انتخاب صفحه

مقدمه
مواد معدنی مختلف طی میلیون ها سال توسط فرآیندهای کانی سازی ایجاد شده و انسان با توجه بـه نیازهـای خـود درطول سالیان زیاد آنها را کشف و استخراج کرده است. برای استخراج مواد معدنی به صورت روباز یا زیر زمینی باید یـک سـریعملیات پایه ای انجام شودکه خرج گذاری و انفجار چال های حفر شده، یکی از بارزترین آنها است. هدف از انفجار، تنهـا خـردکردن بخشی از سنگ و جابه جا شدن آن نیست، بلکه انفجار باید با کمترین هزینه انجام شود. انفجار یکی از مهم ترین مراحلدر عملیات استخراج است و بر تمامی مراحل بعدی شامل بارگیری، حمل، سنگ شکنی، آماده سازی و عملیات انفجار بلـوکهای پیرامون، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر مـی گـذارد. وجـود آب، تمـامی پارامترهـای طراحـی را در عملیـاتاستخراج تحت تأثیر قرارمی دهد، به گونه ای که میزان وجود آب در فضای داخل چال های انفجاری حتی در نحـوه طراحـیعملیات حفاری و انفجار نیز تاثیر می گذارد. وجود آب معمولاً عملیات معدن کاری را با مشکل مواجه مـی کنـد و در مـواقعیحتی باعث تعطیلی معادن می شود. هزینه عملیات انفجار در معادنی که با مشکل آب مواجه هستند بالا است و درصورتی کهقیمت ماده معدنی کم باشد، ممکن است عملیات استخراج توجیه اقتصادی نداشته باشـد. در حـال حاضـر بـه دلیـل تولیـدماشین آلات با قدرت و ظرفیت بالاتر و همچنین نیاز رو به رشد بازار جهانی به مواد اولیه، عمق معادن روباز افزایش یافته و هـرچه این عمق بیشتر شود احتمال برخورد با آب در بلوک ها و یا افزایش میزان آب موجود در معدن بیشتر می شود. بنـابر ایـنبررسی وضعیت آب موجود در معادن بویژه در بلوک های استخراجی اهمیت زیادی دارد. در بلوک های استخراجی بدون آبطراحی الگو های حفاری و انفجار تغییرات زیادی ندارد ولی در بلوک های آبدار با توجه به میزان آب داخل هر بلـوک طراحـیالگوی حفاری و انفجار متفاوت می باشد.

تأثیرآب بر روی طراحی ونتایج انفجار درمعدن

تأثیرآب بر روی طراحی ونتایج انفجار درمعدن

چکیده……………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

 فصل اول – زمین شناسی کانسار سنگ آهن چغارت

کانسار چغارت در سازندهای پرکامبرین ایران مرکزی قرار دارد و یک سری از سنگ های رسوبی، آتشفشانی، فیلیت، مرمـر و گنـیس آن را در بـرگرفته اند که در فرهنگ چینه شناسی ایران به عنوان سری مراد شناخته شـده انـد . ایـن مجموعـه تحـت تـأثیر دگرگـونی مجـاورتی، ناحیـه ای و متاسوماتیزم قرار گرفته و باعث گردیده تنوع عظیمی از سنگ ها و کانی ها در اطراف توده چغارت به وجود آید. قسمت جنوبو شـرق معـدن، از سـریسنگ های سبز رنگی تشکیل شده که در اصطلاح زمین شناسی معدن، آمفیبول متاسوماتیک نامیده می شوند.سنگ های قسمت شمالی کانسار، بیشتر کوارتز آلبیتوفیر، آلبیتوفیر و متاسوماتیک هستند که به علت تحمل فشارهای تکتونیکی زیاد و گسله بـودنمنطقه، خرد و شکننده شده اند.کانسار چغارت از نوع مانیتیتاست که به صورت توده ای تبر مانند با روند شمال غرب- جنوب شرق تشکیل شده اسـت. طـول کانـسار در محـلرخنمون600 متر، عرض آن200 متر و ضخامت آن در نقاط مختلف متفاوت و بین300 تا 600 متر است. تعداد زیادی دایک های دیاباز با روند شـمالغرب- جنوب شرق، کانسار و سازندهای اطراف آن را قطع کرده است. در مورد ژنز کانسار نظرهای متفاوتی ارائه شده، ولـی بـا توجـه بـه تمرکـز آپاتیـت، المینبیتو افسن و وجود عناصر رادیواکتیو (توریم و اورانیوم) در اطراف کانسار، باید آن را ماگمایی دانست.

1-2- خصوصیات ژئوتکنیکی منطقه چغارت
کانسار چغارت از نظر زمین شناسی در بلوک ایران مرکزی، که شامل قدیمی ترین سازندها اسـت قـرار دارد. محـدوده بـین دو گـسل کوهبنـان ودویران که شرکت ملی فولاد و سازمان انرژی اتمی ایران عملیات اکتشافی را روی آن انجام داده اند بیشتر به بلوک بافق معروف و یکـی از منـاطق شـدیداًتکنونیزه ایران می باشد.گسل های اصلی مؤثر در منطقه، گسل های کوهبنان، پشت بادام و دویران می باشد.به طور کلی در کانسار چغارت دو تیپ عمده عوارض ساختمانی و گسل وجود دارد که متأثر از رخدادهای پان آفریقایی و آلپی می باشد.گسل های اصلی این کانسار درشکل 1-1 نشان داده شده است.

در خصوص گسل های شکل1-1 باید به مطالب زیر اشاره کرد:
1- گسل های با روند تقریبی شمالی- جنوبی که محدود کننده مرز غربی توده معدنی می باشد (گسل های 1 و 2).
2- گسل های مرکزی توده با روند تقریبی شمال غربی- جنوب شرقی که از گسل های اصلی معدن هستند (گسل های 3 و 4).
3- گسل های با روند شمال شرق- جنوب غرب که بیشتر در قسمت مرکزی و شرق کانسار مشاهده می شـوند و همچنـینمحدود کننده مرز شرقی کانسار می باشند (گسل های 6،5 و 7).با توجه به عملکرد گسل های فوق در ماده معدنی و باطله معدن، ناپیوستگی های متعددی به وجود آمده است که در بیشتر نقـاط معـدن مـشاهدهمی شود. این دسته درزه ها و ناپیوستگی ها در باطله ای اطراف کانسار قطعاتی به شکل متوازی الاضلاع ساخته اند که بوضوح قابل رؤیت می باشد.عملکرد گسل های اصلی معدن، محدوده معدنی کانسار چغارت را به چهار بلوک تکتونیکی تقسیم کرده است

1-1- زمین شناسی منطقه………………………………………………………………. 4
1-2- خصوصیات ژئوتکنیکی منطقه چغارت ………………………………………………4
1-2-1- بلوک تکتونیکی شمال شرقی…………………………………………………… 6
1-2- 2- بلوک تکتونیکی جنوب شرقی…………………………………………………… 6
1-2- 3- بلوک تکتونیکی جنوب غربی…………………………………………………….. 6
1-2- 4- بلوک تکتونیکی شمال غربی…………………………………………………….. 7

فصل دوم – وضعیت هیدرولوژی منطقه و معدن چغارت

در این فصل با توجه به وضعیت هیدرولوژی منطقه و معدن چغارت به بررسی سـازندهای آبـدار، وضـعیت آب و هـوایی،حجم عملیات اکتشافی سنگ آهن و آب های زیرزمینی، مشخصات و ویژگی های افق هـای مواجـه بـا مـشکل آب، شـکلحضور آب بر اساس مشاهدات عینی، تجزیه و تحلیل منشاء آب های مزاحم و مشکلات فعلی آب در منطقه و معدن چغـارتپرداخته می شود.

2-2- سازند های آبدار منطقه
آب های زیر زمینی اطراف منطقه چغارت با توجه به واقع شدن این منطقه در حاشیه کویر فقـط در سـازندهای خاصـیتجمع کرده اند که مهم ترین آنها به شرح ذیل می باشد.

2-2-1- رسوبات کواترنر
رسوبات کواترنر مهم ترین تشکیلات آبدار اطراف معدن چغارت می باشد. این تشکیلات با توجه به نـوع رسـوبات و نحـوهتشکیل به سه سفره فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم می گردد. ضخامت این سفره ها در برخی موارد تا یکصد متر مـی رسـد وبه علت وجود لایه های غیر قابل نفوذ در بعضی مناطق این سفره ها محصور می باشد. آب آشـامیدنی، صـنعتی و کـشاورزیشهرستان بافق و معدن چغارت از این سفره ها تأمین می گردد.
2-2-2- رسوبات پالئوژن – نئوژن3
رسوبات پالئوژن در حقیقت سنگ های کف سفره های آبـدار کـواترنر را تـشکیل داده اسـت. ایـن سـفره گـسترش قابـل ملاحظه ای در منطقه ندارد و آبدهی آن نیز کم می باشد. بیشترین گستردگی این سفره ها در شمال و شرق شهرستان بـافقمی باشد.

2-2-3-کمپلکس آبدار کرتاسه4
این کمپلکس از منابع اصلی تغذیه کننده سفره های آبدار کواترنری منطقه می باشد و چون این سفره بیشتر در ارتفاعـاتمی باشد به صورت چشمه و چاه از آن استفاده می گردد. با توجه به تخلخل مناسب آهک های کرتاسه، این سنگ ها یکـیاز منابع مهم آب شیرین منطقه می باشد.

2-2- 4-کمپلکس آبدار پروتوزوئیک
سفره های آبدار موجود در سنگ های دارای درزه و شکستگی های این کمپلکس به صورت پراکنده در منـاطق مختلـفاطراف چغارت وجود دارد. این سفره ها دارای پتانسیل آب خوبی نیستند مگر اینکه از سفره های آبدار دیگر تغذیه شـده باشـد.سفره آبدار کانسار چغارت در این سنگ ها واقع گردیده است.
2-3- وضعیت آب و هوایی
مجتمع معدنی چغارت در حاشیه کویر مرکزی ایران قرارگرفته است و بدین جهت دارای شرایط آب و هـوایی خـشک وکویری می باشد.گرمای هوا، کمی بارندگی، تبخیر زیاد و رطوبت نسبی ناچیز باعث گردیده که این منطقه بـه صـورت یکـی ازمناطق معروف کویری جهان مطرح باشد.نوسانات درجه حرارت در این منطقه در زمستان و تابستان و حتی در شب و روز زیاد می باشد. حداکثر درجه حـرارت درفصل تابستان (تیرماه) 46 درجه وحداقل درجه حرارت در زمستان (دی ماه) 20 درجه سانتی گراد زیر صـفر گـزارش شـدهاست. میزانبارندگی در این منطقه کم می باشد. متوسط میزان بارندگی سالیانه در معدن چغارت با توجه به اطلاعات ایـستگاههواشناسی چغارت بین 77 تا 147 میلی متر در نوسان بوده است. در جـدول 2-1 اطلاعـاتی در خـصوص میـزان بارنـدگیسالیانه منطقه بافق از سال 1346 تا سال 1384 ارائه شده است.با توجه به کمی بارندگی در منطقه، 80% ریزش های جوی تبخیر می شود و به همین دلیل، منابع آب های سـطحی و زیـرزمینی در منطقه بسیار محدود است. به طوری که هیچ جریان سطحی دائمی در منطقه وجود ندارد. پوشش گیاهی منطقـه ناچیز بوده و تقریباً هیچ گیاهی در آن یافت نمی شود.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 9
2-2- سازندهای آبدار منطقه………………………………………………………………. 9
2-2-1- رسوبات کواترنر…………………………………………………………………….. 9
2-2-2- رسوبات پالئوژن _نئوژن………………………………………………………….. 10
2-2-3- کمپلکس آبدار کرتاسه…………………………………………………………… 10
2-2-4- کمپلکس آبدار پروتوزوئیک……………………………………………………….. 10
2-3- وضعیت آب و هوای …………………………………………………………………..10
2-4-1 – آنومالی شمالی…………………………………………………………………. 13
2-4-2 – چغارت……………………………………………………………………………… 15
2-5- مشخصات و ویژگی های افق های مواجه با مشکل آب…………………………. 17
2-6- شکل حضور آب براساس مشاهدات عینی……………………………………….. 17
2-6-1- افق های پایین معدن……………………………………………………………… 18
2-6-3- ترکیب شیمیایی آب های موجود در معدن………………………………………. 18
2-6-4- آبریزها……………………………………………………………………………….. 19
2-7- تجزیه و تحلیل منشأ آب های مزاحم …………………………………………………20
2-8- مشکلات فعلی آب در معدن………………………………………………………….. 23
2-8-1- مشکلات موجود در ارتباط با حفاری ……………………………………………….23
2-8-2- مشکلات موجود در ارتباط با انفجار………………………………………………. 23
2-8-3- مشکلات موجود در ارتباط با بارگیری و استخراج…………………………………. 24
2-9- بررسی وضعیت آب کف پیت معدن چغارت…………………………………………… 25

وضعیتآب کفپیتمعدندرتراز 106

وضعیتآب کفپیتمعدندرتراز 106

فصل سوم – تئوری، مکانیزم و مدل های انفجار

تئوری انفجار شاید یکی از بحث انگیزترین و جالب ترین موضوعاتی باشد که در امور فنی ازآن صحبت می شود و با علـومبسیاری از قبیل شیمی، فیزیک ، ترمودینامیک و مکانیک سنگ ارتباط پیدا می کند. به طور کلی شکستن سنگ ناشـی از دوعامل زیر است:
1- انفجار ماده منفجره و آزاد شدن انرژی
2- عکس العمل سنگ در مقابل این انرژی آزاد شده
با وجود تحقیقات متعددی که در سال های اخیر صورت گرفته هنوز تئوری واحدی برای بیان چگونگی شکسته شـدنسنگ در اثر انفجار وضع نشده و آنچه تاکنون بیان گردیده بر اساس سال ها تجربه صحرایی، آزمایـشگاهی و تجزیـه و تحلیـلریاضی نتایج به دست آمده می باشد. از لحظه وقوع انفجار تا لحظه شکسته شدن و جابه جایی توده سنگ، اتفاقات مشخـصیروی می دهد که می توان آنها را در بخش جداگانه بررسی کرد:
– انفجار
– انتشار امواج ضربه
– انبساط گازهای ناشی از انفجار
– جابه جایی توده سنگ

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………. 29
3-2- انفجار…………………………………………………………………………………….. 29
3-3- انتشار موج ضربه………………………………………………………………………… 33
3-4- انبساط گاز……………………………………………………………………………….. 35
3-5 – جابه جایی توده سنگ …………………………………………………………………..43

ابعادسنگپسازانفجاربلوک1075-3

ابعادسنگپسازانفجاربلوک1075-3

فصل چهارم – بررسی عملیات انفجار در بلوک های آبدارمعدن چغارت

در معدن چغارت سالیانه بیش از سه میلیون تن سنگ آهن و چهار تا پنج میلیون تن باطله استخراج می شود. با توج ه بـهتناژ استخراجی و نوع ماده معدنی، عملیات انفجار اهمیت زیادی دارد و تغییر در آن، کلیه مراحل معدن کـاری را تحـت تـأثیر خود قرار داده، سبب تغییرات بسیار در هزینه معدن کاری می شود. در چال های آبدار اهمیت عملیات انفجار به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش بـازدهی چنـد برابـر اسـت . در بلـوک هـایانفجاری آبدار تدابیری ویژه باید اندیشیده شود تا علاوه برکاهش یا ثابت نگه داشتن هزینه ها، کیفیت ونتـایج حاصـل از انفجـار نیز مطلوب باشد. در چال هایی که ارتفاع آب آنها کم است، قبل از پر کردن چال از آنفو، یک پوشش پلاستیکی در چال قرار می دهنـد و ازپودر آذر به عنوان خرج ته چال استفاده می شود. با افزایش عمق معدن میزان آب موجود در چال ها افزایش می یابد و با افزایش میزان آب نحوه عملیات انفجاری نیز تغییرمی کند در معدن چغارت ، از مواد منفجره دوغابی ، آنفو و پوشش پلاستیکی و از پوشش لوله پولی اتیلن به همـراه ترکیبـی ازآنفو و پودر آذر استفاده می شود. معمولاً در طول چال های انفجاری نیز از بوستر استفاده می شود. در شکل هـای 4-1 و4-2 نمونه هایی از موارد مذکور مشاهده می گردد. در این فصل برای بررسی عملکرد و نتایج حاصل از عملیات انفجار در بلوک های آبدار معدن چغارت، تعدادی از بلوک های انفجاری مورد ارزیابی قرار گرفته که در ادامه به آنها اشاره می شود.

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 76
4-2- بلوک 48-1075……………………………………………………………………………… 78.
4-2-1-1- وضعیت آب بلوک 48-1075 ……………………………………………………………78
4-2-1-2- نتایج حاصل از انفجار48-1075……………………………………………………… 80
4-2-2- بلوک46-1075 …………………………………………………………………………….81
4-2-2-1- وضعیت آب بلوک 46-1075……………………………………………………………. 81
4-2-2-2- نتایج حاصل از انفجار بلوک 46- 1075 ……………………………………………….83
4-2-3- بلوک 26-.1075…………………………………………………………………………… 84.
4-2-3-1- وضعیت آب بلوک26-1075……………………………………………………………. 84..
4-2-3-2- نتایج حاصل از انفجار بلوک26-1075 …………………………………………………87
4-2-4- بلوک54-1075…………………………………………………………………………….. 88
4-2-4-1- وضعیت آب بلوک 54-1075……………………………………………………………..88
4-2-4-2- نتایج حاصل از انفجار بلوک 54-1075 …………………………………………………90
4-2-5- بلوک 42-1075 …………………………………………………………………………….92
4-2-5-1- وضعیت آب بلوک42-1075 ………………………………………………………………92
4-2-5-2- نتایج حاصل از انفجار بلوک 42-1075 ………………………………………………….95
4-2-6- بلوک 38-1075 ……………………………………………………………………………..96
4-2-6-1- وضعیت آب بلوک 38-1075…………………………………………………………….. 96.
4-2-6-2- نتایج حاصل از انفجار بلوک 38-1075 ………………………………………………….99
4-2-7- بلوک58-1075، 56-1975،50-1075،44-1075،30-1075،52-1075 ..85 …………….100

فصل پنجم – تحلیل تأثیر آب در پارامترهای حفاری وانفجار

آب یکی از عوامل تأثیر گذار بر طراحی پارامترهای حفاری و انفجار است. در این فصل تأثیر آب بـر پارامترهـای نـوعمواد منفجره، قطر چال، بار سنگ، فاصله طولی بین دو چال مجاور در یک ردیف، عمق چال، طول چال، گـل گـذاری،اضافه حفاری، خرج ویژه و حفاری ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.
5-2- مواد منفجره
معمولاً نوع ماده منفجره با توجه به شرایط فیزیکی و مکانیکی سنگ و میزان آب موجود در چـال هـا تعیـینمـی شـود .
بطورکلی مواد منفجره به لحاظ تĤثیر پذبری در برابر آب به دو گروه مقاوم و غیر مقاوم در برابر آب تقسیم می شوند کـه در زیـربه آنها اشاره شده و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
5-2-1- مواد منفجره غیر مقاوم در برابر آب
آنفو و پودر آذر مواد منفجره غیر مقاوم در برابر آبّ می باشند. آنفو پر مصرف ترین ماده منفجره است و در معدن چغـارتاز پودر آذر به عنوان خرج ته چال و یا خرج اصلی در چال های با قطر115 میلی متر استفاده می شود. از مهـم تـرین مزایـایآنفو ارزان بودن, ایمنی بالا و در دسترس بودن آن و از مهم ترین معایب آن عدم امکان استفاده از آن در مناطق آبدار مـیباشد.
5-2-1-1- آنفو
آنفو برای مناطقی که رطوبت آنها کمتر از ده درصد باشد، کارآیی کافی دارد. در معدن چغارت در چالهای خشک و در چال های کم آب نیز با قرار دادن پوشش پلاستیکی و لوله پولی اتیلن از آنفو استفاده می شـود. وجـود آب در چـال هـایانفجاری تأثیر منفی بر روی ماده منفجره گذاشته و در صورتی که میزان رطوبت آن از مقدار مشخـصی بیـشتر باشـد منفجـرنشده و به همان صورت به جای می ماند. آنفو مخلوطی از نیترات آمونیوم و یک سوخت مایع ماننـد گازوئیـل اسـت. بهتـریننسبت م خلوط نیترات آمونیوم و سوخت مایع، به ترتیب5/94% و 5/5% می باشد. دانه های نیترات آمونیوم ابتدا بـه مـواد ویـژهضد کلوخه ، مانند اسید سولفوریک و یک نوع ماده آلی آغشته می شوند. اسید سولفوریک و ماده آلی برای افـزایش اسـتحکامدانه های گرانول به کار می رود.

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 103
5-2- مواد منفجر.ه………………………………………………………………………………. 103
5-2-1- مواد منفجره غیر مقاوم در برابر آب……………………………………………………. 103
5-2-1-1- آنفو…………………………………………………………………………………….. 104
5-2-2- مواد منفجره مقاوم در برابر آب…………………………………………………………. 104
5-2-2-1- ماده منفجره ژله ای یا دوغابی………………………………………………………. 105
5-2-2-2- مواد منفجره امولسیونی…………………………………………………………….. 105
5-2-2-3- دینامیت………………………………………………………………………………… 106
5-3- قطر چال ها………………………………………………………………………………….. 106
5-4- بار سنگ……………………………………………………………………………………… 108
5-5- فاصله طولی بین دو چال مجاور در یک ردیف…………………………………………….. 110
5-6- عمق چال……………………………………………………………………………………. 111
5-7- اضافه حفاری……………………………………………………………………………….. 112
5-8- گل گذاری……………………………………………………………………………………. 113
5-8-1- طول گل گذاری در دهانه چال اصلی…………………………………………………… 114
5-8-2- اندازه مواد گل گذاری……………………………………………………………………. 115
5-9- خرج ویژه …………………………………………………………………………………….115
5-10- حفاری ویژه ………………………………………………………………………………..117

پوششپلاستیکیدرچالهایآبدارباقطر165میلیمتر

پوششپلاستیکیدرچالهایآبدارباقطر165میلیمتر

فصل ششم – راه کارهای موثر برای حل مشکل آب در عملیات انفجار با توجه به شرایط هیدرولوژی و ژئو تکنیکی

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 120
6-2- استفاده از مواد منفجره ضد آب……………………………………………………………. 120
6-3- خارج کردن آب بطور کامل از داخل بلوک های انفجاری و کف پیت ………………………..121
6-4- خارج کردن آب به صورت مقطعی از بلوک های انفجار……………………………………..123
6-4-1 – استفاده از چال های مورب در کف بلوک انفجاری ……………………………………..123
6-4-2 – استفاده از برش در بلوک انفجاری………………………………………………………. 125
6-5- خشک کردن چال های انفجاری و استفاده از آنفو ………………………………………..127
6-5-1- آبکشی از چال های انفجاری، استفاده از پوشش پلاستیکی و ماده منفجره آنفو……………………………………………………………………………………………………. 127
6-5-2- آبکشی از چال های انفجاری ، استفاده از لوله پلی اتیلن و ماده منفجره آنفو……………………………………………………………………………………………………… 127
6-5-3- حفاری چال های افقی و مورب متقاطع…………………………………………………… 129
6-5 -4- حفاری چال های افقی و مورب غیر متقاطع ………………………………………………131
6-5-5- حفاری چال های افقی……………………………………………………………………….. 134

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
2- 1: میزان بارندگ ی سالیانه در منطقه بافق………………………………………………………… 12
2- 2: آنالیز شیمیا یی آب معدن چغارت………………………………………………………………….  19
3- 1: فشار انفجار برخ ی از مواد منفجره ……………………………………………………………….. 31
3- 1: اثر تعداد سطح آزاد بررو ی گسترش ترک ها به علت فشار گاز………………………………….. 65
4- 1: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 48-754 ……………………………………………. 79
2- 1:مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 46-1075  ……………………………………………82
4- 3: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 26-1075 ………………………………………….. 86
4- 4: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 54-1075 …………………………………………… 86
4- 5: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 42-1075  ……………………………………………89
4- 6: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 38-1075 ……………………………………………. 98
4- 7: مشخصات پارامترها ی عملیات انفجار بلوک 58،50،44،30،52- 1075   ………………………..101

فهرست اشکال

1- 1: نقشه گسل ها ی معدن چغار…………………………………………………………………………..5
2- 1: موقعیت سفره ها ی آب حوزه بافق…………………………………………………………………….14
2- 2: وضعیت آب کناره ها ی کف پیت معدن در تراز .5/1062 ………………………………………………16
2- 3: وضعیت آب کف پیت معدن در تراز 5/1062 ……………………………………………………………..16
2- 4: موقعیت حفر چال های 30, 35 و 50 در افق 1100/1000 …………………………………………….22
2- 5: وضعیت آب در قسمت شرق ی کف پیت در تراز 1092 ………………………………………………..26
2- 6: وضعیت آب در قسمت ها ی شمال شرق ی کف پیت در تراز1092 …………………………………..26
3- 1: سرعت انتشار در نقاط مختلف چال……………………………………………………………………. 32
3- 2: نحوه انتشار تدریج ی امواج انفجاری……………………………………………………………………. 33
3- 3: انتشار امواج حاصل از انفجار در نزدیک ی چال…………………………………………………………. 34
3- 4: نقش انبساط در شکستن سنگ……………………………………………………………………….. 38
3- 5: شکاف طول ی و عرض ی در استوانه تحت فشاردر اثر تنش ها ی طول ی و عرضی……………… 39
3- 7: شکسته شدن ستون سنگ ی جلو چال از یک طرف………………………………………………… 41
3- 8: چگونگ ی شکسته شدن سنگ یک دست در اثر انفجار ………………………………………………..42
3- 9: حرکت بار سنگ در توده سنگ شکننده………………………………………………………………….. 44
3- 10: حرکت بار سنگ در سنگ نرم و ترک دار در زمان انفجار………………………………………………. 45
3- 11: حرکت بار سنگ وقت ی که ضخامت آن یکنواخت نیست……………………………………………… 46
3- 12: حرکت بار سنگ با ضخامت غیر یکنواخت در حال ی که خرج قو ی در ته چال کار گذاشته شده
است………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4- 6: نما یی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 46-1075   ……………………………………………83
4- 7: میزان ارتفاع آب در بلوک 26- 1075 ……………………………………………………………………….  85
8 4- 8: نما یی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 26-1075  …………………………………………. 87
4- 10: نما یی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 54- 1075   ………………………………………….91
4- 11: میزان ارتفاع آب در بلوک 42-1075 ………………………………………………………………………..  92
4- 12: نما یی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 42- 1075  ………………………………………….. 96
4- 13: میزان ارتفاع آب در بلوک 38-1075  ……………………………………………………………………….. 96
4- 14: نما یی از وضعیت ابعاد سنگ پس از انفجار بلوک 38- 1075  …………………………………………… 99
5- 1: مقایسه هزینه ها برای سه قطر چال با مواد دوغاب ی و آنفو ………………………………………….  107
5- 2: تغییرات بار سنگ در چال ها ی آبدار و خشک …………………………………………………………… 109

 

ABSTRACT:
At the paper , effect water at blasting desting and conclusion. The research choghart Iron rock mine pit , blocks blasting water and dewater at choghart mine and water into This Blockes , parameters design and conclusion of drilling and blasting blockes mining water and dewater, effect water on parameters patern drilling and blasting the research and alternative low cost and conclusion of position geology and hydrologjoint system at choghart mine optimum design and drilling.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان