مقدمه
الیاف پلی پروپیلن :
پروپیلن محصول جانبی پالایشگاههای نفتی است ، وقتی پـروپیلن تحـت شـرایط معینـی پلیمریـزهشود پلیمرهای قابل مصرف در تولید لیف بدست می آید یعنی پلی پروپیلن بدست می آید [1] .
بعد از انجام پلیمریزاسیون و تولید پلیمر ، پلیمر ذوب شده و توسط پمپی از میان رشته سازها عبـورمی نماید. استفاده از این فراید ریسندگی( ریـسندگی مـذاب) بـدلیل ارزان بـودنش رایـج اسـت.
پلیمر قبل از ریسندگی محتوی 50% بلور است که این مقدار پس از ریسیده شدن به 33% افت مـیکند سپس لیف حاصله کشیده شده و در نتیجه مقدار بلورینگی محتوی به 47 % افزایش مـی یابـد.
آنگاه تحت فرآیند آنیله شدن قرار می گیرد- یعنی گرمای نهایی به آن داده می شود و بدین ترتیـببا افزایش درجه حرارت به تحرک مولکول های پلیمر افزوده گردیده و فرصت دیگـری بـرای مرتـبشدن به آنان داده می شود تا به نحو مناسب تری در کنار یکدیگر قرار بگیرند [ 1] .
سطح مقطع لیف کاملا به صورت مدور می باشد و جدیدا لیف هایی به سطح مقطع مربـع مـستطیلو مثلثی تولید شده که از جلا خاصی برخوردار بوده و در مقایسه بـا نـخ هـای پیوسـته دارای سـطحمقطع مدور و ظاهری تخت و کدر ، بسیار جالب توجه می باشد .
خصوصیات الیاف پلی پروپیلن به شرح زیر می باشد[ 1] :
1. چون دارای جذب آب نزدیک به صفر می باشد قوام و تطویـل آن در حالـت خـشک و تـریکسان است .
2. نور خورشید به مدت طولانی باعث تخریب شدنش می گردد.
3. در برابر عوامل شیمیایی مقاوم می باشد.
4. نقطه نرم شدن در حدود 155 درجه سانتیگراد می باشد.
5. در برابر سرمای فوق العاده زیاد بسیار مقاوم می باشد.
6. بی رنگ می باشد و به سختی رنگ می پذیرد.
7. بدلیل پایین بودن وزن مخصوص خطی در آب به صورت شناور قرار می گیرد.
8. ارزان می باشد.
9. فاقد الکتریسیته ساکن و شوک های آزاردهنده می باشد .
10. ضمن مواجه شدن با سیگار روشن بطور موضعی ذوب و نازیبا می گردد.
: (spacer fabrics ) پارچه های فضادار
این پارچه ها شکلی از محصولات فنی هستند این پارچه ها شـامل دو سـطح بیرونـی هـستند کـه بوسیله نخ های فضادار به یکدیگر متصل شده اند از این رو دارای ساختاری سه بعدی و جـز دسـتهای از پارچه های سه بعدی به شمار می آیند [ 2] .
همانطور که گفته شد این پارچه ها شامل دو سطح بیرونی هستند که این دو سـطح بـالا و پـایینبوسیله نخ های فضادار تثبیت شده اند . سطح بالایی ، سطحی اسـت روی مختـصاتx-y و لایـهپایینی بر روی مختصاتx-y و لایه فضادار لایه ای است که بین دو سطح بیرونـی پارچـه فـضادارقرار داشته بر روی مختصاتx-z و این دو سطح را بهم متصل می کند. بواسطه دارا بودن این نوع ساختار این پارچه ها مناسب جهت تحمل نیرو ها می باشند چرا که هـم در جهـتx-y و هـم درجهتx-z دارای نخ هایی در ساختار پارچه می باشند که هم می تواند نیرو ها را در جهت محوریو هم در جهت عرضی تحمل کند که این نوع ساختار بسیار مناسب جهت استفاده در کامپوزیت هامی باشد [ 2 ] .
ویژگی های پارچه های فضادار :
خواص متفاوتی نسبت به منسوجات معمولی دارند که بواسطه ساختار سه بعدی آن هـا مـی باشـدکه به قرار زیر است :
1. انتقال رطوبت و گرما
2. مقاومت فشردگی
3. وزن سبک
4. مقاوت سطحی خوب
هر یک از این خصوصیات این امکان را به پارچه می دهد که با دیگـر منـسوجات متفـاوت باشـند وکاربردهای وسیع تری در صنعت را دارا باشند .
مقاومت فشردگی یکی از خصوصیات اصلی پارچه های فضادار می باشد ایـن رفتـار از پارچـه هـایفضادار توسط نخ های فضادار در ساختار پارچه ارائه می شود چراکـه در اثـر فـشرده شـدن توانـاییدوباره برگشتن به حالت اولیه را دارا می باشند که هنگامیکه در کامپوزیت ها مورد مصرف قرار میگیرند باعث افزایش مقاومت فشردگی در کامپوزیت ها می گردند [ 2 ] .
این پارچه ها می توانند با اجزای اصلی کامپوزیت یکپارچه گردند و خواص کامپوزیت مـورد نظـر رابهبود بخشند چرا که مواد موجود در ماده اصلی در بین فضای پارچه های فضادار نفوذ کرده و باعث یکپارچه شدن پارچه فضادار با ماده اصلی می گردد [2] .
این پارچه نسبت به دیگر منسوجات دارای ساختار سبک وزنی می باشند و هنگامیکه بعنوان تقویتکننده مورد مصرف قرار می گیرند باعث تغییر و افزایش وزن در کامپوزیت مورد نظر نمی گردند که این یکی از مهمترین دلیل تقویت کننده مناسب می باشد،یکی دیگر از خصوصیات ایـن پارچـه هـاهندسه پارچه می باشد چرا که یکی از نکات مهم در بکاربردن تقویت کننده ها بخصوص اگر پارچـهباشد،هندسه آن می باشد پارچه های فضادار بدلیل دارا بودن هندسه بسیار مناسـب( سـاختار سـه بعدی) توانایی تحمل نیروها در جهات مختلف را دارا می باشند که بسیار مناسب جهت اسـتفاده درکامپوزیت ها بعنوان تقویت کننده می باشند،پارچه های فضادار می توانند برای تقویـت و اسـتحکامبتن استفاده شوند چرا که خواص ویژه این پارچه ها که به آنها اشاره شـد ایـن امکـان را بـرای ایـنپارچه ها فراهم می کند [ 2] .
بطوریکه دامنه مصرف این پارچه ها نسبت به الیاف فنی که در گذشته و اکنون کاربرد زیاد در مـوادبتنی را دارابودند ، بسیار بیشتر گشته است.
عوامل موثر بر رفتار فشردگی پارچه های فضادار برای کاربرد بتنی به قرارا زیر است :
1. ضخامت
2. مقدار هر سانتیمتر مربع از نخ های فضادار
3. زاویه قرار گیری نخ های فضادار
4. نوع اتصال نخ ها

 

تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول : پیشینه تحقیقات

1-1- تحقیقات انجام شده قبلی برروی تاثیراستفاده ازالیاف پلی پـروپیلن بـرروی بتن…………………………10
1-2- تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تاثیر استفاده از انواع پارچه در بتن…………………………………… 19
1-خم2ش-ی1 – بتنمطا لعه تاثیر استفاده از پارچه حلقوی تاری در بتن و بررسی مقاومت…………………. 20

فصل دوم : تجربیات

2-1- مواد اولیه مصرفی ……………………………………………………………………………………………….26
2-2- وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن …………………………………………………………………………….26
2-2-1- وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری ……………………………………………..28
1-2-2- مطالعه تاثیر استفاده از پارچه های (سه- بعدی ) فضادار در بتن و بررسی…………………………… 21
2-2-2- وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی…………………………………………… 28
2-3- وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی برای ساخت نمونه ها……………………………………………………… 30
2-3-1- وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست فشاری……………………………………………………. 30
2-3-2- وزن الیاف مصرفی برای ساخت نمونه تست خمشی…………………………………………………… 31
2-4- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه ها ……………………………………………………………………..31
2-4-1- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست فشاری …………………………………………………….31
2-4-2- وزن پارچه فضادار برای ساخت نمونه تست خمشی…………………………………………………… 31
2-5- نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده………………………………………………… 31
2-6- نتایج مقاومت فشاری…………………………………………………………………………………………. 31
2-6-1- نتایج مقاومت فشاری بتن ساده………………………………………………………………………….. 37
2-6-2- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف 19 میلیمتر…………………………………………… 37
2-6-3- نتایج مقاوت فشاری بتن ساخته شده با الیاف 12 میلیمتر……………………………………………. 38
2-6-4- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با الیاف 6 میلیمتر…………………………………………….. 39
2-6-5- نتایج مقاومت فشاری بتن ساخته شده با پارچه های فصادار………………………………………… 40
2-7- نتایج مقاومت خمشی………………………………………………………………………………………….. 41
2-7-1- نتایج مقاومت خمشی بتن ساده…………………………………………………………………………… 41
2-7-2- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیا ف 19 میلیمتر………………………………………….. 42
2-7-3- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف 12 میلیمتر ……………………………………………42
2-7-4- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف 6 میلیمتر…………………………………………….. 42
2-7-5- نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه فضادار………………………………………………… 43

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

3-1- نتایج مقاومت فشاری……………………………………………………………………………………………… 45
3-1-1- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر………………………………………………………. 46
3-1-2- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف 12 و 6 میلیمتر………………………………………………….. 47
3-1-3- نتایج مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار…………………………………………………………… 48
3-1-4- مقایسه مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار………………………………………………. 50
3-2- نتایج مقاومت خمشی…………………………………………………………………………………………….. 51
3-2-1- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر……………………………………………………… 52
3-2-2- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 6 و 12 میلیمتر…………………………………………………. 53
3-2-3- نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار…………………………………………………………… 54
3-2-4- مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار……………………………………………… 56..
3-3- بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار(SPSS (v17 ا…………………………………………………56
3-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 57
3-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 58
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………59
پیوست 1-نمودارهای نمونه های آزمایشی………………………………………………………………………………60
پیوست 2-جداول آماری حاصل از نرم افزار آماری SPSS ا……………………………………………………………….75
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………… 77.
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………82
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………….83
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..84

فهرست جدول ها
29 2-1: دانه بندی شن و ماسه برای آزمایش فشاری  ……………………………………………………………… 29
30 2-2 : دانه بندی شن وماسه برای آزمایش خمشی………………………………………………………………  30
37 2-3 : مقاومت فشاری بتن ساده …………………………………………………………………………………..  37
37 2-4: مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر  ……………………………………………………………. 37
38 2-5: مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف 12 میلیمتر……………………………………………………………..  38
39 2-6: مقاومت فشاری بتن مخلوط با الیاف 6 میلیمتر   ……………………………………………………………..39
40 2-7: مقاومت فشاری بتن مخلوط با پارچه فضادار  ………………………………………………………………….40
41 2-8: مقاومت خمشی بتن ساده   ……………………………………………………………………………………41
42 2-9: مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر  ………………………………………………………….. 42
42 2-10: مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 12 میلیمتر …………………………………………………………  42
42 2-11: مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 6 میلیمتر …………………………………………………………… 42
43 2-12: مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار  ………………………………………………………………. 43
45 3-1: مقاومت فشاری بتن ساده و بتن مخلـوط بـا الیـاف پلـی پـروپیلن و پارچـهفضادار بر حسب کیلو نیوتن …………………………………………………………………………………………………………………………………  45
51 3-2: نتایج مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط بـا الیـاف و پارچـه بـر حـسب………………………………  51

فهرست نمودارها
3-1: مقایسه مقاومت فشاری بتن ساده با بتن مخلوط با ا لیاف 19 میلیمتر…………………………………………..46
3-2: مقایسه مقاومت فشاری بتن ساده با بتن مخلوط با ا لیاف 12 و 6 میلیمتر………………………………………47
3-3: مقایسه مقاومت فشاری بتن ساده با بـتن مخلـوط بـا قـرار گیـری یـک و دوپارچه فضادار در قالب…………….48
3-4: مقایسه مقاومت فشاری بتن ساده و بتن های مخلوط با الیاف و پارچـه هـای………………………………… 50
3-5: مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده با بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر ………………………………………….52
3-6: مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با الیاف 12 و 6 میلیمتر ……………………………………….53
3-7: مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با پارچه فضادار ، قرار گیرییک و دو پارچه در قالب………… 54

3-8: مقایسه مقاومت خمشی بتن ساده و بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار……………………………………….. 56

فهرست شکل ها
2-1 : دستگاه مقاومت فشاری………………………………………………………………………………………………… 32
2-2 : دستگاه مقاومت فشاری………………………………………………………………………………………………… 32
2-3 : بتن ترک خورده در هنگام آزمایش فشاری……………………………………………………………………………… 35
2-4 : نمونه ای از بتن الیافی شکسته شده…………………………………………………………………………………. 35

 

 

فصل اول

فصل اول  

پیشینه تحقیقات  

11تحقیقات انجام شده قبلی بر روی تاثیر استفاده از الیاف پلـی پـروپیلنبرروی بتن :

طبق تحقیقات انجام شده بر روی تاریخچه استفاده از الیاف پلی پروپیلن در بتن ، بطور کلی از ایـنالیاف هنگامی در بتن استفاده می گردد که بخواهیم یکی از عوامل زیر را کنترل نماییم :

  • افزایش مقاومت فشاری و خمشی بتن
  • جلوگیری از تغییرات ابعادی در بتن که در اثر از دست دادن آب زیاد صورت می گیرد .
  • کنترل ترک های ایجاد شده در بتن و کاهش ترک ها .
  • توانمندسازی بتن از نظر حرارتی

111–   مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن برروی مقاومت فـشاری ومقاومت خمشی بتن :  

باید توجه کرد بتن هایی که ساخته می شوند در ابتدا از یـک مقاومـت فـشاری و خمـشی مناسـبیبرخوردار باشند .

تست مقاومت فشاری برای بتن هایی که در پایه قرار است از آنها استفاده شود بکاربرده می شـود وتست مقاومت خمشی برای بتن هایی که قرار است از آنها در ساخت پل استفاده گردد بکاربرده مـیشود .

در مورد استفاده ازالیاف پلی پروپیلن در بتن برای تقویت مقاومت فـشاری و خمـشی افـراد زیـادیتحقیقات وسیعی انجام داده اند از جمله آقایـانBalaguru ، R.X Shen ، D. J Hannant ،

7 ، 6 ، 5 ] ………و M.L. Allan ، F. Mirza ، P. Soroushian ، A.M. Alhozaimy    .   [ 8 و

که در تمام این تحقیقات از الیاف پلی پروپیلن برای تقویت بتن و انـدازه گیـری مقاومـت فـشاری وخمشی آن استفاده شده است این تحقیقات دارای عملکرد و مواد اولیه یکسانی بودند و تفـاوت آنهـادر درصد اختلاط الیاف پلی پروپیلن در ملاط بتنی بود .

مواد اولیه آزمایشگاهی :  

سیمان مصرفی سیمان پرتلند تیپ II   نسب وزن آب به سیمان W/C=0.4

الیاف پلی پروپیلن مصرفی در تحقیقات با طول   12 و 19 میلیمتر در نظر گرفته شده بود .

روش انجام آزمایشات :  

درصد اختلاط الیاف پلی پروپیلن نسبت به حجم سیمان مصرفی و به اندازه هـای 1/0 ، 2/0 ، 3/0 و 4/0 درصد درنظر گرفته شده است که این درصد اختلاط الیاف توسط افراد مختلف و در تحقیقـاتمتفاوت ، نسبت به یکدیگر صورت گرفته است .

پس از تهیه قالب ها و گذشت 24 ساعت بتن از قالب بیرون آورده و وارد دوره مراقبـت و نگهـداریمی گردد که شامل 7 روز ، 14 روز و 28 روز می باشد و پس از گذشت این مدت نمونه تهیـه شـدهتحت تست فشاری و خمشی قرار می گیرد .

نتایج حاصل از مقاومت فشاری نشان می دهد که الیاف پلی پروپیلن در کمترین حالت 3درصد و در بیشترین حالت 7 درصد باعث افزایش مقاومت فشاری بتن گردیده است .

نتایج حاصل از مقاومت خمشی نشان می دهد که الیاف پلی پروپیلن در کمترین حالـت 5 درصـد ودر بیشترین حالت 10 درصد باعث افزایش مقاومت خمشی در بتن می گردد .

کاربرد الیاف علاوه بر افزایش مقاومت فشاری و خمشی باعث بهبود برخی خواص دیگر بتن ماننـد افزایش طاقت بتن، مقاومت ضربه ای و افزایش شکل پذیری نیز می شود .

112مطالعه تاثیراستفاده از الیاف پلی پروپیلن بـر روی میـزان تغییـراتابعادی بتن که در اثر از دست دادن آب بتن صورت می گیرد :  

آبرفتگی و در نتیجه تغییر شکل در بـتن در زمـان هـای اولیـه بـتن ریـزی در سـطح بـتن یکـی ازمهمترین و جزء اولین مشکلاتی است که در بتن ریزی های وسیع رخ می دهـد .همچنـین مـواردیهمچون دما ، حرارت و رطوبت محل بتن ریزی در این مسئله حائز اهمیت می باشد .

اضافه کردن الیاف با درصدی معین یک روش موثر برای کنترل کردن این مسئله می باشـد بـا ایـنوجود نحوه اثر کردن الیاف و همچنین میزان درصـد اخـتلاط الیـاف در بـتن هـا بـه سـادگی قابـلتشخیص نمی باشد که مستلزم تحقیق های بسیار می باشد در زمینه از دست دادن آب و تغییـرات ابعـادی در سـنین اولیـه بـتن تحقیقـاتی توسـط آقایـانThanasakWongtanakitcharoen و Antoine E. Naaman صورت گرفتـه اسـت [ 9 ]

که در این تحقیقات بر روی میزان تاثیر این پدیده در بتن ریزی ها و همچنین تاثیر مخلوط با الیافدر 24 ساعت اولیه بتن ریزی تحقیق شده است .

مواد اولیه آزمایشگاهی :  

سیمان مصرفی : پرتلند تیپ III

نسبت وزن آب به سیمان( w/c ) : 5/0   اندازه بزرگترین شن دانه : 5/9 میلیمتر   اندازه کوچکترین ماسه دانه : 2 میلیمتر

تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

تاثیر استفاده از پارچه های فضا دار در خصوصیات بتن (به همراه بررسی مقالات و تحقیقات و طراحی وانجام ازمایشات مزتبط با آن)

فصل دوم

تجربیات

21مواد اولیه مصرفی در این پروژه به شرح زیر می باشد:  

سیمان – نسبت وزن آب به وزن سـیمانw/c – دانـه هـای سـنگی (شـن و ماسـه) – الیـاف پلـیپروپیلن – پارچه فضادار   سیمان : پرتلند تیپ II

0/45 : w/c

دانه های سنگی : دانه های گوشه دار و معمولی   الیاف پلی پروپیلن :

طول الیاف : 6 ، 12 و 19 میلیمتر نمره الیاف : 3 دنیر   پارچه فضادار :

نخ های بافته شده از پلی استر ضخامت پارچه 1 میلیمتر

22وزن مواد مصرفی برای ساخت بتن :  

در ابتدا مقدار مواد تشکیل دهنده برای ساخت بتن را در یک متر مکعب تعیین کرده و سـپس پـساز تعیین مقدار وزن مواد لازم در یک متر مکعب با توجه به نوع قالب آزمایشگاهی حجم مـواد مـوردنظر را بر اساس آئین نامه بتن ایران ( آبا ) محاسبه می گردد .

مقدار سیمان در یک متر مکعب :

در ابتدا یک مقاومت مورد نظر برای سیمان را درنظر میگیریم که در ایـن پـروژه مقاومـت 3 g/m

300در نظر گرفته شد .

در واقع مقدار سیمان لارم برای تهیه بتن را عیار سیمان تعیین می کنـد عیـار سـیمان بـه صـورتتجربی و کارگاهی حدود 25 تا 50 3kg/m بیشتر از مقاومت تعیین شده در نظر گرفته می شود .

عیار سیمان= 3kg/m 350 (یا در واقع همان مقدار سیمان لازم در یک متر مکعب )

3= وزن مخصوص سیمان حجم / وزن = وزن مخصوص

حجم/350 =                   3   67/116=حجم سیمان در یک متر مکعب   مقدار آب در یک متر مکعب :

نسبت وزن مقدار آب به سیمان w/c :

میزان آب در بتن معمولا با این نسبت وزنی نشان داده می شود

w/c = 0/45   0/45×350=157/ 5

مقدار آب لازم 5/157 کیلوگرم در یک متر مکعب

مقدار سنگدانه ها ( شن و ماسه ) در یک متر مکعب :

حجم دانه ها + حجم آب + حجم سیمان = حجم کل 67/116=حجم سیمان

5/157=حجم آب

1000=حجم کل

؟=حجم دانه های

1000-(157/5+116/67) = 725/83

67/2-64/2= وزن مخصوص شن و ماسه

حجم/وزن = وزن مخصوص 83/725 / وزن = 65/2

4495/1923 = وزن شن و ماسه در یک متر مکعب بر حسب کیلوگرم پس بطور کلی برای ساخت یک متر مکعب بتن ما نیاز به:

350 کیلوگرم سیمان

5/157 کیلوگرم آب

4495/1923 کیلوگرم شن و ماسه ( دانه های سنگی )

با توجه به اینکه قالب های آزمایشگاهی ما برای انجام تست فشاری و خمـشی در ابعـاد کـوچکترینسبت به یک متر مکعب هستند پس بایـد ایـن مقـدار اوزان بدسـت آمـده را بـه ابعـاد قالـب هـایآزمایشگاهی مورد نظر تبدیل کنیم :

ابعاد قالب تست فشاری : 10 × 10 × 10 بر حسب سانتیمتر   ابعاد قالب تست خمشی : 15 × 15 × 90 بر حسب سانتیمتر

221وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت فشاری :  

10 × 10 × 10 = 1000

1000 × 1/2 = 1200

1200÷ 1000000 = 0/0012

ضریب ریخت و پاش = 2/1 ضریب تبدیل واحد = 1000000

ضریب تبدیل یک متر مکعب به قالبی در ابعاد 10×10 × 10 = 0012/0 اوزان مواد تشکیل دهنده بتن قالب 10 × 10 × 10 سانتیمتر به قرار زیر می باشد :

420 گرم یا 42/0 کیلوگرم = 0012/0 × 350 : سیمان

189 گرم یا 189/0کیلوگرم = 0012/0 × 5/157 : آب

30/2 کیلوگرم =0012/0 × 4495/1923 : شن و ماسه

222وزن مواد تشکیل دهنده بتن برای آزمایش مقاومت خمشی :  

90 × 15 × 15 = 20250

20250 × 1/2 = 24300

24300÷1000000 = 0/0243

ضریب ریخت و پاش = 2/1   ضریب تبدیل واحد = 1000000

ضریب تبدیل یک متر مکعب به قالبی در ابعاد 15 × 15 × 90 = 0243/0   اوزان مواد تشکیل دهنده بتن قالب 15 × 15 × 90 سانتیمتر به قرار زیر می باشد :

کیلوگرم 5/8 = 0243/0 × 350 : سیمان   کیلوگرم 8/3 = 0243/0 × 5/157 : آب   کیلوگرم 7/46 = 0243/0 × 4495/1923 : شن و ماسه

همانطور که معلوم است بیشتر حجم بتن را دانه های سنگی آن( شن و ماسه) تشکیل می دهد درواقع این وزن بدست آمده نشان دهنده وزن شن و ماسه با همدیگر می باشـد حـال بایـد تـشخیصدهیم که از این مقدار وزن چه مقدار را شن و چه مقدار را ماسه تشکیل داده است که به ایـن عمـلدانه بندی می گویند .

دانه بندی :

جدا کردن ذرات شن و ماسه از یکدیگر بر اساس قطر ذرات

جدا کردن ذرات از یکدیگر با استفاده از الک هایی صورت مـی گیـرد کـه ایـن الـک هـا بـر اسـاساستاندارد نمره بندی شده اند که به قرار زیر می باشند :

الک های مورد استفاده شن : 8/3 و 4

الک های مورد استفاده برای ماسه : 8 و 16 و 30 و 50 و 100

بر اساس روابط زیر مقدار شن و ماسه را بدست می آوریم :

10 × ( وزن کل الک ها (100) / وزن مانده روی هر ا لک ) = درصد مانده   مجموع درصد های مانده تا ما قبل آن الک + درصد مانده روی هر الک = تجمعی   (تجمعی – 100 ) = درصد عبور کرده


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

قیمت35000تومان