فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲- توليدات و مصارف آلومينا ………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۱- آلومينادر ايران …………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۲- آلومينا در جهان ………………………………………………………………………………………………………..۷
۳- توليد آلومينااز نفلين سينيت …………………………………………………………………………………………..۱۱
۳-۱- خلاصه اي از فرآيند توليد آلومينا از نفلين سينيت………………………………………………………………..۱۳
۳-۲- محصولات جانبي…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۴- اقتصاد توليد آلومينا ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۴-۱- روش هاي ارزيابي اقتصادي پروژه…………………………………………………………………………………..۲۱
۴-۲- هزينه ……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۳- سود ………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۴- سرمايه ………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۴-۵- بهره ………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۴-۶- استهلاك ………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۴-۷- سرمايه گذاري ……………………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۸- هزينه هاي پيش بيني نشده ……………………………………………………………………………………..۲۷
۴-۹- سرمايه در گردش……………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۱۰- هزينه جاري سالانه……………………………………………………………………………………………..۲۸
۴-۱۱- جريان نقدينگي ………………………………………………………………………………………………….۲۸
۵- توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب………………………………………………………………………………۲۹
۵-۱- كليات……………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۵-۲- مباني و مفروضات ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۵-۳- روش پيش بيني قيمت هاي فروش و هزينه ها ……………………………………………………………..۳۵
۵-۴- مصارف و توليدات كارخانه………………………………………………………………………………………..۳۶
۵-۵- برآورد هزينه هاي سرمايهگذاري………………………………………………………………………………..۳۸
۵-۶- هزينه جاري سالانه………………………………………………………………………………………………۵۶
٥-٧- استهلاك ………………………………………………………………………………………………………….٦٩
٥-٨- برآورد فروش سالانه……………………………………………………………………………………………..٧٢
٥-٩- گردش وجوه نقدي ………………………………………………………………………………………………٧٢
٥-١٠- شاخص هاي مالي…………………………………………………………………………………………….٧٥
۶- تحليل اقتصادي ظرفيت هاي مختلف توليد………………………………………………………………………۷۸
۶-۱- آناليز حساسيت………………………………………………………………………………………………….۷۸
۶-۲- آناليز توليدات……………………………………………………………………………………………………..۹۵
۷- نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

فهرست جداول

جدول۲-۱- ميزان توليد آلومينيوم در ايران در سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۷۰ …………………………………………………۶

جدول ۲-۲- قيمت فروش آلومينا در كشورهاي مختلف………………………………………………………………….۱۰

جدول ۵-۱- مختصات رئوس محدوده مطالعاتي……………………………………………………………………………۲۹

جدول ۵-۲- مصارف و توليدات كارخانه در توليد ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………۳۷

جدول ۵-۳- مصارف و توليدات كارخانه در توليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………۱۰۸

جدول ۵-۴- مصارف و توليدات كارخانه در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۰۸

جدول ۵-۵- مصارف و توليدات كارخانه در توليد ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………..۱۰۹

جدول ۵-۶- خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………..۳۹

جدول ۵-۷- خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………..۱۱۰

جدول ۵-۸- خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………….۱۱۱

جدول ۵-۹- خلاصه هزينه هاي سرمايه گذاري در توليد ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………….۱۱۲

جدول ۵-۱۰- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پروسس در توليد ۲۰۰ هزار تن ………………………………………………….۴۱

جدول ۵-۱۱- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پايپينگ در توليد ۲۰۰ هزار تن……………………………………………………..۴۲ جدول ۵-۱۲- ماشين آلات و تجهيزات اصلي يوتيليتي در توليد ۲۰۰ هزار تن……………………………………………………۴۳ جدول ۵-۱۳- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پروسس در توليد ۳۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۳ جدول ۵-۱۴- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پايپينگ در توليد ۳۰۰ هزار تن……………………………………………………۱۱۴ جدول ۵-۱۵- ماشين آلات و تجهيزات اصلي يوتيليتي در توليد ۳۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۱۵ جدول ۵-۱۶- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پروسس در توليد ۴۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۶ جدول ۵-۱۷- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پايپينگ در توليد ۴۰۰ هزار تن……………………………………………………۱۱۷ جدول ۵-۱۸- ماشين آلات و تجهيزات اصلي يوتيليتي در توليد ۴۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۱۸
جدول ۵-۱۹- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پروسس در توليد ۵۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۹ جدول ۵-۲۰- ماشين آلات و تجهيزات اصلي پايپينگ در توليد ۵۰۰ هزار تن…………………………………………………….۱۲۰ جدول ۵-۲۱- ماشين آلات و تجهيزات اصلي يوتيليتي در توليد ۵۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۲۱ جدول ۵-۲۲- برآورد ماشينآلات و تجهيزات جانبي در توليد ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………۴۴ جدول ۵-۲۳- برآورد ماشين آلات و تجهيزات جانبي در توليد ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۲ جدول ۵-۲۴- برآورد ماشين آلات و تجهيزات جانبي در توليد ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۳ جدول ۵-۲۵- برآورد ماشين آلات و تجهيزات جانبي در توليد ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۴ جدول ۵-۲۶- احد اث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ريالي)، توليد ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………..۴۵
جدول ۵-۲۷- احداث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ارزي)، ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۵-۲۸- احد اث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ريالي)، ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
جدول ۵-۲۹- احداث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ارزي)، ۳۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶ جدول ۵-۳۰- احداث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، اندازه گيري و سيستم هاي ارتباطي
(ريالي)، ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷
جدول ۵-۳۱- احد اث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ارزي)، ۴۰۰ هزارتن …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
جدول ۵-۳۲- احد اث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ريالي)، ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
جدول ۵-۳۳- احد اث سيستمهاي برق، كنترل، نظارت، انـدازهگيـري و سيـستمهـاي ارتبـاطي
(ارزي)، ۵۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
جدول ۵-۳۴- هزينههاي عمليات ساختماني، تسطيح و محوطهسـازي (ريـالي ) در توليـد ۲۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
جدول ۵-۳۵- هزينههاي عمليات ساختماني، تـسطيح و محوطـهسـازي (ارزي) در توليـد ۲۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
جدول ۵-۳۶- هزينههاي عمليات ساختماني، تسطيح و محوطهسـازي (ريـالي ) در توليـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
جدول ۵-۳۷- هزينههاي عمليات ساختماني، تـسطيح و محوطـهسـازي (ارزي) در توليـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
جدول ۵-۳۸- هزينههاي عمليات ساختماني، تسطيح و محوطهسـازي (ريـالي ) در توليـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
جدول ۵-۳۹- هزينههاي عمليات ساختماني، تـسطيح و محوطـهسـازي (ارزي) در توليـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
جدول ۵-۴۰- هزينههاي عمليات ساختماني، تسطيح و محوطهسـازي (ريـالي ) در توليـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
جدول ۵-۴۱- هزينههاي عمليات ساختماني، تـسطيح و محوطـهسـازي (ارزي) در توليـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶
جدول ۵-۴۲- هزينه انتقال آب به كارخانه در توليد ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………………۵۰ جدول ۵-۴۳- هزينه انتقال آب به كارخانه در توليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………….۱۳۷ جدول ۵-۴۴- هزينه انتقال آب به كارخانه در توليد ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………………….۱۳۷ جدول ۵-۴۵- هزينه انتقال آب به كارخانه در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………..۱۳۷ جدول ۵- ۴۶- هزينه تأمين و انتقال گاز در توليد ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………………….۵۰ جدول ۵-۴۷- هزينه تأمين و انتقال گاز در توليد ۳۰۰ هزارتن …………………………………………………………………….۱۳۸ جدول ۵-۴۸- هزينه تأمين و انتقال گاز در توليد ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………۱۳۸ جدول ۵-۴۹- هزينه تأمين و انتقال گاز در توليد ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………۱۳۸ جدول ۵-۵۰- هزينه لوازم اداري، رفاهي و آزمايشگاهي…………………………………………………………………………..۵۱ جدول ۵-۵۱- هزينه هاي راه اندازي، نظارت بر اجرا و تحويل موقت……………………………………………………………….۵۱ جدول ۵-۵۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري………………………………………………………………………………………..۵۲ جدول ۵-۵۳- دانش فني، مطالعات زيربنايي، خدمات مهندسي …………………………………………………………………۵۳
جدول ۵-۵۴- هزينه هاي پيش بيني نشده ………………………………………………………………………………………..۵۳ جدول ۵-۵۵- برآورد سرمايه درگردش در توليد ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………۵۵ جدول ۵-۵۶- برآورد سرمايه درگردش در توليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………۱۳۹ جدول ۵-۵۷- برآورد سرمايه درگردش در توليد ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۴۰ جدول ۵-۵۸- برآورد سرمايه درگردش در توليد ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۴۱ جدول ۵-۵۹- برآورد هزينه جاري در توليد ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………..۵۶ جدول ۵-۶۰- برآورد هزينه جاري در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۴۲ جدول ۵-۶۱- برآورد هزينه جاري در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۴۳
جدول ۵-۶۲- برآورد هزينه جاري در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………….۱۴۴ جدول ۵-۶۳- هزينه مواد اوليه و مصرفي در توليد ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………………..۵۷ جدول ۵-۶۴- برآورد مصرف سوخت در توليد ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۵۸ جدول ۵-۶۵- برآورد لاستيك مصرفي در توليد ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۵۹ جدول ۵-۶۶- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۲۰۰ هزارتن ……………………………………………………………۶۰ جدول ۵-۶۷- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………………۱۴۵ جدول ۵-۶۸- برآورد مصرف سوخت در توليد ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۴۶ جدول ۵-۶۹- برآورد مصرف لاستيك در توليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۱۴۷ جدول ۵-۷۰- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۴۸ جدول ۵-۷۱- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۴۸ جدول ۵-۷۲- برآورد مصرف سوخت در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۴۹ جدول ۵-۷۳- برآورد مصرف لاستيك در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۱۵۰ جدول ۵-۷۴- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۵۱ جدول ۵-۷۵- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………..۱۵۱ جدول ۵-۷۶- برآورد مصرف سوخت در توليد ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۱۵۲ جدول ۵-۷۷- برآورد مصرف لاستيك در توليد ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………..۱۵۳ جدول ۵-۷۸- برآورد مواد اوليه و جانبي مصرفي در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………..۱۵۴ جدول ۵-۷۹- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها در توليد ۲۰۰ هزارتن ……………………………..61
جدول ۵-۸۰- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دستمزد كارخانه در توليد ۲۰۰ هزارتن ………………………………..62
جدول ۵-۸۱- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………….154
جدول ۵-۸۲- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دستمزد كارخانه در توليد ۳۰۰ هزارتن ……………………………….155
ادامه جدول ۵-۸۲- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دسـتمزد كارخانـه در توليـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
جدول ۵-۸۳- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها در توليد ۴۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
جدول ۵-۸۴- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دستمزد كارخانه در توليد ۴۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸
ادامه جدول ۵-۸۴- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دسـتمزد كارخانـه در توليـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
جدول ۵-۸۵- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها در توليد ۵۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
جدول ۵-۸۶- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دستمزد كارخانه در توليد ۵۰۰ هـزارتن
…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱
ادامه جدول ۵-۸۶- جزئيات مربوط به برآورد هزينه حقوق و دسـتمزد كارخانـه در توليـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

جدول ۵-۸۷- برآورد هزينه مصرف آب سالانه در توليد ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………..۶۳ جدول ۵-۸۸- برآورد هزينه مصرف آب سالانه در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۸۹- برآورد هزينه مصرف آب سالانه در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۹۰- برآورد هزينه مصرف آب سالانه در توليد ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۹۱- بهاي واحد انرژي برق در ساعات مختلف…………………………………………………………………………….۶۳ جدول ۵-۹۲- هزينه برق مصرفي كارخانه در توليد ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………….۶۴ جدول ۵-۹۳- هزينه برق مصرفي كارخانه در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………۱۶۴ جدول ۵-۹۴- هزينه برق مصرفي كارخانه در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………….۱۶۴ جدول ۵-۹۵- هزينه برق مصرفي كارخانه در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………..۱۶۴ جدول ۵-۹۶- برآورد هزينه تعمير و نگهداري سالانه در توليد ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………….۶۶ جدول ۵-۹۷- برآورد هزينه تعمير و نگهداري سالانه در توليد ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………۱۶۶ جدول ۵-۹۸- برآورد هزينه تعمير و نگهداري سالانه در توليد ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………..۱۶۷ جدول ۵-۹۹- هزينه پيش بيني شده در توليدات مختلف ………………………………………………………………………….۶۷ جدول ۵-۱۰۰- هزينه بيمه دارايي ها در توليد ۲۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………….۶۸ جدول ۵-۱۰۱- هزينه بيمه دارايي ها در توليد ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۶۸ جدول ۵-۱۰۲- هزينه بيمه دارايي ها در توليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………….۱۶۹ جدول ۵-۱۰۳- هزينه بيمه دارايي ها در توليد ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………۱۷۰ جدول ۵-۱۰۴ هزينه هاي غير عملياتي (عمومي) در توليدهاي مختلف…………………………………………………………۶۹ جدول ۵-۱۰۸- هزينه استهلاك درتوليد ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………..۷۰ اجدول ۵-۱۰۸- هزينه استهلاك درتوليد ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………۷۱

جدول ۵-۱۰۹- هزينه استهلاك درتوليد ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………….۱۷۱

جدول ۵-۱۰۹- هزينه استهلاك درتوليد ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………۱۷۲ جدول ۵-۱۱۰- هزينه استهلاك درتوليد ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………….۱۷۳ ادامه جدول ۵-۱۱۰- هزينه استهلاك درتوليد ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………………………..۱۷۴ جدول ۵-۱۱۱- هزينه استهلاك درتوليد ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………….۱۷۵ ادامه جدول ۵-۱۱۱- هزينه استهلاك درتوليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۱۷۶ جدول ۵-۱۱۲- برآورد فروش سالانه محصولات در توليد ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………..۷۲ جدول ۵-۱۱۳- برآورد فروش سالانه محصولات در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۷۷ جدول ۵-۱۱۴- برآورد فروش سالانه محصولات در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………….۱۷۷ جدول ۵-۱۱۵- برآورد فروش سالانه محصولات در توليد ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۷۷ جدول ۵-۱۱۶- جريان نقدي در توليد ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………….۷۳ اجدول ۵-۱۱۶- جريان نقدي در توليد ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………..۷۴ جدول ۵-۱۱۷- جريان نقدي در توليد ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………..۱۷۸ ادامه جدول ۵-۱۱۷- جريان نقدي در توليد ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۷۹ جدول ۵-۱۱۸- جريان نقدي در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………۱۸۰ جدول ۵-۱۱۸- جريان نقدي در توليد ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………۱۸۱ جدول ۵-۱۱۹- جريان نقدي در توليد ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………….۱۸۲ ادامه جدول ۵-۱۱۹- جريان نقدي در توليد ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۸۳ جدول ۵-۱۲۰- نرخ بازده داخلي براي ميزان توليدهاي مختلف …………………………………………………………………..۷۶ جدول ۵-۱۲۱- دوره عادي بازگشت سرمايه…………………………………………………………………………………………۷۷

جدول ۶-۱- نرخ بازگشت داخلي و دوره برگشت سرمايه در توليدات متفاوت……………………………………………………۹۶ جدول ۶-۲- تغييرات نرخ بازگشت داخلي – قيمت فروش …………………………………………………………………………۹۹ جدول ۶-۳- تغييرات نرخ بازگشت داخلي – هزينه سرمايه گذاري………………………………………………………………۱۰۱ جدول ۶-۴- تغييرات نرخ بازگشت داخلي – هزينه هاي جاري ………………………………………………………………….۱۰۳ جدول ۷-۱- بررسي امتياز پارامترهاي اقتصادي و آناليزهاي حساسيت ظرفيت هاي متفاوت
………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

فهرست نمودارها

نمـودار ۶-۱- آنـاليز حـساسيت نـرخ بـازده داخلـي بـه قيمـت فـروش، هزينـه هـاي جـاري و
سرمايه گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

نمودار ۶-۲- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به قيمت فروش ……………………………………………………………..۸۰

نمودار ۶-۳- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به قيمت فروش……………………………………………………………۸۱

نمودار ۶-۴- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي سرمايه گذاري …………………………………………….۸۱

نمودار ۶-۵- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينه هاي سرمايه گذاري ……………………………………………۸۲

نمودار ۶-۶- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي جاري………………………………………………………….82

نمودار ۶-۷- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينههاي جاري…………………………………………………….۸۳

نمـودار ۶-۸- آنـاليز حـساسيت نـرخ بـازده داخلـي بـه قيمـت فـروش، هزينـه هـاي جـاري و
سرمايه گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

نمودار ۶-۹- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به قيمت فروش ………………………………………………………………۸۴

نمودار ۶-۱۰- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به قيمت فروش………………………………………………………….۸۵

نمودار ۶-۱۱- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي سرمايه گذاري ……………………………………………۸۵

نمودار ۶-۱۲- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينه هاي سرمايه گذاري…………………………………………..۸۶

نمودار ۶-۱۳- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي جاري…………………………………………………………۸۶

نمودار ۶-۱۴- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينه هاي جاري……………………………………………………..۸۷

نمودار ۶-۱۵- آنـاليز حـساسيت نـرخ بـازده داخلـي بـه قيمـت فـروش، هزينـههـاي جـاري و
سرمايه گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
نمودار ۶-۱۶- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به قيمت فروش……………………………………………………………..۸۸

نمودار ۶-۱۷- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به قيمت فروش…………………………………………………………..۸۹
نمودار ۶-۱۸- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي سرمايه گذاري ……………………………………………..۸۹

نمودار ۶-۱۹- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينه هاي سرمايه گذاري……………………………………………۹۰

نمودار ۶-۲۰- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي جاري………………………………………………………….۹۰

نمودار ۶-۲۱- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينههاي جاري………………………………………………………..۹۱

نمودار ۶-۲۲- آنـاليز حـساسيت نـرخ بـازده داخلـي بـه قيمـت فـروش، هزينـههـاي جـاري و
سرمايه گذاري ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

نمودار ۶-۲۳- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به قيمت فروش…………………………………………………………….۹۲

نمودار ۶-۲۴- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به قيمت فروش…………………………………………………………93

۹۳ نمودار ۶-۲۵- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي سرمايه گذاري ……………………………………….۹۳

نمودار ۶-۲۶- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينه هاي سرمايه گذاري………………………………………….۹۴

نمودار ۶-۲۷- آناليز حساسيت نرخ بازده داخلي به هزينه هاي جاري……………………………………………………….۹۴

نمودار ۶-۲۸- آناليز حساسيت ارزش خالص فعلي به هزينههاي جاري…………………………………………………….۹۵

نمودار ۶-۲۹- آناليز نرخ بازگشت داخلي در ميزان توليد مختلف …………………………………………………………….۹۶

نمودار ۶-۳۰- آناليز نرخ بازگشت داخلي در ميزان توليد مختلف …………………………………………………………….۹۷

نمودار ۶-۳۱- آناليز ارزش خالص فعلي در ميزان توليد مختلف……………………………………………………………….۹۷

نمودار ۶-۳۲- آناليز ارزش خالص فعلي در ميزان توليد مختلف……………………………………………………………….۹۸

نمودار ۶-۳۳- آناليز نرخ بازگشت داخلي _ قيمت فروش، در ميزان توليد مختلف…………………………………………..۱۰۰

نمودار ۶-۳۴- آناليز نرخ بازگشت داخلي _ سرمايه گذاري، در ميزان توليد مختلف ……………………………………….۱۰۲

نمودار ۶-۳۴- آناليز نرخ بازگشت داخلي_ هزينههاي جاري، در ميزان توليد مختلف……………………………………….۱۰۴

فهرست شكل ها

شكل ۲-۱- قيمت آلومينا ……………………………………………………………………………………………………………۸

شكل ۲-۲- توليدات كشورها………………………………………………………………………………………………………..۹

شكل ۳-۱- نماي شماتيك توليد آلومينا از نفلين سينيت……………………………………………………………………….۱۴

شكل ۳-۲- فلوچارت مراحل استحصال آلومينا …………………………………………………………………………………..۱۶

شكل ۳-۳- نمايي از فرآيند توليد آلومينا از نفلين سينيت……………………………………………………………………..۱۸

شكل ۳-۴- روند پروسس توليد آلومينا از نفلين سينيت ……………………………………………………………………..20

۲۰ شكل ۵-۱- نمايي از محدوده كارخانه………………………………………………………………………………………..۳۰

شكل ۵-۲- نمايي از محدوده كارخانه……………………………………………………………………………………………۳۱

 

فص ل او ل
كليات

۱ ‐ كليات
امروزه جهان بدون آلومينيوم براي كساني كه با صنايع اتومبيل سازي، هواپيما سازي، كشتي سازي، ساختمان سازي، صنايع گوناگون نظامي، قطعات الكتريكي، لوازم خانگي و هزاران مورد ديگر صنعتي سروكار دارند، تصوري غير ممكن و ناشدني است و به همين دليل كشورها سرمايه گذاري هاي كلاني براي دستيابي به اين فلز استراتژيك كرده اند. ارزش آلومينيوم براي مدتي در هنگام پيدايش از طـلابيشتر بود، اما بعد از ابداع يـك روش آسـان بـراي اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قيمـت آن رو بـهكاهش گذاشت و سقوط كرد. آلومينيوم از نظر كيفيت و ارزش کاربردي ترين فلز بعد از آهن است و تقريبﹰا در تمامي بخش هاي صنعت داراي اهميت مي باشد. آلومينيوم خالص، نرم و ضعيف اسـت امـا مي تواند آلياژهايي را با مقادير کمي از مس، منيزيوم، منگنز، سيليکون و ديگـر عناصـر بوجـود آورد که اين آلياژها وي ژگيهاي مفيد گونـاگوني دارنـد و اجـزاي مهـم هواپيماهـا و راکـت هـا را تـشكيلمي دهند. آلومينيوم در صنعت براي توليد ميليون ها محـصول مختلـف بـه کـار مـي رود و در جهـان اقتصاد، عنصر بسيار مهمي است. اجزاي سازه هايي که از آلومين يـوم سـاخته مـي شـوند ، در صـنعت هوانوردي و ساير مراحل حمل و نقل بسيار مهم هستند. همچنين در سازه هايي کـه در آن هـا وزن، پايداري و مقاومت لازم هستند، وجود اين عنصر اهميت زيادي دارد. براي كاهش وزن وسايل نقليه، دو روش ساختن وسيله نقليه كوچك تر و استفاده از مواد سبك تر براي جبران اضافه وزن در اولويت قرار دارد. كوچك نمودن خودرو، نازك كردن بدنه، تو خـالي كـردن پروفيـل هـاي تـشكيل دهنـده و استفاده از آلومينيوم از راه هاي كاهش وزن خودروها مي باشد. استفاده از آلومينيوم سبب ٥٠ درصـد سبكتر شدن خودرو ميشود. در صد سال گذشته توليد آلومينيوم در جهان بيش از چند تن نبـوده است و اين در حالي است كه امروزه توليد اين فلز به بيش از ٥٠ ميليون تن در سال رسـيده اسـت.
هماكنون تجارت جهاني آلومينيوم نزديك به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار در سال است كه تقريبﹰا يـكسوم تجارت جهاني نفت است و سير صعودي اين ارقام همچنان ادامه دارد.
مقايسه مصرف آلومينيوم در کشورهاي مختلف، ميزان توسعه يافتگي کشورها در اين صنعت را به خوبي نشان مي دهد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٧ مصرف سرانه آلومينيوم در ژاپن ٢١ کيلوگرم و در کره ١١ کيلوگرم است. در حالي كه اين دو کشور به هيچ وجه توليد کننده آلومينيوم نيستند اما بزرگ ترين مصرف کننده آن درشرق آسيا مي باشند[١].
آلومينيوم، عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي علامت Al و عـدد اتمـي ١٣ مـي باشـد .
آلومينيوم که عنصري نقرهاي و انعطاف پذير است، عمدتﹰا به صـورت سـنگ معـدن بوکـسيت يافـت ميشود و از نظر مقاومتي که در برابر اکـسيداسيون دارد، همچنـين وزن و قـدرت آن، قابـل توجـه است. آلومينيوم يک فلز واکنش گر است و نميتواند از سنگ معدن آن، بوکـسيت (Al2O) از طريـق کاهش با کربن جدا شود ولي ميتوان آن را از طريق الكتروليز جداسازي نمود. ا يـن فلـز در محلـول اکسيده شده، سپس به صورت فلز خالص جدا ميشود، لذا بدين منظور ، سنگ معدن بايد درون يـک مايع قرار بگيرد. اما بوکسيت داراي نقطه ذوب بالايي است (٢٠٠٠ درجه سانتي گراد) که تأمين اين مقدار انرژي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. در ايران، مـشكل كمبـود آلومينيـوم از طريـق بازگشايي خطوط اعتباري در کشورهاي همسايه و واردات مرتفع ميگردد.
ماده اوليه براي توليد آلومينيوم، پودر آلومينا است كه به دليل ميل تركيبي شديد با اكسيژن، به صورت آزاد در طبيعت يافت نمي شود. اين ماده مهم به صورت سنگ بوكسيت وجود دارد كه پس از استخراج در معدن، از هر ٤ كيلوگرم آن ٢ كيلوگرم پودر آلومينا به دست مي آيد كه از هر ٢ كيلوگرم پودر آلومينا نيز با روش الكتروليز ١ كيلوگرم فلز آلومينيوم توليد مي شود. آلومينا به تنهايي با استحصال و فرآوري يكي از مواد معدني، بوكسيت، نفلين سينيت يا آلونيت تهيه مي شود.
نفلين س ينيت كه شامل آلوم ينوسيليکات سديم و پتاسيم م ي باشد، داراي حدود ٢٠ درصـد آلومينـابوده و بنابراين مي تواند منبع مناسبي براي توليد آلومينا باشـد. ايـ ن کـان ي كـه در منـاطق مختلـفکشور از جمله آذربايجان شرق ي يافت م ي شود در صـنايع ش يـ شه، سـراميک و سـيمان کـاربرد دارد.
ايران نخستين كشور خاورميانه مي باشد كه توليد آلومينا از نفلين سينيت را آغاز كرده است.

در كشورهاي صنعت ي غر ب، آلومينا از بوکسيت توليد مي شود كه ايـن امـر در انحـصار شـركت هـاي بزرگ م ي باشد. از آن جا که استفاده از نفلين در توليد آلومينا احتياج به سرمايه گذاري مجدد در اينزمينه و متوقف نمودن سرمايهگذاري هاي قبلـي توليـد آلومينـا از بوکـسيت دارد، توليـد كننـدگانمذكور سعي در حفظ و ادامه روش سنتي و کنوني توليد آلومينا از بوکسيت را دارند.
توليد آلومينا از نفلين كه قب ﹰلا از سوي كارشناسان داخلي چندان جدي گرفتـه نمـي شـد و ايـرادات بسياري از جمله غير اقتصادي بودن به آن وارد شده بود بـه دليـل عـدم آلـودگي محـيط زيـست و تأمين خوراك براي چهار صنعت جانبي، ابهامـات بـه وجـود آ مـده را برطـرف نمـوده و راه را بـراي اجراي اين تكنولوژي هموار كرد.
نظر به نياز روزافزون كشور به محصول آلومينا براي استفاده در صنعت آلومينيوم كـشور و اقـداماتاوليه براي توليد اين محصول از سنگ نفلين سينيت و نو بودن ايـن بحـث، همچنـين بـا توجـه بـهاينكه بعضي از كارشناسان معتقدند، طرح توليد آ لومينيم از نفلين سينيت در ايران، غيـر اقتـصاديميباشد، تحليل اقتصادي آن در توليدات مختلف و تـأثير ميـزان توليـد بـر پارامترهـاي اقتـصادي، موضوع اين پايان نامه مي باشد.
ابتدا در فصل دوم اطلاعاتي در مورد توليد آلومينا در ايران و جهـان و بـازار مـصرف آن آورده شـدهاست. سپس توليد آلومينا از نفلين سينيت و محصولات جانبي آن در فصل سوم تـشريح مـي گـردد.
در ادامه در فصل چهارم، به توضيحي در مورد مسائل اقتصادي ، اصول اساسـي اقتـصاد مهندسـي وپارامترهاي اقتصادي پرداخته خواهد شد. د ر فصل پنجم ، پارامترهاي اقتصادي ظرفيتهاي مختلـفتوليد بر اساس توليد ۲۰۰ هزا ر تن برآورد و محاسـبه گرديـده اسـت. در نهايـت ، تحليـل اقتـصاديظرفيتهاي مختلف توليد همراه با آناليز حساسيت و همچنين آناليز و تحليل توليـدات مختلـف درفصل ششم انجام شده و در پايان در فصل هفت م، نتايج بهدست آمده از ايـن پژوهش جمـعبنـدي وارائه شده است.

تحليل و بررسي تأثير ميزان توليد بر سوددهي توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب

تحليل و بررسي تأثير ميزان توليد بر سوددهي توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب

فص ل دوم
آلومينا در ايران و جهان

۲ ‐ تولي دات و مصارف آلومينا
آلومينا به خاطر داشتن ويژگيهايي همچون خواص مكانيكي، حرارتي، الكتريكي، مغناطيسي، نوري،هستهاي، شيميايي و خواص كلوئيدي فوقالعاده، مادهاي متمايز بوده و به عنوان يكي از مـواد اوليـهسراميك در سراميك هاي متداول و سراميك هاي مهندسي و مدرن نقش اساسي دارد.
بازار آلومينا را ميتوان به دو گروه اصلي آلوميناي متالورژيكي١ و آلوميناي غير متالورژيكي ٢ تقسيمنمود. مصرف آلوميناي متالورژيكي در صنايع ذوب آلومينيوم و در سلولهاي الكتروليز ميباشـد كـهحدود ٩٠ درصد از مصرف آلومينا در جهان مربوط بـه ايـن بخـش اسـت . دامنـه مـصرف آلومينـايغيرمتالورژيكي متنوع بوده و به دو شكل هيدراته و كلسينه در صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد.
آلوميناي هيدراته (با روش باير) در صنايع كاغذسازي، چسب، صنايع شيميايي، خمير دندان و رزين ها مصرف دارد. مصارف آلوميناي كلسينه در صنايع پوليشكاري، سراميك ها و به عنوان ساينده و نيز به عنوان نسوز در صنايع فولاد مي باشد.

۲ ‐۱ ‐ آلومينا در ايران
در حال حاضر تنها كارخانه توليدكننده آلومينا در ايران كارخانه جاجرم خراسان شمالي واقع در ۱۷۵ كيلومتري جنوبغرب شهرستان بجنورد ميباشد كه با راه اندازي اين كارخانه در سال ۱۳۸۱، توليد اولين محصول آلومينا در ايران آغاز شد. معدن بوكسيت جاجرم – با ذخيره ۲۰ ميليون تن كانسنگ عمدتﹰا دياسپوري – از نظر عيار و ميزان ذخيره، قابل قياس با ذخاير بوكسيت دنياست. استفاده آلومينا در ايران از سال ۱۳۵۲ با بهره برداري از كارخانه ذوب آلومينيوم اراك شروع شده است. اين كارخانه تمام آلوميناي مورد نياز خود را قبل از راه اندازي كارخانه آلوميناي جاجرم از طريق واردات تأمين مينمود و از آن پس بخشي از خوراك خود را از اين كارخانه و مابقي را از خارج وارد مينمايد.
1 – MGA
2 – NMGA
ايرالکو و آلومينيوم المهدي ۲ واحد توليد آلومينيوم اوليه در کشور مي باشند كه ظرفيت توليـد ايـن دو واحد به ترتيب ۱۲۰ و ۱۱۰ هزار تن بوده و در مجموع ۲۳۰ هزار تن در کل کشور است. مجتمع آلومينيوم المهدي بندرعباس بهره برداي آن در سال ۱۳۷۰شروع شده است.

۲ ‐۲ ‐ آلومينا در جهان
۵۱ واحد توليد آلومينا در سال ۲۰۰۳، با مجموع ظرفيت بالغ بر۶۰ ميليون تن در جهان فعال بـودهكه از اين تعداد، ۱۱ واحد در آمريكاي لاتين، ۹ واحـد در كـشورهاي CIS (آذربايجـان، قزاقـستان،روسيه و اكراين)، ۶ واحد در چين، ۷ واحد در آسيا، ۶ واحد در اروپا، ۶ واحد در استراليا، ۵ واحد در آمريكاي شمالي و يك واحد در آفريقا (گينه) فعاليت داشته اند[۱].
در سال ۱۹۹۴، كشورهاي استراليا، آمريكاي لاتين و آمريكاي شمالي بيش از ۵۰ درصد از توليد جهان را به خود اختصاص دادند، در همين سال چين با توليد ۸/۱ ميليون تن در سال، ۴/۴ درصد از توليد جهاني را دارا بود. در حالي كه در سال ۲۰۰۲ سهم آمريكاي شمالي از ۲/۱۳ درصد به ۸/۹ درصد توليد جهاني كاهش و سهم چين از ۴/۴ درصد به ۷/۹ درصد توليد جهاني در سال ۲۰۰۲ افزايش يافت[۱].
توليد كشورهاي CIS از حدود ۸/۳ ميليون تن (۲/۹ درصد) در سال ۱۹۹۴ به ۹/۵ ميليون تن
(۷/۱۰ درصد) در سال ۲۰۰۲ افزايش داشته است[۱].
استراليا، چين، برزيل، ايالات متحده آمريكا و جامائيكا، در بين كشورهاي توليد كننده در سال ۲۰۰۸، به ترتيب در رتبه هاي اول تا پنجم قرار دارند كه اين پنج كشور مجموعﹰا ۶۵ درصد از توليد جهاني را به خود اختصاص داده اند. همچنين در سال ۲۰۰۸ استراليا حدود ۳۱ درصد از توليد جهاني، چين ۵/۱۳ درصد، برزيل ۹ درصد و ايالات متحده آمريكا ۲/۶ درصد از توليد جهاني را خواهند داشت. هندوستان با ۴/۳ ميليون تن توليد در سال ۲۰۰۸ رتبه ششم جهان را دارد[۱].
در چين در سال ۲۰۰۲ شش واحد توليد آلومينا با مجموع ظرفيت ۳۹۳ هزار تن فعال بودند، در حالي كه در سال ۲۰۰۴ مجموع ظرفيت كارخانجات توليد آلومينا اين كشور به ۶۶۵۰ هزار تن رسيده و پيش بيني شده است در پايان سال ۲۰۰۸ با اجراي پروژه هاي جديد و افزايش ظرفيت واحدهاي موجود، به ۱۰۰۵۰ هزار تن برسد[۱].

تغييرات ظرفيت واحدهاي توليد آلومينا در مناطق مختلف جهان طي سال هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ نشان مي دهد كه ميزان ظرفيت توليد آلومينا در جهان از ۵۱ ميليون تن در سال ۱۹۹۶ با ۱۹ درصد افزايش به حدود ۶۰ ميليون تن در سال ۲۰۰۲ رسيده است. جدول زير خلاصهاي از قيمت فروش آلومينا در كشورهاي مختلف در سال ۱۳۸۶ ميباشد.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان