فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ١

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول مقدمه پژوهش

هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن ثابت های هندسی پارچه های حلقوی تولیدی از نخ شنیل صددرصد اکریلیک در دو حالت استراحت خشک و کامل و نیز بررسی ثبات ابعادی و برخی ویژگیهای فیزیک این پارچهها هنگامی که در معرض فرآیندهای مختلف شستشو و بخاردادن قرار می گیرند، می باشد.

٢-١- پیدایش تکنولوژی بافندگی حلقوی پودی
عبارت »بافندگی حلقوی« به روشی از ایجاد بافت اطلاق می شود که با خمیده کردن طولی از نخ به شکل حلقههای یک زنجیر، که از میان یکدیگر عبور داده شدهاند، پارچه تولید می گردد.بافندگی حلقوی با روش دستی، قدمت دیرینه دارد و احتما ﹰلا از روش گره زدن یا تابیندن نخها به یکدیگر، الهام گرفته است. تشکیل حلقه با انگشتان دست، سال های طولانی قبل از آنکه میل بافتنی اختراع شود، وجود داشته است. در موزه شهر لستر
انگلستان، یک جفت پوتین و دستکش بلند بافندگی حلقوی متعلق به مصر از قرن پنجم نگهداری می شود. مهارت استفاده از دانه گیری، کورکردن، کیسه ای بافتن و ایجاد نقشه نمایانگر پیشرفته بودن بافتنی دستی در این دوره است.شگفت انگیر است که نزدیک به ده قرن طول می کشد تا بافتنی دستی به ایتالیا می رسد و سپس در اروپا گسترش مییابد. بعدها بافندگی حلقوی به یک روش تولید منسوجات در انگلستان تبدیل شد. در سال ١۴٨٨ مجلس آن کشور کنترل قیمت را در دست گرفت و هنری پنجم (١۵۴٧-١۵٠٩) اولین پادشاهی بود که جوراب بافتنی استفاده نمود. اولین جوراب بافتنی از جنس ابریشم، در سال ١۵۵٠ بافته شد و در سال ١۵۶١ بدلیل ظرافت و قابلیت کشش خوب آن مورد توجه ملکه الیزابت قرار گرفت [۴].
٣-١-ساختمان بافت حلقوی
ساختمان بافت حلقوی از نظر ظرافت، عیوب پارچه، نخهای اضافی نقشه و یا اثر مراحل تکمیلی بر روی آن لازم است مورد توجه قرار گیرد. اطمینان از عبور حلقه ها از داخل یکدیگر و دریافت نمودن نخ توسط سوزن، قبل از آزاد کردن حلقه قبلی ضروری است؛ در غیر اینصورت در هنگام تکمیل و یا مصرف، پارگی، در رفتگی و یا جدا شدن ساختمان بافت از یکدیگر بوجود می آید. خصوصیات ساختمان بافت حلقوی بستگی به نحوه اتصال حلقهها به طرفین و بالا و پائین آن دارد. حلقه هایی که در ستون عمودی قرار دارند به نام ردیف و حلقههایی که در یک خط افقی هستند به نام رج خوانده میشود. دو اصطلاح ردیف و رج به ترتیب مشابه تاروپود در ساختمان پارچه های تاروپودی است.۴-١- ماشین های تخت بافماشین های تخت باف به دو دسته کلی تقسیم می گردند:
الف) تخت باف دستی شامل ماشین های تخت باف یکروسیلندر و دو رو سیلندر می باشد.
ب) تخت باف موتوری شامل تخت باف دو رو سیلندرو تخت باف دوبله سیلندر (ماشین هایی که زاویه بین دو صفحه سوزنهای آن ١٨٠ درجه می باشد و از سوزن دو سر زبانه دار بر روی آن استفاده می شود) می باشند. هریک از ماشین های اخیر به صورت های تک سیستم، دوبله سیستم و سه سیستم وجود دارند.

١-١- هدف…………………………………………………………………………………………………………………. ۴
٢-١- پیدایش تکنولوژی بافندگی حلقوی پودی………………………………………………………………………….. ۵
٣-١- ساختمان بافت حلقوی ……………………………………………………………………………………………… ۵
۴-١- ماشین های تحت باف ………………………………………………………………………………………………. ۶
١-۴-١- قسمتهای مختلف ماشین تحت باف ……………………………………………………………………………. ۶
٢-۴-١- قسمتهای مختلف جعبه بادامک …………………………………………………………………………………. ٨
۵-١- کامپیوتر و ماشینهای تحت باف…………………………………………………………………………………….. ١١
۶-١- شکل حلقه و کنترل طول حلقه ……………………………………………………………………………………. ١٩
٧-١- طول حلقه ……………………………………………………………………………………………………………. ٢٠
٨-١- استراحت و جمع شدگی پارچههای حلقوی پودی……………………………………………………………….. ٢٣
٩-١- مراحل آزمایشگاهی استراحت پارچه …………………………………………………………………………….. ۴٢
١٠-١- فرآیند خشک شویی………………………………………………………………………………………………. ۵٢
١١-١- برخی از مشخصه های کیفی. پارچههای حلقوی پودی …………………………………………………….. ۵٢
١-١١-١- نفوذ پذیری هوا ………………………………………………………………………………………………… ۶٢
٢-١١-١- ضخامت پارچه……………………………………………………………………………………………………۶٢
٣-١١-١- فاکتور پوشش یا سختی . پارچههای حلقوی پودی …………………………………………………………٢٧

فصل دوم-تحقیقات انجام شده قبلی

تاکنون تلاشهای زیادی در زمینه بافت حلقوی ساده انجام شده است که می توان آنها را به سه گروه زیر تقسیم بندی کرد:
(1) مقالاتی که در زمینه تجزیه و تحلیل هندسی ارائه شده اند. [٩، ١٠، ١١، ١٢]
(2) مقالاتی که به آنالیز نیروها می پردازند. [١۴، ١۵، ١۶، ١٩، ١٧]
(3) و بالاخره کسانی که در مقالات خود سعی کردهاند از طریق آزمایش و تجربه مدل های بدست آمده از مطالعات ریاضی گروه های (١) و (٢) را با نتایجی که بصورت تجربی بدست آورده اند تطبیق دهند. البته اخیرﹰا نیزه آقای دکتر Mohamed Abou-iiana و همکارانشان [٢٧] در دانشگاه فیلادلفیا کار جدیدی را روی پارچه های حلقوی ساده پنبه ای انجام دادهاند. آنها معتقدند اگر بتوان طول حلقه را بصورت آن ـ لاین اندازه گیری کرد، تحلیل تصویری وفنون پردازش١ می توان بین اندازه و شکل حلقه از طرفی، و ویژگیهای پارچه از طرف دیگر بصورت آن ـ لاین ارتباط برقررا کند و کامپیوترها میتوانند شکل حلقه را در حین فرآیندتولید پارچه در عرض چند ثانیه با دقت بال توصیف کنند و همچنین روشی را برای نگهداشتن شکل حلقه به شکل مورد نیاز برای رسیدن به ویژگیهای دقیق پارچه تأمین کنند.آنها ادعا می کنند که برای بهبود کنترل ابعادی در حین بافندگی حلقوی، از فن آوریتصویر١ برای طراحی یک سامانه ای که فضای پوشیده شده توسط حلقه را اندازهگیریمی کند، استفاده کرده اند. این سامانه طبق گفته آنها قادر است با سرعت بالا ساختمان پارچه های حلقوی را تجزیه و تحیلی کند و بصورت خودکار پارامترهای ساختمانی پارچه را با استفاده از آنالیز تصاویر گرفته شده از پارچه توسط یک دوربین٢ اندازه گیری کند.با توجه به اینکه کار ما در زمینه پارچههای حلقوی تهیه شده از نخهای شنیل
صددرصد اکریلیک می باشد، برای رعایت اختصار در اینجا فقط به کارهای برجسته درزمینه هندسه پارچه های حلقوی اشاره می کنیم و در ادامه سعی می کنیم بیشتر روی هندسه پارچه های حلقوی پودی تهیه شده از نخ های اکریلیک تمرکز کنیم.مفاهیم اولیه هندسه پارچه برمبنای مدلهای حداکثر پوشانندگی بود، بهطوری کهحلقه ها با نسبت ثابتی از طول حلقه به قطر نخ، با یکدیگر تماس می یابند. دویل٣ تحقیق جیددی درباره هندسه پارچه شروع کرد که ناشی از برداشت او از نتایج آزمایش های مختلف بود. او نشان داد که تراکم حلقه را در بعضی از پارچه های حلقوی پودی ساده در حالت استراحت خشک، می توان با استفاده از رابطه S = KL2S بدست آورد که در آن S تراکم حلقه، L طول حلقه و KS مقداردر سال ١٩۵٩ ماندن۴ [١١] پاپیش تر گذاشت و پس از انجام آزمایشهایی نتیجه گرفت که ابعاد خطی، همچون تراکم حلقه، برای بسیاری از پارچههای بافت ساده با نخ فاستونی در حالت استراحت، تنها توسط طول حلقه تعیین می شوند و سایر متغیرها فقط با تغییر این متتغیر در ابعاد پارچه تأثیر می گذارند.طبق فرضیه ماندن در شرایط استراحت ابعاد یک پارچه حلقوی پودی ساده از طریق روابط زیر بدست می آیند:
چندی بعد مقادیری K برای پارچههای پشمی ساده یکروسیلندر در حالت استراحت خشک و تر با مقادیر پیشنهادی نایتن١ [٨] تکمیل شود.
او برای به دست آوردن این شرایط، پیشنهاد کرد که ابتدا پارچه به مدت ٢۴ ساعت در آب C° ۴٠ گذاشته شود، به آرامی آبگیری شده و به مدت یک ساعت در خشک کن در حرارت C°٧٠ تکان داده شود.امروزه امکان پیشبینی و مشخص کردن ابعاد پارچه در حالت استراحت کامل، برای پارچه های پشمی ساده قبل از انجام بافت وجود دارد. در این زمینه آزمایشهای مشابهنیزروی بافت های ریب، اینترلاک و چند ساختمان بافت دوروسیلندر و همین طور چند ساختمان بافت با نخ پنیه انجام گرفت. پیشنهاد شد برای ساختمان بافتهای پیچیدهبه جای حلقه از واحد ساختمان بافت که کوچکترین واحد تکرار در ساختمان بافت است، استفاده شود.بیشترین مدل های تئوری از ساختمان حلقه های بافته شده، براساس تصوری از یکشکل هندسی بنام الاستیکا است. این شکل همچون یک میله الاستیکی باریک است کهبصورت یکنواخت بر اثر نیروهایی خمیده شده است. ماندن گفت که در یک شکلاستراحت یافته، در حالیکه کمترین خمش روی نخ بوجود آمده باشد، پهنترین قسمتحلقه منطبق با باریک ترین قسمت پای حلقه روی آن است. شکل ساختمان سه بعدی حلقه، فشردگی حلقه ها و اصطکاک نخ، تئوری آن را پیچیده کرده است.

١-٢- بررسی های انجام شده در زمینه بافت حلقوی ساده ………………………………………………………… ٣٠
٢-٢- تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه ثبات ابعادی پارچه های حلقوی پودی تهیه شده از نخهای اکریلیک ………………. ۵٣
٣-٢- تحقیقات انجام شده بر روی نخهای شنیل…………………………………………………………………………. ٣٩
۴-٢- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………١۴

-۱فرایند تولید الیاف اکریلیک][۳

-۱فرایند تولید الیاف اکریلیک][۳

فصل سوم.تجربیات.

نمونه هایی در ١٠ طول حلقه مختلف یکبار با بافت ساده و بار دیگر با بافت ریب ٢×٢ تهیه شد. ابعاد تمام نمونه های مربوط به بافت ریب ٧٠×۵٠ سانتی مترمربع ولی ابعاد مربوط به نمونه های با بافت ساده برای ٧ طول حلقه مختلف، ٧٠×۵٠ و برای سه طول حلقه دیگر ١٨٠×۶٠ سانتی مترمربع در نظر گرفته شد. زیرا برای آزمایش ثبات ابعادی روی نمونه های تهیه شده از این سه طول حلقه لازم بود که اینها را در ابعاد استاندارد تهیه کنیم. نمونه های تهیه شده با بافت ساده و ریب ٢×٢ به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول در معرض استراحت خشک قرار گرفت. به این صورت که روی سطح صاف به مدت دو هفته و در شرایط استاندارد (دمای ٢٢ درجه و رطوبت نسبی ۶۵%) قرار گرفتند و روی گروه دوم به منظور رسیدن به حالت استراحت کامل عملیات پرس کردن و بخار دادن همزمان صورت گرفت و بعد از ٢۴ ساعت زمان دادن، مقادیر طول حلقه، رج در سانت، ردیف در سانت، تراکم حلقه، ضخامت و میزان نفوذپذیری هوا برای تمام نمونه ها اندازه گیری شد و نتیاج ثبت شدند. همانطور که اشاره شد نمونههای در سه طول حلقه مختلف (٧۴/٠، ٨١/٠ و ٩/٠ سانتی متر) ابتدا هر کدام با ابعاد ١٨٠×۶٠ سانتی متر بافته شدند و سپس هر نمونه به سه گروه تقسیم شد. یعنی جمعﹰا ٩ پارچه با ابعاد استانداد ۶٠×۶٠ تهیه شده و هریک از این گروههای سه تایی در معرض فرآیندهای مختف قرار گرفتند. به این صورت که گروه اول (گروه (C با ماشین لباسشوئی استاندارد خانگی (آ.ا.گ مدل لاوامات) در دمای ۴٠ درجه سانتیگراد (برنامه پشم ماشین روی سیکل کوتاه به مدت یکساعت همراه با ۵/٠ گرم در لیتر ماده تر کننده شسته شدتد و سپس روی سطح صاف پهن شدند تا خشک شوند. گروه دوم (گروه B) با زهم شامل سه نمونه در سه طول حلقه مختلف در معرض عملیات خشکشویی قرار گرفتند و گره آخر (گروه D) فقط بخار داده شدند. عملیات شستشوی با ماشین ۵ بار، عملیات خشک شویی ٢ بار و عملیات بخار دادن نیز ٢ بار تکرار شد. سپس علاوه بر تعیین پارامترهای هندسی تمام نمونه ها، آزمایشهای ثبات ابعادی (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۵۶۵٣)، اندازه گیری ضخامت پارچه (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ١٢۴٣) و اندازه گیری میزان نفوذپذیری هوا (طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۵٠٢٧) انجام گرفت و نتایج ثبت شد.

١-٣- نخهای شنیل مصرفی……………………………………………………………………………………………… ٣۴
٢-٣- ماشین مورد استفاده برای بافت نمونه ها ……………………………………………………………………… ٣۴
٣-٣- بافت نمونهها، روش استراحت دادن و فرآیندهای اعمال شده روی آنها …………………………………….. ٣۴
۴-٣- دستگاههای آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………………… ۴۶
۵-٣- آزمایشهای تعیین نمره نخ، استحکام و ازدیاد طول آنها ………………………………………………………….٧۴
۶-٣- روش اندازهگیری تعداد رجها در سانتیمتر…………………………………………………………………………٨۴
٧-٣- روش اندازهگیری طول حلقه تعداد ریفها در سانتیمتر …………………………………………………………. ٨۴
٨-٣- روش اندازهگیری وزن واحد سطح……………………………………………………………………………….. ٨۴
٩-٣- روش اندازهگیری میزان جمع شدگی پارچه ها ………………………………………………………………… ٩۴
١٠-٣- روش اندازهگیری ضخامت پارچهها ……………………………………………………………………………..49
١١-٣- روش اندازهگیری میزان نفوذپذیری هوا …………………………………………………………………………49
١٢-٣- تحلیل آماری نتایج………………………………………………………………………………………………….49
١-١٢-٣- نحوه انتخاب مدل و بررسی اعتبار آن ………………………………………………………………………. ١۵
٢-١٢-٣- آزمون مقایسه دو نمونه مستقل …………………………………………………………………………….. ٣۵
٣-١٢-٣- برازش مدلهای رگرسیونی …………………………………………………………………………………… ۵۵
٣-١٣- آزمایشهای انجام شده و نتایج آنها …………………………………………………………………………….. ۵۶
١-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی . پارچههای حلقوی شنیل با بافت ساده (استراحت خشک) ………………٧۵
٢-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ساده (استراحت کامل)……………….. ٨۵
٣-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ریب ٢×٢ (استراحت خشک)…………. ٩۵
۴-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ریب ٢×٢ (استراحت کامل)…………… ٠۶
۵-١٣-٣- نتایج آزمایشهای ثبات ابعادی و برخی از خواص فیزیکی پارچه های حلقوی شنیل هنگامی که در معرض فرآیندهای مختلف قرار میگیرند……………………………………………………………………………………………………….٠۶

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم بحث و نتیجه گیری

١-۴- بررسی نتایج ثبات ابعادی پارچه های حلقوی شنیل که در معرض فرآیندهای مختلف قرار گرفتهاند. ………………. ١۶
٢-۴- اثر فرآیندهای مختلف روی ضخامت پارچه ها……………………………………………………………………… ١۶
٣-۴- اثر فرآیندهای مختلف روی میزان نفوذ پذیری هوا ………………………………………………………………… ١۶
۴-۴- استراحت کامل پارچههای حلقوی تولیدی از نخهای شنیل اکریلیک …………………………………………… ۶۴
۵-۴- معادلات رگرسیون بدست آمده در دو خالت استراحت خشک و کامل برای بافتهای ساده و ریب ٢×٢……………. ۶۶
۶-۴- ثابت های هندسی بدست آمده برای پارچه های حلقوی شنیل با دو بافت ساده و ریب ٢×٢ در دو حالت استراحت خشک و کامل…………………………………………………………………………………………………………………………67
۷-۴- نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۵- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. ۴٧
مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵٧
ضمائم : …………………………………………………………………………………………………………………. ٧٩
ضمیمه ١ : الیاف اکریلیک (تعریف، ویژگیها، مصارف نهایی و روش تولید) …………………………………………….. ٨٠
ضمیمه ٢ : نخ شنیل (تاریخچه و روش تولید)…………………………………………………………………………….. ۵٨
ضمیمه ٣ : ریز نتایج اندازهگیری طول حلقه، رج در سانت و ردیف در سانت ………………………………………….٩٣
ضمیمه ۴ : انتخاب مدل و برازش منحنیهای مربوطه و بررسی اعتبار آنها ……………………………………………… ٩٧
فهرست شکلها
شکل ١-١: ماشین تحت باف دو رو سیلندر و قسمتهای مختلف آن ……………………………………………………………٧
شکل ٢-١: برس ها و محل قرار گرفتن آنها در ماشین تحت باف…………………………………………………………… ٨
شکل ٣-١: قسمت های مختلف صفحه بادامک وارتباط بین پایه سوزنها و موقعیت بادامکها …………………………………٩
شکل ۴-١: قالب (صفحه) بادامک دوبله سیستم ………………………………………………………………………………١١
شکل ۵-١: نحوه اعمال فرمان بافت در ماشینهای مدل CMS کمپانی اشتول ……………………………………………….۴١
شکل ۶-١: ارتباط بین کامپیوتر مرکزی و ماشینهای بافندگی ……………………………………………………………. ۶١
شکل ٧-١: تجهیزات مورد نیاز برای نصل نرم افزار سیریکس …………………………………………………………….١٧
شکل ٨-١: تغذیه مثبت نواری یا تسمهای ……………………………………………………………………………….. ٢٢
شکل ١-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچههای شنیل (بافت ساده ـ استراحت خشک)…………………. ٨۶
شکل ٢-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد ردیفها درسانت در پارچه های شنیل (بافت ساده ـ استراحت خشک)………………. ٨۶
شکل ٣-۴: رابطه بین طول حلقه و فاکتور شکل حلقه در پارچههای شنیل (بافت ساده ـ استراحت خشک)………………….. ٨۶
شکل ۴-۴: رابطه بین طول حلقه وتراکم حلقهها درپارچههای شنیل (بافت ساده ـ استراحت خشک) ………………………… ٨۶
شکل ۵-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچه های شنیل (بافت ساده ـ استراحت کامل)………………… ٩۶
شکل ۶-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد ردیفها درسانت در پارچه های شنیل (بافت ساده ـ استراحت کامل)………………… ٩۶
شکل ٧-۴: رابطه بین طول حلقه و فاکتور شکل حلقه در پارچههای شنیل (بافت ساده ـ استراحت کامل)………………….. ٩۶
شکل ٨-۴: رابطه بین طول حلقه وتراکم حلقه ها در پارچه های شنیل (بافت ساده ـ استراحت کامل)………………………. ٩۶
شکل ٩-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچههای شنیل (ریب ٢×٢ – استراحت خشک)………………… ٧١
شکل ١٠-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد رجها درسانت در پارچههای شنیل (ریب ٢×٢ – استراحت خشک)………………. ٧١
شکل ١١-۴: رابطه بین طول حلقه وفاکتور شکل حلقه (ریب ٢×٢ – استراحت خشک)……………………………………….. ٧١
شکل ١٣-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد رجها در سانت درپارچه های شنیل(ریب ٢×٢ – استراحت کامل) ……………… 72
شکل ١۴-۴: رابطه بین طول حلقه وتعداد ردیفها درسانت درپارچه های شنیل (ریب٢×٢ – استراحت کامل)……………….. ٧٢
شکل ١۵-۴: رابطه بین طول حلقه و فاکتور شکل حلقه درپارچههای شنیل (ریب٢×٢ – استراحت کامل)…………………. ٧٢
شکل ١۶-۴: رابطه بین طول حلقه و تراکم حلقه ها درواحد سطح درپارچههای شنیل (ریب٢×٢ – استراحت کامل)………. ٧٢


فهرست جدولها

جدول (١-٣): مشخصات نخهای شنیل مصرفی …………………………………………………………………………….٣۴
جدول (٢-٣): مشخصات دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده …………………………………………………………..۴۶
جدول (٣-٣): ویژگیهای هندسی و فیزیکی پارچههای حلقوی شنیل با بافت ساده پس از استراحت خشک ……………. ۵۶
جدول (۴-٣): ویژگیهای هندسی و فیزیکی پارچههای حلقوی شنیل با بافت ساده پس از استراحت کامل ………………..٧۵
جدول (۵-٣): ویژگیهای هندسی و فیزیکی پارچههای حلقوی شنیل با بافت ریب ٢×٢ پس از استراحت کامل ………….. ٨۵
جدول (۶-٣): ویژگیهای هندسی و فیزیکی پارچههای حلقوی شنیل با بافت ٢×٢ساده پس از استراحت خشک ……….. ٩۵
جدول (١-۴): نتایج اندازهگیری ویژگیهای پارچه های حلقوی شنیل با بافت ساده تهیه شده در ٣ طول حلقه مختلف که در معرض عملیات مختل قرار گرفتهاند …………………………………………………………………………………………………..٣۶
جدول (٢-۴): ثبات ابعادی پارچه های حلقوی با بافت ساده تهیه شده در ٣ طول حلقه مختلف بعد از ۵ مرحله شستشو در دمای ۴٠ درجه سانتیگراد…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول (٣-۴): مقادیرK برای دو روش استراحت خشک و کامل برای بافت ساده و ریب ٢×٢ ……………………………… ٧۶

 

ABSTRACT

In this experimental study, physical and dimensional properties of two popular 100% acrylic knitted fabrics from chenille yarns (plain single jersey and 2×2 rib) were investigated as a function of loop length also two different relaxed states. The main aim of this work was to obtain kvalues of these fabrics after dry and fully relaxed states. Based on the results, it is clear that the loop length, together with laundering, steaming, or dry cleaning affect the dimensional stability and physical properties of knitted fabrics from chenille yarns. Steamed fabrics have the lowest percentage of change both width and length directions. The results also show that dry-cleaned and steamed fabrics have the lowest and highest air permeability, respectively. Finally, it appears that unlike knitted fabrics from Conventional yarns, the dryrelaxed state has no significant effect on the dimensional change of knitted fabrics from chenille yarns.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت35000تومان