انتخاب صفحه

مقدمه

علم تحقیق درعملیات توانایی دررابطه سازی مدیریتی وبه دست آوردن بهترین تصمیم عملی راباتوجه به شرط ها ومحدودیت ها موجود.ملاک تصمیم گیری به همراه محدودیت ها موجود،یک طرح رابوجود می آورد.پس ازشناخت نیازها،محدودیت های وملاک های موردقضاوت،الگوی ریاضی مناسبی برای طرح پیشنهاد میشود.پس این الگوی ریاضی حل میشود بطور معمول،یک طرح،چندین پاسخ عملی دارد.ازمیان پاسخ های مزبور،بهترین آنها انتخاب میگردد که به ان«پاسخ بهینه» گویند.راهکار بدست آوردن بهترین پاسخ را«پاسخ بهینه» می نامند.بعبارت دیگر بهینه سازی عبارت است ازرسیدن نتیجه،درمورد یک عملیات،درحالی که درمحدودیت های مشخصی برآورده شده باشد پس ازیافتن پاسخ بهینه ،اعتبار وحساسیت الگوی ریاضی تعیین ونتیجه های ان میگردند تاپاسخ بهینه خواسته های موردنظر رابطور کامل برآورده سازد.به دنبال آن،تصمیم بهینه به اجرا درمی آید.خاطر نشان میکند،بررسی اجرا برای اطمینان ازدرستی تصمیم الزامی است.اهمیت طراحی سازه های باوزن مینیمم،اولین باتوسط صنایع هوافضا موردتوجه قرار گرفت که درآنها طراحی سازه های هواپیما بیشتر باوزن آن کنترل میشد تاباهزینه آن.دردیگر صنایع مربوط به سیستم های مهندسی عمران،مکانیک وخودرو ممکن است هزینه دردرجه اول اهمیت باشد،هرچند که وزن سیستم،هزینه وعملکرد آن راتحت تاثیر قرار میدهد وتوجه فزاینده به کمبود موادخام ونقصان شدید منابع انرژی شناخته شده،موجب تمایل به داشتن سازه های ،کارا وارزان قیمت شده است.این خواست به نوبه خود برضرورت آگاهی یافتن مهندسان ازفتون بهینه سازی وزن وهزینه سازه ها تاکید میکند.

فهرست مطالب

چکیده         1

مقدمه     2

فصل اول:روش های متداول بهینه سازی

1-1-مبانی رابطه سازی مساله

الگوسازی ریاضی یک طرح،قسمت اصلی درروند بهینه سازی است زیرا یک رابطه سازی خوب سبب بدست آوردن یک حل بهینه مناسب خواهدبود.برای گرفتن یک تصمیم بهینه ،داشتن ملاک مناسب تصمیم گیری بسیار با اهمیت می باشد.ملاک تصمیم گیری دریک طرح باید به صورت یک تابع ریاضی الگوسازی شو.ملاک مزبور را«تابع هدف» می نامند.درواقع تابع هدف میزانی است که یک طرح بهینه رامحک میزند.مفهوم بهینه ساز ایجاب میکنند که تابع هدف(x)f یا توابع هدف وجود داشته باشد که بتواند بهبود یابد وازآن به عنوان مهیار موثر بودن طراحی استفاده میشود.

این تابع میتواند وزن مصالح مصرفی یک طرح،هزینه یازمان انجام یک فعالیت یا بهره وری باشد.دریک مسئله ،ممکن است ،کمینه یابیشینه تابع هدف موردنظر باشد.بعنوان نمونه،وزن مصالح،هزینه یازمان انجام کارکمینه میگردد.ازسوی دیگر برای سود یک فعالیت مقدار بیشینه مورد نظراست.بجای بیشینه کردن سود،میتوان زیان کارکمینه کرد،بعبارت دیگر مسائل بیشینه سازی رابه مسائل کمینه سازی تبدیل نمود وبالعکس.برای مسائل بهینه سازی سازه ها وزن،تغییرمکان ها،تنش ها،بسامدهای ارتعاشی،بارهای کمانشی،هزینه یاترکیبی ازاین ها رامیتوان بعنوان تابع هدف به کار برد.عامل های مختلفی درتابع هدف یک طرح موثرند ومقدار آن تغییر میدهند.چنین عاملهای بصورت متغیر درالگوی ریاضی وارد میگردند و«متغیرهای طراحی »نام دارند.درواقع،تابع هدف برحسب متمغیرهای مزبور نوشته میشود.باید تلاش کرد که اولا همه متغیهرای طراحی شناخته شوند ووارد مسئله گردند درغیر این صورت رابطه سازی خطا دار خواهدبود.وثانیا بایستی متغیرهای طراحی مستقل ازیک دیگر انتخاب شوند زیرا متغیرهای وابسته،مسئله را پیچیده مینمایند.

افزون برمتغیرهای طراحی وتابع هدف بطور معمول«محدودیت هایی» نیزوجود دارند.برای این که یک طرح عملی یاکارا یا«پذیرفتنی» باشدباید همه محدودیت های راشناسایی کرده،آنهارا رابطه سازی ریاضی نمود.چنانچه طرحی دست کم ازمحدودیت ها رابرقرارسازد،ناپذیرفتنی،ناکارا ویاغیر عملی خواهدبود خاطرنشان میکند،هرطرح پذیرفتنی رامیتوان بکاربرد ولی ممکن است بهترین طرح نباشد.درالگوی ریاضی مساله بهینه سازی،محدودیت ها به صورت رابطه های برابری یانابرابری وبرحسب متغیرهای طراحی نوشته میشود.دربهینه سازی سازه ها،ابعاد سطح مقطع یااندازه اعضا،خواص مصالح وغیره می توان به عنوان متغیهرای طراحی باشند وتنها،تغییرمکاها،ومعادلات تعادلی مه یک سازه باید برحسب متغیر های طراحی اش برآورده کند نیز میتوان مثالی ازمحدودیت دربهینه سازی سازه ها باشد.

1-1-مبانی متداول بهینه سازی           3

1-2-رابطه سازی استاندارد       6

1-3-برنامه ریزی خطی       6

1-3-3-روش عدد بزرگ   13

1-3-4-نگره دوگانی   14

1-3-5-روش همزاد سارک   16

1-3-6-برنامه ریزی عدد صحیح   17

1-4-برنامه ریزی پویا       19

1-5-برنامه ریزی   23

1-5-1-بهینه سازی غیرخطی نامقید     23

1-جستجوی پیاپی     24

2-جستجوی سه دامنه وچهار دامنه     25

3-روش نیوتن   33

4-روش نیوتن بهبود یافته     34

1-5-2-بهینه سازی غیرخطی مقید 37

1-قضیه لاگرانژ     37

2-شرط های کان-تاکر     39

نتیجه گیری:         42

پیشنهادات       43

منابع وماخذ     44

پیشنهادات

در پروژه حاضر بمنظور کنترل تغییرمکان های یک سازه فولادی آسیب پذیر که بیشتر ازمقدار مجاز بود یک سیستم بادبندی بهینه تولید شد.درهمین راستا ودرادامه این مطالعات موارد زیر قابل بررسی وتحقیق است:

1-استفاده از سایر روش های بهینه سازی(برای فرآیندهای بهینه سازی شکل وابعاد) همانند روش های الگوریتم ژنتیک و روش کلونی مورچه ومقایسه آن با نتایج تحلیل های پروژه حاضر

2-مقایسه مکان های مختف قرارگیری این سیستم بادبندی ومقایسه نتایج آنها بایکدیگر(مکان یابی بهینه سیستم بادبندی بهینه)

3-تحلیل وبررسی کفایت مقطع پی با درنظر گرفتن الحاق سیستم بادبندی جدید

4-تحیل ودرصورت لزوم طراحی دوباره اعضای سازه ای که به سیستم بابندی جدید متصل شده اند. مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان