انتخاب صفحه

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲- تولیدات و مصارف آلومینا ………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۱- آلومینادر ایران …………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۲- آلومینا در جهان ………………………………………………………………………………………………………..۷
۳- تولید آلومینااز نفلین سینیت …………………………………………………………………………………………..۱۱
۳-۱- خلاصه ای از فرآیند تولید آلومینا از نفلین سینیت………………………………………………………………..۱۳
۳-۲- محصولات جانبی…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۴- اقتصاد تولید آلومینا ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۴-۱- روش های ارزیابی اقتصادی پروژه…………………………………………………………………………………..۲۱
۴-۲- هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۳- سود ………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۴- سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۴-۵- بهره ………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۴-۶- استهلاک ………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۴-۷- سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۸- هزینه های پیش بینی نشده ……………………………………………………………………………………..۲۷
۴-۹- سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۱۰- هزینه جاری سالانه……………………………………………………………………………………………..۲۸
۴-۱۱- جریان نقدینگی ………………………………………………………………………………………………….۲۸
۵- تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب………………………………………………………………………………۲۹
۵-۱- کلیات……………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۵-۲- مبانی و مفروضات ………………………………………………………………………………………………..۳۳
۵-۳- روش پیش بینی قیمت های فروش و هزینه ها ……………………………………………………………..۳۵
۵-۴- مصارف و تولیدات کارخانه………………………………………………………………………………………..۳۶
۵-۵- برآورد هزینه های سرمایهگذاری………………………………………………………………………………..۳۸
۵-۶- هزینه جاری سالانه………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-٧- استهلاک ………………………………………………………………………………………………………….۶٩
۵-٨- برآورد فروش سالانه……………………………………………………………………………………………..٧٢
۵-٩- گردش وجوه نقدی ………………………………………………………………………………………………٧٢
۵-١٠- شاخص های مالی…………………………………………………………………………………………….٧۵
۶- تحلیل اقتصادی ظرفیت های مختلف تولید………………………………………………………………………۷۸
۶-۱- آنالیز حساسیت………………………………………………………………………………………………….۷۸
۶-۲- آنالیز تولیدات……………………………………………………………………………………………………..۹۵
۷- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

فهرست جداول

جدول۲-۱- میزان تولید آلومینیوم در ایران در سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۰ …………………………………………………۶

جدول ۲-۲- قیمت فروش آلومینا در کشورهای مختلف………………………………………………………………….۱۰

جدول ۵-۱- مختصات رئوس محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………۲۹

جدول ۵-۲- مصارف و تولیدات کارخانه در تولید ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………۳۷

جدول ۵-۳- مصارف و تولیدات کارخانه در تولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………۱۰۸

جدول ۵-۴- مصارف و تولیدات کارخانه در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۰۸

جدول ۵-۵- مصارف و تولیدات کارخانه در تولید ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………..۱۰۹

جدول ۵-۶- خلاصه هزینه های سرمایه گذاری در تولید ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………..۳۹

جدول ۵-۷- خلاصه هزینه های سرمایه گذاری در تولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………..۱۱۰

جدول ۵-۸- خلاصه هزینه های سرمایه گذاری در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………….۱۱۱

جدول ۵-۹- خلاصه هزینه های سرمایه گذاری در تولید ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………….۱۱۲

جدول ۵-۱۰- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پروسس در تولید ۲۰۰ هزار تن ………………………………………………….۴۱

جدول ۵-۱۱- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پایپینگ در تولید ۲۰۰ هزار تن……………………………………………………..۴۲ جدول ۵-۱۲- ماشین آلات و تجهیزات اصلی یوتیلیتی در تولید ۲۰۰ هزار تن……………………………………………………۴۳ جدول ۵-۱۳- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پروسس در تولید ۳۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۳ جدول ۵-۱۴- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پایپینگ در تولید ۳۰۰ هزار تن……………………………………………………۱۱۴ جدول ۵-۱۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی یوتیلیتی در تولید ۳۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۱۵ جدول ۵-۱۶- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پروسس در تولید ۴۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۶ جدول ۵-۱۷- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پایپینگ در تولید ۴۰۰ هزار تن……………………………………………………۱۱۷ جدول ۵-۱۸- ماشین آلات و تجهیزات اصلی یوتیلیتی در تولید ۴۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۱۸
جدول ۵-۱۹- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پروسس در تولید ۵۰۰ هزار تن ………………………………………………….۱۱۹ جدول ۵-۲۰- ماشین آلات و تجهیزات اصلی پایپینگ در تولید ۵۰۰ هزار تن…………………………………………………….۱۲۰ جدول ۵-۲۱- ماشین آلات و تجهیزات اصلی یوتیلیتی در تولید ۵۰۰ هزار تن…………………………………………………..۱۲۱ جدول ۵-۲۲- برآورد ماشینآلات و تجهیزات جانبی در تولید ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………۴۴ جدول ۵-۲۳- برآورد ماشین آلات و تجهیزات جانبی در تولید ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۲ جدول ۵-۲۴- برآورد ماشین آلات و تجهیزات جانبی در تولید ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۳ جدول ۵-۲۵- برآورد ماشین آلات و تجهیزات جانبی در تولید ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………..۱۲۴ جدول ۵-۲۶- احد اث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ریالی)، تولید ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………..۴۵
جدول ۵-۲۷- احداث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ارزی)، ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۵-۲۸- احد اث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ریالی)، ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
جدول ۵-۲۹- احداث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ارزی)، ۳۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶ جدول ۵-۳۰- احداث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، اندازه گیری و سیستم های ارتباطی
(ریالی)، ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷
جدول ۵-۳۱- احد اث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ارزی)، ۴۰۰ هزارتن …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
جدول ۵-۳۲- احد اث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ریالی)، ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
جدول ۵-۳۳- احد اث سیستمهای برق، کنترل، نظارت، انـدازهگیـری و سیـستمهـای ارتبـاطی
(ارزی)، ۵۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
جدول ۵-۳۴- هزینههای عملیات ساختمانی، تسطیح و محوطهسـازی (ریـالی ) در تولیـد ۲۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
جدول ۵-۳۵- هزینههای عملیات ساختمانی، تـسطیح و محوطـهسـازی (ارزی) در تولیـد ۲۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
جدول ۵-۳۶- هزینههای عملیات ساختمانی، تسطیح و محوطهسـازی (ریـالی ) در تولیـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
جدول ۵-۳۷- هزینههای عملیات ساختمانی، تـسطیح و محوطـهسـازی (ارزی) در تولیـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
جدول ۵-۳۸- هزینههای عملیات ساختمانی، تسطیح و محوطهسـازی (ریـالی ) در تولیـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
جدول ۵-۳۹- هزینههای عملیات ساختمانی، تـسطیح و محوطـهسـازی (ارزی) در تولیـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
جدول ۵-۴۰- هزینههای عملیات ساختمانی، تسطیح و محوطهسـازی (ریـالی ) در تولیـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
جدول ۵-۴۱- هزینههای عملیات ساختمانی، تـسطیح و محوطـهسـازی (ارزی) در تولیـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۶
جدول ۵-۴۲- هزینه انتقال آب به کارخانه در تولید ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………………۵۰ جدول ۵-۴۳- هزینه انتقال آب به کارخانه در تولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………….۱۳۷ جدول ۵-۴۴- هزینه انتقال آب به کارخانه در تولید ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………………….۱۳۷ جدول ۵-۴۵- هزینه انتقال آب به کارخانه در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………..۱۳۷ جدول ۵- ۴۶- هزینه تأمین و انتقال گاز در تولید ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………………….۵۰ جدول ۵-۴۷- هزینه تأمین و انتقال گاز در تولید ۳۰۰ هزارتن …………………………………………………………………….۱۳۸ جدول ۵-۴۸- هزینه تأمین و انتقال گاز در تولید ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………۱۳۸ جدول ۵-۴۹- هزینه تأمین و انتقال گاز در تولید ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………۱۳۸ جدول ۵-۵۰- هزینه لوازم اداری، رفاهی و آزمایشگاهی…………………………………………………………………………..۵۱ جدول ۵-۵۱- هزینه های راه اندازی، نظارت بر اجرا و تحویل موقت……………………………………………………………….۵۱ جدول ۵-۵۲- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………..۵۲ جدول ۵-۵۳- دانش فنی، مطالعات زیربنایی، خدمات مهندسی …………………………………………………………………۵۳
جدول ۵-۵۴- هزینه های پیش بینی نشده ………………………………………………………………………………………..۵۳ جدول ۵-۵۵- برآورد سرمایه درگردش در تولید ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………۵۵ جدول ۵-۵۶- برآورد سرمایه درگردش در تولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………۱۳۹ جدول ۵-۵۷- برآورد سرمایه درگردش در تولید ۴۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۴۰ جدول ۵-۵۸- برآورد سرمایه درگردش در تولید ۵۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۴۱ جدول ۵-۵۹- برآورد هزینه جاری در تولید ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………..۵۶ جدول ۵-۶۰- برآورد هزینه جاری در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۴۲ جدول ۵-۶۱- برآورد هزینه جاری در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۴۳
جدول ۵-۶۲- برآورد هزینه جاری در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………….۱۴۴ جدول ۵-۶۳- هزینه مواد اولیه و مصرفی در تولید ۲۰۰ هزارتن …………………………………………………………………..۵۷ جدول ۵-۶۴- برآورد مصرف سوخت در تولید ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۵۸ جدول ۵-۶۵- برآورد لاستیک مصرفی در تولید ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۵۹ جدول ۵-۶۶- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۲۰۰ هزارتن ……………………………………………………………۶۰ جدول ۵-۶۷- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………………۱۴۵ جدول ۵-۶۸- برآورد مصرف سوخت در تولید ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۴۶ جدول ۵-۶۹- برآورد مصرف لاستیک در تولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۱۴۷ جدول ۵-۷۰- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۴۸ جدول ۵-۷۱- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۴۸ جدول ۵-۷۲- برآورد مصرف سوخت در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۴۹ جدول ۵-۷۳- برآورد مصرف لاستیک در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۱۵۰ جدول ۵-۷۴- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۵۱ جدول ۵-۷۵- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………..۱۵۱ جدول ۵-۷۶- برآورد مصرف سوخت در تولید ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………….۱۵۲ جدول ۵-۷۷- برآورد مصرف لاستیک در تولید ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………..۱۵۳ جدول ۵-۷۸- برآورد مواد اولیه و جانبی مصرفی در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………..۱۵۴ جدول ۵-۷۹- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفکیک واحدها در تولید ۲۰۰ هزارتن ……………………………..61
جدول ۵-۸۰- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دستمزد کارخانه در تولید ۲۰۰ هزارتن ………………………………..62
جدول ۵-۸۱- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفکیک واحدها در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………….154
جدول ۵-۸۲- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دستمزد کارخانه در تولید ۳۰۰ هزارتن ……………………………….155
ادامه جدول ۵-۸۲- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دسـتمزد کارخانـه در تولیـد ۳۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
جدول ۵-۸۳- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفکیک واحدها در تولید ۴۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
جدول ۵-۸۴- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دستمزد کارخانه در تولید ۴۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۸
ادامه جدول ۵-۸۴- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دسـتمزد کارخانـه در تولیـد ۴۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
جدول ۵-۸۵- برآورد تعداد پرسنل و حقوق و دستمزد به تفکیک واحدها در تولید ۵۰۰ هزارتن
………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
جدول ۵-۸۶- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دستمزد کارخانه در تولید ۵۰۰ هـزارتن
…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱
ادامه جدول ۵-۸۶- جزئیات مربوط به برآورد هزینه حقوق و دسـتمزد کارخانـه در تولیـد ۵۰۰
هزارتن…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

جدول ۵-۸۷- برآورد هزینه مصرف آب سالانه در تولید ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………..۶۳ جدول ۵-۸۸- برآورد هزینه مصرف آب سالانه در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۸۹- برآورد هزینه مصرف آب سالانه در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۹۰- برآورد هزینه مصرف آب سالانه در تولید ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………….۱۶۳ جدول ۵-۹۱- بهای واحد انرژی برق در ساعات مختلف…………………………………………………………………………….۶۳ جدول ۵-۹۲- هزینه برق مصرفی کارخانه در تولید ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………….۶۴ جدول ۵-۹۳- هزینه برق مصرفی کارخانه در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………۱۶۴ جدول ۵-۹۴- هزینه برق مصرفی کارخانه در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………….۱۶۴ جدول ۵-۹۵- هزینه برق مصرفی کارخانه در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………..۱۶۴ جدول ۵-۹۶- برآورد هزینه تعمیر و نگهداری سالانه در تولید ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………….۶۶ جدول ۵-۹۷- برآورد هزینه تعمیر و نگهداری سالانه در تولید ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………۱۶۶ جدول ۵-۹۸- برآورد هزینه تعمیر و نگهداری سالانه در تولید ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………..۱۶۷ جدول ۵-۹۹- هزینه پیش بینی شده در تولیدات مختلف ………………………………………………………………………….۶۷ جدول ۵-۱۰۰- هزینه بیمه دارایی ها در تولید ۲۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………….۶۸ جدول ۵-۱۰۱- هزینه بیمه دارایی ها در تولید ۳۰۰ هزارتن ……………………………………………………………………..۱۶۸ جدول ۵-۱۰۲- هزینه بیمه دارایی ها در تولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………….۱۶۹ جدول ۵-۱۰۳- هزینه بیمه دارایی ها در تولید ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………۱۷۰ جدول ۵-۱۰۴ هزینه های غیر عملیاتی (عمومی) در تولیدهای مختلف…………………………………………………………۶۹ جدول ۵-۱۰۸- هزینه استهلاک درتولید ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………..۷۰ اجدول ۵-۱۰۸- هزینه استهلاک درتولید ۲۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………۷۱

جدول ۵-۱۰۹- هزینه استهلاک درتولید ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………….۱۷۱

جدول ۵-۱۰۹- هزینه استهلاک درتولید ۳۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………۱۷۲ جدول ۵-۱۱۰- هزینه استهلاک درتولید ۴۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………….۱۷۳ ادامه جدول ۵-۱۱۰- هزینه استهلاک درتولید ۴۰۰ هزارتن………………………………………………………………………..۱۷۴ جدول ۵-۱۱۱- هزینه استهلاک درتولید ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………….۱۷۵ ادامه جدول ۵-۱۱۱- هزینه استهلاک درتولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………۱۷۶ جدول ۵-۱۱۲- برآورد فروش سالانه محصولات در تولید ۲۰۰ هزارتن……………………………………………………………..۷۲ جدول ۵-۱۱۳- برآورد فروش سالانه محصولات در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۷۷ جدول ۵-۱۱۴- برآورد فروش سالانه محصولات در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………….۱۷۷ جدول ۵-۱۱۵- برآورد فروش سالانه محصولات در تولید ۵۰۰ هزارتن……………………………………………………………۱۷۷ جدول ۵-۱۱۶- جریان نقدی در تولید ۲۰۰ هزارتن ………………………………………………………………………………….۷۳ اجدول ۵-۱۱۶- جریان نقدی در تولید ۲۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………..۷۴ جدول ۵-۱۱۷- جریان نقدی در تولید ۳۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………..۱۷۸ ادامه جدول ۵-۱۱۷- جریان نقدی در تولید ۳۰۰ هزارتن……………………………………………………………………………۱۷۹ جدول ۵-۱۱۸- جریان نقدی در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………۱۸۰ جدول ۵-۱۱۸- جریان نقدی در تولید ۴۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………………۱۸۱ جدول ۵-۱۱۹- جریان نقدی در تولید ۵۰۰ هزارتن………………………………………………………………………………….۱۸۲ ادامه جدول ۵-۱۱۹- جریان نقدی در تولید ۵۰۰ هزارتن…………………………………………………………………………..۱۸۳ جدول ۵-۱۲۰- نرخ بازده داخلی برای میزان تولیدهای مختلف …………………………………………………………………..۷۶ جدول ۵-۱۲۱- دوره عادی بازگشت سرمایه…………………………………………………………………………………………۷۷

جدول ۶-۱- نرخ بازگشت داخلی و دوره برگشت سرمایه در تولیدات متفاوت……………………………………………………۹۶ جدول ۶-۲- تغییرات نرخ بازگشت داخلی – قیمت فروش …………………………………………………………………………۹۹ جدول ۶-۳- تغییرات نرخ بازگشت داخلی – هزینه سرمایه گذاری………………………………………………………………۱۰۱ جدول ۶-۴- تغییرات نرخ بازگشت داخلی – هزینه های جاری ………………………………………………………………….۱۰۳ جدول ۷-۱- بررسی امتیاز پارامترهای اقتصادی و آنالیزهای حساسیت ظرفیت های متفاوت
………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

فهرست نمودارها

نمـودار ۶-۱- آنـالیز حـساسیت نـرخ بـازده داخلـی بـه قیمـت فـروش، هزینـه هـای جـاری و
سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

نمودار ۶-۲- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به قیمت فروش ……………………………………………………………..۸۰

نمودار ۶-۳- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به قیمت فروش……………………………………………………………۸۱

نمودار ۶-۴- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های سرمایه گذاری …………………………………………….۸۱

نمودار ۶-۵- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینه های سرمایه گذاری ……………………………………………۸۲

نمودار ۶-۶- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های جاری………………………………………………………….82

نمودار ۶-۷- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینههای جاری…………………………………………………….۸۳

نمـودار ۶-۸- آنـالیز حـساسیت نـرخ بـازده داخلـی بـه قیمـت فـروش، هزینـه هـای جـاری و
سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

نمودار ۶-۹- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به قیمت فروش ………………………………………………………………۸۴

نمودار ۶-۱۰- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به قیمت فروش………………………………………………………….۸۵

نمودار ۶-۱۱- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های سرمایه گذاری ……………………………………………۸۵

نمودار ۶-۱۲- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینه های سرمایه گذاری…………………………………………..۸۶

نمودار ۶-۱۳- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های جاری…………………………………………………………۸۶

نمودار ۶-۱۴- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینه های جاری……………………………………………………..۸۷

نمودار ۶-۱۵- آنـالیز حـساسیت نـرخ بـازده داخلـی بـه قیمـت فـروش، هزینـههـای جـاری و
سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
نمودار ۶-۱۶- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به قیمت فروش……………………………………………………………..۸۸

نمودار ۶-۱۷- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به قیمت فروش…………………………………………………………..۸۹
نمودار ۶-۱۸- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های سرمایه گذاری ……………………………………………..۸۹

نمودار ۶-۱۹- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینه های سرمایه گذاری……………………………………………۹۰

نمودار ۶-۲۰- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های جاری………………………………………………………….۹۰

نمودار ۶-۲۱- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینههای جاری………………………………………………………..۹۱

نمودار ۶-۲۲- آنـالیز حـساسیت نـرخ بـازده داخلـی بـه قیمـت فـروش، هزینـههـای جـاری و
سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

نمودار ۶-۲۳- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به قیمت فروش…………………………………………………………….۹۲

نمودار ۶-۲۴- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به قیمت فروش…………………………………………………………93

۹۳ نمودار ۶-۲۵- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های سرمایه گذاری ……………………………………….۹۳

نمودار ۶-۲۶- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینه های سرمایه گذاری………………………………………….۹۴

نمودار ۶-۲۷- آنالیز حساسیت نرخ بازده داخلی به هزینه های جاری……………………………………………………….۹۴

نمودار ۶-۲۸- آنالیز حساسیت ارزش خالص فعلی به هزینههای جاری…………………………………………………….۹۵

نمودار ۶-۲۹- آنالیز نرخ بازگشت داخلی در میزان تولید مختلف …………………………………………………………….۹۶

نمودار ۶-۳۰- آنالیز نرخ بازگشت داخلی در میزان تولید مختلف …………………………………………………………….۹۷

نمودار ۶-۳۱- آنالیز ارزش خالص فعلی در میزان تولید مختلف……………………………………………………………….۹۷

نمودار ۶-۳۲- آنالیز ارزش خالص فعلی در میزان تولید مختلف……………………………………………………………….۹۸

نمودار ۶-۳۳- آنالیز نرخ بازگشت داخلی _ قیمت فروش، در میزان تولید مختلف…………………………………………..۱۰۰

نمودار ۶-۳۴- آنالیز نرخ بازگشت داخلی _ سرمایه گذاری، در میزان تولید مختلف ……………………………………….۱۰۲

نمودار ۶-۳۴- آنالیز نرخ بازگشت داخلی_ هزینههای جاری، در میزان تولید مختلف……………………………………….۱۰۴

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱- قیمت آلومینا ……………………………………………………………………………………………………………۸

شکل ۲-۲- تولیدات کشورها………………………………………………………………………………………………………..۹

شکل ۳-۱- نمای شماتیک تولید آلومینا از نفلین سینیت……………………………………………………………………….۱۴

شکل ۳-۲- فلوچارت مراحل استحصال آلومینا …………………………………………………………………………………..۱۶

شکل ۳-۳- نمایی از فرآیند تولید آلومینا از نفلین سینیت……………………………………………………………………..۱۸

شکل ۳-۴- روند پروسس تولید آلومینا از نفلین سینیت ……………………………………………………………………..20

۲۰ شکل ۵-۱- نمایی از محدوده کارخانه………………………………………………………………………………………..۳۰

شکل ۵-۲- نمایی از محدوده کارخانه……………………………………………………………………………………………۳۱

 

فص ل او ل
کلیات

۱ ‐ کلیات
امروزه جهان بدون آلومینیوم برای کسانی که با صنایع اتومبیل سازی، هواپیما سازی، کشتی سازی، ساختمان سازی، صنایع گوناگون نظامی، قطعات الکتریکی، لوازم خانگی و هزاران مورد دیگر صنعتی سروکار دارند، تصوری غیر ممکن و ناشدنی است و به همین دلیل کشورها سرمایه گذاری های کلانی برای دستیابی به این فلز استراتژیک کرده اند. ارزش آلومینیوم برای مدتی در هنگام پیدایش از طـلابیشتر بود، اما بعد از ابداع یـک روش آسـان بـرای اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قیمـت آن رو بـهکاهش گذاشت و سقوط کرد. آلومینیوم از نظر کیفیت و ارزش کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریبﹰا در تمامی بخش های صنعت دارای اهمیت می باشد. آلومینیوم خالص، نرم و ضعیف اسـت امـا می تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس، منیزیوم، منگنز، سیلیکون و دیگـر عناصـر بوجـود آورد که این آلیاژها وی ژگیهای مفید گونـاگونی دارنـد و اجـزای مهـم هواپیماهـا و راکـت هـا را تـشکیلمی دهند. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیون ها محـصول مختلـف بـه کـار مـی رود و در جهـان اقتصاد، عنصر بسیار مهمی است. اجزای سازه هایی که از آلومین یـوم سـاخته مـی شـوند ، در صـنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه هایی کـه در آن هـا وزن، پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد. برای کاهش وزن وسایل نقلیه، دو روش ساختن وسیله نقلیه کوچک تر و استفاده از مواد سبک تر برای جبران اضافه وزن در اولویت قرار دارد. کوچک نمودن خودرو، نازک کردن بدنه، تو خـالی کـردن پروفیـل هـای تـشکیل دهنـده و استفاده از آلومینیوم از راه های کاهش وزن خودروها می باشد. استفاده از آلومینیوم سبب ۵٠ درصـد سبکتر شدن خودرو میشود. در صد سال گذشته تولید آلومینیوم در جهان بیش از چند تن نبـوده است و این در حالی است که امروزه تولید این فلز به بیش از ۵٠ میلیون تن در سال رسـیده اسـت.
هماکنون تجارت جهانی آلومینیوم نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است که تقریبﹰا یـکسوم تجارت جهانی نفت است و سیر صعودی این ارقام همچنان ادامه دارد.
مقایسه مصرف آلومینیوم در کشورهای مختلف، میزان توسعه یافتگی کشورها در این صنعت را به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٧ مصرف سرانه آلومینیوم در ژاپن ٢١ کیلوگرم و در کره ١١ کیلوگرم است. در حالی که این دو کشور به هیچ وجه تولید کننده آلومینیوم نیستند اما بزرگ ترین مصرف کننده آن درشرق آسیا می باشند[١].
آلومینیوم، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای علامت Al و عـدد اتمـی ١٣ مـی باشـد .
آلومینیوم که عنصری نقرهای و انعطاف پذیر است، عمدتﹰا به صـورت سـنگ معـدن بوکـسیت یافـت میشود و از نظر مقاومتی که در برابر اکـسیداسیون دارد، همچنـین وزن و قـدرت آن، قابـل توجـه است. آلومینیوم یک فلز واکنش گر است و نمیتواند از سنگ معدن آن، بوکـسیت (Al2O) از طریـق کاهش با کربن جدا شود ولی میتوان آن را از طریق الکترولیز جداسازی نمود. ا یـن فلـز در محلـول اکسیده شده، سپس به صورت فلز خالص جدا میشود، لذا بدین منظور ، سنگ معدن باید درون یـک مایع قرار بگیرد. اما بوکسیت دارای نقطه ذوب بالایی است (٢٠٠٠ درجه سانتی گراد) که تأمین این مقدار انرژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در ایران، مـشکل کمبـود آلومینیـوم از طریـق بازگشایی خطوط اعتباری در کشورهای همسایه و واردات مرتفع میگردد.
ماده اولیه برای تولید آلومینیوم، پودر آلومینا است که به دلیل میل ترکیبی شدید با اکسیژن، به صورت آزاد در طبیعت یافت نمی شود. این ماده مهم به صورت سنگ بوکسیت وجود دارد که پس از استخراج در معدن، از هر ۴ کیلوگرم آن ٢ کیلوگرم پودر آلومینا به دست می آید که از هر ٢ کیلوگرم پودر آلومینا نیز با روش الکترولیز ١ کیلوگرم فلز آلومینیوم تولید می شود. آلومینا به تنهایی با استحصال و فرآوری یکی از مواد معدنی، بوکسیت، نفلین سینیت یا آلونیت تهیه می شود.
نفلین س ینیت که شامل آلوم ینوسیلیکات سدیم و پتاسیم م ی باشد، دارای حدود ٢٠ درصـد آلومینـابوده و بنابراین می تواند منبع مناسبی برای تولید آلومینا باشـد. ایـ ن کـان ی کـه در منـاطق مختلـفکشور از جمله آذربایجان شرق ی یافت م ی شود در صـنایع ش یـ شه، سـرامیک و سـیمان کـاربرد دارد.
ایران نخستین کشور خاورمیانه می باشد که تولید آلومینا از نفلین سینیت را آغاز کرده است.

در کشورهای صنعت ی غر ب، آلومینا از بوکسیت تولید می شود که ایـن امـر در انحـصار شـرکت هـای بزرگ م ی باشد. از آن جا که استفاده از نفلین در تولید آلومینا احتیاج به سرمایه گذاری مجدد در اینزمینه و متوقف نمودن سرمایهگذاری های قبلـی تولیـد آلومینـا از بوکـسیت دارد، تولیـد کننـدگانمذکور سعی در حفظ و ادامه روش سنتی و کنونی تولید آلومینا از بوکسیت را دارند.
تولید آلومینا از نفلین که قب ﹰلا از سوی کارشناسان داخلی چندان جدی گرفتـه نمـی شـد و ایـرادات بسیاری از جمله غیر اقتصادی بودن به آن وارد شده بود بـه دلیـل عـدم آلـودگی محـیط زیـست و تأمین خوراک برای چهار صنعت جانبی، ابهامـات بـه وجـود آ مـده را برطـرف نمـوده و راه را بـرای اجرای این تکنولوژی هموار کرد.
نظر به نیاز روزافزون کشور به محصول آلومینا برای استفاده در صنعت آلومینیوم کـشور و اقـداماتاولیه برای تولید این محصول از سنگ نفلین سینیت و نو بودن ایـن بحـث، همچنـین بـا توجـه بـهاینکه بعضی از کارشناسان معتقدند، طرح تولید آ لومینیم از نفلین سینیت در ایران، غیـر اقتـصادیمیباشد، تحلیل اقتصادی آن در تولیدات مختلف و تـأثیر میـزان تولیـد بـر پارامترهـای اقتـصادی، موضوع این پایان نامه می باشد.
ابتدا در فصل دوم اطلاعاتی در مورد تولید آلومینا در ایران و جهـان و بـازار مـصرف آن آورده شـدهاست. سپس تولید آلومینا از نفلین سینیت و محصولات جانبی آن در فصل سوم تـشریح مـی گـردد.
در ادامه در فصل چهارم، به توضیحی در مورد مسائل اقتصادی ، اصول اساسـی اقتـصاد مهندسـی وپارامترهای اقتصادی پرداخته خواهد شد. د ر فصل پنجم ، پارامترهای اقتصادی ظرفیتهای مختلـفتولید بر اساس تولید ۲۰۰ هزا ر تن برآورد و محاسـبه گردیـده اسـت. در نهایـت ، تحلیـل اقتـصادیظرفیتهای مختلف تولید همراه با آنالیز حساسیت و همچنین آنالیز و تحلیل تولیـدات مختلـف درفصل ششم انجام شده و در پایان در فصل هفت م، نتایج بهدست آمده از ایـن پژوهش جمـعبنـدی وارائه شده است.

تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

فص ل دوم
آلومینا در ایران و جهان

۲ ‐ تولی دات و مصارف آلومینا
آلومینا به خاطر داشتن ویژگیهایی همچون خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری،هستهای، شیمیایی و خواص کلوئیدی فوقالعاده، مادهای متمایز بوده و به عنوان یکی از مـواد اولیـهسرامیک در سرامیک های متداول و سرامیک های مهندسی و مدرن نقش اساسی دارد.
بازار آلومینا را میتوان به دو گروه اصلی آلومینای متالورژیکی١ و آلومینای غیر متالورژیکی ٢ تقسیمنمود. مصرف آلومینای متالورژیکی در صنایع ذوب آلومینیوم و در سلولهای الکترولیز میباشـد کـهحدود ٩٠ درصد از مصرف آلومینا در جهان مربوط بـه ایـن بخـش اسـت . دامنـه مـصرف آلومینـایغیرمتالورژیکی متنوع بوده و به دو شکل هیدراته و کلسینه در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.
آلومینای هیدراته (با روش بایر) در صنایع کاغذسازی، چسب، صنایع شیمیایی، خمیر دندان و رزین ها مصرف دارد. مصارف آلومینای کلسینه در صنایع پولیشکاری، سرامیک ها و به عنوان ساینده و نیز به عنوان نسوز در صنایع فولاد می باشد.

۲ ‐۱ ‐ آلومینا در ایران
در حال حاضر تنها کارخانه تولیدکننده آلومینا در ایران کارخانه جاجرم خراسان شمالی واقع در ۱۷۵ کیلومتری جنوبغرب شهرستان بجنورد میباشد که با راه اندازی این کارخانه در سال ۱۳۸۱، تولید اولین محصول آلومینا در ایران آغاز شد. معدن بوکسیت جاجرم – با ذخیره ۲۰ میلیون تن کانسنگ عمدتﹰا دیاسپوری – از نظر عیار و میزان ذخیره، قابل قیاس با ذخایر بوکسیت دنیاست. استفاده آلومینا در ایران از سال ۱۳۵۲ با بهره برداری از کارخانه ذوب آلومینیوم اراک شروع شده است. این کارخانه تمام آلومینای مورد نیاز خود را قبل از راه اندازی کارخانه آلومینای جاجرم از طریق واردات تأمین مینمود و از آن پس بخشی از خوراک خود را از این کارخانه و مابقی را از خارج وارد مینماید.
1 – MGA
2 – NMGA
ایرالکو و آلومینیوم المهدی ۲ واحد تولید آلومینیوم اولیه در کشور می باشند که ظرفیت تولیـد ایـن دو واحد به ترتیب ۱۲۰ و ۱۱۰ هزار تن بوده و در مجموع ۲۳۰ هزار تن در کل کشور است. مجتمع آلومینیوم المهدی بندرعباس بهره بردای آن در سال ۱۳۷۰شروع شده است.

۲ ‐۲ ‐ آلومینا در جهان
۵۱ واحد تولید آلومینا در سال ۲۰۰۳، با مجموع ظرفیت بالغ بر۶۰ میلیون تن در جهان فعال بـودهکه از این تعداد، ۱۱ واحد در آمریکای لاتین، ۹ واحـد در کـشورهای CIS (آذربایجـان، قزاقـستان،روسیه و اکراین)، ۶ واحد در چین، ۷ واحد در آسیا، ۶ واحد در اروپا، ۶ واحد در استرالیا، ۵ واحد در آمریکای شمالی و یک واحد در آفریقا (گینه) فعالیت داشته اند[۱].
در سال ۱۹۹۴، کشورهای استرالیا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی بیش از ۵۰ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص دادند، در همین سال چین با تولید ۸/۱ میلیون تن در سال، ۴/۴ درصد از تولید جهانی را دارا بود. در حالی که در سال ۲۰۰۲ سهم آمریکای شمالی از ۲/۱۳ درصد به ۸/۹ درصد تولید جهانی کاهش و سهم چین از ۴/۴ درصد به ۷/۹ درصد تولید جهانی در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت[۱].
تولید کشورهای CIS از حدود ۸/۳ میلیون تن (۲/۹ درصد) در سال ۱۹۹۴ به ۹/۵ میلیون تن
(۷/۱۰ درصد) در سال ۲۰۰۲ افزایش داشته است[۱].
استرالیا، چین، برزیل، ایالات متحده آمریکا و جامائیکا، در بین کشورهای تولید کننده در سال ۲۰۰۸، به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند که این پنج کشور مجموعﹰا ۶۵ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سال ۲۰۰۸ استرالیا حدود ۳۱ درصد از تولید جهانی، چین ۵/۱۳ درصد، برزیل ۹ درصد و ایالات متحده آمریکا ۲/۶ درصد از تولید جهانی را خواهند داشت. هندوستان با ۴/۳ میلیون تن تولید در سال ۲۰۰۸ رتبه ششم جهان را دارد[۱].
در چین در سال ۲۰۰۲ شش واحد تولید آلومینا با مجموع ظرفیت ۳۹۳ هزار تن فعال بودند، در حالی که در سال ۲۰۰۴ مجموع ظرفیت کارخانجات تولید آلومینا این کشور به ۶۶۵۰ هزار تن رسیده و پیش بینی شده است در پایان سال ۲۰۰۸ با اجرای پروژه های جدید و افزایش ظرفیت واحدهای موجود، به ۱۰۰۵۰ هزار تن برسد[۱].

تغییرات ظرفیت واحدهای تولید آلومینا در مناطق مختلف جهان طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ نشان می دهد که میزان ظرفیت تولید آلومینا در جهان از ۵۱ میلیون تن در سال ۱۹۹۶ با ۱۹ درصد افزایش به حدود ۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۲ رسیده است. جدول زیر خلاصهای از قیمت فروش آلومینا در کشورهای مختلف در سال ۱۳۸۶ میباشد.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان