انتخاب صفحه

مقدمه :
هر روزه شهروندان تهرانی با مسائل و مشکلات زیادی در این شهر رو به رو هستند که نیازبه حل این مشکلات و رفع آنها برای بدست آوردن یک زندگی بهتر به خوبی احساس می شود.یکی از بزرگترین مشکلات تهران جمعیت رو به رو رشد بی رویه شهر بدون در نظر گرفتن اصول شهر سازی می باشد که بالطبع وجود مشکلات عظیم ترافیکی زائیده مسائل فوق میباشد، از طرفی به علت عدم آموزش و رفتارهای ناصحیح مشکلات چندین برابر می شود. CBD١ یک شهر یا مرکز تجاری شهر به عنوان یکی از مهمترین نقاط در کل شبکه ترافیکی یک شهر به شمار می آید واز اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق بحث درموردCBD شهر تهران می باشد و به مشکلات و راهکار های رفع آن مشکلات میپردازیم.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………….١

هدف تحقیق …………………………………………………………………………..١

هدف از انجام این مطالعه به حد اقل رساندن میزان تاخیر وارد بر خودروها در تقاطع ها ی منطقه و در طول مسیر و در نتیجه روان سازی منطقه و کم کردن LEVEL OF   SERVICE   شبکه در این منطقه می باشد.

محدوده تحقیق…………………………………………………………………………١

این پروژه مطالعه بر روی خیابان 15 خرداد واقع در ضلع شمالی بازار تهران را حد فاصلدو تقاطع گلوبندک تا سیروس را انجام داده است و موانع و مشکلات این منطقه را موردبررسی قرار داده ایم

روش تحقیق…………………………………………………………………………..٢

روش استفاده شده در این مطالعه به این صورت می باشد که ابتدا به طرح مسئله پرداخته ایم وسپس به معرفی دقیق و کامل مشکلات و معضلات منطقه رسیدیم و در گام بعدی برای هر معضل راه کاری ارائه کرده ایم که تا حدی آن مشکل را برطرف یا بهبود بخشد، در ادامه منطقه مورد مطالعه را با برنامه  GET RAM مدل نموده ایم و سپس هر یک از راهکارهای ارائه شده را در منطقه مدل نمودیم و نتیجه اثر هر کدام را بدست آورده ایم و در پایان بهترینراه کار یا راهکارها را انتخاب و به عنوان طرح نهایی ارائه می نمائیم که کمکی برایوضعیت بحرانی منطقه باشد.

خاطر نشان می گردد که درتحقیقات بدست آمده به جز قسمت مطالعات و تحقیقات سازمانحمل و نقل و ترافیک سازمان  یا ارگان دیگری مطالعه ای در این منطقه نداشته و مدارکیبدست نیامد و یا اگر هم مدارکی بود آنقدر کم و ناچیز بود که از نظر علمی فاقد ارزش و ارائهدر یک رساله دانشگاهی می بود. در مورد رساله های دیگر که قبلا” در این مورد نوشته شده باشند هم جز در مورد بازار تبریز و اصفهان و  میادین شهر مشهد (که در کتابخانه دانشگاهآزاد موجود می باشد) ، مطالعه ای و رساله ای در مورد مشکلات بازار تهران یافت نشد.امیداست در رابطه با این منطقه در آینده نچندان دور مطالعات جامعتری با توج ه به حساسیت منطقه و ارزش منطقه چه از نظر قدمت تاریخی و چه از نظر مرکز تجاری شهر تهران بودنو با توجه به امکانات بالای سازمان ها و ارگانهای مسئول انجام گیرد.

چکیده………………………………………………………………………………….٢

فلوچارت ارائه راهکار قابل اجرا برای منطقه مورد مطالعه

فلوچارت ارائه راهکار قابل اجرا برای منطقه مورد مطالعه

فصل اول : معرفی مشخصصات منطقه مرکزی شهر ها (CBD) و معرفی و تاریخچه پیدایش(CBD) شهر تهران:

با توجه به تعاریف بالا می توان CBD شهر تهران را منطقه ١٢ شهرداری ذکر کردو قسمتمهم این منطقه که قلب تجاری و اقتصادی شهر تهران را در خود گرفته است. ناحیه ٣ اینمنطقه است که در این ناحیه بازار بزرگ تهران و بازارچه ها ی کوچک و بزرگ وابسته بهبازار تهران قرار گرفته است. [3]
این منطقه که تقریبا” به صورت یک ذوزنقه می باشد از چهار جهت اصلی خود به خیابانهای اصلی زیر منتهی می شود که در مورد هر کدام به توضیح کمی اکتفاء می نماییم. خیابان ۵١ خرداد یک طرفه از سمت غرب به شرق می باشد و از چهار راه گلوبندک تا چهارراه سیروس در شمال بازار واقع شده است. در این خیابان علاوه بر دو چهار راه ذکر شده دوسه راهی معروف ناصر خسرو و پامنار نیز واقع شده است که از نظر تردد مهم می باشند. و دو میدان سبزه میدان و میدان ۵١ خرداد قرار دارد.[5] یک قسمت کوچک از این خیابان در حد فاصل میدان ۵١ خرداد تا چهار راه گلوبندک دوطرفه و مابقی خیابان یک طرفه می باشد.

١-١ مقدمه……………………………………………………………………………..۵
١-٢ منطقه مرکزی شهر ها…………………………………………………………..۶
١-٣ رشد شهری وابسته به منطقه مرکزی………………………………………..٨
١-۴ مشکلات معابر موجود در CBD شهر ها……………………………………….١٠
١-۵ CBD شهر تهران…………………………………………………………………١٣
١-۶ قدمت تهران و تاریخچه پیدایش………………………………………………..16

تهران همچون حکومت ایران، تاًًثیر اندکی از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم برد. شهر همچناندرون حصار خشتی و نیمه ویران خود با خصوصیات یک “شهر  شرقی “، و یا شهری کم توسعه یافته به سر برد . شهری که مدت ها مورد توجه پادشاهانی که خود اغلب چادرنشین بودند قرار نگرفته بود.[6]

تهران از زمان آقا محمد خان قاجار که در نوروز سال ۶۵١١ تاجگذاری آرد “پایتخت” ایران شد . جانشین وی فتحعلی شاه قاجار (6711 تا ۵١٢١ ) به ساختن کاخ هایی در داخل ارگ شاهی (کاخ گلستان) و بخصوص در شمال شهر (در محل زندان قدیم قصر) اکتفا آرد. در سال ۵١١٨ (۶١٨٠م)  ژوبر   (P.A. Jaubert) جمعیت تهران را ٣٠٠٠٠ نفر برآورد می کند و اوزلی (Ouseley) در سال ١١٩٠ (1181 م)  ٣٠٠ مسجد و مدرسه را سرشماری می کند، در حالی که کرپورتر جمعیت تهران را   00001 نفر در تابستان و ٧٠٠٠٠ نفر درزمستان می داند، زیرا برای فرار از گرد و خاک و هوای نامطبوع تابستان بسیاری از اهالی شهر به سوی روستاهای دامنه البرز در شهرستان شمیران سرازیر می شوند . این مهاجرت های فصلی عمومی، زندگی تهرانی ها را تا سال های ٠۴١٣ تحت تأثیر خود قرار می داد تا با عمومی شدن استفاده از بخاری های نفتی امکان سکونت دائم در نقاط مرتفع و سرسبز شمال شهر میسر شد[6] .

در داخل حصار، ساختمان ها تنها یک سوم فضا را اشغال می آردند. در شمال حصار، باغ ها و خانه های ییلاقی متعددی وجود داشتند که به وسیله یک نهر ٢۴ کیلومتری که ذر سال ١۴١٢ بوسیله حاج میرزا آغاسی با منحرف کردن بخشی از آب رودخانه کرج به طرف تهران آن را ساخته بود آبیاری می شدند[6] .
١-٧ وضعیت مترو در منطقه مورد مطالعه…………………………………………..36
١-٨ نقشه هایی از منطقه مورد مطالعه…………………………………………..41
١-٩ طرح مسئله……………………………………………………………………..۴۴

)عکس شماره ٢ -٢ایستگاه مترو ١۵خرداد ورودی شمالی و جنوبی(

)عکس شماره ٢ -٢ایستگاه مترو ١۵خرداد ورودی شمالی و جنوبی(

فصل دوم : معرفی مشکلات و معضلات ترافیکی منطقه مورد مطالعه و بررسی علل و عوامل ایجاد آنها:

ابتدای این خیابان در چهار راه گلوبندک دو طرفه است و خیابان کلا” ۵ خط دارد. ٣ خط بهسمت شرق و ٢ خط به سمت غرب، در این نقطه ایستگاه مترو پانزده خرداد هم قرار گرفته وحجم بالایی از عابر پیاده در این نقطه در حال تردد می باشند. در کنار ایستگاه مترو تعداد زیادی موتور تاکسی یا به اصطلاح خودشان (موتور فوری) منتظر مسافر ساعتها پاتوق کرده اند و یک خط از خیابان را در همان ابتدای تقاطع گرفته اندو زمانی که فاز سبز چراغ تقاطع گلوبندک به خیابان ۵١ خرداد داده می شود، وسائل نقلیه برای گذر از این خیابان باید از این گلوگاه وروی عبور کنند که دچار مشکلاتی می شوند. در همین ابتدای خیاب ان مشکل دیگری هم وجود دارد و آن ایستادن تعداد زیادی مسافر کهمنتظر تاکسی هستند و با مترو تا این نقطه آمدند که معمولا” ٢ خط را گرفته و به وسط خیابانمی آیند و حتی رانندگانی که می خواهند آنها را سوار کنند هم باید مجبورا” در وسط خیاباننگه داشته و مسافر سوار نمایند.
در خیابان ۵١ خرداد هیچ ایستگاه اتوبوسی وجود ندارد و فقط اتوبوس ها به صورت گذری ازمیدان ۵١ خرداد وارد خیابان ۵١ خرداد شده و از خیابان ناصر خسرو خارج می شوند و درطی این مسیر کوتاه هیچ جا توقف ندارند.
پایانه این اتوبوس ها در ابتدای خیابان ناصر خسرو در مقابل امارت شمس العماره می باشد،که در آن نقطه همیشه تعداد زیادی اتوبوس کنر هم و پشت سر هم چندین خط از خیابان ناصرخسرو که ۶ خطه می باشد را اشغال کرده اند و اغلب ٢ یا ٣ خط بیشتر برای عبور وسائلنقلیه دیگر باقی نمی گذارند.

٢-١- خیابان 15خرداد(ضلع شمالی بازار)……………………………………………۴۶
٢-٢- وضعیت اتوبوس ها در این خیابان……………………………………………….۵۴
٢-٣- تقاطع های خیابان ۵١ خرداد……………………………………………………۵۵
٢-۴- فازبندی و زمان بندی چراغ های تقاطع ها…………………………………. ..٧١
٢-۵- جذب سفر از مناطق مختلف تهران به منطقه مورد مطالعه……………….. ..٧٣
٢-۶- وضعیت پارکینگ در منطقه مورد مطالعه……………………………………….٧٨
٢-٧- وضعیت پیاده روی و پیاده روها در خیابان 15 خرداد………………………….٨٠

نقشه اطلس

نقشه اطلس

فصل سوم : راهکارهای قابل اجرا در جهت بهبود یا رفع مشکلات آورده شده در منطقه مورد مطالعه:

 این فصل به راهکارهایی که در این منطقه قابل اجرا می باشد می پردازیم و هر کدام راشرح می دهیم و سپس در فصول بعد به میزان کمکی که به شبکه ما می نماید می پردازیم و درصد بهبود سیستم را بعد از اعمال هر روش بررسی می نماییم.
١- ٣- ایجاد mid block (بلوک میانی) درورودی میدان ۵١ خرداد:
در این روش با قرار دادن یک سری بلوک سیمانی می توان از تداخل جریان های حرکتی درپایین میدان ۵١ خرداد جلوگیری نمود ، در روش ٢ خط را برای عبور جریان ترافیک مستقیمقرار داده و ٣ خط را با استفاده از بلوک به جریان ترافیک میدان ۵١ خرداد داده که در هنگامورود به خیابان ۵١ خرداد با جریان مستقیم برخورد ننمایند. نمونه های زیادی از این روشدر سطح شهر انجام گرفته است که در بیشتر موارد مشکل تداخل حرکت و کندی حرکت را بهکلی رفع نموده است . محل قرار گیری این بلوک ها از ادامه بلوک های میانی که از ابتدای چهارراه گلوبندک تاورودی میدان ۵١ خرداد ادامه دارد شروع شود و تا قبل از خیابان ناصر خسرو تمام شود تاوسائل نقلیه برای داخل شدن به این خیابان دچار مشکل نشوند.
با این کار می توان تا اندازه زیادی بار ترافیک تقاطع گلوبندک را نیز تخلیه نمود و از پسزدگی ترافیک به داخل تقاطع چراغ دار گلوبندک جلوگیری نمود. و برای فاز دوم تقاطع سریع تر تخلیه شود.

٣-١- ایجاد بلوک میانی در ورودی میدان ۵١ خرداد…………………………………….٨٢
٣-٢- ایجاد پایانه تاکسی در کنار خیابان ۵١ خرداد…………………………………….۴٨
٣-٣- برآورد کمبود پارکینگ برای منطقه مورد مطالعه…………………………………٩٠
٣-۴- محصور کردن پیاده رو از سواره رو…………………………………………………٩٢
٣-۵- ایجاد محل تخلیه و بارگیری و توقف موقت……………………………………….95
٣-۶- جلوگیری از سد معبر و دست فروشی در پیاده رو ها…………………………١٠٠
٣-٧- وضعیت آبروها و جوی های خیابان ۵١ خرداد…………………………………..١٠١
٣-٨- اصلاح زمان بندی تقاطع ها………………………………………………………١٠٣
٣-٩- ایجاد یک U-TURN قبل از تقاطع سیروس……………………………………..105
٣-١٠- برخورد قاطع پلیس و نظارت بیشتر…………………………………………..106

فصل چهارم : بررسی نتایج خروجی برنامه GET RAM از وضعیت موجود منطقه مورد مطالعه:

وضعیت موجود منطقه مورد مطالعه………………………………………………….١٠٧

توقف موتور های مسافر بر در ابتدای تقاطع گلوبندک(

توقف موتور های مسافر بر در ابتدای تقاطع گلوبندک(

فصل پنجم : بررسی نتایج خروجی برنامه GET RAM برای هر یک از راهکارهای ارائه شده با وضعیت اولیه و انتخاب بهترین راه کارها برای منطقه مورد مطالعه :

نتایج راهکار شماره ١…………………………………………………………………..١١٠

نتایج راهکار شماره ٢…………………………………………………………………..١١٢

نتایج راهکار شماره ٣…………………………………………………………………..114

نتایج راهکار شماره ۴………………………………………………………………….116

نتایج راهکار شماره ۵…………………………………………………………………..١١٨
نتایج راهکار شماره ٩…………………………………………………………………..١٢٠
نتایج راهکار شماره ١١………………………………………………………………….١٢٢
نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………124

مطالعات آینده…………………………………………………………………………….125

منابع ………………………………………………………………………………………126

انبوه ترافیک شمال به جنوب میدان ١۵خرداد(

انبوه ترافیک شمال به جنوب میدان ١۵خرداد(

فهرست جدول ها :

جدول(١-١) ………………………………………………………………………………… 16
جدول(٢-١ ) ……………………………………………………………………………….. 43
جدول(٣-١ ) ……………………………………………………………………………….. 44
جدول(۴-١ ) ……………………………………………………………………………….. 44
جدول(۵-١ ) ……………………………………………………………………………….. 45
جدول(۶-١ ) ……………………………………………………………………………….. 46
جدول(٧-١ ) ……………………………………………………………………………….. 47
جدول ١- ٢  …………………………………………………………………………………78
جدول ٢- ٢ …………………………………………………………………………………. 79
جدول ٣- ٢ ………………………………………………………………………………… 80
جدول۴- ٢  ………………………………………………………………………………….81
جدول ۵- ٢ ……………………………………………………………………………….. 82
جدول ۶- ٢ ……………………………………………………………………………….. 83
جدول ٧- ٢ ……………………………………………………………………………….. 84
جدول ٨- ٢………………………………………………………………………………..  84

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها :
عکس شماره ١٢- ١ ……………………………………………………………………..  37
عکس شماره ١٣- ١ ……………………………………………………………………… 37
عکس شماره ۴١- ١ ……………………………………………………………………… 38
عکس شماره ۵١- ١……………………………………………………………………..  38
عکس شماره ۶١- ١ ……………………………………………………………………. 39
عکس شماره ١٧- ١ ……………………………………………………………………. 39
عکس شماره ١٨- ١ …………………………………………………………………….. 40
عکس شماره ١٩- ١ ……………………………………………………………………. 40
عکس شماره ٢٠- ١  …………………………………………………………………….41
عکس شماره ١- ٢ …………………………………………………………………….. 53
عکس شماره ٢- ٢  …………………………………………………………………….. 54
عکس شماره ٣- ٢ ……………………………………………………………………… 55
عکس شماره ۴- ٢ ……………………………………………………………………… 55
عکس شماره ۶- ٢ ……………………………………………………………………… 56
عکس شماره ٧- ٢ …………………………………………………………………….. 57
عکس شماره ٨- ٢ …………………………………………………………………….. 57
عکس شماره ٩- ٢…………………………………………………………………….  58
عکس شماره ١٠- ٢ ………………………………………………………………….. 58
عکس شماره ١١- ٢ …………………………………………………………………. 59
عکس شماره ١٢- ٢ …………………………………………………………………. 59
عکس شماره ١٣- ٢ …………………………………………………………………. 60
عکس شماره ۴١- ٢ …………………………………………………………………. 60

درصد بهبود وضعیت با راهکار شماره ١١ نسبت به وضعیت موجود

درصد بهبود وضعیت با راهکار شماره ١١ نسبت به وضعیت موجود

فهرست نقشه ها:

نقشه شماره ١-١……………………………………………………………………   20
نقشه شماره ٢-١ …………………………………………………………………….. 21
نقشه شماره ٣-١  ……………………………………………………………………. 21
نقشه شماره ۴-١ …………………………………………………………………….. 22
نقشه شماره ۵-١ ……………………………………………………………………..  22
نقشه شماره ۶-١  …………………………………………………………………….. 24
نقشه شماره ٧-١  ……………………………………………………………………. 25
نقشه شماره ٨-١  ……………………………………………………………………. 27
نقشه شماره ٩- ١ ……………………………………………………………………. 30
نقشه شماره ١٠- ١…………………………………………………………………..  32
نقشه شماره ۵ – ٣ ………………………………………………………………….. 93
نقشه شماره ۶ – ٣ ………………………………………………………………….. 94

 

Abstract:

Tehran citizens are facing and struggling with a lot of problems every day that urgently need to be solved and tackled for a better life styleOne of Tehran,s most important problems is its increasing population , despite urban planning principles , that absolutely leads to the traffic congestion on the one hand , and the lack of education and incorrect behaviors that add up to the multiplication of these problems on the otherCentral business district of a city or its CBD is considered as one of the most important regions affecting traffic network and thus is of great importance . this survey is on Tehran,s CBD and its problems and their solutions.
This survey is aimed to minimize the delay of the vehicles on crossroads and streets, and also to make the traffic flow and therefore to decrease its level of service in this region مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

[purchase_link id=”20823″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]

فایل word  و pdf

قیمت35000تومان

[purchase_link id=”20824″ text=”اضافه‌کردن به سبدخرید” style=”button” color=”red”]