انتخاب صفحه

مقدمه:
تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل از انجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات گازی باشد مورد تصفیه و تفکیک قرار می گیرد تا قلب خوراک مورد نظر عاری از ترکیبات نامطلوب برای تولید و جداسازی آروماتیک ها مورد استفاده قرار گیرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختیار شرکت های خارجی در صنایع بالادستی، لزوم طراحی و تحلیل مجدد این لیسانس ها برای شناخت تکنولوژی های موجود و در نتیجه انتقال و تولید تکنولوژی بیش از پیش احساس میگردد تا بدین ترتیب گام های موثرتری در این زمینه در کشور برداشته شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 Second Splitter Column همراه با محاسبات دستی با استفاده از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی بخش Second splitter واحد Gas Condensate Prefractionation در مجتمع پتروشیمی برزویه میباشد.

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….2

 فصل اول : کلیات

° 1 -1) هدف …………………………………………………………………………………………………………………4
° 1 -2)پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..4
° 1 -3)روش کار و تحقیق ……………………………………………………………………………………………………4

  فصل دوم : شرح پروژه

° 2 -1) شرح پروژه ……………………………………………………………………………………………………………6
° 2 -2) آشنایی عمومی با آروماتیک ها …………………………………………………………………………………….23
° 2 -3) دانشنامه آروماتیک ها ……………………………………………………………………………………………….28
° 2 -4) شرح کلی مجتمع پتروشیمی برزویه ………………………………………………………………………………30
.° 2 -5) واحد پیش تفکیک میعانات گازی ……………………………………………………………………………………34

 فصل سوم : شبیه سازی واحد

.3- 1) شبیه سازی استاتیک ………………………………………………………………………………………………..95
.3- 2) شبیه سازی دینامیک …………………………………………………………………………………………………96

.فصل چهارم : تحلیل تاثیر پارامترهای عملیاتی با شبیه سازی

.4- 1) تاثیر بازده کلی سینی های برج روی کیفیت محصول ……………………………………………………………..98
.4- 2) دمای برج ………………………………………………………………………………………………………………104
.4- 3) دبی جریان برگشتی به برج …………………………………………………………………………………………112
.4- 4) فشار برج ………………………………………………………………………………………………………………124
فصل پنجم : طراحی ابعادی دستی و نرم افزاری تجهیزات اصلی واحد ………………………………………………. 129
° 5-1) طراحی ابعادی دستی برج T-2001 و برج T-2002 . .ا…………………………………………………………….130
° 5 -2) طراحی ابعادی نرم افزاری برج T-2001 و برج T-2002 ..ا……………………………………………………….139

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

° نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….171
.° پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….171
.پیوست هامنابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………187

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………187

فهرست منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………188

سایت های اطلاع رسانی …………………………………………………………………………………………………….188
.چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………189

جدول ها

2-1 : موازنه انرژی واحد ……………………………………………………………………………………………………..10
2-2 : موازنه جرم واحد ………………………………………………………………………………………………………17
2-3 مشخصات فیزیکی بنزن………………………………………………………………………………………………..23
2-4 : مشخصات فیزیکی تولوئن …………………………………………………………………………………………..24
2-5 : مشخصات فیزیکی پارازایلین …………………………………………………………………………………………26
2-6 : مشخصات فیزیکی ارتوزایلین ………………………………………………………………………………………..27
2-7 : مشخصات فیزیکی متازایلین …………………………………………………………………………………………28
2-8 : ترکیب درصد جرمی خوراک میعانات گازی …………………………………………………………………………..36
2-9 : محصولات واحد …………………………………………………………………………………………………………37
2-10 : ترکیب درصد جرمی محصول برش میانه میعانات گازی ………………………………………………………….38
2-11 : ترکیب درصد جرمی محصول برش سبک میعانات گازی ………………………………………………………….39
2-12 : ترکیب درصد جرمی محصول برش سنگین میعانات گازی ………………………………………………………..40
2-13 : عناصر اصلی موجود در واحد ……………………………………………………………………………………….41
2-14 : موازنه جرمی ورودی واحد …………………………………………………………………………………………..42
2-15 : موازنه جرمی خروجی واحد ………………………………………………………………………………………..42
2-16 : موازنه جرمی برج ها ………………………………………………………………………………………………..43
2-17 : مشخصات برج T-2001 …ا…………………………………………………………………………………………..51
2-18 : مشخصات برج T-2002 ..ا……………………………………………………………………………………………52
2-19 : لیست تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………53
2-20 : شرایط عملیاتی اصلی اولین بخش تفکیک کننده …………………………………………………………………83
2-21 : شرایط عملیاتی اصلی دومین بخش تفکیک کننده ……………………………………………………………….84
2-22 : موازنه جرمی کلی واحد میعانات گازی ……………………………………………………………………………89
2-23 : موازنه جرمی اولین برج تفکیک کننده ……………………………………………………………………………..90
2-24 : موازنه جرمی اولین برج تفکیک کننده …………………………………………………………………………….92
5-1 : سایزینگ نرم افزاری برج T-2001 ا………………………………………………………………………………..150
5-2 : سایزینگ نرم افزاری برج T-2002 ..ا………………………………………………………………………………160

فهرست نمودارها

2- 1: دیاگرام جریان فرآیندی بخش First splitter .ا………………………………………………………………………..8
2- 2: دیاگرام جریان فرآیندی بخش Second splitter ..ا……………………………………………………………………9
2- 3: دیاگرام جعبه ای واحد ……………………………………………………………………………………………….33
2- 4: نقشه کلی واحد تفکیک میعانات گازی ……………………………………………………………………………..35
2- 5: نحوه عملیات برج ها …………………………………………………………………………………………………..44
2- 6: اولین بخش تفکیک کننده ……………………………………………………………………………………………..45
2- 7: آرایش کلی اولین برج تفکیک کننده …………………………………………………………………………………..47
2- 8: دومین بخش تفکیک کننده …………………………………………………………………………………………….48
2- 9: آرایش کلی دومین برج تفکیک کننده …………………………………………………………………………………50
2- 10: تعریف منحنی فشار بخار ماده خالص ……………………………………………………………………………..55
2- 11: منحنی فشار بخار ماده خالص در یک درام …………………………………………………………………………56
– 12: منحنی فشار بخار ماده خالص ……………………………………………………………………………………….57
2- 13: نمودارهای فشار-دما و آنتالپی-دما …………………………………………………………………………………58
2- 14: نمودار تعادلی بخار-مایع برای مخلوط بعضی از هیدروکربن ها ………………………………………………….59
2- 15: عملیات تبخیر ناگهانی ………………………………………………………………………………………………60
2- 16: پیاده سازی صنعتی جداسازی تبخیر ناگهانی …………………………………………………………………….61
2- 17: عملیات تبخیر ناگهانی به طور مداوم ………………………………………………………………………………62
2-18: پیاده سازی صنعتی یک فرآیند پیوسته با ادوات کنترلی………………………………………………………….. 63
2-19: تقطیر مخلوط هیدروکربنی ………………………………………………………………………………………… 64
2-20: جریان متقابل مایع و بخار …………………………………………………………………………………………….65
2- 21: انواع کندانسور ………………………………………………………………………………………………………66
2- 22: ریبویلر ترموسیفون …………………………………………………………………………………………………66
2- 23: ریبویلر دیگچه ای ………………………………………………………………………………………………….67
2- 24: کوره …………………………………………………………………………………………………………………67
2- 25: ریبویلر یکبار گذر ……………………………………………………………………………………………………67
2- 26: تجهیزات استاندارد برای ریبویلر ترموسیفون ……………………………………………………………………68
2- 27: تماس بین بخار و مایع به وسیله سینی ها و پرکن ها ………………………………………………………..69
2- 28: فشار عملیاتی ستون تقطیر ……………………………………………………………………………………..70
2- 29: اصول عملیات و شرایط یک برج صنعتی ………………………………………………………………………..71
2- 30: دمای عملیاتی ستون تقطیر …………………………………………………………………………………….72
2- 31: موازنه های جرم و انرژی برای یک ستون تقطیر ……………………………………………………………….73
2- 32: خط موازنه جرم ………………………………………………………………………………………………………74
2- 33: کیفیت جداسازی ………………………………………………………………………………………………….75
2- 34: محصول تقطیر بسیار خالص و پس ماند ناخالص …………………………………………………………………78
2- 35: محصول تقطیر ناخالص و محصول پس ماند بسیار خالص ……………………………………………………….79
2- 36: محصولات ناخالص …………………………………………………………………………………………………. 80
2- 37: محصولات بسیار خالص – تفکیک بیش از حد ……………………………………………………………………81
2- 38: طغیان سینی ها …………………………………………………………………………………………………..82
2- 39: شرایط عملیاتی واحد پیش تفکیک میعانات گازی ………………………………………………………………….85
2- 40: سیستم کنترلی و ابزاردقیق واحد پیش تفکیک میعانات گازی ………………………………………………………87
2- 41: نمایش گرافیکی جداسازی اولین برج تفکیک کننده ………………………………………………………………..91
2- 42: نمایش گرافیکی جداسازی دومین برج تفکیک کننده …………………………………………………………………93
3- 1: شبیه سازی استاتیک واحد پیش تفکیک میعانات گازی ……………………………………………………………….95
3- 2: شبیه سازی دینامیک واحد پیش تفکیک میعانات گازی ……………………………………………………………….96
4- 2: تاثیر بازده کلی سینی های برج T-2001 روی جریان جرمی محصول پایین برج ………………………………..102
4- 3: تاثیر بازده کلی سینی های برج T-2002 روی جریان جرمی محصول بالای برج ………………………………..103
4- 4: تاثیر بازده کلی سینی های برج T-2002 روی جریان جرمی محصول پایین برج …………………………………104
4- 5: تاثیر افزایش دمای پایین برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین برج …………………………………………….106
4-6: تاثیر افزایش دمای پایین برج T-2001 روی دانسیته جرمی محصول پایین برج……………………………………..107
4-7: تاثیر افزایش دمای پایین برج T-2001 روی کیفیت محصول بالای برج……………………………………………..108
4- 8: تاثیر کاهش دمای پایین برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین برج ……………………………………………109
4- 9: تاثیر کاهش دمای پایین برج T-2001 روی دانسیته جرمی محصول پایین برج ……………………………………110
4- 10: تاثیر کاهش دمای پایین برج T-2001 روی کیفیت محصول بالای برج ………………………………………….111
4- 11: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین ………………………………………113
4- 12: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی دانسیته جرمی محصول پایین …………………………….114
4- 13: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی کیفیت محصول بالای برج ………………………………..115
4- 14: تاثیر کاهش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین برج …………………………………116
4- 15: تاثیر کاهش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی دانسیته جرمی محصول پایین ……………………………..117
4- 16: تاثیر کاهش دبی جریان برگشتی برج T-2001 روی کیفیت محصول بالای برج …………………………………118
4- 17: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2002 روی کیفیت محصول پایین برج ………………………………..120
4- 18: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2002 روی کیفیت محصول بالای برج ………………………………..121
4- 19: تاثیر کاهش دبی جریان برگشتی برج T-2002 روی کیفیت محصول پایین برج …………………………………122
4- 20: تاثیر افزایش دبی جریان برگشتی برج T-2002 روی کیفیت محصول بالای برج ………………………………..123
4- 21: تاثیر افزایش قشار برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین برج ………………………………………………125
4- 22: تاثیر افزایش قشار برج T-2001 روی کیفیت محصول بالای برج ………………………………………………126
4- 23: تاثیر افزایش قشار برج T-2001 روی کیفیت محصول پایین برج ……………………………………………….127
4- 24: تاثیر افزایش قشار برج T-2001 روی دانسیته جرمی محصول پایین برج ………………………………………128
.نمودار A: سایزینگ برج دریچه ای……………………………………………………………………………………….173
.نمودار B: سایزینگ ناودان……………………………………………………………………………………………….174
.Chord Height / Downcomer Area Data :C نمودار………………………………………………………………175
.Chord Height / Downcomer Area Data 😀 نمودار……………………………………………………………..176
.Chord Height / Downcomer Area Data :D1 نمودار……………………………………………………………177
.Chord Height / Downcomer Area Data:E نمودار………………………………………………………………178
.Chord Height / Downcomer Area Data :E1 نمودار……………………………………………………………179
.نمودارF: چارت هیدرولیکی ناودان………………………………………………………………………………………180
.نمودار G: افت فشار خشک سینی ها…………………………………………………………………………………181
.نمودار H: عمق موثر مایع………………………………………………………………………………………………182
.نمودار I: عمق موثر مایع……………………………………………………………………………………………….183
.نمودار J: عمق موثر مایع………………………………………………………………………………………………184
.نمودار K: عمق موثر مایع……………………………………………………………………………………………..185
.نمودار L: عمق موثر مایع……………………………………………………………………………………………..186

 

فصل اول : کلیات
1-1) هدف
در مجتمع پتروشیمی برزویه، از خوراک میعانات گازی ( شامل هیدروکربن های C3-C10+ ) برای تولید آروماتیک ها (BTX) استفاده میشود. لذا برای انجام این کار ابتدا در واحد Gas Condensate Prefractionation باید میعانات گازی به سه برش سبک، میانی و سنگین تفکیک گردد که این مهم توسط دو برج تقطیر بدین ترتیب صورت می گیرد که در برج تقطیر اول (T-2001) برش های C6- از میعانات گازی جدا شده و برش باقی مانده برای جداسازی برش C6-C9 از برش C10+ به برج تقطیر T-2002 فرستاده می شود.
هدف این پروژه، ارائه محاسبات Sizing و Rating برج T-2002 همراه با محاسبات دستی با استفاده از استاندارد های مربوطه، شرح فلسفه کنترل این برج، شبیه سازی استاتیک و دینامیک این برج در بخش فوق و همچنین تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی می باشد.
1-2) پیشینه تحقیق
تکنولوژی تولید آروماتیک ها به عنوان یکی از حلقه های اصلی در تولیدات بالادستی صنعت پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای این منظور بدون توجه به نوع دانش فنی در فرآیند تولید قبل از انجام هر عملیاتی خوراک خام که می تواند نفتا، بنزین پیرولیز و یا میعانات گازی باشد مورد تصفیه و تفکیک قرار می گیرد تا قلب خوراک مورد نظر عاری از ترکیبات نامطلوب برای تولید و جداسازی آروماتیک ها مورد استفاده قرار گیرد.
لذا با توجه به دانش منحصر به فرد و در اختیار شرکت های خارجی در صنایع بالادستی، لزوم طراحی و تحلیل مجدد این لیسانس ها برای شناخت تکنولوژی های موجود و در نتیجه انتقال و تولید تکنولوژی بیش از پیش احساس میگردد تا بدین ترتیب گام های موثرتری در این زمینه در کشور برداشته شود.
1-3) روش کار و تحقیق
روش تحقیق مبتنی بر اطلاعات و داده هـای واقعـی بـر گرفتـه از نمونـه هـای صـنعتی و محـیط هـایآزمایشگاهی موجود در صنعت پتروشیمی کشور و همچنین انطباق آن با روش های محاسباتی دستی و نـرمافزارهای شبیه سازی کامپیوتری می باشد.
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، استفاده از شبکه های کامپیوتری و اطلاعـات موجـود درصنعت پتروشیمی است و اطلاعات مورد نظر توسط صنعت و استاد راهنمـا در اختیـار دانشـجو قـرار خواهـدگرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تجزیه و تحلیل نرم افزاری بر پایه محاسبات دستی و برنامـههای شبیه سازی کامپیوتری میباشد.

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی

فصل دوم : شرح پروژه
2-1 شرح پروژه
در بخش First splitter واحد پیش تفکیک میعانات گازی پتروشیمی برزویه، از خوراک میعانات گازی ( شامل هیدروکربن های +10C2-C ) برای تولید آروماتیک ها (BTX) استفاده می شود. لذا برای انجام این کار ابتدا خوراک میعانات گازی را به برش سبک، میانی و سنگین تفکیک می نمایند.
پس از ورود جریان خوراک میعانات گازی به برج، محتویات پایین برج توسط پمپ P-2003A/B و تحت کنترلر دبی FIC-20008 در خروجی پمپ، به ریبویلر H-2001 فرستاده شده و پس از گرم شدن مجددا به برج باز گردانده می شود. کنترل دمای برج توسط TIC-20011 صورت گرفته و با تغییر دبی سوخت ورودی به ریبویلر تنظیم می شود. گازهای خروجی از بالای این برج نیز توسط خنک کن هوایی AE-2001 کندانس شده (در شرایط نرمال عملیاتی تمام فاز گاز چگالیده می گردد) و مایعات کندانس شده نیز در رفلاکس درام D-2002 جمع آوری میشود.
این مایعات به وسیله پمپ به دو بخش ارسال می شوند. بخش اول که تحت کنترلر دبی FIC-20006 و کنترلر دمای بخش بالایی برج TIC-20009 که بصورت cascade عمل می کنند، به برج باز گردانده می شوند. بخش دیگر که همان Light End می باشد در E-2002 خنک شده و توسط کنترلر سطح LIC-20005 و کنترلر دبی FIC-20004 به مخازن ذخیره TK-8102A/B/C/D ارسال می شوند. . فشار ریفلاکس درام D-2002 نیز توسط شیر PV-200015A/B که به FG و Flare متصل است، تنظیم می شود. بوتهای درام های D-2001 و D-2002 امکان جمع آوری و تخلیه آب که در حالت عادی مقدار آن بسیار کم است را فراهم می کند. سطح مایع در انتهای برج T-2001 نیز توسط کنترلر سطح LIC-20009 و کنترلر دبی FIC-20010 با تغییر دبی جریان خروجی از این برج، کنترل می شود. در بخش Second splitter، برای جداسازی برش +10Heavy End) C) از برش 9Heart Cut) C6-C) از یک T-2002 ) Splitter ) استفاده می شود. بدین منظور محصول پایین برج اول (T-2001) به عنوان خوراک، وارد برج دوم (T-2002) شده و Heavy End از پایین و Heart Cut از بالای برج خارج می شود.
میزان حرارت مورد نیاز ریبویلر و یا به عبارت دیگر میزان سوخت ورودی به ریبویلر برای کنترل دمای برج توسط TIC-20022 و FIC-20015 تنظیم می شود. Heavy end ها نیز توسط پمپ P-2005A/B به مبدل E-
2001A/B فرستاده شده تا با استفاده از حرارت موجود، هم جریان ورودی به برج اول را پیش گرم کند و هم خود این جریان نیز سرد شود. سپس این جریان تحت کنترلر دبی FIC-20017 به مخازن ذخیره TK-8103A/B ارسال می گردد. لازم به ذکر است این جریان قبل از ورود به به مخازن ذخیره توسط یک خنک کن هوایی AE-2004 نیز خنک می شود. یک جریان کوچک از Heavy end ها که از واحد های 100 (Pyrolysis gasoline hydrogenation unit) و 700 (Para-xylene separation unit) می آیند، نیز به این جریان تزریق می شوند تا به مخازن ذخیره فرستاده شوند. بخارات بالای برج نیز توسط کندانسور AE-2002 کندانس شده و در درام D-2003 جمع آوری می شوند. این مایعات به وسیله پمپ P-2004A/B از درام خارج شده و به دو جریان تقسیم می شوند. یک از این جریان ها تحت کنترلر دبی FIC-20013 و کنترلر دمای بخش بالایی برج TIC-20020، به عنوان جریان برگشتی به برج باز گردانده می شوند. جریان دیگر پس از خنک شدن در AE-
2003 و E-2003 ، به مخزن ذخیره TK-2501 ارسال می گردد. . فشار درام D-2003 نیز توسط شیر PV-
20027A/B که به FG و Flare متصل است، تنظیم می شود. آب جمع آوری شده در Boot رفلاکس درام D-
2003 ، توسط پمپ P-2006 به پتروشیمی مبین که تامین کننده utility در منطفه عسلویه می باشد، ارسال می گردد.
مطلوب است :
1. محاسبات SIZING و RATING همراه با محاسبات دستی با ذکر استاندارد مورد استفاده.
2. شبیه سازی استاتیک و دینامیک بخش فوق.
3. تحلیل شرایط عملیاتی و فرآیندی.
نقشه های PFD و جداول موازنه جرم و انرژی مربوطه در ادامه آمده است
2- 2- آشنایی عمومی با آروماتیک ها
1. آروماتیک ها :
آروماتیکها دسته ای از هیدروکربنهای حلقوی اشباع نشده متشکل از یک یا چند حلقه بنزنی می باشند. از مهمترین ترکیبات آروماتیکی می توان بنزن، تولوئن و زایلینها ( BTX ) را نام برد.
2. بنزن :
بنزن ( 6C6H ) مایعی بی رنگ متمایل به زرد روشن، بسیار سمی و قابل اشتعال و دارای بوی خوش آروماتیکی است.
در بیشتر موارد تولوئن از ریفرمیت حاوی BTX استخراج شده و بصورت یکی از اجزاء بنزن به مصرف می رسد. کاربرد عمده تولوئن در تولید بنزن از طریق دی آلکیلاسیون و یا تولید همزمان بنزن و زایلینها با واکنش Disproportionation است.
تولوئن یک حلال آلی قوی است و کاربردهای زیادی در صنایع رنگ، رزینهای پوششی، چسب، خمیرهای درزگیری، جوهرهای چاپ، پاک کننده های فلزی و سموم دارد. سایر مصارف این ماده در تولید تولوئن دی ایزوسیانات، فنل، کاپرولاکتام، اسید بنزوئیک، بنزیل کلراید، وینیل تولوئن، تولوئن سولفونیک اسید و تولوئن سولفونیل کلراید است.
4. زایلین ها :
زایلینها از سال 1950 به بعد بدلیل کاربرد آنها در تهیه انیدرید فتالیک و دی متیل ترفتالات مورد توجه صنایع شیمیایی قرار گرفت. با اینکه در سال 1979 استحصال تجاری زایلینها از ذغال سنگ انجام گردید ولی امروزه عمدتا در طی فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا تولید می شوند.این مواد قبل از استخراج می توانند بعنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده بنزین مورد استفاده قرار گیرند و در صورت جداسازی بصورت مخلوط زایلینها و یا ایزومرهای تفکیک شده پارا، ارتو ومتا قابل اشتعال هستند.
4.1. مخلوط زایلینها :
یک نمونه عادی از مخلوط زایلینها حاوی 20 درصد ارتوزایلین، 42 درصد متازایلین، 18 درصد پارازایلین و 2 درصد اتیل بنزن است. مصرف عمده این ترکیب بعنوان حلال آلی در صنایع چسب و رنگ می باشد. در میان حلالهای آلی بیشترین سهم متعلق به هیدروکربنها است که در این میان یک سوم آن را حلالهای آروماتیکی تشکیل می دهند.
در ده سال گذشته بدلیل مسائل زیست محیطی استفاده از حلالهای آلی سیر نزولی داشته ولی با این وجود از این حلالها بطور گسترده در صنایع رنگ ، رزینهای پوششی ، چسب ، جوهرهای چاپ ، رزینهای آلکید و خمیرهای درزگیری استفاده می شود. امروزه با فرمولاسیون جدید میزان مصرف این حلالها در صنایع مذکور کاهش یافته ولی با این وجود هنوز بدلیل عدم جایگزین مناسب کاربرد برخی از آنها ادامه دارد. با وجودیکه پیش بینی می شود روند تنزلی سهم کل بازار حلالها ادامه یابد ولی بدلیل رشد اقتصادی تناژ مصرف به آرامی افزایش خواهد یافت.
4.2. پارازایلین :
پارازایلین ( 1و 4 دی متیل بنزن ) با فرمول بسته 2(31, 4 C6H4(CH ایزومر پارای زایلینها است که 16 تا 20 درصد از جریان مخلوط زایلینها را تشکیل می دهد.
این ماده که بصورت مایع بیرنگ و قابل اشتعال است در دمای پایین بصورت کریستال بوده و قابل حل در الکل و اتر و نامحلول در آب می باشد. پارازایلین بعنوان ماده اولیه واحدهای تولید اسید ترفتالیک ( TPA ) و دی متیل ترفتالات ( DMT ) که خوراک اصلی تهیه پلی استرها ( پلی اتیلن ترفتالات و پلی بوتیلن ترفتالات ) می باشند از بازار بهتری نسبت به دو ایزومر دیگر زایلینها برخوردار است. لذا در فرآیند تفکیک زایلینها هدف ماکزیمم نمودن تولید پارازایلین میباشد.
موارد کاربرد دیگر این ماده در تولید دی پارازایلین ( در ساخت بسترهای الکتریکی نصب در مدارات چاپی ) ،محصولات کم حجم مانند ویتامینها، داروها و حشره کشها است. بدلیل رشد مصرف پلی استرها و بازار مناسب این مواد پیش بینی می شود تقاضا برای پارازایلین با نرخ رشد قابل ملاحظه ای افزایش یابد.


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword

قیمت:35هزار تومان