انتخاب صفحه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهدهای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبالانجام شد. جامعه آماری این پژوهش 800 دانشآموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بودکه از این بین 45 نفر به عنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی در سه گروه 15 نفری یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی قرار گرفتند. ابزار و وسایل مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی، آزمون شوت فوتبال ایفرد بود. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از روشهای توصیفی و روشهایاستنباطی از جمله آزمونهای تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی و آزمون تی همبسته استفاده شد. هر سه گروه یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی، پیش آزمون ،6 جلسه اکتساب طی 2 هفته،  آزمون یادداری فوری 48 ساعت بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب و آزمون یادداری تأخیری یک هفته بی تمرینی بعد از آخرین جلسه اکتساب را گذراندند. نتایج نشان داد برای هر سه گروه یادگیری مشاهدهای، تصویرسازی و ترکیبی در مرحله اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال یادگیری حاصل شد (00[1].≤p)، همچنین گروه ترکیبی در مرحله اکتساب و آزمون یادداری فوری نسبت به سایر گروهها (003.≤P) و یادگیری مشاهدهای نسبت به تصویرسازیعملکرد بهتری داشتند (001.≤p)، ولی در آزمون یادداری تأخیری تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نگردید. این یافتهها پیشنهاد میکند که در مراحل اولیه یادگیری یک مهارت حرکتی نسبتاَ ساده، بسته و مجرد، راهبرد ترکیبی مؤثرتر از یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی است.

 کلید واژه : یادگیری مشاهده ای ، تصویرسازی ، راهبرد ترکیبی ، اکتساب ، یاد داری

 فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                                                    

فصل اول: طرح مسئله 

1-1 مقدمه                                                                                                                                                          2

2-1 بیان مسئله                                                                                                                                                   3

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                                                        5

4-1 اهداف تحقیق                                                                                                                                                    6

1-4-1 هدف کلی                                                                                                                                                    6

2-4-1 اهداف جزئی                                                                                                                                                6

5-1 فرضیه های تحقیق                                                                                                                                              7

6-1 محدودیت های تحقیق                                                                                                                                       7

1-6-1  قلمرو تحقیق                                                                                                                                                 7

2-6-1 محدودیت های تحقیق                                                                                                                                   8

7-1 تعریف عملیاتی واژه ها، مفاهیم و متغیرها             8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

1-2 مقدمه                                                                                                                                                             11

2-2 مبانی نظری                                                                                                                                                     11

1-2-2 مبانی نظری تصویرسازی                                                                                                                              11

1-1-2-2 تصویرسازی ذهنی چیست؟                                                                                                                      11

2-1-2-2 تصویرسازی و کاربرد آن در مراحل مختلف یادگیری                                                                              13

3-1-2-2 انواع تصویرسازی                                                                                                                                   14

4-1-2-2 تصویرسازی حرکتی                                                                                                                               17

5-1-2-2 اهداف تصویرسازی                                                                                                                                18

6-1-2-2 مزایای تصویرسازی                                                                                                                                20

7-1-2-2 کاربردهای تصویرسازی                                                                                                                          21

8-1-2-2 شیوه های اجرای تصویرسازی                                                                                                                  21

9-1-2-2 نظریههای مربوط به تصویرسازی                                                                                                               23

10-1-2-2 توانایی تصویرسازی                                                                                                                              27

2-2-2 مبانی نظری یادگیری مشاهدهای                                                                                                                   27

1-2-2-2 تبیین های اولیه از یادگیری مشاهدهای                                                                                                      27                                                                                                                                                   

1-1-2-2-2 تبیین میلر و دولارد از یادگیری مشاهده ای                                                                                           28

2-1-2-2-2 توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای                                                                                                     30

3-1-2-2-2 تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده ای                                                                                                   30

2-2-2-2 مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می گذارد؟                                                                                     31

3-2-2-2 اثر بخشی یادگیری مشاهده ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی                                                          36

4-2-2-2 عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده ای                                                                                                           39

3-2 پیشینه تحقیق                                                                                                                                                    41

1-3-2 پیشینه تصویرسازی                                                                                                                                      41

1-1-3-2 پیشینه داخلی تصویرسازی                                                                                                                        41

2-1-3-2 پیشینه خارجی تصویرسازی                                                                                                                      46

2-3-2 پیشینه یادگیری مشاهده ای                                                                                                                           48

1-2-3-2 پیشینه داخلی یادگیری مشاهده ای                                                                                                            48

2-2-3-2 پیشینه خارجی یادگیری مشاهده ای                                                                                                          50

3-3-2 پیشینه راهبرد ترکیبی                                                                                                                                    59

1-3-3-2 پیشینه داخلی راهبرد ترکیبی                                                                                                                     60

2-3-3-2 پیشینه خارجی راهبرد ترکیبی                                                                                                                   60

2-4 جمع بندی

  فصل سوم: روش تحقیق 

1-3 مقدمه                                                                                                                                                             63

2-3 روش و طرح تحقیق                                                                                                                                        63

3-3 جامعه آماری                                                                                                                                                  64

4-3 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                                                                              64

5-3 متغیرهای تحقیق                                                                                                                                              65

6-3 ابزار اندازه گیری و وسایل جمع آوری اطلاعات                                                                                              66

7-3 فرایند تحقیق                                                                                                                                                   68

8-3 روش های آماری                                                                                                                                           70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 

1-4 مقدمه                                                                                                                                                             73

2-4 توصیف آماری داده ها                                                                                                                                    73

و

فهرست مطالب

            عنوان
  74 3-4 اندازه متغیرها در مراحل مختلف تحقیق(توصیف داده ها)
  75 4-4 بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج
  76 1-4-4 آزمون فرضیه اول
  77 2-4-4 آزمون فرضیه دوم
  78 3-4-4 آزمون فرضیه سوم
  79 4-4-4 آزمون فرضیه چهارم
  80 5-4-4 آزمون فرضیه پنجم
  81 6-4-4 آزمون فرضیه ششم
  82 7-4-4 آزمون فرضیه هفتم
  83 8-4-4 آزمون فرضیه هشتم
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
  86 1-5 مقدمه
  87 2-5 خلاصه تحقیق
  88 3-5 بحث و تفسیر یافته های تحقیق
  92 4-5 نتیجه گیری
  96 5-5 توصیه ها و پیشنهادات
  96 1-5-5 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
  97 2-5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
پیوست ها
  99 پیوست شماره 1- دعوت نامه و رضایت نامه 
  100 پیوست شماره 2 نمونه پرسشنامه سابقه ورزشی و فرم ثبت مشخصات فردی و جسمانی 
  101 پیوست شماره 3  فرم کار میدانی 
  102 پیوست شماره 4 مقیاس ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی 
  105 پیوست شماره 5 نمونه فرم تن آرامی 
  106 پیوست شماره 6 نمونه فرم آموزش تصویرسازی قبل تصویرسازی مهارت شوت فوتبال
  107 پیوست شماره 7 نمونه فرم تصویرسازی شوت فوتبال
 108 منابع و مأخذ 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل چهارم
 73 جدول 1-4، توصیف آماری شاخص های قد، وزن و سن آزمودنی های تحقیق
 74 جدول2-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه یادگیری مشاهده ای در مراحل مختلف تحقیق
 74 جدول 3-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه تصویرسازی در مراحل مختلف تحقیق
 75 جدول 4-4 توصیف آماری امتیازات آزمودنی های گروه ترکیبی در مراحل مختلف تحقیق
 75 جدول 5-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات پیش آزمون گروه های تمرینی
 76 جدول 6-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین
 76 جدول 7-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات
 77 جدول 8-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری فوری
 77 جدول 9-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری تأخیری
 78 جدول 10-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین
 78 جدول 11-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات
 79 جدول 12-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری فوری
 79 جدول 13-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری تأخیری
 80 جدول14-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین
 80 جدول 15-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی ال اس دی در مقایسه جلسات
 81 جدول 16-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری فوری
 81 جدول17-4، یافته های حاصل از آزمون تی همبستهدر مقایسه پیش آزمون-آزمون یادداری تأخیری
 82 جدول 18-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری روی عامل جلسات تمرین
 82 جدول 19-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی در مقایسه گروه ها
 83 جدول 20-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی در مقایسه جلسات تمرین
 84 جدول21-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات آزمون یادداری فوری گروه های تمرینی
 84 جدول22-4، یافته های حاصل از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه امتیازات گروه های تمرینی در آزمون یادداری فوری
 85 جدول23-4، یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در مقایسه امتیازات آزمون یادداری تأخیری گروه های تمرینی

فهرست شکل ها

صفحه عنوان          
فصل دوم
 ٣٧ شکل1-2 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و پارامترها برای شرایط متنوع اولیه طرحواره فراخوانی
 ٣٨ شکل 2-2 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و پارامترهایی که این نتایج را تولید می کنند
 ٣٨ شکل 3-2 رابطه فرضی بین نتایج حرکت در محیط و نتایج حسی تولید شدهبرای شرایط متنوع اولیه (طرحواره بازشناسی)
فصل سوم 
  ۶٧ شکل 3-1 تقسیم بندی دروازه در آزمون شوت فوتبال
فصل چهارم 
 ٧٧ شکل 1-4 منحنی اجرای گروه تمرینی یادگیری مشاهده ای در مرحله اکتساب
 ٧٩ شکل 2-4 منحنی اجرای گروه تمرینی تصویرسازی در مرحله اکتساب
 ٨١ شکل 3-4 منحنی اجرای گروه تمرینی راهبرد ترکیبی در مرحله اکتساب
 ٨٣ شکل 4-4 منحنی اجرای گروه های تمرینی در مرحله اکتساب

فصل اول 

طرح مسئله 

1-1 مقدمه

یکی از اهداف اصلی در تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. بدین منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده اند تا عوامل اثر گذار بر اجرا و یادگیری مهارت ها را شناسایی کنند. می توان از این عوامل مؤثر در فرایند یادگیری ،به یادگیری مشاهده ای و تصویرسازی اشاره نمود. یادگیری مشاهده ای به عنوان یکی از» مهمترین روشهایی که مردم انواع مهارتها و رفتارها را از طریق مشاهده می آموزند« توصیف شده است[1].یادگیری مشاهده ای به عنوان یک فرایند ادراکی است که فراگیر تلاش می کند تا یک فعالیت یا یک مهارت مشاهده شده که به وسیله افراد دیگر انجام شده است را تقلید کند. این مسأله باعث ایجاد و توسعه یک بازنمایی شناختی شده و این بازنمایی به عنوان یک مرجع برای مقایسه اجرا، کشف و اصلاح خطا استفاده می شود[2].تعداد زیادی از محققان عقیده دارند یادگیری مشاهده ای به عنوان روشی مؤثر در یادگیری و اجرای مهارت حرکتی است [3]. 

تصویرسازی یکی دیگر از فرایندهای شناختی است که بر اجرا و یادگیری اثری مثبت دارد [2][4]

[5].تصویرسازی مستلزم مرور شناختی یک مهارت بدنی بدون وجود حرکت بدنی آشکار است.

لندرز[1] اعتقاد داشت که تصویر سازی عمدتاً یک تجربه بینایی است[6]. با این حال اندرسون[2]  خاطر نشان کرد که ممکن است حس های دیگری نیز درگیر شوند و تصویرسازی را اینگونه تعریف کرد” تصویرسازی یعنی حس ظاهری و تجربیات ادارکی ظاهری که ما نسبت به آن خود آگاهی داریم، و آنچه را که در نبود محرکهای شرطی برای ما وجود دارد که برای ایجاد حس واقعی یا همانند های ادراکی واقعی شناخته شده اند[2].  

روش دیگری که به آن کمتر توجه شده و امروزه محققین کمتری برروی آن تمرکز کردهاند راهبرد ترکیب دو روش یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی می باشد. تحقیقات اساساً نشان داده است که یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی به شکل فرایندهای جدا و متفاوت هستند. اما محققان بسیاری عنوان کردند که یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی دقیقاً مشابه یکدیگر هستند[7][8][9][10][11][12]. هر دوی این فرایندها استفاده از نشانههای ادراکی، مرور و اجرای مهارت را شامل میشود.

در طول یادگیری مشاهدهای اطلاعاتی که در مورد مهارت رمزبندی میشوند به تصویر ادراکی تبدیل میشوند. در طول تصویرسازی یک نشانه ادراکی یا تصویر از حافظه فراخوانی میشود به عقیده بندورا[3] یادگیری مشاهدهای شامل فراخوانی رمزهای نمادین از راه تصویرسازی برای افزایش یادگیری و یادداری است. وی عنوان میکند که فرایندهای ادراکی یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی مشابه هستند[1]. هر دو نشانههای تصویرسازی و یادگیری مشاهدهای قبل از اجرای مهارت جسمانی رمزبندی و مرور میشوند. در حالی که یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی فرایندهای مشابهی دارند با این وجود، تفاوت اصلی، مکان محرک داخلی است. تصویرسازی فرایند ادراکی که شامل فراخوانی درونی تجربیات حسی که در حافظه ذخیره میشود است و عمل بدون استفاده از  محرک خارجی اجرا میشودولی در طول یادگیری مشاهدهای مهارت ملاک از طریق محرک خارجی نشان داده میشود[13].

      1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجائی که در بهبود و حفظ یادگیری هم مشاهده و هم تصویرسازی اثرگذار هستند، بسیاری از مربیان و ورزشکاران در سطوح مختلف از دو روش یادگیری مشاهده ای یا الگودهی و تصویرسازی برای یادگیری مهارت بهره می برند[22]. اهمیت دو نوع راهبرد یادگیری (یادگیری  مشاهده ای و تصویرسازی) در یادگیری برای همه مربیان مشخص است، اکثر افراد نا خودآگاه در تمرینات از هر دو روش بهره می برند ولی از میزان تأثیر هر کدام یا ترکیبی از هر دو نوع بر روی یادگیری آگاهی کامل ندارند. برای بهره بردن کامل از تمرین یا آموزش باید میزان تأثیر هر کدام از روش ها آگاه بود.

تحقیقات زیادی پیشنهاد کرده اند که فرایند های شناختی تحت یادگیری شناختی یا یادگیری مشاهده- ای و تصویرسازی باید یک دست بشوند[26]. برای مثال یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی در تئوری خودکارآمدی بندورا(1977) بعنوان فرایند های مشابه طبقه بندی شده اند. هر دو فرایند بعنوان جانشین تجربیاتی که اطلاعات خودکارآمدی را فراهم می کنند بکار رفته است. طی یادگیری مشاهدهای مشاهده کنندگان توجه خود را در اجرای عملی روی اطلاعاتی که از تماشای شخص دیگر در اجرا نشان داده است پایه بندی می کنند. دیدن شخصی که عملی را بخوبی اجرا می کند می تواند به مشاهده گر اطمینان دهد که او نیز می تواند آن عمل را بخوبی اجرا کند[27]. ترکیب یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی با بکارگیری هر دو محرک درونی و بیرونی اثر بهتری فراهم می آورد. برای نمونه هال و الفمییر[6] (1983) دریافتند گروهی که ترکیب یادگیری مشاهدهای و تصویرسازی را  دریافت کرده بودند نسبت به گروهی که فقط تصویرسازی را دریافت کرده بودند در یک تست پس آزمون بعد از یک دوره استراحت، بطور معنی داری شوت آزاد بسکتبال را بهتر انجام دادند[28]. مشابه به همین ژانگ ، مائورلیک و زیتزل اسبرگر[7] (1992) دریافتند که کودکانی که در جلسات تصویرسازی نمایش ویدئویی شرکت کرده بودند بطور معنی داری عملکرد بهتری نسبت به کودکانی که فقط ویدئو را تماشا کرده بودند داشته اند[29]. هر دوی این مطالعات دریافته اند که گروه های دریافت کننده ترکیب هر دو تصویرسازی و یادگیری مشاهده ای عملکرد بهتری نسبت به کسانی که فقط یکی از آن دو را دریافت کرده اند را نشان داده اند.

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در این است که ضمن رفع تناقضات موجود در زمینۀ استفاده از تصویرسازی و یادگیری مشاهدهای با ارائه شواهد علمی میزان اثر بخشی هر دو روش یادگیری   مشاهدهای و تصویرسازی و ترکیبی در اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال را نشان دهد.

      1-4   اهداف تحقیق

141 هدف کلی 

هدف کلی این تحقیق بررسی اثر یادگیری مشاهدهای، تصویرسازی و ترکیب آن دو بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال است.

142 اهداف جزئی 

 1. تعیین اثر یادگیری مشاهده ای بر اکتساب مهارت شوت فوتبال
 2. تعیین اثر یادگیری مشاهده ای بر یادداری مهارت شوت فوتبال
 3. تعیین اثر تصویرسازی بر اکتساب مهارت شوت فوتبال
 4. تعیین اثر تصویرسازی بر یادداری مهارت شوت فوتبال
 5. تعیین اثر راهبرد ترکیب یادگیری مشاهده ای و تصویرسازی بر اکتساب مهارت شوت فوتبال
 6. تعیین اثر راهبرد ترکیب یادگیری مشاهده ای و تصویرسازی بر یاداری مهارت شوت فوتبال

      1-5   فرضیه های تحقیق

 1. مشاهده الگو بر اکتساب مهارت شوت فوتبال تأثیری ندارد.
 2. مشاهده الگو بر یادداری مهارت شوت فوتبال تأثیری ندارد.
 3. تصویرسازی بر اکتساب مهارت شوت فوتبال تأثیری ندارد.
 4. تصویرسازی بر یادداری مهارت شوت فوتبال تأثیری ندارد.
 5. راهبرد ترکیب یادگیری مشاهده ای و تصویرسازی بر اکتساب مهارت شوت فوتبال تأثیری ندارد.
 6. راهبرد ترکیب یادگیری مشاهده ای و تصویرسازی بر یادداری مهارت شوت فوتبال تأثیریندارد.
 7. بین میانگین نمرات شوت فوتبال سه گروه تمرینی در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری وجود ندارد.
 8. بین امتیازات شوت فوتبال سه گروه تمرینی در مرحله آزمون یادداری تفاوت معنی داری  وجود ندارد.

       1-6  محدودیت های تحقیق

161  قلمرو تحقیق:

 1. جنس: این تحقیق بر روی آزمودنی های پسر انجام شده است.
 2. سن: این تحقیق بر روی آزمودنی های رده سنی 13 تا 15 سال انجام شده است.
 3. سطح مهارت: این تحقیق بر روی آزمودنی های نوآموز انجام شده است.
 4. شرایط محیطی: شرایط و وسایل تمرین (توپ، زمین استاندارد ، زمان و مکان تمرین) برای همه یکسان بود.

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 131

دانلود بخشی از پایان نامه تأثیر یادگیري مشاهده اي، تصویر سازي و ترکیبی بر اکتساب و یادداري مهارت شوت فوتبال

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید