بسته جامع پژوهشی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 900 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش معماری در طراحی معماری پایدار بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش بررسی روش های طراحی پایدار بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن بررسی شده است

در اثر برنامه ریزی و طراحی بدون فکر و نا آگاهانه انبوه سازی های کلیشه ای، انسان ها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند. به جای آنکه گروههای اجتماعی مثبت گرا و هدفمندی تشکیل گردد، انبوهی از نفرها تشکیل می شود که کنار هم قرار گرفتن آنها فقط ازدحام، شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی، افراد خانواده برای تامین حداقل امنیت و آرامش از جمع فرار کرده، به کنج خانه پناه می برند. غربت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می گردد و در این میان کودکان بیش از همه صدمه می بینند و حاصل آن چنین اجتماعی می شود که هیچ وابستگی به یکدیگر و به زیستگاه خود ندارند و “هویت” برای آنها واژه ای دور از ذهن و بی استفاده می شود. در دهه های پایانی قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم، پایداری از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها و به خصوص در عرصه تضاهای شهری و معماری است. آنچه که در این زمینه مغفول مانده است، وجه اجتماعی توسعه پایدار می باشد. اصول پایداری مجتمع های مسکونی از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیبایی شناسی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر مشابه مورد بررسی قرار می گردد.

قسمت هایی از فصل اول بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی

در سال های اخیر، پایداری از مهم ترین مباحث مطرح شده در تمام عرصه ها به ویژه در فضای معماری و شهر سازی می باشد. پایداری در پی ایجاد تعادل در سه مؤلفه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی حاصل می گردد، که البته وجوه اقتصادی و زیست محیطی تا حدی مورد توجه قرار گرفته اند و حدالامکان ضوابطی نیز برای آن های در نظر گرفته شده است، اما در این میان بعد اجتماعی پایداری مورد کم توجهی واقع شده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود تا پایداری اجتماعی در یکی از فضاهای مهم معماری یعنی مسکن و به طور مشخص مجتمع های مسکونی بررسی گردد. بنابراین در پی پاسخگویی به سؤالاتی نظیر چیستی پایداری اجتماعی و ملاک های آن در مجتمع های مسکونی، عوامل پایداری در مجتمع های مسکونی ایران از دیدگاه صاحب نظران، همچنین شاخص های مسکن مبتنی بر رویکرد پایداری اجتماعی در ایران از دیدگاه ساکنان و با بهره گیری از مطالعات از پیش صورت گرفته توسط سایر محققین در این زمینه، پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی در سایه اصول اولیه و اساسی چون: عدالت، زیبا شناختی، راحتی، آسایش، امنیت و رشد کودکان، هویت اجتماعی و سایر موارد مشابه بررسی گردیده و در نهایت راه هایی برای رسیدن به این پایداری ارائه خواهد شدروند تحقیق به این صورت می باشد که برای درک بیشتر موضوع مورد چالش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، یک سری مبانی نظری در رابطه با مفاهیمی چون پایداری اجتماعی و مسکن بیان می گردد، در ادامه با کمک نظرات جامعه متخصصان از تدوین پرسشنامه استفاده می شود. در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که در برگیرنده مدل کلی عوامل کالبدی اثرگذار بر پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی می باشد، تدوین گردیده و در انتها پیشنهاداتی در جهت ارتقای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی در دو بعد فضایی و فعالیتی ارائه خواهد گردید

فهرست کامل فصل اول بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های مسکونی

1-1 ) بیان مساله
1و1و1 مقدمه 19 1و1و2 عنوان تحقیق 19 1و1و3 مشکلات موجود در سیاست گذاری ،برنامه ریزی و طراحی مسکن 19 1و1و4 ضرورت توجه به مسایل فرهنگی-اجتماعی در طراحی مسکن 22 1و1و5 اهداف بررسی مسایل فرهنگی –اجتماعی در مسکن 22 1و1و5و1 اهداف کلی 23 1و1و5و2 اهداف جزئی 23 1و1و6 قلمرو تحقیق 23 1و1و6و1 قلمرو مکانی تحقیق 23 1و1و6و2 قلمرو زمانی تحقیق 24 1و1و7 سوالات و فرضیات تحقیق 24 1و1و8 تعریف واژها، مفاهیم عملیاتی و متغیر ها 24 1و1و8و1 تعاریف نظر ی 24 1و1و8و2 توسعه پایدا ر 24 1و1و8و3 پایداری اجتماعی 24 1و1و8و4 معماری فرهنگ گر ا 25 1و1و8و5 تعریف عملیاتی 25
1-2 ) مبانی نظری تحقیق
1و2و1 مقدمه 27 1و2و2 انسان و نیازهای محیطی 28 1و2و2و1 انسان ونیازهای اجتماعی-محیطی ساکنا ن 28 1و2و2و2 انسان و نیازهای زیستی 29 1و2و3 طراحی سکونت گاه پایدار 30 1و2و3و1 نظریات در رابطه با مفاهیم توسعه پایدار 31 1و2و3و2 راهبرد های معماری پایدار در مسکن 32 1و2و3و3 رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مسکن 33 1و2و3و4 رابطه بین فرهنگ و معمار ی 35 1و2و3و5 نگرش فرهنگی – اجتماعی به مسکن 37 1و2و3و6 ارتباط ظرف مکانی و فرهنگ 38 1و2و3و7 معماری جهانی –حذف مرزها و فرهنگ بومی 39 1و2و4 نحو فضای معماری 39 1و2و4و1 روش چیدمان فضا 40 1و2و4و2 عناصر تشکیل دهده نحو فضا 40 1و2و5 ارزش های پایدار در معماری مسکونی ایران 43 1و2و5و1 معماری خانه های سنتی ایرا ن 44 1و2و6 اصول و مبانی فضای قابل دفا ع 49 1و2و6و1تاثیر انواع ساختمان بر شکل گیری رفتار 50 1و2و7 هویت و معماری 51 1و2و7و1 هویت پایدار در معماری 52 1و2و7و2 هویت ناپیدار در معماری 53 1و2و8 روانشناسی فضای سبز 54 1و2و9 تبعات کوچک سازی و مجتمع سازی 57 1و2و9و1 تاثیرات کمی کوچک سازی مسکن 58 1و2و9و2 مشکلات کیفی کوچک سازی 58 1و2و10 مفهوم سکونت 58 1و2و11 مفهوم مکان 59 1و2و11و1 عوامل موثر در ادراک مکان 62 1و2و11و2 حوس پنجگانه 63 1و2و11و3 مکان _ خاطره 63 1و2و12 مفهوم فضا 66 1و2و12و1 انگیزه محافظت 67 1و2و12و2 انگیزه تطبیق 68 1و2و12و3 انگیزه تفکیک 68 1و2و12و4 انگیزه تنظیم 68 1و2و13 انواع سکونت گاه های جمعی 68 1و2و14 نظریات در مورد مفهوم محله و بازتاب آن در ایران 71 1و2و14و1 ترکیب کالبدی واحدهای مسکونی 75 11و2و14و2 مراکز خدمات دهی (مرکز محله) 76 1و2و14و3 واحد همسایگی 78 1و2و14و4 چگونگی دسترسی 77 1و2و14و5 دسترسی پیاده 78 1و2و14و6 دسترسی سواره 79 1و2و15 نتیجه گیری 80
1-3 ) روش تحقیق
1و3و1 مقدمه 82 1و3و2 پایداری اجتماعی از دیدگاه جامعه آماری صاحبنظران و متخصصا ن 82 1و3و3 روش تحقیق 83 1و3و4 روش گرد آوری داده ها از جامعه آماری متخصصا ن 83 1و3و5 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیر ی 83 1و3و6 مشخص نمودن عامل های موثر بر پایداری اجتماعی 83 1و3و7 انتخاب اسامی عامل ها 88 1و3و8 تحلیل داده های آماری جامعه متخصصان و صاحبنظران 89 1و3و9 توضیح عامل ها از لحاظ معماری 90 1و3و9و1 سر زندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز 90 1و3و9و2 آسایش 91 1و3و9و3 تاثیر مسکن بر اسایش جسمانی 91 1و3و9و4 تاثیر مسکن بر اسایش روانی 92 1و3و9و5 مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی 93 1و3و9و6 دسترسی پیاده به خدمات عمومی 94 1و3و9و7 رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 95 1و3و9و8 تشخیص ورودی 95 1و3و9و9 بهداشت و آرامش محیط 97 1و3و9و10 عرصه بندی و کیفیت فضائی 98 1و3و10بررسی تطبیقی دیدگاه جامعه آماری ساکنان با متخصصان 99 1و3و11 فرایند تحقیق 100 1و3و12 جامعه آماری وروش گردآوری دادها و اطلاعات در جامعه آماری ساکنان 100 1و3و13 اعتبار سنجی ابزار اندازه گیری جامعه ساکنان 100 1و3و14 مشخص نمودن عامل ها 100 1و3و15 انتخاب اسامی برای عامل ها 104 1و3و16 تحلیل داده های آماری جامعه ساکنان مجتمع ها به تفکیک 104 1و3و17 بررسی تطبیقی دیدگاه ساکنان با هرم نیازهای مازلو 111 1و3و18 ارائه مدل پایداری اجتماعی بر اساس نظرات جامعه آماری متخصصان 112 1و3و18و1 انتخاب متغیر ها 112 1و3و18و2 مشخص نمودن متغیر ها 112 1و3و18و3 ارائه مدل نظر ی 114 1و3و18و4 فرآیند اصلاح مدل نظر ی 114 1و3و18و5 توصیف مد ل 119 1و3و19 نتیجه گیری 120
1-4 ) استانداردها و ضوابط طراحی معماری
1و4و1 مقدمه 123 1و4و2 عوامل موثر در طراحی سایت 122 1و4و2و1 تاثیرعوامل اقلیمی درطراحی سایت 123 1و4و2و2 قرار گیری نسبت به خورشید 123 1و4و2و3 تاثیر باد در طراحی سایت 125 1و4و3 مطالعات اقلیمی در خرده اقلیم اردبیل 128 1و4و3و1 دما 128 1و4و3و2 رطوبت و بارش 129 1و4و3و3 بادهای محلی 129 1و4و3و4 استفاده از حرارت خورشید 130 1و4و3و5 جهت استقرار لهینه در سایت 130 1و4و3و6 توصیه های لازم برای معماری همساز با اقلیم در شهر اردبیل 131 1و4و3و7 راهکار های جلوگیری ازاتلاف حرارت در شهر اردبیل 132 1و4و3و8 نتیجه گیری کلی دررابطه با طراحی همساز با اقلیم 133 1و4و4 مطالعات طراحی فضاهای داخلی 133 1و4و4و1 تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی 133 1و4و4و2 ابعاد فضاهای خانه و تأثیر مبلمان در معماری داخلی 135 1و4و4و4 ابعاد پذیرائی و نشیمن 135 1و4و4و5 آشپزخانه 135 1و4و4و6 فضای خواب 137 1و4و4و7 سرویسهای بهداشتی 139 1و4و4و8 پارکینگ 140 1و4و5 مطالعات طراحی تجهیزا ت 140 1و4و5و1 آسانسو ر 140 1و4و5و2 محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها 141 1و4و5و3 انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی 142 1و4و5و4 ایمنی در برابر حریق 143 1و4و5و5 مکانیزم حرکت دود در ساختما ن 143 1و4و5و6 کنترل دود از طریق تنظیم فشار هوا در داخل ساختمان 144 1و4و5و7 انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی 145 1و4و6 بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی 145 1و4و6و1 مجتمع مسکونی Housing Type PY 145 1و4و6و2 مجتمع مسکونی K int 147 1و4و6و3 مجتمع مسکونی Bodergraf serraatweg 149 1و4و6و4 مجموعه S ocial housing hollainhof 151 1و4و6و5 مجموعه مسکونی زیتون اصفهان 153 1و4و6و6 مجتمع مسکونی آذران تبریز 154 1و4و6و7 مجتمع پرند 156
1-5 ) ارائه طرح نهائی مبتنی بر مطالعات تحقیق
1و5و1 مقدمه 159 1و5و2 محل سایت پیشنهادی 159 1و5و3 تحلیل سایت 161 1و5و4 عوامل موثر در طراحی سایت 162 1و5و4و1 جهت شریان 162 1و5و4و2 طراحی بر اساس شعاع دسترسی 164 1و5و4و3 طراحی تعداد بلوک ها و تعداد واحد مجتمع ها 164 1و5و5 عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی 165 1و5و5و1 تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی 166 1و5و5و2 انتخاب جهت بهینه اقلیمی نسبت به دریافت نور و باد 167 1و5و5و3 عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم 167 1و5و5و4 استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی 168 1و5و6 تاثیر مولفه های اقتصادی در طراحی مسکن 169 1و5و7 تاثیر مولفه های اجتماعی مستخرج از مطالعات در طراحی مجتمع مسکونی 170 1و5و7و1 تاثیر عامل سرزندگی و پویائی فضای باز و نیمه باز در طراحی مجتمع مسکونی 171 1و5و7و2 فضای سبز مطلوب 172 1و5و7و3 وجود فضا های بازی – گذران اوقات فراغت و تفریح ساکنا ن 174 15و7و4 تاثیر مولفه اجتماعی آسایش در طراحی مجتمع مسکونی 178 1و5و7و5 تامین محدوده آسایش 179 1و5و7و6 انعطاف پذیر ی 180 1و5و7و7 تاثیر عامل مساحت واحد ها و ابعاد فضاها در آسایش ساکنا ن 181 1و5و7و8 تشخص ورودی 182 1و5و7و9 تاثیر عامل مدیریت مبتنی بر تعاملات انسانی 185 1و5و7و10 تاثیر مولفه رعایت حریم سازی فیزیکی وبصری 185 1و5و7و11 تاثیر مولفه به دسترسی به خدمات عمومی 188 1و5و7و12 تاثیر مولفه اجتماعی بهداشت و آرامش محیطی 188 1و5و7و13 عایق کاری حرارتی و صوتی ساختما ن 189 1و5و7و14 استفاده از پنجره دوجداره 190 1و5و7و15 تاثیر مولفه اجتماعی عرصه بندی و کیفیت فضائی 190 1و5و8 نقشه مجتمع ها به تفکیک 193 1و5و9 مشخصات فیزیکی طرح پیشنهادی 213 1و5و10 نتیجه گیری 214
1-6 ) پیوست
1و6و1 پرسش نامه صاحبنظران و متخصصان 217 1و6و2 پرسشنامه ساکنان مجتمع های مسکونی 223 1و6و3 اصطلاخات و تعاریف به کار رفته در تحلیل ها و روش های آماری 228 1و6و3و1 ضریب رگرسیون 228 1و6و3و2 تفاوت همبستگی و رگرسیون 228 1و6و3و3 استنیاط آماری 229 1و6و3و4 تحلیل چند متغیره 229 1و6و3و5 شاخص برازش کای دو 231 1و6و3و6 نسبت کای دو به درجات آزادی 231 1و6و3و7 شاخص خوبی برازندگی 231 1و6و4 داده ها و خروجی های پرسشنامه صاحب نظران 232 1و6و4و1 تعیین قابلیت اتکایی 232 1و6و5 داده های و خروجی های پرسشنامه ساکنان 232 1و6و5و1 تعیین قابلیت اتکایی 232 1و6و6 نتایج تحلیل آماری جامعه متخصصان و صاحبنظران 233 1و6و7 نتایج تحلیل آماری جامعه ساکنان 246 1و6و8 مقاله چاپ شده در مجلع آبادی 247 1و6و9 مقاله پإیرش شده در ماه نامه بین المللی راه و ساختمان 248 1و6و10 منابع و مراجع 259
1-7 ) بررسی نقش عناصر محیط کالبدی بر شکل گیری پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی نمونه موردی : مجتمع سعدیه , همدان
1و7و1 چکیده 265 1و7و2 مقدمه 266 1و7و3 روش تحقیق 266 1و7و4 تعاریف 266 1و7و5 پایداری 266 1و7و6 توسعه پایدار 266 1و7و7 پایداری اجتماعی 267 1و7و8 پایداری مسکن 267 1و7و9 پیشینه نظری پژوهش 267 1و7و10 چاچوب نظری 269 1و7و11 عوامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی 269 1و7و12 مبانی طراحی پایدار 270 1و7و13 مجتمع مسکونی از لحاظ کالبدی 270 1و7و14 مطالعات میدانی 271 1و7و15 تنظیم پرسش نامه 271 1و7و16 یافته های مطالعات میدانی پژوهش 272 1و7و17 تحلیل یافته ها 273 1و7و18 جمع بندی و نتیجه گیری 273 1و7و9 منابع و ماخذ 275
1-8 ) اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
1و8و1 چکیده 276 1و8و2 مقدمه 276 1و8و3 تعریف پایداری 277 1و8و4 کالبد پژوهش 278 1و8و5 تنظیم پرسشنامه 278 1و8و6 محتوای پرسش های باز 278 1و8و7 محتوای پرسش های گزینه ای 278 1و8و8 تجزیه و تحلیل یافته ها 279 1و8و9 تعیین قابلیت اتکای پرسش نامه 279 1و8و10 نتایج پرسش های تشریحی 280 1و8و11 نتایج پرسش های گزینه ای 281 1و8و12 نتیجه 281 1و8و13 عامل اول : آسایش درون خانه (فیزیکی) 281 1و8و14 عامل دوم : بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان 283 1و8و15 عامل سوم : هویت اجتماعی 284 1و8و16 عامل چهارم : نظم اجتماعی 285 1و8و17 رابطه بین عامل های پایدار 286 1و8و18 کتب نامه 288
1-9 ) نقش پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
1و9و1 چکیده 290 1و9و2 مقدمه 290 1و9و3 مفهوم پایداری اجتماعی 290 1و9و4 پایداری اجتماعی و شهرسازی 291 1و9و5 عوامل موثر در ایجاد رضایت ساکنان سکونتگاه ها 292 1و9و6 عوامل شخصی 292 1و9و7 عوامل اجتماعی 292 1و9و8 عوامل معماری و محیطی 293 1و9و9 عوامل فرهنگی 293 1و9و10 ساختمان های پایدار و معماری پایدار 293 1و9و11 نتیجه گیری 293 1و9و12 منابع و مناخذ 294
1-10 ) اصول پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی بر اساس هنر و معماری بومی مازندران
1و10و1 چکیده 295 1و10و2 مقدمه 296 1و10و3 روش تحقیق 297 1و10و4 مبانی و مفاهیم نظری 297 1و10و5 انسان و نیازهای محیط 297 1و10و6 ضرورت توجه به تعاملات اجتماعی در طراحی بناهای مسکونی 298 1و10و7 ابعاد و اهداف توسعه پایدار 298 1و10و8 ضرورت پرداختن به الگوهای پایداری در معماری ایرانی 298 1و10و9 راهکارهای معماری بومی مازندران در طراحی مسکن پایدار امروزی 299 1و10و10 پایداری اجتماعی عنصری شاخص و موثر در معماری بومی مازندران 300 1و10و11 یافته های حاصل از تحلیل پرسش نامه ها 301 1و10و12 توضیح عامل ها از لحاظ معماری 301 1و10و13 عامل اول : پویایی فضاهای باز و نیمه باز مشترک 301 1و10و14 عامل دوم : آسایش 302 1و10و15 عامل سوم : مدیریت مبتنی بر ایجاد تعاملات اجتماعی و آرامش 302 1و10و16 عامل چهارم : تشخیص ورودی و لابی ها 303 1و10و17 عامل پنجم : امنیت 204 1و10و18 عامل ششم : رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 304 1و10و19 عامل هفتم : هویت و خوانایی در کالبد بیرونی بنا 304 1و10و20 عامل هشتم : دسترسی ها 305 1و10و21 نتیجه گیری 305 1و10و22 مراجع 306
1-11 ) باز نگری در طراحی مجتمعهای مسکونی با رویکردی برپایداری اجتماعی
1و11و1 چکیده 307 1و11و2 مقدمه 308 1و11و3 کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی 308 1و11و4 فضاهای باز مسکونی 309 1و11و5 فعالیت های مرتبط با فضای باز 310 1و11و6 تعامل اجتماعی در فضای باز عمومی 311 1و11و7 بررسی رابطه میان میزان فعالیت ها و ویژگی های فضای باز 312 1و11و8 تطابق ویژگی های فضای باز با نیازهای انسان 313 1و11و9 آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی 313 1و11و10 آسودگی 314 1و11و11 حضور غیر فعال در فضا 314 1و11و12 حضور فعال در فضا 315 1و11و13 امنیت 315 1و11و14 نتیجه گیری 315 1و11و15 مراجع 316
1-12 ) بررسی شاخصه های توسعه پایدار در راستای دستیابی به اصول پایداری در ساختمان های مسکونی
1و12و1 چکیده 318 1و12و1 مقدمه 319 1و12و2 اهمیت و ضرورت پژوهش 319 1و12و3 روش تحقیق 319 1و12و4 سوالات پژوهش 319 1و12و5 ادبیات موضوع 319 1و12و6 مفهوم پایداری و توسعه پایدار 319 1و12و7 معماری پایدار 320 1و12و8 مسکن در ایران 321 1و12و9 شاخص 321 1و12و10 تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی 321 1و12و11 هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست، درک محیط 322 1و12و12 صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی 322 1و12و13 پاسخ درست به نیاز های عملکردی 322 1و12و14 خوانایی و دور از ابهام 322 1و12و15 الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی 323 1و12و16 استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی 323 1و12و17 نتیجه گیری 323 1و12و18 مراجع 323
1-13 ) بررسی عوامل پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی
1و13و1 چکیده 324 1و13و2 مقدمه 324 1و13و3 کالبد پژوهش 326 1و13و4 سابقه تحقیق 326 1و13و5 پایداری 326 1و13و6 توسعه پایدار 326 1و13و7 مبانی طراحی پایدار 327 1و13و8 معماری پایدار 327 1و13و9 راهبردهای معماری پایدار 328 1و13و10 اهداف اجتماعی پایداری 328 1و13و11 مفهوم سکونت 329 1و13و12 مسکن 329 1و13و13 مجتمع مسکونی 329 1و13و14 کالبد در مجتمع های مسکونی 329 1و13و15 پایداری مسکن 330 1و13و16 پایداری اجتماعی 330 1و13و17 خصوصیات مسکن مطلوب 330 1و13و18 تنظیم پرسش نامه 332 1و13و19 نتایج پرسش نامه 332 1و13و20 نتایج پرسش های باز 332 1و13و21 نتایج سؤال های گزینه ای 334 1و13و22 توضیح عوامل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی 334 1و13و23 عامل اول: آسایش درون خانه ) فیزیکی( 334 1و13و24 عامل دوم: بازی پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان 335 1و13و25 عامل سوم: احساس رضایت 335 1و13و26 عامل چهارم: هویت اجتماعی 336 1و13و27 عامل پنجم: نظم اجتماعی 336 1و13و28 رابطه بین عامل های پایداری 337 1و13و29 بررسی تطبیقی عوامل پایداری اجتماعی استخراج شده با هرم نیاز مازلو 337 1و13و30 نتیجه گیری 338 1و13و31 منابع و مآخذ 341
1-14 ) پایداری اجتماعی در فضاهای جمعی با الگوی معماری ایرانی _ اسلامی
1و14و1 چکیده 344 1و14و1 مقدمه 344 1و14و2 توسعه پایدار و پایداری اجتماعی 345 1و14و3 فضاهای جمعی یا عمومی شهری در معماری ایرانی _ اسلامی 346 1و14و4 مبانی نظری 349 1و14و5 ویژگی های معماری و شهر سازی ایرانی _ اسلامی 350 1و14و6 راهکار برای طراحی فضاهای جمعی با تقویت تعاملات اجتماعی 350 1و14و7 نتیجه 351 1و14و8 مراجع 352
1-15 ) پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل )
1و15و1 چکیده 354 1و15و2 مقدمه 355 1و15و3 بیان مساله 356 1و15و4 ضرورت و اهمیت موضوع 356 1و15و5 اهداف پژوهش 356 1و15و6 سوالات پژوهش 356 1و15و7 روش تحقیق 357 1و15و8 رویشه و تحولات سکونتی در ایران 358 1و15و9 مفهوم خانه و سکونت 359 1و15و10 پایداری 360 1و15و11 توسعه پایدار 360 1و15و12 پایداری در معماری 360 1و15و13 رابطه فرهنگ و پایداری اجتماعی 361 1و15و14 نتیجه 363 1و15و15 منابع 365
1-16 ) پایداری اجتماعی و معماری خانه ی سالمندان
1و16و1 چکیده 366 1و16و2 مقدمه 367 1و16و3 خانه های سالمندان در ایران و جهان 367 1و16و4 پایداری 369 1و16و5 نتیجه گیری 369 1و16و6 منابع 370
1-17 ) تبیین پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
1و17و1 چکیده 371 1و17و2 مقدمه 371 1و17و3 آشنایی با مجتمع های مسکونی 372 1و17و4 سکونت 372 1و17و5 معنای واژه سکونت 373 1و17و6 تاریخچه سکونت در ایران 373 1و17و7 منشاء مجتمع های مسکونی 374 1و17و8 پایداری 375 1و17و9 محیط پایدار 375 1و17و10 پایداری اجتماعی 376 1و17و11 مشارکت اجتماعی 377 1و17و12 روابط همسایگی 377 1و17و13 رضایت از مسکن 377 1و17و14 رضایت از محله 377 1و17و15 تاریخچه پایداری اجتماعی 378 1و17و16 سابقه پایداری اجتماعی در ایران 378 1و17و17 پایداری اجتماعی در مسکن ایرانی 379 1و17و18 نتیجه گیری 381 1و17و19 مراجع 382
1-18 ) مسکن پایدار و الگوهای انعطاف پذیری در مجتمع های مسکونی
1و18و1 چکیده 383 1و18و2 مقدمه 383 1و18و3 روش تحقیق 384 1و18و4 هدف تحقیق 384 1و18و5 توسعه پایدار 384 1و18و6 معنا و مفهوم لغوی پایداری 384 1و18و7 توسعه پایدار و تعارف آن 385 1و18و8 معماری پایدار تعاریف و مفاهیم 385 1و18و9 اصول طراحی مسکن پایدار 386 1و18و10 پایداری کالبدی عملکردی مسکن 386 1و18و11 انعطاف پذیری 387 1و18و12 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 387 1و18و13 گونه های انعطاف پذیری 388 1و18و14 چهار عامل کلیدی انعطاف پذیری 389 1و18و15 تحلیل انعطاف پذیری بر اسا مدل طراحی پیشنهادی 389 1و18و16 مدل طراحی درختی پیشنهادی 391 1و18و17 عناصر تشکیل دهنده مدل طراحی پیشنهادی برای مجموعه های مسکونی 391 1و18و18 نتیجه گیری 394 1و18و19 منابع 396
1-19 ) نقش پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی با تحلیل نظریه مازلو "سلسله مراتب نیازهای انسان"
1و19و1 چکیده 397 1و19و2 مقدمه 397 1و19و3 تعریف سکونت 398 1و19و4 مفهوم مسکن 398 1و19و5 مجموعه های مسکونی 398 1و19و6 پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی 399 1و19و7 بررسی نیازهای انسان از دیدگاه مازلو و نقش آن ها در پایداری اجتماعی 400 1و19و8 نیازهای زیستی 400 1و19و9 نیازهای امنیتی 401 1و19و10 امنیت در مجموعه های مسکونی 401 1و19و11 بازی پذیری فضاها برای کودکان 401 1و19و12 نیازهای اجتماعی 402 1و19و13 هویت و شناسه 402 1و19و14 خلوت و تعامل اجتماعی 402 1و19و15 هویت فضای مسکونی 403 1و19و16 نظم در فضاهای مسکونی 403 1و19و17 خود شکوفایی 403 1و19و18 نتیجه گیری 404 1و19و19 مراجع 405
1-20 ) نقش فضای بازی کودکان در ارتقاء پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی
1و20و1 چکیده 406 1و20و2 مقدمه 407 1و20و3 سوالات پژوهش 407 1و20و4 پیشینه پژوهش 407 1و20و5 بررسی مفاهیم کالبدی 408 1و20و6 تعاریف پایداری و توسعه پایدار 408 1و20و7 ابعاد توسعه پایدار 408 1و20و8 پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی 409 1و20و9 شاخص های کلی پایداری اجتماعی 409 1و20و10 روانشناسی رشد کودک 411 1و20و11 مراحل رشد 411 1و20و12 یافته های پژوهش 412 1و20و13 جمع بندی نتایج به روش کوکران 413 1و20و14 راهبردهای طراحی 413 1و20و15 نتیجه 414 1و20و16 منابع 415 1و20و17 پیوست 417 1و20و18 پرسش نامه 417
1-21 ) نقش واحد همسایگی مجتمع های مسکونی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی با رویکرد پایداری اجتماعی
1و21و1 چکیده 421 1و21و2 مقدمه 421 1و21و3 بیان موضوع 422 1و21و4 فرضیه تحقیق 423 1و21و5 روش تحقیق 423 1و21و6 چهارچوب نظری 423 1و21و7 پیشینه تحقیق 423 1و21و8 واحد همسایگی 425 1و21و9 بررسی مفهوم واحد همسایگی در دوران معاصر یران 425 1و21و10 تئوری های طراحی واحد همسایگی 426 1و21و11 گونه شناسی چیدمان مجتمع مسکونی 427 1و21و12 تعاملات اجتماعی 428 1و21و13 دسته بندی فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی یک مجتمع مسکونی 429 1و21و14 مهمترین فعالیت های جمعی در فضاهای عمومی 430 1و21و15 نتیجه گیری 431 1و21و16 مراجع 432
i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم معماری در طراحی معماری پایدار

فضای شخصی سازوکاری است که از آن برای نظارت بر تعامل میان فردی و دستیابی به خلوت مطلوب استفاده می شود . فضای شخصی را غالباً به فاصلۀ فیزیکی فرد با دیگران تعبیر می کنند. هال تأکید کرده است که خود فاصله مهم نیست ؛ نشانه های ارتباطی قابل دستیابی در فواصل گوناگون است که در مفهوم فضای شخصی اهمیت پیدا می کند . در واقع فضای شخصی محیطی است که در آن درجات و شکل های گوناگون تماس اجتماعی امکان پیدا می کند شکل 2. منظور از فضای شخصی ” هاله ای نامرئی” است. تجاوز دیگران به این فضا یا حریم باعث ناراحتی یا نگرانی فرد می شود. همه انسانها با توجه به نسبت نزدیکی خود با شخص مقابل و یا مقام او، این فاصله را رعایت می کنند. حبابهای نامرئی احاطه کننده اطراف هر انسان و تعریف کننده فضای شخصی، فرآیندی دیالکتیکی و متغیر است. فضای شخصی ناحیه ای است با پیوندهای نامرئی که بدن شخص را احاطه کرده اند تا امکان ورود عنصری مزاحم وجود نداشته باشد. فضای شخصی نباید با فضای شخصی شده اشتباه شود . اگر چه ممکن است این دو واژه به جای یکدیگر استفاده شوند . اولی به فاصلهای گفته می شود که حیوانات هم گونه ، بجز در مواردی که تماسهای خصوصی بین آنها جریان دارد بین خود رعایت میکنند و دومی به محدودهای از محیط طبیعی یا مصنوع که به عنوان قلمرو تعیین شده باشد گفته میشود. اگر شخص دیگری وارد این فضا شود، فرد احساس مزاحمت میکند و عدم رضایت خود را نشان میدهد. حتی اگر علائم بیرونی عدم رضایت پنهان بماند، در مقابل مزاحمت ها واکنشهایی نشان میدهد.

فهرست کامل فصل دوم معماری در طراحی معماری پایدار

2-1) بررسی سازوکار رفتار قلمروپایی در دستیابی به معیارهای پایداری اجتماعی در معماری
2و1و1 چکیده 433 2و1و2 مقدمه 433 2و1و3 مفهوم پایداری وتوسعه پایدار 434 2و1و4 بعد اجتماعی پایداری 435 2و1و5 شاخص های پایداری اجتماعی 435 2و1و6 اصول راهبردی پایداری اجتماعی 436 2و1و7 پایداری اجتماعی در معماری 436 2و1و8 قلمروپایی و پایداری اجتماعی 437 2و1و9 معیار های توسعه پایدار اجتماعی در معماری و نقش قلمروپایی در دستیابی به آنها 438 2و1و10 تعامل اجتماعی 438 2و1و11 هویت اجتماعی 439 2و1و12 امنیت اجتماعی 440 2و1و13 نتیجه گیری 440 2و1و14 مراجع 441
2-2) تأثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی
2و2و1 چکیده 443 2و2و2 مقدمه 443 2و2و3 روانشناسی تعامل اجتماعی 444 2و2و4 مفاهیم و عوامل روانی موثر در رفتار اجتماعی 445 2و2و5 خلوت 445 2و2و6 فضای شخصی 446 2و2و7 فواصل مختلف در ارتباط با تعامل افراد 447 2و2و8 قلمرو 447 2و2و9 ازدحام 448 2و2و10 نظریه بوم شناختی یا نظام های اجتماعی 448 2و2و11 اجتماع پذیری فضای معماری 449 2و2و12 تأثیر ویژگی های کالبدی فضای عمومی معماری بر اجتماع پذیری آن 449 2و2و13 مسکن، خانه 449 2و2و14 همسایگی 450 2و2و15 عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه 451 2و2و16 نتیجه گیری 452 2و2و17 مراجع 452
2-3) رویکرد معماری و شهرسازی پایدار در راه رسیدن به پایداری اجتماعی
2و3و1 چکیده 454 2و3و2 مقدمه 455 2و3و3 رفاه اجتماعی 456 2و3و4 تئوری رفاه اجتماعی 457 2و3و5 رفاه اجتماعی شهروندی 459 2و3و6 پایداری اجتماعی 459 2و3و7 شاخص های پایداری اجتماعی 460 2و3و8 نتیجه گیری 461 2و3و9 منابع 463
2-4) سهم اجتماع پذیری معماری در طراحی معماری پایدار
2و4و1 چکیده 465 2و4و2 مقدمه 465 2و4و3 جامعه پذیری 466 2و4و4 عناصر اصلی جامعه پذیری 466 2و4و5 فضای معماری اجتماع پذیر 467 2و4و6 تاثیر فضای معماری در اجتماع پذیری 468 2و4و7 طراحی معماری پایدار 469 2و4و8 جامعه پذیری : پایدار کردن جامعه ها 470 2و4و9 نتیجه گیری 471 2و4و10 منابع 471

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه

اهداف پایداری اجتماعی برجهای مسکونی: -رضایت ساکنان از مجموعه زندگی خود – رضایت از تعاملات اجتماعی با همسایگان – برقراری حس مشارکت و مسئولیت پذیری ساکنین – افزایش بهره وری برج مسکونی – برقراری تعاملات اجتماعی در راستای ایجاد امنیت – ایجاد یک برج مسکونی که در آن شرایط آسایشی و سکونتی ساکنین فراهم گردد. – کوشش در جهت ساماندهی کالبدی در بدنههای همجوار و ایجاد یک ساختمان مسکونی با هویت – دست یافتن به یک کل و به یک تمامیت کالبدی و آمیختگی ارزشمند توده و فضا در یک کلیت مطلوب که ادراک آن آسان و قابل تجسم در ذهن ناظر باشد. طراحی مسکن برای برقراری پیوندی پر معنا بین ساکنین و محیط طبیعی که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است

فهرست کامل فصل سوم بررسی پایداری اجتماعی در ساختمان های بلند مرتبه

3-1 ) بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران
3و1و1 چکیده 472 3و1و2 مقدمه 472 3و1و3 مبانی نظری 474 3و1و4 توسعه پایدار شهری 474 3و1و5 شهر متراکم و پایداری شهری 475 3و1و6 پیشینه پژوهش 476 3و1و7 روش تحقیق 477 3و1و8 بیان مساله 478 3و1و9 فرضیات تحقیق 478 3و1و10 توصیف و تعریف شاخص های تراکم 478 3و1و11 شاخص های پایداری اجتماعی 479 3و1و12 تحلیل آماری 480 3و1و13 تجزیه و تحلیل 481 3و1و14 بحث و بررسی 484 3و1و15 نتیجه گیری 485 3و1و16 منابع 486
3-2 ) اختلاط عملکردی و افزایش تعاملات اجتماعی، راهکاری برای نیل به پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه
3و2و1 چکیده 492 3و2و2 مقدمه 492 3و2و3 توسعه پایدار 492 3و2و4 پایدار اجتماعی 492 3و2و5 مروری بر ادبیات موضوع پایداری اجتماعی 493 3و2و6 پژوهش میدانی 493 3و2و7 نتیجه گیری 497 3و2و8 مراجع 498
3-3 ) نقش پایداری اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی مجتمع های مسکونی
3و3و1 چکیده 499 3و3و2 مقدمه 499 3و3و3 دیدگاههای نظری در خصوص توسعه پایدار 501 3و3و4 پایداری اجتماعی 501 3و3و5 نتایج 502 3و3و6 نتیجه گیری و جمع بندی 502 3و3و7 مراجع 502
3-4 ) تبیین اصول طراحی فضاهای عمومی ساختمانهای بلند مرتبه با رویکرد پایداری اجتماعی
3و4و1 چکیده 504 3و4و2 مقدمه 505 3و4و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 505 3و4و4 کالبد پژوهش 506 3و4و5 مفهوم مسکن و سکونت 507 3و4و6 تعریف مسکن 507 3و4و7 پیشینه فضاهای عمومی در اسلام 508 3و4و8 مبانی نظری ساختمان های بلند مرتبه 508 3و4و9 تعریف ساختمان های بلند 508 3و4و10 ساختمان های بسیار بلند (آسمان خراش ها) 508 3و4و11 پیشینه ساختمان های بلند مرتبه 508 3و4و12 بخشی از نظریه موافقان ساختمان های بلند 510 3و4و13 گوشه ای از نظریه مخالفان ساختمان های بلند 510 3و4و14 نظریه میانه در رابطه با احداث بناهای بلند 510 3و4و15 ساختمان های بلند مرتبه و منظر شهری 511 3و4و16 عملکرد ابنیه بلند در منظر شهری 512 3و4و17 هویت ابنیه بلند در منظر شهری 512 3و4و18 زیبایی شناسی ابنیه بلند در منظر شهری 513 3و4و19 نتیجه گیری 514 3و4و20 مراجع 514
3-5 ) بررسی الگوهای پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با رویکردی بر مفاهیم انعطاف پذیری
3و5و1 چکیده 515 3و5و2 مقدمه 516 3و5و3 روش تحقیق 516 3و5و4 محله و مجتمع مسکونی پایدار 517 3و5و5 انعطاف پذیری 518 3و5و6 تنوع پذیری 518 3و5و7 تطبیق پذیری 519 3و5و8 تغییر پذیری 519 3و5و9 توسعه پایدار 519 3و5و10 اصول و معیارها پایداری و انعطاف پذیری مجتمع مسکونی 520 3و5و11 آسایش درون خانه 520 3و5و12 فضای باز برای کودکان 521 3و5و13 هویت اجتماعی 521 3و5و14 نظم اجتماعی 522 3و5و15 نمودار: الگوواره ارتباطی الگوهای مجتمع مسکونی پایدار و الگوهای انعطاف پذیری 523 3و5و16 نتیجه گیری 524 3و5و17 منابع 525
3-6 ) طراحی برج مسکونی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی
3و6و1 چکیده 526 3و6و2 مقدمه و هدف 527 3و6و3 تعاریف اصلی چارچوب پژوهش 527 3و6و4 تعریف پایداری 527 3و6و5 توسعه پایدار 527 3و6و6 پایداری اجتماعی برجهای مسکونی 528 3و6و7 اهداف پایداری اجتماعی برجهای مسکونی 528 3و6و8 نیازهای انسان با توجه به هرم مازلو 529 3و6و9 فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی 530 3و6و10 تاثیرات مثبت روانی تعامل اجتماعی 531 3و6و11 تاثیرات منفی روانی عدم وجود تعامل اجتماعی 531 3و6و12 تئوری و پیشینه تحقیق 531 3و6و13 نظریات مختلف صاحب نظران 532 3و6و14 مواد و روشها 532 3و6و15 نتایج و بحث 532 3و6و16 پیشنهادات 533 3و6و17 منابع 533

قسمت هایی از فصل چهارم برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی

در دهه های اخیر پایداری و توسعه پایدار، به عنوان یکی حوزه های مهم در جهت ارتقاء شرایط زیستی انسان مطرح شده است. دراین بین افزایش تعاملات اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای پایداری اجتماعی، در محیط های همسایگی، مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که محیط های مسکونی جزئی از فضاهای شهری بزرگتر را تشکیل داده اند و در پایداری کلان شهرها نقش مهمی را ایفا می کنند. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت ساختار محیط های همسایگی به بررسی معیارهای طراحی فضای باز در جهت ارتقا پایداری اجتماعی، پرداخته شده است. روش عمده به کار گرفته شده در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است و جهت گرد آوری اطلاعات از منابع اسنادی -کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بهره برده شده است. در ابتدا، به شناخت معیارهای تعاملات اجتماعی در واحد های همسایگی پرداخته و سپس ویژگی های تاثیرگذار در طراحی فضاهای باز واحد های همسایگی از جمله: توجه به محدودیت ترافیک سواره و تقویت حرکت پیاده، توجه به ساکنین در شرایط سنی مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است

فهرست کامل فصل چهارم برقراری پایداری اجتماعی با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی

4-1 ) برقراری پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی
4و1و1 چکیده 534 4و1و2 مقدمه 534 4و1و3 روش تحقیق 535 4و1و4 ادبیات و پیشینه تحقیق 536 4و1و5 پیشینه تحقیق 536 4و1و6 تعریف کلی از فرهنگسرا و انواع آن در ایران 536 4و1و7 مفهوم پایداری 536 4و1و8 مفهوم توسعه پایدار 537 4و1و9 مفهوم معماری پایدار 537 4و1و10 مفهوم پایداری اجتماعی و شاخص های آن 538 4و1و11 اصول پایداری اجتماعی 538 4و1و12 مولفه های کیفی پایداری اجتماعی 539 4و1و13 جمع بندی 541 4و1و14 راهکارهای پیشنهادی پژوهش جهت برقراری پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی 542 4و1و15 نتیجه گیری 542 4و1و16 منابع 542
4-2 ) نقش رویکرد فرهنگی و اجتماعی در معماری فضاهای عمومی و پایداری اجتماعی
4و2و1 چکیده 544 4و2و2 مقدمه 544 4و2و3 رویکردهای اجتماعی _ فرهنگی در معماری 546 4و2و4 تعاملات اجتماعی و ابعاد موثر بر آن 547 4و2و5 راهکارهای طراحی برای تقویت تعاملات اجتماعی 548 4و2و6 تراکم و پیوستگی فضاها 548 4و2و7 پیاده مداری 548 4و2و8 توجه به ارزش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی 548 4و2و9 فضاهای عمومی شهری 549 4و2و10 عوامل موثر در پایداری اجتماعی 551 4و2و11 حقوق مردم در کنترل فضا 551 4و2و12 جریان یافتن زندگی در بافت 552 4و2و13 نتیجه گیری 552 4و2و14 منابع 552
4-3 ) بررسی کیفیت عوامل فضایی و کالبدی فضاهای باز مجتمع های مسکونی شهر جدید سهند
4و3و1 چکیده 554 4و3و2 مقدمه 555 4و3و3 چارچوب نظری 556 4و3و4 سوالات تحقیق 557 4و3و5 مواد و روش 557 4و3و6 نتایج 558 4و3و7 بحث 559 4و3و8 نتیجه 562 4و3و9 فهرست منابع 563
4-4 ) راهکارهای ایجاد حس مکان در مجتمع های مسکونی از منظر پایداری اجتماعی
4و4و1 چکیده 564 4و4و2 مقدمه 565 4و4و3 پیشینه تحقیق 566 4و4و4 مکان 566 4و4و5 حس مکان 566 4و4و6 حس مکان از دیدگاه روان شناسی محیطی 567 4و4و7 سطوح مختلف حس مکان 567 4و4و8 مفهوم پایداری 568 4و4و9 پایداری اجتماعی 568 4و4و10 اصول راهبردی پایداری اجتماعی 569 4و4و11 نتیجه گیری 570 4و4و12 مراجع 571
4-5 ) بررسی تاثیر ادراک طبیعت در فضاهای عمومی بر ارتقاء تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی سالمندان
4و5و1 چکیده 573 4و5و2 مقدمه 574 4و5و3 مفهوم کلی توسعه پایدار 574 4و5و4 پایداری اجتماعی 575 4و5و5 معیارهای توسعه پایداری اجتماعی در معماری 576 4و5و6 تعاملات اجتماعی 576 4و5و7 نیاز سالمندان به تعاملات اجتماعی 576 4و5و8 فضای عمومی , بستر تعاملات اجتماعی 577 4و5و9 اجتماع پذیری فضای عمومی 577 4و5و10 ادراک طبیعت 578 4و5و11 تاثیر ادراک طبیعت بر اجتماع پذیری فضای عمومی 578 4و5و12 نتیجه گیری 579 4و5و13 مراجع 579
4-6 ) بررسی نقش فضاهای عمومی در شکل گیری تعاملات اجتماعی به منظور ایجاد پایداری اجتماعی در شهرها
4و6و1 چکیده 581 4و6و2 مقدمه 581 4و6و3 توسعه پایدار و پایداری اجتماعی 582 4و6و4 پایداری اجتماعی در شهرها 583 4و6و5 فضا و عرصه عمومی 584 4و6و6 رویکرد اجتماعی به فضای عمومی 584 4و6و7 کیفیت سنجی فضاهای عمومی 585 4و6و8 پایداری اجتماعی و فضای عمومی 588 4و6و9 فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی 588 4و6و10 فضای عمومی و حیات جمعی 589 4و6و11 فضای عمومی و هویت جمعی 589 4و6و12 نتیجه گیری 589 4و6و13 مراجع 590
4-7 ) بررسی ویژگی های فضای باز در جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی محیط های همسایگی
4و7و1 چکیده 591 4و7و2 مقدمه 592 4و7و3 مفهوم، رویکرد و ارکان توسعه پایداری اجتماعی 593 4و7و4 تعاملات و ارتباطات اجتماعی 594 4و7و5 مفهوم همسایگی 594 4و7و6 انواع همسایگی 595 4و7و7 تعاملات اجتماعی همسایه ها 596 4و7و8 امنیت و اطمینان در محیط همسایگی 596 4و7و9 افزایش تعاملات اجتماعی در محیط همسایگی 597 4و7و10 فضاهای باز محیط های مسکونی 598 4و7و11 مفهوم فضای باز 598 4و7و12 انتظارات ساکنان از فضای باز محیط مسکونی 599 4و7و13 فعالیت های مرتبط با فضاهای باز مسکونی 599 4و7و14 سلسله مراتب دسترسی ها 600 4و7و15 تاثیر عوامل محیطی بر عابران پیاده 600 4و7و16 اجزا و عناصر در فضاهای باز مسکونی 600 4و7و17 مبانی طراحی فضاهای باز مسکونی 602 4و7و18 جمع بندی 603 4و7و19 مراجع 604

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم بررسی روش های طراحی پایدار

از دیدگاه کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، پایداری، همان تامین نیازهـای کنـونی بـدون لطمـه زدن بـه توانـایی نسلهای آینده برای برآوردن نیازهای خاص خودشان است. در سال های اخیـر مفـاهیم توسـعه پایـدار در دسـتورکار معماران و شهرسازان قرار گرفته است، آن چیزی که امروزه به عنوان معماری پایدار مـیشناسـیم در واقـع زیـر مجموعـه مقوله توسعه پایدار و سنتزی است که در پایان هزاره دوم میلادی، در امتداد کنش های فراوان در اندیشه و عمل به دسـت میآمده و میرود تا در مطلع هزاره سوم، راهکارهایی را عرضه نماید.[2همچنین در ایران، پـس از فـروکش کـردن تـب مدرنیسم، کم کم نیاز های انسان، مورد توجه معماران و شهرسازان قرار میگیرد و این امر موجب ایجـاد رویکردهـایی شـد که این رویکردها در کنار دیگر رویکردهای مربوط به پایداری، با عنوان پایداری اجتماعی شناخته میشوند. برای رسیدن به هدف توسعه پایدار، باید پایداری از تمام جهات مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا بتـل مـک کـارتی در ارتباط با اهداف سه گانه محیطی، اقتصادی و اجتماعی که در پایداری تعریف شده اند، به نکات زیر اشاره میکند: -1اهداف محیطی: ایجاد کیفیت محیطی برتر، قابلیت کاربرد مجدد، حذف زباله و بازمانده، مصـرف مصـالح کـم دگرگون شونده، بازیافت مصالح، بازیافت آب از فاضلاب، حذف انتشار آلاینده ها -2اهداف اقتصادی: ایجاد ارزش های برتر، تقلیل هزینه های جاری، تقلیل مصرف انرژی، ارائه راه حل های بدون نقص، روش های با سهولت تولید، راه حل های آینده نگر -3اهداف اجتماعی: امنیت، قابلیت انتخاب، به خدمت گرفتن کیفیت، حذف فقـر انرژیـک، ایجـاد عـایق صـوتی، برنامه های منعطف، زندگی توام با سلامت، مراقبت های خانگی، آموزش دائمی.

فهرست کامل فصل پنجم بررسی روش های طراحی پایدار

5-1 ) طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد طراحی پایدار در منطقه ایل گلی تبریز
5و1و1 چکیده 606 5و1و2 مقدمه 607 5و1و3 مجتمع مسکونی 608 5و1و4 تعاریفی از معماری پایدار 608 5و1و5 اصول کلی ساختمان پایدار 609 5و1و6 فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار 611 5و1و7 معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای (بومی) 612 5و1و8 نتیجه گیری 614 5و1و9 منابع 615
5-2 ) برخی ملاحظات برنامه ریزی و طراحی در بافت فیزیکی مجتمع های مسکونی
5و2و1 مقدمه 619 5و2و2 سیر تحول تاریخی تیپولوژی مجتمع های مسکونی 620 5و2و3 تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران 623 5و2و4 پیشنهادات و برخی ملاحظات طراحی و برنامه ریزی 624 5و2و5 داشتن سلسله مراتب منطقی 624 5و2و6 وحدت فضایی و هماهنگی 624 5و2و7 معیار ارتفاع و تراکم مناسب 625 5و2و8 اصل هم پیوندی عناصر شهری 626 5و2و9 اصل محصور کردن فضا 626 5و2و10 اصل قلمرو 627 5و2و11 فهرست منابع 628
5-3 ) بررسی روش های طراحی پایدار برای مجتمع های مسکونی هزاره سوم
5و3و1 چکیده 629 5و3و2 مقدمه 630 5و3و3 روش تحقیق 630 5و3و4 پیشینه تحقیق 631 5و3و5 مبانی طراحی پایدار 631 5و3و6 اصول طراحی مسکن پایدار 632 5و3و7 طراحی پایدار 632 5و3و8 اصول طراحی پایدار 633 5و3و9 مصالح ساختمانی 633 5و3و10 نقش بام ها و دیوارهای سبز در رسیدن به طرحی پایدار 633 5و3و11 حجم ساختمانها و جانمایی فضاهای داخلی ساختمان 633 5و3و12 طراحی مجتمع مسکونی 8H 634 5و3و13 پروژه مسکونی اوی 634 5و3و14 طراحی برج مسکونی پیل 635 5و3و15 طراحی مجتمع مسکونی بارون با نگاه اکولوژیکی 635 5و3و16 آپارتمان رقصان 635 5و3و17 مجتمع مسکونی ویراونت 636 5و3و18 نتیجه گیری 636 5و3و19 مراجع 636
5-4 ) بررسی عوامل موثر بر خلق پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با تکیه بر مفهوم سرزندگی (مطالعه موردی : مجتمع های مسکونی در اردبیل )
5و4و1 چکیده 638 5و4و2 مقدمه 639 5و4و3 پایداری و پایداری اجتماعی 639 5و4و4 پایداری اجتماعی در معماری 640 5و4و5 سرزندگی و زیست پذیری 641 5و4و6 تعاریف سرزندگی ارائه شده توسط نظریه پردازان 642 5و4و7 فضاهای سرزنده 643 5و4و8 کالبد در مجتمع های مسکونی 645 5و4و9 کاربریهای مناسب جهت ایجاد سرزندگی در مجتمع مسکونی 645 5و4و10 چگونگی ایجاد سرزندگی در محیط های مسکونی 646 5و4و11 خصوصیات یک مکان خوب 648 5و4و12 نمونه موردی 650 5و4و13 نتایج حاصل از پرسش نامه 653 5و4و14 ارائه راهکارهایی جهت افزایش سرزندگی در محیط مسکونی 654 5و4و15 نتیجه گیری 655 5و4و16 منابع 655
5-5 ) بررسی عوامل موثر بر عدم وجود پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی شهرهای جدید؛ (در مقیاس روابط درونی مجموعه ها و ارتباطات خارج از واحد های مسکونی)
5و5و1 خلاصه 657 5و5و2 مقدمه 657 5و5و3 روش تحقیق 658 5و5و4 بیان مساله 658 5و5و5 پایداری و پایداری اجتماعی 659 5و5و6 خلوت و تعامل اجتماعی 659 5و5و7 امنیت در مجموعه های مسکونی 662 5و5و8 حس تعلق به مکان 664 5و5و9 دسترسی پیاده و سواره 665 5و5و10 خدمات و امکانات اجتماعی و فرهنگی مجتمع های مسکونی 666 5و5و11 نتیجه گیری 666 5و5و12 مراجع 668
5-6 ) تحلیل و بررسی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل)
5و6و1 چکیده 669 5و6و2 مقدمه 670 5و6و3 بیان مساله 670 5و6و4 ضرورت و اهمیت موضوع 670 5و6و5 اهداف پژوهش 671 5و6و6 سوالات پژوهش 671 5و6و7 روش تحقیق 671 5و6و8 پیشینه تحقیق 671 5و6و9 سیر تحول فضای باز و بسته در معماری ایران در سه دوره قاجار . پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی 673 5و6و10 ریشه ها و تحولات سکونتی در ایران 673 5و6و11 مفهوم خانه و سکونت 673 5و6و12 پایداری 674 5و6و13 توسعه پایدار 674 5و6و14 پایداری در معماری 675 5و6و15 رابطه فرهنگ و پایداری اجتماعی 675 5و6و16 عوامل پایداری 676 5و6و17 استخراج و تحلیل داده های پرسشنامه 677 5و6و18 نتیجه 678 5و6و19 منابع 679

قسمت هایی از فصل ششم الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری

در حوزه معماری و شهرسازی هم فراخور اهمیت موضوع و نقشی که معماری مهمترین عامل شکل گیری فضاهای مربوط به زندگی انسان دارد، بحث پایداری از اوایل دهه هفتاد به یکی از بحث های شاخص و کلیدی در معماری و شاخصه های مرتبط با آن تبدیل شد؛ به گونه ای که پایداری در کنار اصول کلاسیک ویترویوسی، اصل مهم و اجتناب ناپذیر معماری معاصر پذیرفته شد. در واقع، توسعه پایدار، بازنگری اصلاح طلبان های به مدرنیسم و سنت، و راهکارهای آشتی جویانه ما بین این دو، بوده است. در سال 1983 در اجلاس نروژ، توسعه پایدار اینگونه تعبیر شد: «توسعه ای که نیازهای کنونی را بدون کاهش توانایی نسل های آتی در تأمین نیازهایشان برآورده کند.» بر این اساس توسعه پایدار، نوعی توسعه است که در مقیاسی به نیاز بشر کنونی پاسخ گوید که امکاناتی را که می تواند به نیاز آیندگان پاسخ گوید، نابود نسازد. با توجه به این نکات، طراحی پایدار نیز نوعی دخل و تصرف در محیط است که تلاش می کند راه حل هایی را ابداع نماید که با اهداف محیای، اجتماعی و اقتصادی در یک نگاه کل نگر و در هم آمیخته، به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیت برتری را برای زندگی نسل کنونی و میراث مناسبی را برای آیندگان فراهم سازد.

فهرست کامل فصل ششم الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری

6-1 ) نقش الگوهای پایداری اجتماعی در ایجاد پایداری غیر کالبدی در معماری
6و1و1 چکیده 681 6و1و2 مقدمه 682 6و1و3 توسعه پایدار 682 6و1و4 معماری و پایداری محیط 682 6و1و5 محیط پایدار 682 6و1و6 معماری پایدار : تعریف و مفاهیم 682 6و1و7 معماری پایدار معماری پاسخگو به نیازهای انسان 683 6و1و8 گسترش مفهوم پایداری به حوزه های اجتماعی و اقتصادی 683 6و1و9 پایداری اجتماعی در معماری و ریشه های آن 684 6و1و10 نیازهای انسان 685 6و1و11 طراحی پایدار و پایداری اجتماعی در موزه ها 686 6و1و12 نتیجه گیری 686 6و1و13 نمونه پیشنهادی موزه علوم طبیعی در شهر اصفهان 687 6و1و14 منابع 688
6-2 ) طراحی مسکونی پایدار با بهره گیری از پتانسیل همپوشانی مرز فضاهای عمومی و خصوصی
6و2و1 چکیده 689 6و2و2 مقدمه 690 6و2و3 روش تحقیق 690 6و2و4 بررسی مفاهیم به صورت عام 690 6و2و5 سلسله مراتب عرصه های مختلف در شهر سازی ایران 691 6و2و6 فضایی برای زندگی همگانی 692 6و2و7 خانهای بلاپور در بمبئی نو 692 6و2و8 پروژه خانه های هوتوآینن هالمر آمستردام 692 6و2و9 سویگن ی لتمپل در سنارت فرانسه 694 6و2و10 پروژه خانه سازی خیابان الکساندرا 7 لندن 694 6و2و11 خان ههای عمومی رِد هوک 8 نیویورک 694 6و2و12 شوشتر نو 695 6و2و13 محله سیروس 695 6و2و14 راهبردها 695 6و2و15 نتیجه گیری 697 6و2و16 فهرست منابع 697
6-3 ) الگویی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران
6و3و1 چکیده 699 6و3و2 مقدمه 700 6و3و3 دلایل نیاز به انعطاف پذیری 700 6و3و4 هدف تحقیق 701 6و3و5 روش و مراحل تحقیق 701 6و3و6 تعریف و ماهیت انعطاف پذیری 701 6و3و7 گونه های انعطاف پذیری 704 6و3و8 تنوع پذیری (فضای چند عملکردی) 704 6و3و9 تطبیق پذیری (جابه جایی فصلی و روزانه) 704 6و3و10 تغییر پذیری (تفکیک و تجمیع) 704 6و3و11 مقیاس های انعطاف پذیری 704 6و3و12 الگوی تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران 706 6و3و13 تحلیل انعطاف پذیری بر اساس الگوی پیشنهادی 707 6و3و14 تنوع پذیری (فضای چند عملکردی) 707 6و3و15 تطبیق پذیری 709 6و3و16 تغییر پذیری 710 6و3و17 نتیجه 711 6و3و18 منابع و ماخذ 711
6-4 ) بررسی و شناخت انواع مجتمع های مسکونی و ارائه ضوابط و استانداردهای طراحی آنها با رویکردی پایدار
6و4و1 مقدمه 713 6و4و2 مقدمه 713 6و4و3 معماری پایدار و اصول بنیادین آن 714 6و4و4 الگوهای معماری پایدار 715 6و4و5 مسکن پایدار 715 6و4و6 اصول طراحی مسکن پایدار 715 6و4و7 ضرورت بهره گیری از رویکرد پایدار در طراحی مجتمع های مسکونی ایران 716 6و4و8 معرفی گوناگونی استقرار بلوکها در مجتمعهای مسکونی 716 6و4و9 شاخصهای اصلی مسکن اجتماعی )مجتمعهای مسکونی( 717 6و4و10 کالبد در مجتمعهای مسکونی 718 6و4و11 مؤلفه های فعالیتی 718 6و4و12 مؤلفه های فضایی 718 6و4و13 کاربری های لازم جهت ایجاد سرزندگی در طراحی مجتمع مسکونی 719 6و4و14 کاربریهای لازم جهت طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ایجاد سرزندگی در ساکنان 719 6و4و15 غنای حسی 721 6و4و16 نفوذ پذیری 721 6و4و17 انعطاف پذیری 721 6و4و18 گوناگونی (تنوع) 721 6و4و19 خوانایی 721 6و4و20 رنگ تعلق 721 6و4و21 تناسبات بصری 721 6و4و22 طراحی مجتمع مسکونی 721 6و4و23 بررسی استانداردهای حداقل در طراحی هر خانه در مجتمع های مسکونی پایدار 721 6و4و24 مراجع 725

قسمت هایی از فصل هفتم بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی

شناخت ویژگیهای فرهنگی جوامع در نحوه بهکارگیری مشارکت مردمی به منظور حل مسائل و مشکلات موجود و گسترش فعالیتهای فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و در نهایت در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح جامعه محلی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. در جزیره کیش سه نوع متفاوت از طبقات اجتماعی وجود دارد: جامعه افراد کمدرآمد، افراد میاندرآمد و افراد با درآمد بالا که بر اساس ماهیت اقتصادی و تأثیر آنها در تمام جوانب از جمله سبک زندگی افراد میتوان فرهنگهای متفاوتی را برای اینگونه طبقات قائل شد. از سوی دیگر، ویژگی جزیره کیش از نظر جلب گردشگر و نیز توسعه اقتصادی فرامرزی در آن به عنوان منطقه آزاد تجاری موجب شده تا افرادی با فرهنگهای متفاوت به صورت موقت یا دائم در آن استقرار یابند. از این نظر میتوان افراد را در سه گروه بومیان، مهاجران و گردشگران مورد بررسی و مطالعه قرار داد. اعتقادها و ارزشهای جوامع اغلب برگرفته از مذهب و تاریخ آنهاست (تصویر شماره 1)

فهرست کامل فصل هفتم بررسی روش های طراحی پایدار مطالعه موردی

7-1 ) تحلیل معیارهای پایداری اجتماعی بر اساس مدل مکان پایدار کانتر (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل )
7و1و1 چکیده 726 7و1و2 مقدمه 726 7و1و3 کالبد پژوهش 727 7و1و4 پایداری 728 7و1و5 نمود پایداری اجتماعی در معماری 728 7و1و6 مفهوم اجتماع محلی یا واحد همسایگی 728 7و1و7 معیارهای پایداری اجتماعی 729 7و1و8 نتیجه گیری 738 7و1و9 منابع 739
7-2 ) سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی، با استفاده از تکنیک رتبه بندی براساس تشابه به حل ایده آل فازی
7و2و1 چکیده 740 7و2و2 مقدمه 741 7و2و3 مبانی نظری 742 7و2و4 مواد و روش ها 752 7و2و5 نتیجه گیری 763 7و2و6 منابع 766
7-3 ) مسکن خرمشهر از الگوی بومی تا ضوابط طراحی
7و3و1 چکیده 770 7و3و2 مقدمه 771 7و3و3 راهکارهای پژوهش 771 7و3و4 تحلیل الگوی مسکن خرمشهر 771 7و3و5 تحلیل کالبدی خان ههای بومی بافت سنتی(بررسی کمی) 772 7و3و6 خانه های گسترده 772 7و3و7 خانه های تک خانواری یا مستقل 772 7و3و8 خانه های فامیلی 773 7و3و9 الگوی خان ههای بومی )بررسی کیفی) 773 7و3و10 تحلیل کالبدی خان ههای غیر بومی خرمشهر(بررسی کمی) 773 7و3و11 الگوی خانه های غیر بومی (بررسی کیفی) 774 7و3و12 نتایج حاصل از تحلیل الگوی مسکن بومی و غیر بومی 774 7و3و13 تحلیل عناصر کالبدی خانه های شهر خرمشهر 775 7و3و14 تأثیر اقلیم و فرهنگ بر شکل گیری مسکن خرمشهر 778 7و3و15 تأثیر خصوصیات اقلیمی شهر خرمشهر در جهت و شکل مسکن 778 7و3و16 نتایج حاصل از مطالعات اقلیمی 779 7و3و17 تاثیر خصوصیات فرهنگی و تغییرات آن بر الگوی مسکن 779 7و3و18 راهکارهای پیشنهادی مسکن خرمشهر 780 7و3و19 نتیجه 780 7و3و20 فهرست منابع 782
7-4 ) بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری؛ مطالعه موردی جزیره کیش
7و4و1 چکیده 783 7و4و2 مقدمه 784 7و4و3 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 785 7و4و4 روش تحقیق 788 7و4و5 مطالعه موردی: جزیره کیش و وضعیت گردشگری آن 791 7و4و6 ویژگی های اجتماعی فرهنگی جزیره 791 7و4و7 وضعیت گردشگری جزیره کیش 793 7و4و8 یافته های تحقیق 795 7و4و9 آزمون فرضیه تحقیق 797 7و4و10 نتیجه گیری و پیشنهادها 801 7و4و11 منابع 803
7-5 ) محله مسکونی پایدار : مطالعه موردی نارمک
7و5و1 چکیده 805 7و5و2 مقدمه 806 7و5و3 تعاریفی از محله و ابعاد آن 806 7و5و4 توسعه شهری پایدار و محله پایدار 807 7و5و5 اصول و معیارها در پایداری محله 808 7و5و6 هویت سرزندگی 808 7و5و7 پویایی و سازگاری 808 7و5و8 تنوع 808 7و5و9 دسترسی 809 7و5و10 تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله 809 7و5و11 چارچوب نظری و روش تحقیق 810 7و5و12 تاریخچه ای از محله نارمک 810 7و5و13 اصول و معیارهای پایداری در محله نارمک 810 7و5و14 فضاها و خدمات محله ای 814 7و5و15 امنیت در محله 814 7و5و16 ظرفیت قابل تحمل محله و مشکلات آن 815 7و5و17 نتیجه گیری 816 7و5و18 فهرست منابع 816

قسمت هایی از فصل هشتم ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی

شهرهای کهن ایران به زیباترین وجه بیانگر هویت کالبدی و بصری برای درک کارکردهایشان بودهانـد؛ لیکن امروزه منظر شهرها فاقد چنین هویتیاند. به عبارت دیگر، سیمای بیرونی عناصر شـهرهای معاصـر انعکاسدهنده هویت ساکنان آنها نیست و چنین به نظر میرسـد کـه هـیچ تـلاش آگاهانـه و هدفـداری بهمنظور هویتبخشی به آنها صورت نپذیرفته است. در این شهرها، بسیاری از نشانها و نمادهای هویـت فرهنگی یا به کلی از بین رفتهاند و یا به شدت کمرنگ شدهاند و کاربرد این علائم بر پیشانی تعداد اندکی از بناها، تنها تلاشی انفرادی از سوی معدودی از کارفرمایان و معماران و یا گـاه صـرفاً تقلیـدی نـاموزن است. چنانچه کاربرد این عناصر نمادین تلاشی باشـد بـرای هویـتبخـشی بـه شـهرهای ایـران، و در صورتیکه کاربرد نشانها و نمادهای اسلامی در بناهای تازه احداثشده میسر گردد، بایستی راهکارهـای استفاده بجا و محتوایی از آنها و نیز فرایند انجام این امر را مطالعه و معین کرد. در پژوهش حاضر تـلاش گردیده است تا ضمن بررسی نقش ارتباطی نمادها و نشانها در شهرهای کهن، فلسفه و چگونگی کاربرد این علائم مورد بحث قرار گیرد و راهکارهای اجرایی استفاده از آنها در شهرهای نوبنیاد مـشخص گـردد. در نتیجه این پژوهش، روشن گردید که کاهش روند استفاده از نشانهای بیگانه در نماد فضاهای شهری و تقویت هویت بصری شهرها با بهرهگیری از نمادهایی که انعکاسدهنده فرهنگ و اعتقادات ساکنان آنها باشند و در تعدیل روحیات اجتماعی شهرنشینان سودمند گردند، امکانپذیر است. بدین منظور و در جهت تشخیص کاربری بجا و محتوایی نمادها و نـشانههـا، تعیـین ضـوابط و مقـررات ذیربـط و توقـف کلیـه برنامههای مخرب بهوسیله واحدهای نامتجانس، پیشنهاد گردیده است تا کمیسیونی با عنوان »کمیـسیون نمادها و نشانههای فرهنگی« در وزارت مسکن و هرسازی تشکیل گردد تـا بـه انجـام ایـن امـر مهـم مبادرت ورزد

فهرست کامل فصل هشتم ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی

8-1 ) ریشه یابی مشکلات مجتمع های مسکونی و تحلیل عملکردی از لحاظ رعایت اصول معماری پایدار مسکونی در راستای دستیابی به توسعه پایدار
8و1و1 چکیده 817 8و1و2 مقدمه 818 8و1و3 اهمیت و ضرورت پژوهش 818 8و1و4 روش تحقیق 818 8و1و5 سوالات پژوهش 818 8و1و6 ادبیات موضوع 818 8و1و7 معماری پایدار 819 8و1و8 مسکن در ایران 820 8و1و9 شاخص 820 8و1و10 پاسخ درست به نیازهای عملکردی 822 8و1و11 الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی 822 8و1و12 استفاد درست از مصالح هم از لحاظ بصری هم از لحاظ زیست محیطی 822 8و1و13 نتیجه گیری 823 8و1و14 منابع 823
8-2 ) بررسی شاخصه های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی در جهت ارتقا افزایش تعاملات اجتماعی
8و2و1 چکیده 824 8و2و2 مقدمه 825 8و2و3 روش پژوهش 826 8و2و4 سابقه تحقیق 826 8و2و5 توسعه پایدار 826 8و2و6 مفهوم پایداری اجتماعی 827 8و2و7 سر زندگی و پویایی فضای باز و نیمه باز 828 8و2و8 آسایش 828 8و2و9 تاثیر مسکن بر آسایش جسمانی 828 8و2و10 تاثیر مسکن بر آسایش روانی 828 8و2و11 مدیریت مبتنی بر تعاملات اجتماعی 829 8و2و12 دسترسی پیاده به خدمات عمومی 829 8و2و13 رعایت حریم سازی فیزیکی و بصری 829 8و2و14 تنظیم پرسش نامه 829 8و2و15 فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی 832 8و2و16 نتیجه گیری 833 8و2و17 منابع 834

قسمت هایی از فصل نهم میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن

اگرچه ایجاد شهرهایی که در آنها حرمت، میثاقهای اجتماعی، قانون، امنیـت، رفـاه، صـلح و سـعادت، رشـد و شکوفایی، صفا و پاکی، یگانگی و برادری، اخلاق و آداب نیکوی اجتمـاعی و کرامـت انـسانهـا رعایـت گـردد خواستهای آرمانگرایانه به نظر میرسد، لیکن استفاده از نشانههایی که انعکاسدهنـده فرهنگ و اعتقادات ساکنان شهرها باشند، و بهعنوان ابزارهای قدرتمند تعدیل روحیه اجتماعی، دگرگونی سـبک زندگی و سازمانیابی فضاها، مورد استفاده قرار گیرند، روشی امکانپذیر و در عین حـال کـمهزینـه و سـودمند است. به عبارت دیگر، در حالیکه تغییر در فرهنگ و یـا الگـوی رفتـاری هـر ملـت بـه طـور مـستقیم و یـا در کوتاه مدت میسر نیست، میتوان با استفاده از نشانه ای اسـلامی، روحیـه آنهـا را آرام سـاخت و فعالیـتهـای نامناسب را محدود کرد. بر این اساس، در طراحی سازههای معماری، میتوان ضمن استفاده از عوامل و عناصـر فضایی، کالبدی و ادراکی مناسب، فضایی را ایجاد کرد که انجام فعالیـتهـای مطلـوب را تـسهیل بخـشند و از ظهور فعالیتهای نامطلوب ممانعت به عمل آورند. دولت در تهیه طرحهای شهری و تنظیم چهره عمومی شهرها نقش انحصاری دارد و کارفرمای حجـم عظیمـی از بناهای غیرخصوصی است که در کشور احداث میگردند. هر چند هر وزارتخانه متصدی انجام مأموریتی ویژه و تخصصی گردیده است، لیکن همه آنجا مجازند در نیـل بـه اهـداف خـود، تنهـا بـا رعایـت شـرایط عمـومی ساختمان، واحدهای متعددی را در احجام و اشکال گوناگون احداث کنند. بنابراین، به نظر مـیرسـد کـه عمـلاً امکان تصمیمگیری جامع و فراگیر در توسعه شهرها و تهیه طرحهای توسعه عمرانی کشور (در مقیاس محلی و ملی)، منتفی است

فهرست کامل فصل نهم میزان رضایت اجتماعی در مجتمع های مسکونی و عوامل موثر بر آن

9-1 ) نمادهای فرهنگی در مناظر شهری: بیان معنا، حس هویت و آرامش روحی
9و1و1 چکیده 836 9و1و2 مقدمه 836 9و1و3 روش تحقیق 837 8و1و4 تعریف 838 8و1و5 اهمیت و نقش نمادها و نشان ها در مناظر شهری 838 8و1و6 نقش حاکمیت در کاربرد نمادها 840 8و1و7 راهبردهای پیشنهادی 843 8و1و8 نتیجه گیری 843 8و1و9 منابع 847
9-2 ) بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی
9و2و1 چکیده 850 9و2و2 مقدمه 851 9و2و3 بیان مساله 851 9و2و4 روش تحقیق 852 9و2و5 تعریف مفاهیم 852 9و2و6 طراحی برای امنیت 854 9و2و7 مبانی نظری تحقیق 854 9و2و8 امنیت در ساختمان های مسکونی 857 9و2و9 انواع محافظت 857 9و2و10 ویژگی های فضای قابل دفاع 858 9و2و11 حریم و قلمرو سایت 859 9و2و12 همسایگی و تقویت نظارت 859 9و2و13 نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت 860 9و2و14 فضاهای داخلی 860 9و2و15 ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت 861 9و2و16 نتیجه گیری 863 9و2و17 منابع 865
9-3 ) بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان
9و3و1 چکیده 868 9و3و2 مقدمه 869 9و3و3 رضایت 869 9و3و4 عوامل موثر در ایجاد رضایت 870 9و3و5 عوامل شخصی و تاثیرت آن بر رضایت 870 9و3و6 عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت 871 9و3و7 عوامل معماری و محیطی 871 9و3و8 عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت 871 9و3و9 جمع بندی 872 9و3و10 جامعه آماری و جامعه نمونه 872 9و3و11 تدوین پرسش نامه 874 9و3و12 تحلیل داده ها 874 9و3و13 نتیجه گیری 879 9و3و14 نتیجه آزمون فرضیه 882 9و3و15 فهرست مراجع 882
9-4 ) بررسی سیر تحول الگوی پر و خالی در مسکن معاصر ایرانی
9و4و1 مقدمه 884 9و4و2 کلیات بحث 885 9و4و3 بررسی الگوی پر و خالی مسکن در دوره قاجار 885 9و4و4 بررسی الگوی پر و خالی مسکن در دوره پهلوی 886 9و4و5 بررسی الگوی پر و خالی مسکن بعد از انقلاب اسلامی 887 9و4و6 تحلیل و ترسیم سیر تحول الگوی پر و خالی در مسکن معاصر ایرانی 888 9و4و7 جمع بندی 889 9و4و8 منابع 889

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *