بسته جامع پژوهشی خود ترمیمی بتن

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه خود ترمیمی بتن است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش بتن خودترمیم شونده بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش طراحی تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم بررسی شده است

یکی از دغدغههای اصلی در هر سازه بتنی، کنترل و جلوگیری از بروز ترک خوردگی مقطع میباشد. ترک خوردگی در بتن ممکن است به صورت داخلی تحت تاثیر مصالح تشکیل دهنده خود بتن صورت گرفته و یا تحت اثر عوامل و محیط خارجی نظیر محیطهای شیمیایی خورنده که دارای سولفات و کلرید بوده، نفوذ نمکها و اسیدها، اثرات جوی و محیطی، تغییرات شدید دمایی و ضربات و بارهای وارد بر بتن ایجاد گردد. نهتنها این گونه ترکها بلکه حتی ترکهای ریز میکروسکوپی در ناحیه کششی بتن که امری بدیهی تلقی میشود در شرایطی ممکن است عملکرد سازه بتنی را مختل نماید. چرا که ترکها مسیرهایی ساده برای نفوذ مواد خورنده نظیر یون کلر، نفوذ نمکها و اسیدهای مضر و یا پدیده کربناسیون در اثر نفوذ CO2به همراه آب در بتن بوده و سبب خوردگی میلگردها و در نتیجه زوال عضو بتن آرمه میگردند. تاکنون تحقیقات زیادی برای کنترل و ترمیم ترکها و محافظت در برابر خوردگی اعضای بتن آرمه صورت گرفته است. در حال حاضر روشهایی نظیر بازسازی عضو آسیب دیده، پوششهای مختلف شیمیایی و استفاده از مواد پرکننده ترک، روشهای سنتی و متداول برای ترمیم ترکهای قابل شهود در یک سازه بتنی مورد استفاده قرار می-
گیرد

قسمت هایی از فصل اول بتن خودترمیم شونده

در حال حاضر کاراترین و هوشمندترین سیستمهای خود ترمیم، سیستم انتخابگر ناحیه گرمایی معرفی شده است. این سیستم از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
1-کامپوزیتهای خود عیب شناس (Self-Diagnosis Composite) که از فایبرها و مواد هادی جریان الکتریسیته ساخته شده است که هم قابلیت یک کرنش سنج را داراست و هم به عنوان یک ماده عملکردی توانایی ثبت تاریخچه زمانی خرابی در سازه را دارا میباشد.
2-بخش ترمیم کننده (Heat-Plasticity Organic Film Pipe) که به صورت لولههایی از جنس مصالحی با خاصیت پلاستیک شوندگی در برابر گرما و محتوی عامل ترمیم است. به گونهای که تا قبل از گسترش هر گونه ترکی از خروج عامل ترمیم جلوگیری میکند. زمانی که ترکی در قطعه رخ میدهد، بخش اول به صورت حسگر، کرنش جرئی در محل ترک را شناسایی کرده و با فرستادن پیام به بخش ترمیم کننده )مانند عملکرد نرونها در بدن جانوران(، عامل ترمیم کننده آزاد شده و ترک را ترمیم میکند. مکانیزم فرستادن پیام به صورت قطع قسمتی از جریان در محدوده آسیب دیده و افزایش مقاومت الکتریکی و درنتیجه افزایش دما و ذوب پوسته محتوی عامل ترمیم میباشد.
البته طراحی این سیستم که برای ترمیم از انرژی گرمایی جهت آزاد شدن عامل ترمیم محبوس شده در روکش استفاده میشود با حساسیتهای زیادی همراه است. به طوری که بالا رفتن دما در بتن نباید منجر به تبخیر آب درونی و از هم پاشیدن ساختمان درونی و یا هر فرآیند زیان آور دیگری برای خواص مقاومتی و عملکردی بتن گردد. شکل 5 چگونگی فرآیند ترمیم را با این روش نشان میدهد. این سیستم به صورت تکمیل شده میتواند با مانیتور کردن اطلاعات عیب شناس، نمایش و کنترل فرآیند تخریب را در خارج از سازه در اختیار عوامل بیرونی انسانی قرار دهدکه خود تحول عظیمی را در صنعت بهسازی و ترمیم بتن در سازه های حساس در پی خواهد داشت

فهرست کامل فصل اول بتن خودترمیم شونده

1-1 ) بتن خود ترمیم شونده

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 کامپوزیت های مهندسی برپایه مصالح سیمانی 2
1.1.4 مطالعات آزمایشگاهی 4
1.1.5 مواد اولیه 4
1.1.6 درمعرض شرایط محیطی قراردادن 4
1.1.7 بازیابی خواص مکانیکی 5
1.1.8 بازیابی فرکانس تشدید 5
1.1.9 بازیابی سختی ECC 6
1.1.10 محصولات خود ترمیمی 7
1.1.11 روند خود ترمیمی 7
1.1.12 مشخصات شیمیایی محصولات خود ترمیمی 8
1.1.13 مزایای کاربرد 10
1.1.14 نتیجه گیری 10
1.1.15 مراجع 10

1-2 ) بررسی قابلیت وافزایش طول عمر زیر ساختها با استفاده از مکانیسم خودترمیم شوندگی، پیشرفت های جدید در حوزه آسفالت وبتن خود ترمیم شونده

1.2.1 چکیده 11
1.2.2 مقدمه 12
1.2.3 بتن جاندار 13
1.2.4 بتن فیبری )الیافی( خود ترمیم شونده 15
1.2.5 بتن آسفالت متخلخل خود ترمیم کننده 19
1.2.6 حرارت دهی القایی 20
1.2.7 بحث ونتایج 21
1.2.8 REFRENCES 22

1-3 ) بتن خود ترمیم

1.3.1 چکیده 23
1.3.2 مقدمه 23
1.3.3 استراتژیهای خود ترمیمی در مواد سیمانی 24
1.3.4 فیبرهای توخالی 24
1.3.5 میکروکپسول 25
1.3.6 مواد منبسط شونده و افزودنیهای معدنی 26
1.3.7 باکتری 28
1.3.8 مواد هوشمند 29
1.3.9 نتیجه 30
1.3.10 عامل ترمیمگر 30
1.3.11 استراتژیهای مختلف 31
1.3.12 کپسول سازی استراتژیهای مختلف 31
1.3.13 عوامل منبسط شونده و افزودنیهای معدنی 31
1.3.14 باکتریها 32
1.3.15 مواد هوشمند 32
1.3.16 مراجع 34

1-4 ) بتن خودترمیم شونده، تحولی درصنعت ساخت وساز

1.4.1 چکیده 36
1.4.2 مقدمه 38
1.4.3 روش تحقیق 38
1.4.4 نتیجه گیری 48
1.4.5 مراجع 49
1.4.6 ABSTRACT 50

1-5 ) بررسی روشهای ترمیمکنندهی بتن و معرفی انواع بتنهای خودترمیم

1.5.1 چکیده 51
1.5.2 مقدمه 52
1.5.3 بتنهای خودترمیم 53
1.5.4 بیوبتن 53
1.5.5 بتن الیافی خودترمیم 57
1.5.6 نتایج 59
1.5.7 مقاومت فشاری بتن خود ترمیم 59
1.5.8 مقایسهی ظرفیت منحنی بار-تغییرمکان 59
1.5.9 نتیجهگیری 61
1.5.10 فهرست منابع 62

1-6 ) افزایش عمر بتن با استفاده از فرآیند خود ترمیمی با رویکرد توسعه پایدار

1.6.1 خلاصه 64
1.6.2 مقدمه 64
1.6.3 فناوری نانو و روشهای ساخت بتنهای خود ترمیم شونده 64
1.6.4 استفاده از باکتریها برای ساخت بتنهای خود ترمیم 65
1.6.5 استفاده از میکروکپسولهای پر شده 66
1.6.6 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 67
1.6.8 بتن خود ترمیم شونده با استفاده از کامپوزیت سیمانی مهندسی 68
1.6.9 نانو لولههای کربنی 68
1.6.10 استفاده از فیبر توخالی 69
1.6.11 نتیجهگیری 69
1.6.12 مراجع 69

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

روش کپسوله کردن شیمیایی شامل تمام روشهایی است که مواد شیمیایی خود ترمیم را درون میکروکپسولها،
مورد استفاده قرار می دهند. کپسول این میکرو ها به صورت یکنواخت در سرتاسر بتن پخش می شوند حاوی و مواد شیمیایی ترمیمی هستند. موضوع مهم این است که جنس میکرو کپسول ها به گونه ای است که می توان تا زمانی که بتن ترک بر میدارد، مواد شیمیایی درون خود را در محفظه به صورت کاملاً ایزوله از بتن نگه دارند و بلافاصله در حین برخورد با ترک باز شده و این مواد شیمیایی ترمیمی را درون محیط آزاد کنند. این روش به این دلیل که میتواند انواع متنوعی از مواد شیمیایی ترمیمی را در اندازه های کمتر از میکرون کپسوله نماید جذاب و قابل توجه است. مکانیزم این روش به صورت شماتیک در( شکل 1) نشان داده شده است

فهرست کامل فصل دوم ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

2-1) بتن خود ترمیمی توسط باکتری

2.1.1 چکیده 71
2.1.2 مقدمه 72
2.1.3 بتن متداول و معایب آن 74
2.1.4 مفهوم خود ترمیمی 75
2.1.5 انواع رو شهای خود ترمیمی 76
2.1.6 روش کپسوله کردن شیمیایی 76
2.1.7 روش ترکیبات معدنی 78
2.1.8 مواد شیمیایی درون لوله ایی 79
2.1.9 کپسوله کردن باکتریایی 81
2.1.10 بدنه اصلی 83
2.1.11 انواع باکتریهای استفاده شده در بتن 87
2.1.12 مکانسیم عمل باکتریها 89
2.1.13 کارها و آزمایشات انجام شده پیشین 92
2.1.14 نتیجهگیری 105
2.1.15 منابع 106

2-2) مقایسه روش های خود ترمیمی طبیعی و بیولوژیکی در بتن

2.2.1 چکیده 110
2.2.2 مقدمه 111
2.2.3 خود ترمیمی طبیعی 111
2.2.4 خود ترمیمی بیولوژیکی 112
2.2.5 ترسیب بیولوژیکی کلسیم کربنات 112
2.2.6 ترسیب بیولوژیکی پلی مورفیک آهن-آلومینیوم-سیلیکات 114
2.2.7 نتیجه گیری 114
2.2.8 فهرست منابع 115

2-3) اصلاح و ترمیم بتن با به کارگیری باکتریهای محافظ

2.3.1 چکیده 118
2.3.2 مقدمه 119
2.3.3 بدنه اصلی 119
2.3.4 انواع باکتریهای استفاده شده در بتن 121
2.3.5 مکانسیم عمل باکتریها 121
2.3.6 مروری بر تحقیقات انجام شده 122
2.3.7 نتیجه گیری 128
2.3.8 ABSTRACT 129
2.3.9 مراجع 129

2-4) بتن هوشمند باخاصیت خودترمیم شوندگی

2.4.1 چکیده 131
2.4.2 مقدمه 131
2.4.3 استفاده از باکتری ها برای ساخت بتن های خودترمیم 132
2.4.4 استفاده از میکروکپسولهای پرشده 133
2.4.5 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 134
2.4.6 بتن خود ترمیم شونده با استفاده از کامپوزیت سیمانی مهندسی 135
2.4.7 نانولوله های کربنی 136
2.4.8 استفاده از فیبرتوخالی 137
2.4.9 نتیجه گیری 137
2.4.10 مراجع 138

2-5) اثر خود ترمیم شوندگی در بتن به وسیله ی باکتری

2.5.1 چکیده 139
2.5.2 مقدمه 140
2.5.3 باکتری های زیست پذیر به عنوان عاملی هت خودترمیم شوندگی 141
2.5.4 تعمیر اتوماتیک یاخودکار بتن های خود ترمیم شونده حاوی باکتری 142
2.5.5 بررسی نتایج 144
2.5.6 نتیجه گیری 146
2.5.7 فهرست منابع وماخذ 147

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم

در این تصویر ، محتویات درون کپسول های کروی شکل نهفته در ماده (درمقیاس میکرون) وعامل فعل و انفعال (کاتالیزور) توزیع شده در سرتاسر ماتریس ، می تـوانند عملیات ترمیم ترک را انجام دهند . زمانی که ترکی در مقیاس میکرون به بدنه ی یکی از کره ها برسد و آن را تـخریب کند ، مواد مـحتوی آن آزاد می شود . این مواد آزاد شده با ذرات کاتـالیـزور در ماتریس پلیمر، فعل و انفعال انجام داده و به دنبال آن سخت می شود . البته آزمایـش ها نشان داده اند که تنها بخشی از ویـژگی های مکانیکی از دست رفته ی ماده در نتیجه ی ترک ، بازیابی می شود. به طور معمول برای این منظور از رزین استر استفاده مـی شود که طی پلیمریزاسیون فعالی که توسط پراکسیدها آغاز می شود ، ترک هایش برطرف می شود . روش دیگری که نسبت به روال جاری ارزان تر است ، روش استفاده از مونومر ( تک پاره ) دی سایکلوپانته دی ین نهفته درون میکرو کپسول هاست.
(دی سی پی دی) در دمای اتاق ، ماده ای لزج و کندروان است . به هنگام آسیب دیدن بدنه ی میکرو کپسول های حاوی این ماده توسط ترک های ریز در مقیاس میکرون، این ماده توسط نیروی مویینگی، در امتداد ترک کشیده می شود تا با کاتالیزور های متشکل از روتنیوم تماس پیدا کند، از این پس فرآیند پلیمریزاسیون آغاز شده و ترک مسدود می شود. میکروکپسول های یاد شده اغلب بین 5 تا 10 میکرون قطر دارند ( که به طور قطع ابعادی در مقیاس نانو به شمار نمی آید)

فهرست کامل فصل سوم تولید بتنهای هوشمند خود ترمیم

3-1 ) تولید بتن های هوشمند خود ترمیم شونده گامی موثردرجهت توسعه پایدار سنعت بتن

3.1.1 خلاصه 148
3.1.2 مقدمه 149
3.1.3 به کارگیری باکتری های برای ساخت بتن های خود ترمیم 149
3.1.4 سیستم انتخاب گر ناحیه گرمایی 150
3.1.5 استفاده از کام=وزیت های سیمانی مهندسی درساخت بتن خود ترمیم شونده 150
3.1.6 استفاده از میکروکپسولهای حاوی عامل خودترمیم 151
3.1.7 استفاده از فیبرهای توخالی 152
3.1.8 نانولوله های کربنی 152
3.1.9 نتیجه گیری 153
3.1.10 مراجع 153

3-2 ) تولید سازه های بتنی هوشمند با قابلیت خودترمیم شوندگی،دستاورد فناوری نانو درصنعت ساخت وساز

3.2.1 خلاصه 154
3.2.2 مقدمه 154
3.2.3 فناوری نانو و روشهای ساخت بتن های خود ترمیم شونده 154
3.2.4 استفاده از مواد نانو درساخت میکروکپسولهای خود ترمیم دربتن 155
3.2.5 استفاده از باکتری ها برای ساخت بتن های خود ترمیم 155
3.2.6 استفاده از مواد نانوذرات در ساخت شبکه مویرگی حاوی عامل خود ترمیم دربتن 156
3.2.7 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 157
3.2.8 استفاه از فیبر توخالی 157
3.2.9 بتن خود ترمیم شونده با استفاده از کامپوزیت سیمانی مهندسی 158
3.2.10 نانولوله های کربنی 159
3.2.11 نتیجه گیری 159
3.2.12 مراجع 160

3-3 ) خود ترمیمی در بتن با استفاده از فناوری نانو - ترک خوردگی در بتن

3.3.1 چکیده 161
3.3.2 مقدمه 162
3.3.3 سوابق تحقیق 162
3.3.4 متن اصلی 162
3.3.5 کاربرد نانو تکنولوژی در ساختمان 163
3.3.6 نانوتیوب کربن 164
3.3.7 استفاده از روش فیبر توخالی HOLLOW FIBER 166
3.3.8 استفاده از روش MICROENCAPSULATION 167
3.3.9 بتن خود ترمیم شونده 168
3.3.10 نحوه عملکرد 169
3.3.11 نتیجهگیری 170
3.3.12 مراجع 170
3.3.13 ABSTRACT 171

3-4 ) کاربرد تکنولوژی نانو در ساخت بتن های هوشمند درصنعت ساختمان

3.4.1 چکیده 172
3.4.2 مقدمه 173
3.4.3 به کارگیری فناوری نانو در تولید بتن هایی با ویژگی های خاص 173
3.4.4 استفاده از میکروکپسولهای پر شده 174
3.4.5 روش انتخابگر ناحیه گرمایی 175
3.4.6 نانولوله های کربنی 176
3.4.7 استفاده از فیبر توخالی 177
3.4.8 جمع بندی ونتیجه گیری 177
3.4.9 مراجع 177

3-5 ) کاربرد نانوتکنولوژی در بهبود خواص فولاد و بتن با نگرش ویژه به تولید بتن جاندار خودترمیم

3.5.1 خلاصه 179
3.5.2 مقدمه 180
3.5.3 کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت مواد مختلف 180
3.5.4 نانوتکنولوژی و فولاد 180
3.5.5 نانوتکنولوژی و بتن 181
3.5.6 مفهوم خود ترمیمی بتن 182
3.5.7 انواع روشهای خود ترمیمی 182
3.5.8 نتیجه گیری 186
3.5.9 مراجع 186

3-6 ) کاربرد تکنولوژی نانوگامی موثر درجهت تولید بتن های هوشمند خود ترمیم کننده با هدف پیشبرد و پایداری صنعت ساختمانی

3.6.1 چکیده 188
3.6.2 مقدمه 189
3.6.3 روش تحقیق 189
3.6.4 نگرش های امروزین در تولید مواد خود ترمیم کننده 189
3.6.5 استفاده از نانو مواد خود ترمیم در شبکه مویرگی 193
3.6.6 روش انتخاب ناحیه گرمایی 194
3.6.7 نتیجه گیری 195
3.6.8 منابع 196

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *