B,C) می‌شود، که اقلام کلاس A دارای بیشترین ارزش و کلاس C دارای کمترین ارزش هستند[14].

جدول شماره (2):آنالیز ABC اقلام دارویی مصرف شده در سال 1391 مرکز بوعلی سینا قزوین

جدول شماره (2):آنالیز ABC اقلام دارویی مصرف شده در سال 1391 مرکز بوعلی سینا قزوین

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 6

تعریف موجودی و کنترل موجودی…………………………………………………………….. 8

عوامل هزینه در کنترل موجودی…………………………………………………………….. 10

رابطه بین هزینه موجودی­ها با سیاست­های کنترل موجودی………………………………. 11

مقدمه………………………………………………………………………………………. 13

طبقه بندی ارزشی اجناس……………………………………………………………….. 14

روش اعمال طبقه­بندی ABC………………………………………….ا…………………. 15

کاربردهای طبقه بندی ABC….ا…………………………………………………………. 16

مزایا و معایب طبقه بندی ABC..ا………………………………………………………. 17

مقدمه……………………………………………………………………………………. 18

ذخیره سازی…………………………………………………………………………….. 19

الگوهای سفارش و خرید دارو…………………………………………………………. 22

فصل سوم: روش پژوهش

1 – مقدمه

اگر چه اطلاعات دقیقی از تاریخچه ساخت بیمارستان بوعلی سینا در دسترس نیست امــا بر اساس کاشی نوشته هایی که در بـــرخی از سر دربها موجود است حاکی از ان است که این مرکز از سال 1331 هجری شمسی بعنوان یک بیمارستان مورد استفاده بوده است و در طی حدود شصت(60) سال گذشته با توجه به ضرورت و نیاز منطقه بیمارستان بتدریج توسعه یافته و هم اکنون با 250 تخت فعال  و مساحت تقریبی 29 هزار متر مربع با زیر بنای 23 هزار متر مربع آماده ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی می باشد. بخشهای تخصصی و فوق تخصصی موجود در بیمارستان شامل 3 بخش داخلی، 2 بخش قلب و عروق، 2 بخش آی سی یو   و یک بخش سی سی یو  می باشد. همچنین دارای بخش های مجزا عفونی ،اعصاب،چشم پزشکی، آنژیوگرافی و دیالیز می باشد. این مرکز دارای واحدهای پارکلینیکی اکو،اندوسکوپی ،تست ورزش، نوار مغز،نوار عضله،الکتروکاردیوگرافی،آزمایشگاه،اپتومتری است.درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی این بیمارستان نیز از جمله مراکز فعال درمانی در استان می باشد .   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در اﻳﻦ مرکز از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺑﺨﺶ داروﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ بالایی از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔـﺮدش دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻣـﻮر ﺣـﺴﺎس و ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـد [3].لذا با انبارداری صحیح می توان با تغییرات عرضه و تقاضای دارو مقابله نمود و همچنین با  استفاده از روش های آنالیز  ABC  می توان سفارش دارو و موجودی را مدیریت نموده  تا  گردش مالی داروخانه مدیریت شود.

2- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures):

جامعه مورد مطالعه اقلام دارویی تجویز شده برای بیماران بستری در سال 1391 در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین است که از سیستم نرم افزاری HIS بیمارستان گزارش گیری و استخراج شده است. بر اساس گزارش استخراج شده از سیستم نرم افزاری HIS در  سال1391  تعداد425 قلم دارو تجویز شده است.

 4-روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

بر  اساس گزارش سیستم نرم افزاری HIS در  سال 1391 تعداد425 قلم دارو استخراج شده است. از سیستم  HIS تعداد تجویز شده از هر قلم دارو و قیمت ریالی آن نیز  استخراج شد. سپس در  برنامه Excel در هر ستون ابتدا نام داروی مورد نظر  و در ستون بعد  در همان ردیف تعداد مصرفی در سال 1391و پس از آن در ستون بعدی مبلغ ریالی دارو نوشته می شود. در ستون بعدی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می­گردد. ارزش ریالی مصرف سالیانه هر یک از اقلام دارویی، از حاصل ضرب مقدار مصرف سالیانه قلم دارویی مزبور در ارزش  ریالی هر واحد به دست می­آید.در مرحله بعد اقلام به ترتیب ارزش ریالی مصرف سالیانه از بالا به پایین به صورت نزولی مرتب می­شوند.در ستون بعدی ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می­گردد.

ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه هر یک از اقلام، از جمع ریالی مصرف هر قلم دارویی و داروهای  ردیف­های بالاتر به دست می­آید.پس از محاسبه ارزش تجمعی، درصد تجمعی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه می گردد.این رقم برای هر دارو عبارت است از:

(ارزش تجمعی ریالی مصرف سالیانه هر کالا تقسیم بر کل ارزش ریالی مصرف سالیانه) ضربدر عدد 100 .پس از آن درصد تجمعی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه شد .

در مرحله آخر براساس شاخص طبقه بندی آنالیز A، B ، C [7و8] و با استفاده از درصدهای به دست آمده در مرحله آخر، هر یک از اقلام در یکی از طبقه­های A، B و یا C تفکیک می شوند.اقلام طبقه A : اقلام با ارزش ریالی حدود 70 درصد از کل ارزش خروجی های دارویی  در سال 1391.اقلام طبقه B : اقلام با ارزش ریالی حدود 20 درصد از کل ارزش خروجی های دارویی  در سال 1391.اقلام طبقه C : اقلام با ارزش ریالی حدود 10 درصد از کل ارزش خروجی های دارویی  در سال 1391.پس از این تفکیک، ی­توان برای تعیین بازه زمانی کنترل موجودی و میزان دقت لازم در خرید و ذخیره سازی این اقلام دارویی  تصمیم­گیری نمود.

مقدمه………………………………………………………………………………….. 27

جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………….. 28

روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………. 29

فصل چهارم :یافته ها

 بر  اساس گزارش سیستم نرم افزاری HIS در  سال 1391 تعداد425 قلم دارو استخراج شده است. از سیستم  HIS تعداد تجویز شده از هر قلم دارو و قیمت ریالی آن نیز  استخراج شد. سپس در  برنامه Excel ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه گردید. پس از محاسبه ارزش تجمعی، درصد تجمعی ارزش ریالی مصرف سالیانه برای هر یک از اقلام محاسبه شد و نهایتاً در مرحله آخر براساس شاخص طبقه بندی آنالیز A، B ، C [7و8] و با استفاده از درصدهای به دست آمده  هر یک از اقلام در یکی از طبقه­های A، B و یا C تفکیک شدند. (جدول شماره یک)

آنالیز ABC…..ا………………………………………………………………………… 31

جدول آنالیز ABC مصرف یکساله دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا…… 32

نتایج……………………………………………………………………………………….. 41

نمودار آنالیز ABC اقلام دارویی مصرف شده در سال 1391 مرکز بوعلی سیناقز.. 42

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : بحث ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.

منابع…………………………………………………………………………………….. 49

 

Abstract

Introduction and Objective : In hospital, about one-third of the annual expenditure budget is spent on inventory, including medicines.. Therefore, an effective inventory management is needed to achieve satisfactory level of customer service while keeping inventory costs within reasonable bounds .The objectives of this study are to identify the categories of medicines requiring greater managerial control, because not all inventories need to be controlled with equal attention and to conduct economic analysis of medicines expenditure at Installation.

Materials and Methods: Details of consumption pattern and unit costs of 425 drugs used were collected and an ABC(always, better and control) analysis was performed. In ABC analysis, annual drug expenditure and unit costs along with names of individual drugs were arranged in ascending order of cost. The list was divided into A, B and C – three groups based on cumulative costs sequentially. Drugs consuming 70.0% of annual drug expenditure were included in group A, those consuming 20.0% were in group B, and others in group C. Data analysis of medicines expenditure of price vocabulary medical stores for year 1391 was undertaken

Results: The total number of the items used by the medical store was 425. By ABC analysis, it was found that 3.1%, 9.4% and 87.5% items belonged to A, B and C. About 70.0% of annual expenditure was on 13 drugs, 20.0% on 40 drugs and 10.0% on 372 drugs. Drugs belonging to group A should be controlled carefully and ordered frequently so as to keep low quantities of, or almost zero stocks.

 Conclusion: In hospital pharmacy, ABC analysis will help in improved drug availability and lesser emergency purchase and adequate inventory control. The study depicted the items belonging to category A which requires top managerial control. To conclude, scientific inventory management tools are needed to be applied in routine for efficient management of the as it contributes to not only in improvement in patient care but also judicious use of resources as well.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان