مقدمه

نهضت کیفیت
خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست . بلکه به تنهایی یک فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.
مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز کاملتر ، کاراتر ، ایمن تر و زیباتر آن . برهمین اساس ، شاخص های کیفی محصول که تا چند دهه پیش انتظار میرفت با تاکید بر کنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید ، امروزه با استقرار نظامهای کیفیت تضمین می شوند . نظامهای کیفیت را می توان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست ، با این فرض منطقی ، که کیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویکردی سیستمی داشت . برای صنعت خودرو سازی ما که چند دهه قدمت دارد. هم اکنون کیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی که بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن . بر این اساس است که بایستی «نهضت کیفیت» را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی کرد، توسعه داده و پیش برانیم . توفیق در این کار زار بزرگ ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیتهای صنعتگران ماست ، بلکه بسیاری از ملاحظات اقتصادی کشور را نیز پاسخگو تواند بود .
هر جا که هستیم و هر چه که تولید می کنیم ، یک واشر کوچک و معمولی یا یک مجموعه بزرگ و پیچیده فرقی نمی کند ، فرهنگ کیفیت بایستی ناظر بر فرآیند کار ما باشد . این امر حاصل نخواهد شد مگر با :
1. تمرکز فعالیتهای سازمان حول مفهوم رضایت مشتری .
2. توسعه آموزشی در همه سطوح .
3. رواج فرهنگ کار گروهی
محور های فوق همگی ،ارکان عمده و اصلی نظام های مختلف کیفیت هستند ، که خوشبختانه در کشور ما روز به روز از اقبال و پذیرش بیشتر و همه جانبه ای برخوردار شده و می شوند . پایبندی مستمر به موازین این نظام ها آینده روشن صنایع مارا در بر خواهد داشت .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده:…………………………………………………………………………… 1
مقدمه……………………………………………………………………………. 2
نهضت کیفیت……………………………………………………………………. 2
ISO/TS 16949 زبان مشترک صنعت خودرو و قطعه سازی………………… 4
استاندارد ISO 9000 ا……………………………………………………………4
الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان سازه گستر سایپا………. 7
نیازمندیهای استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت………………………. 8
سیستم های مدیریت کیفیت –نیازمندی های ویژه برای استفاده از ISO 9001:2000 در سازمان های تولید کننده و تامین کننده قطعات خودرو…………………………………………………………………………… 11
1-2- کاربرد……………………………………………………………………… 12
3-اصطلاحات و تعاریف…………………………………………………………. 13
3-1- اصلاحات تعاریف خاص صنعت خودرو………………………………….. 13
3-1-2- سازمان مسئول طراحی ……………………………………………..13
3-1-3- خطاناپذیر سازی……………………………………………………… 14
3-1-4- آزمایشگاه…………………………………………………………….. 14
3-1-6- ساخت………………………………………………………………… 14
3-1-10- بخش های دور از محل کار……………………………………….. 14
3-1-11- کارگاه……………………………………………………………….. 15
3-1-12- مشخصه ویژه………………………………………………………. 15

سیستم مدیریت کیفیت…………………….. 15

4-1-الزامات عمومی…………………………………………………………. 15
4-1-1- الزامات عمومی – تکمیلی…………………………………………. 15
4-2- الزامات مربوط به مستندات…………………………………………… 16
4-2-1- کلیات…………………………………………………………………. 16
4-2-2- نظامنامه کیفیت…………………………………………………….. 16
4-2-2-1- نظامنامه کیفیت – تکمیلی……………………………………… 16
4-2-3- کنترل مدارک…………………………………………………………. 16
4-2-3-0-کنترل مدارک- تکمیلی……………………………………………. 17
4-2-3-1- مشخصه های مهندسی……………………………………….. 17
4-2-4-کنترل سوابق………………………………………………………… 17
4-2-4-1- نگهداری سوابق…………………………………………………. 18

تعهد مدیریت ………………………………….18

5-1-1-کارائی فرآیند………………………………………………………… 18
5-2-مشتری محوری……………………………………………………….. 18
5-3- خط مشی کیفیت…………………………………………………….. 18
5-3-1- خط مشی کیفیت – تکمیلی……………………………………… 19
5-4-1-1-اهداف کیفیت – تکمیلی…………………………………………. 19
5-4-1-2- طرح تجاری سازمان……………………………………………… 19
5-5-مسئولیت ، اختیار و ارتباطات…………………………………………. 20
5- 6-بازنگری مدیریت……………………………………………………….. 21

 مدیریت منابع………………………………….. 22

6-1- فراهم نمودن منابع……………………………………………………. 22
6-2- منابع انسانی…………………………………………………………. 22
6-2-1-کلیات…………………………………………………………………. 22
6-3- زیر ساخت…………………………………………………………….. 25
6-4- محیط کار……………………………………………………………….. 25

پدید آوردن محصول…………………………… 26

7-1- طرح ریزی پدید آوری محصول…………………………………………. 26
7-2- فرایند های مرتبط با مشتری…………………………………………. 28
7-3- طراحی و تکوین………………………………………………………… 29
7-4-خرید………………………………………………………………………. 35
7-4-1-فرایند خرید……………………………………………………………. 35
7-5-تولید و ارائه خدمات…………………………………………………….. 37
7-5-1-کنترل تولید و ارائه خدمات…………………………………………… 37
7-6- کنترل وسایل پایش و اندازه گیری…………………………………… 41

اندازه گیری ، تحلیل و بهبود……………….. 44

8-1- کلیات…………………………………………………………………….. 44

سازمان باید فرایند های پایش اندازگیری و تحلیل و بهبود مورد نیاز جهت موارد زیر طرح ریزی نموده و به اجرا در اورد :

 • أ‌- اثبات انطباق محصول
 • ب‌- حصول اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت
 • ت‌- بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

این امر شامل تعیین روش های ذیربط از جمله فنون آماری و گسترده استفاده از آنها باشد.

8-2- پایش و اندازه گیری…………………………………………………….. 44
8-3- کنترل محصول نامنطبق………………………………………………… 48
8-4- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………….50
8-5- بهبود……………………………………………………………………… 51
آدیت محصول- آدیت فرآیند ……………………………………………………54

بشر از دیر باز به کیفیت توجه خاص داشته است ولی تنها در دهه های اخیر بوده که حوزه های تفکر و اندیشه بصورت محسوسی بسط و توسعه یافته بطوریکه توانسته است در قالب تئوری ها ، مدلها و چارچوبهای ذهنی به شکل منسجم تری پیرامون حل مسائل نوظهور بشری گام بردارد.

خوشبختانه همواره طرحی وجود دارد که می توان آنرا تشخیص داد و از ابهامات و دشواریها،راه به سوی شناخت برد. بازتاب این سازندگی ها و نوآوریها در قالب مدلها و روشهای مؤثر برای حل بسیاری از مشکلات ،تاثیر خود را نشان داده اند.

کیفیت،مقولهای است که نه می توان آنرا نادیده گرفت و نه درباره آن ریسک کرد. حساسیت به کیفیت با پشت سر گذاردن تحولات ودگرگونی های مفهومی در سیر تاریخی خود ، اینک به جایگاه  شایسته ای در تمام قلمروهای انسانی رسیده است.

کیفیت ، در واقع حاصل اقدامات جامع تری است که در قوانین کسب و کار امروزی برای سازمان ها بعنوان اهرم و امتیازی برای رقابت مطرح بوده است و کانون مشاجرات در عرصه رقابت های تجاری را بوجود آورده است .

وقتی ساختار پنهانی کیفیت آشکار می گردد قابلیت های آن در شناخت و مدیریت بر کیفت کمک شایانی خواهد کرد  . آنچنانکه گفته اند چیزی را که نتوان اندازه گیری کرد نمی توان بر آن مدیریت کرد .اصولا هر پدیده ای در گذر زمان تغییر و تحول می پذیرد و بر همین اساس ویژگی پویایی را به خود می گیرد کیفیت نیز مانند هر پدیده ای نیاز به طی دوران گذار دارد تا بتواند به وضعیت مانا در بازه زمانی خاص خود سوق یابد . بعبارتی دانش و درک بشر از کیفیت در چار چوب زمانی و قواعد جاری برای تکامل در قالب طرح موضوعات جدید ، ارائه مدلها ،روشها و الگوهای نو کافی است .

همانگونه که ترکیبات اجزاء ، عملکرد کاملتری را نسبت به هر جزء ارائه می دهند ، اجزاء کیفیت نیز پس از ترکیب ، این خاصیت کل گرایی را خواهند داشت . بنا براین با بهبود در مشخصه های تهیه فرمول کیفیت میزان و مقدار ترکیب و امتزاج هر جزء بسیار مهم است . اجزاء کیفیت در فرایند های تولید شکل می گیرند و برای خلق کیفیت فرایند ها جایگاه اصلی هستند که می توانند ارزش افزوده در کیفیت ایجاد و انرا اجرا کننده.

از مزایای آدیت محصول و آدیت فرایند قابلیت کمی کردن و اندازه گیری سطح کیفیت محصول و یا فرایند و برسی روند بهبود یا افت آن در طول زمان می باشد که طبعا با هدف گذاری و تعیین و تحقق جامع اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه موجب دستیابی  به سطح کیفی قابل قبول مشتری خواهد شد . جایگاه آدیت محصول و آدیت فرایند در فاز تولید انبوه بوده و ضروری است این سیستم توسط شرکت های قطعه سازی ایجاد و بصورت مستمر به اجرا در اید نظارت بر استقرار و تصدیق و اجرای این سیستم  توسط شرکتهای خدمات مهندسی در بازه های زمانی مشخص صورت پذیرفته و اثر بخشی اجرای آن و دستیابی به اهداف کلان سازمانی توسط مشتری (شرکت سازه گستر سایپا ) در فواصل زمانی طولانی تر مورد ارزیابی و صحه گذاری  قرار می گیرد .

آدیت محصول………………………………… 55

1-کلیات………………………………………………………………………… 55

آدیت محصول ، اثر بخشی تضمین کیفیت را از طریق آزمایش تعدادی محصول یا قطعه ارزیابی و قابلیت کیفیت را براساس کیفیت محصول تصدیق می نماید . بدین ترتیب تطابق محصول با مشخصه های ارائه شده یا توافق شده بین مشتری و تامین کنند بررسی می شود

هدف اصلی ارزیابی تعیین میزان انحراف مشخصات میباشد ،که به مقدار هدف تعیین شده ، اهمیت فنی مشخصه، درجه تاثیر انحراف بر فرایند بعد و عکس العمل مشتری بستگی دارد .

آدیت محصول برروی خواص محصول  در شرایط جدید (محصول تازه تولید شده) انجام می گیرد نه محصولی که مدت طولانی از استفاده آن گذشته باشد . ضمنا نمی توان آدیت محصول را بعنوان جایگزینی برای بازرسی های حین فرایند تولید تلقی نمود.

آدیتها معمولا بطور منظم و با قاعده انجام می شوند ، مگر انکه بدلیل مشخص یا ویژه ای نیاز به انجام آدیت دیگری خارج از برنامه تعیین شده باشد . قبل از انجام آدیت باید برنامه آدیت توسط افراد صلاحیت دار تهیه شود .

آدیت محصول روند کیفیت ونکات مهم عدم انطباقها راشناسایی می کند . در برخی حالتها نیز می تواند ایرادات موجود درسیستم را نیز نشان دهد .

معیار های تصمیم گیری زیر می توانند برای بکار گیری آدیت محصول در شرکت مفید باشند :

 • کنترل انطباق نتایج با اطلاعات ورودی
 • تصدیق یکنواختی تولید
 • تشخیص انحرافات ، تغییرات و روندها
 • کشف خطر یا ریسکهای بالقوه
 • نشان دادن عکس العمل مشتری
 • کمک به تعیین وضعیت کیفی محصول با توجه به انتظارات و نیازمندیهای مشتری
 • واکنش سریع نسبت به مسائل و مشکلات
 • کنترل اثر بخشی اندازه های گرفته شده
 • نیازمندی های قانونی

پیش شرطهای لازم برای اجرای آدیت

 • وجود ساختار سازمانی مناسب تا این امکان ایجاد گردد که آدیتها بصورت سیستماتیک و مستقل انجام شوند.
 • طرح آدیت که نشان می دهد آدیت محصول در کدام ایستگاه از فرایند تولید با چه تعداد نمونه و بر روی چه مشخصه هایی ، صورت گیرد .

2-تعاریف و هدف آدیت محصول ………………………………………………56
3-تهیه و طرح ریزی آدیتهای محصول……………………………………….. 59
4-انجام آدیت محصول………………………………………………………… 64
5-تجزیه و تحلیل نتایج آدیت………………………………………………….. 70
آدیت فرایند…………………………………………………………………….. 72
1- هدف………………………………………………………………………… 72
2-دامنه کاربرد………………………………………………………………….. 72
3-منابع………………………………………………………………………….. 72
4-شرح …………………………………………………………………………..72
5-روش امتیازدهی…………………………………………………………….. 74
7-درجه بندی کلی…………………………………………………………….. 75
حمل و نقل…………………………………………………………………….. 84
بسته بندی و ارسال ……………………………………………………………86
ابزاری قدرتمند برای کنترل فرایند(SPC ) ا……………………………………88
کیفیت دادهای اندازه گیری……………………………………………………89
ابزارهای اندازه گیری:………………………………………………………… 91
منابع……………………………………………………………………………..92

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان