بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه کاربرد GIS در ترافیک و حمل و نقل است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت ترافیک با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش کاهش تأثیرات آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS بررسی شده است

روند رو به رشد جمعیت در مناطق شهری و نیز افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در شهرها، علاوه بر انسداد ترافیکی و تاخیر ناشی از آن، موجب مشکلات عدیدهی دیگری از جمله آلودگی های زیست محیطی و صرف هزینه های پیدا و پنهان شده است. به طور معمول، راهکارهایی که برای بهبود وضعیت ترافیکی در نظر گرفته می شوند، بدون توجه به عواقب آنها، تنها مسئله انسداد و تاخیر در تردد را در برمیگیرند. به عبارتی راهکارهای فعلی بیشتر ناظر به افزایش ظرفیت موجود می باشند. این در حالی است که با در نظر گیری مولفه ی اصلی دیگر جریان ترافیک یعنی تقاضا، و کاهش و مدیریت آن نیز نه تنها میتوان وضعیت تردد را بهبود بخشید، بلکه میتوان از عواقبی که در راهکار “به طور صرف افزایش ظرفیت” وجود دارند نیز جلوگیری نمود. در تحقیق حاضر، پس از امکان سنجی و اثر سنجی راهبرد ظرفیت محور، جهت ارزیابی عملی، دو راهکار دورکاری و همسواری به عنوان نمایندهای از این راهبرد، در محیط GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به این ترتیب که داده های واقعی وارد محیط GIS شده و نتایج تغییرات برای سه سناریوی مختلف به دست آمدند. در حالتی نه چندان خوشبینانه، اگر در ساعت اوج خودروهای تک سرنشین و دو سرنشینی وجود نداشته باشند، به میزان 21 درصد افزایش سرعت، 17 درصد کاهش زمان سفر، حداقل 39 درصد کاهش میزان آلودگی هوا و به میزان 6582621 ریال صرفه جویی (تنها در یک تسهیلات و تنها در ساعت اوج) حاصل خواهد شد

قسمت هایی از فصل اول مدیریت ترافیک با استفاده از GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System) که از ایـن پـس GISنامیـده می شـوند، سیستم های کامپیوتری هستند که جهت ذخیره و بکـارگیری اطلاعـات جغرافیـایی از آنهـا اسـتفاده میشـود. در سـال GIS ،1964در شهرهای اوتاوا و اونتیاریوی کانادا به وسیله دانشمندی به نام روجر توملنیون در زمینه انرژی، معادن و تحقیقات که آن را سیستمهای جغرافیایی کانادا نامیدند،وارد دنیای عمل شـد. ایـن سیسـتم بـرای نگهـداری، آنـالیز و کنترل داده های جمع آوری شده برای فهرست زمین کانادایی به کار می رفت. و با نقشه هایی با مقیـاس 1:250000 به کشاورزان در مورد کود کشاورزی حیوانات وحشی، جنگلداری و کاربری و …کمک می کـرد. CGISاولـین سیسـتم پیشرفته نقشه کشی بود که دارای سیستم مختصات بین المللی بود. به تومیلتون لقب پدر GISدادند چـرا کـه وی از روش هم پوشانی برای تجزیه و تحلیل داده های مکـانی اسـتفاده مـی کـرد. همچنـین در سـال ،1964هـوارد فیشـر آزمایشگاهی را برای گرافیکهای کامپیوتر و تجزیـه و تحلیـل داده هـای مکـانی فـراهم نمـود. در دهـه 1970وی نـرم افزارهای AutoCADو سیستمهای دیگری مثل Grid symap و Odyssey که به پیشرفت تجاری نرم افزار GISدر دانشگاه ها و مراکز تحقیق و … کمکهای شایان ذکری کردندرا به خدمت گرفـت. در سـالهای 1980و 1990 رشد صنعت و GISبا هم همسو شده بود. اواخر قرن 20سرعت رشد در انواع سیستمها محکم تر شد.و در نهایت یـک رشد آزاد با منبع باز برای GISایجاد گردید مثـل Grass GISو Quantun GISکـه در دامنـه ای از سیستم عملی حرکت می کند. اما اولین کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقـل علیـرغم رشـد و توسعه این سیستم در کشورمان، در سال 1990در آمریکا آغاز و در سالهای بعد در انگلیس نیز استفاده از این سیستم در شبکه حمل و نقل شهری آغاز شد، تا آنجا که این سیستم در کشور در حال توسعه ای مانند هند نیزجهت اسـتفاده از آن درشاه راه ها جزو برنامه های اصلی دست اندرکاران حمل و نقل می باشد

فهرست کامل فصل اول مدیریت ترافیک با استفاده از GIS

1-1 ) بررسی جریان ترافیک و ارایه راهکارهایی برای کنترل ورفع موانع آن به کمک شبیه سازی در کمک نرم افزار GIS
1.1.1 چکیده 1 1.1.2 مقدمه 2 1.1.3 موانع و چالشهای ترافیکی شهر سیرجان 3 1.1.4 منطقه مورد مطالعه 4 1.1.5 فرضیه تحقیق 6 1.1.6 روش و مدل پژوهش 6 1.1.7 یافته های پژوهش 7 1.1.8 تجزیه و تحلیل 8 1.1.9 نتیجه گیری 9 1.1.10 منابع 10
1-2 ) مکان یابی گره های ترافیک شهری با استفاده از GIS
1.2.1 چکیده 12 1.2.2 مقدمه 13 1.2.3 بیان مسئله وضرورت تحقیق 13 1.2.4 پیشینه تحقیق 14 1.2.5 معرفی نمونه موردی 14 1.2.6 روش تحقیق 15 1.2.7 ترافیک شهری 15 1.2.8 سیستم اطلاعات جغرافیایی 15 1.2.9 ترافیک وGIS 15 1.2.10 یافته های تحقیق 17 1.2.11 نتیجه گیری 18 1.2.12 پیشنهادات 19 1.2.13 منابع 20
1-3 ) ارتقا کیفیت بهره برداری از زیرساختهای حمل و نقل جاده ای و مدیریت ترافیک با استفاده GIS
1.3.1 چکیده 22 1.3.2 مقدمه 23 1.3.3 دلایل استفاده ازGIS 24 1.3.4 مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS 24 1.3.5 وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی 24 1.3.6 تفاوت GIS با سیستم کاردیوگرافی 24 1.3.7 کاربردهای مختلف سامانه اطلاعات جغرافیایی در سیستم حمل و نقل و مدیریت ترافیک 25 1.3.8 استفاده ازGIS دربرنامه ریزی ومدیریت شهری 25 1.3.9 کاربرد GIS درحمل ونقل 26 1.3.10 نمونه هایی از خروجی سیستم GIS درحمل ونقل 26 1.3.11 محاسن استفاده از GIS درجمع آوری و پردازش داده های ترافیک 27 1.3.12 نقش کاربردی سامانه اطلاعات جغرافیایی در حمل و نقل و ترافیک 27 1.3.13 مدیریت پارکینگ 28 1.3.14 مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی 28 1.3.15 کنترل مکانیزه محدوده طرح 28 1.3.16 سامانه اطلاع مسیر 28 1.3.17 حمل و نقل مواد خطرناک 28 1.3.18 نتیجه گیری 29 1.3.19 مراجع 29
1-4 ) مدیریت ترافیک ازطریق مسیریابی بهینه با استفاده از GIS به روش AHP
1.4.1 چکیده 41 1.4.2 مقدمه 42 1.4.3 ترافیک 43 1.4.4 مدیریت ترافیک 43 1.4.5 روش های مدیریت ترافیک 44 1.4.6 سیستم اطلاعات جغرافیایی 44 1.4.7 وظایف اصلی سیستم اطلاعات چغرافیایی 45 1.4.8 ورود اطلاعات 45 1.4.9 منابع تولید کننده اطلاعات مورد نیاز یک سیستم GIS 45 1.4.10 دستکاری اطلاعات 45 1.4.11 مدیریت اطلاعات 45 1.4.12 پرسش وپاسخ وتجزیه وتحلیل اطلاعات 46 1.4.13 نمایش اطلاعات 46 1.4.14 تکنولوژی های مرتبط با GIS 46 1.4.15 سیستم های تولید نقشه رقومی 46 1.4.16 سنجش از راه دور(REMOTE SENSING) 46 1.4.17 سیستم های مدیریت پایگاه داده 46 1.4.18 زمینه های کاربرد GIS در سیستم حمل ونقل شهری 46 1.4.19 مدیریت برعمران معابر شهری 47 1.4.20 مدیریت برساخت پایانه ها و پارکینگ های طبقاتی ومکانیابی آنها 47 1.4.21 طراحی سیستم شورای نامگذاری معابر 47 1.4.22 مدیرتی برتوسعه پمپ بنزین وپمپ گاز 47 1.4.23 مدیریت براجرای خط کشی طولی معابر وسرعتگیر های ونصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی 47 1.4.24 مدیریت برایستگاه ها ومسیر اتوبوسرانی شهری 48 1.4.25 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 48 1.4.26 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی 48 1.4.27 شرط معکوسی 48 1.4.28 همگنی 48 1.4.29 وابستگی 48 1.4.30 انتظارات 49 1.4.31 پیدا کردن کم ترافیک ترین مسیر به روش AHP بین دونقطه ازشهر بروجرد 50 1.4.32 مسیرهای موجود بین میدان قیام ومیدان تختی بروجرد 51 1.4.33 وزن دهی ومقاسه زوجی معیارها 53 1.4.34 محاسبه وزن ترافیکی هرمسیر باتوجه به سایرمسیرها 54 1.4.35 نتیجه گیری 54 1.4.36 مراجع 55
1-5 ) تحلیل فنی و اقتصادی راه حل های بهبود سطح سرویس ترافیک شهری به همراه بهره گیری ازمحیط GIS
1.5.1 چکیده 56 1.5.2 مقدمه 57 1.5.3 روش تحقیق 57 1.5.4 چالشها و هزینههای ناشی از ترافیک 57 1.5.5 اتلاف وقت 57 1.5.6 هزینه 57 1.5.7 هزینههای ناشی از آلودگی زیستمحیطی 57 1.5.8 هزینههای ناشی از مصرف سوخت 58 1.5.9 مشکلات ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی 58 1.5.10 اثرات منفی ترافیک در سلامت جسم و روان 58 1.5.11 بررسی رویکرد ایجادکننده مشکلات 58 1.5.12 راهبرد اصلی راهکارهای ایجادکننده مشکلات 58 1.5.13 رویکرد ظرفیت محور 58 1.5.14 ترافیک زایشی 59 1.5.15 رویکرد تقاضا محور در حل مشکلات ترافیکی 59 1.5.16 راهبرد رویکرد تقاضا محور 59 1.5.17 مدیریت تقاضای سفر 60 1.5.18 دورکاری 60 1.5.19 اثرات حمل و نقلی دورکاری 60 1.5.20 دورکاری در دیگر کشورها 60 1.5.21 گزینههای مشابه دورکاری 61 1.5.22 همسواری 61 1.5.23 اثرات حمل و نقلی همسواری 61 1.5.24 روشهای همسوی همسواری 62 1.5.25 مقایسه شرایط ایران با برخی کشورها در زمینهی حملونقل شهری 62 1.5.26 نتیجهگیری از جایگاه مدیریت تقاضا 62 1.5.27 مطالعه موردی و روش تحقیق در آن 63 1.5.28 موقعیت مطالعه موردی 63 1.5.29 بررسی اثرات راهکار دورکاری در نمونه موردی 63 1.5.30 نتایج تحلیل دادهها در محیط GIS برای دورکاری 63 1.5.31 زمان سفر 64 1.5.32 میزان تولید آلاینده 64 1.5.33 میزان مجموع منفعت اقتصادی حاصله 64 1.5.34 بررسی راهکار همسواری 65 1.5.35 نتایج تحلیل داده ها درمحیط GIS برای همسواری 66 1.5.36 زمان 66 1.5.37 میزان تولید آلاینده 67 1.5.38 میزان مجموع منفعت اقتصادی حاصله 67 1.5.39 قابلیت های محیط GIS درمدیریت ترافیک 67 1.5.40 نتیجه گیری 68 1.5.41 ارائهی پیشنهادها 68 1.5.42 منابع 69
1-6 ) سنجش توزیع فضایی حمل و نقل و ترافیک شهری با تاکید بر شبکه TOD
1.6.1 چکیده 71 1.6.2 مقدمه و بیان مسئله 71 1.6.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 72 1.6.4 روش شناسی تحقیق 75 1.6.5 محدوده مورد مطالعه 75 1.6.6 مباحث و یافته ها 76 1.6.7 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 76 1.6.8 حمل و نقل همگانی شهر کرمان در وضعیت موجود 77 1.6.9 تعداد مسافر جابجا شده در خطوط اتوبوسرانی شهر کرمان 79 1.6.10 خطوط تمایل سفرهای حمل و نقل همگانی شهر کرمان 80 1.6.11 سهم سفرهای سیستم حمل و نقل همگانی 81 1.6.12 گزینه های پیشنهادی شبکه حمل و نقل همگانی در شهر کرمان 82 1.6.13 نتیجه گیری و پیشنهادات 85 1.6.14 منابع 86
i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل

امروزه تکنولوژی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی 4ابزار مفیدی به منظور بررسی و تحلیل داده های تصادفات برای شناسایی نقاط حادثه خیز هستند. تحلیل تصادفات به منظور تعیین مکانهایی با نرخ بالای حادثه و ایمنی پایین انجام می گیرد تا با ارائه راهکارهایی به ارتقای ایمنی این مکانها اقدام گردد. در این تحقیق با استفاده از روش های تحلیل خطی و با محوریت داده های مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی سعی در تعیین نقاط حادثه خیز ترافیکی شهر مشهد گردید. تحلیل نقاط حادثه خیز یک روش علمی است اما مطالعه از نقطه نظر تعیین نواحی ریسک پذیر, دسته بندی و توضیح آن ها روی نقشه هایی با پارامترهای تصادف متفاوت با تحقیقات پیشین متفاوت است. هدف همکاری با دیگر روش های تحلیل نقاط حادثه خیز با استفاده از روش های آماری نیست, بلکه تعیین نقاطی با بالاترین پتانسیل حادثه خیزی 5و به منظور استفاده از پارامترهای متفاوت از قبیل تعداد تلفات و خسارات و تعداد تصادفات تنها با خسارات مالی بکار می روند. علاوه بر این عدم استفاده از روشهای کلاسیک, بخشهای حادثه خیز راه ها1 6را به قطعات کیلومتری براساس رتبه بندی آنها تقسیم می نماید و از این رو تشریح موضوعی آنها را از دیگران تمایز می دهد.

فهرست کامل فصل دوم اهمیت GIS در کنترل هوشمند حمل و نقل

2-1) اهمیت کاربرد GIS درکنترل هوشمند حمل ونقل ترافیکی
2.1.1 چکیده 87 2.1.2 مقدمه 88 2.1.3 تعریف حمل ونقل 89 2.1.4 تاریخچه ترافیک 89 2.1.5 معرفی سیستم تعیین موقعیت جهانی 90 2.1.6 تاریخچه GPS 91 2.1.7 ساختار سیستم GPS 91 2.1.8 مزایای استفاده از GPS 91 2.1.9 معرفی سیستم اطلاعات جغرافیایی 92 2.1.10 تاریخچه تحول GIS 93 2.1.11 قابلیت ها وتوانایی های GIS 93 2.1.12 اجزای اصلی سیستم اطلاعات چغرافیایی GIS 93 2.1.13 ایجاد و پیاده سازی 93 2.1.14 صنعت حمل ونقل 94 2.1.15 تکنولوژی GIS درسیستم حمل ونقل 94 2.1.16 برخی ازکاربردهای GIS درحمل ونقل و ترافیک 94 2.1.17 یستم اطلاعات جغرافیایی وکاربرد آن درمدریت حمل ونقل وترافیک 95 2.1.18 سیستم حمل ونقل هوشمند 96 2.1.19 معرفی سیستم حمل ونقل هوشمند 96 2.1.20 تاریخچه سیستم حمل ونقل هوشمند 96 2.1.21 خدمات کاربرITS 97 2.1.22 اولویت در خدمات کاربر ITS 97 2.1.23 کارایی وبهره وری سیستم های هوشمند حمل ونقل ITS 98 2.1.24 برنامه ریزی برای ITS 98 2.1.25 فایده ها وهزینه های ITS 99 2.1.26 تلفیق GIS , GPS درکنترل حمل ونقل هوشمند 99 2.1.27 نتیجه گیری 100 2.1.28 مراجع 101
2-2) استفاده از فیلتر کالمن بسط یافته در سیستم حمل ونقل هوشمند مبتنی بر GPS در حضور مدل های مسیر مختلف
2.2.1 چکیده 103 2.2.2 مقدمه 103 2.2.3 مدل دینامیکی وفضای حالت خودرو 104 2.2.4 مدل سیستم اندازه گیری GPS 105 2.2.5 معادلات دینامیکی خطی شده و EKF 105 2.2.6 مدل های سرعت وشتاب ثابت 105 2.2.7 بررسی خطای مکان 106 2.2.8 نتایج شبیه سازی 106 2.2.9 بررسی خطای سرعت 106 2.2.10 بررسی خطای جهت 106 2.2.11 نتیجه گیری 107 2.2.12 مراجع 108
2-3) کاربرد سیستم های GPSوGISدرکنترل هوشمند ترافیک
2.3.1 چکیده 109 2.3.2 مقدمه 110 2.3.3 مفاهیمی از GPS 110 2.3.4 تعیین موقعیت تفاضلی با پردازش بعدی 111 2.3.5 تعیین موقعیت تفاضلی آنی DGPS 111 2.3.6 سیستم اطلاعات جغرافیایی 112 2.3.7 تلفیق GPS,GIS درکنترل هوشمند حمل ونقل 113 2.3.8 سیستم خودکار 113 2.3.9 سیستم مدیریت ناوگان 113 2.3.10 سیستم ناوبری هشداردهنده 114 2.3.11 سیستم اکتشافی 114 2.3.12 مطالعات حمل ونقل هوشمند در ایران 115 2.3.13 نتیجه گیری وپیشنهادات 116 2.3.14 منابع 117
2-4) کاربرد سیستم های GIS و GPS در کنترل هوشمند ترافیک(ITS)
2.4.1 چکیده 118 2.4.2 مقدمه 120 2.4.3 مفاهیمی از GPS 120 2.4.4 تعیین موقعیت تفاضلی باپردازش بعدی 121 2.4.5 تعیین موقعیت تفاضلی آنی DGPS 121 2.4.6 ترکیب سیستم GPS با دیگر سیستم های تعیین موقعیت 122 2.4.7 سیستم اطلاعات جغرافیایی 122 2.4.8 تلفیق GIS،GPS در کنترل هوشمند حمل ونقل ITS 123 2.4.9 سیستم ناوبری هشداردهنده 124 2.4.10 سیستم مدیریت ناوگان 124 2.4.11 سیستم اکتشافی 124 2.4.12 مطالعات حمل ونقل هوشمند درایران 125 2.4.13 نتیجه گیری وپیشنهادها 126 2.4.14 منابع 127
2-5) معرفی کاربردهای عمده سیستم اطلاعات جغرافیایی درحمل ونقل شهری
2.5.1 چکیده 138 2.5.2 مقدمه 139 2.5.3 بررسی ارتباط بین سیستم حمل ونقل و GIS 140 2.5.4 آشنایی با زمینه های کاربرد GIS درسیستم حمل ونقل شهری در ایران 140 2.5.5 مدیریت برعمران معابر شهری 141 2.5.6 طراحی سیستم شورای نامگذاری معابر 141 2.5.7 مدیریت بر ساخت پایانه ها وپارکینگ های طبقاتی ومکانیابی آنها 141 2.5.8 مدیریت بر توسعه پمپ بنزین وپمپ گاز 141 2.5.9 مدریت برچراغ های راهنمایی وسیستم مونیتورینگ تقاطعات شهری 142 2.5.10 مدیریت برایستگاه ها ومسیراتوبوسرانی شهری 142 2.5.11 مدیریت تاکسی رانی شهری 142 2.5.12 مدیریت براجرای خط کشی طولی معابر وسرعت گیرها ونصب تابلوهای راهنمایی ورانندگی 142 2.5.13 مدیریت و ساماندهی سیستم تاکسی تلفنی های شهرها 143 2.5.14 مدیریت راه ها وپیاده روهای برون شهری 143 2.5.15 نتیجه 143 2.5.16 مراجع 144

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS

تکنولوژی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) ابزاری رایج برای تصور داده های تصادف و تحلیل نقاط پرحادثه در بزرگراه ها بوده است. بسیاری از نهادهای ترافیکی از GIS برای تحلیل تصادفات استفاده کرده اند. مطالعات تحلیل تصادفات با هدف شناسایی مناطق خادثه خیز و مناطق ناامن در بزرگراه ها انجام می شود. بنابراین ، نهادهای ترافیکی می توانند اقدامات پیشگیرانه و پیش بینی های لازم را برای امنیت ترافیکی انجام دهند. از آنجایی که گزارشات ترافیکی در فرمت متنی در ایران تهیه می شود، این شرایط تجزیه و تحلیل نتایج تصادف را دشوار می سازد. در این تحقیق، ما نقاط پرحادثه در بزرگراه ها با دو روش مختلف آنالیز چگالی کانونی و تحلیل تکرارپذیری در مورد آن تصمیم گیری می شود. متعاقبا، شرایط تصادف در این نقاط پرحادثه مورد بررسی قرارمی گیرد. ما دریافته ایم که نقاط پرحادثه با دوروش تعیین می شود که به طور واقعی مکان های پرحادثه مانند جاده های فرعی، تقاطع ها و غیره را مشخص می کنند. بسیاری از مطالعات قبلی GISرا به عنوان تنها ابزار مجسم سازی برای مناطق حادثه خیز معرفی کرده اند. این تحقیق به دلیل استفاده از GISبه عنوان یک سیستم مدیریتی برای تحلیل تصادفات و تعیین نقاط پرحادثه با روش های تحلیل آماری حائز اهمیت می باشد

فهرست کامل فصل سوم مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GIS

3-1 ) مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از GIS
3.1.1 چکیده 145 3.1.2 مقدمه 146 3.1.3 روش اجرا 14 3.1.4 انتخاب منطقه مورد مطالعه برای مکانیابی پارکینگ 147 3.1.5 تعیین فاکتورهای موثردرمکانیابی پارکینگ 148 3.1.6 وزندهی به معیارها وزیرمعیارها 148 3.1.7 روش تحلیل سلسله مراتبی 148 3.1.8 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP FUZZY 149 3.1.9 نتایج وزندهی به روش AHP FUZZY 149 3.1.10 آماده سازی لایه ها 150 3.1.11 مدلهای استفاده شده درمکانیابی پارکینگ وارزیابی آنها 151 3.1.12 تلفیق اطلاعات 151 3.1.13 ارزیابی نتایج مدلهای تلفیقی 152 3.1.14 نتیجه گیری 153 3.1.15 مراجع 153
3-2 ) مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از GIS باتاکید برمکانیابی پارکینگهای طبقاتی
3.2.1 چکیده 154 3.2.2 مقدمه 155 3.2.3 روش اجرا 155 3.2.4 انتخاب منطقه مورد مطالعه برای مکانیابی پارکینگ 156 3.2.5 تعیین فاکتورهای موثردرمکانیابی پارکینگ 156 3.2.6 وزندهی به معیارها وزیرمعیارها 157 3.2.7 روش رتبه ای 157 3.2.8 روش تحلیل سلسله مراتبی 157 3.2.9 سناریوهای مختلف مکانیابی پارکینگ 160 3.2.10 انتخاب سناریوی مناسب برای مکانیابی 161 3.2.11 نتیجه گیری 162 3.2.12 مراجع 163
3-3 ) مدیریت تماضای پاروینگ با استفاده از GIS و تکنیک TOPSIS در منطقه مرکزی تبریز
3.3.1 چکیده 164 3.3.2 مقدمه 165 3.3.3. تعریف مسأله و اهداف تحقیق 165 3.3.4 فرضیه های تحقیق 167 3.3.5 روش گردآوری اطلاعات 167 3.3.6 مواد وروش ها 168 3.3.7 محدوده مورد مطالعه 168 3.3.8 تجزیه وتحلیل موضوع 169 3.3.9 تکنیک تاپسیس 169 3.3.10 مزایای تکنیک تاپسیس 170 3.3.11 اجرای روش تاپسیس 170 3.3.12 نتایج 172 3.3.13 بحث ونتیجه گیری 176 3.3.14 منابع 177
3-4 ) مکانیابی بهین هفضا-مکانی پارکینگ های شهری درجهت حل بحران ترافیک درکلانشهرها مطالعه موردی
3.4.1 چکیده 178 3.4.2 مقدمه 178 3.4.3 تعریف مساله و اهداف تحقیق 179 3.4.4 پیشینه تحقیق 180 3.4.5 روش تحقیق 182 3.4.6 روش تاپسیس 182 3.4.7 روش تحلیل سلسله مراتبی 184 3.4.8 محدوده مورد مطالعه 185 3.4.9 یافته های تحقیق 186 3.4.10 پیاده کردن مدل تاپسیس در GIS 186 3.4.11 نتیجه گیری 189 3.4.12 منابع وماخذ 189

قسمت هایی از فصل چهارم تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS

امروزه نامطلوب ترین نتایج سیستم های درحال توسعه ی مدرن حمل و نقل ، تصادف های جاده ای هستند که به جراحت و فوت منجر می شوند. بنابراین امنیت ترافیکی مهم ترین موضوع در استراتژی حمل و نقلی می باشد. شناسایی مناطق ناامن در شبکه بزرگراه با هدف برنامه ی جامع امنیتی توسط نهادهای ترافیکی انجام می شود. یکی از مهم ترین مشکلاتی که نهادهای ترافیکی با آن مواجه هستند این است که کجا و چگونه اقدامات پیشگیرانه و پیش بینی لازم را انجام دهند به گونه ای که بتوانند بزرگترین تاثیر را بر امنیت ترافیکی داشته باشند. GISابزار امنیتی بسیار مهم و جامع برای امنیت ترافیکی می باشد. از دهه ی 1990 فناوری های GIS غالبا برای چنین تحقیقاتی به دلیل دردسترس بودن GISارزان قیمت وکاربردی می باشد. GISقابلیت نگهداری انبوهی ازاطلاعات را دارد که به آسانی قابل ذخیره شدن می باشد. چارچوبی برای تحلیل و شبیه سازی داده ها ارائه می دهد و می تواند به سهولت نتایج جغرافیایی و غیر جغرافیایی را در اختیار ما قرار دهد. ضمنا، با توسعه ی سریع و اتخاذ تکنولوژی GISبه عنوان ابزاری برای مدیریت، بررسی ، تحلیل و مجسم سازی داده های مکانی ، روش های تحلیل داده های مکانی که در ابزارهای نرم افزاری GISگنجانده می شود،

فهرست کامل فصل چهارم تحلیل تصادفات ترافیکی با استفاده از GIS

4-1 ) بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی درتحلیل واستخراج الگوهای تصادفات جاده ای مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی
4.1.1 چکیده 191 4.1.2 مقدمه 191 4.1.3 داده کاوی وکشف دانش 192 4.1.4 داده کاوی مکانی 192 4.1.5 ساخت انبار داده 193 4.1.6 انبارداده تصادفات 194 4.1.7 داده کاوی وکشف دانش تصادفات جاده ای 194 4.1.8 داده کاوی درسیستم های اطلاعات مکانی 195 4.1.9 نتیجه گیری 196 4.1.10 مراجع 196
4-2 ) نقش فن آوری نوین GPS وGIS دربرنامه ریزی حمل و نقل هوشمند جاده ای با تاکید برارتقا ایمنی وخدمات رسانی شرق ایران
4.2.1 چکیده 198 4.2.2 مقدمه 199 4.2.3 ارزیابی سیستم های مختلف AVL و امکان سنجی به کارگیری آن درایران 199 4.2.4 کاربردهای سیستم AVL 200 4.2.5 اهداف سیستم حمل ونقل هوشمند 201 4.2.6 سیستم های AVL مبتین بر GPS 201 4.2.7 کنترل ON-LINE,OFF-LINE در AVL 202 4.2.8 مشخصه های عمومی موجود در سیستم AVL 202 4.2.9 سیستم های مدیریت وکنترل ناوگان درحمل 203 4.2.10 ویژگی های مرکز کنترل 203 4.2.11 اجرای اصلی کنترل سیستم ومدیریت ناوگان 203 4.2.12 امکانات سیستم های AVL منطبق با شرایط ایران 204 4.2.13 بررسی نحوه تجهیز واجرای سیستم GPS دراستان های خراسان رضوی-خراسان جنوبی-سیستان وبلوچستان 205 4.2.14 نتیجه گیری 210 4.2.15 مراجع 211
4-3 ) ارائه یک مدل مفهومی جهت مدیریت نقاط حادثه خیز ترافیکی با استفاده از GIS
4.3.1 چکیده 214 4.3.2 مقدمه 214 4.3.3 ادبیات تحقیق 214 4.3.4 GIS 215 4.3.5 توپولوژی 216 4.3.6 پیشینه تحقیق 216 4.3.7 مبانی نظری 217 4.3.8 تجزیه وتحلیل 218 4.3.9 بحث و نتیجه گیری 220 4.3.10 مراجع 220
4-4 ) سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) در راستای کمک به سیستم تجزیه و تحلیل تصادفات ترافیکی
4.4.1 چکیده 222 4.4.2 مقدمه 223 4.4.3 مروری بر تحقیقات گذشته 224 4.4.4 روش شناسی 226 4.4.5 نتیجه گیری و مباحثه 232 4.4.6 مراجع 237 4.4.7 ABSTRACT 238
4-5 ) بکارگیری روشهای تحلیل خطی با محوریت GIS به منظور پیشگیری از تصادفات ترافیکی
4.5.1 چکیده 239 4.5.2 مقدمه 241 4.5.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 242 4.5.4 پیشینه تحقیق 242 4.5.5 منطقه مورد مطالعه و داده های تصادفات 245 4.5.6 منطقه مورد مطالعه 245 4.5.7 داده های تصادفات ترافیکی 246 4.5.8 متدولوژی 246 4.5.9 تحلیل نواحی با تعداد تصادفات بالاتر برای تعیین بالاترین پتانسیل حادثه خیزی 250 4.5.10 تشریح بخش های خطرناک به عنوان بخش های حادثه خیز 252 4.5.11 تشریح نقاط حادثه خیز محتمل 253 4.5.12 نتیجه گیری 254 4.5.13 مراجع 256 4.5.14 ABSTRACT 259

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم کاهش تأثیرات آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS

در محیط GISو بر اساس میزان تراز معادل صدای اندازه گیری شده در ایستگاههای سنجش آلودگی صوتی، میزان پراکندگی آلودگی صوتی در شهر ارومیه به شکل نقشههای زیر تهیه گردید که بر اساس رنگهای ایجاد شده و تقسیم بندی آن میتوان وضعیت آلودگی را در مناطق مختلف شـهر شناسـایی نمود

فهرست کامل فصل پنجم کاهش تأثیرات آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS

5-1 ) ارزیابی عملکرد یک فرایند طرح ریزی تکرارشونده بر اساس تعامل (GIS) ومدل پیش بینی صدا با هدف کاهش آلودگی صوتی ترافیک
5.1.1 چکیده 260 5.1.2 مقدمه 261 5.1.3 سیستم اطلاعات جغرافیایی 261 5.1.4 ضرورت انجام پژوهش 262 5.1.5 مواد و روش 262 5.1.6 بحث و بررسی 264 5.1.7 نتیجه گیری و پیشنهادات 266 5.1.8 مراجع 267 5.1.9 ABSTRACT 268
5-2 ) پهنه بندی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک وسایط نقلیه در شهر ارومیه با کاربرد سیستم اطلاعات مکانی
5.2.1 چکیده 269 5.2.2 مقدمه 270 5.2.3 روش کار 271 5.2.4 نتیجه گیری 274 5.2.5 مراجع 277 5.2.6 ABSTRACT 278
5-3 ) رهیافت زیست محیطی در پهنه بندی و توسعه حمل ونقل غیر موتوری به کمک GIS
5.3.1 چکیده 279 5.3.2 مقدمه 280 5.3.3 روش تحقیق 282 5.3.4 چارچوب روش تحقیق 282 5.3.5 نقشه سازی سطوح دسترسی در حمل و نقل شهری اراک 282 5.3.6 نقشه سازی سطح دسترسی پیاده مداری در حمل و نقل شهری اراک 282 5.3.7 نقشه سازی سطح دسترسی دوچرخه در حمل وثقل شهری اراک 283 5.3.8 نقشه سازی سطح دسترسی خودرو در حمل و نقل شهری اراک 283 5.3.9 نقشه سازی سطح دسترسی مناطق مسکونی در مدهای مختلف حمل ونقل شهری اراک 283 5.3.10 چارچوب ارزشیابی و سیاستگذاری 284 5.3.11 نتایج و یافته ها 284 5.3.12 بررسی سطح دسترسی در پیاده مداری 284 5.3.13 بررسی سطح دسترسی در دوچرخه سواری 284 5.3.14 بررسی سطح دسترسی خودروها 285 5.3.15 بررسی نهایی دسترسی ها و مدهای حمل و نقل در اراک 285 5.3.16 جمع بندی و نتیجه گیری 285 5.3.17 مراجع 286
5-4 ) تأثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS
5.4.1 چکیده 289 5.4.2 مقدمه 289 5.4.3 مواد و روشها 290 5.4.4 ارزیابی آلاینده های ترافیکی در GIS 294 5.4.5 نتیجه گیری 298 5.4.6 مراجع 298
5-5 ) The Effect of Length and Width Density on Traffic Air Pollution Using GIS
5.5.1 ABSTRACT 300 5.5.2 INTRODUCTION 300 5.5.3 METHODOLOGY 300 5.5.4 POLLUTION PROPAGATION 300 5.5.5 TRAFFIC POLLUTANTS MODELING IN GIS 300 5.5.6 RESULTS AND DISCUSSION 301 5.5.7 EFFECT OF GEOMETRICAL PARAMETERS ON THE TRAFFIC POLLUTION DISTRIBUTION 301 5.5.8 STATISTICAL PROCESS 302 5.5.9 CONCLUSIONS 302 5.5.10 REFERENCES 302

قسمت هایی از فصل ششم باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS

بررسی ماهیت هندسی راهها و نحوه ی قرارگیری راه ها روی زمین، ارتفاع نقاط مختلف مسیر، شیب، جهت شیب، قرارا گیری در کنار دره ها و سایر اطلاعات قابل پردازش با استفاده از مدل سه بعدی زمین قابل استخراج است. با تشکیل این مدل می توان تحلیل های مختلفی بر روی راه ها انجام داد، برای نمونه: تعیین شیب مسیر در نقاط مختلف به منظور بررسی امکان ایجاد ترافیک یا تصادف به علت وجود شیب بالا. تعیین جهت بیشترین شیب در طول مسیر، به منظور تحلیل امکان ایجاد تصادف به علت ورود ناگهانی به شیب با جهت متفاوت. ایجاد یک نمایش سه بعدی از مسیر و انجام پرواز مجازی در طول آن، به منظور مشاهده ی تمام عوارض، اشیاء و خصوصیات مربوط به زمین و راهها، بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل. ایجاد مقاطع طولی یا عرضی از مسیر، به منظور مشخص شدن تغییرات ارتفاعی نقاط نزدیک به هم در طول مسیر. بررسی علل تصادف با برقراری ارتباط آن با عوامل ارتفاعی و مکانی در طول مسیر. تحلیل های کوتاه ترین مسیر1جهت دسترسی به یک نقطه از مسیر از طریق پرواز هوایی. شکل 1 مدل سه بعدی زمین را در محور مورد مطالعه ی قزوین- رشت نشان می دهد که جهت بررسی نقش فاکتور شیب و پستی بلندی زمین در حادثه خیزی نقاط محور ایجاد شده است. این تحلیل ها در محیط GISو بر اساس نقشه های 1.50000 و مدل رقومی ارتفاعی 2با قدرت تفکیک ده متر از منطقه انجام شده است

فهرست کامل فصل ششم باز مکان یابی حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS

6-1 ) بازمکان یابی ایستگاه های دوچرخه برای افزایش سطح دسترسی و کیفیت حمل ونقل غیرموتوری با استفاده از GIS وارائه راه کارهای تشویقی
6.1.1 چکیده 303 6.1.2 مقدمه 304 6.1.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 304 6.1.4 سیستم دوچرخه عمومی یا اشتراکی 304 6.1.5 دوچرخه اشتراکی 304 6.1.6 تاریخچه سیستم دوچرخه عمومی 305 6.1.7 معیارهای مکان گزینه ایستگاه های دوچرخه 307 6.1.8 بررسی نمونه موردی 308 6.1.9 راه کارهای تشویقی 315 6.1.10 نتیجه گیری 316 6.1.11 مراجع 317 6.1.12 ABSTRACT 318
6-2 ) بررسی و پیاده سازی ویرایش اطلاعات راههای کل کشوراز طریق اینترنتGIS
6.2.1 چکیده 319 6.2.2 مقدمه 320 6.2.3 استفاده از اینترنتGIS 320 6.2.4 انتخاب نرم افزار مناسب 323 6.2.5 جریانهای کاری طرح 324 6.2.6 قوانین کاری 325 6.2.7 مدل USE – CASE طرح 325 6.2.8 سناریو طرح : بروزرسانی اطلاعات توسط کاربران 326 6.2.9 معماری سیستم 326 6.2.10 نرم افزارهای پیاده سازی سیستم 328 6.2.11 نتیجه گیری و پیشنهاد برای آینده 329 6.2.12 منابع و مراجع 329
6-3 ) مکانیابی مسیر بهینه دوچرخهسواری در محدوده گردشگری شهر نیشابور با استفاده ازGIS
6.3.1 چکیده 330 6.3.2 مقدمه 332 6.3.3 طرح مسئله 332 6.3.4 پیشینه تحقیق در ایران 332 6.3.5 سابقه ی تحقیق در خارج از کشور 333 6.3.6 مبانی نظری 334 6.3.7 مکان یابی 334 6.3.8 مفهوم گردشگری شهری 334 6.3.9 انواع مسیر های دوچرخه 334 6.3.10 معیارهای مکان گزینی در جهت طراحی مسیر های دوچرخه سواری 334 6.3.11 ایمنی مسیر 335 6.3.12 رعایت شیب طولی مسیر 335 6.3.13 راحت و آسان بودن مسیر 335 6.3.14 پیوستگی مسیر 335 6.3.15 رعایت وضعیت اقلیمی مسیر 336 6.3.16 زیبایی مسیر 336 6.3.17 وضوح مسیر 336 6.3.18 وضعیت سیستم اطلاع رسانی مسیر 336 6.3.19 ویژگیهای مسیرهای تفریحی دوچرخه در اطراف وخارج شهر 336 6.3.20 معرفی محدوده مورد مطالعه 336 6.3.21 سلسله مراتب و شبکه راهها در شهر نیشابور 337 6.3.22 مواد و روش 338 6.3.23 روش پیشنهادی 338 6.3.24 نتیجه گیری 344 6.3.25 فهرست منابع 346
6-4 ) نقش سیستم های اطلاعاتی مکانی(GIS) درمدریت ریسک وعملکرد بهینه ی زیرساختار حمل ونقل کشور
6.4.1 چکیده 347 6.4.2 مقدمه 348 6.4.3 نقش GIS درتحلیل های مورد استفاده درحمل ونقل وتصادفات 349 6.4.4 تحلیل های شبکه در راهها 349 6.4.5 مدیریت تصادفات 350 6.4.6 تحلیل های سه بعدی 350 6.4.7 تحلیل منطقه حائل 351 6.4.8 ارائه ی مدلی جهت فرایند مدیریت نقاط حادثه خیز جاده ای بر مبنای GIS 352 6.4.9 نتیجه گیری و کارهای آینده 353 6.4.10 مراجع 354

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *