مقدمه

آب مهمترین منبع طبیعی در روی زمین است و به مصداق آیه شریفه “و من الماء کل شیئی حی” کلیه موجودات از آب است که زنده¬اند و کلیه گیاهان و جانوران جهت حیات و بقاء خود نیاز به استفاده از آب دارند. شاید در زمانهای گذشته چندان مسئله¬ای به نام آب جز در برخی نواحی وجود نداشته است ولی با بالا رفتن سطح بهداشت و افزایش یکباره جمعیت و گسترش روزافزون صنایع کشاورزی نیاز به آب فراوان¬تر شده و در سراسر جهان از مسائل حیاتی گردیده است.سرزمین ایران در منطقه¬ای خشک و نیمه¬خشک قرار گرفته، و توزیع ناموزون جریان¬های سطحی محدودیت¬های عمده¬ای را در امر استفاده از این عنصر حیاتی به وجود آورده است و به علاوه قسمت اعظم این جریان¬ها قبل از اینکه مورد استفاده قرار گیرند از دسترس خارج و به سوی دریا سرازیر می¬گردند. به همین لحاظ طرح و اجرای سدهای ایمن و اقتصادی که بتوانند آبهای سطحی و اضافی را مهار نمایند از اهمیت خاصی برخوردار است] 3[.یک سد ممکن است به منظور یک یا چند مورد از موارد ذیل ساخته شود. این موارد می¬توانند آبیاری-تامین آب آشامیدنی- تولید برق- کنترل سیلاب- حفاظت آب و خاک- پرورش ماهی- ایجاد فضای تفریحی و غیره باشند. سد خاکی، ساختمان یا تأسیساتی است که بر روی رودخانه یا مسیل و با استفاده از مصالح بدون ملات به منظور ذخیره و بالا آوردن سطح آب در پشت آن ساخته می¬شود.
یک سد می¬تواند از نوع مخزنی یا انحرافی باشد:
سدهای مخرنی آب¬های اضافی را در فصلهائی که آب زیادتر از مقدار نیاز است کنترل و در مخزن سد ذخیره می¬نمایند تا در فصلهائی که به آب بیشتری نیاز است از آن استفاده شود، وظیفۀ اصلی یک سد مخزنی در درجۀ اول ذخیرۀ آب و جلوگیری از نفوذ آن به بدنه و پی و در درجۀ دوّم پایداری در مقابل نیروهای وارده است.سدهای انحرافی سطح آب را تا حد مورد لزوم بالا آورده آب را از مسیر اصلی به کانالهای آبیاری یا آبرسانی منحرف می¬نمایند. در سدهای خاکی به دلیل پیوسته نبودن مصالح معمولاً تنها راه مقابله با نیروهای وارد بر بدنۀ سد استفاده از وزن است، بنابراین سد خاکی به ناچار باید به صورت وزنی و با مقطع ذوزنقه¬ای شکل ساخته شود. امّا از نظر نفوذ آب، چون بدنۀ سد از مصالح خاکی یعنی از ذرات جدا از هم و بدون ملات ساخته می¬شود، از این رو در مقابل آب نفوذپذیر خواهد بود و باید برای جلوگیری از نشت و تلفات آب تدابیر لازم اتخاذ گردد ]3[.سوابق بروز خسارت ناشی از انهدام سدهای خاکی در ایران و جهان نشان از نتایج ناخوشایند و بروز اثرات مخرب زیست محیطی داشته است. لذا نگاه همه جانبه، بررسی تکمیلی، اصرار بر محکم سازی و هر گونه تدابیری که به نوعی این احتمال را کاهش دهد مهم بوده باید به آن به چشم نوعی سرمایه گذاری نگریسته شود. این تحقیق سعی دارد در همین راستا، قدمی هر چند کوچک جهت استفاده محققانی باشد که در آینده به عنوان طراح سدهای خاکی فعالیت خواهند داشت .

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………… 1
مقدمه……………………………………………………………………………………… 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

شاید هیچ نوع سازه¬ای که توسط انسان ساخته شود به اندازه سد بزرگی که که دارای دریاچه وسیعی بوده و در پائین¬دست آن منطقه پرجمعیتی وجود دارد دارای زمینه خطر برای جان و مال افراد نباشد. و با توجه به اینکه بعد از انقلاب تعداد زیادی سد خاکی درکشور ساخته شده است که اکثراً از نظر موقعیت مکانی مشرف به روستاها و شهرها یا مراکز پراهمیت کشاورزی قرارگرفته¬اند و اینگونه سدها اکثراً نیازمند مهندسی مجدد و بررسی کیفیت ایمنی بدنه بوده و می¬بایست مشکلات احتمالی ساخت آنها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته، و درصورت امکان تمهیدات جدیدی درنظر گرفته شود.
در اکثر موارد منظور از ایجاد سد ذخیره مقدار مشخصی آب در پشت سد و استفاده از آن در مواقع ضروری است. اگر میزان تراوش از اطراف دریاچه سد زیاد باشد نمی¬توان آب مورد نظر را ذخیره نمود. یافتن میزان تراوش و یا چاره¬جوئی در مورد آن در بعضی مواقع بسیار مشکل و گاهی غیرعملی است. لذا تراوش از طریق دریاچه سد یکی از مسائل عمده¬ای است که باید در نظر داشت.در این پروژه (تحقیق) سعی بر این است تا با بررسی نمونه¬های مختلف سدهای خاکی مقدار تراوش را در حالتهای مختلف با استفاده از یکی از روشهای کنترل تراوش که وجود پرده آب¬بند است (یکی از راهکارهای مهم جهت کنترل تراوش وجود پرده آب¬بند می¬باشد) با استفاده از نرم افزار المان محدود بدست آورده و از طریق نمودار نشان داده، و به بهترین حالت کاهش نشت رسید. و هدف کلی از انجام این تحقیق بر این است تا شرایط مناسب جهت توجه بیشتر و بهتر به اینگونه پروژه¬¬ها را موجب گردد.بدیهی است آنچه به آن پرداخته می¬شود گوشه¬هایی از مباحث پیچیده و گسترده سدهای خاکی و موضوع نشت در بدنه آنها می¬باشد.

1-2- پیشینه تحقیق

چشمگیرترین پیشرفت در زمینه رفتار سدها در ارتباط با مسئله تراوش در سد خاکی و تاثیر آن بر پایداری سد است. خرابیهائی که در پی سدها بر اثر تراوش و به دلیل شسته شدن دانه¬های خاک (Piping) بوقوع پیوسته برای اولین بار توسط ترزاقی (Terzaghi) بدرستی توضیح داده شده است. سپس، ترزاقی به اهمیت نیروهایی که بر اثر نشت آب در سدهای خاکی و بتنی بوجود می¬آیند توجه نمود. از سالهای 1930 به بعد، پیشرفت¬های عمده¬ای درباره حل مسئله تراوش و جریان آب در خاک، با سطح آزاد، جریان آب در مصالح غیرایزوتروپیک و خصوصیات جریان در مرز دو مصالح مختلف، انجام گرفت]1[.
در سال 1856، دارسی رابطه ساده خود را برای جریان آب در خاک تا آنجا که مربوط به مسئله تراوش در سد خاکی می¬شود، ارائه نمود]2[.در سال 1931، کوزنی (kozeny) برای جریان در یک قشرنفوذناپذیر افقی منتهی به یک قشر نفوذپذیر افقی دیگر (نظیر زهکش افقی در سد خاکی) راه حلی تئوری برای مسئله تراوش با سطح آزاد ارائه نمود]3[. در این زمینه به تحقیق آقای مطهری¬نژاد می¬توان اشاره نمود که بر روی سد خاکی همگن انجام شده و با مطابقت فرمولهای کوزنی با نتایج حاصل از تحلیل plaxis به نتایجی جهت محاسبه دبی تراوش پرداخته است]7[.در تحقیقی که توسط آقایان ذکریا زورسنا، امیر حمیدی، علی قنبری بر روی سد مخزنی کرخه با هسته رسی صورت گرفته است می¬توان مشاهده نمود که مقدار نشت با متغییر قرار دادن ضریب نفوذپذیری پرده آب¬بند محاسبه شده است و در نموداری دیگر با تغییر در میزان ضخامت پرده آب¬بند میزان نشت بدست آمده است]13[. می¬توان یک نمونه تحقیق که بر روی سد خاکی کالسیک ترکیه توسط دپارتمان مهندسی زمین-شناسی دانشگاه مرسین ترکیه برای بررسی و ارائه راهکارهای جلوگیری از تراوش در پی سد انجام شده است را نام برد. این سد به ارتفاع 77 متر جهت آبیاری قسمت پائین¬دست سد ساخته شده بود، در قسمت راست فنداسیون سد شکافهایی در پی سد، از جنس کنگلومرا (سنگ آهک) مربوط به دوره سوم زمین-شناسی ایجاد شده بود. شکافها به سمت داخل سد در حال گسترش بودند، بعد از ذخیره آب در پشت سد، روزنه¬های جدیدی در اطراف ناحیه نشت دیده می¬شد. بررسی¬ها نشان می¬داد که تراوش در امتداد دیوار اصلی سد بوده و سوراخ¬هایی که موجب نشت گردیدند تا ارتفاع ((Elevation 442 متری توسعه پیدا کردند. جهت کاهش نشت ملات رقیق گروت بین دریچه آبریز و بدنه سد و زیر دریچه آبریز تزریق گردید. نتیجه این امر کاهش نسبتاً مناسب نشت از محل چشمه¬های موجود بود. البته نشت اندکی کماکان در بدنه سد وجود دارد که نیازمند بررسی¬های بیشتر و کاملتری می¬باشد [10].

1-1) هدف………………………………………………………………………………….. 5.
1-2) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….. 6
1-3) روش کار و تحقیق…………………………………………………………………….. 8

فصل دوم : روش های تحلیل ترا وش در سد های خاکی

سد خاکی جسمی است متشکل از ذرات ناپیوسته خاک در اندازه¬های مختلف که لازم است در مقابل جریان آب قرار گرفته و آن را ذخیره کند. با ذخیره شدن آب در پشت سد و افزایش سطح آن، انرژی پتانسیلی ذرات آب افزایش می¬یابد و با توجه به ماهیت متخلخل، شروع به حرکت در آن می¬کند.

2-1-1- قانون دارسی
قانون دارسی بصورت بیان می¬شود، جریان آب در محیط متخلخل در مسیر یک خط جریان را درشکل 2-1می¬بینیم.
در این رابطه:
k ضریب نفوذپذیری دارسی که عبارت است از سرعت جریان آب در خاک تحت شیب آبی واحد در حقیقت، می¬توان گفت که ضریب نفوذپذیری استعداد یا قدرت یک محیط متخلخل نسبت به عبور آب یا سایر سیالات از داخل محیط است، qدبی جریان، i شیب آبی، A‌ سطح مقطع جریان می¬باشد ]1.[
2-1-1-1- خط جریان
بنا به تعریف، مسیر حرکت ذرات آب از یک نقطه به نقطۀ دیگر خط نشت (Seepage line) نامیده می¬شود و خط جریان (Flow line) یک خط نشت فرضی است که مسیر آب را در یک محیط متخلخل یکنواخت همگن و همروند (Isotrope) نشان می¬دهد [

2-1-1-2- خط هم¬پتانسیل
خط هم¬پتانسیل (Equipotential Line) عبارت است از مکان هندسی نقاطی از محیط متخلخل که دارای انرژی پتانسیلی یکسانی هستند. این خط گاه خط هم¬فشار پیزومتریک (Line of Equal piezometric Head) نامیده می¬شود ]1.[
2-1-1-3- شیب خطوط جریان و هم¬پتانسیل
چنانچه خطوط جریان و هم¬پتانسیل در یک سیستم محورهای مختصات دو بعدی در نظر گرفته شوند شکل 2-2 روابط بین مؤلفه¬های سرعت روی یک خط جریان بصورت زیر خواهد بود:

یب خطوط جریان و هم¬پتانسیل از نظر مقدار معکوس و از نظر علامت مخالف یکدیگرند، یعنی می-توان نوشت:

– = شیب خط جریان
از این رو بنا بر قوانین ریاضی در یک محیط متخلخل همگن و هم¬روند این دو خط عمود بر یکدیگرند البته واضح است که در محیط ناهمگن یا نا همروند این وضعیت صادق نخواهد بود ]4.[

2-1-2- معادلۀ لاپلاس (Laplace Eqution)
برای تعیین معادلۀ حرکت آب در خاک، المان کوچکی از محیط متخلخل خاک به ابعاد dx , dy, dz مطابق شکل زیر در یک سیستم محورهای مختصات 3 بعدی در نظر می¬گیریم و حرکت آب در این المان کوچک تحت شیب آبی معین را بررسی می¬کنیم ]1.[
مقدار جریان¬های ورودی (input flow) و جریان¬های خروجی (output flow) به داخل و خارج این المان به ترتیب با علائم qi و qo‌ در نظر گرفته می¬شوند. همچنین فرض می¬شود که این المان کوچک در داخل یک محیط متخلخل اشباع در زیر سطح آب قرار دارد و حالت پایدار (Steady State) مطابق تعاریف هیدرولیکی برقرار است. در این صورت، باید مجموع جریان¬های ورودی و خروجی مساوی باشد. پس می¬توان نوشت ]1 [:

- نمائی از جریان آب در محیط متخلخل خاک

– نمائی از جریان آب در محیط متخلخل خاک

2-1) قوانین حاکم بر حرکت آب در خاک…………………………………………………… 11
2-1-1) قانون دارسی……………………………………………………………………….. 11
2-1-1-1) خط جریان…………………………………………………………………………. 11
2-1-1-2) خط هم پتانسیل……………………………………………………………………11
2-1-1-3) شیب خطوط جریان و هم پتانسیل……………………………………………… 12
2-1-2) معادله لاپلاس………………………………………………………………………… 12
2-1-3) شبکه جریان ………………………………………………………………………….13
2-2) تراوش از بدنه سد های خاکی روی پی غیر قابل نفوذ……………………………. 13
2-3-1) مصالح همگن و همروند……………………………………………………………. 13
2-3-2) مصالح همگن و غیر همروند……………………………………………………….. 15
2-3-3) مصالح غیر همگن و همروند……………………………………………………….. 15
2-3) تراوش از بدنه سد های خاکی بر روی پی نفوذپذیر………………………………….. 16
2-3-1) پی با نفوذپذیری کم (در مقایسه با نفوذ پذیری بدنه سد)……………………….16
2-3-2) بدنه با نفوذپذیری کم (در مقایسه با نفوذ پذیری پی) ……………………………..16
2-4) تراوش در سدهای خاکی………………………………………………………………… 16
2-4-1) تراوش از بدنه سدهای خاکی…………………………………………………………. 16
2-4-2) تراوش از پی سدهای خاکی…………………………………………………………… 17
2-4-3) نمونه ای از تخریب شدن سد خاکی (سد Grand Teton) ا………………………….18
2-5) راهکارهای مقابله با تراوش در سدهای خاکی…………………………………………. 20
2-5-1) روش های کاهش نشت از بدنه و پی در سدهای خاکی……………………………. 20
2-5-1-1) استفاده از هسته با نفوذپذیری بسیار کم در بدنه سد……………………………. 21
2-5-1-2) استفاده از رویه آب بند در سطح بالادست …………………………………………..21
2-5-1-3) استفاده از پرده آب بند در پی…………………………………………………………. 22
2-5-1-4) استفاده از پرده تزریق در پی…………………………………………………………… 23
2-5-1-5) استفاده از رویه با نفوذ پذیری بسیار کم در کف مخزن……………………………… 24
2-5-1-6) استفاده از ازدیواره آب بند(دیافراگم) (Diaphragm wall cut-off) ا…………………..25
2-5-2) روشهای کنترل و جمع آوری آب نشتی………………………………………………….. 25

فصل سوم : معرفی نرم افزار و معرفی سدهای مورد مطالعه

Plaxis نرم¬افزار المان محدود پیشرفته برای تحلیل تغییر شکل¬ها و پایداری در پروژه¬های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک مدل رفتاری پیشرفته برای مدل¬سازی رفتار غیر خطی و وابسته به زمان خاکها بسته به هدف مورد نظر لازم است. با این نرم افزار می¬توان خاکبرداری و خاکریزی مرحله¬ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف را با استفاده از المانهای مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی مدل¬سازی نمود.
در این نرم افزار مدلهای رفتاری موهر – کلمپ ، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم¬شوندگی (مدل Cam-Clay) و مدل نرم¬شوندگی خزشی (soft Soil Creep Model) قابل بکارگیری است، همچنین با این نرم¬افزار می¬توان فرایند ساخت و حفاری را توسط فعال کردن و غیر فعال کردن المانها در مرحله محاسبات مدل کرد.
جهت تحلیل لایه ¬به ¬لایه مراحل ساخت سد در نرم افزار Plaxis از دستور صفر کردن تغییرمکانها و همچنین دستور ویرایش منحنی بار– تغییر مکان برای ایجاد تنش¬های اولیه در بارگذاریها، در ساخت مرحله¬ای وزنی سدها استفاده می¬شود . مثلاً اگر تغییرمکان نقطه¬ای مانند A مد نظر باشد، باید تغییر مکانها لایه¬های زیر نقطه A را صفر کرد] 4 .[

در آنالیزهای دو بعدی امکان انتخاب دو نوع المان 6 گره ای و 15 گره¬ای مثلثی در تحلیل¬ها وجود دارد که المان پیش¬فرض در این نرم¬افزار المان مثلثی 6 گرهی می¬باشد برای دستیابی به دقت بیشتر در محاسبات تنشها و بارها و گسیختگی (خصوصاً در هندسه axisymmetric) از المان¬های 15 گرهی استفاده می¬شود.در محاسبات تراوش جریان و تحلیل¬های هیدرولیکی، Plaxis علاوه بر محاسبه فشارهای سیال در حالت ساکن که از روی خط آزاد جریان صورت می¬گیرد، اضافه فشارهای حفره¬ای ناشی از اعمال بار را نیز در صورت زهکش نبودن خاک در نظر می¬گیرد و این دو فشار را با هم جمع می¬کند و به عنوان فشار سیال در محاسبات مربوط به تنش موثر بکار می¬گیرد. پس فشارهای steady براساس خط آزاد جریان (Phreatic) و یا از روی محاسبات خطوط جریان آب محاسبه می¬گردند که در این نرم افزار این فشارها به صورت داده ورودی خواهند بود، در حالیکه اضافه فشارهای حفره¬ای آن دسته از فشارهای حفره¬ای هستند که در حالت رفتار زهکش نشده مصالح یا ضریب نفوذپذیری¬های پایین نظیر رس¬ها و در اثر بارگذاری این نوع خاک¬ها در آن ایجاد می¬شود. نرم¬افزار امکان محاسبه جریان آب در داخل خاک را داشته و با استفاده از مفاهیم اساسی یاد شده، در صورت وجود اختلاف فشار بین دو محیط با در نظر گرفتن کلیه شرایط مرزی ورودی و خروجی آب از یک محیط به داخل محیط دیگر که در بخش interface آن قابل معرفی است، سطح آزاد جریان را محاسبه و ترسیم می¬کند و در ادامه با استفاده از سطح آزاد جریان حاصل، به محاسبه و ترسیم خطوط جریان و هم-پتانسیل در محیط می¬پردازد

شبکه جریان در سد خاکی

شبکه جریان در سد خاکی

3-1) معرفی نرم افزار plaxis ا…………………………………………………………………………28
3-1-1) کلیات مدل کردن در برنامه plaxis ا……………………………………………………………29
3-1-2) مدل سد علویان در برنامه plaxis ا…………………………………………………………….30
3-1-3) مدل Taleghan earth damا………………………………………………………………….. 30
3-2) معرفی سدهای مورد مطالعه و استفاده برای تحلیل تراوش ………………………………..37
3-2-1) سد سیمینه¬رود…………………………………………………………………………….. 37
3-2-1-1) طراحی بدنه سد سیمینه¬رود…………………………………………………………… 37
3-2-2) سد دویرج………………………………………………………………………………………39
3-2-2-1) طراحی بدنه سد دویرج……………………………………………………………………. 39
3-2-3) سد طالقان……………………………………………………………………………………. 40
3-2-3-1) طراحی بدنه سد طالقان……………………………………………………………….. 40
3-3) بررسی صحت نتایج تحلیل (Validation) و ارائه نتایج……………………………………… 42
3-3-1- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج داده¬ های محلیو…………………………………. 42
3-3-2- بررسی صحت نتایج تحلیل با روابط ارائه شده توسط استلو و داکلر…………………… 43
3-3-2-1- روابط استلو جهت محاسبه تراوش در بدنه سدهای خاکی…………………………. 43
3-3-2-2- روابط داکلر جهت محاسبه تراوش در پی سدهای خاکی………………………….. 47
3-4) مش بندی…………………………………………………………………………………….. 52

فصل چهارم : مدلسازی و نتایج عددی

در این فصل به ارائه نمودارهای کاربردی جهت تعیین دبی خروجی در سد پرداخته می¬شود، این نمودارها تراوش در سد را در حالات مختلف داده¬ها نمایش می¬دهد، با استفاده از این نمودارها می¬توان دبی خروجی را برای سد با شرایط مختلف هندسی، پارامترهای نفوذپذیری خاک و ارتفاع پرده آب¬بند متغییر تعیین نمود.

4-2- پیش فرض های تحقیق

– سدها از نوع غیرهمگن با هسته رسی می ¬باشند.
– سدها در حالت غیرایزوتروپ مورد بررسی قرار گرفته¬اند.
– پی سدها نفوذپذیر می¬باشند.
– ارتفاع آب با توجه به ابعاد سد متغییر است. (ماکزیمم و مینیمم ارتفاع آب¬گیری و ارتفاع مابین این دو مورد بررسی قرار گرفته است).

4-3- نمودارهای کاربردی جهت تعیین تراوش در سدهای خاکی

در این بخش نمودارهایی جهت تعیین تراوش در سدهای خاکی ارائه شده است، این نمودارها برای 3 سد مختلف با شرایط هندسی متفاوت ارائه شده است.
نمودارهای شکل¬های (4-1) تا (4-78) حاصل تحلیل سدهای سیمینه¬رود، دویرج و طالقان، با نفوذپذیری هسته، پوسته، پی با مقادیر ذکر شده در زیر می¬باشد:
مانگونه که می¬دانیم ضریب نفوذپذیری (K) تاثیر عمده¬ای در میزان تراوش در سدهای خاکی دارد، با توجه به رابطه دارسی نفوذپذیری پی با میزان دبی خروجی رابطه مستقیم دارد در نتیجه با کاهش نفوذپذیری میزان دبی خروجی کاهش می¬یابد.
جنس پرده آب بند ا جنس هسته سد و نفوذناپذیرتر از پی است، همچنین در این نمودارها نسبت ارتفاع پرده آب¬بند فعلی به ماکسیمم ارتفاع پرده آب¬بند ممکن متغییر و برابر است با:
0 = حالت1
25% پرده کامل = حالت2
50% پرده کامل = حالت3
75% پرده کامل = حالت4
پرده کامل = حالت5

با توجه به رابطه دارسی طول مسیر طی شده توسط جریان آب با میزان دبی خروجی رابطه عکس دارد بنابراین با افزایش میزان ارتفاع پرده آب¬بند جریان آب نیاز به مسیر بیشتری جهت عبور از سد را دارد. در نتیجه در اثر افزایش طول مسیر جریان آب انرژی خود را از دست داده و انرژی لازم برای جریان یافتن را ندارد.
در سدهای سیمینه¬رود، دویرج و طالقان با در نظر گرفتن ضرایب نفوذپذیری متفاوت در هسته و پوسته و پی و با بررسی پنج حالت متفاوت در نسبت ارتفاع پرده آب¬بند فعلی به ماکسیمم ارتفاع پرده آب¬بند ممکن مقدار تراوش سد، در ترازهای متفاوت آب مورد بررسی قرار گرفته است تا به میزان نشت واقعی حاصل از تغییر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی برسیم.
4-1- محاسبه دبی تراوش با استفاده از نرم ¬افزار plaxisا……………………………………….. 54
4-2- پیش فرض های تحقیق…………………………………………………………………………. 54
4-3- نمودارهای کاربردی جهت تعیین تراوش در سدهای خاکی……………………………………. 54

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………… 158
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 159
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 160
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………. 161
سایت های اطلاع رسانی……………………………………………………………………………….. 163
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 164

فهرست شکلها

شکل 2-1: نمایی از جریان آب در محیط متخلخل خاک………………………………………………….. 11
شکل 2-2: مشخصات شیب خطوط جریان و هم پتانسیل……………………………………………….. 12
شکل 2-3: حرکت آب در یک المان کوچک در محیط متخلخل 3 بعدی…………………………………… 13
شکل 2-4: خطوط جریان و هم¬پتانسیل در بدنه سد خاکی…………………………………………….. 14
شکل 2-5: شبکه جریان در بدنه سد خاکی………………………………………………………………… 15
شکل 2-6: مسیر خط نشت در یک سد خاکی غیر همگن………………………………………………. 16
شکل 2-7: اشکال مختلف خرابی در بدنه سد خاکی در اثر تراوش ………………………………………17
الف) ایجاد فرسایش داخلی و تولید مجرا در داخل بدنه سد خاکی………………………………………… 17
ب) نشست حاصله بر اثر فرسایش داخلی…………………………………………………………………… 17
ج) نشست بدنه و پی سد خاکی…………………………………………………………………………….. 17
شکل 2-8: اشکال مختلف خرابی در پی سد خاکی………………………………………………………….. 18
الف) فرسایش پی………………………………………………………………………………………………… 18
ب) خرابی بر اثر فرسایش داخلی ورگاب………………………………………………………………………. 18
شکل 2-9: ا بتدای شروع تخریب در سد………………………………………………………………………. 19
شکل 2-10: افزایش مقدار تخریب در سد……………………………………………………………………….. 19
شکل 2-11: گسترده شدن تخریب در سد………………………………………………………………………. 19
شکل 2-12: تخریب قسمتی از بدنه در سد و فوران سیلاب……………………………………………………… 19
شکل 2-13: تخریب گسترده¬تر در سد و تاسیسات پایین¬دست……………………………………………. 19
شکل 2-14: انهدام کامل قسمتی از بدنه سد……………………………………………………………………. 20
شکل 2-15: انهدام بدنه و تاسیسات پایین¬دست ………………………………………………………………..20
شکل 2-16: انهدام کامل سد……………………………………………………………………………………….. 20
شکل 2-17: نمایی از سیل¬گرفتگی در شهر پایین¬دست…………………………………………………… 20
شکل 2-18: طرق مختلف قرار گیری هسته در سدهای خاکی……………………………………………….. 22
الف) هسته مرکزی……………………………………………………………………………………………….. 22
ب) هسته کمی شیبدار………………………………………………………………………………………….. 22
ج) هسته شیبدا.ر…………………………………………………………………………………………………. 22
د) ریشه هسته……………………………………………………………………………………………………. 22
شکل 2-19: استفاده از ترانشه رسی آب بند………………………………………………………………….. 23
شکل 2-20: استفاده از آب¬بند پرده سپری……………………………………………………………………. 23
شکل 2-21: استفاده از پرده تزریق زیر هسته رسی…………………………………………………………… 24
شکل 2-22: استفاده از پرده تزریق زیر هسته رسی مایل…………………………………………………….. 24
شکل 2-23: استفاده از پرده تزریق ابتدای شیب بالا دست…………………………………………………. 24
شکل 2-24: الف) اثر طول رویه نفوذ ناپذیر به موقعیت خط نشست در پوسته پائین دست………………… 25
شکل 2-24:ب) روش اجرای دیواره نازک آب¬بند (دیافراگم)……………………………………………………… 25
شکل 2-25: زهکشی لایه¬ای افقی ……………………………………………………………………………..26
شکل 2-26: زهکشی مایل و افقی …………………………………………………………………………………26
شکل 3-1: تغییر مکان نقطه A درسد خاکی……………………………………………………………………… 28
شکل 3-2: شبکه جریان در سد خاکی…………………………………………………………………………… 29
شکل 3-3: پنجره انتخاب پروژه………………………………………………………………………………………. 31
شکل 3-4: ورود اطلاعات عمومی و پنجره ورود مشخصات سد………………………………………………… 31

 

ABSTRACT

Earth dam always has been one of the suitable and available (regarding type of materials) in field of water restoring and also creating resorvoes for feeding under ground water table. In these dams because of discontinuity of materials only way to repel forces inserting to body of dam is weight of dam. So earth dams with trapezoidal section being built .besides advantages of earth dams basic problem in utilizing of these dams is seepage of water in body of dam that this fact could in some conditions cause damages and unrecoverable harms of dam and cause its ruining. So it is necessary related engineers have enough knowledge about this subject and specially content of seepage in body of dams. In this research it has been tried without using of common calculating procedures like kozoni or designing stream network with having width of dam and height of water behind it and referring to attained diagrams. In this research flow of leakage is calculated immediately with acceptable accuracy. So requirement to long time that should be dedicated to calculation of flow of leakage would be eliminated. One of the ways that reduce the amount of seepage is using the cut off wall in the earth dam foundation  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان