انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………….1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات تحقیق

بر کسی پوشیده نیست که سازماندهی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مستلزم دست و پنجه نرم کردن با حجم انبوهی از اطلاعات است. برای بهینه کردن عملیات درمانی نیاز مبرمی به مدیریت مکانیزه اطلاعات است. کارشناسان بر این باورند که آن دسته از مراکز بهداشتی درمانی که سیستمهای اطلاعاتی خود را مکانیزه نکرده باشند در عرصه فن آوری اطلاعات قرن بیست و یکم یارای رقابت نخواهند داشت(اندرسون ،2004: 210). در چند سال گذشته مراکز بهداشتی درمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها در صدد مکانیزه کردن سیستمهای مدیریت اطلاعاتی خود برآمده اند. در ابتدا مقصود از همچنین فعالیتهایی کاهش هزینه ها، پرت های در آمد ناشی از کاغذ بازیهای موجود در سیستمهای دستی و اداری بوده است اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون می یابد هدف آن است که کلیه اطلاعات بهداشتی و درمانی هر فرد در طول عمرش در قالب یک پرونده الکترونیکی ذخیره شود که در هر نقطه ای از کشور از طریق شبکه سراسری کامپیوتری قابل دسترسی باشد.
یک سیستم اطلاعات بیمارستانی یا HIS، عبارت است از یک سیستم کامپیوتری که برای مدیریت کلیه اطلاعات مربوط به بیمارستان اعم از اداری یا پزشکی، به منظور کمک به مشاغل حرفه ای سلامت، در انجام کارهایشان بطور موثر و کارا طراحی می شود تا علاوه بر حل مسائل بیمارستان بتواند به مسائل فرا بیمارستانی یا به عبارتی ارتباطات برون سازمانی نیز بپردازد که در حوزه سلامت به( EHR)ختم می شود.
دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۸۷ با کمک اساتید، خبرگان و ذینفعان این حوزه اقدام به تدوین اجزاء کارکردی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی نموده است و در نهایت مجموعه ای از شاخصهای عملکردی برای یک سیستم اطلاعات بیمارستانی نمونه تدوین شد و در قالب چارچوبی برای سایر مولفه های کارکردی این گونه سیستم ها ارائه گردید و در پیاده سازی و راه اندازی سیستمهای مدیریت اطلاعات بیمارستان رعایت این اصول ضروری و الزامی می¬باشد. آخرین ویرایش چارچوب ارزیابی عملکردی نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در دی ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب این سازمان رسیده است(سعیدی قاضی،2007). امروزه در بسیاری از بیمارستانهای کشورمان سیستمهای کامپیوتری مختلفی برای اداره امور مربوطه به پذیرش- ترخیص- ازمایشگاه- رادیولوژی- داروخانه- حسابداری- و غیره راه اندازی شده است که هر یک توسط تولید کننده ای از بیرون یا به دست نیروهای مهندسی شاغل در بیمارستان تهیه شده و هر یک از این سیستمها قالب اطلاعات مخصوص به خود را دارد و به همین جهت در حال حاضر اطلاعات سیستمهای بیمارستانی اجرا شده در ایران عملا قابلیت تبادل اطلاعات را با یکدیگر ندارند. اما هم اکنون نیاز روز افزونی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کلینیکی- پاراکلینیکی و اداری بیمارستانها احساس می شود(مرادی و همکاران، 2008).
از این رو استفاده از سیستم های نرم افزاری همچون سیستم جامع اطلاعات بیمارستانHIS علاوه بر کمک به روند مدیریتی و بهبود عملکرد بیمارستان در بهبود زنجیره ارزش نیز می تواند مثمرثمر باشد. زیرا با توجه به فشارهای اقتصادی جهت کاهش هزینه های اداری بیمارستانها مسئولان این مراکز مایل اند برای مکانیزه کردن بخشهای زیر مجموعه خود حق انتخاب بیشتری داشته باشند و امکان آن را داشته باشند که برای هر بخش زیر مجموعه خود بهترین نرم افزار را که جوابگوی نیازهای آنان باشد از میان محصولات نرم افزاری تولید کنندگان مختلف انتخاب کنند نه آنکه به صرف انعقاد قرارداد با یک شرکت جهت مکانیزه کردن یک واحد زیر مجموعه ملزم باشند نرم افزارهای سایر بخشهای زیر مجموعه را از همان شرکت تهیه کنند همچنین تمایل اغلب مسئولان آن است که روند مکانیزه کردن بیمارستان به صورت تدریجی و گام به گام باشد و نه به صورت انقلابی و ناگهانی به نحوی که مجموعه سیستم اطلاعات بیمارستانی متشکل از اجزای مجزا اما مرتبط با یکدیگر باشد(دتمر و فریدمن ،1999). اما متاسفانه اغلب نرم افزارهای موجود در ایران به اقتضای تقاضای مشتری تهیه شده اند و نه بر اساس یک نگرش جامع نگر منطقی و سیستمی، بنابراین چون برای مشتریان متفاوت تهیه شده اند سازگار با یکدیگر نیستند و برقراری ارتباط بین آنها در محیط شبکه امری بس دشوار و پر هزینه است هم از نظر مالی برای خریدار و هم از نظر نیروی مهندسی برای تولید کننده. وجود استانداردهای مورد توافق با کاهش هزینه های مذکور هم به نفع تولید کنندگان نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی و هم به نفع استفاده کنندگان از آنهاست.

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله ……………………………………………………………….. 4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………. 7
1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………… 7
1-5- فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………. 8
1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………… 9
1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………… 10
1-9- ساختار پژوهش ………………………………………………………….. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

از آنجایی که هر موضوع تحقیقی بر زیربنای نظری بنا می-شود محقق باید برای بررسی موضوع مورد مطالعه و درک و شناخت پدیده مورد نظر، دست به گزینش و انتخاب نظریه¬های متناسب با موضوع مورد مطالعه زند تا بوسیله نظریه¬های مناسب بتواند مفهوم، تعریف، شیوه¬ها و زمینه¬های بروز نتایج و کارکردهای آن پدیده یا موضوع را درسطح جامعه دریابد. تئوری¬ها کمک می¬کنند که ما محیط پیرامونی خود را به طور سیستماتیک تر ادراک کنیم و مسائل را به طور هدفمندتر کشف نماییم و این مسائل را در قالب¬های وسیع¬تر، یعنی در یک شبکه وسیع تر از روابط علّی تبیین کنیم. همیشه این طور نیست که تئوری¬ها راحت یافت شوند و مسأله به طور مشخص در شبکه روابط علّی یک تئوری قرار گیرد. تعداد تئوری¬های علوم انسانی (مانند بقیه زمینه¬های علوم دیگر) محدود هستند و برای تبیین پدیده¬های اجتماعی متعدد که تعدادشان به علت کثرت، غیر قابل شمارشند، کافی نیستند(رفیع پور،1385: 12). از این رو بررسی مبانی نظری پژوهش، نه تنها پژوهشگر را از نظر تشخیص و تعریف متغیرها و عملیاتی کردن آن ها، بلکه در تشخیص و چگونگی ارتباط متغیرهایی که هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ علمی مهم است یاری می دهد. هدف از گنجاندن بخش مرور مطالعاتی عبارتست از:
1- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسأله تحقیق.
2- آشنایی با چارچوب نظری و یا تجربی مسأله تحقیق. 3- آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته(خاکی،1382: 59).

در فصل اول با ارائه ی مقدمه، بیان مسئله و ضرورت تحقیق به بیان اهداف و فرضیات پژوهش و در آخر به روش تحقیق وتعریف مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته شد. در این فصل در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی و زنجیره ارزش پرداخته می شود، در ادامه به بررسی ابعاد فرضیات و متغیرهای سطح دوم پرداخته شده و مدل هریک از ابعاد ارائه می گردد و سپس فرضیات تحقیق ارائه می گردند و در نهایت به پیشینه پژوهش در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پرداخته می شود.

2-2- بیان مسئله
جوان بودن ادبیات تحقیق فناوری اطلاعات از یک طرف و پیشرفت های سریع در این حوزه از طرف دیگر، شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد طرح موضوعات جدید پژوهشی، در این حوزه هستیم. این در حالی است که عمده پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد، از این رو ضرورت انجام چنین پژوهش هایی در کشورهای در حال توسعه بیشتر احساس می شود. مطلب مهم دیگر اینکه HIS در سازمان، به تنهایی و مجزا از سایر عوامل سازمانی، مانند عامل انسانی، مورد استفاده قرار نمی گیرد. این امر، باعث پیچیده تر شدن فرایند اثرگذاری فناوری اطلاعات شده و به نوبه خود، تشخیص و اندازه گیری اثرات HIS، بر سازمان(بیمارستان) را مشکل تر می کند تا آنجا که می توان این پیچیدگی را یکی از دلائل ایجاد تناقض در نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه قلمداد کرد(صنایعی و همکاران،1391: 74). در راستای رفع این تناقضات و کمک به گسترش ادبیات تحقیق، این پژوهش می کوشد تا نقش استفاده از سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS) را بر ارتقاء زنجیره ارزش در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه را مورد شناسایی قرار داده و مکانیزم تاثیرگذاری آن را توضیح دهد.

2-1- مقدمه …………………………………………………………………… 15
2-2- بیان مسئله …………………………………………………………….. 15
2-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………. 17
2-4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………….. 18
2-5- زنجیره ارزش ……………………………………………………………. 27
2-5-1- ارزش‌های محسوس ……………………………………………….. 28
2-5-2- ارزش‌های نامحسوس ……………………………………………… 28
2-5-3- شاخصهای ایجاد ارزش …………………………………………….. 28
2-5-4- تعریف مدل ارزش ……………………………………………………. 29
2-5-5- سازمان و زنجیره ارزش …………………………………………….. 30
2-5-6- زنجیره ارزش پورتر ………………………………………………….. 31
2-5-7- مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (BPR) …..ا…………………. 33
2-5-8- مدل زنجیره ارزش پورتر …………………………………………….. 37
2-5-9- طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با رویکرد رقابت‌پذیری …………. 41
2-5-10- زنجیره تأمین و مدیریت آن ……………………………………….. 42
2-5-11- ناب‌سازی …………………………………………………………… 43
2-5-12- مدل الماس رقابت ملی پورتر ……………………………………… 46
2-5-13- نقشه استراتژی …………………………………………………… 47
2-6- سیستم اطلاعات بیمارستانی ……………………………………….. 49
2-6-1- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) …ا………… 50
2-6-2- اهداف سیستمهای اطلاعات بیمارستانی ………………………. 53
2-6-3- مزیتهای HIS در فرایندهای بیمارستانی ………………………….. 54
2-6-4- تاریخچهHIS ………..ا……………………………………………….. 54
2-6-5- تاریخچهHIS در ایران ………………………………………………… 55
2-6-6- اجزاء یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ………………………….. 57
2-7- شناسایی و بسط فرضیه های تحقیق ………………………………. 57
2-7-1-کاهش مدت زمان پذیرش بیماران ………………………………….. 58
2-7-1-1- صرفه جویی در زمان پذیرش بیماران ……………………………. 59
2-7-1-2- صرفه جویی در زمان پرسنل سلامت ……………………………. 59
2-7-1-3- افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران ………………. 59
2-7-1-4- جمع بندی ………………………………………………………….. 60
2-7-2-کاهش خطاهای پزشکی …………………………………………….. 60
2-7-2-1- کاهش خطا در نسخه نویسی ………………………………….. 61
2-7-2-2- کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری ……………………….. 61
2-7-2-3- کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی ….. 61
2-7-2-4- جمع بندی ………………………………………………………….. 62
2-7-3- کاهش فرایند درخواست آزمایش ………………………………….. 62
2-7-3-1- صرفه جویی در زمان درخواست آزمایش برای پرسنل ………… 63
2-7-3-2- صرفه جویی در زمان درخواست آزمایش برای بیماران ………… 63
2-7-3-3- انجام آزمایش در مدت زمان کوتاه تر …………………………….. 63
2-7-3-4- دریافت پاسخ آزمایش در مدت زمان کوتاه تر …………………… 64
2-7-3-5- جمع بندی ………………………………………………………….. 64
2-7-4- بهبود برنامه ریزی و نظارت ………………………………………….. 65
2-7-4-1- بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی …………………….. 67
2-7-4-2- بهبود مدیریت بیماری های مسری ……………………………… 67
2-7-4-3- بهبود مدیریت منابع انسانی و فیزیکی در حوزه سلامت ………………………………………………………………………………….. 67
2-7-4-4- جمع بندی …………………………………………………………. 68
2-7-5- مدیریت نیروی انسانی ……………………………………………… 68
2-7-5-1-کاهش نیروی انسانی …………………………………………….. 69
2-7-5-2-کنترل فعالیت کارکنان ……………………………………………… 69
2-7-5-3- جمع بندی ………………………………………………………….. 70
2-7-6- مدیریت تدارکات ……………………………………………………….. 70
2-7-6-1- بهبود عملکرد انبارداری …………………………………………….. 70
2-7-6-2- بهبود فرایند تأمین مواد مصرفی مورد نیاز بیمارستان ………….. 71
2-7-6-3- بهبود فرایند تأمین لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ………. 71
2-7-6-4- جمع بندی …………………………………………………………… 71
2-7-7- بهبود فرایند درمان بیمار ………………………………………………. 72
2-7-7-1- بهبود نتایج درمان ……………………………………………………. 72
2-7-7-2- افزایش مشارکت بیمار در مراقبت از خودش در منزل …………… 72
2-7-7-3- جمع بندی …………………………………………………………… 73
2-7-8- کاهش هزینه ها ………………………………………………………. 73
2-7-8-1- کاهش هزینه های نیروی انسانی بیمارستان ………………….. 73
2-7-8-2- کاهش هزینه های ناشی از اشتباهات پزشکی ………………… 74
2-7-8-3- کاهش هزینه های نظارت و برنامه ریزی …………………………. 74
2-7-8-4- کاهش هزینه بیمار به علت مدت اقامت کمتر در بیمارستان ……. 75
2-7-8-5- جمع بندی …………………………………………………………….. 75
2-8- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………… 75
2-9- جمع بندی نهایی ………………………………………………………….. 77

فصل سوم: روش تحقیق

دست¬یابی به هدف¬های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش¬شناسی درست صورت پذیرد. “روش سنگ بنای هر کار علمی است و اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است”(ساروخانی، 1382: 147). مقصود از روش علمی، راه¬ها و شیوه¬هایی است که پژوهشگر را از خطا محفوّظ داشته و رسیدن به حقیقت را برای او امکان‌پذیر سازد. این روش خاص شکل خاص و نظام-داری است از همه انواع بررسی¬ها و تفکرات انعکاسی که منظور از کاربرد آن، افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسأله مورد‌نظر و از طرفی بالا‌بردن اعتبار جواب و کاهش بهره¬گیری می‌باشد(هومن،1380: 93). بنایراین، “هر تحقیقی راه و روش مخصوص به خود را دارد و روش کار تحقیق باید متناسب با هدف¬های تحقیق باشد”(کیوی و کامپهوند ،1377: 185).
با ذکر مقدمه فوق در این مبحث به بررسی روش مورد استفاده در این تحقیق می¬پردازیم. بدین منظور در ابتدا به بررسی جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه، شیوه نمونه گیری، ابزار تحقیق و اعتبار و پایایی تحقیق تبیین خواهیم پرداخت و در پایان روش‌های تحلیل آماری که برای آزمودن فرضیه‌های پژوهش استفاده خواهند شد بیان می‌گردد.

3- 2- روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه(بازرگان و همکاران، 1388). تحقیق حاضر قصد دارد تا به «تاثیر سیستم جامع اطلاعات بیمارستان بر ارتقاء زنجیره ارزش در بیمارساتان امام علی(ع)کرمانشاه» بپردازد و با توجه به اینکه تحقیق کنونی به بررسی ساخت های نظری در بافت ها و موقعیتهای عملی و واقعی می پردازد، از لحاظ هدف از نوع پژوهش کاربردی می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد. البته در کنار این روش جهت بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق از روش اسنادی نیز به عنوان روش کمکی استفاده می گردد. همچنین پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء(زمان گردآوری) از نوع پیمایشی می باشد.
بنابراین تحقیق پیش رو را می¬توان برحسب به¬کارگیری نتایج حاصل از داده‌ها در ارتقاء زنجیره ارزش در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه، و از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی قلمداد کرد و از جنبه نحوه گردآوری و بررسی داده‌ها از نوع پیمایشی است و با توجه ویژگی آزمایشی و یا غیر‌آزمایشی ‌بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی(پیمایش) محسوب می¬شود. در کلی¬ترین تقسیم¬بندی، روش تحقیق را اسنادی و میدانی در نظر گرفته¬اند که در تحقیق حاضر از هر دوی این روش¬ها استفاده خواهد شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه‌ها از آمارهای توصیفی – همبستگی استفاده خواهد شد.

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………. 81
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………. 81
3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………….. 82
3-4- حجم نمونه ………………………………………………………………….. 83
3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………… 84
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………….. 84
3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………….. 85
3-8- پایایی ابزار تحقیق ………………………………………………………….. 85
3-9- تجزیه و تحلیل داده¬ها …………………………………………………….. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

در این فصل، داده¬های بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند. کار تحلیل این است که مجموعه¬های وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک داده¬ها را به واحدها، الگوها و شاخص¬های قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده¬ها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونه¬ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود(هومن،1386: 59).
در این قسمت داده¬های گردآوری شده به صورت جدول یا نمودار عرضه و تحلیل می¬شود. ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافته¬های آن، می¬تواند صورت¬ های مختلفی داشته باشد. ترتیب ارائه یافته¬های پژوهشی به ¬طور سازمان یافته، امری است که از قبل بایستی برنامه¬ریزی شده باشد. بهترین شیوه برای تنظیم ساختاری این قسمت ارائه یافته¬ها با توجه به سوالات یا فرضیه¬های تحقیق است(سرمد و دیگران،1386: 323). این فصل از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به بررسی ویژگیهای نمونه مورد مطالعه پرداخته شده(آمار توصیفی)، و در بخش دوم با بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده، به پاسخ فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) پرداخته شده است.

4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
در این قسمت، جداول فراوانی و درصد فراوانی هر یک از متغیرهای تحقیق و سؤالات مربوط به آنها به همراه نمودار درصد فراوانی بدست می آید با استفاده از این جداول می توان یک سری اطلاعات کلی را درباره سؤالات پرسشنامه برداشت کرد ولی تا زمانی که با استفاده از آزمون، فرض ها اثبات نشود نمی توان آنها را تأیید کرد.

4-2-1- ویژگیهای نمونه مورد مطالعه
دراینجا به بررسی توصیفی سوالات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخگویان همچون جنسیت، وضعیت تأهل و … پرداخته شده است.

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………….. 89
4-2- تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق ………………………………………. 89
4-2-1- ویژگیهای نمونه مورد مطالعه …………………………………………… 89
4-2-2- توصیف سوالات مربوط به متغیر کاهش مدت زمان پذیرش بیماران ……………………………………………………………………………………… 93
4-2-3- توصیف سوالات مربوط به متغیر کاهش خطاهای پزشکی …………. 94
4-2-4- توصیف سوالات مربوط به متغیر کاهش فرایند درخواست آزمایش …………………………………………………………………………………….. 96
4-2-5- توصیف سوالات مربوط به متغیر بهبود برنامه ریزی و نظارت ……….. 97
4-2-6- توصیف سوالات مربوط به متغیر مدیریت نیروی انسانی …………… 98
4-2-7- توصیف سوالات مربوط به متغیر مدیریت تدارکات ……………………. 99
4-2-8- توصیف سوالات مربوط به متغیر بهبود فرایند درمان بیمار ………….. 100
4-2-9- توصیف سوالات مربوط به متغیر کاهش هزینه ها …………………. 100
4-2-10- توصیف سوالات مربوط به متغیر سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی …………………………………………………………………………………….. 102
4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) ……………………………….. 104
4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……ا……………………………… 104
4-3-2- ضریب همبستگی پیرسون …………………………………………… 105
4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ………………………………. 110
4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………….. 110
4-3-6- مدل تحلیل عاملی متغیر کاهش مدت زمان پذیرش بیماران ……………………………………………………………………………………. 113
4-3-7- مدل تحلیل عاملی متغیر کاهش خطای پزشکی ………………….. 114
4-3-8- مدل تحلیل عاملی متغیر کاهش فرآیند درخواست آزمایش ………. 115
4-3-9- مدل تحلیل عاملی متغیر بهبود برنامه ریزی و نظارت ……………… 116
4-3-10- مدل تحلیل عاملی متغیر مدیریت نیروی انسانی ………………… 117
4-3-11- مدل تحلیل عاملی متغیر مدیریت تدارکات ………………………… 118
4-3-12- مدل تحلیل عاملی متغیر بهبود فرآیند درمان بیمار ……………….. 119
4-3-13- مدل تحلیل عاملی متغیر کاهش هزینه ها ………………………… 120
4-3-13- تحلیل مسیر نهایی …………………………………………………… 121
4-3-7- آزمون فریدمن ……………………………………………………………. 123

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها

طی کردن مراحل مختلف این تحقیق، ما را به فصل پایانی آن رهنمون می گرداند. در کلیه مراحل فرایند تحقیق پیش روی، محقق در نظر داشت تا با اشراف بر تمامی جوانب مورد نظر و با جمع آوری شواهد و قراین موجود و استفاده از فنون آماری پذیرفته شده، به نتایجی حتی الامکان نزدیک به واقعیت ارتباط بین متغیرهای تحقیق دست یابد. در این فصل ضمن جمع بندی نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاداتی ارائه می گرددکه عمل به آنها می تواند در زمینه بهبود زنجیره ارزش در بیمارستان ها و دیگر سازمان ها و مراکز مشابه موثر باشد. همچنین تلاش می شود تا از آنچه از آغاز تا این نقطه به عنوان کار پژوهشی انجام شد، نتایج لازم گرفته شود تا بتواند در جهت افزودن بر دانش جمعی و به ویژه شناخت مدیران بیمارستان ها از نقش استفاده از سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS) بر زنجیره ارزش در بیمارستان ها، گامی برداشته شود. امید می رود که نتایج آن مورد توجه مسئولین امر قرار بگیرد. ضمناً لام به ذکر است که جهت علاقه مندان به ادامه تحقیق در این حوزه، پیشنهاداتی نیز ارائه می‌شود. که استفاده از نتایج تحقیق منوط به در نظر گرفتن محدودیت‌های تحقیق می‌باشد.

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه پرداخته می‌شود. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سوالات تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده شود.
1- جنسیت پاسخگویان: همانطور که در فصل چهارم تحقیق و در آمار توصیفی ذکر گردید 39.1 درصد از پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه(کارکنان بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه) مرد و 57.3 درصد زن بودند و 3.6 درصد به این پرسش پاسخ نداده اند که نتایج حاکی از این امر است که تعداد زنان از مردان بیشتر می باشد.

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………126
5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق ………………………………………………. 126
5-3- نتایج آزمون فرضیه¬های پژوهش ………………………………………. 127
5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه ها در یک نگاه ………………………….. 133
5-5- پیشنهاداها ………………………………………………………………… 134
5-6- محدودیت های تحقیق …………………………………………………… 138
منابع فارسی ……………………………………………………………………. 139
منابع انگلیسی ………………………………………………………………….. 143
پرسشنامه …………………………………………………………………………145
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………….. II
خروجی های آماری تحقیق ………………………………………………………149

Abstract

The use of information technology as a powerful factor in increasing the efficiency and effectiveness of organizations is considered. And various industries to survive in the competitive environment and enhance its implications for the use of these technologies have taken effective steps. Among the most widely used technologies in hospitals Hospital Information System (HIS) is the aim of the present study was to investigate the effect of enhancing the value chain of Hospital Information System Hospital Imam Ali (AS) is Kermanshah. Methodology The research goals of exploratory and applied research in the field and data collection practices for the survey is conducted. The sample of all staff (doctors, nurses, administrative staff, etc.) Imam Ali (AS) is a city of Kermanshah, whose number is equal to 137 (both male and female) is. Sample size is 110, which is calculated using Cochran. The instrument used for data collection questionnaire is required. The validity and reliability was determined using Cronbach’s alpha reliability for validity determination. After modification, the questions in the target population using systematic random sampling were distributed. Data were collected using spss software and Amos were analyzed. Based on study results, the impact of hospital information systems (HIS) based on eight variables reduces test application process, reduce medical errors, improve planning and control, human resources management, procurement management, process improvement of patient care, reduce admission time and reduce costs and (Bymarstan- patients) was significant. All hypotheses were confirmed. According to the results of the multivariate regression model, the improvement in the patient variables with regression coefficients 0/495 And reduce hospital costs by a factor 0/463 highest regression coefficient And reduce medical errors by a factor variables 0/154 And reduced time by a factor 0/183 patient acceptance, Significant regression coefficients are weakest.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان