انتخاب صفحه

مقدمه

راه وسیله جابجا کردن ثروت است، فرآورده های کشاورزی و صنعتی را ار روی راه، اثر جای بدست آمدن به جای مصرف کردن می برند. راه تنها اردیاد اقتصادی ساخته نمی شود، بلکه ار راه برای جابجا کردن سربار و جگث افزار(خون و آتش) در هنگام جنگ، همچنین برای سیاحت انسان (جهانگردی) همه بهره گیری می شود. امروز راه پایه گسترش اقتصادی هر کشور است. تنها با داشتن یک شبکه راه خوب می توان کشاورزی و صنعت را گسترش داد

فهرست مطالب

فصل اول:تعریف مساله

۱- ۳ اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن :

به طور کلی به دلیل متغیرهای موثر گوناگونی که ، در کار کرد مخلوط های آسفالتی سرباره ای دخالت دارند. مطالعه و آزمایشات گوناگون با مصالح و شرایط مختلف ، بسیار راه گشا و موثر خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود به دلیل تفاوت در مشخصات فنی منابع نفتی و مصالح سنگی ، روشهای تولید قیر، درجات مختلف قیرهای مصرفی ، شرایط گوناگون آب و هوایی ، شرایط گوناگون ترافیکی و نیز متفاوت بودن تجهیزات اجرایی ، مطالعات ، تحقیقات و آزمایشهای گوناگون بر روی خواص و پارامترهای گوناگون مورد نیاز انجام گرفته و روند بهبود در آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این میان اطلاعات و یافته های بسیار گوناگون و مفیدی حاصل خواهد شد که برای مناطق مختلف و با شرائط متفاوت می تواند قابل استفاده باشد.

1-1-تعریف کلی مساله   4

1-2-نیاز به مطالعه درمورد مساله   5

1-3-اثرات مهم مطالعه برمساله ازنظربهبود آن 6

1-4-اهداف وفرضیات 6

1-5-دامنه اثر مساله درجامعه علمی واجتماع   7

1-6-محدودیت ها وچهارچوب پروژه 8

اتصالات شیمیایی بین پلی استایرن و پلی بوتادین در SBS

اتصالات شیمیایی بین پلی استایرن و پلی بوتادین در SBS

فصل دوم:کاوش درمتون

2-3-بررسی تز ها و پروژه ها :

سرباره فولادی SS

۱- در تحقیقی که در ایران ، اصفهان ، توسط آقایان دکتر سید مهدی ابطحی ، دکتر رضا خدادادی ، مهندس احسان توکل و مهندسی سید مهدی حجازی صورت گرفته است به امکان سنجی استفاده از الباف پلی پروپیلن (PP) در مخلوط آسفالی ساخته شده از سرباره پرداخته شده است . در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن برای اصلاح و بهبود خواص نر ۷۰- ۶۰ تولید پالایشگاه اصفهان استفاده شده است . در این پژوهش از سرباره فولاد قوس الکتریکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به عنوان مصالح سنگدانه ائی (درشت دانه) استفاده شده است و نیز از سیمان تب ۲ به عنوان فیلر استفاده نموده اند. جهت تعیین درصد بهینه تیر و تعیین میزان تاثیر الاف پلی پروپیلن (PP) از آزمایش مارشال مطابق با استاندارد ASTM D1559 استفاده شده است . که از نتایج این پژوهش در راستای تحقیق خود استفاده خواهیم تمرد.

2-1-طبقه بندی ومقدمه واظهار بکر بودن متون 10

2-2-بررسی مقالات   10

2-3-بررسی تزها وپروژه ها 18

2-4-بررسی کتاب ها 23

2-5-برررسی کنفرانس ها    54

2-6-سوالات مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر 61

دستگاه چکش مارشال

دستگاه چکش مارشال

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 64

3-2-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروش های بکاررفته 64

3-3-تعاریف اختصارات ونشانه های ریاضی 64

3-4-برنامه کامپیوتری استفاده شده 66

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی 66

رده بندی انواع قیر

رده بندی انواع قیر

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

۲-۴ موضوعات مورد نظر :

همانگونه که از عنوان این پژوهش مشخص است (تحلیل خواص مکانیکی آسفالت سر باره ای مسلح شده توسط مواد پلیمری ) به بررسی و مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت فشاری مارشال ، روانی ، وزن مخصوصی ) مخلوط های بتن آسفالتی ساخته شده از قیر های اصلاح شده پلیمری (SBS) که در آنها قسمت درشت دانه مصالح سنگدانه ائی از سرباره فولادی (SSA) می باشد. در این راستا تعدادی نمونه شاهد ( ساخته شده با قیر خالص ۷۰-۶۰) نیز از برای مقایسه با نمونه های ساخته شده تهیه و آماده شدند. همچنین در مورد چگونگی تغییرات درصد بهینه قیر، زمانیکه از قیر خالص در نمونه های سرباره ای استفاده می شود نسبت به زمانیکه از قیر اصلاح شده پلیمری در نمونه های سرباره ای استفاده شده است ، نیز بررسی و مقایسه انجام گرفته است.

4-1-مقدمه 74

4-2-موضوعات مورد نظر 74

4-3-اطلاعات لازم برای سوال از سوالات مووضع تحقیق 74

4-4-مشکلات درجمع آوری اطلاعات   84

رفتار قیرایده آل در هنگام خدمت دهی

رفتار قیرایده آل در هنگام خدمت دهی

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات وارائه نتایج

۱-۵ تحلیل اطلاعات :

مقدمه :

 هدف از تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی، تعیین شرایط عملکردی اقتصادی و بهینه، بررسی میزان تأثیر هر یک از عوامل بر روی پاسخ و تخمین پاسخ تحت شرایط بهینه است. یکی از روشهای تحلیل نتایج، ابزار قدرتمندی به نام روش آنالیز واریانس (ANOVA) است. تحلیل ANOVA به منظور تعیین واریانس خطا و اهمیت نسبی هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر انجام می شود. نتایج تحلیل ANOVA، معمولا به صورت جدولی شامل مجموع مربعات هر عامل و خطا، درجه آزادی هر عامل و خطا، میانگین مربعات (واریانس) هر عامل و خطا، پارامتر معنی داری برای هر عامل در پاسخ (F) و سهم هر عامل (P) ارائه می کند . همانطوریکه در قبل آورده شده است ، پس از بررسی اطلاعات بوسیله آنووا، از روش آزمایش دانت نیز استفاده شده است .

5-1-تحلیل اطلاعات 86

5-2-نتیجه گیری درمورد هریک از سوالات با فرضیات تحقیق 86

5-3-نتیجه گیری در مورد کل تحقیق 97

5-4-کاربردهای علمی وتئوری 101

5-5-پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده  102

منابع وماخذ      103

چکیده انگلیسی    106

منحنی دانه بندی نمونه های آسفالتی ومحدوده مجاز

منحنی دانه بندی نمونه های آسفالتی ومحدوده مجاز

فهرست جداول

1-مشخصات فنی سرباره فولادی ومصالح سنگدانه ای طبیعی 15

2-نتایج آزمایش مارشال برای درصدهای مختلف سرباره فولادی     16

3-مشخصات قیرمصرفی 19

4-مشخصات فیزیکی سرباره فولادی مورد استفاده 20

5-اصلاح کننده های قیر 31

6-دانه بندی مصالح مصرفی درمخلوط آسفالتی 57

7-مشخصات سنگ دانه های مصرفی درمخلوط آسفالتی 58

8-مشخصات قیرمصرفی درمخلوط آسفالتی 58

9-مقایسه مشخصات فنی مصالح سنگدانه ای طبیعی وسرباره فولادی 76

10-ترکیب شیمیایی مصالح سنگدانه ای سرباره فولادی مناسب 76

11-پاره ای از مشخصات فیزیکی وشیمیایی مصالح سنگدانه ای سرباره فولادی  76

12-دانه بندی مصالح سنگدانه ای مورد استفاده برای ساخت نمونه های AC وحدود دانه بندی مجاز 78

13-مشخصات قیرمصرفی پایه در مخلوط بتن آسفالتی 78

14-مشخصات قیراصلاح شده پلیمری مصرفی درمخلوط آسفالتی  79

15-آنالیز واریانس برای وزن مخصوص 89

16-آنالیز واریانس برای مقاومت فشاری 92

17-آنالیز واریانس برای روانی 94

18-مقایسه مشخصات قیراصلاح شده واصلی   97

فهرست شکلها

1-منحنی دانه بندی ذرات سرباره فولادی شکسته شده   16

2-اطلاعات دانه بندی 17

3-استقامت مارشال وسختی خزش تابعی ازدرصدهای مختلف سرباره 17

4-منحنی دانه بندی نمونه های آسفالتی ومحدود مجاز 19

5-نتایج آزمایشهای مارشال برروی نمونه های مخلوط آسفالت سرباره ای وسیلبی 21

6-نتایج آزمایش های مارشال برروی نمونه های مخلوط آسفالت سرباره ای وسیلبی درحالت تسلیح شده باالیاف طبق قیر بهینه         21

7-اجزای اصلی تشکیل دهنده قیر 24

8-رده بندی اصلی قیر 26

9-رفتار قیر ایده آل  29

10-رفتار قیرایده آل درهنگام خدمد دهی   29

11-اتصالات شیمیایی بی پلی استایرن وپلی بوتادین در SBSا    43

12-سرباره فولادی 48

13-منحنی استقامت مارشال برای 3 نمونه مخلوط آسفالتی 59

14-منحنی های وزن مخصوص برای 3 نمونه مخلوط آسفالتی  59

15-منحنی درصد فضای خالی برای 3 نمونه مخلوط آسفالتی 5

16-منحنی ورانی برای 3 نمونه مخلوط آسفالتی 60

17-منحنی های درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی برای 3 نمونه مخلوط آسفالتی 60

18-نمودار مقادیر BPN برای نمونه های مختلف آسفالتی 60

19-مصالح سنگدانه ای طبیعی بکاررفته درتهیه نمونه ها 75

20-مصالح سنگدانه ای سرباره فولادی بکاررفته درتهیه نمونه ها  75

21-فیلر مصرفی درتهیه نمونه ها 77

22-منحنی دانه بندی نمونه های آسفالتی ومحدوده مجاز 77

23-اثرپلیمر SBS بر نقطه نرمی قیر 79

24- اثرپلیمر SBS بر درجه نفوذ قیر 79

25- اثرپلیمر SBS بر نقطه شکست فراس قیر 79

26-دستگاه مخلوط کن Silverson مدل L4R برش بالا(high shear)  80

27-نمونه ای از قیرهای اصلاح شده پلیمری درآزمایشگاه مورچه خورت اصفهان 81

28-کوپلیمر استایرن بوتادین استایرن  81

29-کارخانه صفحه شهرداری مرکزی اصفهان 82

30-دستگاه چکش مارشال 82

31-نمونه های آماده شده برای انجام آزمایشهای لازم 83

32-نمونه های بتن آسفالتی بعد تست مارشال 83

33-وزن مخصوص-درصد قیر 88

34-مقاومت فشاری مارشال-درصد قیر 91

35-روانی-درصد قیر 94

36-درصد حضور SBS –ویسکوزیته 95


Abstract

The employment of polymers for modification of bitumen in Asphalt – Concrete (AC) pavements has been growing rapidly over the last decade as government authorities and paving contractors seek to improve road life in the face of increased traffic . Currently , the most commonly used polymer for bitumen modification is the elastomer : Styrene – Butadiene – Styrene (SBS) followed by the other polymers such as : Styrene Butadiene Rubber (SBR) , Ethylene Vinyl Acetate (EVA) and Polyethylene (PE).

On the other hand , Steel Slag (SS) is a byproduct making up a portion of 15-20% of iron output in an integrated steel mill. Recently , SS has evolved as an ideal aggregate in AC Structures because of its admirable mechanical properties . It is important to know that this material is know as a waste article . However , the main disadvantage of using SS as AC aggregate is the more consumption of bitumen compared to the conventional aggregates . Consequently , this phenomenon reduces the economical competitiveness of SS . So , this paper is trying to answer to an important question : is it possible to use asphalt additives to decrease bitumen consumption in Steel – Slag Asphalt – concrete (SSAC) mixtures?

Accordingly , different SSAC specimens have been experimentally fabricated using 2%, 3% , 4% , 5% and 6% SBS in different bitumen contents including 4% , 4.5% , 5% , 5.5% and 6% . After that , stability , flow and specific gravity of samples were measured . Finally , the experimental results were statistically analyzed by the two way ANOVA test and the “ Dunnet “ procedure . The extended results of these analysis have been prepared in the text .

Keywords : Reinforced , Styrene – Butadiene – Styrene , Block Copolymer , Asphalt – Concrete , Bitumen additives , Steel Slag .


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید