انتخاب صفحه

مقدمه
همگام با رشد و گسترش جوامع بشری، افزایش روز افزون جمعیت و تعداد وسایل نقلیه و توسعه ارتباطات، روز به روز بر پیچیدگی سیستمهای حمل و نقل و مشکلات ناشی از آن ها افزوده می شود، مشکلاتی که هزینه های سنگینی را هم بر سیستم و هم بر استفاده کننده تحمیل میکند و در صورت عدم مقابله با آن، بر سایر ابعاد جامعه نیز تأثیر منفی خواهد داشت.
سامانه های حمل و نقل امروزی از چندین گونه و روش مختلف هستند که در نوع وسیله ی مورد استفاده و مسیر ها (تسهیلات) با هم متفاوت اند. بسته به ویژگی های منطفه ی مورد استفاده و نوع وسایل یا کالاهایی که باید حمل شوند، هر کدام از این روشها اهمیت و مزایای ویژهی خود را دارد. در این بین، راه آهن که در سامانه های زمینی تعریف می گردد، مزایای غیر قابل انکاری را در بسیاری موارد دارد.
مزایای منحصر به فرد راه آهن؛ مانند قابلیت حمل انبوه، مصرف انرژی پایین و سازگاری با محیط زیست و ایمنی بالا، در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب کشورمان سبب گردیده است که توسعه ی سیستم حمل و نقل ریلی همواره از اولویت های اساسی در نظام برنامه ریزی توسعه ی کشور باشد، چنان که در برنامهی سوم توسعه بر توسعه ی حمل و نقل ریلی اتکا شده است.
بنابراین، با توجه به مزیتهای که حمل ریلی در بخش مسافر و بار دارد و موقعیت ویژه ی ایران که در مسیر دالانهای ترانزیتی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی ست، توجه بیشتر به این بخش، سبب افزایش سهم آن در ترانزیت کالا و حمل مسافر و صرفهجویی در هزینه های حمل می گردد. همچنین، با تاکید بر توسعه ی حمل و نقل ریلی و فراهم ساختن زیرساختها و تسهیلات مناسب و پیشرفته در این بخش، امکان قرارگیری مسیرهایی که شامل ایران و شبکه ی ترابری آن می شوند در سامانه های ترابری بین المللی بیشتر می گردد و از این راه درآمد ارزی شایستهای نصیب کشور می شود.
برای توسعه ی شبکه ی ریلی موجود کشور باید هم به فراهم آوردن زیرساختها و تسهیلات لازم پرداخت و هم ارزیابیهای به موقع از شبکه ی ریلی کشور انجام داد تا از هر دو راه بتوان بر توان و کارایی شبکه ی ریلی کشور افزود.

فهرست عنوان ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات

پیشگفتار
این فصل در بر گیرنده کلیاتی در رابطه با مساله مورد مطالعه، هدف از انجام تحقیق، ضرورت آن و روش مورد استفاده در تحقیق می باشد، و در ادامه با توجه به ارایه مفهوم بهره وری در سیستم حمل و نقل ریلی، کلیاتی نیز در زمینه این روش از سیستم حمل و نقل در این فصل گنجانده شده است.

1-2- تعریف مساله
حمل و نقل به طور عام و حمل و نقل ریلی به طور ویژه از ارکان اساسی توسعه هر کشور به شمار میرود. در سال های اخیر و با افزایش توجه به مفهوم توسعه پایدار و توجه هرچه بیشتر به محیط زیست، گسترش و توسعه حمل و نقل ریلی، به عنوان یک سیستم حمل و نقل سازگار با محیط زیست هر روز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. اولین قدم در ارایه راهکار های اجرایی به منظور توسعه سیستم حمل و نقل ریلی، بررسی و ارزیابی سیستم موجود می باشد و مطالعات در این راستا زمینه ساز مطالعاتی وسیع تر به منظور توسعه این سیستم به شمار می رود.
در این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی سیستم حمل و نقل و ترابری ریلی موجود، در کنار بررسی جایگاه سیستم ریلی کشور در میان سایر کشورها و شناسایی مشکلات و کاستیهای حال حاضر، بررسی و مقایسه نواحی این سیستم در داخل کشور و در نقاط ارتباطی آن با خارج کشور در قالب مسیر پیوسته ریلی و یا بنادر، انجام شده است.

1-3- هدف از انجام تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، ارایه چگونگی و جایگاه حمل و نقل ریلی کشور در محدوده ها و چارچوب های متفاوت می باشد که با توجه به اهمیت شناخت یک سیستم برای انجام مطالعات در زمینه های اجرایی، در تمام موارد اعم از برنامه های مدیریتی، در قالب استفاده از شرایط موجود و افزایش بهره وری یا مطالعات توسعه، گسترش و… برای استفاده ای کارآمد از این سیستم غیرقابل اجتناب می باشد.

1-4- ضرورت انجام تحقیق
با توجه به قرارگیری کشور ایران در رده کشور های در حال توسعه، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از حساسیت ویژ های بر خوردار میباشد و از آنجایی که سرمایه گذاری در زیرساخت ها ی راه آهن، بسیار هزینه بر میباشد،بدون توجه به منافع اجتماعی و بلند مدت آن قابل توجیه نمیباشد. این امر، استفاده از سرمایه گذاری به عمل آمده رابیشتر آشکار میسازد. داشتن آگاهی از شرایط موجود و بررسی چگونگی این سیستم، اولین گام در این مسیر به شمار می آید.

پژوهش………………………………………………………………………………………………………3

-1- پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………….4
1-2- تعریف مساله…………………………………………………………………………………………..4
1-3- هدف از انجام تحقیق …………………………………………………………………………………4
1-4- ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………….4
1-5- روش کار و تحقیق ……………………………………………………………………………………..5
1-6- سیستم حمل و نقل ریلی…………………………………………………………………………….5
1-6-1-معرفی اجمال ی راه آهن ایران …………………………………………………………………….5
1-6-2-مقای سه ارزش افزوده حمل و نقل ریلی با سایر روشهای حمل و نقل……………………….6
1-6-3-مزایای حمل و نقل ریلی…………………………………………………………………………….6
1-6-4-سهم حمل و نقل ریلی ……………………………………………………………………….8

فلوچارت گامهای اساسی در این تحقیق

فلوچارت گامهای اساسی در این تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع

– پیشگفتار
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق؛ تحت عنوان ارایه مفهوم بهره وری در سیستم ریلی کشور، در آغاز سعی شده است با بیان تعاریف موجود و شرح اجزای آنها، تصویر درستی از این مفهوم ارایه شود. در مرحله بعد با ذکر سطوح بهره وری و عوامل موثر بر آن، به روشهای به کارگیری شاخص های بهره وری پرداخته شده است و در مرحله نهایی به کاربرد شاخص ها ی بهره وری، انواع آن، مزایا و محدودیتهای استفاده از این شاخص ها پرداخته شده است.

2-2- تعریفهای بهره وری
نخستین بار لغت “بهره وری” در مقالهای توسط فردی به نام “کوئیزنی”1 در سال 1766 میلادی عنوان شد. بعد از یک قرن، یعنی در سال 1883، فردی به نام ” لیتر”2 بهره وری را به معنای “قدرت و توانایی تولید کردن” تعریف کرد که در این تعریف، بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند عبارت بهره وری در ادبیات اقتصادی معنی های گوناگون دارد، زیرا با وجود کاربرد وسیع آن شاید هنوز بسیاری از کسانی که در حرکت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. همانطور که بیان شد، واژه بهره وری در لغت به معنای “قدرت تولید، بارآور و مولد بودن” است. ساده ترین تعریف از بهره وری را “نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید” می دانند.
بهره وری تعریفهای متفاوتی دارد که با وجود اختلافاتی در بیان آن ها، به طور کلی همگی از مفهوم یکسانی برخوردارند. به برخی از این تعاریف که از متون مختلف مرتبط با این موضوع گردآوری شده است، اشاره میگردد:
– در فرهنگ آکسفورد، بهره وری چنین تعریف شده است: “بهره وری؛ عبارت است از بازدهی و کارایی در تولید صنعتی که توسط برخی از روابط بین ستاند ه ها و داده ها اندازه گیری می شود.”
– دایر ه المعارف بریتانیکا بهره وری را چنین تعریف می کند: “بهره وری در اقتصاد عبارت است از نسبت آنچه تولید می شود به آنچه برای تولید مورد نیاز باشد. ”
– در فرهنگ علوم اقتصادی و بازرگانی، بهره وری چنین بیان شده است: “بهره وری؛ عبارت است از میزان نسبی کارایی که در آن منابع تولیدی یعنی کار، سرمایه و زمین به کار رفته اند.”

2-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………………………….11
2-2- تعریف های بهره وری …………………………………………………………………………………11
2-3- مولفه های بهرهوری ………………………………………………………………………………..12
2-3-1- کارایی …………………………………………………………………………………………….13
2-3-2- اثربخشی…………………………………………………………………………………………14
2-3-3- ارتباط بین اثربخشی و کارایی………………………………………………………………….15
2-4- ضرورت اندازه گیری بهره وری ……………………………………………………………………15
2- 5-روش های اندازه گیری بهره وری ……………………………………………………………….15

روش های گوناگونی در اندازه گیری بهره وری وجود دارد، ولی ایده اصلی در  اندازه گیری بهره وری مقایسه خروجی ها با ورودی ها است. این روش ها را می توان به روش های پارامتریک و غیرپارامتریک تقسیم نمود [25]:

  • روش های پارامتریک: از جمله روش های کمی هستند که به تخمین های آماری نیاز دارند و در آنها تابع تولید یا تابع هزینه تخمین زده می شود. انتخاب این  روشها، به کیفیت اطلاعات، قابلیت دسترسی به اطلاعات و داشتن فرضیاتی نظیر خطی بودن تابع، بستگی دارد. به طور معمول، به علت دست یابی آسان تر به اطلاعات هزینه ای، تخمین تابع هزینه ترجیح داده می شود.
  • روش های غیرپارامتریک: این روش ها نیز کمی هستند که به محاسبه نسبت های ساده ای نظیر درآمدهای ایجادشده تقسیم بر  هزینههای صرف شده، میزان کمی خروجی ها تقسیم بر هزینه های صرف شده و درآمدهای  بهدست آمده تقسیم بر میزان  ورودیها، می پردازند و نیازی به تخمین تابع تولید یا تابع هزینه نمی باشد. در این  روشها، انتخاب شاخص به نوع اطلاعات و فرضیات مورد نیاز تحلیل گر بستگی دارد.

2-6- سطوح بهره وری……………………………………………………………………………………16
2-7-1- بهره وری فردی …………………………………………………………………………………16
2-6-2-بهره وری در خانه………………………………………………………………………………..16
2-6-3- بهرهوری در موسسه(شرکت)………………………………………………………………..17
2-6-4- بهره وری در صنعت …………………………………………………………………………….18
2-6-5- بهره وری ملی ………………………………………………………………………………….18
2-6-6- بهره وری بین المللی……………………………………………………………………………19

امروزه کشورها نسبت به گذشته بیشتر با هم ارتباط دارند وسیستم های پولی، انتقال کالاها و خدمات و تکنولوژی، کشورها را به هم متصل کرده است. به علت این رقابت شدید در بین کشورها برای فروش کالاها و خدمات، نیاز بیشتری بر افزایش بهره وری و کیفیت و کاهش هزینه های تولیدی احساس می شود. ممکن است سطح  بهرهوری یک کشور نسبت به کشور دیگری پایین باشد، اما اگر با نرخ بالاتری نسبت به آن کشور رشد کند، در آینده نه چندان دور هم سان آن کشور شده و چه بسا از آن پیشی خواهد گرفت. از طرفی ممکن است بهره وری یک کشور در سال گذشته بهبود نیافته باشد، اما اگر وضع رقبای آن کشور چندان تعریفی نداشته باشد، در این صورت محصولات شرکت کماکان قابل رقابت خواهد بود. البته برای حفظ این امتیاز  گامهایی جهت افزایش بهره وری باید داشت. همچنین، پی بردن به اینکه چرا دیگران دارای سطح و نرخ رشد بالاتری هستند برای دست یابی به ابزار و روش هایی جهت بهبود بهره وری موثر خواهد بود. پس، بررسی بهره وری در سطح بین الملل و بین شرکت های مختلف به کشورها و موسسات کمکمی کند تا از تجارب دیگران استفاده گردد و به بهبود بهره وری پرداخته شود.

اندازه گیری بهره وری در سطح بین المللی شاخص هایی را مطرح  میکند که چگونگی بهره وری کشورها را نشانمی دهد. معمولاً این شاخص ها کلی و کلان و در عین حال حساس بوده و می تواند تبعات سیاسی مختلفی در پی داشته باشد. کشورها معمولاً درصدد ارتقا سطح بهره وری بین المللی خود هستند. شاخص هایی مانند تولید ناخالص ملی یا سرانه تولید ناخالص ملی در این دسته قرار می گیرند. بر اساس این شاخص ها، کشورها به  دستههای مختلف و از جمله توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می شود.
2-7- عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………..20
2-7-1- عوامل درونی ……………………………………………………………………………………21
2-8- 2-عوامل بیرونی…………………………………………………………………………………….24
2-9- به کارگیری بهره وری ………………………………………………………………………………27
2-9-1- روش اقتصاددانان ………………………………………………………………………………..27
2-9-2- روش مدیران………………………………………………………………………………………28
2-9-3- روش مهندسان صنایع …………………………………………………………………………..28
2-10- شاخص های بهره وری …………………………………………………………………………28
2-10-1- شاخص بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………….29
2-10-2- شاخص بهره وری سرمایه…………………………………………………………………..29
2-10-3- شاخص کل بهرهوری سرمایه و نیرو ی کار ………………………………………………..30
2-11- شاخص بهره وری در سطح بین المللی……………………………………………………….30
2-11-1- تعیین قلمرو……………………………………………………………………………………..30

2-10-2- تعیین شاخص ………………………………………………………………………………….31
2-10-3- تبدیل به ارزهای معتبر بین المللی …………………………………………………………..31
2-10-4- تعیین مقایسه روند بهره وری یا اندازه بهره وری……………………………………………31
2-12- مشکلات تعیین بهره وری………………………………………………………………………..32
2-13- کاربرد شاخص ها ی بهره وری …………………………………………………………………32
2-14- انواع شاخص های اندازه گیری بهره وری …………………………………………………….32
2-15- بهره وری در سازمان های خدماتی ……………………………………………………………34
2-16- تعیین شاخص های مهم بهره وری در حمل و نقل ………………………………………….34
2-17- برخی نکات درباره استفاده از شاخص ها ی بهره وری………………………………………35
2-18- مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص ها ی بهره وری …………………………………..36

فلوچارت مراحل تعیین وزن شاخصها

فلوچارت مراحل تعیین وزن شاخصها

فصل سوم: مبانی تئوری

پیشگفتار
با توجه به موضوع تحقیق که به بررسی و ارزیابی سیستم ریلی کشور اختصاص دارد، در این فصل مباحث کلی در رابطه با مقوله تصمیم گیری آورده شده است، به گونه ای که با ارایه تاریخچه و تعاریف موجود در این زمینه و نگرش های تصمیم گیری، به تاریخچه و کاربرد تحقیق در عملیات در مقوله تصمیم گیری پرداخته شده و در پایان بخش، شرایط حاکم بر تصمیم گیری و روش تصمیم گیری چند معیاره آورده شده است.
3-2- رویکرد تصمیم گیری
از آن زمان که حیات انسان آغاز شد تاکنون، انسان همواره با مقوله تصمیم گیری روبه رو بوده است. در آغاز، بیشتر تصمیم ها ساده، محدود و فردی بود، اما، همگام با گذر زمان، زندگی انسان ابعاد تازه تری به خود گرفته، معنا و مفهومی دیگری یافته و به عبارتی پویا تر و پیچیده تر شده است و همین امر باعث می شود که ماهیت و شیوه های تصمیم گیری نیز تغییر کند.
اما از دیدگاه سازمان و مدیریت، تصمیم گیری جزء یکی از مهمترین وظایف مدیران برشمرده شده است. تا آنجا که برخی از نویسندگان سازمان را “شبکه تصمیم”2 و مدیریت را “عمل تصمیم گیری” دانسته اند و از تصمیمگیری به عنوان “مغز و سیستم اعصاب سازمان” تعبیر شده است. هربرت سایمون3؛ محققی که در رابطه با تصمیم گیری مطالعات زیادی انجام داده است، معتقد است که مدیریت و تصمیم گیری دو واژه هم معنی و مترادف می باشند. واقعیت این است که تصمیمات اتخاذشده در هر سازمان، بیانکننده ارزشها و دیدگاه های مدیران (تصمیم گیران) سازمان میباشد. در واقع تصمیمگیری جوهره مدیریت است و آیینه تمامنمای تواناییها و قابلیتهای مدیر است. از سوی دیگر ریشه یابی دلایل موفقیت و عدم موفقیت سازمان ها به تصمیمات اتخاذشده در سازمان منتهی می شود. بدین نحو که تصمیمات به موقع و متناسب با شرایط داخل و خارج سازمان باعث موفقیت و تداوم حیات سازمان، و برعکس؛ تصمیمات اشتباه باعث هدر رفتن منابع و امکانات، عدم موفقیت سازمان و در بدترین حالت باعث نابودی سازمان می شوند. از این روست که نیومن4، کیفیت مدیر را تابع کیفیت تصمیم گیری می داند و مدعی است که تصمیمگیری به تنهایی، مهمترین وظیفه مدیر است،

3-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………………………..39
3-2- رویکرد تصمیم گیری……………………………………………………………………………….39
3-3- نگرش ها ی تصمیم گیری …………………………………………………………………………41
3-3-1- نگرش علمی ……………………………………………………………………………………41
3-3-2- نگرش سیستمی……………………………………………………………………………….42
3-3-3- نگرش عام………………………………………………………………………………………42
3-4- تاریخچه کاربرد تحقیق در عملیات در تصمیم گیری……………………………………………42
3-5- کاربرد تحقیق در عملیات در تئور ی تغییرات……………………………………………………43
3-6- شرایط حاکم بر تصمیم گیری …………………………………………………………………..45
3-7- تصم یمگیری در شرایط اطمینان کامل…………………………………………………………46
3-7-1- مدل های مختلف تصمیم گیری چندمعیاره…………………………………………………46
3-7-2- مدل ها و فنون غیر از MCDM……..ا………………………………………………………..50
3-8- بحث در مورد انتخاب مدل……………………………………………………………………….50
3-9- ارزیابی و بررس ی مدل های چند شاخصه ………………………………………………….51
3-10- مدل جبرانی …………………………………………………………………………………….52
3-11- زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی……………………………………………………………..53
3-12- روش های تعیین وزن ………………………………………………………………………….58
3-12-1- روش آنتروپ ی شانون………………………………………………………………………58

نقشه خطوط موجود، در دست احداث و در دست مطالعه

نقشه خطوط موجود، در دست احداث و در دست مطالعه

فصل چهارم: بررسی سیستم ریلی کشور

پیشگفتار
به منظور شناخت یک سیستم باید جدا از شرایط شکلگیری و جایگاه آن در مجموعه مادر، اجزای تشکیل دهنده آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، این فصل به بررسی نقش حمل و نقل و اهمیت سیستم ریلی در در میان سایر کشورها و اجزای تشکیل دهنده سیستم حمل و نقل ریلی کشور اختصاص یافته است. در این راستا ابتدا به بررسی جایگاه حمل و نقل در رشد و توسعه اقتصادی، تاریخچه و اهمیت آن و در مرحله بعد، امکانات فعلی راه آهن کشور؛ شامل شبکه، ناوگان باری و مسافری، سیستمهای علائم و ارتباطی شبکه و وضعیت محورهای پنج گانه راه آهن، وضعیت ایستگاهها، طرحهای توسعه سیستم ریلی کشور پرداخته شده است و بخش انتهایی به بررسی شاخص های موجود در این زمینه اختصاص یافته است.
4-2- جایگاه حمل و نقل در رشد و توسعه اقتصادی
صنعت حمل و نقل به عنوان یک لازمه رشد اقتصادی، شامل آن بخش از فعالیت هایی است که با استفاده از راه های زمینی (سیستم حمل و نقل ریلی، جادهای و خط لوله)، دریایی و هوایی و یا با به کارگیری ابزار مختلف، انسان و کالای مورد نیاز را جابه جا می کند. در نظریههای رشد اقتصادی، شبکههای ارتباطی به عنوان عوامل نزدیککننده مراکز عرضه و تقاضای کالاها و خدمات، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
بخشهای ارتباطی از جمله حمل و نقل، برای یک اقتصاد به مثابه رگهای حیاتی هستند که جریان فعالیت های اقتصادی را تداوم می بخشند. راه آهن برای کشور، با صرفه ترین وسیله حمل و نقل کالا در مسافت های طولانی و حمل ریلی از مطمئن ترین شیوه های حمل مسافر میباشد. به واسطه پهناور بودن کشور و پراکندگی مراکز جمعیت و کوهستانی بودن بسیاری از نواحی، سرمایه گذاری در راه آهن نیازمند حجم وسیع سرمایه است. اما، بازدهی آن در مدت زمانی طولانی امکانپذیر است. به همین دلیل افزایش خدمات حمل بار و مسافر با راهآهن در گرو توسعه ظرفیتهای آن و تعیین تعرفه مناسب می باشد. انرژی و ارتباط حمل و نقلی از عوامل کلیدی توسعه می باشند. انرژی و حمل و نقل دو نیاز تفکیک ناپذیر برای حیات جامعه و شکوفایی اقتصاد هستند. اهمیت و نقش نهادها و فن آوری و انتشار و توزیع عادلانه آمار و اطلاعات در موفقیت برنامه های اقتصادی توسع های کشورهای پیشرفته، واقعیتی غیر قابل انکار است. آمار و اطلاعات و به کارگیری آنها در برنامهریزی ها و سیاستگذاریها، یکی از عوامل مم در توسعه کشورها به شمار می رود. در واقع، تدوین هیچ سیاست و تدبیر و ارزیابی موثر نتایج بهکارگیری آن بدون داشتن آمار و اطلاعات مربوطه چندان ممکن نیست.

4-1- پیشگفتار ……………………………………………………………………………………62
4-2- جایگاه حمل و نقل در رشد و توسعه اقتصادی ……………………………………………62
4-3- تاریخچه حمل و نقل …………………………………………………………………………63
4-4- اهمیت حمل و نقل ………………………………………………………………………….63
4-5- انتخاب بین سیستمهای حمل و نقلی و مزایای هر یک …………………………………64
4-6- اهمیت حمل و نقل ریلی……………………………………………………………………66
4-7- وضعیت شبکه ……………………………………………………………………………….66
4-7-1- محورها ی پنج گانه راه آهن…………………………………………………………….66
4-7-2- سیستم علائم الکتریکی و ارتباطی شبکه ………………………………………….69
4-7-3- طرحهای توسعه شبکه ………………………………………………………………..69
4-8- وضعیت لکوموتیوها ………………………………………………………………………..71
4-9- ناوگان باری و مسافری …………………………………………………………………..72

مدلهای تصمیمگیری در MADM

مدلهای تصمیمگیری در MADM

4-10- ترافیک بار………………………………………………………………………………..73
4-11- ترافیک مسافر……………………………………………………………………………73
4-12- فعالیت های عملیاتی مرتبط با حمل کالا در راه آهن ایران …………………………73
4-13- تعیین شاخص ها………………………………………………………………………..75
4-13-1- شاخص های عملیاتی………………………………………………………………76
4-13-2- شاخص های مالی………………………………………………………………….76
4-13-3- شاخصهای ارزیاب ی کیفیت خدمات ارایه شده …………………………………76
4-13-4- گروهی از شاخص های ارزیابی راهآهن …………………………………………77
4-14- بررس ی وضعیت شاخص های اصلی بخش سیستم ریل ی کشور ……………80
4-15- شاخصهای بهرهوری …………………………………………………………………82
4-15-1- شاخصهای بهرهوری خط …………………………………………………………82
4-15-2- شاخص های بهره وری واگن …………………………………………………….82
4-15-3- شاخص های بهره وری خط ………………………………………………………83
4-16- شاخصهای مقایس های ب یناللملی ……………………………………………..83
4-17- نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای زیربخش ریلی …………………………..85
4-17-1- نقاط قوت ………………………………………………………………………….85
4-17-2- نقاط ضعف ………………………………………………………………………..85
4-17-3- فرصتها…………………………………………………………………………….86
4-17-4- تهدیدها …………………………………………………………………………..87
4-18- تعیین عوامل موثر بر بهره وری حمل و نقل ریلی در قالب تعیین ورودی ها و خروجی ها………88

مقایسه شاخصهای بهرهبرداری ایران با برخی از کشورهای عضو UI

مقایسه شاخصهای بهرهبرداری ایران با برخی از کشورهای عضو UI

فصل پنجم: متدولوژی

– پیشگفتار
در این فصل به ارایه روش تحقیق پرداخته شده است، به گونه ای که بر اساس مفاهیم بیان شده در فصل سوم و روش انتخاب شده که مبتنی بر نمره گذاری و امتیازدهی است، گام های مورد نیاز در راستای ارزیابی سیستم ریلی کشور آورده شده است. در نمودار نشان داده شده در شکل5-1، گام های مذکور به ترتیب اولویت نشان داده شده است. در بخش های این فصل، گام های ذکرشده شرح داده می شوند.
5-2- ابزارهای مورد نیاز
در این پژوهش که در قالب تحقیقات کتابخانه ای می گنجد، با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده از مراکز مربوطه نظیر راه آهن جمهوری اسلامی و اتحادیه UIC1، و پیاده کردن چارچوب بیانشده برای وزندهی و تصمیم گیری در نرمافزار EXCEL به آنالیز و ارزیابی اطلاعات گرد آوری شده در بخش های مربوطه پرداخته شده است.
5-3- تعیین شاخص های بهره وری در حمل و نقل ریلی
فعالیت های حمل و نقل عموماً به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول؛ تهیه ساختارهای حمل و نقل می باشد که نیاز به حجم سرمایه گذاری بالایی دارد و اکثراً در طرح های ملی قرار گرفته و دولتها به آن توجه خاص دارند. دسته دوم؛ همان بهره ورداری از زیرساختارها می باشد که در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. هرچند در حمل و نقل ریلی حضور بخش خصوصی نسبت به حمل و نقل جاده ای کمرنگتر می باشد، اما، از آنجا که فعالیتها توسط دو بخش صورت می گیرد، می توان شاخصهای حمل و نقل ریلی را به این دو دسته تقسیم نمود:
” شاخصهای زیربنایی” و “شاخص های بهره ورداری”.
شاخص های دسته اول، به طور معمول، از نگاه مصرف کننده نهایی دور می ماند و توجه چندانی به آن نمیشود. همانطور که در قسمت تعیین ورودی ها و خروجی ها بیان شد، آنچه که عملکرد حمل و نقل را بیان می کند “نفرکیلومتر” و یا “تن کیلومتر” میباشد، ولی واقعیت آن است که برای تولید این خدمت، در گام اول، نیاز به ایجاد و توسعه راه می باشد که بهره وری و سطح عملکردی حمل و نقل را نیز متأثر می نماید. به طور مثال، اگر راه مناسب و کارایی ایجاد شود، میزان بهرهوری به طور قطع از آن تاثیر مثبت خواهد گرفت. گاهی اوقات جهت بررسی وضعیت توسعه و عدم توسعه راهها، از نسبت های خاصی بهره گرفته می شود، که “کیلومتر طول خطوط ریلی به جمیت کشور”، “طول خطوط ریلی به وسعت کشور”، “تعداد واگن ها به جمعیت کشور” و “تعداد واگن به طول خطوط ریلی” از مهمترین آنها به شمار میآیند. این نسبت ها هر چند مفهوم بهرهوری را نمیرسانند، ولی شاخص هایی از توسعه و یا عدم توسعه بخش ریلی می باشند. مهمترین خروجی دسته اول؛ ایجاد و توسعه خطوط ریلی و افزایش تجهیزات مربوط به ناوگان می باشد که عموماً تحت تأثیر دو ورودی مهم “نیروی کار” و “سرمایه” می باشد.

5-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………90
5-2- ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………………….90
5-3- تعیین شاخص های بهره وری در حمل و نقل ریلی …………………………..90
5- 3-گردآوری اطلاعات لازم……………………………………………………………92
5-4- فرآیند تصمبم گیری……………………………………………………………….93
5-4-1- تشکیل ماتریس تصمیم گیری ………………………………………………..93
5-4-2-تعیین وزن شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی………………………….93
5-4-3- استفاده از روش SAW به منظور رتبه بندی گزینه ها ……………………..95

7

فصل ششم: ارزیابی سیستم حمل و نقل ریلی کشور

6-1- پیشگفتار …………………………………………………………………………97
6-2- بررسی جایگاه سیستم ریل ی کشور……………………………………….97
6-2-1- رتبه بندی سیستم ریل ی کشورهای منتخب عضوUIC..ا……………….97
6-2-2- مقایسه سیستم حمل و نقل ریلی کشور در قالب نمودار……………..111
6-3- بررسی و ارزیابی بخشها ی سیستم ریل ی کشور ……………………117
6-3-1 – کلیات ……………………………………………………………………….117
6-3-2- ارزیابی سیستم ریلی کشور به تفکیک نواحی ……………………….117
6-3-3- ارزیابی سیستم ریلی کشور به تفکیک نقاط ورودی و خروجی……..121

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

نمودار عوامل موثر بر بهرهوری

نمودار عوامل موثر بر بهره وری

فصل هفتم: نتیجه گیری

7-1- نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………127
7-2- پیشنهادات …………………………………………………………………….128

فهرست منابع ………………………………………………………………………130

Abstract:
Productivity has attracted the attention of scholars and crafts for years. In two recent centuries, so many books and articles(papers) have been written about the importance of productivity measurement ther are different methods and criteria for its assessment. Which can be used in different international, industrial and organizational levels.
Transportation plays an important role in the great levels of economy. Clearly, Productivity measurement is too important in this sector and is too influent to other sectores.And the growth and economic development in countries is not possible without development of transportation industry and take a speciall view on it. Recognition of input and output resources of organization is necessary for determining of productivity criteria and its measurement.
First we describe general concepts and methods of productivity in relation to the transportation industry. Then the ,main input and output factors of transportation industry will be determined and in continue we introduce some criteria for productivity measurement in rail way transportation level. It was attempted to compare selected countries from structures and substructures by determined criteria because of existence of multiple factors in deciding of measurement. We use HAW and ANTROPY methods for determining weight of each criteriaمقطع : کارشناسی ارشد

25000تومان

فایل word

35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید