انتخاب صفحه

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی پسران    15 -17 سال انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پسران دوره متوسطه رده سنی 15 تا 17 سال و نمونه آماری شامل 60 نفر از پسران 17-15 که از میان دانش آموزان دبیرستان آیت اﷲ خامنه ای شهرستان مشکین شهر انتخاب و به صورت تصادفی ساده در سه گروه 20 نفری گروه اول با شاخص گلیسمی بالا با میانگین سنی  8/1 ± 22/15 سال و میانگین قدی 92/6 ±170 سانتیمتر و میانگین وزنی 49/9 ±98/60 کیلو گرم و میانگین درصد چربی بدن 91/4 ± 23/15 درصد گروه دوم ،،  با شاخص گلیسمی متوسط با میانگین سنی 33/1 ± 36/15 سال و میانگین قدی  05/5

±169 سانتیمترو میانگین وزنی 89/7 ±01/59 کیلو گرم و میانگین درصد چربی بدن 68/3 ± 45/12 درصد و گروه سوم با شاخص گلیسمی پایین با میانگین سنی40/1 ± 32/15سال و میانگین قدی 18/5 ±168سانتیمتر و میانگین وزنی 66/8 ±42/58 کیلوگرم و میانگین درصد چربی بدن 44/4 ± 10/14 درصد قرار گرفتند و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی که شامل استقامت کمربند شانه   ( بارفیکس) ، استقامت عضلات شکم (دراز نشست ) ، استقامت قلبی تنفسی (دوی 540 متر )و انعطاف پذیری    می باشد ، در دو روز متفاوت و به این صورت که ابتدا صبحانه مشترک خورده و سه ساعت بعد آزمون های ذکر شده اندازه گیری شد و دو روز بعد با صبحانه متفاوت همان آزمون ها تکرار شد . از تحلیل واریانس یک راهه ANOVA برای مقایسه بین سه گروه  استفاده شد، برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی ، برای همگنی واریانس ها از آزمون لوین و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی در نرم افزارSPSS  نسخه 16 استفاده شد .

نتایج پژوهش نشان داد که میزان استقامت عضلات شکم پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمی متوسط و پایین با گروه شاخص گلیسمی بالا تفاوت معنی داری وجود دارد (01/ 0≤P) و به نغع گروه گلیسمی پایین و متوسط می باشد  میزان استقامت کمربندشانه ای پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمی متوسط و پایین با گروه شاخص گلیسمی بالا تفاوت معنی داری وجود دارد (01/ 0≤P) و به نغع گروه گلیسمی پایین و متوسط می باشد

میزان استقامت قلبی تنفسی (دوی 540 متر )پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمی متوسط و پایین با گروه شاخص گلیسمی بالا تفاوت معنی داری وجود دارد (01/ 0≤P) و به نغع گروه گلیسمی پایین و متوسط می باشد

میزان امتیاز آمادگی جسمانی پس از خوردن صبحانه با شاخص گلیسمی پایین با گروه شاخص گلیسمی بالا تفاوت معنی داری وجود دارد (01/ 0≤P) و به نغع گروه گلیسمی پایین می باشد

نتیجه گیری : سه ساعت قبل از انجام آزمون های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی مصرف صبحانه    کربوهیدرات دار که دارای شاخص گلیسمی پایینی باشد نسبت به گروه بالا تفاوت معنی داری دارد و پیشنهاد    می شود دانش آموزان و ورزشکاران سه ساعت قبل از انجام آزمون های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی کربوهیدرات با شاخص گلیسمی پایین مصرف کنند .

واژه های کلیدی : کربوهیدرات – شاخص گلیسمی – آمادگی جسمانی – دانش آموزان

فهرست

مطالب    عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول : مقدمه و معرفی پژوهش

1-1 مقدمه         ……………………………………………………………………………………………………………………..  2

1-2 عنوان پژوهش     …………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 بیان مسئله   ………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4 ضرورت و اهمیت پژو هش ………………………………………………………………………………………………… 4

1-5 اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6 5 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 5

1-7 6 فرضیه های پژو.هش  …………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8 تعریف واژه ها ، مفاهیم و متغیر ها   …………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع 

2-1مقدمه     …………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2بررسی نظریه های پیرامون موضوع پژوهش …………………………………………………………………..   11

2-2- 1مواد غذایی و اهمیت انرژی زایی آنها  …………………………………………………………………………. 11

2-2- 2 تعادل کالریک و مواد مغذی ……………………………………………………………………………………….. 12

2-2- 3 کربوهیدرات ها   ………………………………………………………………………………………………………..  12

2-2- 4 ذخایر کربوهیدرات  ……………………………………………………………………………………………………  13

2-2- 5 گلیکوژن کبد ………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2- 6 نقش گلیکوژن کبد………………………………………………………………………………………………………..14

2-2- 7 گلیکوژن عضله ……………………………………………………………………………………………………………..14

2-2- 8 نقش گلیکوژن عضله ……………………………………………………………………………………………………14

2-2- 9 گلوکز خون …………………………………………………………………………………………………………………..14

فهرست

مطالب

عنوان                                                                                                                   2-2- 10

هضم و جذب کربوهیدرات ………………………………………………………………………………………….15

2-2- 11 متابولیسم گلوکز و گلیکوژن …………………………………………………………………………………….. 16

2-2- 12 شاخص گلیسمی …………………………………………………………………………………………………………18

2213جذب کربوهیدرات ها بر اساس شاخص گلیسمی ……………………………………………………..20 

2-14اهمیت انرژیتکی قند خون …………………………………………………………………………………………..21

15آمادگی جسمانی ………………………………………………………………………………………………………….22

2-2- 16 مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی …………………………………………………………………………………. 23

2-2- 17 ترکیبات آمادگی جسمانی ………………………………………………………………………………………….23

2-2- 18 مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی …………………………………………………………………………24

2-2- 19 نحوه سنجش آزمون های مرتبط با……………………………………………………………………………..25

پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….27

2-3- 1 پیشینه پژوهشات داخلی ………………………………………………………………………………………………27

2-3- 2 پیشینه پژوهشات خارجی …………………………………………………………………………………………….30

فصل سوم : روش پژوهش 

3-1مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….40

3-3فرایند پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………..40

3-4جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………41

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….41

متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………42

مطالب

3-6-1متغیر مستقل  ………………………………………………. ………………………………………………………………42

6-2متغیر های وابسته …………………………………………………………………………………………………………..42

3-6-3 متغیر مداخله گر  ………………………………………………………………………………………………………….42

وسایل اندازه گیری متغیر ها …………………………………………………………………………………………….43

نوع آزمون جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………..43

روش های آماری مورد استفاده ………………………………………………………………………………………….44

فصل چهارم :یافته های پژوهش 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………46

ارائه نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………………………. 46

4-3نمودارها  ……………………………………………………………………………………………………………………………..49

4-4 آزمون فرضیه های پژوهش و ارائه نتایج …………………………………………………………………………..52

4-4- 1آزمون فرضیه 1 ……………………………………………………………………………………………………………. 52

4-4- 2 آزمون فرضیه 2 ………………………………………………………………………………………………………….. 53

4-4- 3 آزمون فرضیه 3 …………………………………………………………………………………………………………….54

4-4- 4 آزمون فرضیه 4 ………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-4- 5 آزمون فرضیه 5 ………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

خلاصه و تجزیه ،تحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………. 58

بحث و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 60

فهرست مطالب

  5-4 پیشنهاد های کاربردی بر خواسته از پژوهش  ………………………………………………………………. 62

5-5 پیشنهاد به سایر محققین ……………………………………………………………………………………………….. 63

 پیوست  …………………………………………………………………………………………………………..64

منابع   …………………………………………………………………………………………………………….6

جداول

جدول 2-1 دسته بندی شاخص گلیسمیک منابع غذایی مشترک کربوهیدرات ……………………..22

جدول 2-2 خلاصه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………………………. 36

جدول 2-3 خلاصه پژوهش های خارجی  ……………………………………………………………………………… 37

جدول 4-1 اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصه های فردی هر گروه از آزمودنی ها ………….. 47

جدول 4-2 رکورد های به دست آمده با صبحانه مشترک …………………………………………………….. 47

جدول 4-3 رکورد های به دست آمده با صبحانه متفاوت ……………………………………………………… 48

جدول 4-4 نتایج تحلیل واریانس دراز نشست بین گروهی  ………………………………………………….. 52

جدول 4-5 آزمون تعقیبی توکی دراز نشست ………………………………………………………………………… 52

جدول 4-6 نتایج تحلیل واریانس بارفیکس بین گروهی ……………………………………………………….. 53

جدول 4-7 آزمون تعقیبی توکی بارفیکس …………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-8 نتایج تحلیل واریانس انعطاف  پذیری  بین گروهی…………………………………………….. 54

جدول 4-9 نتایج تحلیل واریانس دوی 540 متر بین گروهی ………………………………………………. 55

جدول 4-10 آزمون تعقیبی توکی دوی 540 متر………………………………………………………………….. 55

جدول 4-11 نتایج تحلیل واریانس آمادگی جسمانی  بین گروهی……………………………………….. 56

جدول 4-12 آزمون تعقیبی توکی آمادگی جسمانی  ………………………………………………………… .. 56

                                       فهرست نمودارها 

عنوان                                                                                                                 صفحه

نمودار 4-1 آزمون دراز نشست  ……………………………………………………………………………………………… 49

نمودار 4-2 آزمون بارفیکس …………………………………………………………………………………………………… 49

نمودار 4-3 آزمون انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 5-4 آزمون دوی 540 متر ………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 4-5 امتیاز آمادگی جسمانی ……………………………………………………………………………………….. 51

شکل ها

شکل 2-1 ساختمان گلوکز،فروکتوز و ساکاروز ……………………………………………………………………… 13

شکل 2-2 هضم ،جذب کربوهیدرات ……………………………………………………………………………………… 16

شکل 2-3 شاخص گلیسمی بالا و متوسط و پایین …………………………………………………………………20  

فصل اول

طرح مسئله

1-1 مقدمه

در دنیای امروز مسئله تغذیه و رابطه آن با سلامتی و بهداشت بدن اهمیت اساسی یافته است ، زیرا پایه و بنیان یک زندگی موفق و سرشار از تلاش و سازندگی را تشکیل می دهد . بشر در طول تاریخ همیشه توجه زیادی به پرورش قوای جسمانی داشته و به آمادگی جسمانی جدا از تغذیه مطلوب نگاه           نمی کرد[1].

تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حیاتی در تامین سلامت و بهداشت هر شخص یا خانواده و یا جامعه است با استفاده از غذای لازم و کافی ،جنبش و حیات،کارایی و فعالیت کار ،رضایت خاطر، نشاط زندگی و

قدرت   مبارزه  با       مشکلات        در      انسان  تامین  می     شود    بعلاوه  سلامت و       بهداشت   نسل های بعدی نیز تضمین و افزون می گردد [2].

پیشرفت های نوین در زمینه ی زیست شیمی دانش ما را در بارهءچه خوردن ،چگونه خوردن ،چه موقع خوردن افزایش داده است .برای دانستن چه و چگونه خوردن ،باید هدف های ویژه ای را در نظر داشته باشیم[3].

بدن از درشت مغذی ها به عنوان انرژی استفاده می کند که عبارتند از کربوهیدرات ها ، چربی ها و پروتئین ها. وظیفه اصلی کربوهیدرات ها تامین انرژی سوختی بدن است . انرژی حاصل از تجزیه گلوکز و گلیکوژن ، نهایتا برای نیرو بخشیدن به انقباض عضلانی و نیز اشکال دیگر اعمال زیستی استفاده می شود . برای حفظ ذخایر گلیکوژنی نسبتا محدود بدن ، باید روزانه به مقدار کافی کربوهیدرات مصرف کند.گلیکوؤن ذخیره شده در عضله و گلوکز موجود در خون ، اصلی ترین منبع انرژی در اولین دقایق تمرین و هنگام تمرین های شدیداند که برای تامین نیاز های سوخت و ساز هوازی کافی نیست [4]. در ضمن ، در صورتی که خواستن برای افزایش توان ورزشی تا حد مناسب ، میزان کربوهیدرات دریافتی باید تنظیم شود ، باید سرعت تبدیل این مواد به قند خون و در نهایت به انرژی دانسته شود . مهمترین چیزی که باید به خاطر سپرد این است : کربوهیدرات های مرکب با سرعت کمی به قند خون تبدیل می شوند و در نتیجه ، پیوسته انرژی لازم را در ورزش های طولانی مدت فراهم می آورد [3] .

1-2عنوان پژوهش

بررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر    15 -17 سال

13بیان مسأله پژوهش:    

در سال 1363 مجموع آزمون های ایفرد به عنوان مواد امتحانی برای ارزیابی آمادگی جسمانی در درس تربیت بدنی در مدرسه های ایران در نظر گرفته شد و برای آن نورم های استاندارد ساخته شد و در سال 1372 آزمون ایفرد با کمی تغییرات و متناسب با مدرسه های ایران برای ارزیابی درس تربیت بدنی در مدرسه ها جایگزین روش قبلی گردید[ 5] . اما اینکه ورزشکار در روز مسابقه ( دانش آموز در روز تست یا امتحان ورزشی) چه بخورد از پرسش های متداول در تغذیه ورزشی است [6] و متخصصان ورزش توصیه می کنند که ورزشکار باید یک وعده غذایی با کربوهیدرات بالا و در حدود سه ساعت قبل از ورزش بخورد .ترکیب غذایی با کربوهیدرات بالا پیش از ورزش به همراه نوشیدنی ورزشی در طول ورزش ظرفیت ورزشکار را نسبت به خوردن تنها کربوهیدرات بالاتر می برد[6]. پژوهشات بسیاری در زمینه تاثیر مصرف غذاهای کربوهیدرات دار ، غذاهای با شاخص قندی متفاوت بر ورزش صورت گرفته است  طوری که دی توماس و همکاران[1] در سال 1991 در پژوهشی با نام تاثیر کربوهیدرات خورده شده با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از تمرین به این نتیجه رسیدند که یک وعده غذای قبل از ورزش حاوی کربوهیدرات با شاخص گلیسمی پایین میتواند از طریق حفظ سطح گلوکز خون بعد از غذا و کاهش میزان لاکتات پلاسما قبل و در طی ورزش ، موجب طولانی تر شدن زمان و دوام فعالیت شود [7] همچنین در پژوهشی که صادقی پور با نام تاثیر مصرف دو نوع صبحانه با میزان متفاوت کربوهیدرات بر برخی متغیرهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی پسران 14-12 ساله انجام داد به این نتیجه رسید که صبحانه پرکربوهیدرات اثر بهتری بر آمادگی جسمانی در غذای قبل از مسابقه دارد[8]. با توجه به اینکه پژوهشات انجام شده نشان می دهد که رکورد های آمادگی جسمانی دانش آموزان کشور در مقایسه با سایر کشورها پایین است[9] و همچنین میزان آمادگی جسمانی دانش آموزان کشور در مقایسه با نورم ملی نیز پایین تر است [10] و با توجه به این که توجه به آمادگی جسمانی دانش آموزان گروه سنی 15 تا 18 سال نسبت به گروه سنی پایین تر در اولویت قرار دارد[11] و همچنین با  مقایسه دو پژوهش[8،7] سوالی که مطرح می شود این است که غذای پرکربوهیدرات دارای چه شاخص گلیسمی باشد تا بر رکوردهای آمادگی جسمانی تاثیر مثبت تری داشته باشد ؟لذا این پژوهش در نظر دارد برای پاسخ به این سوال تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر رکوردهای آمادگی جسمانی که شامل آزمون های  بارفیکس، انعطاف پذیری، دراز نسشت و دو 540 متر است را بسنجد تا با یافته های آن بتوان کمکی به آمادگی جسمانی دانش آموزان و ورزشکاران  کرده ودر کسب رکوردهای بهتر یاری نمود.

1- 4 ضرورت و اهمیت پژوهش

آمادگی جسمانی از فاکتورهای مهم درس تربیت بدنی می باشد که پیشرفت در آمادگی جسمانی از عمده اهداف درس تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی می باشد[12].ارتقاء و بهبود میزان آمادگی جسمانی به آگاهی کامل به علم تمرین نیاز دارد و علم تمرین به عوامل گوناگونی از جمله به علم بیوشیمی ،آناتومی ،فیزیولوژی ،بیومکانیک،تغذیه،و…..بستگی دارد[13] به بیان دیگر رژیم غذایی را می توان به عنوان عامل مساعد کننده و تمرین های ورزشی را به عنوان عامل تسریع کننده در افزایش عملکرد ورزشی به حساب آورد[1].

همان طور که ذکر شد تغذیه از جمله عوامل تاثیر گذار بر رکوردهای ورزشی و آمادگی جسمانی می باشد پژوهشات مختلفی در این مورد صورت گرفته است از جمله اینکه برخی محققان تاثیر وعده های غذایی را قبل از آزمون های مختلف سنجیده اند و اکثرا  اظهار  نموده اند که غذای پیش از مسابقه یا تست برای تاثیر گذاری مطلوب تر باید دارای کربوهیدرات بالا باشد [6] [7] [8] . از طرفی گلیسون و همکاران[2] در پژوهش خود با نام تاثیر غذای قبل از تمرین در مردان نشان دادند که مصرف غذای حاوی کربوهیدرات با شاخص گلیسمی پایین پیش از تمرین ورزشی موجب می شود تا با افزایش تجزیه گلیکوژن عضلانی و بالا رفتن اکسیداسیون کربوهیدرات ،گلوکز خون در سرتاسر تمرین حفظ شده و در نتیجه مدت فعالیت و استقامت افزایش یابد[14] و فیبرایو[3] در پژوهش خود با نام تاثیر شاخص گلیسمی روی گلیکوژنولیز و تمرین نشان داد گلوکز خورده شده قبل از تمرین و شاخص گلیسمی تاثیر مشخصی روی گلیکوژن عضلانی و بهبود افزایش زمان فعالیت ندارد[15]  وهمچنین با توجه به این که  پژوهشی که اثر کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت را در زمینه تمرینات با مدت زمان کم و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی از جمله استقامت عضلات کمربند شانه ای ، استقامت عضلات تنه وشکم ، دوی 540 متر بسنجد انجام نشده یا کم است انجام پژوهشی با عنوان تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی پسران 15 -17 سال به این دلیل ضروری است که نوع مصرف مواد کربوهیدراتی می تواند در نتایج آمادگی جسمانی اثر گذار باشد و به بهبود کیفیت و ارتقاء رکورد های آمادگی جسمانی منجر شود.

 

15 اهداف پژوهش:

 الف) هدف کلی

تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی پسران 17-15 سال  ب ) اهداف اختصاصی

تعیین اثر مصرف یک وعده صبحانه با شاخص گلیسمی متفاوت بر رکورد آمادگی قلبی تنفسی

تعیین اثر مصرف یک وعده صبحانه با شاخص گلیسمی متفاوت بر رکورد استقامت عضلات شکم

تعیین اثر مصرف یک وعده صبحانه با شاخص گلیسمی متفاوت بر رکورد استقامت کمربند شانه ای

تعیین اثر مصرف یک وعده صبحانه با شاخص گلیسمی متفاوت بر رکورد انعطاف پذیری

تعیین اثر مصرف یک وعده صبحانه با شاخص گلیسمی متفاوت بر امتیاز آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی

1-6محدودیت های پژوهش

161 محدوده پژوهش

1- سن و جنس آزمودنی ها: به جهت کنترل این دو عامل، دامنه سنی آزمودنی ها در این پژوهش به دانش آموزان 15 تا 17 سال و جنس آنها به پسران محدود شده بود

2-زمان و مکان: به جهت قابل اجرا بودن در شرایط مساوی همه آزمودنی ها در یک محیط  مشخص و زمان مشخص آزمون ها را اجرا کردند

3-شرایط تغذیه ای آزمودنی ها قبل از فعالیت : به علت شبانه روزی بودن مدرسه ، شام یکسان خوردندو در ارتباط با مصرف کربوهیدرات به آنها یاد آوری و توصیه شده بود

4-لباس آزمودنی ها :. همه آزمودنی ها از شلوار ورزشی ،تی شرت به هنگام آزمون استفاده کردند


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی ازبررسی تاثیر مصرف کربوهیدرات با شاخص گلیسمی متفاوت بر آمادگی جسمانی(نمونه موردی پسران 17 -15 سال)

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید