مقدمه:
تكنولوژي توليد آروماتيك ها به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي در توليدات بالادستي صنعت پتروشيمي از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور بدون توجه به نوع دانش فني در فرآيند توليد قبل از انجام هر عملياتي خوراك خام كه مي تواند نفتا، بنزين پيروليز و يا ميعانات گازي باشد مورد تصفيه و تفكيك قرار مي گيرد تا قلب خوراك مورد نظر عاري از تركيبات نامطلوب براي توليد و جداسازي آروماتيك ها مورد استفاده قرار گيرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختيار شركت هاي خارجي در صنايع بالادستي، لزوم طراحي و تحليل مجدد اين ليسانس ها براي شناخت تكنولوژي هاي موجود و در نتيجه انتقال و توليد تكنولوژي بيش از پيش احساس ميگردد تا بدين ترتيب گام هاي موثرتري در اين زمينه در كشور برداشته شود.
هدف اين پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 Second Splitter Column همراه با محاسبات دستي با استفاده از استاندارد هاي مربوطه، شرح فلسفه كنترل اين برج، شبيه سازي استاتيك و ديناميك اين برج در بخش فوق و همچنين تحليل شرايط عملياتي و فرآيندي بخش Second splitter واحد Gas Condensate Prefractionation در مجتمع پتروشيمي برزويه ميباشد.

تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

فهرست مطالب

چكيده ………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….2

 فصل اول : كليات

° 1 -1) هدف …………………………………………………………………………………………………………………4
° 1 -2)پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..4
° 1 -3)روش كار و تحقيق ……………………………………………………………………………………………………4

  فصل دوم : شرح پروژه

° 2 -1) شرح پروژه ……………………………………………………………………………………………………………6
° 2 -2) آشنايي عمومي با آروماتيك ها …………………………………………………………………………………….23
° 2 -3) دانشنامه آروماتيك ها ……………………………………………………………………………………………….28
° 2 -4) شرح كلي مجتمع پتروشيمي برزويه ………………………………………………………………………………30
.° 2 -5) واحد پيش تفكيك ميعانات گازي ……………………………………………………………………………………34

 فصل سوم : شبيه سازي واحد

.3- 1) شبيه سازي استاتيك ………………………………………………………………………………………………..95
.3- 2) شبيه سازي ديناميك …………………………………………………………………………………………………96

.فصل چهارم : تحليل تاثير پارامترهاي عملياتي با شبيه سازي

.4- 1) تاثير بازده كلي سيني هاي برج روي كيفيت محصول ……………………………………………………………..98
.4- 2) دماي برج ………………………………………………………………………………………………………………104
.4- 3) دبي جريان برگشتي به برج …………………………………………………………………………………………112
.4- 4) فشار برج ………………………………………………………………………………………………………………124
فصل پنجم : طراحي ابعادي دستي و نرم افزاري تجهيزات اصلي واحد ………………………………………………. 129
° 5-1) طراحي ابعادي دستي برج T-2001 و برج T-2002 . .ا…………………………………………………………….130
° 5 -2) طراحي ابعادي نرم افزاري برج T-2001 و برج T-2002 ..ا……………………………………………………….139

فصل پنجم : نتيجهگيري و پيشنهادات

° نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………………………….171
.° پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….171
.پيوست هامنابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………187

فهرست منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………187

فهرست منابع لاتين ……………………………………………………………………………………………………………188

سايت هاي اطلاع رساني …………………………………………………………………………………………………….188
.چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………………189

جدول ها

2-1 : موازنه انرژي واحد ……………………………………………………………………………………………………..10
2-2 : موازنه جرم واحد ………………………………………………………………………………………………………17
2-3 مشخصات فيزيكي بنزن………………………………………………………………………………………………..23
2-4 : مشخصات فيزيكي تولوئن …………………………………………………………………………………………..24
2-5 : مشخصات فيزيكي پارازايلين …………………………………………………………………………………………26
2-6 : مشخصات فيزيكي ارتوزايلين ………………………………………………………………………………………..27
2-7 : مشخصات فيزيكي متازايلين …………………………………………………………………………………………28
2-8 : تركيب درصد جرمي خوراك ميعانات گازي …………………………………………………………………………..36
2-9 : محصولات واحد …………………………………………………………………………………………………………37
2-10 : تركيب درصد جرمي محصول برش ميانه ميعانات گازي ………………………………………………………….38
2-11 : تركيب درصد جرمي محصول برش سبك ميعانات گازي ………………………………………………………….39
2-12 : تركيب درصد جرمي محصول برش سنگين ميعانات گازي ………………………………………………………..40
2-13 : عناصر اصلي موجود در واحد ……………………………………………………………………………………….41
2-14 : موازنه جرمي ورودي واحد …………………………………………………………………………………………..42
2-15 : موازنه جرمي خروجي واحد ………………………………………………………………………………………..42
2-16 : موازنه جرمي برج ها ………………………………………………………………………………………………..43
2-17 : مشخصات برج T-2001 …ا…………………………………………………………………………………………..51
2-18 : مشخصات برج T-2002 ..ا……………………………………………………………………………………………52
2-19 : ليست تجهيزات ………………………………………………………………………………………………………53
2-20 : شرايط عملياتي اصلي اولين بخش تفكيك كننده …………………………………………………………………83
2-21 : شرايط عملياتي اصلي دومين بخش تفكيك كننده ……………………………………………………………….84
2-22 : موازنه جرمي كلي واحد ميعانات گازي ……………………………………………………………………………89
2-23 : موازنه جرمي اولين برج تفكيك كننده ……………………………………………………………………………..90
2-24 : موازنه جرمي اولين برج تفكيك كننده …………………………………………………………………………….92
5-1 : سايزينگ نرم افزاري برج T-2001 ا………………………………………………………………………………..150
5-2 : سايزينگ نرم افزاري برج T-2002 ..ا………………………………………………………………………………160

فهرست نمودارها

2- 1: دياگرام جريان فرآيندي بخش First splitter .ا………………………………………………………………………..8
2- 2: دياگرام جريان فرآيندي بخش Second splitter ..ا……………………………………………………………………9
2- 3: دياگرام جعبه اي واحد ……………………………………………………………………………………………….33
2- 4: نقشه كلي واحد تفكيك ميعانات گازي ……………………………………………………………………………..35
2- 5: نحوه عمليات برج ها …………………………………………………………………………………………………..44
2- 6: اولين بخش تفكيك كننده ……………………………………………………………………………………………..45
2- 7: آرايش كلي اولين برج تفكيك كننده …………………………………………………………………………………..47
2- 8: دومين بخش تفكيك كننده …………………………………………………………………………………………….48
2- 9: آرايش كلي دومين برج تفكيك كننده …………………………………………………………………………………50
2- 10: تعريف منحني فشار بخار ماده خالص ……………………………………………………………………………..55
2- 11: منحني فشار بخار ماده خالص در يك درام …………………………………………………………………………56
– 12: منحني فشار بخار ماده خالص ……………………………………………………………………………………….57
2- 13: نمودارهاي فشار-دما و آنتالپي-دما …………………………………………………………………………………58
2- 14: نمودار تعادلي بخار-مايع براي مخلوط بعضي از هيدروكربن ها ………………………………………………….59
2- 15: عمليات تبخير ناگهاني ………………………………………………………………………………………………60
2- 16: پياده سازي صنعتي جداسازي تبخير ناگهاني …………………………………………………………………….61
2- 17: عمليات تبخير ناگهاني به طور مداوم ………………………………………………………………………………62
2-18: پياده سازي صنعتي يك فرآيند پيوسته با ادوات كنترلي………………………………………………………….. 63
2-19: تقطير مخلوط هيدروكربني ………………………………………………………………………………………… 64
2-20: جريان متقابل مايع و بخار …………………………………………………………………………………………….65
2- 21: انواع كندانسور ………………………………………………………………………………………………………66
2- 22: ريبويلر ترموسيفون …………………………………………………………………………………………………66
2- 23: ريبويلر ديگچه اي ………………………………………………………………………………………………….67
2- 24: كوره …………………………………………………………………………………………………………………67
2- 25: ريبويلر يكبار گذر ……………………………………………………………………………………………………67
2- 26: تجهيزات استاندارد براي ريبويلر ترموسيفون ……………………………………………………………………68
2- 27: تماس بين بخار و مايع به وسيله سيني ها و پركن ها ………………………………………………………..69
2- 28: فشار عملياتي ستون تقطير ……………………………………………………………………………………..70
2- 29: اصول عمليات و شرايط يك برج صنعتي ………………………………………………………………………..71
2- 30: دماي عملياتي ستون تقطير …………………………………………………………………………………….72
2- 31: موازنه هاي جرم و انرژي براي يك ستون تقطير ……………………………………………………………….73
2- 32: خط موازنه جرم ………………………………………………………………………………………………………74
2- 33: كيفيت جداسازي ………………………………………………………………………………………………….75
2- 34: محصول تقطير بسيار خالص و پس ماند ناخالص …………………………………………………………………78
2- 35: محصول تقطير ناخالص و محصول پس ماند بسيار خالص ……………………………………………………….79
2- 36: محصولات ناخالص …………………………………………………………………………………………………. 80
2- 37: محصولات بسيار خالص – تفكيك بيش از حد ……………………………………………………………………81
2- 38: طغيان سيني ها …………………………………………………………………………………………………..82
2- 39: شرايط عملياتي واحد پيش تفكيك ميعانات گازي ………………………………………………………………….85
2- 40: سيستم كنترلي و ابزاردقيق واحد پيش تفكيك ميعانات گازي ………………………………………………………87
2- 41: نمايش گرافيكي جداسازي اولين برج تفكيك كننده ………………………………………………………………..91
2- 42: نمايش گرافيكي جداسازي دومين برج تفكيك كننده …………………………………………………………………93
3- 1: شبيه سازي استاتيك واحد پيش تفكيك ميعانات گازي ……………………………………………………………….95
3- 2: شبيه سازي ديناميك واحد پيش تفكيك ميعانات گازي ……………………………………………………………….96
4- 2: تاثير بازده كلي سيني هاي برج T-2001 روي جريان جرمي محصول پايين برج ………………………………..102
4- 3: تاثير بازده كلي سيني هاي برج T-2002 روي جريان جرمي محصول بالاي برج ………………………………..103
4- 4: تاثير بازده كلي سيني هاي برج T-2002 روي جريان جرمي محصول پايين برج …………………………………104
4- 5: تاثير افزايش دماي پايين برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين برج …………………………………………….106
4-6: تاثير افزايش دماي پايين برج T-2001 روي دانسيته جرمي محصول پايين برج……………………………………..107
4-7: تاثير افزايش دماي پايين برج T-2001 روي كيفيت محصول بالاي برج……………………………………………..108
4- 8: تاثير كاهش دماي پايين برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين برج ……………………………………………109
4- 9: تاثير كاهش دماي پايين برج T-2001 روي دانسيته جرمي محصول پايين برج ……………………………………110
4- 10: تاثير كاهش دماي پايين برج T-2001 روي كيفيت محصول بالاي برج ………………………………………….111
4- 11: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين ………………………………………113
4- 12: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي دانسيته جرمي محصول پايين …………………………….114
4- 13: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي كيفيت محصول بالاي برج ………………………………..115
4- 14: تاثير كاهش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين برج …………………………………116
4- 15: تاثير كاهش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي دانسيته جرمي محصول پايين ……………………………..117
4- 16: تاثير كاهش دبي جريان برگشتي برج T-2001 روي كيفيت محصول بالاي برج …………………………………118
4- 17: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2002 روي كيفيت محصول پايين برج ………………………………..120
4- 18: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2002 روي كيفيت محصول بالاي برج ………………………………..121
4- 19: تاثير كاهش دبي جريان برگشتي برج T-2002 روي كيفيت محصول پايين برج …………………………………122
4- 20: تاثير افزايش دبي جريان برگشتي برج T-2002 روي كيفيت محصول بالاي برج ………………………………..123
4- 21: تاثير افزايش قشار برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين برج ………………………………………………125
4- 22: تاثير افزايش قشار برج T-2001 روي كيفيت محصول بالاي برج ………………………………………………126
4- 23: تاثير افزايش قشار برج T-2001 روي كيفيت محصول پايين برج ……………………………………………….127
4- 24: تاثير افزايش قشار برج T-2001 روي دانسيته جرمي محصول پايين برج ………………………………………128
.نمودار A: سايزينگ برج دريچه اي……………………………………………………………………………………….173
.نمودار B: سايزينگ ناودان……………………………………………………………………………………………….174
.Chord Height / Downcomer Area Data :C نمودار………………………………………………………………175
.Chord Height / Downcomer Area Data 😀 نمودار……………………………………………………………..176
.Chord Height / Downcomer Area Data :D1 نمودار……………………………………………………………177
.Chord Height / Downcomer Area Data:E نمودار………………………………………………………………178
.Chord Height / Downcomer Area Data :E1 نمودار……………………………………………………………179
.نمودارF: چارت هيدروليكي ناودان………………………………………………………………………………………180
.نمودار G: افت فشار خشك سيني ها…………………………………………………………………………………181
.نمودار H: عمق موثر مايع………………………………………………………………………………………………182
.نمودار I: عمق موثر مايع……………………………………………………………………………………………….183
.نمودار J: عمق موثر مايع………………………………………………………………………………………………184
.نمودار K: عمق موثر مايع……………………………………………………………………………………………..185
.نمودار L: عمق موثر مايع……………………………………………………………………………………………..186

 

فصل اول : كليات
1-1) هدف
در مجتمع پتروشيمي برزويه، از خوراك ميعانات گازي ( شامل هيدروكربن هاي C3-C10+ ) براي توليد آروماتيك ها (BTX) استفاده ميشود. لذا براي انجام اين كار ابتدا در واحد Gas Condensate Prefractionation بايد ميعانات گازي به سه برش سبك، مياني و سنگين تفكيك گردد كه اين مهم توسط دو برج تقطير بدين ترتيب صورت مي گيرد كه در برج تقطير اول (T-2001) برش هاي C6- از ميعانات گازي جدا شده و برش باقي مانده براي جداسازي برش C6-C9 از برش C10+ به برج تقطير T-2002 فرستاده مي شود.
هدف اين پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 همراه با محاسبات دستي با استفاده از استاندارد هاي مربوطه، شرح فلسفه كنترل اين برج، شبيه سازي استاتيك و ديناميك اين برج در بخش فوق و همچنين تحليل شرايط عملياتي و فرآيندي مي باشد.
1-2) پيشينه تحقيق
تكنولوژي توليد آروماتيك ها به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي در توليدات بالادستي صنعت پتروشيمي از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور بدون توجه به نوع دانش فني در فرآيند توليد قبل از انجام هر عملياتي خوراك خام كه مي تواند نفتا، بنزين پيروليز و يا ميعانات گازي باشد مورد تصفيه و تفكيك قرار مي گيرد تا قلب خوراك مورد نظر عاري از تركيبات نامطلوب براي توليد و جداسازي آروماتيك ها مورد استفاده قرار گيرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختيار شركت هاي خارجي در صنايع بالادستي، لزوم طراحي و تحليل مجدد اين ليسانس ها براي شناخت تكنولوژي هاي موجود و در نتيجه انتقال و توليد تكنولوژي بيش از پيش احساس ميگردد تا بدين ترتيب گام هاي موثرتري در اين زمينه در كشور برداشته شود.
1-3) روش كار و تحقيق
روش تحقيق مبتني بر اطلاعات و داده هـاي واقعـي بـر گرفتـه از نمونـه هـاي صـنعتي و محـيط هـايآزمايشگاهي موجود در صنعت پتروشيمي كشور و همچنين انطباق آن با روش هاي محاسباتي دستي و نـرمافزارهاي شبيه سازي كامپيوتري مي باشد.
روش گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي، استفاده از شبكه هاي كامپيوتري و اطلاعـات موجـود درصنعت پتروشيمي است و اطلاعات مورد نظر توسط صنعت و استاد راهنمـا در اختيـار دانشـجو قـرار خواهـدگرفت. روش تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت تجزيه و تحليل نرم افزاري بر پايه محاسبات دستي و برنامـههاي شبيه سازي كامپيوتري ميباشد.

تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

تاثير تغيير پارامترهاي عملياتي بر فرآيند پيش تفكيك ميعانات گازي

فصل دوم : شرح پروژه
2-1 شرح پروژه
در بخش First splitter واحد پيش تفكيك ميعانات گازي پتروشيمي برزويه، از خوراك ميعانات گازي ( شامل هيدروكربن هاي +10C2-C ) براي توليد آروماتيك ها (BTX) استفاده مي شود. لذا براي انجام اين كار ابتدا خوراك ميعانات گازي را به برش سبك، مياني و سنگين تفكيك مي نمايند.
پس از ورود جريان خوراك ميعانات گازي به برج، محتويات پايين برج توسط پمپ P-2003A/B و تحت كنترلر دبي FIC-20008 در خروجي پمپ، به ريبويلر H-2001 فرستاده شده و پس از گرم شدن مجددا به برج باز گردانده مي شود. كنترل دماي برج توسط TIC-20011 صورت گرفته و با تغيير دبي سوخت ورودي به ريبويلر تنظيم مي شود. گازهاي خروجي از بالاي اين برج نيز توسط خنك كن هوايي AE-2001 كندانس شده (در شرايط نرمال عملياتي تمام فاز گاز چگاليده مي گردد) و مايعات كندانس شده نيز در رفلاكس درام D-2002 جمع آوري ميشود.
اين مايعات به وسيله پمپ به دو بخش ارسال مي شوند. بخش اول كه تحت كنترلر دبي FIC-20006 و كنترلر دماي بخش بالايي برج TIC-20009 كه بصورت cascade عمل مي كنند، به برج باز گردانده مي شوند. بخش ديگر كه همان Light End مي باشد در E-2002 خنك شده و توسط كنترلر سطح LIC-20005 و كنترلر دبي FIC-20004 به مخازن ذخيره TK-8102A/B/C/D ارسال مي شوند. . فشار ريفلاكس درام D-2002 نيز توسط شير PV-200015A/B كه به FG و Flare متصل است، تنظيم مي شود. بوتهاي درام هاي D-2001 و D-2002 امكان جمع آوري و تخليه آب كه در حالت عادي مقدار آن بسيار كم است را فراهم مي كند. سطح مايع در انتهاي برج T-2001 نيز توسط كنترلر سطح LIC-20009 و كنترلر دبي FIC-20010 با تغيير دبي جريان خروجي از اين برج، كنترل مي شود. در بخش Second splitter، براي جداسازي برش +10Heavy End) C) از برش 9Heart Cut) C6-C) از يك T-2002 ) Splitter ) استفاده مي شود. بدين منظور محصول پايين برج اول (T-2001) به عنوان خوراك، وارد برج دوم (T-2002) شده و Heavy End از پايين و Heart Cut از بالاي برج خارج مي شود.
ميزان حرارت مورد نياز ريبويلر و يا به عبارت ديگر ميزان سوخت ورودي به ريبويلر براي كنترل دماي برج توسط TIC-20022 و FIC-20015 تنظيم مي شود. Heavy end ها نيز توسط پمپ P-2005A/B به مبدل E-
2001A/B فرستاده شده تا با استفاده از حرارت موجود، هم جريان ورودي به برج اول را پيش گرم كند و هم خود اين جريان نيز سرد شود. سپس اين جريان تحت كنترلر دبي FIC-20017 به مخازن ذخيره TK-8103A/B ارسال مي گردد. لازم به ذكر است اين جريان قبل از ورود به به مخازن ذخيره توسط يك خنك كن هوايي AE-2004 نيز خنك مي شود. يك جريان كوچك از Heavy end ها كه از واحد هاي 100 (Pyrolysis gasoline hydrogenation unit) و 700 (Para-xylene separation unit) مي آيند، نيز به اين جريان تزريق مي شوند تا به مخازن ذخيره فرستاده شوند. بخارات بالاي برج نيز توسط كندانسور AE-2002 كندانس شده و در درام D-2003 جمع آوري مي شوند. اين مايعات به وسيله پمپ P-2004A/B از درام خارج شده و به دو جريان تقسيم مي شوند. يك از اين جريان ها تحت كنترلر دبي FIC-20013 و كنترلر دماي بخش بالايي برج TIC-20020، به عنوان جريان برگشتي به برج باز گردانده مي شوند. جريان ديگر پس از خنك شدن در AE-
2003 و E-2003 ، به مخزن ذخيره TK-2501 ارسال مي گردد. . فشار درام D-2003 نيز توسط شير PV-
20027A/B كه به FG و Flare متصل است، تنظيم مي شود. آب جمع آوري شده در Boot رفلاكس درام D-
2003 ، توسط پمپ P-2006 به پتروشيمي مبين كه تامين كننده utility در منطفه عسلويه مي باشد، ارسال مي گردد.
مطلوب است :
1. محاسبات SIZING و RATING همراه با محاسبات دستي با ذكر استاندارد مورد استفاده.
2. شبيه سازي استاتيك و ديناميك بخش فوق.
3. تحليل شرايط عملياتي و فرآيندي.
نقشه هاي PFD و جداول موازنه جرم و انرژي مربوطه در ادامه آمده است
2- 2- آشنايي عمومي با آروماتيك ها
1. آروماتيك ها :
آروماتيكها دسته اي از هيدروكربنهاي حلقوي اشباع نشده متشكل از يك يا چند حلقة بنزني مي باشند. از مهمترين تركيبات آروماتيكي مي توان بنزن، تولوئن و زايلينها ( BTX ) را نام برد.
2. بنزن :
بنزن ( 6C6H ) مايعي بي رنگ متمايل به زرد روشن، بسيار سمي و قابل اشتعال و داراي بوي خوش آروماتيكي است.
در بيشتر موارد تولوئن از ريفرميت حاوي BTX استخراج شده و بصورت يكي از اجزاء بنزن به مصرف مي رسد. كاربرد عمدة تولوئن در توليد بنزن از طريق دي آلكيلاسيون و يا توليد همزمان بنزن و زايلينها با واكنش Disproportionation است.
تولوئن يك حلال آلي قوي است و كاربردهاي زيادي در صنايع رنگ، رزينهاي پوششي، چسب، خميرهاي درزگيري، جوهرهاي چاپ، پاك كننده هاي فلزي و سموم دارد. ساير مصارف اين ماده در توليد تولوئن دي ايزوسيانات، فنل، كاپرولاكتام، اسيد بنزوئيك، بنزيل كلرايد، وينيل تولوئن، تولوئن سولفونيك اسيد و تولوئن سولفونيل كلرايد است.
4. زايلين ها :
زايلينها از سال 1950 به بعد بدليل كاربرد آنها در تهية انيدريد فتاليك و دي متيل ترفتالات مورد توجه صنايع شيميايي قرار گرفت. با اينكه در سال 1979 استحصال تجاري زايلينها از ذغال سنگ انجام گرديد ولي امروزه عمدتا در طي فرآيند تبديل كاتاليستي نفتا توليد مي شوند.اين مواد قبل از استخراج مي توانند بعنوان يكي از اجزاء تشكيل دهندة بنزين مورد استفاده قرار گيرند و در صورت جداسازي بصورت مخلوط زايلينها و يا ايزومرهاي تفكيك شدة پارا، ارتو ومتا قابل اشتعال هستند.
4.1. مخلوط زايلينها :
يك نمونة عادي از مخلوط زايلينها حاوي 20 درصد ارتوزايلين، 42 درصد متازايلين، 18 درصد پارازايلين و 2 درصد اتيل بنزن است. مصرف عمدة اين تركيب بعنوان حلال آلي در صنايع چسب و رنگ مي باشد. در ميان حلالهاي آلي بيشترين سهم متعلق به هيدروكربنها است كه در اين ميان يك سوم آن را حلالهاي آروماتيكي تشكيل مي دهند.
در ده سال گذشته بدليل مسائل زيست محيطي استفاده از حلالهاي آلي سير نزولي داشته ولي با اين وجود از اين حلالها بطور گسترده در صنايع رنگ ، رزينهاي پوششي ، چسب ، جوهرهاي چاپ ، رزينهاي آلكيد و خميرهاي درزگيري استفاده مي شود. امروزه با فرمولاسيون جديد ميزان مصرف اين حلالها در صنايع مذكور كاهش يافته ولي با اين وجود هنوز بدليل عدم جايگزين مناسب كاربرد برخي از آنها ادامه دارد. با وجوديكه پيش بيني مي شود روند تنزلي سهم كل بازار حلالها ادامه يابد ولي بدليل رشد اقتصادي تناژ مصرف به آرامي افزايش خواهد يافت.
4.2. پارازايلين :
پارازايلين ( 1و 4 دي متيل بنزن ) با فرمول بستة 2(31, 4 C6H4(CH ايزومر پاراي زايلينها است كه 16 تا 20 درصد از جريان مخلوط زايلينها را تشكيل مي دهد.
اين ماده كه بصورت مايع بيرنگ و قابل اشتعال است در دماي پايين بصورت كريستال بوده و قابل حل در الكل و اتر و نامحلول در آب مي باشد. پارازايلين بعنوان مادة اولية واحدهاي توليد اسيد ترفتاليك ( TPA ) و دي متيل ترفتالات ( DMT ) كه خوراك اصلي تهية پلي استرها ( پلي اتيلن ترفتالات و پلي بوتيلن ترفتالات ) مي باشند از بازار بهتري نسبت به دو ايزومر ديگر زايلينها برخوردار است. لذا در فرآيند تفكيك زايلينها هدف ماكزيمم نمودن توليد پارازايلين ميباشد.
موارد كاربرد ديگر اين ماده در توليد دي پارازايلين ( در ساخت بسترهاي الكتريكي نصب در مدارات چاپي ) ،محصولات كم حجم مانند ويتامينها، داروها و حشره كشها است. بدليل رشد مصرف پلي استرها و بازار مناسب اين مواد پيش بيني مي شود تقاضا براي پارازايلين با نرخ رشد قابل ملاحظه اي افزايش يابد.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان