انتخاب صفحه

مقدمه

این امر به خوبی مشخص و اثبات می‌شود که محدودیت افقی به تقویت استحکام نرمش (قابلیت کشش) بتون می‌پردازد. مسلح سازی (تقویت) محدودیت به طور کلی برای بخش‌های فشردگی بکار گرفته می‌شود و همانطور که آرماتور افقی با هدف افزایش ظرفیت حمل بار آنها و نرمش ، آنها در مورد افزایش لرزشی بکار گرفته می‌شود. علاوه بر این محدودیت افقی مانع از لغزش و کج شدگی تقویت (مسلح سازی) طولی می‌شود مسلح سازی (تقویت) افقی را می‌توان با استفاده از حلقه‌‌های مدور ، بست‌های مستطیلی ، روکش‌کاری با فولاد ، FRP ، سیمان آرمه ، و غیره فراهم کرد. از آنجائیکه بسیاری از ستونهای RC موجود تحت زلزله‌های شدید در معرض آسیب قرار می‌گیرند که ناشی از نرم‌پذیری کم است ، افزایش ظرفیت جابجایی تراکم بتون به وسیله محدودسازی بعنوان یک مسئله مهم می‌باشد. چندین تحقیق در دامنه استحکام وتقویت نرم پذیری در زمینه استحکام و تقویت نرم پذیری بتون به وسیله محدودسازی با مواد مختلف انجام شده است.
علاوه بر این مدلهای مختلف برای تقریب سازی کردن بهره موجود در استحکام ، حداکثر کشش و کشش نهایی ناشی از محدودسازی مطرح شده است. از آنجائیکه قابلیت کشش (نرمش) محدوده بعنوان یک عامل مورد بررسی مورد توجه قرار نگرفته است ، تقریبا در همه آزمایشها و مدلهای موجود ، تأثیر نرمش (قابلیت کشش) مواد محدود کننده بر تقویت نرمش بتون از بین رفته است این تحقیق به ارائه نتایج یک بررسی آزمایشی و تحلیل می‌پردازد که بر این مسئله تأکید می‌کند. این تحقیق بعنوان بخشی از بررسی جامع راجع به شیوه‌های مختلف بهبودسازی بتون است این تحقیق شامل بررسی فشردگی محوری موجود در نمونه‌های بتن با بخشهای مربعی یا دایره‌ یا تیرهای محدود کننده داخلی یا بدون آن است که با دو نوع نوارهای فلزی مثل روکش CFRP بهتر شده است.
مدلهای محدودسازی برای حداکثر عملکرد تراکم ، یک بررسی از مدلهای محدود کننده قابل دستیابی در این مقاله نشان می‌إهد که تقریبا کل مدلهای محدودیت موجود شامل یک شکل یکسان می‌باشد کهدر آن استحکام بتون محدود شده و حداکثر کشش مربوطه بعنوان تابع فشار افقی موثر و استحکام بتون ساده می‌»اشد همانطور کهدر جدول 1 بازنویسی شده است. یکی از تفاوتهای اصلی این مدلها عبارت از پارامتها یا شیوه‌های درک شده در محاسبه فشار افقی موثر می‌باشد. بعضی از مدلها از نیروی جاری مواد محدود کنده برای محاسبه فشار افقی استفاده می‌کنند در حالیکه تعدادی از این مدلها سعی می‌کنند که تنش موجود در مواد محدود کننده را در حداکثر تنش محوری بدست آورند. با این وجود این مسئله برای برآورد استحکام بتون محدود شده فولاد مهمتر واقع می‌شود.
علاوه بر این در بعضی از مدلها فشار افقی برای در نظر گرفته شدن برای نواحی محدود شده ستونهای بتونی به صورت ناموئری کاهش داده می‌شود که توسط Uzumeri , sheikh در 1982 و توسط mander و همکاران در 1984 شد و در ECA بکار گرفته شدبنابراین مطابق با پیشرفته‌ترین مدلهای محدودسازی فشار افقی موثر بعنوان تابع نسبت حجمی مکانیکی مواد محدود کننده و شکل هندسی و ابعاد ستون بتونی است و بعنوان آرماتورهای طولی و معکوس (اریبی) آن می‌باشد. مدلهای محدودیت برای کشش فشردگی نهایی
در مقایسه با نقطه اوج در عملکرد تنش ، کشش بتون ، کشش فشردگی نهایی به صورت قابتی با محققین مختلف تعریف نشده اس. در مقایسه با آزمونهای کشانی که در آن یک گسیختگی ظاهری را می‌توان مشاهده کرد ، تمرین نقطه نهایی در آزمونهای فشردگی بتون بعنوان یک مسئله بحث انگیز است برای بتون محدود شده فولاد مدل CEB کد 90 (1993) از کششها در انشعابات حداکثر اولیه منحنی‌های تنش-کشش (کرنش) بتونهای محدود و محدود نشده استفاده می‌کند که به یک سطح فولاد با استحکام 85 درصد بتن محدود نشده به ترتیب بعنوان کشش نهایی بتونهای محدود شده و محدود نشده مرتبط می‌شود.
Cusson و paultre در 1995 از کششهایی استفاده کردند که در آن تنش تا 50 درصد استحکام پیوند دهنده بتونها محدود شده و محدود نشده به ترتیب به عنوان کششهای نهایی بتن محدود شده و محدود نشده ، کاهش پیدا می‌کند. razvi و satcioglu در 1999 از شیوه‌ای شبیه به شیوه paultre , cusson در 1995 استفاده کردند که در آن کششهای موجود در استحکام 85 درصدی بتنهای محدود شده و محدود نشده به ترتیب به عنوان کششهای نهایی بتون محدود شده و محدود نشده ، بکار گرفته می‌شود.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده :………………………………………………………………………………….. 1
2. برنامه آزمایشی……………………………………………………………………… 6
3. عملکرد تنش – کرنش (کشش) محوری :………………………………………… 8
تأثیر شکل و ابعاد بر عملکرد ستونهای بتونی محدود شده به ورقه FRP : ا……….17
استفاده از ماده انبساطی (EA) برای تولید نیروی کشانی اولیه در روکش FRP برای تقویت افقی ستونهای RC :ا……………………………………………………………………………………………. 31
2. مواد……………………………………………………………………………………… 34
تأثیرات پوشش FRP بر عملکرد پیوند – شیب تیر تقویتی ……………………………: 43
استفاده از پلاستیکهای تقویت شده فیبر برای مستحکم سازی بتن پل تیر T :‌ ا…..57

 

عملکرد تنش – کرنش (کشش) محوری :
کششهای محوری و افقی نمونه‌های ستون به وسیله اندازه‌گیری تغییر شکل نمونه‌ها به وسیله LVDT بدست آمد. در شکل 2 ، عملکردهای تنش – کرنش (کشش) محور بی دو نمونه از اولین مجموعه نمونه‌ها نشان داده می‌شود این نمونه‌ها با نوارهای S شکننده به دو اندازه فاصله‌گذاری مجزا محدود می‌شود.
شکل 2 : تنش – کرنش طبیعی شده دو نمونه محدود شده از مجموعه B مستحکم شده با نوار S
مورهای عمودی به نشان دادن افزایش فراهم شده به لحاظ استحکام می‌پردازد که به وسیله نرمال سازی تنش اندازه‌گیری شده برای مستحکم کردن بتن ساده بدست می‌آید. می‌توان این امر را مشاهده کرد که مقدار نسبت حجمی محدودیت بر استحکام بتن و نرمش (انعطاف پذیری) آن تأثیر می‌گذارد. با این وجود به دلیل استحکام کم این نمونه‌ها (در مقایسه با نتایج دیگر) افزایش در استحکام به اندازه تقویت انعطاف‌پذیری زیاد نیست. با توجه به ظهور کششهای افقی ، این امر مشخص است که نمونه محدود شده‌تر با اتساع (انبساط) کمتر مواجه می‌شود.
مشابها ، عملکرد تنش – کرنش نمونه‌های مجموعه که به یکی از سه موضوعات محدود کننده بکار گرفته شده محدود شده است در شکل 3 کشیده می‌شود. با مقایسه عملکرد نمونه‌های محدود شده به نوارهای شکننده ، نوار انعطاف‌پذیری و CFRP ، این نتیجه می‌تواند حاصل شود که :
1. برای یک ماده محدود کننده خاص ، هم استحکام و هم نرمش (انعطاف‌پذیری) بتن محدود شده با افزایش اندازه محدودیت افزایش پیدا می‌کند.
2. برای یک الگوی محدودیت مشابه ، انعطاف پذیری بتن محدود شده برای نمونه‌هایی که دارای بتن مستحکم‌تر هستند ، کمتر می‌باشد.
3. اگرچه کل سه ماده محدومد کننده دارای سختی الاستیک مشابه هستند وهر دو نوار فلزی دارای مقادر استحکام مشابه می‌باشند ، اما شکل عملکرد تنش – کشش مجموعه‌های سه گانه نمونه کاملا متفاوت است. بعنوان یک حقیقت ، نرمش (انعطاف‌پذیری) مواد محدود کننده به برجسته کردن منحنی تنش – کشش بتن محدود شده پردخته است. همانطور که در شکلها می‌ٱوان مشاهده کرد ، برای یک ماده محدود کننده ویژه ، یک شکل مشابه از منحنی تنش – کرنش را می‌توان برای سطوح مختلف محدودیت مشاهده کرد.
4. برای سطح ثابتی از محددیت همراه با چندین ماده محدود کننده ، هرچه نرمش (انعطاف‌پذیری) مواد محدود کننده بالاتر باشد ، انعطاف‌پذیری فشردگی بتن محدود شده بیشتر می‌شود.
شکل 3 : تنش – کرنش محوری نمونه های محدود شده به مواد مختلف برای نمونه‌های بتنی (a) مجموعه و (b) مجموعه
همچنین از این شکلها می‌توان مشاهده کرد که با استفاده از یک ماده محدود کننده نرمشی یک عملکرد فشردگی انعطاف‌پذیرتر برای بتن را می‌ٱوان بدست آورد. این امر به معنای کشش نهایی وسیعی ، عملکرد حداکثر اولیه بهتر و سفتی بیشتر و توانایی جذب انرژی می‌باشد. این امر باید ذکر شد که این منحنی‌ها به نمونه‌های درخشانی مربوط می‌شوند که به لحاظ سنتی نمی‌تومانند به طور موثری محدود شوند و نتایج بدست آمده برای نمونه‌های استوانه‌ای به نشان دادن انعطاف‌پذیری بیشتر می‌پردازد ، برای نمونه‌های استوانه‌ای ، این امر مشاهده شد که نوار نرمش قادر به فراهم کردن یک عملکرد بسیار انعطاف‌پذیر (نرم) حتی برای بتونهای استحکام بالا ، می‌باشد.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان