انتخاب صفحه

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران نقش سامانه های بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش مدیریت بحران در در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل بررسی شده است

در دو دهه اخیر ، خدمات جی آی اس بی سیم Wireless GIS services از طریق رویکردهای علمی وتکنولوژیک گسترش یافته است . این گونه خدمات هم شامل :
خدمات مکان مبنا (The location-based services (LBS و هم جی آی اس موبایل زمین مبنا the mobile field-based GIS می باشد . این تکنیک به کاربر نهایی این امکان را می دهد که نه تنها به geo database دسترسی داشته و از آن کوئری (پرسشگر شرطی) بگیرد ، بلکه از طریق داده های مکانی و غیر مکانی آن را بروز رسانی کند . این گونه سیستم ها قادر هستند تا از طریق ارائه داده های دقیق و جامع در رابطه با عوارض مکانی از قبیل : شبکه معابر ، بیمارستان ها ، سینماها ، مدارس و بازارهای تجاری یک GIS system فراهم نمایند . از طریق این تکنولوژی ، ماموران امدادگر )در مواقع بحرانی ( ، بازرسان ، تیم های حفاظت ، کارمندان صنایع ، آتش نشان ها و بسیاری دیگر از نیروهای سایر حرفه ها ، توانایی دسترسی به داده های geospatialمخاطرات را در Serverبا بیشترین دقت و صحت دارند . از طرف دیگر بروزرسانی این گونه داده ها نیز بسیار عملی تر است . در سالهای اخیر تحولی نو در Mobile GISاز طریق استفاده از سخت افزارها (مثل GPS هایی با اندازه کوچک تر از گذشته) و نرم افزارها بوجود آمده است

قسمت هایی از فصل اول نقش سامانه های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران

بحران به حادثه ای اطلاق می شود که در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی به صورت ناگهانی ویا تدریجی اتفاق می افتد و خسارتهای قابل توجه اقتصادی، تلفات انسانی و ضایعات روحی و روانی را به جامعه تحمیل مینماید و اثرات آن در جامعه به حدی است که لازم است با حسابگری و خردی روشن به آن پاسخ داده شود .به دو روش از نظر منشاء و شدت وقوع می توان بحران را تفکیک کرد هک از نظر منشاء به بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی و بحرانهای انسان ساز و از نظر شدت وقوع به بحرانهای تند شونده و بحرانهای کند شونده تقسیم میگردد .در این چهارچوب مدیریت بحران مشتمل بر مجموعه ای از اقدامات و عملیات سازمان یافته و هماهنگ برای پیشگیری از وقوع بحرانها، آماده سازی برای مقابله با آنها و کمک به امداد و نجات سریع هنگام وقوع و همچنین بهبود اوضاع پس از سانحه در حداقل زمان ممکن می باشد .این عملیات بر روی هم چرخه ای را تشکیل می دهندکه به آن چرخه مدیریت بحران نیز اطلاق می شود .چرخه مدیریت بحران در برگیرنده سلسله
فعالیتهای متقابل و مکملی است که مشتمل بر: کاهش اثرات و پیشگیری، آمادگی، پاسخگویی و بازسازی است که در سه مرحله قبل، حین و بعد از بحران بکار گرفته می شوند

فهرست کامل فصل اول نقش سامانه های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران

1-1 ) نقش سامانه های GIS در مدریت بحران

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 مفاهیم و مبانی نظری 3
1.1.4 مدیریت 4
1.1.5 مدیریت بحران 4
1.1.6 سامانه اطلاعات جغرافیایی 4
1.1.7 مبانی نظری 5
1.1.8 بحران و انواع آن 8
1.1.9 جمعبندی الگوها و انتخاب الگوی موردنظر در این تحقیق 15
1.1.10 نتیجهگیری 522
1.1.11 منابع و مأخذ 23

1-2 ) بررسی کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران در میراث فرهنگی و تاریخی

1.2.1 چکیده 25
1.2.2 مقدمه 26
1.2.3 هدف 28
1.2.4 پیشینه 28
1.2.5 روش تحقیق 29
1.2.6 تعریف بحران 29
1.2.7 خصوصیات بحران 31
1.2.8 تقسیمبندی کلی بحرانها 31
1.2.9 تعریف مدیریت بحران 32
1.2.10 مراحل یا چرخه مدیریت بحران 33
1.2.11 سامانهی اطلاعات جغرافیایی 34
1.2.12 GIS به عنوان سامانه ی پشتیبانی تصمیم گیری 35
1.2.13 چرخه مدیریت بحران در محوطههای میراث جهانی با استفاده از GIS 35
1.2.14 طرح سوالات و پرسوجو از سامانه 37
1.2.15 بحث و نتیجهگیری 39

1-3 ) تبیین نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران روستایی در ایران

1.3.1 چکیده 41
1.3.2 مقدمه 41
1.3.3 عوامل طبیعی 41
1.3.4 عوامل انسانی 42
1.3.5 عوامل انسان ساخت 42
1.3.6 روش شناسی تحقیق 42
1.3.7 پیشینه موضوع 42
1.3.8 چارچوب نظری و مفاهیم پژوهش 43
1.3.9 مدیریت بحران سوانح 43
1.3.10 یافته های تحقیق 44
1.3.11 امداد و نجات 44
1.3.12 فاز بازسازی 44
1.3.13 پایگاده داده 44
1.3.14 تحلیل و آزمون فرضیه 46
1.3.15 نتایج 46
1.3.16 منابع 47

1-4 ) نقش داده کاوی GIS در مدیریت بحران

1.4.1 چکیده 48
1.4.2 مقدمه 50
1.4.3 مفهوم داده کاوی 50
1.4.4 داده کاوی فضایی 51
1.4.5 GIS وداده کاوی درآن 51
1.4.6 تحلیل مسیر در GIS 52
1.4.7 تعیین بهینه ترین مسیر درسیستم GIS در سوانح 53
1.4.8 داده کاوی در GIS 54
1.4.9 داده کاوی برای یافتن مسیرها 54
1.4.10 نمایش نتایج 55
1.4.11 روش داده کاوی 55
1.4.12 منابع 56

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

برای اولین بار در اواسط دهه 1960در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیـستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک ، زمین شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژیهای لازم برای کـار بـا داده هـای مکـانی، سیـستم اطلاعات جغرافیایی یا) ، (GISبرای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیـایی شـکل گرفـت. در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکـان نگهـداری بـه روز داده هـای زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GISبـرای تحقیـق و بررسـی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود.
استفاده از GISدر مکانیابیها و تحلیلهای شهری در عصر حاضر شدت گرفته است. به طوریکه بـرای معرفـی پیـشینه فقـط توانستیم به بخشی از پژوهشهای ایرانی اشاره نماییم

فهرست کامل فصل دوم مدیریت بحران در برنامه ریزی شهری با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

2-1) کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیرتی مسائل شهری

2.1.1 چکیده 57
2.1.2 مقدمه 58
2.1.3 پیشینه تحقیق 58
2.1.4 عناصر مؤثر در مدیریت شهری 59
2.1.5 سیر مدیریت شهری در ایران 60
2.1.6 GIS ی اسیستم اطلاعات جغرافیایی چیست؟ 60
2.1.7 GIS ومدیریت شهری 60
2.1.8 کارکرد GIS درافزایش بهره وری مدیریت شهری 61
2.1.9 شهرسازی چیست؟ 63
2.1.10 GIS دربرنامه ریزی شهری ومدیریت زیرساخت های شهری 63
2.1.11 کاربرد GIS درطرح های توسعه شهری 63
2.1.12 کاربرد GIS در ارزیابی محل استقرار کاربری ها 64
2.1.13 کاربرد GIS در مکان یابی کاربری ها 64
2.1.14 کاربرد GIS درمدیریت بحران 64
2.1.15 کاربرد GIS در فازهای مدیریت بحران 65
2.1.16 کاربرد GIS در سرویس دهی ادارات دولتی وهمچنین انجام امور مربوطه 65
2.1.17 کاربرد GIS درمدریت وآنالیز شبکه توزیع آب شهر 67
2.1.18 کاربرد GIS دربرنامه ریزی فیزیکی 68
2.1.19 کاربرد GIS در پایش آلودگی های شهری 68
2.1.20 مکانیابی مبلمان شهری با استفاده از GIS 69
2.1.21 انواع مبلمان شهری 69
2.1.22 کاربرد GIS درمدیرت ملک وزمین 70
2.1.23 اربرد GIS در مطالعه بافت های فرسوده شهرها 71
2.1.24 منابع 73

2-2) مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی جهت خدمات رسانی در فوریت های امدادی براساس مدل های GIS و MCDM

2.2.1 چکیده 84
2.2.2 مقدمه 85
2.2.3 روش تحقیق 86
2.2.4 روش TOPSIS 86
2.2.5 روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبیAHP 87
2.2.6 محدوده مورد مطالعه 88
2.2.7 یافته های تحقیق 88
2.2.8 پیاده کردن مدل تاپسیس در GIS 89
2.2.9 نتیجه گیری 91
2.2.10 منابع و مراجع 91

2-3) GIS به عنوان یک سیستم کارآمد پشتیبانی تصمیم در مدیریت بحران

2.3.1 چکیده 93
2.3.2 مقدمه 94
2.3.3 مدیریت بحران چیست؟ 94
2.3.4 نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت بحران 94
2.3.5 فاکتورهای اصلی موفقیت در مدیریت بحران 94
2.3.6 همیاری و هماهنگی 95
2.3.7 نقش GIS درمدیریت بحران 95
2.3.8 پیشگویی 95
2.3.9 نتیجه 96
2.3.10 منابع 96
2.3.11ABSTRACT 97

2-4) جایگاه مدیریت بحران دربرنامه ریزی شهری با استفاده از GIS نمونه موردی

2.4.1 چکیده 99
2.4.2 مقدمه 99
2.4.3 تاریخچه مدیریت بحران درجهان 101
2.4.4 تاریخچه مدیریت بحران درایران 101
2.4.5 وظایف مدیریت بحران 101
2.4.6 عوامل مهم دراستقرار پایگاه مدیریت بحران ویا واحدهای امدادی دیگر 102
2.4.7 بلایای طبیعی 102
2.4.8 مخاطرات انسانی 102
2.4.9 بحران های سیاسی 103
2.4.10 موقعیت طبیعی شهر قائم شهر 104
2.4.11 توپوگرافی 104
2.4.12 تحولات جمعیتی شهر قائم شهر 104
2.4.13 شرایط مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران در قائم شهر 105
2.4.14 تراکم جمعیت 106
2.4.15 دسترسی به شبکه ارتباطی 106
2.4.16 خدمات 106
2.4.17 کانون های خطر 107
2.4.18 وزن دهی زیرمعیارها جهت استقرار مدیریت بحران 107
2.4.19 وزن دهی تراکم جمعیت 107
2.4.20 شبکه معابرونحوه دسترسی 108
2.4.21 کانون های خطر 108
2.4.22 رودخانه ها 109
2.4.23 آتش نشانی 109
2.4.24 وزن دهی معیارهای اصل 110
2.4.25 تحلیل نهایی 110
2.4.26 منابع 112

2-5) ارزیابی کاربرد GIS در مکان یابی مراکز امداد جاده ای

2.5.1 چکیده 113
2.5.2 مقدمه 113
2.5.3 مشکلات روشهای فعلی مکان یابی مراکز امداد جاده ای 114
2.5.4 وضعیت آمارتصادفات شبکه جاده ای استان تهران 114
2.5.5 وضعیت پایگاههای امدادرسان برروی شبکه جاده ای استان تهران 115
2.5.6 مشکلات فعلی امداد گران در هنگام امداد رسانی به افراد مجروح 116
2.5.7 شکلات فعلی افراد سانحه دیده در هنگام بروز حادثه 116
2.5.8 مشکلات عمده کشور ایران در زمینه جانمایی پایگاه های امداد رسانی 116
2.5.9 ارزیابی کاربرد GIS درمکان یابی پایگاه های امدادرسانی برمبنای نقاط حادثه خیز 116
2.5.10 ارزیابی نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی در امداد و نجات 116
2.5.11 نحوه شناسایی نقاط حادثه خیز 117
2.5.12 روش فراوانی 117
2.5.13 روش نرخ تصادف 118
2.5.14 نرخ -فراوانی 118
2.5.15 کنترل نرخ کیفیت 118
2.5.16 روش شدت تصادف 119
2.5.17 روش تجزیه وتحلیل مکانی وتوصیفی در محیطGIS 120
2.5.18 ارزیابی کاربرد GIS جهت احداث مراکز امداد جاده ای درمحور قزوین-رشت 121
2.5.19 نحوه تعیین نقاط حادثه خیز محور 121
2.5.20 مکان یابی مراکز جدید امداد در نزدیکی نقاط حادثه خیز 122
2.5.21 نتایج حاصل از این ارزیابی 122
2.5.22 نتیجه گیری 123
2.5.23 مراجع 124
2.5.24 ABSTRACT 125

2-6) برسی تغییرات فصلی PM وتهیه نقشه بحران آن

2.6.1 چکیده 126
2.6.2 مقدمه 127
2.6.3 زمان ومدت اندازه گیری 127
2.6.4 مکان اندازه گیری 127
2.6.5 مواد وروش ها 127
2.6.6 بحث ونتایج 128
2.6.7 نتیجه گیری 131
2.6.8 پیشنهادات 131
2.6.9 منابع 132

2-7) بررسی و ارزیابی تاثیر پارامترهای مختلف در زمین لغزش به کمک GIS و آنالیز حساسیت درحوزه شهرستان بجنورد

2.7.1 خلاصه 133
2.7.2 مقدمه 133
2.7.3 منطقه مورد مطالعه 134
2.7.4 روش ها و داده ها 135
2.7.5 لایه های داده 135
2.7.6 بحث و نتایج 136
2.7.7 تیجهگیری 140
2.7.8 مراجع 140

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

مدیریت بحران حاصل هماهنگی هایی است که با استفاده از علوم مختلف، فناوری، برنامه ریزی و مدیریت می توانتد از کشتته شتدن متردم و آسیب های گسترده به دارایی ها و منابع جلوگیری نماید. در برخورد با سوانح و بلایا بسیاری از مشکلات ایجاد شتده خاصتیت فضتایی دارنتد. لتیا سامانه اطلاعات جغرافیایی 1چهارچوبی با ارز برای مدیریت و پاسخ به مشکلات موجود در شرایط بحرانی فراهم می آورد. GISبترای پشتتیبانی تصمیم مکانی طراحی شده و ارز آن دقیقاً از مزایای آن در پشتیبانی تصمیم گیری مکانی ناشی می شود. با توجه به این نکته که اکثر داده های مرتبط با بلایا و اثرات آنها مکانی می باشند، فناوری GISمی تواند به شکل سیستمی موثر و کارا در مدیریت این بحران استفاده شود. اولین نقش GISدر مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی و از جمله زلزله، ساماندهی صحیح اطلاعات می باشد و مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی توسط GIS شکل گرفته و با کمک آن تداوم یافته و توسعه آن در گرو پیشرفت GISاست.
یکی از حساس ترین زیرساختهای شهری که در مواقع بحرانی مستعد خسارت می گردد، شبکه های آب و فاضلاب شهری می باشد. بالا بودن حوادث در شبکه های توزیع آب شهری، باعث ازدیاد تلفات فیزیکی آب و هزینه ترمیم حوادث می گردد که این موضوع به نحتوی بتر منتابع متالی شرکت های آب و فاضلاب تاثیر می گیارد. از سوی دیگر تلفاتی که از طریق بلایا و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعتی، باعتث تخریتب گستترده ایتن زیرساخت ها در شهرها می گردد، هزینه مورد اشاره را به طور فزاینده ای افزایش می دهد.

فهرست کامل فصل سوم مدیریت بحران محیط زیست محیطی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

3-1 ) مدیرتی بحران زیست محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

3.1.1 چکیده 142
3.1.2 مقدمه 143
3.1.3 متن اصلی مقاله 143
3.1.4 مفهوم GIS 143
3.1.5 بحران های زیست محیطی 143
3.1.6 کاربرد GIS درمدیریت بحران های زیست محیطی 144
3.1.7 طراحی سیتسم های GIS برای مدیریت بحران 145
3.1.8 برآورد خسارت با استفاده از GIS 146
3.1.9 نتیجه گیری 146
3.1.10 پیشنهادات 147
3.1.11 منابع 147

3-2 ) نقش GIS در مدیریت بحران بخشی از حوزهی آبخیز کارون شمالی

3.2.1 چکیده 149
3.2.2 مقدمه 150
3.2.3 مطالعه موردی 153
3.2.4 بحث و نتایج 154
3.2.5 نتیجهگیری 156
3.2.6 منابع و مراجع 157

3-3 ) نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران

3.3.1 چکیده 158
3.3.2 مقدمه 159
3.3.3 طرح مسأله 160
3.3.4 ادبیات مفهومی تحقیق 162
3.3.5 تعاریف ومفاهیم 162
3.3.6 مدیریت 162
3.3.7 بحران 163
3.3.8 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 166
3.3.9 متدولوژی پژوهش 167
3.3.10 بحث و یافتهها 167
3.3.11 سیستم اطلاعات جغرافیایی و یکپارچگی اطلاعات 167
3.3.12 سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدیریت بحران 169
3.3.13 دلایل استفاده از GIS 172
3.3.14 تجربه استفاده از GIS درمدریت بحران وحوادث طبیعی 174
3.3.15 نتیجه گیری 177
3.3.1 منابع 178

3-4 ) مدیریت بحران محیط زیست دریایی با استفاد از سیستم اطلاعات جغرافیایی

3.4.1 چکیده 180
3.4.2 مقدمه 180
3.4.3 چرخه مدییرت بحران 180
3.4.4 بحرا نهای زیست محیطی 180
3.4.5 سیستم اطلاعات جغرافیایی 181
3.4.6 براورد خسارت با استفاده از GIS 182
3.4.7 کاربرد GIS درمدیریت بحران های زیست محیطی دریاها 182
3.4.8 پیاده سازی GIS وایجاد بانک اطلاعات تخصصی مکانمند 183
3.4.9 نتیجه گیری کلی 183
3.4.10 مراجع 183

3-5 ) پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

3.5.1 چکیده 185
3.5.2 مقدمه 186
3.5.3 مواد و روشها 187
3.5.4 موقعیت محدوده 187
3.5.5 موقعیت محدوده 187
3.5.6 مراحل انجام پهنه بندی سیل 188
3.5.7 برآورد دبی با دوره بازگشت مختلف 189
3.5.8 ضریب زبری مانینگ 189
3.5.9 مقاطع عرضی و طولی 190
3.5.10 نمایش پروفیل سطح آب و نقشه های حاصل از پهنه بندی سیل 190
3.5.11 نتیجه گیری 192
3.5.12 منابع 192
3.5.13 ABSTRACT 193

3-6 ) کاربرد فن آوری اطلاعات در مدریت حوادث طبیعی

3.6.1 چکیده 194
3.6.2 مقدمه 195
3.6.3 رویکردهای IT درمواقع بحران 195
3.6.4 رویکردIT در فاز قبل از بحران 195
3.6.5 رویکرد IT درفاز هنگام بحران 198
3.6.6 رویکرد IT بعداز بحران 200
3.6.7 ابزارهای IT برای مدیریت بحران 200
3.6.8 ابزارهای تهیه اطلاعات 201
3.6.9 ابزارهای پردازش اطلاعات 201
3.6.10 ابزارهای نگهداری اطلاعات 201
3.6.11 ابزارهای انتقال اطلاعات 202
3.6.12 ابزارهای یکپارچه سازی اطلاعات 202
3.6.13 مراجع 203

3-7 ) کاربرد GIS درصنعت آب وفاضلاب باتکیه برمدیریت بحران

3.7.1 چکیده 204
3.7.2 مقدمه 204
3.7.3 نقش GIS درمدیریت بحران 205
3.7.4 GIS وفاز کاهش اثرات 206
3.7.5 روش کار 206
3.7.6 منطقه مورد مطالعه 206
3.7.7 تاسیسات آب و فاضلاب استان 207
3.7.8 پیاده سازی چهارچوب مدیریت بحران 209
3.7.9 طراحی پایگاه اطلاعات مکانی 209
3.7.10 تصمیم گیری 209
3.7.11 انتخاب معیارها 209
3.7.12 وزن دهی معیارها 210
3.7.13 نتیجه 210
3.7.14 مراجع 211

قسمت هایی از فصل چهارم مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

در مرحله قبل از بروز بحران(مدیریت ریسک)، تعیین میزان آسیب پذیری ساختمان ها، آسیبهای وارده بـه شریانهای حیاتی، سازهها ، تلفات انسانی،آسیب های اجتماعی ،اقتصادی و حتی مسائل سیاسـی،از جملـه مـوارد مطرح در بحث مخاطرات طبیعی من جمله زلزله است. بررسی میزان امکانات، زیرساخت های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، میزان مقاومت بناهای موجود در شـهر یـا منطقه، شرایط زیست محیطی و جغرافیایی منطقه، خواص زمین و خصوصیات زمین شناسی، بهبود پـیش بینـی ها، هشدار، تشریح مکانیسم واکنش، اقدامات آمادگی، تدوین برنامه های عملی، تصویب قـوانین مناسـب، کنتـرل استفاده از زمین، استانداردهای ساختمان و تهیه نقشه خطر از جمله موارد مطرح و مهم در مدیریت ریسک زلزله و تعیین میزان آسیب پذیری یک ناحیه شهری است

فهرست کامل فصل چهارم مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

4-1 ) نقشه راه مدیریت بحران قبل وبعداز زلزله با استفاده از GIS وتکنیک TOPSIS

4.1.1 چکیده 213
4.1.2 مقدمه 213
4.1.3 بیان مسئله 214
4.1.4 روش تحقیق 214
4.1.5 دیدگاه ها ومفاهیم نظری 214
4.1.6 مدیریت بحران 214
4.1.7 چرخه مدیریت بحران 215
4.1.8 بحث و یافته ها 216
4.1.9 معرفی محدوده مورد مطالعه 216
4.1.10 تحلیل یافته ها 216
4.1.11 تعیین پهنه بافت های فرسوده 220
4.1.12 شکل بخشیدن به نیروهای اجتماعی مشارکتی 222
4.1.13 نتایج حاصل ازنقشه های پهنه بندی خطر زمین لرزه ساختمان های مسکونی وسازه ای و کل منطقه 224
4.1.14 طبقه بندی ساختمان ها برحسب اهمیت 224
4.1.15 نتایج حاصل از مکانیابی اسکان موقت 225
4.1.16 جنبه های مثبت این انتخاب 225
4.1.17 جنبه های منفی این انتخاب 225
4.1.18 جنبه های مثبت این انتخاب 226
4.1.19 جنبه های منفی این انتخاب 226
4.1.20 پهنه بندی آسیب پذیری جانی منطقه 4 براساس روش TOPSIS 227
4.1.21 نتیجه گیری وپیشنهادات 231
4.1.22 پیشنهادات 231
4.1.23 ملاحظات معماری 232
4.1.24 ملاحظات پیکربندی سازه ای 232
4.1.25 ملاحظات کلی 232
4.1.26 منابع 233

4-2 ) مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر فناوری اطلاعات GIS

4.2.1 خلاصه 235
4.2.2 مقدمه 235
4.2.3 معرفی نرم افزار GOOGLE EARTH 237
4.2.4 ایده پیشنهادی 237
4.2.5 تحلیل تراکم جمعیتی شهر آمل 238
4.2.6 وضعیت بافت شهری 239
4.2.7 وضعیت راه های شهر آمل 240
4.2.8 تحلیل ترکیبی نقشه ها 240
4.2.9 نتیجه گیری 241
4.2.10 مراجع 241

4-3 ) مدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS

4.3.1 چکیده 242
4.3.2 مقدمه 242
4.3.3 سوابق تحقیق 243
4.3.4 طرح مسئله 244
4.3.5 اهمیت و ضرورت تحقیق 244
4.3.6 اهداف تحقیق 244
4.3.7 محدوده مورد مطالعه 245
4.3.8 مواد و روش ها 245
4.3.9 مکان یابی مراکز امداد و اسکان 246
4.3.10 ساخت تابع فاصله 247
4.3.11 وزن دهی به لایه ها 247
4.3.12 تلفیق نقشه ها و تولید نقشه نهایی اسکان موقت 249
4.3.13 تحلیل شبکه راه 250
4.3.14 نتیجه گیری 252
4.3.15 پیشنهادات 253
4.3.16 پی نوشت 253
4.3.17 منابع و ماخذ 254

4-4 ) مخاطرات طبیعی و کاربرد نرم افزار GIS درکنترل و مدیریت بحران

4.4.1 چکیده 255
4.4.2 مقدمه 256
4.4.3 پیشینه تحقیق 258
4.4.4 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در نقش پذیری نهاد های محلی جهت مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی 260
4.4.5 مقدمه 260
4.4.6 روش تحقیق 260
4.4.7 معرفی منطقه مورد مطالعه 260
4.4.8 علت زلزله خیز بودن منطقه 261
4.4.9 یافته های تحقیق 263
4.4.10 بررسی متغیرهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران زلزله مناطق روستایی 263
4.4.11 تلفیق نقشه ها و اجرای مدل 263
4.4.12 مکانیابی پایگاه های مدیریت بحران زلزله و عملکردهای آن 263
4.4.13 بحث و بررسی 266
4.4.14 نتایج 267
4.4.15 مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS 268
4.4.16 مقدمه 268
4.4.17 طرح مسئله 268
4.4.18 اهداف تحقیق 268
4.4.19 روش تحقیق 268
4.4.20 معرفی متغیرها و شاخص های مورد مطالعه 268
4.4.21 نتایج 272
4.4.22 نتیجه گیری 273
4.4.23 REVIEW 274
4.4.24 منابع 275

4-5 ) کاربر د سیستم اطلاعات جغرافیایی درمدیریت بحران

4.5.1 چکیده 276
4.5.2 مقدمه 277
4.5.3 روش کار 278
4.5.4 تجزیه وتحلیل مخاطرات 279
4.5.5 تجزیه وتحلیل آسیب پذیری 279
4.5.6 تجزیه وتحلیل ظرفیت های مقابله/تاب آوری 280
4.5.7 تجزیه وتحلیل خطرپذیری 280
4.5.8 بحث 281
4.5.9 سیکل مدیریت بحران 282
4.5.10 پیشگیری 282
4.5.11 آمادگی 283
4.5.12 مقابله 284
4.5.13 بازسازی 284
4.5.14 نتیجه گیری 285
4.5.15 رفرنس ها 286

4-6 ) MOBILE GIS درخدمت مدیریت بحران زلزله شهرها

4.6.1 چکیده 287
4.6.2 مقدمه 288
4.6.3 سیستم های اطلاعاتی مدیریت 288
4.6.4 سیستم اطلاعات جغرافیایی 289
4.6.5 مدیریت بحران زلزله 289
4.6.6 سیستم تعیین موقعیت جهانی 289
4.6.7 عملیات جستجو و نجات پس از بحران زلزله با GPS 290
4.6.8 MOBILE GIS 290
4.6.9 تاثیر شرایط حاکم برمحیط درتصمیم گیری 292
4.6.10 استفاده از GIS برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان 293
4.6.11 نتیجه گیری 293
4.6.12 پیشنهادات 294
4.6.13 منابع 296

4-7 ) ارزیابی آسیب پذیری شهرها دربرابر زلزله برحسب فاصله ازکاربری های حیاتی با استفاده از GIS

4.7.1 چکیده 297
4.7.2 مقدمه 298
4.7.3 پیشینه تحقیق 299
4.7.4 مبانی نظری ومفاهیم عملیاتی مرتبط با آسیب پذیری 299
4.7.5 کاربری های حیاتی دربرابر زلزله 299
4.7.6 آسیب پذیری 299
4.7.7 مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 300
4.7.8 معرفی ویژگی های کالبدی وکاربری های وشریان های حیاتی بافت قدیم زنجان 300
4.7.9 متدولوژی وروش تحقیق 301
4.7.10 تحلیبل یافته های تحقیق 302
4.7.11 نتیجه گیری وپیشنهادات 305
4.7.12 فهرست منابع 306
4.7.13 منابع فارسی 306
4.7.14 منابع لاتین 306

4-8 ) ارزیابی ریسک بحران زلزله با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی وروش تصمیم گیری چندمعیاره

4.8.1 چکیده 308
4.8.2 مقدمه 309
4.8.3 چرخه مدیریت بحران 309
4.8.4 مدیریت ریسک 310
4.8.5 مواد و روش ها 310
4.8.6 موقعیت جغرافیایی شهر سمنان 310
4.8.7 زمین شناسی و گسل های مهم منطقه 311
4.8.8 معیارهای آسیب پذیری شهر سمنان در مقابل زمین لرزه 312
4.8.9 معیارهای فیزیکی مرتبط با میزان آسیب پذیری لرزه ای 312
4.8.10 برآورد آسیب پذیری فیزیکی- سازه ای در شهر سمنان 314
4.8.11 معیار برنامه ریزی 315
4.8.12 آسیب پذیری مناطق شهر سمنان بر اساس عامل برنامه ریزی 316
4.8.13 عوامل(خطرات) ثانویه 317
4.8.14 ریسک لرزه ا ی شهر سمنان 318
4.8.15 نتیجه گیری و پیشنهادات 319
4.8.16 مراجع 319

4-9 ) ارزیابی و مکان یابی پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره( MCDM)

4.9.1 چکیده 321
4.9.2 مقدمه 322
4.9.3 مفهوم مدیریت بحران 323
4.9.4 آسیب پذیری بافت های فرسوده)قدیمی( نسبت به عناصر شهری 323
4.9.5 پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران 323
4.9.6 مطالعه موردی 324
4.9.7 روش تحقیق 324
4.9.8 یافته ها 325
4.9.9 معرفی متغیرها و شاخص ها 325
4.9.10 تهیه لایه های تأثیرگذار سازگاری نسبت به فضاهای چند منظوره ای 326
4.9.11 تحلیل سلسله مراتبی 329
4.9.12 FUZZY TOPSIS 331
4.9.13 بحث و نتیجه گیری 340
4.9.14 منابع 342

4-10 ) مدیریت بحران بعداز زلزله با استفاده از GIS

4.10.1 چکیده 344
4.10.2 مقدمه 345
4.10.3 سوابق تحقیق 345
4.10.4 طرح مسئله 345
4.10.5 اهمیت و ضرورت تحقیق 346
4.10.6 اهداف تحقیق 346
4.10.7 محدوده مورد مطالعه 346
4.10.8 مواد و روش ها 346
4.10.9 مکان یابی مراکز امداد واسکان 348
4.10.10 ساخت تابع فاصله 348
4.10.11 وزن دهی به لایه ها ازطریق تکنیک مقایسه زوجی 349
4.10.12 تلفیق نقشه ها وتولید نقشه نهایی اسکان موقت 351
4.10.13 تحلیل شبکه راه 352
4.10.14 نتیجه گیری 354
4.10.15 پیشنهادات 355
4.10.16 منابع وماخذ 356

4-11 ) مکان یابی اماکن اسکان موقت جمعیت های آسیب دیده اززلزله با بهره گیری ازسامانه های اطلاعات مکانی

4.11.1 چکیده 357
4.11.2 مقدمه 358
4.11.3 مواد و روش ها 359
4.11.4 جمع آوری اطلاعات 359
4.11.5 تولید داده ها واطلاعات 360
4.11.6 تحلیل شرایط موجود 361
4.11.7 ساخت زنجیره های مختلف ازاطلاعات مرتبط 361
4.11.8 نتایج وانتخاب گزینه ها 362
4.11.9 پیشنهادات 364
4.11.10 منابع 364

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

کاوش قواعد وابستگی ،نیز نوع دیگری از مسائل مطرح شده در داده کاوی هستند، که کاربردهای فراوانی را در هوش تجاری و طراحی سیستم های پیشنهادگر دارند. مثلا، اگر یک فروشنده با تجربه، بگوید که اگر فردی نان و پنیر را در سبد سفارش خود داشته
باشد، حتما شیر را نیز انتخاب خواهد کرد، یک قالده یا Rule مهم را بیان کرده است که بر مبنای آن، می توان تصمیم های زیادی گرفت. مثلا این که، سعی کنیم در چیدمان فروشگاه، حدالمقدور این موارد (نان، پنیر و شیر) در مجاورت یکدیگر باشند. یا این که، می توان یک سیستم پیشنهادگر را می توان بر همین اساس پیاده سازی کرد، که اگر فردی پرینتر رنگی جوهر افشان سفارش داد، به او کارتریج یدکی و یا کاغذ مخصرص چاپ عکس را پیشنهاد بدهد

فهرست کامل فصل پنجم کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

5-1 ) کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی درمدریت بحران وپدافند غیرعامل

5.1.1 چکیده 365
5.1.2 مقدمه 365
5.1.3 ضرورت و اهمیت استفاده از روش های نوین در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 367
5.1.4 متدولوژی 368
5.1.5 تعاریف 368
5.1.6 مشترکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 368
5.1.7 چرخه مدیریت بحران 370
5.1.8 سیست مهای اطلاعاتی در مدیرت بحران 372
5.1.9 سیستم پردازش عملیات 372
5.1.10 سیستم اطلاعات مدیریت 372
5.1.11 سیستم پشتیبانی تصمی مگیری 372
5.1.12 سیستم پشتیبان اجرایی 373
5.1.13 سیستم اطلاعات استراتژیک 373
5.1.14 سیست مهای خبره 373
5.1.15 سیستم های اطلاعات جغرافیایی 373
5.1.16 اجزای سیست مهای اطلاعاتی GIS و DSS 374
5.1.17 نقش GIS درپدافند غیرعامل ومدیریت بحران 375
5.1.18 نحوه کاربرد GIS درمدیریت موثر بحران و مدیریت امداد رسانی و کاهش تلفات انسانی 377
5.1.19 دامنه کاربرد پیاده سازی GIS در سیستم جامع مدیریت پدافند غیرعامل 377
5.1.20 پیاده سازی GIS به یاری مدیران حوزه پدافند غیرعامل 378
5.1.21 تجزیه و تحلیل آمایش دفاعی و مدیریت عملیات بوسیله نرم افزارGIS 378
5.1.22 نتایج و پیشنهادها 378
5.1.23 مراجع 379

5-2 ) مبانی کاربردی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری(DSS) وسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)در مدیریت بحران باتاکید برصنایع نظامی واماکن دفاعی درمحیط WEBGIS

5.2.1 چکیده 381
5.2.2 مقدمه 382
5.2.3 مدیریت بحران 382
5.2.4 شش گام اصلی در مدیریت بحران 383
5.2.5 مقدمه ای بر مبحث مدیریت اطلاعات 384
5.2.6 سطح بحران 384
5.2.7 سیستم اطلاعاتی مدیریت 384
5.2.8 خصوصیات اطلاعات پردازش شده 384
5.2.9 سیستم پشتیبانی تصمیم گیرنده 385
5.2.10 ویژگیها و قابلیتهای DSS 385
5.2.11 مدل 386
5.2.12 سیستم اطلاعات جغرافیایی 386
5.2.13 زیر سیستم های DSS 386
5.2.14 نرم افزار ARC GIS 387
5.2.15 معماری CLIENT/SERVER 388
5.2.16 علم WEBGIS 388
5.2.17 ساختار مدل WEB GIS 388
5.2.18 تلفیق سیستم های اطلاعات 389
5.2.19 مدل و طراحی تئوری کل سیستم ارائه شده برای صنایع نظامی 389
5.2.20 مراحل تلفیق 389
5.2.21 تهیه و گرد آوری ورقومی کردن دادهای مکانی و حساس نیروگاه های اتمی، صنایع شیمیایی، نظامی، موشکی کشور 390
5.2.22 تهیه مقدمات وامکانات محیط وب 391
5.2.23 نتیجه گیری 393
5.2.24 مراحل اجرا وتوسعه WEBGIS 393
5.2.25 منابع 394
5.2.26 ABSTRACT 395

5-3 ) نقش داده کاوی با GIS در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

5.3.1 چکیده 397
5.3.2 مقدمه 397
5.3.3 تعاریف 397
5.3.4 داده کاوی 397
5.3.5 کارهایی که در داده کاوی انجام می شوند 398
5.3.6 دفاع غیر نظامی 399
5.3.7 مشترکات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 399
5.3.8 پدافند غیرعامل 399
5.3.9 هدف از اجرای طرحهای پدافند غیرعامل 399
5.3.10 حوزه اجرای طرحها 399
5.3.11 سیستمهای اطلاعاتی در مدیرت بحران 400
5.3.12 اهمیت پدافند غیر عامل 401
5.3.13 نقش داده کاوی با GIS درپدافند غیرعامل 401
5.3.14 نقش GIS در مدیریت بحران و مدیریت امداد رسانی و کاهش تلفات انسانی 402
5.3.15 نتیجه گیری 403
5.3.16 مراجع 403

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *