انتخاب صفحه

مقدمه :

کتابخانه ها درطول تاریخ به عنوان یک سازمان پویا نقش اطلاع رسانی خود را بااستفاده از ابزارها وتکنولوژی های موجود در هر زمانی ارایه کرده و خواهند کرد .
در کتابخانه ((آشور بانیپال )) چون که تمدن بین النهرین ازلوح های گلی برای کتابت استفاده می کردندکتابخانه ها حاوی لوح های گلین ودر کتابخانه ((اسکندریه )) به علت شیوع پاپیروس کتابخانه ها حاوی طومار پاپیروس بودند و این هماهنگی کتابخانه ها با محیط و تکنولوژی رایج میا ن جوامع مختلف تا به امروز ادامه دارد .
اصولا کتابخانه به محلی گفته می شود که درآن مجموعه کتابها و دیگر موارد مشآبه اعم از چاپی,دیواری ,شنیداری , برای مطالعه و تحقیق و مراجعه به گونه ای گرد آوری شده باشد.
تاچیزی مکتوب نباشد امکان نگهداری آن ممکن نیست ودر طول تاریخ از آن کاسته یا برآن افزوده می شود. پس می توان اولین انقلاب فرهنگی بشررا اختراع خط دانست که با توجه به نیاز مردم آن اعصار بوجود آمد ودر طول زمان تکامل یا فت که این روند تکامل تا به امروزادامه دارد.اولین مصنوعی که بطوردقیق می توان آن را به عنوان خط به حساب آورد حدود 5500 سال پیش در ناحیه بین النهرین یافت شد . با بررسی خطوط اولیه می توان به نقش محیط و پیرامون در نوع ماده برای ضبط و نگهداری نوشته ها پی برد . مثلا برای قدیمی ترین خط سوری که نوعی خط اولیه ازنوع تصویر نگاری است به علت فراوان بودن گل رس در آن منطقه به عنوان ماده اصلی کتابت در آن خطو به کار رفته است .و به نام لوح شناخته می شود.
چون جسم به کار رفته یرا ی ایجاد نماها ی خطی کوتاه شکل کوه مانند است یعنی یک طرف آن نیز تراز طرف دیگر به همین دلیل به آن خط ((میخی )) می گویند. درمصر با توجه به محیط مجزا ومتفاوت از بین النهرین خط دیگری به نام (( هیروگلیف )) عمومیت داشته است که برروی سنگ نوشته می شد و برای موارد خاص روی چوب و پاپیروس هم نوشته می شد که البته بعدها تا سالیان مدیدی منحصر به پاپیروس شد و بدین ترتیب ابزار نوشتاری هم به قلم تبدیل شد .پس ازبوجود آمدن خط و تکامل نسبی آن بشر به فکر ثبت مکتوبات خود افتاد که در بررسی سیر تحول تاریخی از سنگ سخت به کاغذ می رسیم .
مزیت بزرگ سنگ نوشته مقاومت آن دربرابر عوامل طبیعی و غیر طبیعی بود. اما این رسانه فیزیکی بسیا رسنگین و حمل ونقل آن گاه غیر ممکن و کنده کاری روی آن بسیارسخت بود ولی به دلیل فراوانی و دردسترس بودن ومقاومت ودوام بی نظیرش بشرازآن برای ضبط دانش خود استفاده کرد. به تدریج لوح های فلزی ( مسی , مفرغی , نقره ای , طلائی ) جایگزین سنگ نوشته شدند . طومار پاپیروس برای ثبت اطلاعات دوران باستان استفاده می شد که اوایل در مصر به کار برده می شدوبعدها عمومیت یافت . طومار چرمین ازدیگر محمل های انتقال اطلاعات بود : استفاده از پوست حیوانات بویژه حیوانات اهلی مثل بز و گوسفند و گاو برای ضبط ونوشتن از قرن دوم قبل ازمیلاد شروع شد . بعدها طومار پوستین ازحالت طوماری به حالت قطعه قطعه تبدیل شد وبه شکل کاغذ عرضه گشت . چنین بود که شیوه کتابهای گفته شده جایگزین شیوه طوماری شد که البته بعدها کتابهای پوستی هم به کتابهای کاغذی تبدیل شد. اختراع کاغذ را جامعه جهانی مرهون چینی ها است این فن را ازچینی ها به تمدن اسلامی (سمرقند ) وبعدها ازطریق ایران به اروپا منتقل شد.
اختراع کاغذ مقدمه ای برای انقلاب فرهنگی بشریعنی اختراع چاپ بود . این اختراع توسط ( گوتبرگ ) صورت گرفت و ازحروف متحرک فلزی برای تکثیر و چاپ اطلاعات استفادهکرد و با این کار توانست زنجیر کتابهای کم تعداد قرون وسطایی را بدرد و بتواند کتاب ها را به نحو را حت تر وارزان تر در دسترس خوانند گان قراردهد. درسده 18 وارائه عصر انقلا ب صنعتی همزمان با پیشرفت سایر تکنولوژی هایی چون صنعت نساجی , ماشین های بخار و شیمی چاپ نیزبه رشد تدریجی خود ادامه داد. در آغاز سده 19 تحولات چاپ همزمان با تکنولوژی جدید راه آهن و مهندسی و مکانیک سرعت گرفت و ازماشین بخار ونیروی آن برای چاپ استفاده شد که به سرعت تولید کتاب افزود. دراواخر قرن 19 تحولات عکاسی با عث تغییرات ودگرگونی های عظیمی در فن چاپ شد. در قرن 20 با ظهور و گسترش تکنولوژی نوینی چون الکترونیک , میکرو الکترونیک و گسترش آنها و به تدریج در دهه های 1980 و 1990 با ظهور انواع ر ایانه ها وبه کارگیری این وسیله جدید و ترکیب آن در فرایند چاپ تحولات شگرفی درنشر کتاب بوجود آمد . این وجه نشررومیزی در نشر بدون کاغذ یا نشر اینترنتی بیشتر خود را می نماید به طوری که هر شخصی می تواند ناشرآثار خود باشد. مواد اطلاعاتی کتابخانه به توجه به واقعیت ها ونیازهای جامعه خود را مطابقت کرده است وازهر چیزی که درهرزمانی مناسب برای انتقال اطلاعات بوده است استفاده شده است.

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطلب

چکیده……………………………………………………………. : 1
مقدمه……………………………………………………………. : 2

طراحی و تحلیل……………………………………………………. 6
موجودیت امانت گیرنده……………………………………………. 9
موجودیت امانت امانت گیرنده ……………………………………10
غرض دادن کتاب…………………………………………………… 19
رزو کردن …………………………………………………………….21
Add A Book ا………………………………………………………25
فصل چهارم …………………………………………………………70
طراحی بانک اطلاعاتی…………………………………………… 70
ایجاد یک پایگاه داده……………………………………………….. 71
نمودار 3-3Relationship ا…………………………………………..74
راهنمای کاربری سیستم………………………………………… 80
فرم ورود………………………………………………………….. 80
نتیجه گیری………………………………………………………. :88

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

برای اضافه کردن یک کتاب به مجموعه از این مورد کاربری استفاده می شود. اضافه کردن یک کتاب منظور وارد کردن اطلاعات کتاب در بانک دادهای و انجام مجموعه عملیات لازم جهت نمایش کتاب در گروه مورد نظر است.
2 – جریان رویداد ها :
2.1 – جریان اصلی :
احراز صحت هویت کاربر مورد نظرنمایش رابط کاربری مورد نیاز جهت وارد کردن اطلاعاتاطلاعات کتاب از کاربر دریافت میشوددکمه ثبت توسط کاربر فشرده میشود
کلیه اطلاعات وارد شده از نظر مقداری چک میشونداطلاعات وارد شده در بانک داده جستجو میشوند تا موجودیت تکراری وجود نداشته باشداطلاعات در بانک داده ذخیره میشوند
پیغام مناسب به کاربر نمایش داده میشود

2.2 – جریان جایگزین :
در صورتی که کتاب وجود داشته باشد، پیغام خطا به همراه اطلاعات کافی به کاربر نمایش داده میشوددرصورتی که کاربر اطلاعاتی را وارد کرده است که از نظر مقداری اشتباه است، فیلد مربوطه به کاربر پیغام خطا میدهد و منتظر ایجاد تغییرات توسط کاربر میماند
3 – نیازمندی های ویژه :

برای ایجاد یک پایگاه داده جدید SQL Server یکی از سه روش زیر را بکار برید:
ویزارد Database Creation
برنامه Entorprise Manger
دستور CREATE DATABASE
برای ایجاد یک پایگاه داده جدید یک کپی از پایگاه داده Model ایجاد می¬شود. بخاطر بیاورید همه چیز حتی گزینه¬های قابل تنظیم در این پایگاه داده وجود دارد. پس از آن پایگاه داده به اندازه¬ای درخواستی بسط می¬یابد و فضای اضافی با صفحات خالی تکمیل می-شود.
توجه فایل¬های پایگاه داده نمی¬توانند با فایلهای سایر پایگاههای داده یا گزارش تراکنش به اشتراک گذارده شوند.
2-2جداول
جداول کلیه داده¬های پایگاه داده را به شکل مجموعه¬ای از سطرها و ستونها (رکوردها و فیلدها) سازماندهی و ذخیره می¬کنند. هر ستون در جدول قابلیت نگهداری یک نوع داده (نوع خاصی از اطلاعات) را داراست.هر جدول مجزا در پایگاه داده معرف یک موجودیت (entity) و هر سطر جدول نمودی (occurance) از آنست. ستون¬های جدول، مشخصه¬های (attributes) موجودیت منطقی را بیان می¬کنند. برای مثال در جدول فرضی کارمندان (کارمندان موجودیت منطقی هستند) هر سطر نشاندهنده یک کارمند و ستون¬های تشکیل دهنده جدول، مشخصه¬های ایشان نظیر شماره کارمندی، نام و نام خانوادگی و شماره تأمین اجتماعی است.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان