مقدمه

اززمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل درسال1876 که سرویس ابتدایی صوت ایجاد وارتباط صدای شخص به شخص امکان پذیر شد،توسعه شگرفی بسوی آنچه که تکنولوژی ارتباط نامیده میشود صورت پذیرفت،ارتباطات ازفواصل کوتاه به فاصله طولانی وازارتباط نقطه به نقطه به نقطه به چند نقطه ارتقاء پیداکرد ارتباطات ثابت به موبایل واززمین به هوا واززمین به دریا امکانپذیر شده است.با پیشرفت ارتباطات ارائه سرویس های مختلف ازحصار فاصله جداشده ویک محیط ارتباطی مجازی برقرارشده است.بعدازآن نیز سرویس های IT به حدی رشد یافتها ند که علاوه بر سرویس اینترنت وپست الکترونیکی و دسترسی ازراه دور وWeb browsing ارتباطات پیشرفته تری مانند سرویسVOIP و IPTV و پیام فوری وویدئو کنفرانس ها ارائه شده است،کاملا روشن است که سرویس هایی که برپایه پروتکل اینترنت بنانهاده شده است نظر به نامحدود بودن وهمچنین سادگی درارتباط وقابلیت انعطاف دراضافه و حذف مدیا دارای پتانسیل بالایی درارائه سرویس های پیشرفته می باشند،برنامه های جدید وبسیاری برنامه های دیگر که در آینده عرضه میشوند را میتوان به راحتی باسرویس استاندارد پروتکل اینترنت اجراکرد.معماری اینترنت اساسا از سال1974 ثابت مانده وهمچنان قدرت خودرا اثبات میکند.بنابراین شعارقدیمی «آی پی ورای همه،همه چیز برروی آی پی» امروز بیش ازهرزمان دیگر صدق میکند.NGN,ITU رابه عنوان یکی شبکه ای مبتنی بربسته،باقابلیت ایجاد سرویس های مخابراتی وتوانانیی استفاده از مالتی برودبند(پهن باند)،تکنولوژی انتقال بربسته،باقابلیت ایجاد سرویس های مخابراتی وتوانایی استفاده از مالتی برودبند(پهن باند)،تکنولوژی انتقال باتضمینQOS واینکه توابع وابسته به سرویس مستقل از تکنولوژی های زیر لایه انتقال می باشد ودرآن دسترسی آزاد مشتریان به سرویس های مختلف ارائه شده وهمچننی پشتیبانی از تحرک که حضور سرویس رادرهمه جا برای مشتریان فراهم بیاورد راتعریف کرده است.

فهرست مطالب

چکیده       1

مقدمه       2

فصل اول:کلیاتNGNو کاربردها ومزایای آن

1-1-نگاه اجمالی برروی شبکه های موجود       4

1-2-دیدگاهNGNو پتانسیل های آن     5

1-3-مزایایNGNا         6

تحلیل عمومیNGN بامقایسه کارایی باشبکه های موجود1

فصل دوم:معماریNGN

2-1-معماری لایه ای       9

2-2-اینترفیس های استاندارد       9

2-3-چندسرویسی بودن           9

2-4-موارد درنظرگرفته شده درمعماری       10

تحلیل عمومیNGN بامقایسه کارایی باشبکه های موجود2

فصل سوم:اپراتورها وپروایدرها وتجهیزات NGN

3-1-اپراتورهایNGNا           13

3-2پرووایدرهایNGNا           13

3-3-تجهیزاتNGNا       14

تحلیل عمومیNGN بامقایسه کارایی باشبکه های موجود3

فصل چهارم:توسعه سرویسی ها وشبکه های بسویNGN

4-1-گامهای مهم برای تکامل شبکه ها وسرویس های امروزی     16

4-1-1- قدم اول همگرایی سرویس وتوسعه شبکه دسترسی       17

4-1-2-قدم دوم تبدیل سرویس ها برپایهip وتوسعه شبکه مدیریتipا           18

4-1-3-قدم سوم یکپارچگی شبکه وبسط سرویس     18

4-2-مساله اساسی درشبکهipو حل آن           20

تحلیل عمومیNGN بامقایسه کارایی باشبکه های موجود4

فصل پنجم:استانداردسازیNGN

5-1-المان های کلیدیNGNا         24

5-2-معماری پایهNGNا       24

5-2-1-توابع لایه انتقال       26

5-2-1-1-توابع انتقال           26

5-2-1-1-1-توابع انتقال دسترسی         26

5-2-1-1-2-توابعEdgeا         26

5-2-1-1-3-توابع انتقال هسته       27

5-2-1-1-4-توابعgatewayا       27

5-2-1-2-توابع کنترل انتقال       27

5-2-1-2-1-توابع کنترل پذیرش ومنابع(RACF)             27

5-2-1-2-2-توابع کنترل اتصال شبکه(NACF)         28

5-2-1-3-انتقال پروفایل مشتریان       28

5-2-2-توابع لایه سرویس       28

5-2-2-1-توابع کنترل سرویس     28

5-2-2-2-توابع پشتیبانی سرویس/کاربرد       29

5-2-2-3-توابع پروفایل مشتریان سرویس             29

5-2-3-توابع استفاده کنندگان انتهایی           29

5-2-4-تجهیزات مشتریان               30

5-2-5-توابع مدیریتی           30

5-2-6-اینترفیس های نود شبکه         31

5-3-توصیه نامه های NGNا             32

5-3-1-TISPAN NGNوETSIا         33

5-3-2-اهداف TISPAN-NGNا             33

5-3-2-1-لایه سرویس TISPANا   33

5-3-2-2-لایه انتقالTISPANا                 35

5-3-2-2-1-زیرسیستم اتصال اتصال شبکهNASSا         36

5-3-2-2-2- زیرسیستم کنترل پذیرش ومنابعRACSا               37

5-3-2-2-2-1-اجزای کلیدی درطراحیRACSا       39

5-3-2-3-تجهیزات مشتری             46

5-3-3-نشریه1TISPAN-NGNا           47

5-3-4-نشریه2 TISPAN-NGNا               50

تحلیل عمومیNGN بامقایسه کارایی باشبکه های موجود5

فصل ششم:رابطهIMSوNGN

6-1-معماری IMSا         53

6-2-انواعSIP سرورها       53

6-3-سرویس های sip-based و IMSا     54

فصل هفتم:امنیت درNGN

7-1-محدوده های امنیتی         56

7-2-ریسک ها وتهاجم های امنیتی         56

7-3-لایه های امنیتی       58

7-3-1-لایه های امنیتی زیرساخت       58

7-3-2-لایه های امنیتی سرویس       58

7-3-3-لایه امنیتی کاربرد         59

7-4- سطوح امنیتی       60

فصل هشتم:بررسی چندمقاله درزمینهNGN

8-1-استاندارد سازی برای شبکه های حاضر درهمه جادرNGN برپایهIPV6ا       63

8-2-اثرتغییر مسیر برکیفیت صدا روی اینترنت درNGNا         75

8-3-ارائه یک روش تکنولوژی دسترسی برایNGN بر پایه لینک های ارتباطfull-opticا 86

نتیجه گیری     87

منابع و ماخذ     94

سایت های اطلاع رسانی   94

اختصارات     95

Abstratا         96

فهرست جدول

5-1-لیست توصیهITU-GSINGNا         32

5-2-Relesa 1 NGN TISPANا       48

8-1-پیکربندی OSPFا         82

8-2-گم شدن بسته ازمبدا به مقصد     84

8-3-نتایج تغییر درتاخیر       85

فهرست شکل ها

1-1-همگرایی سرویس ها درNGNا       4

1-2-برخی از کاربردهایNGNا       6

1-3-کنفرانسreal time به زبان های متفاوت     7

2-1-معماری پایهNGN مصوبITUا         10

4-1-مثالی از همگرایی سرویس ها     17

4-2-دستیابیITPV ازطریق لپ تاپ با WCDMA,xDSL و کواکس     18

4-3-لایه انتقال وسرویس درNGNا       19

4-4-(چپ) ایجاد سرویس بدون انیترفیس باز( راست) ایجاد سرویس با اینترفیس باز   19

5-1-معماری مرجعNGNا       25

5-2-معماریNGN بامولفه ها       25

5-4-component های متداول     34

5-5-دیدگاه توابع انتقال درTISPANا         35

5-6-معماری درونی ماژولRACSا           37

5-7-مدل دسترسی شبکه       39

5-8-نمایی از معماریRACS درشبکه هایTISPANا       40

5-9-نمایی ازجریان برقراری ارتباط دریک شبکه سیمی         44

5-10-روند اجرایی تخصیص منابع         46

5-11-سطوح تصدیقNGNا           46

6-1-معماریIMSا           53

6-2-مروری بر معماری3GPP IMSا           54

6-3-توابعAAAا       54

7-1-معماری امنیتX805ا       56

7-2-اتصالات در NGNا       57

7-3-سه لایه امنیتی           59

7-4-طراحی امنیتی           60

7-5-فرما ماتریسیX805ا         61

8-1-چرخه تکاملی سرویس های شغلی         65

8-2-مفهوم شبکه های حاضر درهمه جا         66

8-3-دیدگاه شبکه های حاضر درهمه جا     66

8-4-افزایش قابلیت درNGNا       67

8-5-تکنولوژی های کلیدی برای شکبه های حاضر درهمه جا       68

8-6-مثالی از شبکه های حاضر درهمه جا       69

8-7-افزایش وسایل ودستگاه های شبکه رادرگذرزمن       70

8-8-نگاهی برشبکه های نسل آینده     71

8-9-معماریNGNا           71

8-10-رابطه میان تکنولوژی وسرویس های شبکه های حاضر درهمه جا      73

8-11-استاندارد سازی شبکه های حاضر درهمه جا     75

8-12-دادهRTCPا             76

8-13-راه حلCEIIبرای اندازه گیری کیفیتNGNا           77

8-14-بهینه سازی شبکهCEIIا         78

8-15-توپولوژی شبکه مورد آزمایش     79

8-16-ارتباط خطی بین hello interval ها وزمان تغییر مسیر     82

8-17-بسته های گم شده درOSPFا           83

8-18-تغییرات تاخیر انتها به انتها       83

8-19-سیستمOWCا               87

8-20-اثرات اغتشاشات جوی         89

8-21-سیستم های ارتباطی بی سیم نوری       90

8-22-مفهوم سیستم ارتباطی بی سیم Full-opticا         91

8-23-ساختار داخلی نمونه اولیه یک آنتن ارتباطی بی سیمFull-opticا       92

شبکه های تلفن،موبایل ودیتا هرکدام درمحدوده خود وبا پروتکل های مخصوص،سرویس های خاص خود اراده میکنند.معماری شبکه های نسل آینده،پایه ای برای ارائه انواع سرویس ها وکاربردهای جدید چندرسانه ای بطور یکسان به مشترکین تمام این شبکه ها است،NGN (شبکه های نسل آینده) مفهومی برای توصیف واستقرار شبکه هایی است که بنابه ساختار لایه ای خود واستفاده از اینترفیس های باز،به اپراتورها وفراهم کنندگان سرویس،مبنایی ارائه میکنند که به شیوه ای گام به گام به تولید،استقرار و مدیریت سرویس های ابداعی منجر شود.دراین شبکه انجام عملیات کنترلی وارائه سرویس کاملا به صورت نرم افزاری ودرلایه ای مجزا صورت میگیرد،چنین ویژگی موجب میشود تاگسترش شبکه وتعریف سرویس های جدید ساده تر،ارزانتر وسریع ترصورت گیرد.


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان