فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه
تاریخ پیشرفت های بشری سرشار از مواردی است که با صراحت نقش ریاضیات را در علوم پایه،نقش علوم پایه را در پیشرفت علم و نقش علم را در تحولات فن آوری و نقش فن آوری را در توسعه همه جانبه جوامع و کشورها نشان می دهد و به این دلیل است که می توان گفت،تاکید بر اهمیت ریاضیات و نقش آن،تنها یادآوری یک امر بدیهی و مسلم است؛باید اذعان داشت که اهمیت و نقش پایه¬ای دانش ریاضیات در تاریخ اندیشه،توسعه علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است (حسینی، 1384).
از مفهوم آموزش ریاضی نخستین سوالی که به ذهن می رسد این است که، چگونه ریاضی را آموزش دهیم؟ هنگامی که از روش کار صحبت می شود، طبعاً این سوال پیش می آید که، هدف از انجام این کار چیست؟ پس در آموزش ریاضی هم باید هدف ها را مشخص ساخت. هدف های آموزش ریاضیات، برحسب فرهنگ ریاضی یک جامعه و محتوای آموزشی آن، و در مقاطع تحصیلی مختلف، متفاوت بوده و از جامعه ای به جامعه ای دیگر تغییرپذیر است. ولی منظور اصلی از آموزش ریاضی، عبارت است از توسعه قدرت درک و فهم و استدلال، پرورش تفکر علمی، به وجود آوردن روش استدلال و تفکر منطقی و ایجاد آفرینش های فکری در متعلم.تدریس ریاضیات در مدارس ابتدایی یک هدف محدود را دنبال می کند که کاملاً واضح و آشکار است.یک فرد بزرگسال کاملاً بی سواد، قابل استخدام شدن در یک جامعه مدرن نیست. هر کسی تا حدودی باید بتواند بنویسد و حساب کند و شاید هم باید اندکی بیشتر از این ها بداند. بنابراین هدف محدود مدارس ابتدایی، تدریس مهارت های حساب، یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و شاید کمی بیشتر از این ها و همچنین تدریس کسرها، درصد، نسبت ها و شاید بیشتر از این هاست (کریمی، 1390، ص21).
ریاضیات در برنامه مدارس ابتدایی نقش برجسته ای ایفا می کند و فقط در مقایسه با مواد خواندنی، نسبت به زمانی که به آن اختصاص داده شده است و هزینه ای که صرف مواد تحصیلی می شود، در درجه دوم اهمیت قرار دارد درس ریاضی به سبب ماهیت انتزاعی و پیچیده ای که دارد از جانب دانش آموزان مورد بی توجهی و بی میلی قرار می گیرد، بسیاری از دانش آموزان ریاضیات را به عنوان یک درس سخت می شناسند، برای بسیاری ریاضیات از یک احساس قوی از شکست همراه است.(هاوسون و ویلسون، ترجمه ملکی، 1382)
از طرفی یکی از اهداف آموزش و پرورش آماده سازی انسان است، تا بتواند تحولات و تغییرات و نوآوری ها را درک کند و یکی از رشته هایی که آموزش و فراگیری آن برای انجام رسالت فوق ضروری است ریاضیات است.این رشته که اهداف، محتوا، روشها و وسایل آموزشی آن امروزه تغییرات بسیاری یافته اند، همواره جزء مواد اساسی برنامه درسی کلیه مقاطع تحصیلی، در تمام نظام های آموزشی رسمی جهان بوده است. از آنجایی که آموزش سال های ابتدایی یعنی سال هایی که کودکان برای اولین بار با فعالیت های ریاضی آشنا می شوند، در زندگی آینده و طرز فکر آنها نسبت به یادگیری ریاضی، اهمیت و اثر قابل ملاحظه ای دارد، بنابراین توجه به ویژگی های فراگیران، محتوای مناسب، روش های تدریس صحیح و ارزشیابی مناسب می تواند به فراگیری کامل و عمیق مفاهیم ریاضی منجر گردد و توانایی استفاده از این آموخته ها را در زندگی فعلی و آتی کودک، ایجاد و تقویت نماید (عسگری، 1375).
در اهمیت سنجش و ارزیابی آمده است که: یکی از اساسی ترین ودشوارترین فعالیت ها در فرایند آموزش و یادگیری ، سنجش کلاسی است که اگن و کاوچاک ( 2001 ) آن را به عنوان « تمامی فرایندهای مورد نیاز برای تصمیم گیری درباره ی پیشرفت یادگیری دانش آموزان » تعریف کرده اند. سنجش کلاسی همواره یکی از محورهای اساسی تحقیقات در حوزه آموزش و پرورش بوده است و در چند دهه ی گذشته، خط مشی ها و روش های سنجش دستخوش تغییر و تحولات اساسی بوده اند ( سیف، 1389).
با ظهور نظریه های یادگیری چون نظریه های شناختی و سازنده گرایی رویکرد متخصصان تعلیم و تربیت در مورد کسب دانش و قابلیت ها تغییر کرده است. در این نظریه ها که یادگیری معنا دار، خود نظم ده، سازنده و متفکرانه در نظر گرفته می شود اعتقاد بر این است که یادگیرنده در جریان یادگیری دریافت کننده ی صرف اطلاعات نیست بلکه سازنده ی ساخت های شناختی خود می باشد. در نظریه یادگیری سازنده گرایی بر اهمیت « یادگیری برای فهمیدن» تاکید می شود. طبق این نظریه به دانش آموز باید فرصت داد تا توانایی شناخت واستفاده از الگوهای معنا دار اطلاعات را در خود پرورش دهد. در این نظریه همچنین اعتقاد بر این است که یادگیری معنا دار زمانی رخ می دهد که یادگیرنده بر یادگیری خود نظارت داشته باشد و آن را هدایت کند، از این رو لازم است بر مشارکت فعال دانش آموز در فرایند یادگیری و استفاده از راهبردهای فراشناختی چون خود سنجی و انعکاس برداشت ها برای بهبود یادگیری تاکید شود (خوش خلق،1391).
نظریه های سنجش نیز به موازات تعریف مفهوم یادگیری بر اساس نظریه ی سازنده گرایی تمرکز خود را از آزمون های مداد کاغذی به سوی روشهای سنجش توانایهای پیچیده ی انسانی تغییر جهت داده اند ، روش های سنجش از موقعیت های کلاسی به موقعیت های واقعی زندگی، از اندازه گیری تک بعدی به چند بعدی، از تمرکز بر سطوح پایین درک و فهم به اندازه گیری سطوح بالاتر مهارت ها و درک و فهم، از معلم محوری به سپردن مسئولیت به دانش آموز در فرایند اندازه گیری تغییر مسیر داده است ( سیف، 1389).
یکی از انواع مهم سنجش های جایگزین، آزمون عملکرد نام دارد، استیگنز ( 2006 ) آزمون عملکرد را روش سنجشی معرفی می کند که اساس آن بر مشاهده و قضاوت استوار است. یاد گیرنده در فعالیتی که مستلزم به کار بستن دانش، مهارت و یا تولید یک محصول است مشغول می شود و معلم کیفیت عملکرد او را مشاهده و مورد قضاوت قرار می دهد. از نظر ویگنز (2005 ) آزمون عملکرد به معنای «سنجش ابعاد فهم و توانایی کاربست دانش و مهارت های یاد گیرنده با استفاده از تکالیف واقعی زندگی است» بروکه ( 2009 ) آزمون عملکرد را نوعی روش سنجش تعریف می کند که در آن دانش آموز با استفاده از مهارت ها و دانش خود مساله ای را حل؛ محصولی را تولید و یا یک مهارت خاصی را نشان می دهد (خوش خلق، 1391).

مقدمه……………………………………………………………… 2
بیان مسئله……………………………………………………….. 5
ضرورت و اهمیت………………………………………………….. 6
اهداف تحقیق…………………………………………………….. 8
سؤال¬های تحقیق……………………………………………….. 8
جامعه………………………………………………………………. 8
نمونه………………………………………………………………… 9
ابزار جمع آوری داده¬ها………………………………………….. 9
طرح پژوهش وروش تحلیل یافته¬ها…………………………… 10
تعریف نظری و عملی مفاهیم…………………………………… 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین

در این فصل، مبانی نظری متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر، مرور گردیده است. بدین صورت که درابتدا مفهوم ، اهداف و اهمیت ریاضیات سپس ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی، تغییر نظام ارزشیابی، سنجش عملکردی، انواع و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفته و پس از ارائه مبانی نظری، پژوهش¬های انجام شده مرتبط، مورد مطالعه و مرور قرار گرفته است.
ریاضیات چیست؟
انسان از زمانی که با دست های لرزان خود و به یاری انگشتان دست ها و گاه پاها، شمردن را آغاز کرد تا زمانی که توانست بر دنیای عدد مسلط شود راهی دراز و پر مخاطره را پیموده است. ریاضیات دانشی پویاست و این پویایی به خاطر بستگی آن با عمل و زندگی و دانش های دیگر است.
روزاپتر(1950-1977) ریاضی دان مجارستانی در پیش گفتار کتاب زیبای خود « بازی با بی نهایت» می نویسد:« ریاضیات در عین حال به طور شگفت انگیزی انسانی است … و روژه گورسان، استاد سابق دانشکده علوم پاریس معتقد است:« نخستین وظیفه ریاضیات ساختن و تحویل دادن چیزی به جامعه است که امروز کمتر کسی خواستار آن است، یعنی «انسان» انسانی که بیندیشد، انسانی که درست را از نادرست تشخیص دهد، انسانی که شناخت و انتشار حقیقت را بر بسی چیزها برتری دهد، انسانی آزاد نه ادم واره ای آهنی. گالیله ریاضیات را «زبان طبیعت» و گوa آن را «سلطان دانش ها» می دانست. طبیعت و زندگی سرچشمه های اصلی دانش و از جمله ریاضیات است. ریاضیات در درازای تاریخ، گاه با تجربه و آزمایش، قانون های مقدماتی حاکم بر طبیعت و جامعه را کشف می کند و گاه در درون خود پیش می رود و راه را برای شناخت دقیق تر این قانون ها و تسلط بیشتر بر آنها باز می کند و به جایی می رسد که همه دانش ها را زیر حمایت خود می گیرد و موجبی برای پیشرفت صنعت و زندگی اجتماعی می شود( شهریاری، 1378، ص9).
مردم غالباً ریاضیات و علم حساب را معادل یکدیگر می دانند.علم حساب با اعداد سروکار دارد. اگر به برنامه تحصیلی ریاضیات توجه کنید، در خواهید یافت که تاکید آن بر کسب مهارت هایی در زمینه محاسباتی(جمع، تقریق، ضرب و تقسیم با اعداد صحیح، کسرها و اعداد اعشاری) است. تصور می کنید که این موضوعات تمام آن چیزهایی است که، کودکان شایستگی یادگیری آنها را دارند؟ ریاضیات چیزی بیش از محاسبات صرف است.چند عبارت زیر گستره وسیع ریاضیات را مشخص می کند:
1- ریاضیات مطالعه الگوها و ارتباطات است. کودکان باید دریابند که چگونه برخی اندیشه ها تکرار می شوند و از ارتباط میان مفاهیم متفاوت ریاضیات آگاه شوند.
2- ریاضیات یک شیوه تفکر است. ریاضیات ما را به داشتن راهبردی در سازماندهی و تجزیه و ترکیب داده ها، آن هم نه منحصراً در محاسبات، مجهز می کند.
3- ریاضیات هنری است که با نظم و سازگاری دورنی توصیف می شوند. ما به دلیل تاکید فراوان بر کسب مهارت های موردنیاز در ریاضی، عموماً فراموش می کنیم که کودکان را به سوی درک و کشف نظم و سازگاری اساسی در ریاضیات هدایت کنیم.
4- ریاضیات زبانی است که در تعریف دقیق اصطلاحات و نمادها به کار می رود و ما را در برقراری ارتباطاعات علمی و سایر ارتباطاعات در زندگی روزمره، توانا می کند.
1- ریاضیات یک ابزار است و این همان چیزی است که ریاضی دانان وحتی مردم عادی در زندگی روزمره به کار می برند. ریاضیات در بسیاری از حرفه ها کاربرد دارد و به عنوان وسیله ای « بحران زدا » عمل می کند. ریاضیات از ملزومات بسیاری از اشتغالات انسانی است (ریس و همکاران، ترجمه نوروزیان، 1390، ص10).
اهداف آموزش ریاضیات
از مفهوم آموزش ریاضی نخستین سوالی که به ذهن می رسد این است که، چگونه ریاضی را آموزش دهیم؟ هنگامی که از روش کار صحبت می شود، طبعاً این سوال پیش می آید که، هدف از انجام این کار چیست؟ پس در آموزش ریاضی هم باید هدف ها را مشخص ساخت. هدف های آموزش ریاضیات، برحسب فرهنگ ریاضی یک جامعه و محتوای آموزشی آن، و در مقاطع تحصیلی مختلف، متفاوت بوده و از جامعه ای به جامعه ای دیگر تغییرپذیر است. ولی منظور اصلی از آموزش ریاضی، عبارت است از توسعه قدرت درک و فهم و استدلال، پرورش تفکر علمی، به وجود آوردن روش استدلال و تفکر منطقی و ایجاد آفرینش های فکری در متعلم.تدریس ریاضیات در مدارس ابتدایی یک هدف محدود را دنبال می کند که کاملاً واضح و آشکار است.یک فرد بزرگسال کاملاً بی سواد، قابل استخدام شدن در یک جامعه مدرن نیست. هر کسی تا حدودی باید بتواند بنویسد و حساب کند و شاید هم باید اندکی بیشتر از این ها بداند. بنابراین هدف محدود مدارس ابتدایی، تدریس مهارت های حساب، یعنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و شاید کمی بیشتر از این ها و همچنین تدریس کسرها، درصد، نسبت ها و شاید بیشتر از این هاست (کریمی، 1390، ص21).
در برنامه پیشرفته ریاضیات، هدف ما کمک به شاگردان برای یادگیری خلاقانه و منطقی است، بدین طریق که کمک شوند تا نظام ریاضیاتی را که شامل اعداد، روابط و نمادها است، برای بیان آنچه که در ذهن ایشان می گذرد، دریابند (بلانی، ترجمه کولایی نژاد، 1386، ص 3).
هدف های آموزش ریاضی به طور کلی در سه مقوله قرار می گیرند:
الف- هدف های شناختی: این هدف ها در حقیقت دانش نظری و شناختی ریاضیات را تشکیل می دهند و قاعدتاً به صورت محتوا و متون درسی ارائه می شوند.
ب- هدف های عاطفی و کلیه رفتارهایی که به علاقه، احساس، نگرش ها،باورها و ارزش ها مربوط می شوند، در این مقوله قرار می گیرند. داشتن اعتماد به نفس، نداشتن اضطراب، قدرت تصمیم گیری به هنگام مسائل ریاضی، نمونه هایی از توانایی عاطفی در ریاضیات است.
ج- هدف های مهارتی:توانایی تبدیل مهارت ذهنی به عمل یا رفتار است (صفوی، 1379، ص21).
اهداف آموزش ریاضی با توجه به دیدگاه های جدید آموزش ریاضی
در آستانه ورود به قرن بیست و یکم هدف اصلی آموزش ریاضی، ایجاد توانایی استدلال، حل مسئله، ارتباطات و همچنین تلفیق مقوله های مختلف ریاضی و ارتباط آنها با سایر مقولات است. شورای ملی معلمان ریاضی آمریکا و کانادا دیدگاه های جدید آموزش ریاضی را این طور مطرح نموده است:
« تمام دانش آموزان یاد بگیردند تا برای ریاضی ارزش قائل شوند، یعنی به کارایی و اهمیت ریاضی در جریان زندگی و در پرورش ذهن و اندیشه واقف گردند. تمام دانش آموزان بتوانند ارتباطات ریاضی وار برقرار کرده و ریاضی وار استدلال کنند و نسبت به ریاضی قدردانی داشته باشند تا دانش آموزانی بشوند که به قابلیت ها و توانایی های خود در انجام ریاضی اعتماد پیدا کرده و در نهایت، توانایی حل مسئله های ریاضی را پیدا کنند.»
با توجه به دیدگاه فوق اهداف را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) دانش آموزان خواندن ریاضیات را یاد بگیرند تا بتوانند بهتر استدلال نمایند. یعنی؛ مفاهیم اساسی را که مبنای فهمیدن ریاضات است درک کنند.یاد بگیرند که این مفاهیم را ابتدا با به کار بردن کلمات و سپس با به کار بردن علائم بیان کنند. قادر شوند که روابط بین این مفاهیم را دریابند.
ب) دانش آموزان به انجام ریاضیات توانا شوند و در به کار بردن علامات ریاضی و مفاهیم و در انجام دادن محاسبات ذهنی و حدس و تخمین زدن کمیت ها در حد زندگی روزمره مهارت پیدا کنند.
ج) این همه ما را به سومین هدف آموزش ریاضیات، راهنمایی می کند که همانا توانایی حل کردن مسئله است. زیرا برای حل کردن مسئله دانش آموز باید:
1- همه مفاهیم و مهارت ها را که قبلا یاد گرفته است به خاطر اورد.
2-استعداد تربیت شده ای داشته باشد که بتواند از همه این دانستنی ها برای حل کردن مسئله استفاده کند.
اگر در کلاس، مفاهیم با رفتن از اوضاع محسوس به ایده های ریاضی و سپس بازگشت به اوضاع محسوس تدریس شده باشد، نیل به سومین هدف از آموزش ریاضیات به سهولت امکان پذیر می شود و مطمئن تر از زمانی خواهد بود که دانش آموز ریاضیات را دستوری و طوطی وار یاد بگیرد. شکایت عمده معلمان حساب در گذشته آن بوده است که بچه ها محاسبات را بلدند ولی نمی توانند مسئله حل کنند ( صفوی، 1379، ص21).

مقدمه……………………………………………………………… 14
ارزشیابی………………………………………………………….. 14
استفاده از ارزشیابی…………………………………………….. 14
تغییر نقش ارزشیابی…………………………………………….. 15
تغییر نظام ارزشیابی………………………………………………. 18
ارزشیابی توصیفی………………………………………………… 18
ویژگیهای ارزشیابی توصیفی……………………………………… 19
اهداف ارزشیابی توصیفی………………………………………… 23
راهکارهای عملی ارزشیابی توصیفی ……………………………25
ارزشیابی تکوینی………………………………………………….. 25
انواع سنجش تکوینی……………………………………………… 26
بازخورد توصیفی……………………………………………………. 28
خودسنجی و همسال سنجی…………………………………… 28
ارزشیابی عملکردی……………………………………………….. 29
سنجش کلاسی …………………………………………………….31
نقش سنجش در آموزش- یادگیری……………………………….. 31
مؤلفه های سنجش کلاسی……………………………………… 33
روش های سنجش…………………………………………………. 36
تاریخچه سنجش عملکردی………………………………………… 39
سنجش عملکردی………………………………………………….. 40
سنجش فرایند و فراورده یادگیری…………………………………. 43
ویژگیهای سنجش عملکردی……………………………………… 44
مراحل سنجش عملکردی…………………………………………. 46
دسته بندی نیتکو از سنجش عملکردی…………………………. 47
انواع آزمون های عملکردی……………………………………….. 50
چارچوب آزمون عملکرد …………………………………………….53
نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد …………………………..53
نوشتن ملاک و شواهد آزمون عملکرد…………………………. 57
نوشتن تکلیف آزمون عملکرد…………………………………….. 58
نوشتن فرم راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی…………… 63
بازنگری کل مراحل …………………………………………………66
انتقادهای به سنجش عملکردی………………………………… 66
ریاضیات چیست …………………………………………………….67
اهداف آموزش ریاضیات……………………………………………. 68
چرا باید ریاضیات تدریس شود…………………………………….. 70
جمع بندی از مبانی نظری………………………………………… 72
مروری بر ادبیات پژوهشی………………………………………… 74
پیشینه داخلی……………………………………………………… 74
پیشینه خارجی…………………………………………………….. 80
جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………….. 86

فصل سوم: روش¬شناسی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ‌یادگیری و پیشرفت درس ریاضی در دانش آموزان تحت اجرای آزمون عملکرد با سایر دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی در شهر لردگان بوده است. در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این زمینه معرفی شد. ولی در گزارش هر فعالیت پژوهشی، باید نحوه¬ی گردآوری داده¬ها مشخص باشد تا فهم روشنی از کل گزارش به دست آید. با توجه به این موضوع، در این فصل از پژوهش به بررسی چگونگی انجام پژوهش در قالب روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه¬گیری، حجم نمونه، ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی آن، شاخص¬سازی پرسشنامه و روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها پرداخته می¬شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر حسب نحوه¬ی گردآوری داده¬ها (طرح پژوهش) از نوع تحقیقات یا طرح¬های نیمه آزمایشی و از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب می¬شود.

جامعه آماری، روش نمونه¬گیری و حجم نمونه:
جامعه :
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر لردگان تشکیل می¬دهد که در سال تحصیلی 1393– 1392مشغول به تحصیل بودند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه:
در این پژوهش، برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. بدین صورت که ابتدا ازبین 22 مدرسه ابتدایی شهر لردگان دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه یک پایه سوم و ششم ابتدایی انتخاب شد و دو پایه یک پایه سوم و یک پایه ششم به صورت تصادفی در گروه آزمایش و دو پایه دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. حجم نمونه 200 دانش آموز بوده است که 100 نفر دانش آموز پایه سوم، 50 دانش آموز در گروه آزمایش و50 دانش آموز در گروه کنترل و 100 نفر دانش آموز پایه ششم، 50 دانش آموز در گروه آزمایش و50 دانش آموز در گروه کنترل قرار گرفتند.

آزمون های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه سوم و ششم ابتدایی: این آزمون ها بر اساس حجم هدف ها و محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی پایه سوم و ششم ابتدایی(چاپ سال 1392) در نیمسال دوم و همچنین جدول زمان بندی پیشنهادی درس ریاضی پایه سوم و ششم از طرف کارشناسان آموزش و پرورش و مولفان کتب ریاضی تهیه و تنظیم گردید. به کمک آموزگاران مربوطه تعداد 11 سؤال برای پایه سوم و 15 سؤال برای پابه ششم برای آزمون این درس اختصاص یافت. از انواع مختلف سئوالات تشریحی (بلند پاسخ،‌کوتاه پاسخ) در این آزمون استفاده شد. که دارای ملاک های برگرفته از کتاب«اندازه گیری،‌ سنجش و ارزشیابی آموزشی» اثر دکتر سیف می باشند.
این آزمون ها شامل ملاک های به شرح زیر می باشد:
1. تا حد امکان از اعداد ساده استفاده کنید.
2. میزان دقت مورد انتظار تعیین شده است.
3. تا حد امکان مسائل پیچیده و چند مرحله ای را به تعدادی مسئله یک مرحله ای ساده تقسیم کردیم.
4. تا حد امکان مسائل با زبان ساده و به طور مختصر بیان شده است.
5. مسائل مرتبط با هدف های رفتاری هستند و هر سوال موضوع مهمی را شامل می شود.
روایی: سیف (1382) بیان کردند که برای ساختن آزمون¬های پیشرفت تحصیلی روا، باید بکوشیم تا سؤال¬های آزمون نمونه کاملی از هدف¬ها و محتوای درس باشند.جدول مشخصات بهترین روش برای انجام دادن چنین کاری است. با توجه به گفته بالا، برای تهیه آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی از جدول مشخصات مربوط به این درس استفاده شده است. بنابراین می¬توان گفت که آزمون مذکور از روایی محتوایی لازم برخوردار است.
پایایی: در این پژوهش پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد، 82/0 به دست آمد.
پایایی مصححان: برای بررسی پایایی سؤالات تشریحی از روش پایایی مصححان استفاده شد. برای این منظور دو نفر از معلمان تحت نظر کارشناس آموزش ابتدایی، سؤالات تشریحی آزمون را تصحیح نمودند و بین نمرات دو مصحح مذکور، ضریب همبستگی 84/0 به دست آمد. این ضریب حاکی از توافق نسبتاً بالا بین مصححان است.
2 . آزمونهای عملکردی سازنده گرایی
همان فرایندی که برای تهیه آزمون¬های پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفت، برای تهیه و ساخت آزمون-های عملکردی مربوط به این درس نیز انجام گرفته است. پس از تهیه ی جدول مشخصات این درس، بر اساس قواعد تهیه ی آزمون عملکردی (سیف،1389 و خوش خلق،1391) با کمک معلمان و متخصصین، این آزمون ها تدوین گردید.
روایی: آزمون¬های عملکردی تهیه شده به وسیله متخصصان و چند نفر از آموزگاران مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و روایی محتوایی آن¬ها تایید شد.
پایایی: برای بررسی پایایی آزمون های عملکردی از روش پایایی مصححان استفاده شد. بدین صورت که در حین انجام آزمون ها از سوی هر دانش آموز، پژوهشگر و معلم مربوطه حضور داشتند و به طور مستقل و جداگانه فعالیت هر یک از دانش آموزان و نحوه ی انجام کار آنها روی هر تکلیف را ثبت کردند. ضریب همبستگی بین نمرات دو مصحح مذکور به عنوان شاخص پایایی مصححان محسوب شد. این ضریب برای آزمون¬های عملکردی مورد استفاده در پژوهش حاضر 79/0 بوده است که حاکی توافق نسبتاً بالا بین مصححان در آزمون-های عملکردی و به عبارتی پایایی نبستاً بالای این آزمون¬ها است.
روش اجرای پژوهش
برای اجرای پژوهش حاضر، پس از هماهنگی با مدیر مدارس، از بین کلاسهای انتخاب شده از هر پایه دو کلاس به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده¬اند و از این دو کلاس یکی به منظور آموزش و سنجش آزمونهای عملکردی و یک کلاس به منظور گروه گواه قرار داده شد. ابتدا برای هر کلاس پیش آزمون اجرا شد. پس از مرحله¬ی پیش آزمون، متغیر مستقل اعمال شد. متغیر مستقل عبارت بود از به کارگیری آزمون های عملکردی سازنده گرایی و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی می باشد. دانش آموزان گروه آزمایش در تمام جلسات درس ریاضی درگیر فعالیت¬ها و تکالیف مذکور بودند. دانش آموزان گروه گواه نیز در تمام جلسات، آموزش مبتنی بر سنجش¬های سنتی را دریافت کردند. در پایان مبحث تدریس شده و در شرایط پس¬آزمون از گروه¬ها آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون عملکردی به عمل آمد و بدین روش اطلاعات مورنیاز جمع¬آوری گردید.
روش¬های آماری پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش های آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی تحلیل واریانس استفاده شد.
از فراوانی برای تعیین توزیع فراوانی دانش آموزان در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد، از میانگین و انحراف معیار نیز برای تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون بر اساس نمرات حاصل از آزمونهای محقق ساخته استفاده شد.
تحلیل واریانس نیز جهت مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی بر حسب گروه(گروه آزمایش و کنترل) و پایه های تحصیلی (سوم و ششم) با استفاده از نمرات اختلافی آورده شده است.

مقدمه………………………………………………………………… 88
جامعه¬ی آماری…………………………………………………….. 88
نمونه¬ی آماری……………………………………………………… 88
طرح پژوهش…………………………………………………………. 89
ابزار جمع¬آوری اطلاعات…………………………………………… 89
روش اجرای پژوهش………………………………………………… 91
روش های آماری پژوهش…………………………………………… 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

مقدمه……………………………………………………………………. 94
اطلاعات توصیفی……………………………………………………….. 94
یافته های استنباطی………………………………………………….. 97

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری

مقدمه……………………………………………………………………. 101
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال اول پژوهش ………………………101
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال دوم پژوهش…………………….. 102
بحث و نتیجه گیری در مورد سؤال سوم پژوهش……………………. 103
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………….. 105
پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………….. 106
محدودیت¬های تحقیق ………………………………………………..107
فهرست منابع……………………………………………………………. 108

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول¬ها

جدول 1-2: روندهای اخیر در هدف سنجش های کلاسی (مک میلان، 2001)………………………………………………………………………. 34
جدول 2-2: طبقه¬بندی روش¬های سنجش (مک میلان، 2001)….. 38
جدول 3-2: طبقه بندی هدف های یادگیری براساس نظر استیگنز…. 54
جدول 4-2: هدفهای یادگیری عملکرد و ملاک های آن………………… 56
جدول 5-2: تفاوت ها و شباهت های بین آزمون کتبی وآزمون واقعی عملکرد……………………………………………………………………… 60
جدول 6-2: فرم راهنمای توصیف عملکرد مربوط به درس ریاضی یکی از دانش آموزان کلاس به روش کلی نگر………………………………………………………….. 63
جدول 7-2: فرم توصیف عملکرد ریاضی به روش تحلیلی نگری………. 63
جدول 1-3: طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل………………… 87
جدول 1-4: فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک گروه………………….. 94
جدول 2-4: شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در نمونه کلاس سوم به تفکیک گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………… 95
جدول 3-4: شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون در نمونه کلاس ششم به تفکیک گروه آزمایش و کنترل……………………………………………………… 96
جدول 4-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها………. 97
جدول 5-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس سوم …………………………………………..97
جدول 6-4: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها……… 98
جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس ششم……………………………………….. 98
جدول 8-4: نتایج آزمونt مستقل برای مقایسه میانگین پس آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم و ششم…………………………………………….. 99

فهرست شکل¬ها

شکل 1-2: اصول و مفاهیم رویکردهای تازه¬تر روانشناسی، سنجش و برنامه درسی (َشپرد، 2000)……………………………………………………………21
شکل 2-2: سنجش تکوینی برنامه ریزی شده……………………… 27
شکل 3-2: مؤلفه¬های عمده سنجش کلاسی (مک میلان، 2001) 33
شکل 4-2: الگوی طراحی مراحل آزمون کتبی عملکرد براساس نظراستیگنز………………………………………………………………… 59
شکل 5-2: الگوی طراحی مراحل آزمون واقعی عملکرد براساس نظرویگنز………………………………………………………………….. 59

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان