انتخاب صفحه

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی زمان استراحت در پسران 14 تا 17 سال غیر ورزشکار بود. این تحقیق به صورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری در دسترس کلیه دانش آموزان پسر 14 تا 17 غیر ورزشکار سالم شهرستان کامیاران بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان های کامیاران که به صورت در دسترس انتخاب شدند (میانگین سن 1 ± 1/16 سال، قد 85/5 ± 03/171 سانتی متر، وزن 24/7 ± 35/55 کیلوگرم، شاخص توده بدن (BMI) 218/2 ± 910/18 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی 07/5 ± 75/14) و بطور تصادفی به سه گروه ده نفری تقسیم شدند، گروه اول تمرین موازی، تناوبی-مقاومتی شامل هشت هفته سه جلسه در هر هفته هر جلسه تمرین مقتومتی با شدت 50 تا 70 درصد 1RM به مدت 30 دقیقه و بلافاصله دویدن روی تردمیل به صورت تناوبی با شدت 85-80 درصد حداکثر ضربان قلب دوره های ریکاوری 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب 3-2 به مدت 30 دقیقه و گروه دوم تمرین موازی تداومی-مقاومتی همانند گروه اول با تفاوت که دویدن روی تردمیل با شذت یکنواخت 70-60 حداکثر ضربان قلب بود و گروه سوم گروه کنترل که هیچگونه فعالیتی انجام ندادند. 72 ساعت قبل از انجام فعالیت در حالت ناشتا از آزمودنی ها نمونه خونی تهیه شد و 72 ساعت بعد از پایان هشت هفته تمرین دوباره نمونه خونی تهیه شد که بعد از آزمایش CBC و جمع آوری اطلاعات خام با استفاده از آزمون t وابسته برای تفاوت میان شاخص های سیستم ایمنی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و همچنین برای بررسی تفاوت سه گروه، قبل از دوره تمرین و بعد از آن نیز، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و در نهایت نتایج زیر در سطح 05/0 ≥ p بدست آمد، نتایج بیانگر تفاوت معنی دار در گروه تمرینی-مقاومتی بعد از هشت هفته تمرین در متغیرهای نوتروفیل (01/0 ≥ p) افزایش و لنفوسیت (01/0 ≥ p) کاهش داشت و بعد از هشت هفته تمرین دو گروه مقاومتی، تناوبی درصد لنفوسیت ها (03/0 = p) تفاوت معنی داری با گروه های مقاومتی-تداومی و گروه کنترل داشت (05/0 ≥ p)، اما سایر متغیرها (نوتروفیل، ائوزینوفیل و مونوسیت) تغییری نکردند. طبق نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود از تمرینات تناوبی، مقاومتی به دلیل احتمال سرکوب سیستم ایمنی برای پسران 17-14 سال استفاده نشود و تداومی، مقاومتی جایگزین شود.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، تناوبی و تداومی، سیستم ایمنی، نوتروفیل، لنفوسیت، ائوزینوفیل،مونوسیت

فهرست مطالب

چکیده د

فهرست مطالب ه

فهرست جداول ی

فهرست نمودارها ک

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسئله تحقیق 2

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4. اهداف تحقیق 6

1-4-1. هدف کلی 6

1-4-2. اهداف اختصاصی 6

1-5. فرضیه های تخصصی 6

1-6. محدودیت های تحقیق 7

1-6-1. محدوده های کنترل شده 7

1-6-2. محدودیت های خارج از کنترل 7

1-7. تعاریف واژه های تحقیق 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه 11

2-2. مبانی نظری تحقیق 11

2-2-1. سیستم ایمنی 11

2-2-2. ایمنی ذاتی و اکتسابی 12

2-2-3. سلول های سیستم ایمنی 14

2-2-4. انواع گلبول های سفید 14

2-2-5. گروه های تمایزی (CD) 16

2-2-6. سلول های ایمنی رده میلوئیدی 17

2-2-7. سلول های ایمنی رده لنفوئیدی 19

2-2-7-1. سلول های T 20

2-2-7-2. زیر گروه های سلول T 20

2-2-7-3. سلول های B 21

2-2-8. لنفوسیت های بزرگ دانه دار یا سلول های کشنده طبیعی 21

2-2-9. ایمونوگلوبولین و آنتی بادی 22

2-2-10. ساختمان ایمونوگلوبولین و چگونگی شناسایی آنتی ژن 23

2-2-11. بیگانه خواری 24

2-2-12. عوامل محلول در پاسخ های ایمنی 24

2-2-13. سایتوکاین ها 25

2-2-14. اینترلوکین ها 25

2-2-15. اینتر فرون ها (IFN) 26

2-2-16. فاکتور نکروز دهنده تومور (TNF) 27

2-2-17. لکوسیت ها 28

2-2-18. غلظت انواع گلبول های سفید خون 28

2-2-19. طول عمر گلبول های سفید 29

2-2-20. نوتروفیل ها و ماکروفاژها در برابر عفونت ها دفاع می کنند 30

2-2-21. فاگوسیتوز 30

2-2-22. دستگاه مونوسیت-ماکروفاژ 31

2-2-23. ائوزینوفیل ها 31

2-2-24. بازوفیل ها 31

2-2-25. عوامل مؤثر بر عملکرد ایمنی 32

2-2-25-1. سن 32

2-2-25-2. جنسیت 33

2-2-25-3. استرس روانی 33

2-2-25-4. تغذیه 33

2-2-25-5. ورزش 34

2-2-26. فعالیت بدنی 35

2-2-27. فعالیت ورزشی 35

2-2-28. آمادگی جسمانی 35

2-3. پیشینه تحقیق 36

2-3-1. تحقیقات خارجی 36

2-3-2. تحقیقات داخلی 39

2-4. جمع بندی 43

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه 45

3-2. روش تحقیق 45

3-3. جامعه و نمونه آماری 45

3-4. متغیرهای تحقیق 46

3-4-1. مستقل 47

3-4-2. وابسته 47

3-4-3. متغیرهای کنترل 47

3-5. وسایل اندازه گیری تحقیق 47

3-6. روش اندازه گیری متغیرها 49

3-7. روش جمع آوری اطلاعات 49

3-8. روش انجام تمرینات تحقیق 49

3-9. روش های تجزیه و تحلیل داده ها 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1. مقدمه 54

4-2. بررسی توصیفی یافته های تحقیق 56

4-2-1. درصد نوتروفیل های سرم 56

4-2-2. درصد لنفوسیت های سرم 57

4-2-3. درصد ائوزینوفیل های سرم 58

4-2-4. درصد مونوسیت های سرم 59

4-2-5. حجم پلاسما 60

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق 61

4-3-1. فرضیه اول 61

4-3-2. فرضیه دوم 62

4-3-3. فرضیه سوم 63

4-3-4. فرضیه چهارم 63

4-3-5. فرضیه پنجم 63

فصل پنجم: بحث و بررسی، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه 66

5-2. خلاصه تحقیق 67

5-3. بحث و بررسی و نتیجه گیری 69

5-4. نتیجه گیری و جمع بندی 73

5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق 74

5-6. پیشنهادات برای تحقیق های بعدی 73

پیوست 76

منابع 78

فهرست جداول

جدول 2-1 ایمنی ذاتی و اکتسابی 13

جدول 2-2 گلبول های سفید در گردش و لنفوسیت ها 15

جدول 2-3 CDهای متداول مورد استفاده در مقالات و تحقیقات ورزشی 18

جدول 2-4 تحقیقات خارجی 42

جدول 2-5 تحقیقات داخلی 43

جدول 3-1 تمرینات تداومی روی تردمیل 49

جدول 3-2 تمرینات مقاومتی چهار هفته اول مبتدیان 50

جدول 3-3 تمرینات مقاومتی چهار هفته دوم مبتدیان 51

جدول 3-4 تمرینات تناوبی روی تردمیل 52

جدول 4-1 توصیف آماری ویژگی های فردی آزمودنی ها 54

جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد درصد نوتروفیل در دو مرحله نمونه گیری 55

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد درصد لنفوسیت های سرم در دو مرحله نمونه گیری 56

جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد درصد ائوزینوفیل های سرم در دو مرحله نمونه گیری 57

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد درصد مونوسیت های سرم در دو مرحله نمونه گیری 58

جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد حجم پلاسما در دو مرحله نمونه گیری 59

جدول 4-7 نتایج آزمون آماری t وابسته جهت بررسی تغییرات نوتروفیل، لنفوسیت، ائوزینوفیل و… 60

جدول 4-8 نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA متغیر نوتروفیل تفاضل 61

جدول 4-9 نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA متغیر لنفوسیت تفاضل پیش و پس از آزمون 61

جدول 4-10 آزمون تعقیبی Tukey متغیر لنفوسیت مقدار اختلاف میانگین ها 62

جدول 4-11 نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA متغیر ائوزینوفیل تفاضل پیش و پس از آزمون 62

جدول 4-12 نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA متغیر مونوسیت تفاضل پیش و پس از آزمون 63

جدول 4-13 جمع بندی1 64

جدول 4-14 جمع بندی2 64

فهرست نمودارها

نمودار 3-1 نمودار آزمون بیشینه بروس 47

نمودار 4-1 میانگین و انحراف معیار درصد نوتروفیل در دو مرحله نمونه گیری 55

نمودار 4-2 میانگین و انحراف معیار درصد لنفوسیت های سرم در دو مرحله نمونه گیری 56

نمودار 4-3 میانگین و انحراف معیار درصد ائوزینوفیل های سرم در دو مرحله نمونه گیری 57

نمودار 4-4 میانگین و انحراف معیار درصد مونوسیت های سرم در دو مرحله نمونه گیری 58

نمودار 4-5 میانگین و انحراف معیار درصد مونوسیت های سرم در دو مرحله نمونه گیری 59


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از تاثير هشت هفته تمرين مقاومتی – تناوبی و مقاومتی تداومی بر برخی شاخص هاي سيستم ايمنی زمان استراحت بر پسران ۱۴تا۱۷سال غير ورزشكار

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید