انتخاب صفحه

مقدمه
امروزه با رشد روزافزون صنعت حمل و نقل کانتینری در جهان و معرفی کشتیهای غول پیکر کانتینربر در این عرصه و نیز واقع شدن کشور عزیزمان ایران در موقعیتی استراتژیک مـابین سـه قـاره آسـیا، اروپـا وآفریقا، تجهیز هر چه بهتر بنادر کشور برای بهرهگیری از این فرصت طلایی، ضـروری بـه نظـر مـیرسـد . از سوی دیگر بایستی به این نکته ظریف نیز توجه کرد که، تنها دارا بـودن بنـادری مجهـز بـرای جـذب ایـنترافیک کافی نخواهد بود بلکه این امر مهم شرط لازم بوده و توجه به مسائلی همچون پسکرانههای بنادر ونحوه ارتباط آنها با بنادر (خطوط ارتباطی )، نزدیکی به بازار مصرف یا تولید، رقابتی کردن فعالیتهای بندریو کاهش سطح تعرفهها، تسهیل روندهای گمرکی و حذف مقررات دست و پاگیر و بالاخره تلاش در جذب و حفظ هر چه بهتر مشتریان و استفاده از تمامی فرصتهای موجود نیز از اهمیت زیادی برخوردار اسـت . لـذادر این مجموعه با توجه به گستردگی موضوع مورد تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر اشاره بـه مـشکلاتملموس موجود در روندهای فعلی اداری و اسنادی و ارائه راهحلهـایی بـرای آنهـا بـا بهـرهگیـری از نظـراتخبرگان و نیز انجام مطالعه تطبیقی موردی، تمرکز بیشتر بر بعد فنی قضیه و علی الخصوص توانمندیهـا وکمبودهای بندر رجایی به عنوان مهمترین بندر کانتینری کشور در سرویسدهی به کشتیهـای کـانتینریبشود، چون که سرویسدهی مناسب به کشتیهای ورود ی و بدون اتلاف زمان میتوانـد تـا حـد ز یـادی درحفظ آنها برای سالها ی آت ی و همچنین جذب مشتریان د یگر م وثر باشد . از این رو با استخراج کلیه اطلاعات مربوط به کشتیهای حامل کانتینر وارده به بندر طی سـال ۱۳۸۳، اعـم از تـاریخ و سـاعت ورود بـه بنـدر،پهلوگیری به اسکله، جدا شدن از اسکله و ترک بندر، پس از کنترل فرضیات تئوری صف و حصول اطمیناناز قابل استفاده بودن این نظریه برای مدل کردن روند فعلی سرویسدهی به کـ شتیهـای وا رده (مـشتریان ) توسط اسکله ها (سرورها)، مدلی از نحوه سرویسدهی فعلی به کشتیهای وارده بـه بنـدر سـاخته شـد و درنهایت با اجرای مدل برای سال طرح (١٣٩۴) وضعیتهای مختلف و متفاوتی تعریف شدند و نتـایج جـالبینیز حاصل گردید.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………18

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول تعریف مسئله

بیان مسئله مورد نظر تحقیق
با توجه به موقعیت کشور عزیزمان ایران در منطقه از لحاظ قرارگیری در مسیرهای با اهمیت جابجـاییکالا و نیز حجم روزافزون کانتینر سرازیر شده بسوی پایانه کانتینر بندر شهید رجـایی بعنـوان بنـدر اصـلیمبادلات کانتینر در ایران و رشد سریع این صنعت در منطقه و جهان، رفته رفته این بندر بـا تـراکم شـدیدکانتینر مواجه شده که این امر باعث عملکرد بندر در حالت ظرفیـت شـده اسـت. ایـن مـسئله بطـور قطـعمشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. چون در این وضعیت امکان ارائه سرویس مناسب به مـشتریانوارده به بندر وجود نخواهد داشت و کاهش کارایی بندر اجتنابناپذیر خواهد بود. لذا هـدف کلـی از انجـاماین مطالعه در گام نخست شناسایی این مشکلات و کمبودها است که البته خود قابل تقسیم بـه دو دسـتهعملیاتی و ستادی هستند. در گام بعدی تلاش شده تا با ارائه گزینههای مختلف، مشکلات پیشروی آتی ازمیان برداشته شوند. در این راستا، نکته قابل توجه ضرورت تقسیم فعالیتهای پایانـه هـای کـانتینری بـه دوبخش کشتی به اسکله و اسکله به محوطه کانتینری۶ است، چون در این صورت امکان شناخت و ارائـه راه -حل دقیق تر وجود خواهد داشت. برای بررسی مشکلات فعلی و آتی بندر رجایی میبایست ایـن زنجیـره بـهطور کامل بررسی میشد، لیکن به علت اهمیت مسئله کمبود اسکلههای کانتینری و به طور کلی سرورهایکانتینری از یک سو و نیز با توجه به نبود آمار موثق در رابطه با بخش دوم یعنی انتقال کانتینرها از اسـکلهبه محوطه کانتینر٧، در این تحقیق تمرکز اصلی بر بخش اول (نحوه سرویس دهی سرورهای بندر به کشتی-های کانتینری ) قرار گرفت. بایستی توجه داشت که رشد ترافیک یک بندر تنهـا بـه وجـود زیرسـاختهـای(امکانات سختافزاری ) مناسب و کـافی در آن بـستگی نـدارد بلکـه ، سـرویسدهـی مناسـب بـه مـشتری(مشتریمداری) نیز که خود نیازمند برنامهریزی (امکانات نرمافزاری ) صحیح میباشد، در راستای این هدف بسیار حائز اهمیت است. در ادامه در جهت پربارتر شدن تحقیق روال فعلی ستادی و عملیاتی بندر نیز موردبررسی قرار گرفته و مشکلات اصلی آن شناسـایی شـدند، کـه در ادامـه در فـصل پـنجم پیـشنهادهایی درخصوص رفع این مشکلات ارائه شده است. در راستای موضوع اصلی تحقیق، پس از بررسیهـای فـراوان بـابهرهگیری از مدل تئوری صف اقدام به ایجاد مدلی برای وضع فعلی سرویسدهی به کشتیهای بندر گردید

تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………….١٩

١- تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..٢٣
١-١- بیان مسئله مورد نظر تحقیق………………………………………………………………………………………………….٢٣
١-٢- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………٢۴
١-٣- مفروضات و اصول………………………………………………………………………………………………………………..٢۵
١-۴- خلاصه فصول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………٢٧

کانتینرهای شرکت فرانسوی [١٣] C

کانتینرهای شرکت فرانسوی [١٣] C

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و کلیات

مقدمه
برای جلوگیری از دوبارهکاری و در عین حال استفاده از نتایج فعالیتها و پروژه هایی کـه تـا بـه حـال بـهانجام رسیده و یا در حال انجام هستند، تحقیقات گـستردهای صـورت پـذیرفت. در ایـن راسـتا سـازمانها ودانشگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که در ادامه به شرح فعالیتها و پروژههایی که در هـر کـدام ازآنها به انجام رسیده یا در حال انجامند، پرداخته خواهد شد. سازمانهایی که در این ارتباط مورد توجه بوده-اند به ترتیب سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، معاونت آموزش، تحقیقـاتو فناوری وزارت راه و ترابری (پژوهشکده حمل و نقل)، شرکت مهندسین مشاور متـرا و نیـز دانـشگاههـایصنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و صنعتی امیرکبیر هستند. این دنشگاهها با توجه به ارائه دورههای مختلف کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه حمل و نقل و نیز فعالیـت بـسیاری از اسـاتید نخبـهمورد توجه قرار گرفته و پروژههای آنها در زمینه حمل و نقل کانتینری، پایانههای کانتینری و حمل و نقـلترکیبی مورد بررسی قرار گرفته اند. ضمنﹰا لازم به ذکر است، که مقولههای حمل و نقل ترکیبی و کانتینری عم ﹰلا تفک یـک ناپـذیر بـوده و ازسوی دیگر پایانه های کانتینری چه از نوع بندری و چه از نوع ترکیبی مشابهتهای فراوانی دارند و نیـز بـاتوجه به وجود نداشتن تحقیقی جامع برای شناسایی کلیه منابع پیرامون موضوعات طرح شده، محقق سعی
کرده است تا عناوین منابع موجود را به گونهای معرفی کند که سایر پژوهشگران در زمینه مورد نظر، نیازیمبرم به بازگشت به ادبیات گذشته این تحقیق احساس نکنند. در ادامه مراجع شناسایی شـده در رابطـه بـاموضوع تحقیق بر اساس موضوعات طبقهبندی شدهاند.

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….٣١
2-2- حمل و نقل ترکیبی و پایانههای کانتینری……………………………………………………………………………………..٣٢
2-3- طرحهای جامع پیشین بنادر بازرگانی کشور………………………………………………………………………………….٣٨
٢-۴-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………۴١
2-4-1- بنادر بازرگانی ایران……………………………………………………………………………………………………………۴١
2-4-2- ترافیک کلی بنادر کشور………………………………………………………………………………………………………۴٢
2-4-3- عملکرد بنادر در ترافیک بینالمللی……………………………………………………………………………………………۴٣
2-4-4- تقسیم ترافیک………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
2-4-5- سهم بنادر از این فعالیتها……………………………………………………………………………………………………۴۵
2-4-5-1- بازرگانی بینالمللی (واردات- صادرات)……………………………………………………………………………………۴۵
2-4-5-2- ترانزیت کالا…………………………………………………………………………………………………………………۴٨
2-4-5-3- فعالیت کابوتاژ………………………………………………………………………………………………………………۴٩
٢-۴-۶- ترافیک کانتینری بنادر کشور از دیدگاه کلان……………………………………………………………………………….۴٩
٢-۴-۶-١- رشد ترافیک کانتینری در بنادر ایران……………………………………………………………………………………..۵٠
٢-۴-۶-٢-کانتینرهای پر و خالی…………………………………………………………………………………………………….۵١
2-4-6-3- تناژ کانتینرها………………………………………………………………………………………………………………۵٢
2-4-6-4- توزیع کانتینرهای ‘٢٠ و’۴٠……………………………………………………………………………………………….۵٣
2-4-7- زمان انتظار و زمان سرویس در بندر رجایی………………………………………………………………………………۵۴
2-4-8- دلایل توقف زیاد برخی از کشتیها در کنار اسکله………………………………………………………………………..55

روش حمل بین حالتها

روش حمل بین حالتها

۶٢-۴-٨-١- عوامل بیرونی…………………………………………………………………………………………………………..۵۶
٢-۴-٨-٢- عوامل درونی……………………………………………………………………………………………………………۵٧
٢-۵- کانتینر در حمل و نقل ترکیبی و تجهیزات پایانههای کانتینری…………………………………………………………..۶٠
2-3-1- کانتینر و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………۶٠
2-3-1-1- جنس، اندازه و کاربرد کانتینر………………………………………………………………………………………….۶٠
2-3-1-2- کانتینر مخصوص حمل کالای متفرقه…………………………………………………………………………………۶٢
2-3-1-3- کانتینر حرارتی…………………………………………………………………………………………………………۶٢
2-3-1-4- کانتینر مخصوص……………………………………………………………………………………………………….۶٢
2-3-2- مزایای استفاده از کانتینر……………………………………………………………………………………………….۶۴
2-3-2-1- کاهش زمان توقف کشتی برای تخلیه و بارگیری کالا…………………………………………………………….۶۴
2-3-2-2- افزایش بازدهی ظرفیتی کشتی……………………………………………………………………………………۶۴
2-3-2-3- امکان بهره برداری بیشتر از امکانات بالقوه بنادر……………………………………………………………………۶۴
2-3-2-4- صرفه جویی در هزینه های بسته بندی کالا……………………………………………………………………….۶۵
2-3-2-5- حفاظت از کالا…………………………………………………………………………………………………………۶۵
2-3-2-6- افزایش ضریب ایمنی برای سالم رساندن کالا به مقصد…………………………………………………………۶۶
2-3-2-7- جلوگیری از سرقت های احتمالی در مسیر حمل و نقل………………………………………………………..۶۶
2-3-2-8- صرفه جویی در پرداخت هزینه بیمه حمل و نقل کالا……………………………………………………………..۶٧
2-3-3- اهم معایب حمل و نقل کانتینری………………………………………………………………………………………۶٨
2-3-3-1- نیاز به سرمایه گذاری سنگین……………………………………………………………………………………..۶٨
2-3-3-2- توازن بین واردات وصادرت…………………………………………………………………………………………..۶٨
2-3-3-3- تناسب بین ابعاد کالا و کانتینر………………………………………………………………………………………۶٩
2-3-3-4- هزینه های جنبی……………………………………………………………………………………………………۶٩
2-3-3-5- وابستگی به قوانین بینالمللی……………………………………………………………………………………..۶٩
2-3-4- تاریخچه حمل و نقل ترکیبی………………………………………………………………………………………….٧١
2-3-4-1- تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………٧۴
1- حمل و نقل چندوجهی……………………………………………………………………………………………………..٧۴
2- حمل و نقل بین وجهی………………………………………………………………………………………………………٧۵
3- حمل و نقل مرکب……………………………………………………………………………………………………………٧۵
4- مفهوم بین وجهی بودن …………………………………………………………………………………………………….٧۶
5- فعالیت ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………..٧۶
2-3-4-2- سیستم های حمل و نقل ترکیبی…………………………………………………………………………………٧٨
1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..٧٨
2- جریان بار و تبادلات اطلاعات در سیستمهای حمل و نقل ترکیبی………………………………………………………٨٢
2-3-5- انواع پایانههای بار……………………………………………………………………………………………………….٨۴

٢-۵-۶- پایانه های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………٨۵
٢-۵-۶-١- پایانه ترکیبی دریایی………………………………………………………………………………………………….٨۵
1- بارگیری و تخلیه………………………………………………………………………………………………………………..٨۶
2- انبار……………………………………………………………………………………………………………………………….٨٩

تجهیزات انتقال کانتینر……………………………………………………………………………………………………………٨٩
• سیستم های چند تریلری…………………………………………………………………………………………………….٨٩
• واگن های هدایت اتوماتیک…………………………………………………………………………………………………….٩٠
• شاتل های غیرموتوری دوسویه با کفی فعال……………………………………………………………………………….٩٢
• حملکننده گهوارهای……………………………………………………………………………………………………………..٩٣

تجهیزات موجود برای عملیات انبار کردن………………………………………………………………………………………….٩۴

٣- عملیات ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………………٩٧ جاده……………………………………………………………………………………………………………………………………٩٨ ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………..99

۴- سیستم مدیریت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..٩٩

مدیریت پایانه های کانتینری (نرم افزار مدیریتی)…………………………………………………………………………………..٩٩

سیستم چندتریلری

سیستم چندتریلری

فصل سوم بررسی وضع موجود بندر شهید رجایی و مقایسه تطبیقی آن با بنادر جبلعلی و سلاله

مقدمه
همانگونه که در فصل آغازین اشاره شد، هدف اصلی ا ین تحق یق بررس ی تعداد اسکلههـا و جرثق یـل هـای کانتینری مورد نیاز بندر در سال افق طرح یعنی ١٣٩۴ است. لیکن در کنار این هـدف اصـلی، انجـام یـ ک مطالعه تطب یقی بین ا ین بندر و بنادر فعال منطقه همچون بندر جبلعلی امارات و سلاله عمان میتوانـستآشکار کننده بسیاری از مسائل و مشکلات باشـد. از ایـ ن رو در ایـ ن قـسمت تـلاش شـده اسـت عـلاوه بـرشناسایی نقاط ضعف نسبی، راهکارها ی رفع آنها نیز تاحد امکان مورد توجه قرار گیرد. در ا یـ ن راسـتا ابتـدااشارهای مختصر به تعاریف مصطلح در خصوص انواع بنادر پرداخته میشود و در ادامه هر یک از بنادر فـوقالذکر جداگانه مورد توجه قرار میگیرند. البته در رابطه با پایانه کانت ینر بندر شهید رجا یی مطالعـه جـامعی انجام پذ یرفته که پوشش دهنده کلیه امکانات، روال فعال یـتهـا، عملکـرد، تعرفـههـا و بـسیاری از مباحـثمحتلف دیگر میشود. [٨]
٣-١-١- بنادر هاب
بندری که بیشترین عملکرد ترانسشیپ بخصوص از نوع کانتینری را دارا باشد. این بندر میتواند بعنـوانمرکزی جهت توزیع بار ترانزیت ن یز عمل کند. بندر هاب به کشتیهای بزرگ و خطی سر ویس م یدهد وعمده بار آنها را تخلیه نموده، امکان نگهداری موقت کالا برای آنها را میسر م ی سازد و جهـت تغذیـ ه سـایر بنادر کوچک منطقه، به این بنادر کوچک سرویس م یدهد. بنادر هاب منطقه عبارتند از جبل علی در خلیج فارس و سلاله در دریای عمان، بندر رجـایی در حـال حاضـر بنـدر هـاب ن یـ ست ولـ ی بـا توسـعه عملیـ ات ترانسشیپ جهت تبدیل شدن به بندر هاب گام برمیدارد.
البته نکته حائز اهمیت دیگر در این مقوله نزدیکی بنادر هاب بـه کر یـدورهای اصـل ی حمـل و نقـل نیـ ز است چرا که در صورت عدم نزدیکی برا ی تمام کشتیهای لا ینر و خطوط کشتیرانی بصرفه نیست ک ه مـسیر خود را منحرف کرده و به بندری که دور از کریدورهای مهم است حتی اگر اصلی باشد خدمات ارائه کنند.

٣-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….١٠۴
3-1-1- بنادر هاب………………………………………………………………………………………………………………………١٠۴
3-1-2- مگاپورتها………………………………………………………………………………………………………………………١٠۵
3-1-3- تعریف بندر اصلی……………………………………………………………………………………………………………..١٠۵
3-1-3-1- فعالیتهای یک بندر اصلی………………………………………………………………………………………………..١٠۵
3-1-3-2- دسترسیهای بندر و امکان توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………١٠۶
3-1-3-3- شاخصهای رقابتی بنادر اصلی………………………………………………………………………………………….١٠٧
٣-٢- بندر شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………………..١٠٨
3-2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..١٠٨
3-2-2- نامهای قبلی بندر شهید رجایی…………………………………………………………………………………………..١٠٨
3-2-3- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………….١٠٩
3-2-4- جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………….١٠٩
3-2-5- آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………..١٠٩
3-2-6- اطلاعات کلی……………………………………………………………………………………………………………….١٠٩
3-2-7- پایانه کانتینر شماره ١ بندر……………………………………………………………………………………………….١١٠
٣-٢-٧-١- تسهیلات موجود در پایانه………………………………………………………………………………………………١١١
3-2-8- پایانه کانتینر شماره ٢ بندر……………………………………………………………………………………………….١١٢
3-2-9- پایانههای خصوصی………………………………………………………………………………………………………..١٢٣

٢-١٠- گردش کار پایانه کانتینر بندر شهید رجایی……………………………………………………………………………….١١٢
3-2-10-1- چگونگی انجام عملیات………………………………………………………………………………………………..١١٣
3-2-10-2- مراحل ورود کانتینر از مرز آبی و تحویل نهایی آن به صاحب کالا………………………………………………….١١۴
3-2-10-3- درخواست پهلوگیری کشتی از طرف شرکت کشتیرانی و اقدام به پهلودهی کشتی…………………………١١۵
3-2-10-4- اداره امور دریایی………………………………………………………………………………………………………..١١۵
3-2-10-5- اداره امور کانتینر…………………………………………………………………………………………………………١١۵
3-2-10-6- وظایف دفتر برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………….١١۶
3-2-10-7- وظایف ممیزی پایانه کانتینر…………………………………………………………………………………………..١١٧
3-2-10-8- وظایف ممیزی کل………………………………………………………………………………………………………١١٨
3-2-10-9- وظایف دفتر پایانه کانتینر………………………………………………………………………………………………١١٨
3-2-10-10- مسئولیت قسمت دفتر کل انبارها………………………………………………………………………………….١١٨
3-2-10-11- مسئولیت انبار CFS…………………………………………………………………………………………………..١١٩
3-2-10-12- دلیل اصلی ترافیک کار در انبار CFS………………………………………………………………………………….١٢٠
٣-٣- بندر جبل علی…………………………………………………………………………………………………………………١٢٢
3-3-1- علت سرمایهگذاری بالا در این بندر……………………………………………………………………………………….١٢٢
3-3-2- امکانات بندر………………………………………………………………………………………………………………..١٢۴
3-3-3- عملکرد بندر………………………………………………………………………………………………………………..١٢۴
3-3-4- تأسیسات و تجهیزات بندر…………………………………………………………………………………………………١٢۶
3-3-5- خدمات بندری………………………………………………………………………………………………………………١٢٧
3-3-6- خدمات رفاهی……………………………………………………………………………………………………………..١٢٨
3-3-7- خدمات دریایی……………………………………………………………………………………………………………..١٢٨
3-3-8- خدمات فنی و مهندسی………………………………………………………………………………………………….١٢٨
3-3-8-1- برنامههای موجود تا سال ٢٠٢٠………………………………………………………………………………………١٢٩
3-3-8-2- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………….١٢٩
٣-٣-٩- ساعات کاری پایانه کانتینر……………………………………………………………………………………………….١٢٩
٣-۴- بندر سلاله عمان…………………………………………………………………………………………………………….١٣١
3-4-1- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….١٣١
3-4-2- حجم سرمایهگذاری………………………………………………………………………………………………………١٣١
3-4-3- عملیات بندر سلاله……………………………………………………………………………………………………….١٣٢
3-4-4- تأسیسات و تجهیزات بندر……………………………………………………………………………………………….١٣٢
3-4-5- خدمات بندری……………………………………………………………………………………………………………..١٣٣
3-5- ارزیابی تاثیر بندری مانند جبل علی بر بنادر جنوبی ایران……………………………………………………………..١٣٣
3-6- ضعفهای بنادر ایران در مقایسه با هاب پورتهای منطقه……………………………………………………………….١٣۴

هدایت و کنترل یک سیستم واگنهای هدایت اتوماتیک در بندر رتردام

هدایت و کنترل یک سیستم واگنهای هدایت اتوماتیک در بندر رتردام

فصل چهارم متدولوژی تحقیق

متدولوژی تحقیق
پس از بررسی بعمل آمده در خصوص مسائل و مـشکلات بنـدر شـهید رجـایی مـشخص شـد کـه ایـنمشکلات یا از نوع فنیاند و یا به علت روالهای اداری وقتگیر و غلط یا اضافی به وجود آمدهاند. از این رو بـاتوجه به این که در خصوص مسائل فنی بندری تحقیقات کمتری انجام شده است و اساسﹰا دانش فنی آن در اختیار تمامی کارشناسان و محققان برنامهریزی حمل و نقل نیست، تمرکز اصـلی تحقیـق روی ایـن مقولـهقرار گرفت . از سوی دیگر به علت تمرکز تحقیق بر مبحث حمل و نقـل کـانتینری، توجـه اصـلی بـر پایانـه کانتینری این بندر معطوف شد. مسائل فنی پایانه کانتینر نیز قابل تقسیم به دو بخش اصلی میباشند. قسمت اول عملیـات بـارگیری وتخلیه باکس های کانتینر از کشتی به ساحل و برعکس، که این قسمت بر عهده سرورهای پایانه است که بهکشتیهای وارده به بندر سرویس میدهند. این سرورها همان جرثقیلهای غ ولپیکر کانتینری معـروف بـه
گنتری کرین هستند که در اسکلههایی با کـاربری کـانتینری مـستقرند . قـسمت دوم عملیـات مربـوط بـهعملیات داخل پایانه کانتینر است که همان انتقال کانتینرهای تخلیه شده از کشتیهای کانتینری به داخـلمحوطه کانتینری و صفافی آنها در محلهای مشخص شده است. البته بایستی توجه داشت که ارتباط بندر با پسابندر در تمامی بنادر بزرگ دنیا بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از عوامل مهم موثر بر ظرفیت بندر میباشد. چون که تنها ارائه سرویس مناسب به کشتیهـای وارده وعملیات برنامه ریزی شده در داخل ترمینال کانتینر برای دستیابی بـه ظرفیـت بهینـه بنـدر کـافی نبـوده وبایستی ظرفیت راههای ارتباطی بندر، اعم از ریلی و جادهای نیز بایستی مورد توجه قـرار گیرنـد. لـیکن درمورد بندر رجایی هنوز این مسیرها به حد ظرفیت خود نرسیدهاند. به علت اهمیت بیشتر پیشبینی تعداد اسکلههای مورد نیاز بندر و نیز به علت نبود اطلاعات مورد نیازدر رابطه با عملکرد بندر در داخل پایانه کانتینر، توجه بیشتر به سرویسدهی بندر بـه کـشتیهـای ورودیمعطوف شد. از اینرو با بررسی دقیق زمانهای ورود، پهلوگیری، جداشدن و ترک بندر برای کلیه کشتیهـایکانتینری سال ۱۳۸۳، به عنوان سال پایه، کلیه زمانهای انتظار، سرویس، توقف کشتیها در بنـدر محاسـبهشدند

۴-١- تئوری صف……………………………………………………………………………………………………………………١۴٠
۴-١-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..١۴٠
۴-١-٢- مفاهیم اساسی در نظریه صف…………………………………………………………………………………………١۴١
۴-١-٢-١- مشتری…………………………………………………………………………………………………………………..١۴١
۴-١-٢-٢- سرویس دهنده…………………………………………………………………………………………………………١۴١
۴-١-٢-٣- نرخ ورود………………………………………………………………………………………………………………….١۴٢
۴-١-٢-۴- نرخ ارائه سرویس………………………………………………………………………………………………………١۴٢
۴-١-٣- فرضیات در تئوری صف……………………………………………………………………………………………………١۴٣
۴-١-۴- فاکتورهای آماری در نظریه صف…………………………………………………………………………………………١۴۵
۴-١-۴-١- فاکتور یا ضریب استفاده از سیستم………………………………………………………………………………….١۴۵
۴-١-۴-٢- زمان انتظار، زمان تلف شده در سیستم، متوسط طول صف، متوسط افراد درون سیستم…………………..١۴۵
۴-١-۵- شبیه سازی سرویسدهی به کشتیهای کانتینری وارده به بندر با استفاده از نظریه صف………………………١۴٨
۴-١-۵-١- مشتری و نرخ ورود آن…………………………………………………………………………………………………١۴٨
۴-١-۵-٢- سرویسدهنده و نرخ ارائه سرویس………………………………………………………………………………….١۴٨
۴-١-۶- تجزیه و تحلیل شبیهسازی……………………………………………………………………………………………..١۴٩
۴-٢- شبیهسازی مونت کارلو……………………………………………………………………………………………………١۵١
۴-٢-١- دلیل عدم استفاده از شبیهسازی مونت کارلو………………………………………………………………………..١۵٧
۴-٣- خروجیهای مدل………………………………………………………………………………………………………………١۵٧
5- پردازش اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………١۶٠
۵-١- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………١۶٠
۵-٢-کنترل همخوانی توزیع دادهها با فرضیات تئوری صف………………………………………………………………………١۶١
5-2-2- جدول مقایسهای آزمون کای برای نرخ ورود کشتی ها به بندر………………………………………………………..١۶٢
5-2-3- جدول مقایسهای آزمون کای برای نرخ ارائه سرویس به کشتیها………………………………………………….١۶٢
5-3- رابطه میان نرخ ارائه سرویس و تعداد گنتری کرینها……………………………………………………………………..١۶٨
5-4- ایجاد مدل صف……………………………………………………………………………………………………………….١٧٠
5-5- سناریوهای مطلوب برای بهبود وضع فعلی و آتی………………………………………………………………………..١٧١
5-6- ظرفیت بندر شهید رجایی……………………………………………………………………………………………………١٧٣
5-6-1- زمان سرویس و زمان انتظار……………………………………………………………………………………………….١٧٣
5-6-2- روش ارزیابی ظرفیت اسکلهها……………………………………………………………………………………………١٧۴
5-6-3- تخمین ظرفیت موردنیاز جهت محوطه کانتینری در حال وآینده………………………………………………………..١٧۶
5-7- نتایج مدل صف…………………………………………………………………………………………………………………١٧٩
5-7-1- سناریوی١: بهبود وضع فعلی با افزودن یک اسکله……………………………………………………………………..١٧٩
5-7-2- سناریوی ٢: بهبود وضع موجود با افزایش نرخ ارائه سرویس………………………………………………………….١٨١

-٧-٣- سناریوی ٣: افزایش تعداد اسکلهها با ثابت ماندن نرخ ارائه سرویس…………………………………………………١٨۴
5-7-4- سناریوی ۴: افزایش تعداد اسکلهها با ارتقاء نرخ ارائه سرویس به ٨,٠ (۵,٢ گنتری به ازای هر پستاسکله)….١٨۶
5-7-5- سناریوی ۵: افزایش تعداد اسکلهها با ارتقاء نرخ ارائه سرویس به ٩۶,٠ (٣ گنتری به ازای هر پست اسکله)……..١٨٨

– نتایج و ارائه پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………١٩٣
6-1- نتایج کلی حاصل از تحقیق……………………………………………………………………………………………………١٩٣
6-2- خلاصه نتایج مدل و محاسبه ظرفیت اسکله های بندر و محوطه کانتینری………………………………………………١٩۴
6-2-1- بهبود وضع موجود سرویسدهی به کشتیها…………………………………………………………………………….١٩۴
6-2-2- بهبود وضع آتی سرویسدهی به کشتیها……………………………………………………………………………….١٩۴
6-2-3- خلاصه نتایج محاسبه ظرفیت اسکله های بندر………………………………………………………………………….١٩۴
6-2-4- خلاصه نتایج محاسبه محوطه کانتینری مورد نیاز بندر………………………………………………………………….١٩۵
۶-٣- ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود روند فعالیتهای ستادی و عملیاتی…………………………………………………….١٩۶
6-3-1- خلاصه اشکالات موجود در سرویس دهی به کانتینر…………………………………………………………………..١٩۶
6-3-2- ضعفهای بنادر ایران در مقایسه با هاب پورتهای منطقه………………………………………………………………١٩٧
6-3-3- پیشنهادهایی برای بهبود روال ستادی و اسنادی……………………………………………………………………١٩٧
6-3-3-1- اقدامات درون سازمانی……………………………………………………………………………………………….١٩٨
6-3-3-2- اقدامات برون سازمانی……………………………………………………………………………………………….١٩٩
1- وظایف گمرک…………………………………………………………………………………………………………………..١٩٩
2- وظایف خطوط کشتیرانی داخلی…………………………………………………………………………………………….١٩٩
3- حمل کنندگان جادهای……………………………………………………………………………………………………….٢٠٠
4- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………….٢٠٠
5- بانکها……………………………………………………………………………………………………………………………٢٠١
۶-٣-٣-٣- فرصتها و راهحلهای پیشرو……………………………………………………………………………………………٢٠١
۶-۴- پیشنهادهایی برای سایر محققین………………………………………………………………………………………..٢٠٢
6-4-1- نکات قابل توجه سایر محققان……………………………………………………………………………………………٢٠٢
6-4-2- پیشنهادهایی به واحد آمار و اطلاع رسانی سازمان بنادر……………………………………………………………٢٠٣
فهرست منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………….٢٠۵ فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠۵ لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………….٢٠٧

وبسایتهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….٢٠٩ پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………………………٢١٠

١- خلاصه طرح جامع بنادر بازرگانی کشور، طرح نو اندیشان و مشاور بندر هامبورگ [ ١]
٢- آمار کشتیهای کانتینری وارده به بندر شهید رجایی در سال ١٣٨٣ [٣]
٣- آمار عملیات حمل و نقل کانتینری بندر شهید رجایی طی ۶ سال گذشته [٣]
۴- آمار عملکرد کل بنادر بازرگانی کشور طی ۶ سال گذشته، کلیه شناورها [٣

– خلاصه طرح جامع بنادر بازرگانی کشور-١٣٨٣، طرح نو اندیشان – گروه مشاور بندر هامبورگ……………………………..٢١١
2- آمار کشتیهای کانتینری وارده به بندر شهید رجایی در سال ١٣٨٣…………………………………………………………..٢۴١
3- آمار عملیات حمل و نقل کانتینری بندر شهید رجایی طی ۶ سال گذشته………………………………………………….٢٧١
4- آمار عملکرد کل بنادر بازرگانی کشور طی ۶ سال گذشته، کلیه شناورها…………………………………………………..٢٧۴

-٣-٣بندر سلاله عمان

-٣-٣بندر سلاله عمان

 

فهرست جداول

جدول ٢-١- ترافیک بنادر بازرگانی ایران (٨٢-٨٣) [٢]………………………………………………………………………………..۴٢

جدول ٢-٢- توزیع ترافیک بنادر ایران-٨٣ [٢]…………………………………………………………………………………………..۴۴

جدول ٢-٣- ترافیک واردات و صادرات کل بنادر کشور(١٣٨٣) [٢]…………………………………………………………………..۴۵

جدول ٢-۴- واردات با کشتی های با ظرفیت بیش از ١٠٠٠ تن (سال ١٣٨٣) [٢]………………………………………………۴۶

جدول ٢-۵- صادرات با کشتی های با ظرفیت بیش از ١٠٠٠ تن (سال ١٣٨٢) [٢]……………………………………………..۴٧

جدول ٢-۶- ترافیک ترانزیت کل بنادر کشور(١٣٨٣) [٢]……………………………………………………………………………..۴٨

جدول ٢-٧- ترافیک کابوتاژ کل بنادر کشور(١٣٨٣) [٢]………………………………………………………………………………۴٩

جدول ٢-٨- ترافیک کانتینری کل بنادر کشور [٢]…………………………………………………………………………………….۵٠

جدول ٢-٩- نحوه پراکندگی کانتینر های پر و خالی در بنادر کشور-٨٣ [٢]………………………………………………………۵١

جدول ٢-١٠- میانگین وزن کانتینرها (پر و خالی) در بنادر کشور-٨٣ [٢]………………………………………………………….۵٣

جدول ٢-١١- نحوه توزیع کانتینرهای ٢٠ و ۴٠ فوتی در بنادر-٨٣ [٢]……………………………………………………………..۵٣

جدول ٢-١٢- زمان سرویس و انتظار در بندر شهید رجایی ٨٢ , ٨٣[٢]……………………………………………………………۵۵

جدول ٢-١٣- مشخصات و اندازه کانتینرهای استاندارد مورد قبول سازمان بین المللی استاندارد (ISO) [٧]……………….۶١

جدول ٢-١۴- اندازههای کانتینرهای موجود در جهان [٧]…………………………………………………………………………….۶١

جدول ٢-١۵ – روش حمل بین حالتها [١٣]…………………………………………………………………………………………..٨٣

جدول ٢-١۶- مشخصات اصلی تجهیزات انبار کردن کانتینر [٢۶]………………………………………………………………….٩٧

جدول ٣-١- خلاصه تجهیزات موجود در بندر رجایی [٣۶]…………………………………………………………………………١١١

جدول ٣-٢- فاصله بندر جبل علی از سایر بنادر خلیج فارس بر اساس مایل دریایی [٨]…………………………………….١٢٢

جدول ٣-٣- عملکرد بندر جبلعلی (١٩٧٩-٢٠٠٢) [٨]…………………………………………………………………………….١٢۴

جدول ٣-۴- تردد کشتیهای کانتینری [٨]……………………………………………………………………………………………١٢۵

جدول ٣-۵- خطوط کشتیرانی معروف در بندر [٨]…………………………………………………………………………………١٢۵

جدول ٣-۶- پستهای کانتینری در بندر [٨]…………………………………………………………………………………………١٢۶

جدول ٣-٧- جرثقیل های کانتینری [٣٨]……………………………………………………………………………………………١٢۶

جدول ٣-٨- ماشین آلات بندر جبلعلی [٣٨]……………………………………………………………………………………….١٢٧

جدول ٣-٩- ظرفیت انبارهای CFS [٣٨]…………………………………………………………………………………………….١٢٧

جدول ٣-١٠- طرحهای عمرانی و توسعه بندر جبل علی [٨]…………………………………………………………………….١٢٨

جدول ٣-١١- اطلاعات کامپیوتری مورد نیاز بندر [٨]………………………………………………………………………………١٣٠

جدول ٣-١٢- نسبت سهام شرکتها [٨]…………………………………………………………………………………………….١٣٢

جدول ٣-١٣- عملیات بندر سلاله [٨]………………………………………………………………………………………………١٣٢

جدول ٣-١۴- تأسیسات و تجهیزات بندر سلاله [٨]………………………………………………………………………………١٣٣

جدول ٣-١۵- مقایسه تجهیرات پایانه های کانتینر بندر رجایی و امام با بندر جبل علی و بندر
سلاله[٣٩،٣٨،٣۶،٨،٢]………………………………………………………………………………………………………………١٣۴
جدول ۴-١- جدول شبیهسازی برای سیستم دارای یک سرویسدهنده [٣]…………………………………………………..١۵۴

جدول ۴-٢- نتایج شبیهسازی برای سیستم دارای دو سرویسدهنده [٣]……………………………………………………..١۵۶

جدول ۴-٣- آمار شبیهسازی [٣]……………………………………………………………………………………………………١۵٧

جدول ۵-١- آزمون CHI برای کنترل همخوانی توزیع نرخ ورود کشتیهای کانتینری در بندر شهید رجایی با
فرضیات تئوری صف…………………………………………………………………………………………………………………..١۶٣

جدول ۵-٢- آزمون CHI برای کنترل همخوانی توزیع نرخ ارائه سرویس به کشتیهای کانتینری در بندر شهید
رجایی با فرضیات تئوری صف…………………………………………………………………………………………………………١۶۵

جدول ۵-٣- جدول درصدهای توزیع CHI-SQUARE [٣]……………………………………………………………………………١۶٧

جدول ۵-۴- رابطه میان نرخ ارائه سرویس و تعداد گنتری کرینها [٢]…………………………………………………………….١۶٨

جدول ۵-۵- تعداد TEU به ازای هر کشتی [٢]…………………………………………………………………………………….١۶٨

جدول ۵-۶- تعداد TEU جابجا شده توسط هر گنتری کرین در اسکلههای کانتینری بندر شهید رجایی [٢]…………………١۶٩

جدول ۵-٧- ضرایب اشغال اسکله پیشنهادی توسط آنکتاد [١٧]………………………………………………………………..١٧۴

جدول ۵-٨- ظرفیت اسکلههای کانتینری با ۵ گنتری کرین فعال (سال ٨٠)……………………………………………………١٧۵

جدول ۵-٩- ظرفیت اسکلههای کانتینری با ٨ گنتری کرین فعال (سال ٨٣)…………………………………………………….١٧۶

جدول ۵-١٠- ظرفیت اسکلههای کانتینری با ١٠ گنتری کرین فعال (سال ٨۴)…………………………………………………١٧۶

جدول ۵-١١- نیازهای فعلی محوطه کانتینری……………………………………………………………………………………..١٧٧

جدول ۵-١٢- نیازهای آتی محوطه کانتینری……………………………………………………………………………………….١٧٨

جدول ۵-١٣- نتایج مدل صف برای وضع موجود پایانه کانتینری بندر رجایی…………………………………………………….١٧٩

جدول ۵-١۴- نتایج حاصل از سناریوی اول برای بهبود وضع موجود……………………………………………………………..١٨٠

جدول ۵-١۵- نتایج حاصل از سناریوی دوم برای بهبود وضع موجود……………………………………………………………..١٨١

جدول ۵-١۶- نتایج حاصل از سناریوی سوم برای بهبود وضع آتی……………………………………………………………….١٨۴

جدول ۵-١٧- نتایج حاصل از سناریوی چهارم برای بهبود وضع آتی……………………………………………………………..١٨۶

جدول ۵-١٨- نتایج حاصل از سناریوی پنجم برای بهبود وضع آتی……………………………………………………………….١٨٩

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

نمودار ٢-١- ترافیک بنادر بازرگانی ایران (٨٢-٨٣) [٢]……………………………………………………………………………….۴٣

نمودار ٢-٢- توزیع ترافیک بنادر ایران-٨٣ [٢]………………………………………………………………………………………….۴۴

نمودار ٢-٣- عملکرد کانتینری بنادر کشور-١٣٨٣ [٢]………………………………………………………………………………..۵٠

نمودار ٢-۴- درصد کانتینرهای خالی در تخلیه و بارگیری-١٣٨٣ [٢]………………………………………………………………..۵٢

نمودار ٢-۵- نسبت زمان انتظار به سرویس در بندر رجایی١٣٨٣ [٢]……………………………………………………………….۵۴

نمودار ۵-١- مقایسه نرخ واقعی ورود کشتیهای کانتینری و نرخهای پیشبینی شده توسط آزمون CHI………………………١۶۴

نمودار ۵-٢- مقایسه نرخ واقعی ارائه سرویس به کشتیهای کانتینری و نرخهای پیشبینی شده توسط آزمون CHI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………١۶۶

نمودار ۵-٣- تحلیل حساسیت متوسط زمان صرف شده در سیستم با تغییر تعداد اسکلهها برای سناریوی اول…………..١٨٠

نمودار ۵-۴- تحلیل حساسیت زمان انتظار مشتری در صف با تغییر تعداد اسکلهها برای سناریوی اول………………………١٨٠

نمودار ۵-۵- تحلیل حساسیت متوسط افراد درون سیستم با تغییر تعداد اسکلهها برای سناریوی اول………………………١٨١ ن

مودار ۵-۶- تحلیل حساسیت متوسط زمان صرف شده در سیستم با تغییر نرخ ارائه سرویس برای سناریوی دوم
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٨٢

نمودار ۵-٧- تحلیل حساسیت زمان انتظار مشتری در صف با تغییر نرخ ارائه سرویس برای سناریوی دوم………………….١٨٢

نمودار ۵-٨- تحلیل حساسیت متوسط افراد درون سیستم با تغییر نرخ ارائه سرویس برای سناریوی دوم……………………١٨٣

نمودار ۵-٩- تحلیل حساسیت متوسط زمان صرف شده در سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی سوم…………..١٨۵

نمودار ۵-١٠- تحلیل حساسیت زمان انتظار مشتری در صف با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی سوم…………………….١٨۵

نمودار ۵-١١- تحلیل حساسیت متوسط افراد درون سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی سوم…………………….١٨۶

نمودار ۵-١٢- تحلیل حساسیت متوسط زمان صرف شده در سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی چهارم
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….١٨٧

نمودار ۵-١٣- تحلیل حساسیت زمان انتظار مشتری در صف با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی چهارم…………………..١٨٧

نمودار ۵-١۴- تحلیل حساسیت متوسط افراد درون سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی چهارم…………………..١٨٨

نمودار ۵-١۵- تحلیل حساسیت متوسط زمان صرف شده در سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی پنجم
……………………………………………………………………………………………………………………………………………١٨٩

نمودار ۵-١۶- تحلیل حساسیت زمان انتظار مشتری در صف با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی پنجم…………………….١٩٠

نمودار ۵-١٧- تحلیل حساسیت متوسط افراد درون سیستم با تغییر تعداد سرورها برای سناریوی پنجم……………………١٩٠

مقایسه نرخ واقعی ارائه سرویسبه کشتیهای کانتینری ونرخهای پیشبینی شده توسط آزمون chi

مقایسه نرخ واقعی ارائه سرویسبه کشتیهای کانتینری ونرخهای پیشبینی شده توسط آزمون chi

فهرست شکلها

شکل ٢-١- نمونه ای از حمل و نقل ترکیبی در قرن هیجدهم [١٣]………………………………………………………………٧١

شکل ٢-٢- کانتینرهایی در ابعاد ٢*٢*٢ متر[١٣]……………………………………………………………………………………٧٢

شکل ٢-٣- کانتینرهای شرکت فرانسوی CNC [١٣]……………………………………………………………………………….٧٢

شکل ٢-۴- شبکه حمل و نقل چندوجهی نقطه به نقطه [١٣]……………………………………………………………………٧٩

شکل ٢-۵- شبکه یکپارچه حمل و نقل ترکیبی [١٣]………………………………………………………………………………٧٩

شکل ٢-۶ – سیستم های نقطه به نقطه و تجمیع و توزیع[١٣]………………………………………………………………….٨٠

شکل ٢-٧- زنجیره حمل و نقل ترکیبی [١٣]………………………………………………………………………………………..٨٠

شکل ٢-٨- نمونه ای از جرثقیل های کشتی- به – اسکله مورد استفاده در بنادر [۴٢]……………………………………….٨۶

شکل ٢-٩- جرثقیل پاناماکس [۴٢]…………………………………………………………………………………………………….٨٧

شکل ٢-١٠- جرثقیل پست پاناماکس[۴٢]…………………………………………………………………………………………..٨٧

شکل ٢-١١- جرثقیل سوپر پست پاناماکس [۴٢]………………………………………………………………………………….٨٨

شکل ٢-١٢- مشخصات یک جرثقیل کشتی-به- اسکله [۴٠]…………………………………………………………………….٨٨

شکل ٢-١٣- سیستم چندتریلری [۴٢]………………………………………………………………………………………………..٩٠

شکل ٢-١۴- قرار گرفتن کانتینر بر روی واگن های هدایت اتوماتیک با استفاده از ASC [۴٢]…………………………………..٩١

شکل ٢-١۵- هدایت و کنترل یک سیستم واگن های هدایت اتوماتیک در بندر رتردام [۴٢]……………………………………٩٢

شکل٢-١۶- شاتل غیرموتوری دوسویه [۴٢]………………………………………………………………………………………..٩٣

شکل ٢-١٧ -نمونه ای از حملکننده گهوارهای برای نقل و انتقال کانتینر و عملیات انبار کردن [۴٠،۴١]…………………….٩۴

شکل ٢-١٨- جرثقیل دروازهای چرخدار [۴٠]……………………………………………………………………………………….٩۵

شکل ٢-١٩- جرثقیل دروازهای ریلی [۴٠]…………………………………………………………………………………………..

٩۶ شکل ٢-٢٠- جرثقیل دروازه ای در حال بارگیری و تخلیه کامیون [۴٢]…………………………………………………………..٩٨

شکل ٢-٢١- برچسب فعال [٢٧،۴۴]…………………………………………………………………………………………………١٠٠

شکل ٢-٢٢- برچسب غیرفعال [٢٧،۴۴]……………………………………………………………………………………………١٠١
شکل ٢-٢٣- استفاده از دوربین های CCD و پردازش تصویر توسط نرم افزارهای OCR [٢٧،۴۴]……………………………١٠١

شکل ٣-١- بندر شهید رجایی [٣۶]………………………………………………………………………………………………….١٠٨

شکل ٣-٣- بندر سلاله عمان [٣٩]……………………………………………………………………………………………………١٣١

شکل۴-١- حالتهای مختلف در تئوری صف [۶]……………………………………………………………………………………..١۴۴

شکل۴-٢- احتمال توزیع نرخ ارائه سرویس بین ١ تا ۶ دقیقه [٣]………………………………………………………………..١۵۴

 

Abstract
One of the most important issues which had to be taken into consideration facing increasing container traffic of Middle East region and Iran, was the assessment of required infrastructure of Shahid Rajaee Port (as the main container port of Iran) in ١٣٩۴ (target year of TNT Ports’ Master PlanRegarding this, Monte Carlo simulation and queuing theories were studied and the Queuing theory was chosen as a base for the model. To run the model, it was necessary to have average annual daily arrival rate of container ships to the port and also average service rate of container terminal’s servers, so these information were calculated for ١٣٨٣(٢٠٠۴) using all arriving ships statistics and also servers’ operational data using Excel software. Before being able to use Queuing theory, its two assumptions had to be checked. By checking data distribution, good compatibility was observed. Then, the model was run based on present situation and consequently acceptable results were achieved. ).
The second task was to obtain average annual daily arrival rate of ships for ١٣٩۴ (target year). In conclusion, TNT Ports Master Plan (TNT-HPC) was studied and required data were achieved from the Plan. On the other hand, miscellaneous scenarios were defined for present and future situation and also the model was run once more using these scenarios. Finally, the number of required container quays and gantry cranes were calculated for each scenario.
In container terminal optimization, some of the other important elements are the practical capacity of container quays and also the required area of container yard, so using operational statistics of facilities’ throughputs and also UNCTAD principles, capacity of quays were calculated for two levels of occupancy (high and low) and by considering JICA formulas, the required area of container yard was calculated for both present and future trafficFinally, Port of Shahid Rajaee was benchmarked with JebelAli Port of UAE and Salalah Port of Oman and some solutions were proposed to

eliminate the existing bottlenecks of the port


برای نگارش این فایل 32 مقاله انگلیسی استفاده شده استمقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.

 


 

فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”25958″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word

قیمت35000تومان

[purchase_link id=”25957″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]