بسته جامع پژوهشی قارچ میکوریز

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 800 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه قارچ میکوریز است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد رویشی درختان بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش غربالگری برخی جداییهای میکوریز همریست با گیاهان بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش تاثیر قارچ میکوریزایی بر افزایش رشد و مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه بررسی شده است

این قارچ باعث افزایش های شاخص رشد گیاهیشد و این افزایش رشد از طریق تأثیر مثبت قارچ روی افزایش سطح ریشه بود نه طول ریشه. زیرا بیشترین تأثیر مثبت رشدی را بر وزن ریشه و کمترین تأثیر را بر طول ریشه داشت. در نتیجه این قارچ بیشتر باعث گستردگی ریشه شد و تأثیر کمتری بر طول ریشه داشت و این تأثیر باعث شدکه در اندامهای هوایی نظیر وزن و ارتفاع ساقه نیز افزایش رشدی مشاهده شود (شکل 1)

قسمت هایی از فصل اول بررسی اثر قارچ هیکورسیا آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری

نتایج حاصل از بررسی کلنیزاسیون میکوریزایی در نمـودار 1 آمـده اسـت. در ایـن نمـودار تفـاوت معنـیداری P ≤ %5 بـین گیاهـان میکوریزایی و غیر میکوریزایی در محیط فاقد تـنش شـوری مشـاهده گردیـد. در سـطح شـوری S1 و S تفـاوت معنـیداری بـین گیاهـان میکوریزایی و غیر میکوریزایی مشاهده گردید که نشـان دهنـده تـاثیر مثبت قـارچ میکـوریز در میـزان کلنیزاسـیون کـل مـیباشـد.تصـویر آربوسکول قارچ میکوریزدر ریشه گیاه سویا در شکل 1 نشان داده شـده است. تفاوت معنیداری P ≤ %5 نیز بـین گیاهـان میکـوریزایی در شرایط بدون تنش شـوری و گیاهـان آغشـته بـه میکـوریز در سـطح شوری S3 وجود داشت که نشان دهنده تاثیر منفی شوری بـر میـزان کلنیزاسیون میکوریزایی بود.
نتایج حاصل از بررسی بیوماس گره های روی ریشه و تعداد گـره ها در نمودار 2نشان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار، تفـاوت معنیداری در بیوماس و تعداد گرهها بین گیاهان غیرمیکوریزایی تحت تیمار تنش و تیمار شاهد مشاهده گردید که نشان دهنده تـاثیر منفـی تنش شوری روی گرهزایـی مـیباشـد. در سـطح شـوری S2، S1و S3 تفاوت معنیداری در سطح 95درصد بین گیاهان تلقـیح شـده بـا گونه Glomus mossoae و گیاهان فاقد میکوریز مشـاهده گردیـد که نشاندهنده تاثیر مثبت کلنیزاسیون میکوریزایی در گرهزایی اسـت. تاثیر گونه G. mossoae بر گره زایی در ریشه در مقایسـه بـا تیمـارتلقیح شده با گونه G. intraradices و نیز تیمار تلقیح توسـط هـر دو گونـه قــارچی بـه مراتــب بیشــتر بـود. P≤0/05بیومــاس گــره همبستگی مثبتی با تعداد گره P≤0/01 ، r=0/705 نشان داد.
نتایج حاصل از بررسـی میـزان آهـن و مـس موجـود در گیـاه در نمودار 3نشان داده شده است که نشان می دهد میزان عناصر آهن و مس در گیاهان تحت تنش شوری تفـاوت معنـی داری در سـطح 95 درصد با سایر تیمارها دارد و قارچهای میکـوریز بـه طـور معنـی داری میزان عناصر آهن و مس در گیاهان تحت تنش شوری را افزایش می دهند. با این وجود در سطح 95 درصد قابلیت دو گونه قـارچ میکـوریز در افزایش جذب عناصر آهن و مس در گیاهـان تحـت تـنش شـوری تفاوت معنی داری نشان نداد

فهرست کامل فصل اول بررسی اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد گیاهان تنش شوری

1-2 ) بررسی اثر دوگونه قارچ میکوریزا بر برخی ویزگی های مورفولوژیکی گیاه شمعدانی معطر(PELARGONIUM GRAVEOLENS L)

تحت تنش شوری 8
1.2.1 چکیده 8
1.2.2 مقدمه 8
1.2.3 مواد و روش ها 9
1.2.4 نتایج 9
1.2.5 بحث 12
1.2.6 منابع 13

1-3 ) تأثیر قارچ میکوریزا و کود فسفر بر غلظت رنگیزههای فتوسنتزی و عناصر غذایی لوبیا(PHASEOLUS VULGARIS L) درشرایط تنش

شوری 14
1.3.1 چکیده 14
1.3.2 مقدمه 14
1.3.3 مواد وروش ها 15
1.3.4 نتایج وبحث 16
1.3.5 غلظت رنگیزه های فتوسنتزی 16
1.3.6 غلظت عناصر غذایی 18
1.3.7 غلظت سدیم 19
1.3.8 نسبت سدیم به پتاسیم 20
1.3.9 غلظت پتاسیم 20
1.3.10 غلظت کلسیم 21
1.3.11 غلظت فسفر 21
1.3.12 منابع 23

1-4 ) تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

1.4.1 چکیده 26
1.4.2 مقدمه 26
1.4.3 مواد و روش ها 27
1.4.4 کشت گلخانه ای 27
1.4.5 تهیه مایه تلقی حهای میکروبی 27
1.4.6 اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه 28
1.4.7 تجزیه و تحلیل آماری 28
1.4.8 اندازه گیری شاخص های رشد و عملکرد 28
1.4.9 نتایج وبحث 28
1.4.10 سپاسگزاری 31
1.4.12 منابع 33
1.4.13 ABSTRACT 35

1-5 ) تاثیر دو گونه قارچ میکوریزآربوسکولار بر گره زایی ریشه و میزان جذب برخی عناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوری

1.5.1 چکیده 36
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 مواد و روش ها 37
1.5.4 نتایج 38
1.5.5 بحث 40
1.5.6 نتیجه گیری کلی 42
1.5.7 منابع 43

1-6 ) بررسی اثر ورمی کمپوست وقارچ(GLOMUS MOSSEAE) برعملکرد اندام هوایی ومیزان اسانس درگیاه دارویی آویشن کوهی(THYMUS KOTCHYANUS) دررشایط زراعی

1.6.1 چکیده 45
1.6.2 مقدمه 46
1.6.3 مواد وروش ها 48
1.6.4 نتایج 49
1.6.5 وزن تر اندام هوایی تک بوته بوته 49
1.6.6 وزن خشک اندام هوایی تک بوته 49
1.6.7 عملکرد خشک اندام هوایی 49
1.6.8 درصد اسانس 49
1.6.9 عملکرد اسانس 49
1.6.10 بحث ونتیجه گیری 51
1.6.11 فهرست منابع 53

1-7 ) تأثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر غلظت گلومالین و کربوهیدراتهای خاک در سطوح مختلف شوری

1.7.1 چکیده 55
1.7.2 مقدمه 56
1.7.3 مواد و روشها 56
1.7.4 آمادهسازی خاک 57
1.7.5 تیمار قارچ میکوریز آربسکولار و کشت گلخانهای 57
1.7.6 اندازهگیری گلومالین 58
1.7.7 اندازهگیری کربوهیدرات خاک 58
1.7.8 درصد تشکیل قارچ میکوریز آربسکولار در ریشه 58
1.7.9 تجزیه و تحلیل آماری 59
1.7.10 نتایج و بحث 59
1.7.11 وزن خشک ریشه 59
1.7.12 درصد تشکیل هیف در ریشه 60
1.7.13 گلومالین آزاد و کل خاک 60
1.7.14 غلظت کربوهیدرات خاک 61
1.7.15 نتیجه گیری 63
1.7.16 منابع مورد استفاده 63

1-8 ) تاثیر توام دو قارچ مایکوریز آربسکولار بر تولید گلیسیریزین، ترکیبات فنولیک کل و فلاونوئید در ریشه های شیرین بیان(GLYCYRRHIZA GLABRA L)

1.8.1 چکیده 66
1.8.2 مقدمه 67
1.8.3 مواد و روشها 68
1.8.4 تعیین درصد کلونیزاسیون 69
1.8.5 تعیین میزان عناصر غذایی 69
1.8.6 تعیین میزان متابولیت های ثانویه ی ریشه 70
1.8.7 اندازه گیری ترکیبات فنولیک کل 70
1.8.8 اندازه گیری ترکیبات فلاونوئید کل 70
1.8.9 اندازه گیری گلیسیریزین 70
1.8.10 نتایج 71
1.8.11 بحث 75
1.8.12 منابع 78
1.8.13 ABSTRACT 82

1-9 ) اثر قارچ میکوریزا بربرخی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه گندم تحت تنش شوری

1.9.1 چکیده 84
1.9.2 مقدمه 84
1.9.3 مواد وروش ها 85
1.9.4 نتایج وبحث 86
1.9.5 نتیجه گیری 89
1.9.6 منابع 89

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه قارچ میکوریز معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای

امروزه زیانهای اقتصادی و زیست محیطی ناشی از استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی در سطح جهانی شناخته شده و بدیهی است که باید جایگزین مناسبی برای این نوع کودها در نظر گرفته شود. در ایران که تناوب گندم، ذرت امری معمول است، جهت رشد این گیاهان هر ساله مقدار قابل توجهی از کودهای فسفاتی استفاده شده و سبب میشود بخش عمدهای از کودهای فسفاتی به شکل غیرقابل استفاده گیاه تبدیل گردد . حضور بعضی از میکروارگانیسم در خاک می توانند فسفر غیر قابل جذب را به فرم قابل جذب و محلول درآورد و قابل جذب گیاه گردد. قارچ های میکوریزا آربسکولار AMF و باکتری های حل کننده فسفات PSB جزء این میکروارگانیسم ها هستند. قارچهای میکوریزا در خاکهایی که غلظت فسفر کم تا متوسط باشد قادر است نیاز فسفاتی گیاه را تامین نماید به همین علت به این قارچ ها کودهای بیولوژیک فسفاته می گویند بحرانی و همکاران 0202، گندم زمستانه را با یک نوع قارچ میکوریزا تلقیح نمود و نشان دادند این تلقیح تاثیر معنیداری بر روی ارتفاع ، عملکرد دانه و درصد پروتئین گیاه نداشته درحالیکه افزایش معنیدار و مثبتی بر روی تعداد دانه در هر خوشه، وزن خوشه و عملکرد ساقه و کاهش معنیداری بر روی شاخص برداشت داشته است2 نسبت ساقه به ریشه نسبت به شرایط عدم تلقیح کمتر بدست آمد. پانتوجیت و پونگسیلپ 0202 تاثیر انواع متفاوتی از سویه های سینوریزوبیوم، باسیلوس، مزوریزوبیوم وآگروباکتریوم را ، که باکتریهای حلکننده فسفات می باشند، بر روی عملکرد و جذب فسفر را در گیاه ذرت و فعالیت آنزیم فسفاتاز بررسی کردند. کلیه این باکتریها باعث حل نمودن تری کلسیم فسفات گردیدند. تمام سویه ها قادر به تولید فسفاتاز اسیدی بودند در حالیکه بعضی از آنها قادر به تولید فسفاتاز قلیایی (نبودند یک نوع سویه سینوریزوبیوم و دو نوع سویه مزوریزوبیوم.) ها همچنین نشان دادند که تلقیح گیاه ذرت با این باکتری باعث افزایش عملکرد ماده خشک و مقدار فسفر در گیاه گردید که در سویههای مختلف این مقادیر متفاوت بودند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات باقیمانده کودهای زیستی باکتریهای حلکننده فسفر و قارچهای میکوریزا بر روی میزان عملکرد گیاه ذرت و شاخصهای مربوط به رشد می باشد

فهرست کامل فصل دوم بررسی اثر قارچ میکوریز اربسکولار بر رشد رویشی گیاهان گلخانه ای

2-1) اثر قارچ میکوریسا آربسکولار و کود فسفره بر برخی خصوصیات گیاه رزماری در شرایط گلخانه

2.1.1 چکیده 90
2.1.2 مقدمه 90
2.1.3 مواد و روشها 91
2.1.4 ارتفاع بوته 91
2.1.5 طول ریشه 91
2.1.6 قطر ساقه 92
2.1.7 وزن تر و خشک انذام هوایی 92
2.1.8 وزن تر ریشه 92
2.1.9 وزن خشک ساقه 92
2.1.10 تعذاد برگ در بوته 93
2.1.11 مراجع 95

2-2) تاثیر کاربرد انواع قارچ میکوریز آربسکولار و سطوح مختلف فسفات آمونیوم بر غلظت کلروفیل، اسانس و محتوی نیتروشن گیاه رزماری در شرایط گلخانه

2.2.1 چکیده 96
2.2.2 مقدمه 96
2.2.3 مواد و روشها 97
2.2.4 درصد اسانس 97
2.2.5 عملکرد انسانی 98
2.2.6 محتوای نیتروشن برگ و ریشه 98
2.2.7 غلظت کلروفیل 98
2.2.8 مراجع 100

2-3) اثرات باقیمانده کودهای بیولوژیک قارچ های میکوریزا آربسکولار و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد ذرت درشرایط گلدانی

2.3.1 چکیده 101
2.3.2 مقدمه وهدف 101
2.3.3 مواد و روش ها 102
2.3.4 نتایج و بحث 102
2.3.5 نتیجه گیری 104
2.3.6 منابع 105

2-4) اثربرخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان بومی بررشد گیاه ذرت در شرایط گلخانه

2.4.1 چکیده 106
2.4.2 مقدمه 106
2.4.3 مواد وروش ها 107
2.4.4 کشت گلخانه ای 107
2.4.5 نتایج وبحث 108
2.4.6 نتیجه گیری کلی 110
2.4.7 منابع 110

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی اثر قارچ هیکورسیا آربسکولار بر رشد رویشی درختان

پس از رنگ آمیزی ریشه های بادام، حضور اندام های قارچی میکوریز شامل وزیکل و آربسکول در داخل سلولهای پوست ریشه و همچنین وجود اسپور این قارچ ها در ریزوسفر درختان بادام، همزیستی این درختان را با قارچ های میکوریز آربسکولار نشان داد. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، در نمونه های جمع آوری شده از باغ های آبی و دیم شهرستان بافت، جمعیت اسپور در فصل زمستان بیشتر از فصل تابستان بود. در نمونه های بادام آبی بر خلاف نمونه های بادام دیم، بین دو فصل اختلاف چندانی دیده نشد. همچنین مشاهده شد که جمعیت اسپور قارچ میکوریز در ریزوسفر درختان بادام دیم بیشتر از نمونه های مربوط به بادام آبی بود. به طوری که، بیشترین میانگین جمعیت اسپور در هر گرم خاک نمونه های دیم و آبی بادام جمع آوری شده در فصل زمستان، به ترتیب حدود 126 و 65/66 و کمترین میانگین آنها نیز مربوط به فصل تابستان و به ترتیب برابر 47/33 و 39/33 بود

نتایج این بررسی نشان داد که، درصد کلونیزاسیون ریشه های بادام آبی و دیم نیز در فصل زمستان بیشتر از تابستان بود شکل 2. همانطور که در شکل 2 مشاهده میگردد، میانگین درصد کلونیزاسیون ریشه های بادام آبی و دیم در فصل زمستان به ترتیب حدود 71/85و 81/33درصد و در فصل تابستان 51/77و 75/55درصد بود. براساس این نتایج مشخص شد که ریشه های بادام دیم در هر دو فصل نسبت به ریشه های بادام آبی به میزان بیشتری توسط قارچهای میکوریز آربسکولار کلونیزه شده بودند

فهرست کامل فصل سوم بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی درختان

3-1 ) بررسی کارایی قارچهای میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگیهای رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار

3.1.1 چکیده 112
3.1.2 مقدمه 112
3.1.3 مواد و روش ها 113
3.1.4 روش اعمال تیمارها 113
3.1.5 انتخاب تیمارها و طرح آزمایشی 113
3.1.6 روش اعمال تیمار آبیاری 113
3.1.7 تعیین همزیستی میکوریزایی 113
3.1.8 صفات مورد بررسی و نحوه اندازهگیری آنها 114
3.1.9 تجزیههای آماری 114
3.1.10 نتایج و بحث 115
3.1.11 وزن تر وخشک برگ 115
3.1.12 شاخص سبزینگی برگ 115
3.1.13 سطح برگ 115
3.1.14 میزان کلروفیل و کارتنوئید 116
3.1.15 غلظت عناصر غذایی 116
3.1.16 فسفر 116
3.1.17 شدت فتوسنتز 116
3.1.18 پتاسیم 118
3.1.19 آهن و روی 118
3.1.20 نتیجهگیری کلی 119
3.1.21 منابع 119

3-2 ) مقایسه جمعیت اسپوری و کلونیزاسیون قارچهای میکوریز آربسکولار در باغهای بادام آبی و دیم طی دو فصل زمستان و تابستان در شهرستان بافت

3.2.1 چکیده 122
3.2.2 مقدمه 122
3.2.3 مواد و روشها 123
3.2.4 نتایج 124
3.2.5 بحث و نتیجهگیری 125
3.2.6 منابع 126
3.2.7 ABSTRACT 127

3-3 ) بررسی اثر قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد رویشی دو رقم سیب

3.3.1 چکیده 128
3.3.2 مقدمه 128
3.3.3 مواد وروش ها 130
3.3.4 اندازه گیری صفات رویشی 130
3.3.5 نتایج 130
3.3.6 بحث 133
3.3.7 نتیجه گیری 133
3.3.8 مراجع 134

3-4 ) اثر قارچ میکوریز آربسکولار(GLOMUS MOSSEAE)و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری

3.4.1 چکیده 136
3.4.2 مقدمه 136
3.4.3 آماده سازی و کشت بذر 138
3.4.4 مواد وروش ها 138
3.4.5 مکان آزمایش 138
3.4.6 مواد بیولوژیکی و تیمارها 138
3.4.7 تیمار خشکی 139
3.4.8 درصد آلودگی ریشه 139
3.4.9 طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری 139
3.4.10 پارامترهای رویشی 139
3.4.11 نتایج 139
3.4.12 نتیجه گیری کلی 145
3.4.13 REFERENCES 145

قسمت هایی از فصل چهارم بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت

تولید ریشه های القایی:
بر روی دیسک های هویج تلقیح شده با باکتری 1 تا 6 هفته بعد از انکوباسیون، بافت کالوس تشکیل گردید و 4-5 روز بعد، از محل بافت کالوس بوجود آمده، ریشه هایی موئی ظاهر گردیدند. این نتایج در مورد دیسک های تلقیح شده ای می باشد که بعد از تلقیح بر روی محیط آب– آگار قرارگرفته بودند، اما در مورد دیسک هایی که بعد از تلقیح بر روی محیط MS قرار گرفتند، زمان ظهور ریشه کوتاه تر بود، لیکن آلودگی نمونه ها در این محیط بسیار بالا و به دلیل این آلودگی زیاد درصد دیسک هایی که موفق به تشکیل ریشه های القایی گشتند، بسیار ناچیز بود. در دیسک های تلقیح شده با هر سه سویه باکتری، علاوه بر ریشه های القایی که در سطح رو به نوک ریشه یعنی apical تشکیل شده بود، ریشه های موئی با تراکم کمتر در سطح رو به بخش هوایی یعنی basal نیز تشکیل شدند.
درصد تشکیل ریشه های القایی در دیسک های هویج تلقیح شده با سه سویه باکتری که بر روی محیط آب – آگار قرار گرفته بودند، در جدول 1 آورده شده است. رشد ریشه های القایی به طور میانگین 4/1 میلی متر در روز انداره گیری گردید. در نمونه های شاهد بعد از یک هفته کالوس هایی غیر از دیسک های تلقیح شده، ایجاد شد، اما از آن کالوس ها حتی بعد از گذشت 2 ماه نیز ریشه ای ظاهر نشد

فهرست کامل فصل چهارم بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت

4-1 ) مروری بر مکانیسم القای مقاومت توسط قارچهای مایکوریز

4.1.1 چکیده 158
4.1.2 مقدمه 158
4.1.3 القای مقاومت توسط مایکوریزاها 159
4.1.4 مسیر های مقاومت القا شده توسط میکوریزا 160
4.1.5 بحث 161
4.1.6 منابع 161

4-2 ) بررسی نقش همزیستی میکوریزایی در افزایش مقاومت به خشکی دو پایه تجاری بادام

4.2.1 چکیده 163
4.2.2 مقدمه 163
4.2.3 مواد و روشها 164
4.2.4 نتایج 165
4.2.5 بحث و نتیجهگیری 166
4.2.6 منابع 167
4.2.7 ABSTRACT 168

4-3 ) بررسی امکان کشت درون شیشهای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار

4.3.1 چکیده 169
4.3.2 مقدمه 170
4.3.3 مواد و روشها 171
4.3.4 نتایج 173
4.3.5 آلودگیزدایی باکتری از ریشههای القایی 173
4.3.6 تکثیر سه گونه قارچ میکوریزی به طریقه کشت درون شیشه ای 174
4.3.7 نتیجهگیری کلی 175
4.3.8 فهرست منابع 176

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف

جنس های قارچ شناسایی شـده درکـیکم Acaulospora و Glomus بود که در جنس Glomus چهار گونه و در جـنس
Acaulospora نیز یک گونه A. sp.1 جدا شد. با رنگ آمیزی ریشه های گیاه کیکم در هر دو فصل بهار و پاییز، اندام هـای قارچ، وزیکول و هیف مشاهده شد (شکل1).
ایــن پــژوهش نــشان داد کــه درصــد کلنیزاســیون ریــشه میکوریزی کیکم اندک است. این درصـد در بـین دو فـصل بهار و پاییز تفـاوت معنـی داری در سـطح 0/05 نـشان داد. میانگین کلنیزاسیون ریشه 22 درصد بود. بهار با 26 درصد بیشترین و پاییز با 16 درصد کمترین مقدار کلنیزاسیون را داشتند (شـکل 3). میـانگین تعـداد کـل اسـپور در هـر دو جنس شناسایی شده در 100 گرم خاک گیاه کیکم در بهار، 153 و در پـاییز 246 بـود و تفـاوت معنـی داری در سـطح 0/05 در دو فصل مشاهده شد (شکل 4). در هـر دو فـصل فراوانی جنس Glomus بیشتر از جنس Acaulospora بود

فهرست کامل فصل پنجم تاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر مختلف

5-1 ) تأثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمی درگیاه دارویی آویشن دنایی(THYMUS DAENENSIS CELAK)

5.1.1 چکیده 179
5.1.2 مقدمه 180
5.1.3 مواد و روشها 180
5.1.4 نتایج 182
5.1.5 جذب پتاسیم 182
5.1.6 جذب ازت 182
5.1.7 درصد کلونیزاسیون ریشه 183
5.1.8 عملکرد خشک گیاه آویشن دنایی در هکتار 183
5.1.9 بحث 185
5.1.10 منابع مورد استفاده 187
5.1.11 ABSTRACT 190

5-2 ) میکوریز آربسکولار در کیکم (ACER CINERASCENS) در دو فصل بهار و پاییز و ارتباط آنها با برخی عناصر غذایی ضروری

5.2.1 چکیده 191
5.2.2 مقدمه وهدف 192
5.2.3 مواد و روش ها 192
5.2.4 نتایج 193
5.2.5 بحث 195
5.2.6 منابع 196
5.2.7 ABSTRACT 199

5-3 ) تاثیر قارچ میکوریزا برجذب عناصر کم مصرف به ویژه روی(ZN)درگیاه

5.3.1 چکیده 200
5.3.2 مقدمه 201
5.3.3 نتیجه گیری 203
5.3.4 منابع 204

5-4 ) تاثیر مقادیر نیتروزن و کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و کارایی مصرف کود در برنج

5.4.1 چکیده 208
5.4.2 مقدمه 209
5.4.3 مواد و روشها 210
5.4.4 نتایج و بحث 211
5.4.5 منابع مورد استفاده 215

5-5 ) اثر دو گونه قارچ میکوریزآربسکولار بر رشد رویشی و جذب فسفر پایه مکزیکن لایم( CITRUS AURANTIFOLIA ) تحت شرایط تنش خشکی

5.5.1 چکیده 216
5.5.2 مقدمه 217
5.5.3 مواد و روش ها 219
5.5.4 نتایج و بحث 221
5.5.5 نتیجه گیری 226
5.5.6 REFERENCES 227

5-6 ) تاثیرقارچ میکوریزا آربسکولار برفعالیت آنزیم دهیدروژناز درریزوسفر گونه زبان گنجشک(FRAXINUS ROTUNDIFOLIA)

5.6.1 چکیده 231
5.6.2 مقدمه 233
5.6.3 مواد و روشها 234
5.6.4 منطقه مورد مطالعه 234
5.6.5 نمونه برداری ازخاک وریشه ها 234
5.6.6 رنگ آمزی ریشه ها وتعیین درصد آلودگی آنها 234
5.6.7 سنجش آنزیم دهیدروژناز 235
5.6.8 نتایج 235
5.6.9 بحث 235
5.6.10 منابع مورد استفاده 236

قسمت هایی از فصل ششم کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار

در افزایش عملکرد دانه سویا بهترین ترکیب تیماری تلقیح G.intraradices 3 با قارچ کش نانوسیلور F2 می باشد. این گونه در برابـر باکتری B.subtilis به عنوان قارچ کش بیولوژیک تا حدی حساسیت نشان داده است، البته کاهش 5 درصـدی عملکـرد دانـه در ایـن
ترکیب نسبت به تیمار عدم کاربرد قارچکش بـا ایـن گونـه معنـیدار نیسـت. گونـه هـای G.etunicatum و G.mosseae نسبت به هر سه قارچ کش مقاومت نشان دادند. با کاربرد بنومیل F1 گونه M2 کمترین حساسیت را از خود نشان داد و نسبت به دو گونه دیگر بالاترین عملکرد دانه حاصـل شـد. واکـنش گونـه M1 بـه بنومیـل و بـاکتری Bacillus از نظر تاثیر بر عملکرد دانه یکسان بود. گونه M2 نیز با قارچ کش بیولوژیک کارایی مناسـبی داشـته
است و کاهش عملکرد دانه در این ترکیب تیماری نسبت به تیمار مصرف بنومیل از لحاظ آماری معنی دار نیست نمودار 1.
کلیه گونه های میکوریزا مورد استفاده بدون مصرف قارچ کش سبب افزایش معنی دار پروتئین دانه شدند. قارچ کش های نانو ، بیولوژیک و بنومیل در ترکیب با هیچ یک از گونه های میکوریزا بر پروتئین دانه اثر سـوء نداشـتند. تنهـا گونـه G.etunicatum در ترکیـب بـا قارچکش Bacillus subtilis کاهش 5/61 درصدی پروتئین را در پی داشت. گونه M1 با کمترین حساسیت به بنومیل بالاترین درصد پروتئین را به خود اختصاص داد. تیمار کاربرد قارچ کش نـانو و گونـه M2 سبب افزایش 2 درصدی این صفت شد (نمودار 2)
قارچ کش شیمیایی بنومیل با اثر بر متابولیسم گیاه بر جذب عناصر اثر گذاشته و سبب کـاهش درصـد روغـن نسـبت بـه شـاهد F0M0 گردید. در حالی که قارچ کش های نانو و بیولوژیک اثر سوء در کاهش درصد روغن دانه سویا نداشتند (نمودار 3)

فهرست کامل فصل ششم کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار

6-1 ) کارایی تلقیح قارچ میکوریزا آربسکولار بر تخصیص بیومس نهالهای گیاه صنعتی استبرق در شرایط گلخانهای

6.1.1 چکیده 238
6.1.2 مقدمه 238
6.1.3 مواد و روش کار 239
6.1.4 نتایج 239
6.1.5 بحث ونتیجه گیری 241
6.1.6 منابع 241

6-2 ) اثر تلقیح دو گانه قارچ میکوریزا و قارچ کش های نانو، بیولوژیک و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی سویا

6.2.1 چکیده 243
6.2.2 مقدمه 243
6.2.3 مواد وروش ها 244
6.2.4 نتایج و بحث 244
6.2.5 نتیجه گیری کلی 246
6.2.6 منابع 246
6.2.7 ABSTRACT 247

6-3 ) بررسی تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز بر رشد و جذب عناصر غذایی کاهو رقم سیاهو

6.3.1 چکیده 248
6.3.2 مقدمه 249
6.3.3 مواد و روش ها 250
6.3.4 اندازه گیری شاخص های رشد رویشی 251
6.3.5 اندازه گیری عناصر غذایی 252
6.3.6 نتایج و بحث 253
6.3.7 نتیجه گیری کلی 263
6.3.8 نتیجه گیری کلی 263
6.3.9 ABSTRACT1 268

6-4 ) بررسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار وپرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک برعملکرد رویشی وتولید محصول خیار گلخانه ای (CUCUMIS SATIVUS) تحت تنش های مختلف شوری

6.4.1 چکیده 270
6.4.2 مقدمه وهدف 270
6.4.3 تئوری وپیشینه تحقیق 271
6.4.4 مواد وروش ها 271
6.4.5 نتایج وبحث 272
6.4.6 پیشنهادات 276
6.4.7 منابع 276

6-5 ) تاثیر تلقیح قارچ میکوریز آربسکولار و پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر عملکرد خیار گلخانه ای(CUCUMIS SATIVUS) تحت تنش های مختلف شوری

6.5.1 چکیده 278
6.5.2 مقدمه 278
6.5.3 ابزار وروش 279
6.4.5 یافته ها 280
6.4.6 شکل وجدول 281
6.4.7 نتیجه گیری 286
6.4.8 منابع وماخذ 286

قسمت هایی از فصل هفتم غربالگری برخی جداییهای میکوریز همریست با گیاهان

با توجه به این کادمیوم یک عنصر سمی برای گیاهان است کاهش رشد گیاه در نتیجه سمیت کادمیوم دور از انتظار نبود. سمیت کادمیوم ناشی از اختلالاتی است که کادمیوم در فعالیت آنزیم ها ایجاد می کند، کادمیوم از تشکیل آنتوسیانین و رنگدانه- های کلروفیل ممانعت می نماید و اثر منفی و مخربی را در گیاه بر جای می گذارد. برخی از محققان بیان کردند که کیادمیوم در گیاه با کاهش راندمان آب مصرفی، کاهش میزان تعرق، کاهش غلظت عناصر غذایی در گیاه و کاهش مقاومت گیاه در مقابل بیماری ها و آفات، باعث کاهش عملکرد گیاه می شود. کاهش عملکیرد در اثر سیمیت کادمیوم در ارقام گندم می تواند به طور مستقیم در اثر کاهش فتوسنتز باشد. محققان به خطر ناشی از تجمع بیش از حد کادمیوم در گیاه در اثر مصرف طولانی مدت کوده ای فسفره اشاره کرده اند. آثار مخرب کادمیوم بر بیوماس گیاه در نتیجه کاهش میزان رشد نسبی، اختلال و به هم خوردن تعادل آبی در سلول های گیاهی و اختلال در سوخت و ساز عناصر ضروری می باشید. برخی از دانشمندان گزارش کردند گیاهانی که به مدت 24 ساعت تحت تأثیر کادمیوم قرار گرفتند، این عنصر به داخل سلول های گیاه نفوذ کرده و باعث خسارات فیزیولوژیکی و ژنتیکی گیاه گردید که منجر به کاهش رشد و نمو گیاه شد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها تلقیح خاک با قارچ میکوریز آربسکولار، تاثیر معنی داری در سطح احتمال یک درصد بر وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت داشت. تلقیح خاک با قارچ میکوریز آربسکولار، وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت را افزایش داد. بیش ترین میزان وزن تر و خشک بوته گیاه ذرت به ترتیب 17/25 و 2/60 گرم در بوته به دست آمد (شکل 2). دلیل افزایش وزن بوته، می تواند اتصال هیف های قارچ میکوریز به فلزات سنگین در ریزوسیفر و غیر متحرک شدن فلزات سنگین در داخل یا نزدیک ریشه گیاه باشد که انتقال آنها را به ساقه کاهش دهد

فهرست کامل فصل هفتم غربالگری برخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان

7-1 ) اثر قارچ آربسکولار میکوریز(گلوموس موسه ) بر وزن تر و خشک بوته ذرت دریک خاک آلوده به کادمیوم

7.1.1 چکیده 289
7.1.2 مقدمه 289
7.1.3 مواد و روش ها 290
7.1.4 بحث و نتیجهگیری 290
7.1.5 اثرات متقابل سطوح مختلف کادمیوم وتلقیح مکوریز آربسکولار بر وزن تر وخشک بوته گیاه ذرت 292
7.1.6 نتیجه گیری 294
7.1.7 منابع 294

7-2 ) غربالگری برخی جدایههای میکوریز همزیست با گیاهان غیرزراعی با توجه به خصوصیات رشدی گیاه سورگوم

7.2.1چکیده 295
7.2.2 مقدمه 295
7.2.3 مواد وروش ها 296
7.2.4 نتایج و بحث 297
7.2.5 نتیجهگیری 298
7.2.6 مراجع 298

7-3 ) تاثیر قارچ میکوریزایی GLOMUS SP. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهالهای پسته ناشی از FUSARIUM SOLANI در شرایط گلخانهای

7.3.1 چکیده 300
7.3.2 مقدمه 301
7.3.3 نتایج و بحث 303
7.3.4 نتیجهگیری کلی 309
7.3.5 فهرست منابع 309

7-4 ) نقش قارچهای آربسکولار- میکوریزا در کاهش آلودگی های زیست محیطی در کشاورزی پایدار

7.4.1 چکیده 312
7.4.2 مقدمه 312
7.4.3 منابع 315

7-5 ) تأثیر همزیستی میکوریزی بر برخی شاخصهای رشد ریشه گیاه زینتی استئوسپرموم (OSTEOSPERMUM HYBRIDA ‘PASSION MIX)

7.5.1 چکیده 317
7.5.2 مقدمه 317
7.5.3 مواد وروش ها 318
7.5.4 نتایچ وبحث 321
7.5.5 وزن تر و خشک ریشه 322
7.5.6 درصد کلونسازی 323
7.5.7 طول ریشه 324
7.5.8 سطح ریشه 325
7.5.9 نتیجه گیری کلی 327
7.5.10 ABSTRACT 328
7.5.11 REFERENCES 328

7-6 ) تأثیر قارچ میکوریسا آربسکولار بر مقذار ازت خاک در ریسوسفر گونه زبان گنجشک(FRAXINUS ROTUNDIFOLIA)

7.6.1 چکیده 331
7.6.2 مقدمه 332
7.6.3 مواد وروش ها 333
7.6.4 منطقه مورد مطالعه 333
7.6.5 نمونه برداری ازخاک وریشه ها 333
7.6.6 رنگ آمیزی ریشه ها وتعیین درصد آلودگی آنها 333
7.6.7 اندازه گیری ازت کل درخاک N% به روش کجلدال 334
7.6.8 نتایج 334
7.6.9 بحث 335
7.6.10 منابع مورد استفاده 335

7-7 ) نقش قارچهای میکوریز آربوسکولار در مدیریت بیماریهای گیاهی

7.7.1 چکیده 337
7.7.2 مقدمه 338
7.7.3 تاثیر بر بیماریهای قارچی و شبه قارچی 339
7.7.4 تاثیر بر بیماریهای نماتدی 341
7.7.5 تاثیر بر بیماری باکتریایی 342
7.7.6 تاثیر بر بیماری فیتوپلاسمایی 342
7.7.7 تاثیر بر بیماریهای فیزیولوژیک 342
7.7.8 نحوه اثر قارچهای میکوریز آربوسکولار 343
7.7.9 افزایش جذب آب و عناصر غذایی 343
7.7.10 تغییر در مواد شیمیایی بافتهای گیاهی 344
7.7.11 رقابت با بیمارگرها برای محل استقرار و مواد غذایی 344
7.7.12 تغییر ساختار ریشه ها 344
7.7.13 کاستن از تنش های محیطی 344
7.7.14 افزایش جمعیت باکتریهای مفید خاک 345
7.7.15 نتیجه 345
7.7.16 منابع 346

قسمت هایی از فصل هشتم تاثیر قارچ میکوریزایی بر افزایش رشد و مدیریت بیماری پوسیدگی ریشه

همزیستی قارچ ها با ریشه گیاهان را میکوریزا (Mycorrhiza) میگویند، از بـین قـارچ هـای همزیسـت ریشـه، قـــارچهـــای میکـــوریز آربوســـکولار (Arbuscular mycorrhizal fungi) اعضـــای شـــاخه گلومرومیکوتـــا Glomeromycota C. Walker & Schuessler) از سلسله قارچ ها، همزیسـت ریشـه %۸۰ گیاهـان، از جملـه غـلات (گندم، جو، برنج، ذرت، ذرت خوشه ای)، حبوبات (انواع لوبیا و نخود، باقلا، یونجه، انواع شـبدر)، درختـان میـوه دانـه دار (سیب،گلابی، به) ، درختان میوه هسته دار (هلو، شـلیل، گـیلاس، آلبـالو، آلـو)، مرکبـات (پرتغـال، نـارنگی، لیمـوترش، لیموشیرین، گریپفروت)، سبزیها (نعناع، پیاز، تره فرنگی، گوجه فرنگی)، صیفیجات ، انواع رز، گیاهـان پیـازی(لالـه)،
درختان جنگلی و سایه دار (کاج، سرو، افرا، نارون)، گیاهان معطر و دارویـی هسـتند. ریسـه این قارچ ها که با اکثر گیاهان مناطق حاره، مرتفع و سـرد، مرطـوب و خشـک همزیسـتی دارنـد، مسـتقیما بـه دیـواره ریشه های مویین یا ریشه های جانبی نفوذ کرده و در بین سلول های اپیدرمی رشد می کند، در لایه هـای بیرونـی پوسـت ریشه ممکن است تولید حلقه هایی در درون اولین سلول های پوست ریشه بنماید. اغلب این قارچها در بـین سـلول هـای پارانشیم پوست ریشه ، تولید حبابهایی (Vesicles) بیضی یا تخم مرغی شکل، با دیواره نـازک در میـان و یـا انتهـای ریسه می نمایند (شکل ۱ الف). نظر به اینکه این حباب ها سرشار از چربی هستند و در ریشه های مسن نیـز تعدادشـان افزایش می یابد، آنها را به عنوان منبع ذخیره غذا و انرژی قارچ و پایداری آن پس از مـرگ گیـاه در خـاک مـیداننـد. بدین ترتیب قارچ می تواند، در صورتی که ریشه ها از خاک خارج نگردند، برای مدت های طـولانی در بافـت آنهـا زنـده باقی بماند. تمامی این قارچها، درون سلول های پوست داخلی (Endodermis) ریشه، تولید سـاختار درختچـه ماننـدی به نام آربوسکول(Arbuscule) در بین دیواره و غشای پلاسمایی سلول مینمایند (شکل ۱ ب)، که با هسته های فراوان، ذرات گلیکوژن، گوی های چربی و واکوئلهای کوچک تیره رنگ خود، محل اصلی تبادل مواد بـین قـارچ و گیـاه اسـت. قارچ پس از استقرار در بافت ریشه، در سطح ریشه گیاه همزیست تولید شبکه ظریف و نامحسوسی از ریسه هـای بـدون بند خارج ریشه ای میکند و ضمن جذب آب و عناصر غذایی و انتقال آنها به درون بافت ریشه و آربوسکولها، در نـوک انشعاب های آن هاگ ها زاده می شوند، که پس از رها شدن از ریسه مادری و جوانه زدن، با سایر قسمت های ریشه همـان گیاه و یا گیاهان مجاور رابطه همزیستی برقرار می کنند. هاگ ها عامل بقای بعضـی از ایـن قـارچ هـا در خـاک پـس از برداشت گیاه همزیست هستند

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *