مقدمه
مواد معدني مختلف طي ميليون ها سال توسط فرآيندهاي كاني سازي ايجاد شده و انسان با توجه بـه نيازهـاي خـود درطول ساليان زياد آنها را كشف و استخراج كرده است. براي استخراج مواد معدني به صورت روباز يا زير زميني بايد يـك سـريعمليات پايه اي انجام شودكه خرج گذاري و انفجار چال هاي حفر شده، يكي از بارزترين آنها است. هدف از انفجار، تنهـا خـردكردن بخشي از سنگ و جابه جا شدن آن نيست، بلكه انفجار بايد با كمترين هزينه انجام شود. انفجار يكي از مهم ترين مراحلدر عمليات استخراج است و بر تمامي مراحل بعدي شامل بارگيري، حمل، سنگ شكني، آماده سازي و عمليات انفجار بلـوكهاي پيرامون، به صورت مستقيم و غير مستقيم تأثير مـي گـذارد. وجـود آب، تمـامي پارامترهـاي طراحـي را در عمليـاتاستخراج تحت تأثير قرارمي دهد، به گونه اي كه ميزان وجود آب در فضاي داخل چال هاي انفجاري حتي در نحـوه طراحـيعمليات حفاري و انفجار نيز تاثير مي گذارد. وجود آب معمولاً عمليات معدن كاري را با مشكل مواجه مـي كنـد و در مـواقعيحتي باعث تعطيلي معادن مي شود. هزينه عمليات انفجار در معادني كه با مشكل آب مواجه هستند بالا است و درصورتي كهقيمت ماده معدني كم باشد، ممكن است عمليات استخراج توجيه اقتصادي نداشته باشـد. در حـال حاضـر بـه دليـل توليـدماشين آلات با قدرت و ظرفيت بالاتر و همچنين نياز رو به رشد بازار جهاني به مواد اوليه، عمق معادن روباز افزايش يافته و هـرچه اين عمق بيشتر شود احتمال برخورد با آب در بلوك ها و يا افزايش ميزان آب موجود در معدن بيشتر مي شود. بنـابر ايـنبررسي وضعيت آب موجود در معادن بويژه در بلوك هاي استخراجي اهميت زيادي دارد. در بلوك هاي استخراجي بدون آبطراحي الگو هاي حفاري و انفجار تغييرات زيادي ندارد ولي در بلوك هاي آبدار با توجه به ميزان آب داخل هر بلـوك طراحـيالگوي حفاري و انفجار متفاوت مي باشد.

تأثيرآب بر روي طراحي ونتايج انفجار درمعدن

تأثيرآب بر روي طراحي ونتايج انفجار درمعدن

چكيده……………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل اول – زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت

كانسار چغارت در سازندهاي پركامبرين ايران مركزي قرار دارد و يك سري از سنگ هاي رسوبي، آتشفشاني، فيليت، مرمـر و گنـيس آن را در بـرگرفته اند كه در فرهنگ چينه شناسي ايران به عنوان سري مراد شناخته شـده انـد . ايـن مجموعـه تحـت تـأثير دگرگـوني مجـاورتي، ناحيـه اي و متاسوماتيزم قرار گرفته و باعث گرديده تنوع عظيمي از سنگ ها و كاني ها در اطراف توده چغارت به وجود آيد. قسمت جنوبو شـرق معـدن، از سـريسنگ هاي سبز رنگي تشكيل شده كه در اصطلاح زمين شناسي معدن، آمفيبول متاسوماتيك ناميده مي شوند.سنگ هاي قسمت شمالي كانسار، بيشتر كوارتز آلبيتوفير، آلبيتوفير و متاسوماتيك هستند كه به علت تحمل فشارهاي تكتونيكي زياد و گسله بـودنمنطقه، خرد و شكننده شده اند.كانسار چغارت از نوع مانيتيتاست كه به صورت توده اي تبر مانند با روند شمال غرب- جنوب شرق تشكيل شده اسـت. طـول كانـسار در محـلرخنمون600 متر، عرض آن200 متر و ضخامت آن در نقاط مختلف متفاوت و بين300 تا 600 متر است. تعداد زيادي دايك هاي دياباز با روند شـمالغرب- جنوب شرق، كانسار و سازندهاي اطراف آن را قطع كرده است. در مورد ژنز كانسار نظرهاي متفاوتي ارائه شده، ولـي بـا توجـه بـه تمركـز آپاتيـت، المينبيتو افسن و وجود عناصر راديواكتيو (توريم و اورانيوم) در اطراف كانسار، بايد آن را ماگمايي دانست.

1-2- خصوصيات ژئوتكنيكي منطقه چغارت
كانسار چغارت از نظر زمين شناسي در بلوك ايران مركزي، كه شامل قديمي ترين سازندها اسـت قـرار دارد. محـدوده بـين دو گـسل كوهبنـان ودويران كه شركت ملي فولاد و سازمان انرژي اتمي ايران عمليات اكتشافي را روي آن انجام داده اند بيشتر به بلوك بافق معروف و يكـي از منـاطق شـديداًتكنونيزه ايران مي باشد.گسل هاي اصلي مؤثر در منطقه، گسل هاي كوهبنان، پشت بادام و دويران مي باشد.به طور كلي در كانسار چغارت دو تيپ عمده عوارض ساختماني و گسل وجود دارد كه متأثر از رخدادهاي پان آفريقايي و آلپي مي باشد.گسل هاي اصلي اين كانسار درشكل 1-1 نشان داده شده است.

در خصوص گسل هاي شكل1-1 بايد به مطالب زير اشاره كرد:
1- گسل هاي با روند تقريبي شمالي- جنوبي كه محدود كننده مرز غربي توده معدني مي باشد (گسل هاي 1 و 2).
2- گسل هاي مركزي توده با روند تقريبي شمال غربي- جنوب شرقي كه از گسل هاي اصلي معدن هستند (گسل هاي 3 و 4).
3- گسل هاي با روند شمال شرق- جنوب غرب كه بيشتر در قسمت مركزي و شرق كانسار مشاهده مي شـوند و همچنـينمحدود كننده مرز شرقي كانسار مي باشند (گسل هاي 6،5 و 7).با توجه به عملكرد گسل هاي فوق در ماده معدني و باطله معدن، ناپيوستگي هاي متعددي به وجود آمده است كه در بيشتر نقـاط معـدن مـشاهدهمي شود. اين دسته درزه ها و ناپيوستگي ها در باطله اي اطراف كانسار قطعاتي به شكل متوازي الاضلاع ساخته اند كه بوضوح قابل رؤيت مي باشد.عملكرد گسل هاي اصلي معدن، محدوده معدني كانسار چغارت را به چهار بلوك تكتونيكي تقسيم كرده است

1-1- زمين شناسي منطقه………………………………………………………………. 4
1-2- خصوصيات ژئوتكنيكي منطقه چغارت ………………………………………………4
1-2-1- بلوك تكتونيكي شمال شرقي…………………………………………………… 6
1-2- 2- بلوك تكتونيكي جنوب شرقي…………………………………………………… 6
1-2- 3- بلوك تكتونيكي جنوب غربي…………………………………………………….. 6
1-2- 4- بلوك تكتونيكي شمال غربي…………………………………………………….. 7

فصل دوم – وضعيت هيدرولوژي منطقه و معدن چغارت

در اين فصل با توجه به وضعيت هيدرولوژي منطقه و معدن چغارت به بررسي سـازندهاي آبـدار، وضـعيت آب و هـوايي،حجم عمليات اكتشافي سنگ آهن و آب هاي زيرزميني، مشخصات و ويژگي هاي افق هـاي مواجـه بـا مـشكل آب، شـكلحضور آب بر اساس مشاهدات عيني، تجزيه و تحليل منشاء آب هاي مزاحم و مشكلات فعلي آب در منطقه و معدن چغـارتپرداخته مي شود.

2-2- سازند هاي آبدار منطقه
آب هاي زير زميني اطراف منطقه چغارت با توجه به واقع شدن اين منطقه در حاشيه كوير فقـط در سـازندهاي خاصـيتجمع كرده اند كه مهم ترين آنها به شرح ذيل مي باشد.

2-2-1- رسوبات كواترنر
رسوبات كواترنر مهم ترين تشكيلات آبدار اطراف معدن چغارت مي باشد. اين تشكيلات با توجه به نـوع رسـوبات و نحـوهتشكيل به سه سفره فوقاني، مياني و تحتاني تقسيم مي گردد. ضخامت اين سفره ها در برخي موارد تا يكصد متر مـي رسـد وبه علت وجود لايه هاي غير قابل نفوذ در بعضي مناطق اين سفره ها محصور مي باشد. آب آشـاميدني، صـنعتي و كـشاورزيشهرستان بافق و معدن چغارت از اين سفره ها تأمين مي گردد.
2-2-2- رسوبات پالئوژن – نئوژن3
رسوبات پالئوژن در حقيقت سنگ هاي كف سفره هاي آبـدار كـواترنر را تـشكيل داده اسـت. ايـن سـفره گـسترش قابـل ملاحظه اي در منطقه ندارد و آبدهي آن نيز كم مي باشد. بيشترين گستردگي اين سفره ها در شمال و شرق شهرستان بـافقمي باشد.

2-2-3-كمپلكس آبدار كرتاسه4
اين كمپلكس از منابع اصلي تغذيه كننده سفره هاي آبدار كواترنري منطقه مي باشد و چون اين سفره بيشتر در ارتفاعـاتمي باشد به صورت چشمه و چاه از آن استفاده مي گردد. با توجه به تخلخل مناسب آهك هاي كرتاسه، اين سنگ ها يكـياز منابع مهم آب شيرين منطقه مي باشد.

2-2- 4-كمپلكس آبدار پروتوزوئيك
سفره هاي آبدار موجود در سنگ هاي داراي درزه و شكستگي هاي اين كمپلكس به صورت پراكنده در منـاطق مختلـفاطراف چغارت وجود دارد. اين سفره ها داراي پتانسيل آب خوبي نيستند مگر اينكه از سفره هاي آبدار ديگر تغذيه شـده باشـد.سفره آبدار كانسار چغارت در اين سنگ ها واقع گرديده است.
2-3- وضعيت آب و هوايي
مجتمع معدني چغارت در حاشيه كوير مركزي ايران قرارگرفته است و بدين جهت داراي شرايط آب و هـوايي خـشك وكويري مي باشد.گرماي هوا، كمي بارندگي، تبخير زياد و رطوبت نسبي ناچيز باعث گرديده كه اين منطقه بـه صـورت يكـي ازمناطق معروف كويري جهان مطرح باشد.نوسانات درجه حرارت در اين منطقه در زمستان و تابستان و حتي در شب و روز زياد مي باشد. حداكثر درجه حـرارت درفصل تابستان (تيرماه) 46 درجه وحداقل درجه حرارت در زمستان (دي ماه) 20 درجه سانتي گراد زير صـفر گـزارش شـدهاست. ميزانبارندگي در اين منطقه كم مي باشد. متوسط ميزان بارندگي ساليانه در معدن چغارت با توجه به اطلاعات ايـستگاههواشناسي چغارت بين 77 تا 147 ميلي متر در نوسان بوده است. در جـدول 2-1 اطلاعـاتي در خـصوص ميـزان بارنـدگيساليانه منطقه بافق از سال 1346 تا سال 1384 ارائه شده است.با توجه به كمي بارندگي در منطقه، 80% ريزش هاي جوي تبخير مي شود و به همين دليل، منابع آب هاي سـطحي و زيـرزميني در منطقه بسيار محدود است. به طوري كه هيچ جريان سطحي دائمي در منطقه وجود ندارد. پوشش گياهي منطقـه ناچيز بوده و تقريباً هيچ گياهي در آن يافت نمي شود.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 9
2-2- سازندهاي آبدار منطقه………………………………………………………………. 9
2-2-1- رسوبات كواترنر…………………………………………………………………….. 9
2-2-2- رسوبات پالئوژن _نئوژن………………………………………………………….. 10
2-2-3- كمپلكس آبدار كرتاسه…………………………………………………………… 10
2-2-4- كمپلكس آبدار پروتوزوئيك……………………………………………………….. 10
2-3- وضعيت آب و هواي …………………………………………………………………..10
2-4-1 – آنومالي شمالي…………………………………………………………………. 13
2-4-2 – چغارت……………………………………………………………………………… 15
2-5- مشخصات و ويژگي هاي افق هاي مواجه با مشكل آب…………………………. 17
2-6- شكل حضور آب براساس مشاهدات عيني……………………………………….. 17
2-6-1- افق هاي پايين معدن……………………………………………………………… 18
2-6-3- تركيب شيميايي آب هاي موجود در معدن………………………………………. 18
2-6-4- آبريزها……………………………………………………………………………….. 19
2-7- تجزيه و تحليل منشأ آب هاي مزاحم …………………………………………………20
2-8- مشكلات فعلي آب در معدن………………………………………………………….. 23
2-8-1- مشكلات موجود در ارتباط با حفاري ……………………………………………….23
2-8-2- مشكلات موجود در ارتباط با انفجار………………………………………………. 23
2-8-3- مشكلات موجود در ارتباط با بارگيري و استخراج…………………………………. 24
2-9- بررسي وضعيت آب كف پيت معدن چغارت…………………………………………… 25

وضعيتآب كفپيتمعدندرتراز 106

وضعيتآب كفپيتمعدندرتراز 106

فصل سوم – تئوري، مكانيزم و مدل هاي انفجار

تئوري انفجار شايد يكي از بحث انگيزترين و جالب ترين موضوعاتي باشد كه در امور فني ازآن صحبت مي شود و با علـومبسياري از قبيل شيمي، فيزيك ، ترموديناميك و مكانيك سنگ ارتباط پيدا مي كند. به طور كلي شكستن سنگ ناشـي از دوعامل زير است:
1- انفجار ماده منفجره و آزاد شدن انرژي
2- عكس العمل سنگ در مقابل اين انرژي آزاد شده
با وجود تحقيقات متعددي كه در سال هاي اخير صورت گرفته هنوز تئوري واحدي براي بيان چگونگي شكسته شـدنسنگ در اثر انفجار وضع نشده و آنچه تاكنون بيان گرديده بر اساس سال ها تجربه صحرايي، آزمايـشگاهي و تجزيـه و تحليـلرياضي نتايج به دست آمده مي باشد. از لحظه وقوع انفجار تا لحظه شكسته شدن و جابه جايي توده سنگ، اتفاقات مشخـصيروي مي دهد كه مي توان آنها را در بخش جداگانه بررسي كرد:
– انفجار
– انتشار امواج ضربه
– انبساط گازهاي ناشي از انفجار
– جابه جايي توده سنگ

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………. 29
3-2- انفجار…………………………………………………………………………………….. 29
3-3- انتشار موج ضربه………………………………………………………………………… 33
3-4- انبساط گاز……………………………………………………………………………….. 35
3-5 – جابه جايي توده سنگ …………………………………………………………………..43

ابعادسنگپسازانفجاربلوك1075-3

ابعادسنگپسازانفجاربلوك1075-3

فصل چهارم – بررسي عمليات انفجار در بلوك هاي آبدارمعدن چغارت

در معدن چغارت ساليانه بيش از سه ميليون تن سنگ آهن و چهار تا پنج ميليون تن باطله استخراج مي شود. با توج ه بـهتناژ استخراجي و نوع ماده معدني، عمليات انفجار اهميت زيادي دارد و تغيير در آن، كليه مراحل معدن كـاري را تحـت تـأثير خود قرار داده، سبب تغييرات بسيار در هزينه معدن كاري مي شود. در چال هاي آبدار اهميت عمليات انفجار به دليل افزايش هزينه ها و كاهش بـازدهي چنـد برابـر اسـت . در بلـوك هـايانفجاري آبدار تدابيري ويژه بايد انديشيده شود تا علاوه بركاهش يا ثابت نگه داشتن هزينه ها، كيفيت ونتـايج حاصـل از انفجـار نيز مطلوب باشد. در چال هايي كه ارتفاع آب آنها كم است، قبل از پر كردن چال از آنفو، يك پوشش پلاستيكي در چال قرار مي دهنـد و ازپودر آذر به عنوان خرج ته چال استفاده مي شود. با افزايش عمق معدن ميزان آب موجود در چال ها افزايش مي يابد و با افزايش ميزان آب نحوه عمليات انفجاري نيز تغييرمي كند در معدن چغارت ، از مواد منفجره دوغابي ، آنفو و پوشش پلاستيكي و از پوشش لوله پولي اتيلن به همـراه تركيبـي ازآنفو و پودر آذر استفاده مي شود. معمولاً در طول چال هاي انفجاري نيز از بوستر استفاده مي شود. در شكل هـاي 4-1 و4-2 نمونه هايي از موارد مذكور مشاهده مي گردد. در اين فصل براي بررسي عملكرد و نتايج حاصل از عمليات انفجار در بلوك هاي آبدار معدن چغارت، تعدادي از بلوك هاي انفجاري مورد ارزيابي قرار گرفته كه در ادامه به آنها اشاره مي شود.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 76
4-2- بلوك 48-1075……………………………………………………………………………… 78.
4-2-1-1- وضعيت آب بلوك 48-1075 ……………………………………………………………78
4-2-1-2- نتايج حاصل از انفجار48-1075……………………………………………………… 80
4-2-2- بلوك46-1075 …………………………………………………………………………….81
4-2-2-1- وضعيت آب بلوك 46-1075……………………………………………………………. 81
4-2-2-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 46- 1075 ……………………………………………….83
4-2-3- بلوك 26-.1075…………………………………………………………………………… 84.
4-2-3-1- وضعيت آب بلوك26-1075……………………………………………………………. 84..
4-2-3-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك26-1075 …………………………………………………87
4-2-4- بلوك54-1075…………………………………………………………………………….. 88
4-2-4-1- وضعيت آب بلوك 54-1075……………………………………………………………..88
4-2-4-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 54-1075 …………………………………………………90
4-2-5- بلوك 42-1075 …………………………………………………………………………….92
4-2-5-1- وضعيت آب بلوك42-1075 ………………………………………………………………92
4-2-5-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 42-1075 ………………………………………………….95
4-2-6- بلوك 38-1075 ……………………………………………………………………………..96
4-2-6-1- وضعيت آب بلوك 38-1075…………………………………………………………….. 96.
4-2-6-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 38-1075 ………………………………………………….99
4-2-7- بلوك58-1075، 56-1975،50-1075،44-1075،30-1075،52-1075 ..85 …………….100

فصل پنجم – تحليل تأثير آب در پارامترهاي حفاري وانفجار

آب يكي از عوامل تأثير گذار بر طراحي پارامترهاي حفاري و انفجار است. در اين فصل تأثير آب بـر پارامترهـاي نـوعمواد منفجره، قطر چال، بار سنگ، فاصله طولي بين دو چال مجاور در يك رديف، عمق چال، طول چال، گـل گـذاري،اضافه حفاري، خرج ويژه و حفاري ويژه مورد بررسي قرار مي گيرد.
5-2- مواد منفجره
معمولاً نوع ماده منفجره با توجه به شرايط فيزيكي و مكانيكي سنگ و ميزان آب موجود در چـال هـا تعيـينمـي شـود .
بطوركلي مواد منفجره به لحاظ تĤثير پذبري در برابر آب به دو گروه مقاوم و غير مقاوم در برابر آب تقسيم مي شوند كـه در زيـربه آنها اشاره شده و مزايا و معايب آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
5-2-1- مواد منفجره غير مقاوم در برابر آب
آنفو و پودر آذر مواد منفجره غير مقاوم در برابر آبّ مي باشند. آنفو پر مصرف ترين ماده منفجره است و در معدن چغـارتاز پودر آذر به عنوان خرج ته چال و يا خرج اصلي در چال هاي با قطر115 ميلي متر استفاده مي شود. از مهـم تـرين مزايـايآنفو ارزان بودن, ايمني بالا و در دسترس بودن آن و از مهم ترين معايب آن عدم امكان استفاده از آن در مناطق آبدار مـيباشد.
5-2-1-1- آنفو
آنفو براي مناطقي كه رطوبت آنها كمتر از ده درصد باشد، كارآيي كافي دارد. در معدن چغارت در چالهاي خشك و در چال هاي كم آب نيز با قرار دادن پوشش پلاستيكي و لوله پولي اتيلن از آنفو استفاده مي شـود. وجـود آب در چـال هـايانفجاري تأثير منفي بر روي ماده منفجره گذاشته و در صورتي كه ميزان رطوبت آن از مقدار مشخـصي بيـشتر باشـد منفجـرنشده و به همان صورت به جاي مي ماند. آنفو مخلوطي از نيترات آمونيوم و يك سوخت مايع ماننـد گازوئيـل اسـت. بهتـريننسبت م خلوط نيترات آمونيوم و سوخت مايع، به ترتيب5/94% و 5/5% مي باشد. دانه هاي نيترات آمونيوم ابتدا بـه مـواد ويـژهضد كلوخه ، مانند اسيد سولفوريك و يك نوع ماده آلي آغشته مي شوند. اسيد سولفوريك و ماده آلي براي افـزايش اسـتحكامدانه هاي گرانول به كار مي رود.

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 103
5-2- مواد منفجر.ه………………………………………………………………………………. 103
5-2-1- مواد منفجره غير مقاوم در برابر آب……………………………………………………. 103
5-2-1-1- آنفو…………………………………………………………………………………….. 104
5-2-2- مواد منفجره مقاوم در برابر آب…………………………………………………………. 104
5-2-2-1- ماده منفجره ژله اي يا دوغابي………………………………………………………. 105
5-2-2-2- مواد منفجره امولسيوني…………………………………………………………….. 105
5-2-2-3- ديناميت………………………………………………………………………………… 106
5-3- قطر چال ها………………………………………………………………………………….. 106
5-4- بار سنگ……………………………………………………………………………………… 108
5-5- فاصله طولي بين دو چال مجاور در يك رديف…………………………………………….. 110
5-6- عمق چال……………………………………………………………………………………. 111
5-7- اضافه حفاري……………………………………………………………………………….. 112
5-8- گل گذاري……………………………………………………………………………………. 113
5-8-1- طول گل گذاري در دهانه چال اصلي…………………………………………………… 114
5-8-2- اندازه مواد گل گذاري……………………………………………………………………. 115
5-9- خرج ويژه …………………………………………………………………………………….115
5-10- حفاري ويژه ………………………………………………………………………………..117

پوششپلاستيكيدرچالهايآبدارباقطر165ميليمتر

پوششپلاستيكيدرچالهايآبدارباقطر165ميليمتر

فصل ششم – راه كارهاي موثر براي حل مشكل آب در عمليات انفجار با توجه به شرايط هيدرولوژي و ژئو تكنيكي

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 120
6-2- استفاده از مواد منفجره ضد آب……………………………………………………………. 120
6-3- خارج كردن آب بطور كامل از داخل بلوك هاي انفجاري و كف پيت ………………………..121
6-4- خارج كردن آب به صورت مقطعي از بلوك هاي انفجار……………………………………..123
6-4-1 – استفاده از چال هاي مورب در كف بلوك انفجاري ……………………………………..123
6-4-2 – استفاده از برش در بلوك انفجاري………………………………………………………. 125
6-5- خشك كردن چال هاي انفجاري و استفاده از آنفو ………………………………………..127
6-5-1- آبكشي از چال هاي انفجاري، استفاده از پوشش پلاستيكي و ماده منفجره آنفو……………………………………………………………………………………………………. 127
6-5-2- آبكشي از چال هاي انفجاري ، استفاده از لوله پلي اتيلن و ماده منفجره آنفو……………………………………………………………………………………………………… 127
6-5-3- حفاري چال هاي افقي و مورب متقاطع…………………………………………………… 129
6-5 -4- حفاري چال هاي افقي و مورب غير متقاطع ………………………………………………131
6-5-5- حفاري چال هاي افقي……………………………………………………………………….. 134

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
2- 1: ميزان بارندگ ي ساليانه در منطقه بافق………………………………………………………… 12
2- 2: آناليز شيميا يي آب معدن چغارت………………………………………………………………….  19
3- 1: فشار انفجار برخ ي از مواد منفجره ……………………………………………………………….. 31
3- 1: اثر تعداد سطح آزاد بررو ي گسترش ترك ها به علت فشار گاز………………………………….. 65
4- 1: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 48-754 ……………………………………………. 79
2- 1:مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 46-1075  ……………………………………………82
4- 3: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 26-1075 ………………………………………….. 86
4- 4: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 54-1075 …………………………………………… 86
4- 5: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 42-1075  ……………………………………………89
4- 6: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 38-1075 ……………………………………………. 98
4- 7: مشخصات پارامترها ي عمليات انفجار بلوك 58،50،44،30،52- 1075   ………………………..101

فهرست اشكال

1- 1: نقشه گسل ها ي معدن چغار…………………………………………………………………………..5
2- 1: موقعيت سفره ها ي آب حوزه بافق…………………………………………………………………….14
2- 2: وضعيت آب كناره ها ي كف پيت معدن در تراز .5/1062 ………………………………………………16
2- 3: وضعيت آب كف پيت معدن در تراز 5/1062 ……………………………………………………………..16
2- 4: موقعيت حفر چال هاي 30, 35 و 50 در افق 1100/1000 …………………………………………….22
2- 5: وضعيت آب در قسمت شرق ي كف پيت در تراز 1092 ………………………………………………..26
2- 6: وضعيت آب در قسمت ها ي شمال شرق ي كف پيت در تراز1092 …………………………………..26
3- 1: سرعت انتشار در نقاط مختلف چال……………………………………………………………………. 32
3- 2: نحوه انتشار تدريج ي امواج انفجاري……………………………………………………………………. 33
3- 3: انتشار امواج حاصل از انفجار در نزديك ي چال…………………………………………………………. 34
3- 4: نقش انبساط در شكستن سنگ……………………………………………………………………….. 38
3- 5: شكاف طول ي و عرض ي در استوانه تحت فشاردر اثر تنش ها ي طول ي و عرضي……………… 39
3- 7: شكسته شدن ستون سنگ ي جلو چال از يك طرف………………………………………………… 41
3- 8: چگونگ ي شكسته شدن سنگ يك دست در اثر انفجار ………………………………………………..42
3- 9: حركت بار سنگ در توده سنگ شكننده………………………………………………………………….. 44
3- 10: حركت بار سنگ در سنگ نرم و ترك دار در زمان انفجار………………………………………………. 45
3- 11: حركت بار سنگ وقت ي كه ضخامت آن يكنواخت نيست……………………………………………… 46
3- 12: حركت بار سنگ با ضخامت غير يكنواخت در حال ي كه خرج قو ي در ته چال كار گذاشته شده
است………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4- 6: نما يي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 46-1075   ……………………………………………83
4- 7: ميزان ارتفاع آب در بلوك 26- 1075 ……………………………………………………………………….  85
8 4- 8: نما يي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 26-1075  …………………………………………. 87
4- 10: نما يي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 54- 1075   ………………………………………….91
4- 11: ميزان ارتفاع آب در بلوك 42-1075 ………………………………………………………………………..  92
4- 12: نما يي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 42- 1075  ………………………………………….. 96
4- 13: ميزان ارتفاع آب در بلوك 38-1075  ……………………………………………………………………….. 96
4- 14: نما يي از وضعيت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوك 38- 1075  …………………………………………… 99
5- 1: مقايسه هزينه ها براي سه قطر چال با مواد دوغاب ي و آنفو ………………………………………….  107
5- 2: تغييرات بار سنگ در چال ها ي آبدار و خشك …………………………………………………………… 109

 

ABSTRACT:
At the paper , effect water at blasting desting and conclusion. The research choghart Iron rock mine pit , blocks blasting water and dewater at choghart mine and water into This Blockes , parameters design and conclusion of drilling and blasting blockes mining water and dewater, effect water on parameters patern drilling and blasting the research and alternative low cost and conclusion of position geology and hydrologjoint system at choghart mine optimum design and drilling.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان