مقدمه :
نخهای فیلامنتی معولاً صاف ، بی فر وموج و شکننده بوده و دارای خواص لازم برای بافت پارچه نیـستند،لذا با توجه به استحکام ، شستشوی راحت تر و قیمت تمام شده پایین( خط تولید کوتاه ) که مزایای آنهـابه شمار می رود و نیز به جهت بهبود بخشیدن به خـواص آنهـا تحـت عملیـات تکـسچرایزینگ قـرار مـیگیرند.در متداول ترین روش تکسچرایزینگ (تاب مجازی ) تثبیت تغییر فرم روی نخ در اثر گـرم و سـرد نمـودنآن صورت می پذیرد.از این رو حرارت یکی از عوامل مهم تکـسچرایزینگ محـسوب میـشود. جهـت تـاثیرسریع تر نیروهای پیچشی حاصل از تاب و نیز افت تنش سریع تر این نیروها در ابتدای منطقه تاب از یـکهیتر برای حرارت دادن نخ فیلامنتی استفاده می شود. به عبارت دیگر نقش منطقـه حرارتـی، بـالا بـردندرجه حرارت نخ تابیده شده و نگهداری حرارت برای مدت معین ، جهـت شکـسته شـدن پیونـدهای بـینمولکولی است.به طور کلی نقش منطقه حرارتی همراه با تاب دهنده تولید نخهای تکسچره است کـه از خاصـیت فنریـتبالا برخوردار بوده و به عبارت دیگر تجعد با کثرت زیاد در طول فیلامنتها شکل گیرد.از آنجایی که در الیاف مصنوعی کشیده نشده مناطق بلورین در جهات مختلف قرار داشته و مولکول هـایزنجیره ای در مناطق آمورف بدون آرایش و نظم قرار گرفته است، لذا در اثر وارد آمـدن نیـرو بـه لیـف درجهت محور آن ، مناطق بلورین در راستای محور قرار گرفته و مولکول های زنجیره ای در مناطق آمـورفهم نظم و آرایش بیشتری پیدا میکند. و مقدار افزایش نظم به میزان کـشش بـستگی دارد . ( کـشش لازمبرای نخهای فیلامنتی را ممکن است به صورت جداگانه و قبل از تکـسچره کـردن یـا همزمـان بـا انجـامتکسچرایزینگ اعمال کنند.)با توجه به این نکات و نیزاینکه نایلون به دلایل مختلف بسیار در صنعت نساجی مورد استفاده قرار گرفتـه ، بر آن شدیم تا تاثیر درجه حرارت و کشش را روی خواص مختلف نخ تکسچره( ازدیاد طـول ، اسـتحکام ،تجعد،..) و درجه رنگ پذیری پارچه پودی حاصل از آن بررسـی کنـیم. در ایـن تحقیـق ابتـدا کلیـاتی درمورد نایلون و صنعت تکسچرایزینگ مطرح گشته و سپس تمام آزمایشات جهت تعیـین خـواص مهـم نـختکسچره تشریح می گردد و در پایان با توجه بـه مـسائل آمـاری نمودارهـایی ترسـیم گردیـده و تجزیـه وتحلیل و نتیجه گیری انجام می شود. بدین ترتیب که در چه محدوده دمایی هیتر ، و چه میـزان کـشش ،مناسب ترین خواص ممکن برای نخ تکسچره وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بخش اول : تحقیقات انجام شده قبلی

تولید نایلون در حقیقت باز کننده راه به سوی تولیـد تعـداد زیـادی از الیـاف مـصنوعی دیگـر بـا خـواصفیزیکی وشیمیایی متفاوت بوده است و به عبارت دیگر تولید الیاف با تعیین خواص از قبل را امکـان پـذیرساخته است.اولین لیف مصنوعی موفق نایلون 66 بود.نایلون ها از طریق ذوب ریسی تهیه شده و پس از خروج از رشته ساز ، نایلون دارای آرایش یافتگی زیادینمی باشد . الیاف نایلونی معمولا دارای سطحی صاف و قاعده ای دایره ای شکل بـوده و بـا انتخـاب شـکلهای مختلف برای روزنه های رشته ساز می توان سطح قاعده غیر دایره ای شـکل بـرای الیـاف مـصنوعیکسب نمود که خواصی مانند وزن مخصوص و قدرت عایق بندی گرمایی را تغیر داد.نایلون 6 مدت کوتاهی بعد از تولید نایلون 66 به بازار عرضـه گردیـد. نـایلون 6 از پلیمریزاسـیون افزایـشیکاپرولاکتم بعد از باز شدن شکل حلقه ای آن تهیه می گـردد[1]. خـو اص نـایلون 6 بـا نـایلون 66 تـشابهزیادی دارد. در جدول 1-1 خواص نایلون6 در مقایسه با نایلون 6 6 آورده شده است.تفاوت اساسی در دمای ترانزیسیون اولیه (ذوب)است که برای نایلون6 کمتر از نایلون66 می باشد.انواع دیگری از نایلون با تعداد کربن های متفاوت نیز مانند نایلون11 و.. وجـود دارنـد. در ایـن تحقیـق بـاتوجه به تولید نایلون 6 در ایران از این نوع نایلون استفاده شده است.

1 -1 -1 -1)خواص فیزیکی نایلون
نایلون ها الیاف محکمی هستند و دارای ارتجاعیت عالی در برابر تغییر شکل های حاصـل از خمـش مـیباشند. نایلون هـا دارای خـواص گرمـایی متوسـط هـستند و معمـولا در درجـه حـرارت زیـر 150 درجـهسانتیگراد تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
1 -1 -1 -2) خواص مکانیکی نایلون
– استحکامنایلون6 الیافی قوی با استحکام(g/den) 9,4 در حالت خشک واستحکام 8- 5,0(g/den) در حالـت تـرمی باشند.نایلون در استحکامهای تنشی متنوع تولید می شود.در درجه حرارتهای بالا و نور خورشید بـا تخریـب اکـسیداسیونی روبـرو شـده کـه زردی و از دسـت دادناستحکام را به دنبال دارد. استحکام خوب نایلون منجر شده که علاوه بر نخهای تایر اتومبیل ، کاربردهـایصنعتی دیگر نیز داشته باشد. همچنین در جورابهای زنانه نیز مصرف عمده ای دارد.- مدولبا وجود استحکام بالا ، الیاف نایلون دارای مدول پایینی هستند که به آسانی با نیروهای کـم کـشیده مـیشوند. اگرچه نایلون در مقایسه با بـسیاری از الیـاف دیگـر مـستحکم تـر اسـت امـا کاربردشـان دربعـضیمحصولات صنعتی مانند ژئوتکستایل ها و پارچه های بارانی به دلیل مدول پایین شان محدود شده است.از سوی دیگر در لباسهای شنا ، عرق گیر ، لباس ورزشی بسیار استفاده می شوند.- ازدیاد طول و برگشت پذیرینایلون دارای ازدیاد طول تا حد پارگی 15% تا 50% در حالت خـشک بـوده کـه ایـن مقـدار در حالـت تـرمقداری افزایش نشان میدهد. بازگشت آن در برابر تغییر شـکل بـسیار خـوب و بازگـشت 99% را زمانیکـهبیشتراز 10% ازدیاد طول به آن بدهیم نشان میدهد.تا زمانیکه پایین تر ازنقطه پارگی کشیده شود، بازگشت پذیری بالایی دارد.این خاصیت باعث می شود تـاپوشاک نایلونی یا مخلوط نایلون با الیاف الاستیکی مثل اسپاندکس ، شکل و ابعاد خود را حفظ نماید.- فنریت و قابلیت ارتجاعیالیاف نایلون پس از کشش و حتی پس از متراکم نمودن و فشردن دارای خاصیت بازگشت پـذیری خـوبیهستند. این خاصیت سبب میشود که از آنها در قالی و موکت استفاده گردد.نایلون مقاومت چروک پذیری مناسبی نیز دارد که در پوشاک استفاده می شود.

1-1- 1) خواص الیاف نایلون ……………………………………………………………………………………………………..4
1-1-1-1)خواص فیزیکی نایلون …………………………………………………………………………………………………..4
1-1-1-2) خواص مکانیکی نایلون ………………………………………………………………………………………………..4
1-1-1-3)خواص شیمیایی نایلون …………………………………………………………………………………………………5
1-1-1-4) خواص دیگر نایلون ………………………………………………………………………………………………………6
1-1-2) ساختمان فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………6
1-1-3) انتخاب رنگ برای نایلون …………………………………………………………………………………………………..7
1-1-3-1) مشخصات نخ و تاثیر آن بر رنگرزی ……………………………………………………………………………………7
1-1-4) مصارف نایلون ……………………………………………………………………………………………………………….8
1-2-1)تئوری تکسچرایزینگ ………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….9
1-2-1-2) تثبیت ………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3)خواص مکانیکی الیاف …………………………………………………………………………………………………..10
1-2-2) تولید نخ تکسچره ………………………………………………………………………………………………………….14
1-2-2-1) تولید نخ خام ……………………………………………………………………………………………………………..14
1-2-2-2) تکسچرایزینگ …………………………………………………………………………………………………………..14
1-2-2-3) سیستم تاب مجازی …………………………………………………………………………………………………….15
1-2-2-4) قسمتهای اصلی ماشین تکسچرایزینگ……………………………………… ………………………………………15
1-2-2-5) مسیر عبور نخ …………………………………………………………………………………………………………….17
1-2-3) عوامل موثر بر تکسچرایزینگ ……………………………………………………………………………………………….19
1-2-4) کنترل کیفیت نخ تکسچره تاب مجازی …………………………………………………………………………………….20
1-2-5) تاثیر پارامترهای تکسچرایزینگ روی خواص فیزیکی نخ نایلون تکسچره ………………………………………………20
1-2-5-1) استحکام ……………………………………………………………………………………………………………………21
1-2-5-2) ازدیاد طول ………………………………………………………………………………………………………………….22
1-2-5-3) مدول اولیه …………………………………………………………………………………………………………………23

کلاف پیچ مورد استفاده

کلاف پیچ مورد استفاده

بخش دوم : تجربیات

گرم از نخ را برداشته و وزن می شود. سپس درون ظرف استوانه ای تـوری ماننـد کـه از جـنس فیلتـراستیل است قرار داده شده و در دستگاه شیشه ای سوکسوله قرار گرفته و روی آن پترولیوم اتـر بـا نقطـهجوش ºC 60-45 ریخته می شود.آنگاه در حمام بخار قرار گرفته و بخارهای کندانس شده آن حدود یک ساعت می جوشد. اترحاصـله در آنجمع آوری شده و داخل بالنی ریخته می شـود. روغـن حاصـله وزن شـده و در آونºC 90 بـه مـدت 2 ساعت قرار می گیرد. اتر تبخیر می شود و روغن باقی می ماند. اختلاف مربوط ، وزن روغن را میدهد. طبق رابطه 2-1 درصد روغن مشخص می شود:وزن نخ = a رابطه 2-1: 100×b/a)) = درصد روغن وزن روغنb=روغنی که به عنوان روغن نخ استرچ استفاده شد،محصول شرکت پرند کاشان است.
2-2-5) تعیین رطوبت مجاز

به اندازه 5-3 گرم نخ گرفته شده و داخل ظرف مخصوص رطوبت گذاشـته مـی شـود( وزن اولیـه ظـرفمشخص اس ت.) سپس وزن شده و درب ظرف گذاشته شده و داخل آونOven گذاشته می شـود. دمـایOven بین 120-110درجه سانتیگراد بوده و بـه مـدت یـک سـاعت درون آن مـی مانـد . سـپس نمونـهبرداشته شده و به مدت 30 دقیقه تا یک ساعت با دمای محیط همدما شده و دوباره وزن می شـود. طبـقروابط زیر میزان رطوبت به دست می آید:
رابطه 2-2: وزن نخ =(وزن ظرف )- (وزن (ظرف + نخ )) رابطه 2-3: میزان رطوبت = وزن ( نخ خشک + ظرف )- وزن (ظرف + نخ )روش تعیین درصد مجاز رطوبت بر اساس استاندارد ایران به شماره 30 است.

2-2-6) تشخیص میزان نایکنواختی نخ
میزان نایکنواختی از لحاظ قطر به کمک دستگاه دقیق و حـساس اوسـتر(Uster) کـه بـر اسـاس خـازنالکتریکی عمل میکند ، انجام می شود. سیستم فوق یکی از روشهای تشخیص نـا یکنـواختی بـوده و مـیتوان در این رابطه از سیستمهای فتوالکتریک و غیره کمک گرفت.در این دستگاه با برقراری جریان مستقیم ، به شـدت ولتـاژV مـی تـوان میـدان الکتریکـیE را بـین دوصفحه برقرار نمود. چنانچه ماده عایقی میان این دو صفحه قرار گیرد ، میدان الکتریکی تقویت می گـردد.این تغییر در مدار الکتریکی به صورت انحراف آمپرمتر قابل اندازه گیری است.ز آنجا که ظرفیت خازن الکتریکی متناسب با جرم در مدار قرار گرفتـه بـین دو الکتـرود اسـت ، بـا عبـورشیئی میان دو صفحه خازن ، متناسب با تغییر جرم یا به عبارت بهتر( ضخامت نخ) تغییراتی در جریـانمواد به وجود می آید که این تغییرات جریان ، نموداری از حالت یکنواختی نخ است. یـک سیـستم اوسـترمتشکل از اجزای زیر است:الف – دستگاه سنجش نا یکنواختی ب- دستگاه انتگراتور پ- نشان دهنده عیوب ت- دستگاه اسپکتوگراف ث- دستگاه رسم منحنی
ج- دستگاه رسم منحنی اسپکتوگرافدستگاه اوستر کامل 8 عدد خازن دارد. برای نخهای مختلف شکاف خازنها متغیر است. با کم و زیاد شـدنضخامت ، فاصله صفحات خازن نیز کم و زیاد می گردد.شکل زیر دستگاه اوستر مورد استفاده را نشان میدهد.شکل 2-4- دستگاه اوستر، Uster Tester3 نحوه انجام :
برای نخ گذاری ابتدا مقداری از بسته نـخ را هـوا گرفتـه و سـر نخهـا بـه وسـیله نـخ گیـر از سـوراخهایراهنماهای اولیه و دو راهنمای سرامیکی مقابل هـم ، بـین دیـسکهای غلتکهـای تغذیـه و شـکاف خـازنانتخاب شده برای آزمایش ، عبورداده شده و به مکش هوا ، میرسد.خازن مورد نظر به صورت خود کار با توجه به دنیر نخ توسط دستگاه انتخاب می شود. با فـشردن دگمـه ،مکش سر نخ به داخل شکاف انجام می شود.برای شروع آزمایش با فشردنStart ، دستگاه شروع به آزمایش می کند.ایرادهایی که توسط اوستر مشخص می شوند شـامل ، میـزان نـایکنواختی ، رشـته هـای نـازک ،.. اسـت .تنظیمات اوستر در جدول 2-4 آمده است.

2-1- مواد اولیه مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………..27
2-2- سنجش خواص نخ خام ………………………………………………………………………………………………………..28
2-2-1- سطح مقطع ………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-2- شمارش تعداد فیلامنتهای نخ ……………………………………………………………………………………………..29
2-2-3- تعیین دنیر نخ ……………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-4- تعیین میزان روغن نخ ………………………………………………………………………………………………………30
2-2-5- تعیین رطوبت مجاز ………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-6- تعیین میزان نایکنواختی نخ ……………………………………………………………………………………………….31
2-3- روش تولید نمونه ها …………………………………………………………………………………………………………..34
2-3-1- سرعت ………………………………………………………………………………………………………………………35
2-3-2- کشش ……………………………………………………………………………………………………………………….35
2-3-3- درجه حرارت ………………………………………………………………………………………………………………….36
2-4- دستگاه تکسچرایزینگ………………………………………………………………………………………………………..37
2-5- سنجش خواص فیزیکی – مکانیکی………………………………………………………………………………………….38
2-6- سنجش خواص تجعدی ………………………………………………………………………………………………………61
2-7- روش تولید نمونه پارچه ………………………………………………………………………………………………………..76
2-8- سنجش خواص رنگی ………………………………………………………………………………………………………….77
2-8-1- طریقه رنگرزی ………………………………………………………………………………………………………………..77
2-8-2- درجه رنگرزی ………………………………………………………………………………………………………………….77
28-3- نتایج رنگرزی …………………………………………………………………………………………………………………81

ترازو و سینی حمل کلاف جهت وزن

ترازو و سینی حمل کلاف جهت وزن

بخش سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………82
3-1- تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………………………….82
3-2- مقایسه نتایج ………………………………………………………………………………………………………………83
3-3- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………83
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………….87
ضمیمه 1 : ریز نتایج میانگین تغییرات سرعت درنخ 40 دنیری ……………………………………………………………….88

ضمیمه 2 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش اولیه درنخ 40 دنیری………………………………………………………90

ضمیمه 3 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش ثانویه درنخ 40 دنیری ……………………………………………………91

ضمیمه 4 : ریز نتایج میانگین تغییرات دمای هیتر درنخ 40 دنیری ………………………………………………………92

ضمیمه 5 : ریز نتایج میانگین تغییرات سرعت درنخ 70 دنیری ……………………………………………………………..94

ضمیمه 6 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش ثانویه درنخ 70 دنیری ……………………………………………………95

ضمیمه 7 : ریز نتایج میانگین تغییرات کشش اولیه درنخ 70 دنیری …………………………………………………….96

ضمیمه 8 : ریز نتایج میانگین تغییرات دمای هیتر درنخ 70 دنیری ………………………………………………………97

ضمیمه 9 : نحوه کالیبراسیون وسایل آزمایش ……………………………………………………………………………99

ضمیمه 10 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با دمای ºC150 .ا………………………………………..101

ضمیمه 11 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دمای ºC160..ا……………………………………………106

ضمیمه 12 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دمای ºC170..ا…………………………………………….111

ضمیمه 13 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دمای ºC180..ا……………………………………………116

ضمیمه 14 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا دمای ºC190….ا………………………………………….121

ضمیمه 15 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت m/min480..ا……………………………………..126

ضمیمه 16 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت m/min530 ..ا……………………………………..131

ضمیمه 17 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیربا سرعت m/min630 ..ا……………………………………..136

ضمیمه 18 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش اولیه 68,2 ………………………………………..141

ضمیمه 19 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 03,1…………………………………………146
ضمیمه 20 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 04,1…………………………………………151

ضمیمه 21 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 70 دنیر با کشش ثانویه 06,1……………………………………….. 156

ضمیمه 22 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت m/min450…ا……………………………………..161

ضمیمه 23 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت m/min 500 .ا……………………………………..166

ضمیمه 24 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت m/min 550 ا……………………………………..171

ضمیمه 25 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت m/min 600 .ا…………………………………….176
ضمیمه 26 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با سرعت m/min650..ا……………………………………. 181

ضمیمه 27 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دمای º C150 ..ا…………………………………………..186
ضمیمه 28 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دمای º C160 ..ا……………………………………………191

ضمیمه 29 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دمای º C180ا ………………………………………………196

ضمیمه 30 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با دمای º C190 ..ا………………………………………………201

ضمیمه 31 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه1,075…………………………………………206 ض

میمه 32 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه 1,095 ……………………………………….211

ضمیمه 33 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش ثانویه 1,105 ……………………………………….216

ضمیمه 34 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 18,2…………………………………………..221

ضمیمه 35 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 68,2…………………………………………….226

ضمیمه 36 : ریز نتایج آزمایشات کششی نخ نایلون 40 دنیر با کشش اولیه 68,3……………………………………………..231
ضمیمه 37: نحوه تولید نخ نایلون…………………………………………………………………………………………………….236
5- منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….240

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….241
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….242

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………244

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

1-1- مقایسه خواص نایلون6 و نایلون66 ……………………………………………………………………………………………..4
1-2- گرمای ویژه نایلون و پلی استر ……………………………………………………………………………………………….16
1-3- نتایج تحقیقات دیپاک، تغییرات خواص نایلون با درجه حرارت ………………………………………………………………..26
1-4- نتایج تحقیقات موخرجی ، تغییرات خواص نایلون با نسبت کشش ………………………………………………………..27
2-1- ویژگی مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………………….30
2-2- لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده …………………………………………………………………………………………….31
2-3- نتایج آزمایش تعیین نمره نخ ………………………………………………………………………………………………….32
2-4- تنظیمات اوستر3 ……………………………………………………………………………………………………………….36
2-5- تنظیمات اوستر در نمره های مختلف نخ ……………………………………………………………………………………..36
2-6- تنظیمات ماشین تکسچرایزینگ ……………………………………………………………………………………………….37
2-7- سرعتهای مورد آزمایش در هر نمره نخ (متر بر دقیقه) …………………………………………………………………….38
2-8- کشش های اولیه اعمالی بر نخهای مورد آزمایش ………………………………………………………………………….39
2-9- کشش حین تکسچرایزینگ بر نخهای مورد آزمایش ……………………………………………………………………….39
2-10- درجه حرارتهای اعمالی بر نخهای مورد آزمایش ………………………………………………………………………….40
2-11- مشخصات ماشین تکسچرایزینگ ……………………………………………………………………………………………40
2-12- تنظیمات دستگاه زوئیک ………………………………………………………………………………………………………..41
2-13- نیروی وارده بر حسب نمره نخ ………………………………………………………………………………………………….43
2-14- تغییرات خواص کششی با تغییر سرعت …………………………………………………………………………………….44
2-15- تغییرات خواص کششی با تغییر میزان کشش ……………………………………………………………………………49
2-16- تغییرات خواص کششی با تغییر درجه حرارت ……………………………………………………………………………59
2-17- طول کلاف و وزنه های مورد استفاده در دو نمره نخ ………………………………………………………………….65
2-18- میزان تجعد در سرعتهای مختلف ………………………………………………………………………………………….65
2-19- تغییرات تجعد در نخ 70 دنیر با افزایش سرعت …………………………………………………………………………67
2-20- تغییرات تجعد در نمونه های نخ 70 دنیری با افزایش سرعت ………………………………………………………..68
2-21- تجعد در کشش های مختلف …………………………………………………………………………………………….69
2-22- تغییرات تجعد در نخ 70 دنیری با افزایش کشش اولیه ……………………………………………………………..72
2-23- تغییرات تجعد در نخ 70 دنیری با افزایش کشش ثانویه……………………………………………………………..73
2-24- تغییرات تجعد در نمونه های نخ 70 دنیری با افزایش مقدار کشش ثانویه ……………………………………….74
2-25- میزان تجعد در دماهای مختلف ………………………………………………………………………………………….75
2-26- افزایش تجعد در نخ با افزایش دما ……………………………………………………………………………………….77
2-27- تغییرات تجعد در نمونه های نخ 70 دنیری با افزایش دما………………………………………………………………..78
2-28- میزان رنگ مورد نیاز و مواد مخوط شونده ………………………………………………………………………………….81
2-29- نتایج رنگرزی نمونه ها با تغییر درجه حرارت ……………………………………………………………………………..81
2-30- نتایج رنگرزی نمونه ها با تغییر سرعت …………………………………………………………………………………….82
2-31- نتایج رنگرزی نمونه ها با تغییر میزان کشش ……………………………………………………………………………..82

فهرست شکل ها

1- 1 : تغییرات استحکام با ازدیادطول برای نخ نایلون12/70 در رطوبت نسبی 65%……………………………………….9
1- 2- منحنی نیرو- ازدیادطول الیاف …………………………………………………………………………………………….11
1- 3- منحنی تغییرات مدول ،تطویل و استحکام با کشش …………………………………………………………………..12
1- 4- تغییرات مدول اولیه با درجه حرارت نایلون6 …………………………………………………………………………….12
1- 5-منحنی تنش –تنش مخصوص نایلون6 …………………………………………………………………………………….12
1- 6- منحنی دمای هیتر با زمان تماس ………………………………………………………………………………………..17
1- 7-تغییرات درجه حرارت نخ بر حسب زمان ………………………………………………………………………………….17
1- 8-تغییرات جذب رنگ بر حسب درجه حرارت هیتر …………………………………………………………………………19
1- 9- مسیرVشکل ماشین تکسچرایزینگ …………………………………………………………………………………….21
1- 10- تغییرات استحکام با تغییر نسبت کشش ………………………………………………………………………………24
1- 11- تغییرات استحکام با تغییر درجه حرارت…………………………………………………………………………………24
1- 12- تغییرات ازدیاد طول با تغییرمیزان کشش……………………………………………………………………………….25
1- 13- تغییرات ازدیاد طول با تغییردرجه حرارت ………………………………………………………………………………25
1- 14-تغییرات مدول با درجه حرارت …………………………………………………………………………………………..26
2- 1-میکروسکوپ مورد استفاده جهت تعیین سطح مقطع …………………………………………………………………31
2- 2-کلاف پیچ مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………33
2- 3-ترازو وسینی حمل کلاف جهت وزن ………………………………………………………………………………………33
2- 4-دستگاه اوستر 3 ……………………………………………………………………………………………………………35
2- 5-ماشین تکسچرایزینگ ……………………………………………………………………………………………………..41
2- 6- دستگاه سنجش خواص فیزیکی- مکانیکی …………………………………………………………………………….42
2- 7-تغییرات استحکام با سرعت در نخ 40 دنیری …………………………………………………………………………….45
2- 8- تغییرات استحکام با سرعت در نخ 70دنیری…………………………………………………………………………45
2- 9- تغییرات ازدیادطول با سرعت در نخ 40 دنیری……………………………………………………………………..46
2- 10- تغییرات ازدیادطول با سرعت در نخ 70 دنیری……………………………………………………………………46
2- 11- تغییرات کارتاحدپارگی با سرعت در نخ 40 دنیری……………………………………………………………..47
2- 12- تغییرات کارتاحدپارگی با سرعت در نخ 70دنیری………………………………………………………………47
2- 13- تغییرات مدول با سرعت در نخ 40دنیری…………………………………………………………………………..48
2- 14- تغییرات مدول با سرعت در نخ 70دنیری…………………………………………………………………………..48
2- 15- تغییرات استحکام با کشش اولیه در نخ 40دنیری…………………………………………………………………51
2- 16- تغییرات استحکام با کشش اولیه در نخ 70دنیری…………………………………………………………………51
2- 17- تغییرات استحکام با کشش ثانویه در نخ 40دنیری……………………………………………………………….52
2- 18- تغییرات استحکام با کشش ثانویه در نخ 70دنیری……………………………………………………………….52
2- 19- تغییرات ازدیادطول با کشش اولیه در نخ 40دنیری………………………………………………………………53
2- 20- تغییرات ازدیادطول با کشش اولیه در نخ 70دنیری………………………………………………………………53
2- 21- تغییرات ازدیادطول با کشش ثانویه در نخ 40دنیری…………………………………………………………….54
2- 22- تغییرات ازدیادطول با کشش ثانویه در نخ 70دنیری…………………………………………………………….54
2- 23- تغییرات کارتاحدپارگی با کشش اولیه در نخ 40دنیری………………………………………………………..55
2- 24- تغییرات کارتاحدپارگی با کشش اولیه در نخ 70دنیری………………………………………………………..55
2- 25- تغییرات کارتاحدپارگی با کشش ثانویه در نخ 40دنیری………………………………………………………56
2- 26- تغییرات کارتاحدپارگی با کشش ثانویه در نخ 70دنیری………………………………………………………56
2- 27- تغییرات مدول با کشش اولیه در نخ 40دنیری…………………………………………………………………….57
2- 28- تغییرات مدول با کشش اولیه در نخ 70دنیری…………………………………………………………………….57
2- 29- تغییرات مدول با کشش ثانویه در نخ 40دنیری……………………………………………………………………58
2- 30- تغییرات مدول با کشش ثانویه در نخ 70دنیری……………………………………………………………………58
2- 31- تغییرات استحکام با دما در نخ 40دنیری…………………………………………………………………………….60
2- 32- تغییرات استحکام با دما در نخ 70دنیری…………………………………………………………………………….60
2- 33- تغییرات ازدیادطول با دما در نخ 40دنیری………………………………………………………………………….61
2- 34- تغییرات ازدیادطول با دما در نخ 70دنیری………………………………………………………………………….61
2- 35- تغییرات کارتاحدپارگی با دما در نخ 40دنیری……………………………………………………………………62
2- 36- تغییرات کارتاحدپارگی با دما در نخ 70دنیری……………………………………………………………………62
2- 37- تغییرات مدول با دما در نخ 40دنیری………………………………………………………………………………..63
2- 38- تغییرات مدول با دما در نخ 70دنیری………………………………………………………………………………..63
2- 39- دستگاه کلاف پیچ جهت برداشت کلاف نخ……………………………………………………………………..64
2- 40-تغییرات تجعد در سرعتهای مختلف در نخ 40 دنیر………………………………………………………………66
2- 41-تغییرات تجعد در سرعتهای مختلف در نخ 70 دنیر………………………………………………………………66
2- 42-تغییرات تجعد در کشش های اولیه مختلف در نخ 40 دنیر……………………………………………………70
2- 43- تغییرات تجعد در کشش های اولیه مختلف در نخ 70 دنیر…………………………………………………..70
2- 44- تغییرات تجعد در کشش های ثانویه مختلف در نخ 40 دنیر………………………………………………….71
2- 45- تغییرات تجعد در کشش های ثانویه مختلف در نخ 70 دنیر………………………………………………….71
2- 46- تغییرات تجعد در دماهای مختلف در نخ 40 دنیر……………………………………………………………….76
2- 47- تغییرات تجعد در دماهای مختلف در نخ 70 دنیر………………………………………………………………..76
2- 48- دستگاه بافندگی مورد استفاده……………………………………………………………………………………79

 

ABSTRACT
In One of the most Common method for Production of Textured yarns means False twisted, are Stabilized Various forms of yarn by using temperatureSo, Heating is an Important object in texturizingOn the other hand , increasing the orientation depends on the tension. Althought, synthetic fibers tension for tenacity ,against the force and changes and elastic elongation before applying in textile industryIn this research with consideration of vast application and stable properties of Nylon, the effect of Temperatures and tension on different properties of textured Nylon yarns, such as tenacity , elongation, crimp, and colouration of weft knitted fabric are investigated.
The results of experiment on L.O.Y Nylon yarn with (40/10/1) and (70/24/1) linear density showed, the most suitable temperatures was objecteas between 170180ºCThe tenacity and elongation , exteremly decreased after 195ºC . During the experiments, with increasing the temperature , elongation , crimp are increased and tenacity , colour obsorption , and bulk , decreased. Also , the yarn changed to opaque. in opposite situation, closed points are decreased and yarn turned to transparent, and it is more stabilizedThe most suitable tension value for first tension in 40 denier yarn is 3.18 and it was 1.095 in tension during texturizingAlso, the most convenient value in first tension was 3.11 in 70 denier yarn and tension during texturizing was abtunited 1.05. with increase in speed , the yarn tenacity increased and elongation was decreasedThe best speed in 70 denier yarn was found between 580-600 m/min. 40 denier yarn was 550-600 m/min.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان