بسته جامع پژوهشی طراحی مجموعه توریستی تفریحی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری بررسی شده است

امروزه زندگی شهری ونظام اجتماعی موجود در شهرها، انسانها را از مسیر اصلی زندگی دور کرده و با وجود رفاه و امکانات بسیاری که در اختیارشان قرار داده از سادگی طبیعت دور شده اند.یکی از بهترین راه های تبادل فرهنگی، گردشگری است. با وجود آثار تاریخی متعددی که در شهر شوشتر وجود دارد و اینکه این شهر یکی از مراکز مهم گردشگران داخلی وخارجی است متاسفانه نبود امکانات اولیه مناسب باعث شده است تا بازدید گردشگران از این شهر تاریخی محدود به دیداری چند ساعته شود.پس با ایجاد امکانات مناسب با توجه به ظرفیت های بالای این شهر می توان شوشتر را به یکی از قطب های گردشگری و جهانگردی تبدیل کرد..مقاله حاضر پژوهشی کاربردی در عرصه دانش معماری است و اهداف آن مبتنی بر خلق فضایی با عملکردهای تفریحی- توریستی در کنار رودخانه می باشد. با توجه به بررسی انجام شده در اسناد طرح های بالا دست در زمینه گردشگری ، طراحی و احداث هتل (تسهیلات گردشگری) یکی از ضروریات این منطقه می باشد

قسمت هایی از فصل اول طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار

معماری پایدار در حلقه شهر به تناسب مقیاس و کارکرد، همچنـین جـزء لاینفکـی از حلقـه هـای وسـیع تـر و پیاپی شهری نیز می باشد. در این معماری، مصالح و عناصر سـاختمانی قابـل بازپرداخـت و فضـا قابـل سـازماندهی مکرر می باشد و بدین ترتیب با انعطاف پذیری در برابر خواست های رو به تحـول مصـرف کننـدگان از تخریـب بنا جلوگیری می شود. در طراحی پایدار با مصرف حـداقل منـابع، حـداکثر کارآمـدی و فضـا در اختیـار مصـرف کننده قرار می گیرد و نوعی معماری است که با توجه به شرایط اقتصـادی و فـن آوری قابـل اجـرا بـوده و اصـول مهندسی کاملی در آن به کار گرفته شده است. در واقع اقبال به این نوع معماری به واسطه نوع نگـرش فراگیـر آن است که عوامل مؤثر در کار را به ترتیب غیر متعصبانه و بر اساس بهره وری و مؤثر بـودن آن ارزیـابی مـی کنـد و همواره به راه حل نسبی به جای امر آرمانی می نگرد، و به تکامل تدریجی بهـا مـی دهـد، تـا حصـول بـه محصـول قطعی و نهایی. این معماری ایجاد مأمن برای »انسـان تـاریخی« را مـورد مداقـه قـرار مـی دهـد و تمـامی تجربیـات گذشته و آینده می تواند در آن، در هم آمیخته شود. )احمدی، (1382اصول شش گانه معمـاری پایـدار عبارتنـد از: 1-حفظ انرژی : بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت های فسیلی را به حداقل برساند؛ 2-هماهنگی با اقلیم : بناها باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجـود در محـل احـداث، همـاهنگی داشته باشد؛ 3-کاهش استفاده از منابع جدید مصالح : ساختمان ها باید طوری طراحی شوند که میزان اسـتفاده از منـابع جدیـد را تا حد ممکن کاهش دهند و در پایان عمر مفید خود، برای ساخت بناهـای جدیـد، بـه عنـوان منبـع جدیـد بـه کـار روند؛ 4-برآورد نیازهای ساکنان : در معماری پایدار، برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان، از اهمیـت خاصـی برخوردار است؛ 5-هماهنگی با سایت : بنا باید با ملایمت در محیط زمین خود قرار گیرد و با محیط اطراف، سنخیت داشته باشد؛ 6-کل گرایی : تمام اصول معماری پایدار باید در یک روند کامل ـ که منجر به سـاخته شـدن محـیط زیسـت سـالم می شود ـ تجسم یابد.

فهرست کامل فصل اول طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار

1-1 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری
1.1.1 چکیده 1 1.1.2 مقدمه 2 1.1.3 شوشتر 3 1.1.4 آثار تاریخی شهرستان شوشتر 3 1.1.5 ضرورت انجام پژوهش 4 1.1.6 مجموعه های تفریحی 5 1.1.7 فعالیت های تفریحی 5 1.1.8 کارکردهای اوقت فراغت 6 1.1.9 گردشگری 6 1.1.10 نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار 7 1.1.11 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری 7 1.1.12 معماری در خدمت گردشگری 8 1.1.13 معماری پایدار 9 1.1.14 نتیجه گیری 10 1.1.15 مراجع 10
1-2 ) ضرورت طراحی مجموعه تفریحی-توریستی با رویکرد معماری پایدار درشهر رویان
1.2.1 چکیده 11 1.2.2 مقدمه 12 1.2.3 ضرورت انجام پژوهش 12 1.2.4 فرضیه های پژوهش 13 1.2.5 مفهوم معماری پایدار 13 1.2.6 الگوهای معماری پایدار 14 1.2.7 اصول معماری پایدار. 14 1.2.8 انواع رویکردهای مختلف معماری دررابطه با طبیعت 15 1.2.9 رویکرد طبیعت ستیز 15 1.2.10 رویکرد طبیعت گریز 15 1.2.11 رویکرد طبیعت گرا 16 1.2.12 رویکرد طبیعت ساز 16 1.2.13 اهداف معماری همساز باطبیعت 17 1.2.14 ویژگی های محیطی،جغرافیایی و اقلیمی شهر رویان 17 1.2.15 جاذبه های توریستی وگردشگری شهر رویان 18 1.2.16 ویژگی های معماری شهر رویان 19 1.2.17 گردشگری 19 1.2.18 گردشگری در طبیعت 20 1.2.19 گردشگری پایدار 21 1.2.20 نتیجه گیری 23 1.2.21 مراجع 24
1-3 ) طراحی مجموعه تفریحی توریستی کویر،با رویکرد معماری پایدار
1.3.1 چکیده 25 1.3.2 مقدمه 26 1.3.3 گردشگر وگردشگری 27 1.3.4 پایداری 28 1.3.5 معرفی منطقه(بافق) 29 1.3.6 مشخصات اقلیمی وآنالیز سایت 31 1.3.7 جمعیت مخاطب پروژه 32 1.3.8 تعیین برنامه ها واهداف پروژه 33 1.3.9 بحث ونتیجه گیری 36 1.3.10 منابع 36
1-4 ) طراحی هجووعه توریستی تفریحی با رویکرد هعواری پایذار در راستای توسعه گردشگری
1.4.1 چکیده 37 1.4.2 مقدمه 38 1.4.3 یاسوج پایتخت طبیعت ایراى 38 1.4.4 جاذبه های طبیعی گردشگری شهر یاسوج 39 1.4.5 ضرورت انجام پژوهش 40 1.4.6 مجموعه های تفریحی 41 1.4.7 فعالیت های تفریحی 41 1.4.8 کارکردهای اوقات فراغت 41 1.4.9 گردشگری 41 1.4.10 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 42 1.4.11 معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری 42 1.4.12 معماری درخدمت گردشگری 43 1.4.13 معماری پایدار 43 1.4.14 نتیجه گیری 44 1.4.15 منابع 45
i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی

گردشگری، صنعتی گسترده، عظیم و رو به رشد در عرصه فرهنگ و اقتصاد جهان است که به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارز آوری، تعادل منطقه ای، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط و … از جمله مزایای صنعت گردشگری می باشند .نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیر گذارست و معماری از عوامل تعیین کننده نحوه اقامت و بی شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. جذب گردشگر از جمله امکاناتی است که توجه به معماری بومی در پی خود دارد که در نهایت منجر به پایداری اقتصادی و توسعه آنها میگردد. با توجه به ارتباط عمیق معماری با فرهنگ یک منطقه، ضرورت توجه به طراحی مطلوب مجموعه های تفریحی توریستی در راستای جذب توریست احساس می شود. با توجه به رشد روز افزون گردشگری و گسترش صنعت توریسم ایجاد فضاهایی برای پاسخ گویی به این منظور و همچنین ایجاد مکان هایی سالم برای گذراندن اوقات فراغت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق به طراحی مجتمع های توریستی و تفریحی و گردشگری با رویکردی معماری بومی می پردازد

فهرست کامل فصل دوم طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و تاریخی

2-1) طراحی مجموعه توریستی تفریحی منطقه پاسارگاد با رویکرد بازشناسی و ارزش های تاریخی
2.1.1 چکیده 46 2.1.2 مقدمه 47 2.1.3 بیان مساله 47 2.1.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 48 2.1.5 اهداف تحقیق 48 2.1.6 اهداف اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی 49 2.1.7 پرسش ها 49 2.1.8 پرسش های فرعی 49 2.1.9 فرضیه ها 49 2.1.10 مفهوم گردشگری 50 2.1.11 طبقه بندی گردشگری 50 2.1.12 انواع گردشگری 50 2.1.13 طبقه بندی بر اساس زمان 51 2.1.14 عوامل جذب گردشگران به شهرها 52 2.1.15 مناطق تاریخی 52 2.1.16 معماری دوره هخامنشی 52 2.1.17 بناهای تاریخی هرکشور در حکم بخشی ازشناسنامۀ فرهنگی آن است 57 2.1.18 ارزش وراهکارهای اجتماعی 57 2.1.19 نتیجهگیری 58 2.1.20 مراجع 58
2-2) طراحی مجتمع های اقامتی تفریحی و گردشگری با رویکرد معماری بومی
2.2.1 چکیده 59 2.2.2 مقدمه 59 2.2.3 گردشگری 60 2.2.4 صنعت گردشگری 60 2.2.5 اهمیت گردشگری 60 2.2.6 نقش معماری در گردشگری 61 2.2.7 معماری بومی 61 2.2.8 معماری بوم گرا و اصول آن 61 2.2.9 مجتمع های اقامتی تفریحی و گردشگری و معماری بومی 62 2.2.10 ارائه الگو در روند معماری مجموعه های اقامتی تفریحی و گردشگری 62 2.2.11 نتیجهگیری 63 2.2.12 مراجع 63
2-3) طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی با رویکرد احیا فرهنگ بومی تبریز
2.3.1 چکیده 64 2.3.2 مقدمه 65 2.3.3 مفهوم گردشگری 66 2.3.4 طبقه بندی گردشگری 67 2.3.5 عوامل جذب گردشگران به شهرها 67 2.3.6 مناطق تاریخی 68 2.3.7 مراکز تجاری ونمایشگاه ها 68 2.3.8 مناطق گردشگری خاص 68 2.3.9 پرسنل گردشگری وشهروندان به عنوان حامیان شهر 68 2.3.10 عوامل انگیزاننده گردشگران 69 2.3.11 اثرات محیطی گردشگری 70 2.3.12 اثرات اقتصادی گردشگری 70 2.3.13 چرخه جهانگردی وفرهنگ 71 2.3.14 فهرنگ قومی-سرمایه ی فرهنگی-گردشگری 71 2.3.15 فرهنگ وگردشگری 72 2.3.16 گردشگری فرهنگی 73 2.3.17 نتیجه گیری 74 2.3.18 منابع 75
2-4) رهنمودهای طراحی اقلیمی مجموعه توریستی تفریحی درمناطق سرد وکوهستانی
2.4.1 چکیده 76 2.4.2 مقدمه 76 2.4.3 معرفی محدوده مورد مطالعه 77 2.4.4 توسعه پایدار 77 2.4.5 بررسی اقلیم سرد و کوهستانی ایران 78 2.4.6 ویژگی های معماری بومی مناطق سرد 79 2.4.7 تمهیدات وپیشنهادهای لازم در طراحی مجتمع اقامتی وتوریستی بارویکرد طراحی اقلیمی 80 2.4.8 تمهیدات طراحی اقلیمی وسیستم های مکانیکی به کاررفته در طرح پیشنهادی ومیزان کاهش مصرف انرژی 81 2.4.9 نتیجه گیری 82 2.4.10 منابع 82

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی

فراغت یکی از بخش های اصلی فعالیت انسانی به شمار آمده واستفاده مناسب از اوقات فراغت کمکی در راه پیشرفت و آسایش انسان است.دراین زمینه سفر،سیاحت وگردشگری به عنوان یکی از بهترین راههای پر کردن اوقات فراغت شناخته میشود،که علاوه بر اینکه عاملی برای کسب تجربه و افزایش تواناییهای جسمی و ذهنی افراد است ، وسیله ارتباط بیشتر باسایر مناطق و ملل مختلف وباعث کسب منافع اقتصادی فراوان می شود . با وجود آثار تاریخی متعددی که در شهر مهاباد وجود دارد و اینکه این شهر یکی از مراکز مهم گردشگران داخلی وخارجی است متاسفانه نبود امکانات اولیه مناسب باعث شده است تا بازدید گردشگران از این شهر تاریخی محدود به دیداری چند ساعته شود.پس با ایجاد امکانات مناسب با توجه به ظرفیت های بالای این شهر می توان مهاباد را به یکی از قطب های گردشگری و جهانگردی تبدیل کرد. نیاز روانی انسان به در دل طبیعت زیستن از سمتی و دوری روز افزون انسان از طبیعت و ماشینی شدن بیش از پیش زندگی ،هیاهوی شهرها ، ترافیک ، آلودگی های هوا ، آب ، صوتی و … همه و همه دست به دست هم داده وانسان را وا می دارد که اوقات فراغت خود را به سمت طبیعت بازگشته و ساعاتی را در دل آن بیارامد. تا حدی که حاضر است در زیر درختی یا بر روی چمنی در میان انبوه ساختمان ها بنشیند. باساخت مجموعه های تفریحی و گردشگری مسئله ایرانگردی (و حتی جهانگردی) را در پی خواهد داشت به خصوص اینکه در کنار این مجموعه ها ،مجتمع های اقامتی نیزایجاد نمود . مجموعه های تفریحی تقریبا تمام رده های سنی را به خود جذب کرده و پاسخ می گوید .کودکان و نوجوانان علاوه براستفاده بردن از جنبه تفریحی (مانند بازی و گردش) جذب فعالیت های هنری فرهنگی آن شده و اوقات خود را به بهترین نحو سپری می کنند.برای کهنسالان نیزمکانی جهت انبساط خاطر و اتصال به طبیعت و گاهی مکانی جهت مطالعه می باشد .برای توریست نیز جذاب می باشد چرا که با معماری و تمدنی کاملا متفاوت باآنچه خود دارا هستند آشنا شده و به محیطی ساز گار با طبیعت گام نهاده اند.بنابراین طراحی چنین مجموعه ای طی این مقاله پیشنهاد می گردد.

فهرست کامل فصل سوم طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهشاثرات زیست محیطی

3-1 ) بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی- توریستی در پیشرفت وتوسعه ی توریسم (اکوتوریسم) پایداروکاهش اثرات زیست محیطی
3.1.1 چکیده 83 3.1.2 مقدمه 84 3.1.3 توسعه پایدار و گردشگری پایدار 84 3.1.4 اصول گردشگری پایدار 84 3.1.5 شاخص های برنامه ریزی به منظور توسعه گردشگری پایدار 85 3.1.6 اکوتوریسم پایدار 86 3.1.7 مؤلفه های اکولوژیکی مهم در توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم 87 3.1.8 پایداری محیطی وتوسعه پایدار 87 3.1.9 معماری پایدار 88 3.1.10 طراحی پایدار 88 3.1.11 اصول اولیه طراحی پایدار 89 3.1.12 درک محیط 89 3.1.13 ارتباط با طبیعت 89 3.1.14 درک تاثیرات محیطی 89 3.1.15 روند مشارکتی طراحی 89 3.1.16 درک مردم 89 3.1.17 بررسی اصول معماری پایدار درنمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 89 3.1.18 نتیجه گیری 91 3.1.19 منابع ومراجع 92
3-2 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی همساز با طبیعت درشهرتوریستی سرعین،راهکاری برای توسعه اکوتوریسم پایدار
3.2.1 چکیده 95 3.2.2 مقدمه 96 3.2.3 مبانی نظری پژوهش 96 3.2.4 توسعه پایدار 97 3.2.5 طراحی پایدار 98 3.2.6 اصول طراحی پایدار 98 3.2.7 اکوتوریسم وگردشگری پایدار 99 3.2.8 موقعیت جغرایایی و ویژگی های طبیعی شهر سرعین 100 3.2.9 ویژگی های طراحی مجموعه های توریسی ،تفریحی همساز باطبیعت واقلیم در شهرستان سرعین 101 3.2.10 نتیجه گیری 102 3.2.11 منابع 103
3-3 ) طراحی مجموعه توریستی _ تفریحی با رویکرد توسعه صنعت اکوتوریسم
3.3.1 چکیده 104 3.3.2 مقدمه 104 3.3.3 بیان مسئله 105 3.3.4 اهمیت وضرورت 106 3.3.5 اهداف تحقیق 106 3.3.6 مواد وروش ها 107 3.3.7 ادبیات تحقیق 107 3.3.8 موقعیت جغرافیایی 109 3.3.9 مبانی مفهومی اکوتوریسم 110 3.3.10 یاته ها وبحث 111 3.3.11 طرح نهایی 111 3.3.12 نتیجه گیری 112 3.3.13 مراجع 113
3-4 ) طراحی مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار و کاهش اثرات زیست محیطی
3.4.1 چکیده 114 3.4.2 مقدمه 115 3.4.3 اصول گردشگری پایدار 115 3.4.4 اکوتوریسم 116 3.4.5 توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم 116 3.4.6 پایداری محیطی و توسعه پایدار 117 3.4.7 اصول اولیه طراحی پایدار 117 3.4.8 بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 118 3.4.9 نتیجهگیری 120 3.4.10 مراجع 121
3-5 ) بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی توریستی درپیشرفت وتوسعه ی توریسم
3.5.1 چکیده 122 3.5.2 مقدمه 123 3.5.3 روش تحقیق 123 3.5.4 توسعه پایدار و گردشگری پایدار 123 3.5.5 اصول گردشگری پایدار 124 3.5.6 شاخص های پایداری 124 3.5.7 معماری پایدار 125 3.5.8 اصول اولیه طراحی پایدار 125 3.5.9 آشنایی با مکان پروژه 127 3.5.10 آثار تاریخی ثبتشده 129 3.5.11 نتیجه گیری 131 3.5.12 منابع ومراجع 132
3-6 ) طراحی مجموعه تفریحی – توریستی در محدوده پارک ملت مهاباد با رویکرد معماری ارگانیک
3.6.1 چکیده 133 3.6.2 مقدمه 134 3.6.3 روش تحقیق 134 3.6.4 تعریف پروژه 134 3.6.5 تعریف پروژه 135 3.6.6 قسمتی از جاذبه های تاریخی شهرستان 135 3.6.7 آثارتاریخی ثبتشده 135 3.6.8 ضرورت انجام پژوهش 136 3.6.9 مجموعه های تفریحی 137 3.6.10 فعالیت های تفریحی 137 3.6.11 کارکردهای اوقت فراغت 138 3.6.12 گردشگری 138 3.6.13 عمده ترین انواع گردشگری 139 3.6.14 تاریخچه معماری ارگانیک 141 3.6.15 مفهوم ارگانیک 141 3.6.16 مبانی نظری معماری ارگانیک 141 3.6.17 ویژگیهای معماری ارگانیک از دیدگاه رایت 142 3.6.18 معماران برجسته سبک ارگانیک 142 3.6.19 معماران سبک ارگانیک ایران 142 3.6.20 آثار برجسته سبک ارگانیک 142 3.6.21 نتیجه گیری 143 3.6.22 منابع 144
3-7 ) طراحی مجموعه اقامتی توریستی تفریحی با رویکرد معماری سبز
3.7.1 چکیده 160 3.7.2 مقدمه 161 3.7.3 مبانی نظری 162 3.7.4 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان 162 3.7.5 هدف 163 3.7.6 روش تحقیق 163 3.7.7 معماری سبز 163 3.7.8 اصول معماری سبز 163 3.7.9 اصل حفاظت از انرژی 163 3.7.10 اصل کار با اقلیم 164 3.7.11 اصل کاهش استفاده از منابع جدید 164 3.7.12 اصل احترام به کاربران 165 3.7.13 اصل احترام به سایت 165 3.7.14 اصل کل گرایی 165 3.7.15 نتیجه 166 3.7.16 منابع 166

قسمت هایی از فصل چهارم طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری

شوشتر در یک نگاه فشرده ای از ایران بزرگ ، شهری در میان ابرهای اسطوره ای و نیز روشنای تاریخ ، با صبحدمی که شهره آفاق است . تاریخ این سرزمین را باید از لابلای کتاب های کهن ، سفال های شکسته ، و بناهای ویران گشته فراهم آورد و آن را از ابهام اساطیر بیرون کشید . برای احیای این شهر باید از جان مایه گذاشت ، و هر پاره ای از این موجودیت به یغما رفته را با هر وسیله ممکن بدست آورده ، بررسی کرد و شناخت. چرا که با فرمایشات و شعار های زیبا چاره ای نتوان اندیشید . شوشتر با کوچه های چندین هزار ساله اش ، کارون همیشه خروشانش، هرکدام برگی زرین است از تاریخ کهن ایران ، که بی شک توجه به این دیار فراموش شده در ایضاح زوایای تاریخ میهن ما تاثیر شگرف دارد. “شوشتر” زبان گویای تاریخ کهن و سخنگوی بازماندگان گرانبهایی است که دل از خاک بیرون کشیده می شوند ، یا در دل سنگ ها و کوه ها یافت می گردند ، و در دل شمار پرمعناترین آثار بجا مانده از ایران کهن هستند.

فهرست کامل فصل چهارم طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری

4-1 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار درراستای توسعه گردشگری
4.1.1 چکیده 168 4.1.2 مقدمه 169 4.1.3 یاسوجایتخت طبیعت ایران 169 4.1.4 جاذبه های طبیعی گردشگری شهریاسوج 170 4.1.5 ضرورت انجام پژوهش 171 4.1.6 مجموعه های تفریحی 172 4.1.7 فعالیت های تفریحی 172 4.1.8 کارکردهای اوقات فراغت 172 4.1.9 گردشگری 172 4.1.10 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 173 4.1.11 معیارهای مکان یابی مجموعه های گردشگری 173 4.1.12 معماری درخدمت گردشگری 174 4.1.13 معماری پایدار 174 4.1.14 نتیجه گیری 175 4.1.15 منابع 176
4-2 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار درراستای توسعه گردشگری
4.2.1 چکیده 177 4.2.2 مقدمه 177 4.2.3 پارس آباد 178 4.2.4 آثار تاریخی شهرستان پارس آباد 179 4.2.5 جاذبه های طبیعی وتاریخی وتاثیرآنها درگردشگری 179 4.2.6 جاذبه های طبیعی،تاریخی،فرهنگی واکوتوریستی طبیعی پارس آباد مغان 180 4.2.7 رود ارس 180 4.2.8 ضرورت انجام پژوهش 180 4.2.9 مجموعه های تفریحی 181 4.2.10 فعالیت های تفریحی 182 4.2.11 کارکردهای اوقات فراغت 182 4.2.12 گردشگری 182 4.2.13 توریسم اقلیمی 183 4.2.14 نقش توریسم درایجاد توسعه پایدار 183 4.2.15 تنگناها و محدودیت ها دررابطه با جذب توریست درپارس آباد 183 4.2.16 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری 184 4.2.17 معماری درخدمت گردشگری 184 4.2.18 معماری پایدار 185 4.2.19 اصول معماری پایدار 185 4.2.20 نتیجه گیری 185 4.2.21 مراجع 186
4-3 ) طراحی مجموعه توریستی تفریحی بارویکرد معماری پایدار در راستای توسعه گردشگری
4.3.1 چکیده 187 4.3.2 مقدمه 188 4.3.3 شوشتر 189 4.3.4 آثار تاریخی شهرستان شوشتر 189 4.3.5 ضرورت انجام پژوهش 190 4.3.6 مجموعه های تفریحی 191 4.3.7 فعالیت های تفریحی 191 4.3.8 کارکردهای اوقت فراغت 192 4.3.9 گردشگری 192 4.3.10 نقش توریسم در ایجاد توسعه پایدار 193 4.3.11 معیارهای مکانیابی مجموعه های گردشگری 193 4.3.12 معماری در خدمت گردشگری 194 4.3.13 معماری پایدار 195 4.3.14 نتیجه گیری 196 4.3.15 مراجع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *