انتخاب صفحه

مقدمه:

امروزه هزینه های بسیاری صرف تولید و ترمیم روسازی های آسفالت گرم می شود. مطابق آمار بدست آمده هزینه های سالانه تولید قیر و آسفالت در کشور حدودا ۲۵۰۰ میلیارد تومان می باشد که این مبلع، حدود ۱۵ درصد بودجه عمرانی کشور را بخود اختصاص داده است. بعلاوه، متوسط عمر روسازی در کشور ایران ۳ الی ۴ سال میباشد، در حالیکه در سایر کشورها این عمر، تقریباً ۹ الی ۱۰ سال است. کوتاهی عمر روسازی راههای ایران سالانه در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل نموده است. آمار فوق حاکی تولید انبوه قیر و آسفالت در سطح کشور میباشد و با وجود انجام نظارت و بازرسی از تولید و اجرای روسازی، درصد قابل توجهی از هزینه های تولید آنها صرف تعمیر و بازسازی روسازی راه ها شده است. در نتیجه نظارت و بازرسی بر مراحل تولید و اجرای آسفالت در سطح کلان، جهت کسب کیفیت مطلوب چندان کافی نبوده و فقدان فرآیندهایی جهت کنترل و تضمین کیفیت آسفالت روسازی ها، به روشنی دیده می شود.فرآیند کنترل و تضمین کیفیت روسازی از جمله اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از اضمحلال روسازی بازه زمانی عمر آن است. این فرآیند شامل سه بخش اصلی کنترل کیفیت، پذیرش محصول و بازبینی و تاییدهای نهایی می شود. نمونه گیری، آزمایش و بازرسی از جمله نیازات اولیه بخشهای مختلف این فرآیند می باشد. روشهای آماری ابزاری مفید و موثر جهت بررسی سطوح کیفی محصولات و ارزیابی آنها در دوره زمانی مشخص می باشند. این روشها به نام کنترل کیفیت آماری شناخته شده و با نمونه گیری از محصول و استفاده از اطلاعات بدست آمده، ارزیابی و کنترل انجام و اصلاح فرآیند ساخت آسفالت امکان پذیر است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مسئله

۱-۱- تعریف کلی مسئله

توجه به نحوه تامین مصالح و مواد با مشخصات مورد نیاز، ساخت و اجرای آسفالت در جهت کاهش هزینه ها و همچنین کار کرد مناسب در طول دوره عمر روسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. حمل و نقل جادهای در ایران در جهت حمل و نقل کالا و مسافر نقش اول را در میان سایر مدهای حمل ونقل داراست. در واقع شبکه راه ها بستر این نوع حمل و نقل محسوب می شوند. اما سوال اصلی آنست که آیا این بستر مهم حمل و نقل در طول چرخه عمر خود از کیفیت سرویس دهی مورد انتظار برخوردار است؟ بررسی ها و بازرسی های انجام شده از سطوح روسازی های اجرا شده نشانگر این موضوع است که عمده روسازی های ساخته شده تا به امروز سرویس دهی مورد انتظار را برآورده ننمودهاند. در نتیجه شناخت مشکلات روسازی های اجرا شده و در نظر گرفتن یک طرح کنترل کیفیت مناسب (Quality Control Plan, QCP) و در ادامه آن یک طرح تضمین کننده کیفیت کار پیمانکار (در هنگام ساخت و پخش لایه های آسفالتی) برای افزایش طول عمر و بازدهی مناسب آن اهمیت ویژهای برخوردار است.

۲-۱- نیاز به مطالعه در مورد مسئله

با توجه به طول عمر سرویس دهی پایین روسازی های آسفالتی در داخل کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته نیاز تمرکز بر روی کسترش روش های مدیریت و نگهداری راه بیش از پیش احساس می گردد. مطالعات گذشته به منظور مقایسه روش های پیشگیرانه بروز خرابی های روسازی مانند کنترل و تضمین کیفیت آن و روشهای درمانی نشان دهنده مزیت روشهای پیشگیرانه نسبت به روشهای ترمیم روسازی راه می باشد لذا ضرورت مطالعه و تحقیق در خصوص ارائه یک طرح کنترل و تضمین کیفیت آسفالت گرم به منظور حل برخی از قسمتهای مسئله مطرح شده قابل قبول می باشد.

1-1-تعریف کلی مسئله 4

1-2-نیازبه مطالعه درمورد مسئله  4

1-3-اثرات مهم مطالعه برمسئله ازنظربهبود آن    4

1-4-اهداف وفرضیات 5

1-5-دامنه اثر مسئله درجامعه علمی واجتماع 5

1-6-محدودیت ها وچارچوب پایان نامه    6

1-7-جمع بندی 7

سامانه GPR مورد استفاده توسط موسسه Finnra درسال 1986

سامانه GPR مورد استفاده توسط موسسه Finnra درسال 1986

فصل دوم:کاوش درمتون

۱-۲ – طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون

کیفیت روسازی از نظر بسیاری از محققان یکی از عناصر قابل توجه و تاثیر گذار بر عملکرد یک راه میباشد. وجود ناهمواری و خرابی های سطحی روسازی از جمله مهمترین عوامل کاهنده کیغایت روسازی میباشند. علل عمده ایجاد خرابی های روسازی های آسفالتی را می توان از جنبههای زیر مورد ارزیابی قرار داد ۲] اول از بعد فنی یعنی اینکه مواردی نظیر طراحی ضخامت روسازی، طرح اختلاط و اجرای آسفالت و اجزاء طرح با استانداردها انطباق نداشنه باشند. دوم از بعد بهره برداری و قرار گرفتن روسازی تحت عواملی نظیر نوع، شدت و عوامل آب و هوایی و محیطی، مدیریت و نگهداری روسازی ابزاری است که از آن جهت کاهش خرابی و ترمیم آنها استفاده می گردد. مدیریت و نگهداری روسازی تحت عنوان سیستم مدیریت روسازی (PMS) شناخته شده و از اهداف آن، نگهداشتن راه در یک وضعیت مطلوب است. این به معنی استفاده بهینه از منابع و مرمت خرابی در اسرع وقت در سطح شبکه راهها می باشد ۳] از دیگر اهداف مدیریت روسازی، استفاده از روشهای پیشگیرانه در جهت کاهش احتمال بروز خرابی را میتوان نام برد. بطور کلی مطالب مورد بررسی در این بخش شامل بررسی مقالات، پایان نامه ها سایر پژوهشهای مرتبط با این تحقیق می باشد. از آنجا که این تحقیق با این عنوان و شیوه در کشور انجام نشده است لذا مطالب مذکور در این تحقیق بکر میباشند.

۳-۲- معرفی فرآیند کنترل کیفیت کنترل کیفیبت

ترکیبی از دو واژه کنترل و کیفیت می باشد. جهت فهم بهتر واژه کنترل کیفیت تعریف جداگانه واژگان کیفیت و کنترل لازم است. کیفیت یعنی “شایستگی جهت استفاده بخصوصی و میزانی است که یک محصول انتظار مصرف کننده خود را برآورده میسازد. ” کنترل به معنای “اعمال ضوابط و راهنمایی ها در مورد کسی یا چیزی جہت اطمینان از کسب نتایج مورد نظر می باشد، “مغہوم کنسترل کیغبہت تعریف جداگانه دو واژه فوق را در بر می گیرد کنترل کیفیت در نگاه اول، در نظر بسیاری ناظران و صنعتگران، همان بازرسی جلوه می نماید، حال آنکه در واقع بازرسی بخشی از فرآیند کنترل کیفیت برنامه و اجرای کنترل کبیغایت توسط طرح کنترل کیغیبت انجام می گیرد. در واقع طرح کنترل کیفیت بیان کننده فعالیتهایی نظیر بازرسی، نمونه گیری، آزمایشات و …. می باشد که توسط آنها می توان کیفیت پروژه را تحت کنترل قرار داد همچنین در مواقع خروج سطح کیفی پروژه از حدود مطلوب، می توان توسط راهکارهای مناسب و نیازمند زمانی کوتاه، جهت دخول سطح کیغی پروژه به حدود مطلوب استفاده نمود.

2-1-طبقه بندی ومقدمه واظهار بکر بودن متون 9

2-2-مروری بر تاریخچه فرآیند کنترل کیفیت 9

2-3-معرفی فرآِند کنترل کیفیت 10

2-4-طرح کنترل کیفیت 10

2-4-1-بازرسی های کنترل کیفیت 11

2-4-2-نمونه گیری ازمواد ومصالح 11

2-4-3-آزمایشات کنترل کیفیت 12

2-5-بررسی مجلات ونشریات 14

2-5-1-بررسی نشریه مشخصات عمومی راه 14

2-5-2-دستورالعمل جرایم تولید آسفالتم درکارخانه 14

2-5-3-بررسی ضوابط محاسبه کسریهای عملیات راهسازی 15

2-6-بررسی مقالات   17

2-6-1-تجربه بکارگیری فرآیند کنترل کیفیت برای راهسازی درآفریقای جنوبی 17

2-6-1-1-مقایسه روشهای کنترل کیفیت آماری با قضاوت های مهندسی جهت بررسی کیفیت آسفالت 18

2-6-2-ارزیابی روسازی بااستفاده از GPRا   18

2-6-2-1-تاریخچه استفاده از دستگاهGPRا     19

2-6-2-2-کاربرد سامانهGPR درکنترل کیفیت روسازی 19

2-7-بررسی رساله ها،پایان نامه ها وپروژه ها       21

2-7-1-کاربرد روشهای آماری جهت کنترل وتضمین کیفیت آسفالت گرم 21

2-7-1-1-کنترل کیفیت مخلوط درکارخانه 21

2-7-1-2-کنترل کیفیت تراکم دراجرا 23

2-7-1-3-طرح پذیرش توسط کارفرما 23

2-7-1-4-فرایند تصدیق 27

2-8-بررسی کتابها 27

2-8-1-نحوه اعمال فرآِند کنترل کیفیت درآیین نامه آشتو2007        27

2-8-1-1-گام های گسترش طرح پذیرش 28

2-8-1-2-گسترش فرآیندهای کنترل کیفیت 28

2-8-1-3-گسترش فرآیند پذیرش 29

2-8-1-4-مقایسه دسته های نمونه گیری پیمانکار وکارفرما 33

2-8-2-کنترل کیفیت درآیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران 33

2-9-بررسی کنفرانسها 34

2-9-1-تاثیرات یک برنامهQC\QA گسترده برروی نحوه مدیریت روسازی 34

2-9-2-مقایسه نتایج آزمایشات کیفیت برای پذیرش آسفالت گرم توسط پیمانکار وکارفرما برای مشخصه درصد تراکم 35

2-10-جمع بندی،سوال مطرح شده ویافته ها تازمان حاضر 35

2-10-1-سوال مطرح شده 35

2-10-2-جمع بندی ویافته های تازمان حاضر 36

نمونه ای از دستگاه چگالی سنج هسته ای

نمونه ای از دستگاه چگالی سنج هسته ای

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه

در این فصل ابزار و روش های مورد استغاده در این تحقیق نشان داده شده است. برنامه کنترل و تضمین کتبیغایت شامل سه بخش اصلی کنترل کیغیبت، ارزیابی و پذیرش محصول، تصدیق و بازبینی است. از آنجا که در روند فعلی نمونه گیری از آسفالت گرم در پروژههای روسازی کشور نمونه گیری تنها در یک مرحله انجام می گیرد لذا امکان بررسی فرآیند تصدیق و بازبینی با توجه به دادههای موجود وجود ندارد. بنابراین تنها مواد، ابزارها و روند فرآیندهای کنترل کیفیت و پذیرش برای پیمانکار و کارفرما در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است. که در ادامه به آن پرداخته می شود.

3-2-3- برنامه ارزیابی و پذیرش

منظور از برنامه ارزیابی و پذیرش ارائه فرآیندی است که طی آن درصد آسفالت اجرا شده مورد قبول محاسبه و سپس بر اساس آن ضریب پرداخت مشخص می شود. درصد آسفالت مورد قبول بر اساس درصد انطباق مشخصههای آن بالحدود آیین نامهای و طرح اختلاطهای مصوب کارگاهی تعیین می شود. سپس ضریب پرداخت برای هر کدام از مشخصه ها تعیین شده و در نهایت ضریب پرداخت مرکب برای آسفالت اجرا شده تعیین می شود. گامهای انجام انجام یک برنامه کنترل و تضمین کیفیت جهت پذیرش آسفالت با توجه به توضیحات فوق مطابق شکل (۳-۲) است. در ادامه به بررسی و شرح هر کدام از مراحل پرداخته می شود.

3-1-مقدمه   40

3-2-روش بکارگرفته شده ودلایل آن 40

3-2-1-برنامه کنترل کیفیت تولید آسفالت 40

3-2-2- برنامه کنترل کیفیت اجرای آسفالت 40

3-2-3-برنامه ارزیابی وپذیرش 42

3-3-دستورالعمل جمع آوری اطلاعات وروشهای بکاررفته  42

3-3-1-روشهای مورد استفاده درطرح کنترل کیفیت 42

3-3-2-تعیین حجم نمونه ودسته بندی داده ها  42

3-3-3-روش آنالیز تغییرات   43

3-3-3-1-توزیعFا   44

3-3-4-مقایسه جفتی وجود تفاوت میان دسته ها بامقایسه میانگین های آنها 45

3-3-5-تحلیل پایداری داده حول مقادیر هد وحدود آیین نامه ای 46

3-3-5-1-نمودارهای کنترلXا 47

3-3-6-بررسی فراوانی ودرصد اقلام معیوب 48

3-4-روشهای مورد استفاده دربرنامه ارزیابی وپذیرش 48

3-4-1-محاسبه درصد درون حدود 48

3-4-2-محاسبه برنامه پرداخت 49

3-4-3-روش دلفی 49

3-4-4-ارزیابی برنامه پرداخت 50

3-4-4-1-منحنی عملکرد 50

3-4-5-محاسبه ضریب پرداخت مرکب 51

3-4-5-1-روش میانگین وزنی 51

3-4-5-2-فرایند تحلیل سلسله مراتبی 52

3-5-تعاریف،اختصارات ونشاه های ریاضی 54

3-5-1-المانهای تضمین کیفیت 54

3-5-2-کنترل فرایند 56

3-5-3-آمار 57

3-6-برنامه های کامپیوتری استفاده شده 61

3-7-ارائه مباحث علمی ضروری 62

3-7-1-بررسی وجود هم رفتاری داده ها 62

3-7-1-1-ضریب همبستگی 62

3-7-2-آزمون ضریب همبستگی 62

3-7-3-بررسی توزیع داده های ویژگی ها 63

3-8-جمع بندی 63

نمونه ای از سامانه GPR مورد استفاده در کشور فندلاند

نمونه ای از سامانه GPR مورد استفاده در کشور فندلاند

فصل چهارم:جمع اوری اطلاعات

4 – ۱ – مقدمه

در فصل دوم به بررسی روش ها و ابزار کنترل کیفیت رایح پرداخته شد. با توجه به مطالعات انجام شده، بررسی ابزار و روشهای مختلف جهت ارائه یک برنامه کنترل کیفیت و برنامه ارزیابی و پذیرش آسفالت به عنوان هدف اصلی این تحقیق انتخاب گردید. با توجه به دادههای موجود در شرایط حاضر نظارت بر پروژههای روسازی، نمونه گیری و استفاده از روشهای آماری جهت تحلیل دادهها به عنوان و ابزار این برنامه انتخاب گردید و در فصل سوم به معرفی این ابزار پرداخته شد. در این فصل از ابزار مذکور با استفاده دادههای چند پروژه ساخت و اجرای آسفالت گرم مورد بررسی قرار گرفته اند.

4-2-موضوعات مورد نظر

موضوعات مورد نظر را می توان به دو گروه روش های کنترل کیفیت آسفالت و مراحل ارزیابی و پذیرش آسفالت تقسیم نمود. بعلاوه روش های کنترل کیفیت آسفالت نیز به دو گروه کنترل کیفیت تولید و کنترل کیفیت اجرا تقسیم شدهاند که در هر کدام از مراحل تحقیق به بررسی مشخصه ها، ابزار و پارامترهای مربوط به آنها پرداخته شده است.با توجه به دادههای موجود در بخش کنترل کیغیبت اجرا آسفالت، کنترل کیفیت درصد تراکم آسفالت مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این مطالعه بر وجود تغییرات در درصد تراکم تمرکز شده است.

4-1-مقدمه 66

4-2-موضوعات مورد نظر 66

4-3-اطلاعات لازم برای هرسوال ازسوالات تحقیق 66

4-4-اطلاعات مشترک 67

4-4-1-داده های خام مورد استفاده 67

4-4-2-مشخصه های وحدود طرح اختلاط 68

4-5-کنترل کیفیت تولید آسفالت گرم 70

4-5-1-توصیف آماری داده ها 70

4-5-2-بررسی وجود همبستگی میان داده 72

4-5-3-تعیین حجم نمونه 77

4-5-4-تحلیل تغییرات دسته ها 80

4-5-4-1-آزمون تحلیل تغییرات 80

4-5-1-تعیین دسته های همگن 81

4-5-2-نمایش تغییرپذیری وکنترل پایداری دسته ها توسط نمودار کنترل  81ب

4-5-3-بررسی فراوانی ودرصد اقلام معیوب توسط نمودار پارتو 87

4-6-کنترل کیفیت اجرا 94

4-7-ارزیابی وپذیرش آسفالت 96

4-7-1-محاسبه برنامه پرداخت پله ای بااستفاده از روش دلفی 96

4-7-1-1-گروه دلفی 96

4-7-1-2-تحلیل وبررسی پرسشنامه ها 96

4-7-2-ارزیابی برنامه پرداخت 99

4-7-2-1-محاسبه پارامتر حد پذیرش 100

4-7-2-2-نتایج وخروجی نرم افزار OCPLOTا 102

4-7-1-محاسبه برنامه پرداخت خطی 103

4-7-1-1-مقایسه برنامه های خطی پرداخت محاسبه شده 104

4-7-2-اولویت بندی ومحاسبه وزن پارامترها بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 105

4-7-2-1-تشکیل ساختار مسئله وتحلیل سلسله مراتبی 106

4-7-2-2-محاسبه وزن پارامترها به روش تقریبی 110

4-7-3-محاسبه ضریب پرداخت مرکب برای اطلاعات برگه های آزمایشگاهی پروژه ها 113

4-8-مشکلات درجمع آوری اطلاعات 114

4-9-جمع بندی 115

نمونه ای از نمودار پارتو

نمونه ای از نمودار پارتو

فصل پنجم:تحلیل اطلاعات

۵ – ۳- اعتبار سنجی مطالعات در مطالعات

مربوط به برنامه کنترل کیفیت، نتایح بخش های مختلف این برنامه با یکدیگر مقایسه شده است که مشاهده می شود نتایج آنها بد یکدیگر مشابه میباشد. بعلاوه تشابه نتایح شاخص PWL و روشهای مورد استغاده در برنامه کنترل کیفیت آسفالت نشان دهنده معتبر بودن این روش ها و شاخص PWL میباشد.در برنامه ارزیابی و پرداخت از دادههای دو پروژه مختلف استفاده شد و نتایج این سیستم با دو سیستم مختلف مقایسه شد که نتایج حاصل برای هر دو پروژه تقاریباً مشابه بود که این موضوع نشان دهنده معتبر بودن محاسبات برنامه ارزیابی و پرداخت میباشد.

۵ – ۶- جمع بندی

در این فصل، نتایج برنامه های کنترل کیفیت و تحلیل و ارزیابی تحلیل شده است. بر اساس تحلیل انجام شده برای برنامه کنترل کیفیت و ارزیابی و پذیرش نتایج زیر قابل برداشت است.

 – توسط برنامه کنترل کیفیت کارخانه امکان بررسی عیوب و تعیین عوامل کاهنده کیفیت وجود دارد.

 – مراحل مختلف برنامه کنترل کیفیت کارخانه دارای نتایج منطبق با یکدیگر و با شاخص ارزیابی PWL میباشند.

 – در نظر گرفتن یک بازه اطمینان مناسب و تنظیم شیوه اجرا با توجه به این بازه جهت افزایش کیفیت اجرا بسیار مفید می باشد.

 – با مقایسه مقادیر جرایم محاسبه شده توسط برنامه ارزیابی و پذیرش و برنامههای مشابه جاری مشاهده شد که برنامه ارزیابی و پذیرش دارای دقت بیشتری میباشد.

5-1-مقدمه 117

5-2-تحلیل اطلاعات 117

5-2-1-تحلیل برنامه کنترل کیفیت تولید آسفالت 117

5-2-1-1-نتایج آزمون همبستگی ومقایسه آن باسایر نتایج روشها 117

5-2-1-2-مقایسه نمودار پارتو بانمودارهای کنترل میانگین 118

5-2-1-3-تحلیل تغییرات مشخصه ها 119

5-2-1-4-تحلیل کلی عملکرد فرآِند تولید با استفاده از برنامه کنترل کیفیت 121

5-2-1-5-مقایسه نتایج روشهای برنامه کنترل کیفیت باشاخص ارزیابی PWLا   122

5-2-2-تحلیل اطلاعات کنترل کیفیت اجرای آسفالت 123

5-2-3-تحلیل برنامه ارزیابی وپذیرش 125

5-2-3-1-مقایسه برنامه ارزیابی وپذیرش بادستورالعمل تعیین کسورات جرائم اسفالت 126

5-2-3-2-مقایسه برنامه ارزیابی وپذیرش با دستورالعمل تعیین جریمه تولید آسفالت 127

5-2-3-3-مقایسه نتایج برنامه پرداخت محاسبه شده بابرنامه پرداخت دستورالعمل آشتو 128

5-3-اعتبار سنجی مطالعات 131

5-4-جمع بندی 132

فصل ششم:نتیجه گیری

6- 2- نتیجه گیری در مورد کل تحقیق

در این تحقیق از روشهای مختلفی جهت تحلیل، کنترل کنیغیبت و ارزیابی و پذیرش مخلوط أسغالت در کارخانه و محل اجرا استغاده شده است. x اساسی نتایج روش های مورد استفاده در این برنامه ها، آسفالت مورد بررسی مطالعات موردی، دارای کیفیت مناسب نبود و در برخی موارد با حدود مشخصات تفاوت بسیاری دارد. لذا روش های جاری توانایی چندانی جهت بررسی کیغی آسفالت نداشته یا امکان تخلف در آن وجود دارد. در این مطالعات برنامهای جداگانه برای کنترل کیفیت آسفالت برای پیمانکار و ارزیابی و پذیرش آسفالت توسط کارفرما یا نماینده آن ارائه شده است. در این سیستم نقش قضاوت های مهندسی و افراد و تصمیم گیری های فردی کاسته شده و با ارائه مدارک کنترل کیفی چه برای پیمانکار و چه برای کارفرما بر اساس روشهای منطقی و منطبق با یکدیگر موجب افزایش بازدهی، دقت در تشخیص عوامل کاهند د کیفیت و همچنین کاهش تخلفات می شود. از این تحقیق نتایج زیر حاصل گردید.

6-1-نتیجه گیری درمورد هریک از سوالات وفرضیات تحقیق 134

6-2-نتیجه گیری درمورد کل تحقیق 136

6-3-کاربردهای علمی وتئوری 136

6-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 136

فصل هفتم:پیوست ها

7-1-کاربرد تئوری انطباق کیفیت درکنترل کیفیت محصولات 138

7-2-نمونه ای از برگه های ازمایشگاهی مورد استفاده 142

7-3-نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده درروشهای دلفی وتحلیل سلسله مراتبی 143

7-3-1-پرسشنامه 1-تعیین بازه ضریب پرداخت(روش دلفی) 143

7-3-2-پرسشنامه2-تعیین وزن مشخصه ها(تحلیل سلسله مراتبی)  144

7-4-میانگین وانحراف معیار مشخصه های مورد استفاده دربرنامه کنترل کیفیت 146

7-5-نمودار میله ای مشخصه های مورد استفاده در برنامه کنترل کیفیت 151

8-1-فهرست منابع فارسی 157

8-2-فهرست منابع لاتین 159

فهرست اشکال

2-1-نمونه ای از دستگاه چگالی سنج هسته ای 13

2-2-سامانه GPR مورد استفاده توسط موسسه Finnra درسال 1986    19

2-3-نمونه ای از سامانه GPR مورد استفاده درکشور فندلاند 20

2-4-مراحل اعمال طرح پذیرش 25

2-5-مقادیر ریسک کارفرما براساس پارامترهای جدول 2-5     26

2-6-مقادیر ریسک پیمانکار براساس پارامترهای جدول 2-5     26

2-7-ارتباط میان PD و PWLدرتوزیع نرمال 30

2-8-مراحل تعیین پیشنهادی آشتو جهت تعیین درصد درون حدود در توزیع نرمال 30

2-9-شکل کلی منحنی عملکرد 32

3-1-روش ها ومراحل مختلف کنترل کیفیت آسفالت تولید شده درکارخانه 41

3-2-گام های اصلی کنترل وتضمین کیفیت جهت ارزیابی وپذیرش آسفالت 43

3-3-شکل کلی یک نمودار کنترل 46

3-4-نمونه ای از نمودار پارتو 48

3-5-مراحل سازماندهی عملیات دلفی 50

3-6-فلوچارت فرآیند سلسله مراتبی 53

3-7-فلوچارت ارتباط میان تعاریف پارامترهای دخیل درکنترل کیفیت 55

4-1-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال درصد قیر در مخلوط 73

4-2-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال درجه حرارت آسفالت  73

4-3-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال درصد فضای خالی آسفالت 74

4-4-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال درصد فضای خالی پرشده باقیر آسفالت 74

4-5-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال روانی مارشال 75

4-6-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال دانه بندی(درصد رد شده از الک شماره 4 )   75

4-7-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال دانه بندی(درصد رد شده از الک شماره 8 )    76

4-8-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال دانه بندی(درصد رد شده از الک شماره 50 )    76

4-9-هیستوگرام وشکل توزیع نرمال دانه بندی فیلر   77

4-10-نمودار کنترل میانگین برای درصد قیرمخلوط آسفالت  88

4-11-نمودار کنترل میانگین برای درجه حرارت آسفالت 88

4-12-نمودار کنترل میانگین برای درصد فضای خالی آسفالت 89

4-13-نمودار کنترل میانگین برای درصد فضای خالی پرشده باقیر آسفالت 89

4-14-نمودار کنترل میانگین برای روانی مارشال  90

4-15-نمودار کنترل میانگین برای دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره 4       90

4-16- نمودار کنترل میانگین برای دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره 8       91

4-17- نمودار کنترل میانگین برای دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره 50     91

4-18- نمودار کنترل میانگین برای دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره 200   92

4-19-نمودار پارتو انباشته مورد بررسی 93

4-20-دسته بندی وگروه بندی پرسشنامه درمرحله اول 98

4-21-دسته بندی پرسشنامه ها درمرحله دوم 98

4-22-منحنی برازش درصد اقلام معیوب- PWL برای مشخصه های کارخانه های وی(مهر تادی)  101

4-23-منحنی برازش درصد اقلام معیوب- PWL برای مشخصه های کارخانه های وی(بهمن تا اسفند) 102

4-24-منحنی براش درصد اقلام معیوب- PWL برای مشخصه های آزاد راه کرج-قزوین  102

4-25-منحنی برازش ابتدا وانتهای هربازه برنامه پرداخت پله ای پیشنهادی 104

4-26-تعیین برنامه پرداخت خطی توسط روش تقریبی پیشنهادی FHWAا 104

4-27-ساختار سلسله مراتبی درتعیین وزن مشخص ها موثر برکیفیت آسفالت 107

4-28-وزن محسابه شده برای عناصر ماتریس دسته عوامل 109

4-29-وزن محاسبه شده برای عناصر ماتریس دسته مشخصات مصالح 109

4-30-وزن محاسبه شده برای عناصر ماتریس دسته مشخصات مخلوط آسفالتی 109

4-31-وزن محاسبه شده برای عناصر ماتریس دسته مشخصات اجرایی 109

4-32-نمودار ملیه مقادیر وزن نهایی محاسبه شده مشخصه ها توسط نرم افزار وروش تقریبی 112

5-1-روند تغییرات شاخص PWL میان دسته های مشخصه درصد قیر در آسفالت 122

5-2- روند تغییرات شاخص PWL میان دسته های مشخصه دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره4   122

7-1-نمودار جریان تئوری انطباق کیفیت 141

7-2-نمودار میله ای خطا مشخصه درصد قیر نسبت به آسفالت 151

7-3-نمودار میله ای خطا مشخصه درجه حرارت آسفالت 152

7-4-نمودار میله ای خطا مشخصه درصد فضای خالی آسفالت 152

7-5-نمودار میله ای خطا مشخصه درصد فضای خالی پر شده باقیر آسفالت 153

7-6-نمودار میله ای خطا مشخصه روانی آسفالت  153

7-7- نمودار میله ای خطا مشخصه دانه بندی-درصد ردشده از الک4    154

7-8- نمودار میله ای خطا مشخصه دانه بندی-درصد رد شده از الک8    14

7-9- نمودار میله ای خطا مشخصه دانه بندی-درصد رد شده از الک50  155

7-10- نمودار میله ای خطا مشخصه دانه بندی-درصد ردشده از الک200    155

فهرست جداول

2-1-خلاصه جداول دستورالعمل جرائم موارد خارج از مشخصات آسفالت  16

2-2-تحلیلی روزانه خواص مخلوط 22

2-3-مقادیر باز اطمینان براساس تعداد نمونه گیری وانحراف معیار5/1     23

2-4-ضرایب پرداخت پیشنهادی 24

2-5-پارامترهای نمونه در محاسبه ریسک کارفرما وپیمانکار توسط اشمیت 26

2-6-مقادیر انباشته وزیر انباشته پیشنهادی اشمیت درطرح پذیرش 27

2-7-برنامه پرداخت پله ای آشتو 31

3-1-آنوا برای مقایسه دسته ها 44

3-2-نحوه محاسبه مقادیر حد مرکزی،حد بالا وحد پایین درنمودار کنترلXا 47

3-3-مقدار اعداد جهت بیان ارجحیت ها براساس پیشنهادا ساعتی 53

3-4-مقایسه فرآِند کنترل کیفیت وتضمین کیفیت 54

4-1-اطلاعات موجود درسری برگه ها مورد استفاده 67

4-2-مشخصه ها وحدود طرح اختلاط قشر بیندر کارخانه “های وی”   69

4-3-مشخصه ها وحدود طرح اختلاط قشر بیندر کارخانه”های وی”  69

4-4-مشخصه ها و حدود طرح اختلاط وآیین نامه قشرتوپکا پروژه آزادراه کرج-قزوین 70

4-5-خلاصه های آماری مشخصه های اسفالت تولیدی درانباشته منتخب 72

4-6-نتایج آزمون همبستگی میان مشخصه ها 79

4-7-خلاصه محاسبات تعیین حجم نمونه مشخصه ها بااستفاده از روش کوکران 80

4-8-نتایج آزمون تحلیل تغییرات دسته های مشخصه های آسفالت تولیدی درانباشته منتخب 82

4-9-نتایج آزمون دانکن برای درصدقیر مخلوط آسفالت 83

4-10-نتایج آزمون دانکن برای درجه حرارت آسفالت 83

4-11-نتایج آزمون دانکن برای درصد فضای خالی آسفالت 84

4-12-نتایج آزمون دانکن برای درصد فضای پرشده باقیرآسفالت 84

4-13-نتایج آزمون دانکن برای روانی ماشال 85

4-14-نتایج آزمون دانکن برای مشخصه دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره 4   85

4-15-نتایج آزمون دانکن برای دانه بندی-درصد رد شده از الک شماره8    86

4-16-نتایج آزمون دانکن برای مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره50    86

4-17-نتایج آزمون دانکن برای مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره200   87

4-18-فراوانی ودرصد اقلام معیوب مشخصه های موجود درطرح اختلاط 92

4-19-خلاصه های آماری وتعیین حجم نمونه برای داده های مشخصه تراکم نسبی 94

4-20-خلاصه های اماری وفراوانی ودرصد اقلام معیوب دسته ها 95

4-21-نتایج آزمون تحلیل تغییرات دسته های درصد تراکم ازطریق نرم افزار SPSSا  95

4-22-فراوانی پاسخ دهندگان دردسته های گروه دلفی 96

4-23-جدول برنامه ریزی پرداخت پیشنهادی پرسشنامه ها 97

4-24-دسته بندی وگروه بندی پرسشنامه ها درمرحله دوم 97

4-25-برنامه پرداخت پله ای محاسبه شده 99

4-26-محاسبه مقادیر PWL ودرصد اقلام معیوب برای مشخصه های انباشته های کارخانه های وی وآزادراه کرج قزوین 101

4-27-خروجی نرم افزار OC PLOTا  103

4-28-نتایج ازمون T برای ضرایب پرداخت محاسبه شده توسط برنامه های پرداخت خطی 105

4-29-دسته بندی پارامترهای درنظرگرفته شده 106

4-30-ماتریس زوجی دسته عوامل 108

4-31-ماتریس زوجی دسته مشخصات مصالح 108

4-32-ماتریس زوجی دسته مشخصات مخلوط آسفالتی 108

4-33-ماتریس زوجی دسته مشخصات اجرایی 108

4-34-محاسبه نرخ سازگاری برای ماتریسهای زوجی   108

4-35-محاسبه وزن نهایی مشخصه ها توسط نرم افزار Expert choiceا  110

4-36-محاسبه میانگین وزنی وبردار نرمال سطر های ماتریس دسته عوامل 111

4-37-محاسبه میانگین وزنی وبردار نرمال سطرهای ماتریس مشخصات مصالح 111

4-38-محسابه میانگین وزنی وبردار نرمال سطرهای ماتریس مشخصات مخلوط آسفالتی 111

4-39-محاسبه میانگین وزنی وبردار نرمال سطرهای ماتریس مشخصات اجرایی 111

4-40-محاسبه وزن نهایی مشخصه ها توسط روش تقریبی میانگین هندسی 112

4-41-محاسبه ضریب پرداخت مرکب برای قشر آستر انباشته آسفالت تولیدی کارخانه های وی 113

4-42-محاسبه ضریب پراخت مرکب برای قشر رویه آسفالت پروژه آزادراه کرج-قزوین 114

5-1-مشخصه های دارای دسته های خارج از کنترل وتعداد دسته های آنها 118

5-2-مقایسه میانگین دسته ها باتعداد اقلام معیوب و PWL آنها 124

5-3-محاسبه بازه اطمینان 125

5-4-چگونگی امکان پذیری مقایسه مشخصه های برنامه ارزیابی وپذیرش بادستورالعمل جرائم وزارت راه 126

5-5-محاسبه میزان جریمه توسط دستورالعمل کسورات عملیات راهسازی وزارت راه برای انباشته آسفالت تولیدی کارخانه های وی 127

5-6-محاسبه میزان جریمه توسط دستورالعمل کسورات عملیات راهسازی وزارت راه برای پرژه آزادراه کرج-قزوین 128

5-7-میزان جریمه محاسبه شده برای انباشته مها های بهمن واسفند کارخانه های وی توسط دستورالعمل تعیین جرائم تولید وزارت راه وترابری 129

5-8-ضریب پرداخت مرکب محاسبه شده توسط برنامه پرداخت خطی آشتو برای انباشته آسفالت تولیدی بهمن واسفند کارخانه های وی 130

5-9-ضریب پرداخت مرکب محاسبه شده توسط برنامه پرداخت خطی آشتو برای پروژه آسفالت آزادراه کرج-قزوین 130

7-1-تعیین برنامه پرداخت 143

7-2-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه درصد قیر نسبت به آسفالت 146

7-3-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه درجه حرارت آسفالت 146

7-4-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه درصد فضای خالی آسفالت 147

7-5-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه درصد فضای خالی پرشداه باقیرآسفالت  147

7-6-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه روانی 148

7-7-میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره 4         148

7-8- میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره 8         149

7-9- میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره 50         149

7-10- میانگین وانحراف معیار دسته های مشخصه دانه بندی-درصد رد شده ازالک شماره 200         150


ABSTRACT

Pavement damages (e.g cracks, potholes and …) are among of the most

important problems that reduce pavement serviceability and affect HMA

durability. Possible ways for preventing pavement damages could be divided

into two categories; prevention and maintenance methods. Quality control and

quality assurance (QC/QA) are the processes that could be used in prevention

methods. QC/QA process contains three main components, namely:

inspection, sampling and testing.

In this research a QC/QA paln for HMA has been provide.This was

devided into two parts. The first part deal with quality control plan(QCP).This

is based on statistical methods such as defining sample sizes with Cochran

Method ,analysis of variance for treatments, average control chart and Pareto

Chart. The second part deal with evaluation and acceptance paln (EAP). In

EAP first, percentage within limits (PWL) of specifications have been applying

by normal distribution. Then pay factors(PF) have been determined for PWLs

of specifications. Finally, composite pay factor (CPF) has been calculated by

weights of specifications.At the next step, Delphy Method was used for

determining relationship between PWL and PF and at the last step, AHP

Method was used for determining weight of specifications.

In this research it was concluded that there are similar results in QCP

methods. In addition, using these plans,it will result in conforming that there

is ability for QCP to detect the possible reasones that affect quality of HMA.

Comparing EAP with other current HMA evaluation methods reprenst that

EAP shows more severe result than the other commonly used evaluation

methods. In conclusion, it was resulted that QCP and EAP methods can be

useful toolsl for QC/QA of HMA construction, placement and compction.

Keyword : HMA, Quality Control Plan, Evaluation and Acceptance,

Statistical Methods.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید