مقدمه :

كتابخانه ها درطول تاريخ به عنوان يك سازمان پويا نقش اطلاع رساني خود را بااستفاده از ابزارها وتكنولوژي هاي موجود در هر زماني ارايه كرده و خواهند كرد .
در كتابخانه ((آشور بانيپال )) چون كه تمدن بين النهرين ازلوح هاي گلي براي كتابت استفاده مي كردندكتابخانه ها حاوي لوح هاي گلين ودر كتابخانه ((اسكندريه )) به علت شيوع پاپيروس كتابخانه ها حاوي طومار پاپيروس بودند و اين هماهنگي كتابخانه ها با محيط و تكنولوژي رايج ميا ن جوامع مختلف تا به امروز ادامه دارد .
اصولا كتابخانه به محلي گفته مي شود كه درآن مجموعه كتابها و ديگر موارد مشآبه اعم از چاپي,ديواري ,شنيداري , براي مطالعه و تحقيق و مراجعه به گونه اي گرد آوري شده باشد.
تاچيزي مكتوب نباشد امكان نگهداري آن ممكن نيست ودر طول تاريخ از آن كاسته يا برآن افزوده مي شود. پس مي توان اولين انقلاب فرهنگي بشررا اختراع خط دانست كه با توجه به نياز مردم آن اعصار بوجود آمد ودر طول زمان تكامل يا فت كه اين روند تكامل تا به امروزادامه دارد.اولين مصنوعي كه بطوردقيق مي توان آن را به عنوان خط به حساب آورد حدود 5500 سال پيش در ناحيه بين النهرين يافت شد . با بررسي خطوط اوليه مي توان به نقش محيط و پيرامون در نوع ماده براي ضبط و نگهداري نوشته ها پي برد . مثلا براي قديمي ترين خط سوري كه نوعي خط اوليه ازنوع تصوير نگاري است به علت فراوان بودن گل رس در آن منطقه به عنوان ماده اصلي كتابت در آن خطو به كار رفته است .و به نام لوح شناخته مي شود.
چون جسم به كار رفته يرا ي ايجاد نماها ي خطي كوتاه شكل كوه مانند است يعني يك طرف آن نيز تراز طرف ديگر به همين دليل به آن خط ((ميخي )) مي گويند. درمصر با توجه به محيط مجزا ومتفاوت از بين النهرين خط ديگري به نام (( هيروگليف )) عموميت داشته است كه برروي سنگ نوشته مي شد و براي موارد خاص روي چوب و پاپيروس هم نوشته مي شد كه البته بعدها تا ساليان مديدي منحصر به پاپيروس شد و بدين ترتيب ابزار نوشتاري هم به قلم تبديل شد .پس ازبوجود آمدن خط و تكامل نسبي آن بشر به فكر ثبت مكتوبات خود افتاد كه در بررسي سير تحول تاريخي از سنگ سخت به كاغذ مي رسيم .
مزيت بزرگ سنگ نوشته مقاومت آن دربرابر عوامل طبيعي و غير طبيعي بود. اما اين رسانه فيزيكي بسيا رسنگين و حمل ونقل آن گاه غير ممكن و كنده كاري روي آن بسيارسخت بود ولي به دليل فراواني و دردسترس بودن ومقاومت ودوام بي نظيرش بشرازآن براي ضبط دانش خود استفاده كرد. به تدريج لوح هاي فلزي ( مسي , مفرغي , نقره اي , طلائي ) جايگزين سنگ نوشته شدند . طومار پاپيروس براي ثبت اطلاعات دوران باستان استفاده مي شد كه اوايل در مصر به كار برده مي شدوبعدها عموميت يافت . طومار چرمين ازديگر محمل هاي انتقال اطلاعات بود : استفاده از پوست حيوانات بويژه حيوانات اهلي مثل بز و گوسفند و گاو براي ضبط ونوشتن از قرن دوم قبل ازميلاد شروع شد . بعدها طومار پوستين ازحالت طوماري به حالت قطعه قطعه تبديل شد وبه شكل كاغذ عرضه گشت . چنين بود كه شيوه كتابهاي گفته شده جايگزين شيوه طوماري شد كه البته بعدها كتابهاي پوستي هم به كتابهاي كاغذي تبديل شد. اختراع كاغذ را جامعه جهاني مرهون چيني ها است اين فن را ازچيني ها به تمدن اسلامي (سمرقند ) وبعدها ازطريق ايران به اروپا منتقل شد.
اختراع كاغذ مقدمه اي براي انقلاب فرهنگي بشريعني اختراع چاپ بود . اين اختراع توسط ( گوتبرگ ) صورت گرفت و ازحروف متحرك فلزي براي تكثير و چاپ اطلاعات استفادهكرد و با اين كار توانست زنجير كتابهاي كم تعداد قرون وسطايي را بدرد و بتواند كتاب ها را به نحو را حت تر وارزان تر در دسترس خوانند گان قراردهد. درسده 18 وارائه عصر انقلا ب صنعتي همزمان با پيشرفت ساير تكنولوژي هايي چون صنعت نساجي , ماشين هاي بخار و شيمي چاپ نيزبه رشد تدريجي خود ادامه داد. در آغاز سده 19 تحولات چاپ همزمان با تكنولوژي جديد راه آهن و مهندسي و مكانيك سرعت گرفت و ازماشين بخار ونيروي آن براي چاپ استفاده شد كه به سرعت توليد كتاب افزود. دراواخر قرن 19 تحولات عكاسي با عث تغييرات ودگرگوني هاي عظيمي در فن چاپ شد. در قرن 20 با ظهور و گسترش تكنولوژي نويني چون الكترونيك , ميكرو الكترونيك و گسترش آنها و به تدريج در دهه هاي 1980 و 1990 با ظهور انواع ر ايانه ها وبه كارگيري اين وسيله جديد و تركيب آن در فرايند چاپ تحولات شگرفي درنشر كتاب بوجود آمد . اين وجه نشرروميزي در نشر بدون كاغذ يا نشر اينترنتي بيشتر خود را مي نمايد به طوري كه هر شخصي مي تواند ناشرآثار خود باشد. مواد اطلاعاتي كتابخانه به توجه به واقعيت ها ونيازهاي جامعه خود را مطابقت كرده است وازهر چيزي كه درهرزماني مناسب براي انتقال اطلاعات بوده است استفاده شده است.

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطلب

چكيده……………………………………………………………. : 1
مقدمه……………………………………………………………. : 2

طراحي و تحليل……………………………………………………. 6
موجوديت امانت گيرنده……………………………………………. 9
موجوديت امانت امانت گيرنده ……………………………………10
غرض دادن کتاب…………………………………………………… 19
رزو کردن …………………………………………………………….21
Add A Book ا………………………………………………………25
فصل چهارم …………………………………………………………70
طراحي بانك اطلاعاتي…………………………………………… 70
ايجاد يك پايگاه داده……………………………………………….. 71
نمودار 3-3Relationship ا…………………………………………..74
راهنماي كاربري سيستم………………………………………… 80
فرم ورود………………………………………………………….. 80
نتيجه گيري………………………………………………………. :88

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

برای اضافه کردن یک کتاب به مجموعه از این مورد کاربری استفاده می شود. اضافه کردن یک کتاب منظور وارد کردن اطلاعات کتاب در بانک دادهای و انجام مجموعه عملیات لازم جهت نمایش کتاب در گروه مورد نظر است.
2 – جریان رویداد ها :
2.1 – جریان اصلی :
احراز صحت هویت کاربر مورد نظرنمایش رابط کاربری مورد نیاز جهت وارد کردن اطلاعاتاطلاعات کتاب از کاربر دریافت میشوددکمه ثبت توسط کاربر فشرده میشود
کلیه اطلاعات وارد شده از نظر مقداری چک میشونداطلاعات وارد شده در بانک داده جستجو میشوند تا موجودیت تکراری وجود نداشته باشداطلاعات در بانک داده ذخیره میشوند
پیغام مناسب به کاربر نمایش داده میشود

2.2 – جریان جایگزین :
در صورتی که کتاب وجود داشته باشد، پیغام خطا به همراه اطلاعات کافی به کاربر نمایش داده میشوددرصورتی که کاربر اطلاعاتی را وارد کرده است که از نظر مقداری اشتباه است، فیلد مربوطه به کاربر پیغام خطا میدهد و منتظر ایجاد تغییرات توسط کاربر میماند
3 – نیازمندی های ویژه :

براي ايجاد يك پايگاه داده جديد SQL Server يكي از سه روش زير را بكار بريد:
ويزارد Database Creation
برنامه Entorprise Manger
دستور CREATE DATABASE
براي ايجاد يك پايگاه داده جديد يك كپي از پايگاه داده Model ايجاد مي¬شود. بخاطر بياوريد همه چيز حتي گزينه¬هاي قابل تنظيم در اين پايگاه داده وجود دارد. پس از آن پايگاه داده به اندازه¬اي درخواستي بسط مي¬يابد و فضاي اضافي با صفحات خالي تكميل مي-شود.
توجه فايل¬هاي پايگاه داده نمي¬توانند با فايلهاي ساير پايگاههاي داده يا گزارش تراكنش به اشتراك گذارده شوند.
2-2جداول
جداول كليه داده¬هاي پايگاه داده را به شكل مجموعه¬اي از سطرها و ستونها (ركوردها و فيلدها) سازماندهي و ذخيره مي¬كنند. هر ستون در جدول قابليت نگهداري يك نوع داده (نوع خاصي از اطلاعات) را داراست.هر جدول مجزا در پايگاه داده معرف يك موجوديت (entity) و هر سطر جدول نمودي (occurance) از آنست. ستون¬هاي جدول، مشخصه¬هاي (attributes) موجوديت منطقي را بيان مي¬كنند. براي مثال در جدول فرضي كارمندان (كارمندان موجوديت منطقي هستند) هر سطر نشاندهنده يك كارمند و ستون¬هاي تشكيل دهنده جدول، مشخصه¬هاي ايشان نظير شماره كارمندي، نام و نام خانوادگي و شماره تأمين اجتماعي است.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان