چکیده:

شاتون یکی از اجزای پرتولید در موتورهای احتراق داخلی است. شاتون تحت بارگذاری بسیار پیچیده ای قرار دارد. لذا تحلیل و تعیین دوام و اعمال هرگونه بهینه سازی نیازمند اطلاع دقیق از میزان و نحوه ی توزیع بارگذاری است. از نظر سینماتیکی، شاتون حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی میل لنگ انتقال می دهد. این عضو از نظر دینامیکی فشار محوری حاصل از احتراق وارد بر پیستون را به میل لنگ انتقال می دهد. شاتون بارهای پرچرخه در مرتبه های 118 تا 119 سیکل را تحمل می کند .از سویی مهم تر این که این بارگذاری پرچرخه در شرایط احتراق سیکل به صورت فشاری و در شرایط تخلیه به علت اینرسی به صورت کششی هستند. طراحی بهینه ی این قطعه در راندمان مصرف سوخت و نیز حصول قدرت بیش تر تأثیر مستقیم دارد. در این پژوهش تحلیل بسیار دقیقی از نیروهای وارد بر شاتون در شرایط کارکردی جهت استخراج  تنشهای وارده در یک سیکل عملکردی آن انجام شده است. برای این کار، ابتدا فشار احتراق از مدلی که نتایج آن با مقادیر واقعی مقایسه و اعتباربخشی شده به دست آمده است .سپس روابط سینماتیکی و دینامیکی حاکم بر مجموعه استخراج و نتایج آن در دور موتورهای مختلف با نتایج مدل پیاده شده در نرم افزار   ADAMS/View مقایسه و  صحتسنجی شده است. پس از آن تحلیل تنش در قالب دو مدل مختلف ارائه شده و نتایج حاصل از دو مدل با یکدیگر مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی:

شاتون موتور 457OM، تحلیل دینامیکی، تحلیل نیروها و تنش ها

توزیع تنش فون مایزز در شاتون متقارن شده

توزیع تنش فون مایزز در شاتون متقارن شده

فهرست عناوین

1 مفاهیم و کلیات ……………………………………………………………… 2

1 -1 – پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل حاضر جهت یافتن پاسخ پاره ای سؤالات و روشن نمودن برخی نقاط تاریک کار به مطالعه و بررسی پژوهش های پیشینِ صورت گرفته در این زمینه اختصاص دارد. از این طریق امکان بهره گیری از تجربیات سایر محققین در این زمینه ی خاص به وجود آمده و ادامه ی روندِ انجامِ پژوهش، با وضوح و سرعت بیش تری میسر شده است.

1 -2 – شاتون و عملکرد آن ………………………………………………………………………………………………………….. 2

شاتون ها به صورت گسترده ای در انواع موتورهای احتراق داخلی استفاده می شوند. در یک موتور احتراق داخلی با پیستون رفت و برگشتی، شاتون قطعه ای است که پیستون را به میل لنگ متصل می کند. از نظر سینماتیکی، شاتون حرکت رفت و برگشتی پیستون را به حرکت دورانی میل لنگ انتقال می دهد. از نظر دینامیکی فشار محوری حاصل از احتراق وارده بر پیستون را به میل لنگ انتقال می دهد. در شکل 11 نمایی از شاتون و مجموعه ی پیستون موتور 457OM نشان داده شده است.

در شکل 1-2 اجزای یک شاتون نمایش داده شده است .انتهای بالای شاتون با سوراخ کوچک تر که پین پیستون در آن قرار می گیرد، چشم کوچک نامیده می شود. انتهای پایینی که به میل لنگ متصل  میشود ،چشم بزرگ خوانده می شود که چشم بزرگ به صورت دو تکه ساخته می شود تا بتوان آن را را دور میل لنگ قرار داد. چشم بزرگ شاتون به شکل یک یاتاقان دو تکه است که متحرک نیز می باشد )یعنی میل لنگ در داخل این یاتاقان دارای چرخش می باشد(. نیمه ی بالایی این یاتاقان با ساق شاتون به شکل یک پارچه تولید می شود. نیمه ی پایین آن که کپه ی یاتاقان خوانده می شود به وسیله ی دو عدد پیچ و مهره به نیمه ی بالایی متصل می گردد. چشم بزرگ و کوچک برای جا زدن دقیق یاتاقان ها ماشین کاری می شوند. چشم بزرگ شاتون  پوستهی یاتاقان را حول میل لنگ نگه می دارد و همچنین یک سوراخ سرسوزنی به ژورنال یاتاقان میل لنگ دارد. هنگام گردش  میللنگ موقعی که سوراخ میل لنگ و شاتون در یک امتداد قرار می گیرند روغن از مجرای میل لنگ و شاتون عبور کرده و از سوراخ کنار شاتون به دیوار سیلندر پاشیده می شود.

شکل 1-3 نقش شاتون را در انتقال حرکت رفت و برگشتی پیستون به حرکت چرخشی میل لنگ نشان می دهد. موتورهای چهار زمانه از پرکاربردترین موتورها هستند و دارای چهار زمان مکش، تراکم، قدرت و تخلیه هستند. هر زمان آن به 181 درجه چرخش میل لنگ نیاز دارد و سیکل کامل آن 221 درجه است. همان طور که در شکل 1-3 نشان داده شده است، هر زمان نقش مهمی در فرآیند احتراق دارد. طبق شکل 1-3الف در زمان مکش که پیستون به سمت پایین حرکت می کند، سوپاپ هوا باز است. این حرکت خلأ ایجاد می کند و مخلوط هوا و سوخت را به داخل محفظه می کشد .طبق شکل 1-3ب در طول زمان دوم تراکم رخ می دهد و هر دو سوپاپ بسته هستند. طبق شکل  1-3پ زمان سوم تولید قدرت است که در آن مخلوط سوخت و هوای فشرده توسط جرقه شمع شعله ور می شود و باعث ایجاد فشار بسیار زیادی می شود. این نیرو به پیستون اعمال می شود و از طریق شاتون به میل لنگ منتقل می شود. در نهایت زمان تخلیه رخ می دهد و در این مرحله، سوپاپ دود باز می شود و پیستون به سمت بالا حرکت می کند و باعث خروج دود می شود و سیکل کامل می شود این مرحله نیز در شکل 1-3ت نشان داده شده است.

همان طور که گفته شد کار شاتون انتقال حرکت رفت و برگشتی پیستون به میل لنگ با حرکت دورانی است. شاتون قسمتی از موتور است که میلیون ها دفعه تحت بار متناوب موتور قرار می گیرد .

شاتون باید به اندازه کافی مستحکم باشد که در برابر نیروها دچار مشکل نشود و از طرف دیگر به اندازه کافی سبک باشد که نیروی اینرسی ناشی از جرم در نقاط مرگ بالا و پایین آن مقدار بالایی نداشته باشد. شاتون باید با قابلیت اطمینان بالا طراحی شود. زیرا نیروی محوری کششی و فشاری ناشی از اینرسی و احتراق و همچنین گشتاور خمشی ناشی از اینرسی دورانی را تحمل می کند.

شاتون دو مود خمشی داخل صفحه و بیرون صفحه دارد و به دلیل نیروهای پیچیده ای که به آن وارد می شود همان طور که در شکل 1-4 نشان داده شده است، احتمال وقوع آنها وجود دارد.

شاتون ها برای عمر بی نهایت طراحی می شوند و معیار طراحی آنها حد خستگی است. شاتون ها نیروی محوری کششی و فشاری، نیروهای خمشی چند جهته، نیروی اینرسی و نیروی پیچشی را تحمل می کنند. کلیه این نیروها تابعی از سرعت موتور هستند.

1 -3 – روش های گوناگون تولید شاتون …………………………………………………………………………………………….. 6

رقابت فشرده در بازارهای جهانی خودرو سبب تکامل روش های طراحی و تولید قطعات با تولید انبوه شده است] 1[. یکی از قطعات با تولید انبوه در موتورهای احتراق داخلی شاتون می باشد. اکثر روش های تولید انبوه شاتون بر پایه ی سه فرآیند ریخته گری، آهنگری و متالورژی پودر هستند. در میان فرآیندهای گوناگون تولید شاتون هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد.

در روش ریخته گری از آنجایی که نیاز به  ماشینکاری سطوح مربوط به محل قرارگیری ماهیچه های قالب است، در این سطوح شنی و نیز خط ریخته گری نقاط تمرکز تنش فراوانی ایجاد خواهد شد. از سویی به دلیل عدم دقت موجود در قالب ها نوعی نامیزانی وزنی در شاتون ریخته شده به وجود می آید. مقاومت این دسته از شاتون ها به علت وجود نقاط تمرکز تنش و نامیزانی وزنی و نیز عدم انجام عملیات حرارتی جهت تنش زدایی، نسبت به سایر روش های تولید کم تر است.

1 -4 – مطالعات در زمینه ی شاتون ……………………………………………………………………………………………………. 9

1 -5 – نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 15

نمایی از مش بندی

نمایی از مش بندی

تحلیل ترمودینامیکی موتور، تحلیل سینماتیکی و دینامیکی شاتون ….. 11

1 – پیش گفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

‫حرکت شاتون بسیار پیچیده است. هر گونه تحلیل و طراحی کارآمد شاتون نیازمند اطالع دقیق از میزان و ‫نحوهی توزیع بارگذاری وارده بر آن است. در این فصل پس از ارائهی تحلیل ترمودینامیکی موتور به‫تحلیل سینماتیکی مجموعهی شاتون پرداخته شده است. سپس با تعیین سرعتها و شتابهای خطی و ‫زاویه ای شاتون در چشم بزرگ، چشم کوچک و مرکز جرم آن به تحلیل دینامیکی نیروها در آن پرداخته ‫میشود. تحلیلها ابتدا از روش دینامیک برداری انجام شده و حل عددی معادالت مربوطه در نرمافزار ‫متلب1 انجام گرفته است. جهت اعتباربخشی حل تحلیلی حاصل از دینامیک برداری، نتایج آن با نتایج‫ حاصل از حل مسأله در نرمافزارمقایسه شده است.

2 -2 – تحلیل ترمودینامیکی موتور ………………………………………………………………………………………………………. 19

2 -3 – اعتباربخشی مدل با داده های تجربی ……………………………………………………………………………………….. 21

2 -4 – تحلیل سینماتیکی شاتون از روش تحلیلی …………………………………………………………………………………… 23

  • -4 -1 – محاسبه ی سرعت زاویه ای شاتون ……………………………………………………………………………….. 24

2 -4 -2 – محاسبه ی شتاب زاویه ای شاتون ……………………………………………………………………………………….. 26

2 -4 -3 – محاسبه ی شتاب )مطلق( مرکز جرم شاتون …………………………………………………………………………. 22

2 -5 – تحلیل دینامیکی شاتون از روش تحلیلی …………………………………………………………………………………….. 28

2 -6 – اعتباربخشی تحلیل سینماتیکی و دینامیکی شاتون ………………………………………………………………………… 31

2 -2 – نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

اعتبار سنجی

اعتبار سنجی

آنالیز مواد و تحلیل تنش شاتون ………………………………………….. 22

-1 – پیش گفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

‫با تعیین بارگذاری وارده بر شاتون در فصل پیش، فصل حاضر به آنالیز المان محدودشاتون میپردازد. ‫نحوهی تولید مش بررسی خواهد شد. نحوهی اِعمال نیروها بر مدل و خصوصاً توزیع آنها به همراه قیود  ‫به کار رفته جهت مدلسازی المان محدود شاتون ارائه خواهد شد. جهت تعیین و تحلیل رفتار سازهای ‫شاتون از دو مدل المان محدود به نامهای مدل تحلیل اجزاء محدود استاتیکی4 و مدل تحلیل اجزاء محدود ‫مونتاژی استفاده شده است. اعتباربخشی مدلسازی اجزاء محدود نیز در همین فصل ارائه خواهد شد.

3 -2 – آنالیز مواد……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3 -3 – مدل سازی هندسی شاتون …………………………………………………………………………………………………….. 43

3 -4 – تولید مش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3 -5 – شرایط مرزی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-5 -1 – بارگذاری …………………………………………………………………………………………………………………… 42

3 -5 -2 – قیدگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3 -6 – اعتباربخشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 53

ضریب اطمینان در نقاط مختلف شاتون تحت شرایط عملکردی

ضریب اطمینان در نقاط مختلف شاتون تحت شرایط عملکردی

نتایج و امکان سنجی کاربرد در موتور ارتقا یافته ……………. 65

4 -1 – پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
‫با اعتباربخشی مدل آنالیز المان محدود شاتون در فصل قبل، در فصل حاضر به ارائهی نتایج تحلیل تنش ‫خواهیم پرداخت. ضرایب ایمنی شاتون در نقاط مختلف آن به دست خواهد آمد. اثر عدم تقارن موجود در‫شاتون موتور 754-‪  در مقدار بیشینهی تنش بررسی شده است. در انتها پس از انجام نتیجه گیری به ‫ارائه ی پیشنهادهایی جهت ادامهی روند پژوهش پرداخته خواهد شد. کمبودهای دادهای نیز جهت تعیین ‫موارد عدم قطعیت در پژوهش حاضر بررسی شده است.

4 -2 – نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4 -3 – نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 64

4 -4 – عدم تقارن در شاتون موتورOM-457………………………………………………………..ا………………………………. 65

4 -5 – امکان سنجی در موتور ارتقایافته ……………………………………………………………………………………………. 62

4 -6 – پیش نهادها و کمبودهای داده ای ………………………………………………………………………………………….. 69

پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………….. 72

مولفه ی عمودی و بر آیندی نیرو های وارد بر جشم کوچک شاتون در دور بیشینه ی موتور

مولفه ی عمودی و بر آیندی نیرو های وارد بر جشم کوچک شاتون در دور بیشینه ی موتور

فهرست شکل ها

شکل 11: نمایی از شاتون موتورOM-457 …………………….ا……………………………………………………………………….. 3

شکل 1-2: اجزای شاتون ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل 1-3: چهار زمان موتور چهار زمانه ………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل 1-4: دو مود خمشی داخل و خارج صفحه شاتون ………………………………………………………………………………. 6

شکل 1-5: مقایسه ی درصد تولید شاتون از فرآیندهای متالورژی پودر، آهنگری و ریخته گری در آمریکای شمالی و اروپا …….. 8

شکل 1-6: طراحی های اولیه و نهایی ساق شاتون در ناحیه ی نزدیک چشم کوچک 2 ………………………………………… 11

شکل 1-2: طراحی بهینه ی حاصل از مرجع شماره ی 8  ……………………………………………………………………………. 11

شکل 1-8: نمایی از شاتون ساخته شده از روش زینتر 12 ………………………………………………………………………… 13

شکل 1-9: )الف( تغییرات تنش در انتهای ساق شاتون )ب( تغییرات تنش در وسط ساق شاتون 14 ………………………… 14

شکل 21: نمایی از مدل ترمودینامیکی موتور در نرم افزار AVL/Boost ………….ا……………………………………………….. 21

شکل 2-2: دبی جرمی هوای موتور در دورهای مختلف تحت بار کامل18  ………………………………………………………. 21

شکل 2-3: توان موتور بر حسب دور در دورهای مختلف تحت بار کامل 18 ……………………………………………………… 22

شکل 2-4: فشار درون سیلندر بر حسب زاویه میل لنگ در دورهای مختلف …………………………………………………….. 23

شکل 2-5: دیاگرام سینماتیکی مربوط به زنجیره ی سینماتیکی موتور …………………………………………………………… 24

شکل 2-6: دیاگرام سینماتیکی شاتون جهت محاسبه ی شتاب مطلق هر نقطه ی آن ……………………………………… 22

شکل 2-2 : دیاگرام آزاد شاتون و پیستون ………………………………………………………………………………………….. 29

شکل 28: نمایی از مکانیزم لنگ در نرم افزار ADAMS/View برای تحلیل عددی شاتون ……………………………………….. 31

شکل 2-9: تغییرات سرعت زاویه ای شاتون در دور rpm1211 موتور …………………………………………………………….. 31

شکل 2-11: تغییرات شتاب زاویه ای شاتون در دور rpm1211 موتور ……………………………………………………………… 31

شکل 2-11: تغییرات نیروهای وارد بر چشم بزرگ شاتون در دور rpm1211 موتور ……………………………………………… 32

شکل 2-12: تغییرات نیروهای وارد بر چشم کوچک شاتون در دور rpm1211 موتور ……………………………………………. 32

شکل 2-13: تغییرات زاویه ای میل لنگ با زمان در دور rpm1211 موتور …………………………………………………………. 33

شکل 214: دیاگرام فشار بر حسب زاویه ی میل لنگ برای موتور پایه ی 457OM در بیشینه ی دور موتور…………………. 33

شکل 2-15: تغییرات سرعت زاویه ای شاتون در بیشینه ی دور موتور …………………………………………………………… 34

شکل 2-16: تغییرات شتاب زاویه ای شاتون در بیشینه ی دور موتور …………………………………………………………….. 34

شکل 2-12: تغییرات مؤلفه های نیرو در یک سیکل کامل موتور در چشم بزرگ شاتون در بیشینه ی دور موتور در راستاهای x و Y…ا.35

شکل 2-18: تغییرات مؤلفه های نیرو در یک سیکل کامل موتور در چشم کوچک شاتون در بیشینه ی دور موتور درراستاهای X و Y …..ا…35

شکل 2-19: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم بزرگ شاتون در دور بیشینه ی موتور ….. 36

شکل 2-21: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم کوچک شاتون در دور بیشینه ی موتور … 32

شکل 2-21: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم بزرگ شاتون در دور rpm 811 ..ا………… 32

شکل 2-22: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم کوچک شاتون در دور rpm 811 …ا…….. 38

شکل 2-23: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم بزرگ شاتون در دور rpm 1811 ….ا……. 38

شکل 2-24: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم کوچک شاتون در دور rpm 1811 .ا…….. 39

شکل 2-25: اثر سرعت بر دیاگرام P-V در نسبت تحویل ثابت  …………………………………………………………. 41

شکل 3-1: نمونه ی مورد استفاده برای تست کشش شاتون ………………………………………………………… 43

شکل 32: نمایی از نقطه گذاری شاتون موتور 457OM برای انجام VMM ……..ا…………………………………….. 44

شکل 3-3: مدل هندسی شاتون الف( حاصل از VMM ب( مدل هندسیِ ساده سازی شده ی شاتون جهت انجام آنالیز المان محد…. 45

شکل 3-4: نمایی از مش بندی الف( مدل المان محدود استاتیکی ب( مدل المان محدود مونتاژی …………………….. 46

شکل 3-5: نحوه ی توزیع نیروهای کششی در چشم شاتون………………………………………………………………… 42

شکل 3-6: پارامترهای t ،r و θ جهت تعیین بار گسترده از رابطه ی) 3-3( ………………………………………………….. 48

شکل 3-2: نحوه ی توزیع نیروهای فشاری در چشم شاتون…………………………………………………………………… 48

شکل 3-8: قیدگذاری شاتون در مدل آنالیز المان محدود استاتیکی ،الف( بارگذاری کششی در چشم بزرگ و قیدگذاری در چشم کوچک، ب( بارگذاری فشاری در چشم بزرگ و قیدگذاری در چشم کوچک …………………… 51

شکل 3-9: شماتیکی از نحوه ی اِعِمال نیروها و قیدها به مدل المان محدود شامل بار فشاری محوری وارده بر پین الصاق شده در چشم کوچک ، قید تمام گیردار در پین الصاق شده به چشم بزرگ شاتون، فشار به کار رفته جهت تقریب تداخل در هر دو چشم شاتون ………….. 53

شکل 4-1: توزیع تنش فون مایزز در شاتون، بار کششی بحرانی در چشم کوچک و قیدگذاری در چشم بزرگ ….. 52

شکل 4-2: توزیع تنش فون مایزز در شاتون: بارگذاری کششی در چشم بزرگ و قیدگذاری در چشم کوچک ……. 58

شکل 4-3: توزیع تنش فون مایزز در شاتون: بارگذاری فشاری در چشم کوچک و قیدگذاری در چشم بزرگ ……… 59

شکل 4-4: توزیع تنش فون مایزز در شاتون: بارگذاری فشاری در چشم بزرگ و قیدگذاری در چشم کوچک ……… 61

شکل 4-5: توزیع تنش فون مایزز در شاتون در مدل آنالیز المان محدود مونتاژی: بار فشاری ………………………. 61

شکل 4-6: توزیع تنش فون مایزز در شاتون در مدل آنالیز المان محدود مونتاژی: بار کششی ……………………… 62

شکل 4-2: تغییر شکل در شاتون در مدل آنالیز المان محدود مونتاژی: بار فشاری ………………………………….. 63

شکل 4-8: ضریب اطمینان در نقاط مختلف شاتون تحت شرایط عملکردی ……………………………………………. 65

شکل 4-9: توزیع تنش فون مایزز در شاتون متقارن شده ………………………………………………………………… 66

شکل 411: دیاگرام فشار بر حسب زاویه ی میل لنگ برای موتور ارتقا یافته ی 457OMدر بیشینه ی دور موتور ….. 62

شکل 4-11: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم بزرگ شاتون در دور بیشینه ی موتور ارتقا یافته ..63

شکل 4-12: مؤلفه های عمودی، محوری و برآیند نیروهای وارد بر چشم کوچک شاتون در دور بیشینه ی موتور ارتقایافته ….65

شکل1: المان بندی در اندازه المان های مختلف در مدل آنالیز المان محدود استاتیکی …………………………………….. 66

شکل 2: المان بندی در اندازه المان های مختلف در مدل آنالیز المان محدود مونتاژی ……………………………………….67

شکل 3: تغییرات تنش در یک نقطه از وسط ساق شاتون در اندازه المان های مختلف در 2111 دور بر دقیقه در مدل آنالیز المان محدود استاتیکی)نیروها در چشم بزرگ و قیود در چشم کوچک( ……………………………………………….68

شکل 4: تغییرات تنش در یک نقطه از وسط ساق شاتون در اندازه المان های مختلف در 2111 دور بر دقیقه در مدل آنالیز المان محدود مونتاژی ………………………………………………………………………………………………………………….69

فهرست جدول ها

جدول 21: پیش نیازهای داده ای موتور 457OM مورد استفاده در فصل اخیر ………………………………………………….. 24

جدول 31: ویژگی های مواد به کار رفته برای تحلیل المان محدود شاتون موتور 457OM ….ا……………………………….. 43

جدول 3-2: بارهای گسترده ی اِِعمالی در مدل های گوناگون مدل آنالیز المان محدود استاتیکی …………………………. 49

جدول 3-3: اعتباربخشی نتایج تحلیل های المان محدود انجام شده با مقایسه ی تنش های حاصله برای یک نقطه از وسط ساق شاتون ……….. 54

پیوست 1: بررسی استقلال نتایج از اندازه المان ها…………… 11

Abstract

One of the high production parts of combustion engine is a connecting rod. Connecting rod is under the so complicated load condition. Any effective design and optimization of connecting rods needs an exact knowledge about the distribution and amounts of load and the stresses. The connecting rod is transferred the reciprocating motion of the piston into the crankshaft rotational motion and in the view of dynamic analysis, the connecting rod is transmitted the axial combustion pressure exerted on the piston to the crankshaft. The connecting rod tolerance the high cycle loads that are in terms of pressure in the combustion condition of cycle and in terms of tension due to the inertia. Optimum design of this component has a direct impact on the achievement of higher power and fuel consumption efficiency. In this study thermodynamic behaviors of OM-457 engine with maximum power 300 at maximum speed 2000 are modeled with AVL/Boost software and validated with the experimental data. The loads and resulted stresses on OM-457 engine connecting rod, are exactly analyzed in the performance conditions of the engine. Applied loads are derived from analytical approach in vectorial dynamics and validated with the modeling in ADAMS/View software. The finite element analysis results are extracted from Static Finite Element model and Assembly one and they are compared with each other.
Keywords
The connecting rod of OM-457 engine, Dynamic analysis, Loads and stresses analysis  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان