بسته جامع پژوهشی تبرید جذبی خورشیدی

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه تبرید جذبی خورشیدی است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تجزیه تحلیل اقتصادی سیستم تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف بررسی شده است

در مناطق گرمسیری که در تابستان شرایط وخیم آب و هوایی را تجربه می کنند در نتیجه افزایش نیاز به سرمایش مصرف الکتریسیته به شدت افزایش می یابد.این افزایش مصرف نه تنها باعث آسیب زدن به شبکه توزیع برق می شود,بلکه باعث آلودگی محیط زیست در نتیجه سوخت مقدار بیشتری از سوخت های فسیلی به عنوان انرژی اولیه مورد نیاز این سیستم ها می شود.استفاده از انرژی خورشید به عنوان یک راهکار برای مواجهه با این مشکل در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.ایده اصلی استفاده از انرژی خورشید در سرمایش از اینجا حاصل می شود که زمان پیک بار سرمایش با تابش خورشید هم فاز است.در استفاده از انرژی خورشید برای کاربردهای سرمایشی از سیستم های مختلفی می توان استفاده کرد,از جمله سیکل تبرید جذبی ابزورپشن می باشد که نیروی محرکشان گرما است.یکی از این سیستم ها که در کاربردهای مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد سیکل جذبی تک اثره لیتیم برماید-آب می باشد که به برای عملکرد به دمایی حدود 50-62 درجه سانتیگراد نیاز داشته و این دما نیز بوسیله کالکتورهای ارزان قیمت صفحه تخت قابل دستیابی است. تحقیقات گسترده ای بصورت تئوری و تجربی تا کنون جهت رقابتی کردن این سیستم ها توسط محققان انجام گرفته است. سیکل های جذبی دارای همان اصول سیکل های تراکمی بخار می باشند با این تفاوت که در بخش افزایش فشار محفظه جاذب و ژنراتور جایگزین کمپرسور شده است.این افزایش فشار بوسیله جذب ماده مبرد در جاذب حاصل می شود.سپس این محلول توسط پمپ مایع به ژنراتور پمپ می شود که در آنجا به سطح بالاتری از فشار می رسد.سپس در ژنراتور به سیستم گرما اضافه می شود تا ماده مبرد تبخیر شده و از محلول جدا شود.اجزای اصلی سیستم سیکل جذبی ابزورپشن در شکل 6 آورده شده است

قسمت هایی از فصل اول طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

انرژی همواره به عنوان عنصری اصلی در تولید ثـروت و فـاکتوری مهـم در پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. در دهه اخیر با افزایش سریع مصـرف انرژی در سیستم هـای تهویـه مطبـوع، توجـه ویـژه ای بـه سیسـتم تبریـد اجکتوری خورشیدی شده است. این سیستم مـیتوانـد بـه طـور گسـترده جهت سرمایش در مناطق مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد. یکــی از مزایــای اصــلی سیســتم تبریــد اجکتــوری، اســتفاده از انــرژی ترمودینامیکی دما پایین می باشد. انرژی خورشیدی که بـا اسـتفاده از یـک کلکتور خورشیدی بـه صـورت نامحـدود و رایگـان همـه جـا در دسـترس می باشد، توانایی کافی برای ایجاد جریان سیال در چرخه مورد نظـر را دارا می باشد. این سیستم دارای مزیـت هـای بسـیاری اسـت کـه آنـ را از سـایر سیستم های تهویه هوا متمایز می کند، از جمله این مزیت هـا مـی تـوان بـه سادگی، عدم ارتعاش بدنه، عمر طولانی، هزینه های اولیه و جـاری پـایین و قابلیت کار با مبردهای دوستدار طبیعت اشاره کرد. همانطور که در شکل (1) نمایش داده شده، یک سیستم تبریـد اجکتـوری خورشیدی شامل دو زیر سیستم میباشد؛ سیستم گرمایش خورشیدی کـه شامل کلکتور خورشیدی و مخزن ذخیره سازی عـایق بنـدی شـده اسـت و دیگری سیستم تبریـد اجکتـوری معمـولی اسـت کـه شـامل مولـد بخـار، اواپراتور، پمپ، کندانسور و اجکتور می باشد. گرمای جذب شده در کلکتـور خورشیدی، از طریق یک سیال واسطه و به کمک یک مبادله کن حرارتی به سیال عامل سیستم اصلی منتقل مـی شـود. دمـای جـوش سـیال واسـطه بایستی بالاتر از بیشینه دمای سیستم باشد. همچنین لزجت آن پایین بوده و خواص انتقال حرارت خوبی داشته باشد. آب با افزودن مواد ضدخوردگی، می تواند عملکرد خوبی در دماهای نزدیک به 100 oc داشته باشد. زمانیکه کلکتور خورشیدی، به علت ناپایداری دمای هوا، قادر به تأمین انرژی مـورد نظر نباشد از یک هیتر کمکی که مابین مبادله کـن گرمـا و مخـزن ذخیـره است، استفاده می شود.

فهرست کامل فصل اول طراحی و شبیه سازی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

1-1 ) طراحی وساخت آزمایشگاهی مبدل های حرارتی سیستم تبرید جذبی جامد خورشیدی
1.1.1 خلاصه 1 1.1.2 مقدمه 1 1.1.3 سیگل نبرید جذبی جامد و واکنش های جداسازی وترکیب3 CACL2-NH 2 1.1.4 طراحی وساخت بستر جاذب 8 1.1.5 طراحی کندانسور یخچال جذبی جامد خورشیدی 10 1.1.6 ساخت اواپراتور 12 1.1.7 نتایج وبحث 12 1.1.8 نتیجه گیری 16 1.1.9 مراجع 16
1-2 ) مدل سازی وبهینه سازی ترکیب سیستم های تبرید جذبی وتبرید دسیکنت خورشیدی
1.2.1 چکیده 18 1.2.2 مقدمه 19 1.2.3 چرخ دسیکنت 19 1.2.4 تحلیل ترمودینامیکی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 22 1.2.5 تحلیل اقتصادی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 27 1.2.6 نتیجه گیری 29 1.2.7 مراجع 30
1-3 ) مدل سازی سرمایش جذبی خورشیدی در مناطق با شدت تابش بالا به منظور کاهش مصرف انرژی
1.3.1 چکیده 32 1.3.2 مقدمه 33 1.3.3 انواع چیلرهای جذبی لیتیم برماید-آب 34 1.3.4 شرح سیستم 34 1.3.5 تحلیل اقتصادی سیستم چیلر جذبی خورشیدی به همراه چرخ دسیکنت 38 1.3.6 بررسی نتایج 40 1.3.7 مراجع 40
1-4 ) شبیه سازی سیستم جذبی خورشیدی برای یک هتل در شرایط آب و هوایی شهر اهواز
1.4.1 چکیده 42 1.4.2 مقدمه 42 1.4.3 تحلیل ترمودینامیکی سیکل 43 1.4.4 سیستم خورشیدی 44 1.4.5 ضریب انتقال حرارت کلی 44 1.4.6 کنترل کیفیت بر روی دادههای تابشی 45 1.4.7 محاسبه مقادیر تابش لحظهای 45 1.4.8 بحث بر روی نتایج 49 1.4.9 فهرست علائم 49
1-5 ) مطالعه تجربی عملکرد اجکتور و مدل سازی ترمودینامیکی چرخه تبرید اجکتوری خورشیدی
1.5.1 چکیده 50 1.5.2 مقدمه 50 1.5.3 معادلات حاکم 51 1.5.4 چرخه تبرید اجکتوری 51 1.5.5 نتایج 53 1.5.6 نتیجه گیری 56 1.5.7 فهرست علائم 56 1.5.8 مراجع 56
i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم تجزیه تحلیل اقتصادی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

همانطور که گفته شد حرارت مورد نیاز برای به راه انداختن تبریدهای جذبی از خورشید گرفته می شود که این کار توسط دستگاهی به اسم کلکتور صورت می گیرد. این دستگاه ها برای جمع آوری انرژی حرارتی خورشید، انتقال و ذخیره ی آن در محل بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرند. کلکتورها انواع مختلفی دارند که در ساده ترین طبقه بندی به دو دسته ی کلکتورهای تخت و متمرکز کننده تقسیم می شوند. کلکتورهای به کار رفته در سیستم های تبرید در چند سال اخیر معمولأ از نوع صفحه تخت و یا لوله های خلأ شده ایست که از انواع کلکتورهای تخت می باشند و اگرچه نسبت به کلکتورهای متمرکز کننده دمای پایین تری را فراهم می آورند اما به لحاظ سادگی کار و ارزانتر بودن، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. کارایی حرارتی کلکتورهای خورشیدی لازم است که به وسیله ی ویژگی های اپتیکی و گرمایی مواد تشکیل دهنده ی کلکتور و طراحی کلکتور تعیید شود که می توان با محاسبه مقادیر بازده ای لحظه ای در زاویه تابش، دماهای محیطی و دماهای ورودی سیال به کلکتور، مقدار آن را بدست آورد. این امر نیازمند آن است که اندازه گیری های آزمایشگاهی، نرخ تابش تشعشع خورشیدی که بر کلکتور می تابد و همچنین اندازه گیری نرخ انرژی افزوده شده به سیال انتقال دهنده حرارت که در کلکتور در جریان است انجام شود. و تمام این اندازه گیری ها باید در شرایط یکنواخت یا شرایط غیر یکنواخت انجام شوند

فهرست کامل فصل دوم تجزیه تحلیل اقتصادی سیستم تبرید جذبی خورشیدی

2-1) تجزیه تحلیل اقتصادی سیستم تبرید جذبی خورشیدی 5 تن با سیستم های متداول تبرید
2.1.1 چکیده 58 2.1.2 مقدمه 59 2.1.3 انتخاب سیستم بهینه 59 2.1.4 مقایسه چیلر جذبی خورشیدی با سیستم های تبرید متداول 60 2.1.5 تاثیر افزایش قیمت پایه برق و گاز طبیعی 61 2.1.6 انتخاب مناسب ترین سیستم 62 2.1.7 استفاده از انرژی خورشیدی برای سیستم های جذبی آب گرم نصب شده 63 2.1.8 نتایج 64 2.1.9 منابع 65
2-2) نقش انرژی خورشیدی در ایجاد سیکل سرمایش ساختمان ها با استفاده از روش تبرید جذبی
2.2.1 چکیده 66 2.2.2 مقدمه 67 2.2.3 اجزای اصلی تشکیل دهنده ی سیستم های تبرید جذبی 68 2.2.4 کلکتور خورشیدی 69 2.2.5 سیکل تبرید جذبی خورشیدی 70 2.2.6 مزیت استفاده از تبریدهای جذبی خورشیدی 72 2.2.7 بحث و نتیجه گیری 73 2.2.8 منابع 75
2-3) تحلیل اکسرژی سیکل تبرید جذبی تک اثره ی خورشیدی برپایه نانوسیالات آلومینیوم اکسید، تیتانیوم اکسید، مس اکسید و سیلسیوم اکسید
2.3.1 چکیده 76 2.3.2 مقدمه 77 2.3.3 روش تحقیق 78 2.3.4 یافته ها 78 2.3.5 طراحی کلکتور خورشیدی 78 2.3.6 ژنراتور 82 2.3.7 کندانسور 86 2.3.8 اواپراتور 88 2.3.9 پمپ 89 2.3.10 ابزربر 91 2.3.11 بحث و نتیجهگیری 101 2.3.12 منابع 102
2-4) تحلیل اگزرژی یک سیکل تبرید اجکتوری خورشیدی در طول یک روز
2.4.1 چکیده 115 2.4.2 مقدمه 115 2.4.3 توصیف سیستم 115 2.4.4 مدل ریاضی مسئله 115 2.4.5 نتایج 117 2.4.6 فهرست علائم 118 2.4.7 نتیجهگیری 118 2.4.8 منابع 119

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی

سوخت های مناسب تر فسیلی نظیر نفت و گاز اکنون در حال تمام شدن هستند و در ظرف چند دهه دیگر حتی باقیمانده نفت مناطق نفت خیز به پایان می رسد. میزان مصرفی کنونی به اندازه ای زیاد است که هیچ اکتشاف قابل تصوری قادر به تغییر این سرنوشت نیست. اکتشافات جدید تنها می توانند این تاریخ را چند دهه دیگر به تاخیر بیاندازند. بدون تردید مصرف متداوم هر یک از سوخت های فسیلی یا هسته ای با آهنگی رشد یابنده، در دراز مدت، مخاطره های زیستی مشهود و هزینه های اقتصادی و اجتماعی فزاینده ای را به وجود می آورد، که لزوم گسترش منابع دیگر انرژی را قطعی می کنند. منابع انرژی تجدید پذیر دارای مزایای متعدد و بسیار مفیدی هستند که در زیر به چند مورد از آن اشاره شده است: منابع انرژی تجدید پذیر عمر طولانی و چرخه های طبیعی داشته و بر خلاف منابع انرژی تجدید ناپذیر (نظیر سوخت های فسیلی) حتی احتمال پایان یافتن این منابع نیز وجود ندارد و این مساله تداوم مصرف انرژی را برای نسل های بعد تضمین می نماید. منابع انرژی تجدید پذیر به خصوص انرژی های بادی، خورشیدی به دلیل فراوانی و گستردگی جغرافیایی دارای قابلیت های بالایی در تولید انرژی هستند و استفاده از آنها موجب صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی می گردد

فهرست کامل فصل سوم بهینه سازی سیکل تبرید جذبی خورشیدی

3-1 ) بهینه سازی سیکل تبرید جذبی دو اثره خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو هدفه
3.1.1 چکیده 120 3.1.2 مقدمه 120 3.1.3 شرح مختصری در مورد سیکل جذبی بهینه سازی شده 120 3.1.4 فرضیات انجام شده برای بهینه سازی سیکل تبرید جذبی دو اثره 120 3.1.5 محاسبه شدت تشعشع ساعتی دریافتی روی سطح شیب دار و محاسبه راندمان کلکتور لوله خلا 121 3.1.6 آنالیز مخزن ذخیره با روش گره 121 3.1.7 شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل تبرید جذبی دو اثره 122 3.1.8 تأثیر عوامل مختلف در کمینه کردن انرژی کمکی سیکل 123 3.1.9 تغییر دمای آب ورودی و خروجی کلکتور بر حسب زمان 124 3.1.10 تغییر دمای آب داغ ورودی و خروجی ژنراتور بر حسب زمان 124 3.1.11 بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی دو هدفه سیکل تبرید جذبی دو اثره آب-لیتیوم بروماید 125 3.1.12 نتیجه گیری 126 3.1.13 مراجع 126
3-2 ) بررسی بهینه سازی وتحلیل ترمودینمیکی واگزرژی سیکل تبرید جذبی خورشیدی درحالت سیال کاری آب و آمونیاک
3.2.1 چکیده 127 3.2.2 مقدمه 127 3.2.3 شرح مسئله 128 3.2.4 تحلیل قانون دوم 129 3.2.5 خورشید وطول موج های آن 130 3.2.6 زاویه تابش خورشید نسبت به افق 130 3.2.7 معادله طول روز 131 3.2.8 اساس کار کلکتور خورشیدی سهموی 132 3.2.9 بررسی نتایج 134 3.2.10 نتیجه گیری 139 3.2.11 منابع 140
3-3 ) انتخاب زاویه ومساحت بهینه کلکتور تحت ولوله ای تخلیه شده برای سیستم تبرید جذبی خورشیدی 5 تن در شهر تهران
3.3.1 چکیده 141 3.3.2 مقدمه 142 3.3.3 روابط حاکم برشبیه سازی 142 3.3.4 کلکتورهای ثابت 142 3.3.5 تاثیر دبی بر راندمان کلکتور 143 3.3.6 قرار دادن کلکتور به صورت سری 144 3.3.7 تغییر زاویه برخورد 144 3.3.8 درصد خورشیدی 144 3.3.9 مدلسازی درنرم افزار 145 3.3.10 نتایج 148 3.3.11 زاویه شیب کلکتور 149 3.3.12 دبی پمپ سیکل خورشیدی 150 3.3.13 اثراندازه تانک ذخیره ساز حرارت 151 3.3.14 اختلاف دمای سیال سیکل خورشیدی ومحیط 151 3.3.15 نتیجه گیری 152 3.3.16 منابع 153

قسمت هایی از فصل چهارم مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف

با تغییراتی که در ژنراتور این دستگاه داده شده است یعنی استفاده از کلکتور سهموی در جذب انرژی گرمایی خورشید و نوع سیال واسطه یا کارکن که آمونیاک می باشد و سیال جاذب مبرد که آب می باشد، توان ایجاد سرما را می توان تا نقاط زیر صفر درجه سلسیوس کاهش داد و کاربری دستگاه را نیز عوض کرد و به جای خنک کردن محیط های مورد استفاده بشر، برای فریز کردن محصولات در صنایع وابسته نیز استفاده کرد برای چیلرهای جذبی باید از صفحاتی که دارای دامنه دمایی 120-140درجه سانتیگراد با بازده 50-60درصد هستند استفاده نمود. در واقع مساحت صفحه خورشیدی برای چیلرهای جذبی بین 8-22متر مربع به ازای هر تن تبرید تخمین زده می شود. با توجه به این که در سیکل های تبرید جذبی انرژی مصرفی فقط از منابع گرمایی تامین می شود، می توان با استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی گرمایی مورد نیازسیکل تبرید جذبی را تامین کرد و در نتیجه با هزینه بسیار پایین تری ساختمان های مورد نظر را خنک کرد

فهرست کامل فصل چهارم مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف

4-1 ) مقایسه سیستم های تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای مختلف
4.1.1 مقدمه وتاریخچه 169 4.1.1.1 مقدمه 170 4.1.1.2 مروری برتحقیقات گذشتگان 174 4.1.1.3 مراحل واهداف تحقیق 178 4.1.2 بررسی سیستم سرمایشی جذبی 180 4.1.2.1 مقدمه 181 4.1.2.2 انواع سیستم سرمایش جذبی 181 4.1.2.3 سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 181 4.1.2.4 سیستم جذبی آمونیاک وآب 181 4.1.2.5 سیستم جذبی جامد 182 4.1.2.6 سیکل جذبی 182 4.1.2.7 پدیده کریستالیزاسیون 183 4.1.2.8 مدل ترمودینایمکی سیکل 185 4.1.2.9 فرضیات 185 4.1.2.10 تحلیل اواپراتور 186 4.1.2.11 تحلیل ابزربر 187 4.1.2.12 تحلیل ژنراتور 187 4.1.2.13 تحلیل کندانسور 188 4.1.2.14 تحلیل مبدل حرارتی 189 4.1.2.15 ضریب عملکرد 189 4.1.2.16 کاربرد 190 4.1.2.17 انواع سیستم های جذبی لیتیوم برماید وآب 190 4.1.2.18 مزایا ومعایب سیستم جذبی لیتیوم برماید وآب 190 4.1.2.19 مزایا 191 4.1.3 تئوری تابش خورشید 192 4.1.3.1 مقدمه 193 4.1.3.2 هندسه تابش خورشید 193 4.1.3.3 طول،غروب وروز خورشیدی 196 4.1.3.4 زمان ظاهری خورشید 196 4.1.3.5 شدت تابش خورشیدی 198 4.1.3.6 شدت تابش دراتمسفر 198 4.1.3.7 شدت تابش روی سطح زمین 198 4.1.3.8 شدت تابش روی سطوح مایل 200 4.1.3.9 تعیین مقادیر لحظه ای تابش مستقیم 201 4.1.4 مجموعه کلکتورهای خورشیدی وتانک ذخیره حرارتی 204 4.1.4.1 مقدمه 205 4.1.4.2 کلیات 205 4.1.4.3 کلکتور خورشیدی 205 4.1.4.4 شرح 205 4.1.4.5 کلکتور صفحه تخت 208 4.1.4.6 کلکتور سهمی خطی 209 4.1.4.7 جهت گیری وردیابی خورشید 210 4.1.4.8 مکانیزم های ردیابی 211 4.1.4.9 محاسبات حرارتی کلکتور صفحه تخت 212 4.1.4.10 دریافت انرژی 212 4.1.4.11 اتلاف حرارتی 214 4.1.4.12 محاسبات حرارتی کلکتورسهمی خطی 216 4.1.4.13 دریافت انرژی 216 4.1.4.14 اتلاف حرارتی 220 4.1.4.15 ضریب انتقال حرارت روی سطح خارجی لوله شیشه ای 222 4.1.4.16 جریان آزاد 223 4.1.4.17 ضریب انتقال حرارت داخل لوله جذاب کننده 223 4.1.4.18 تانک ذخیره حرارتی 224 4.1.4.19 کلیات 224 4.1.4.20 تحلیل تانک ذخیره حرارتی 225 4.1.4.21 تانک ذخیره با مدل لایه های حرارتی 227 4.1.4.22 کاربرد مدل 230 4.1.5 شبیه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 231 4.1.5.1 مقدمه 232 4.1.5.2. مدلسازی ترمودینامیکی سیستم سرمایشی جذبی لیتیوم برماید وآب 233 4.1.5.3 اثردمای ژنراتور واواپراتور. 233 4.1.5.4 اثرغلظت محلولرقیق خروجی از ابزوربر 236 4.1.5.5 اثردمای مبدل حرارتی 237 4.1.5.6 نتیجه گیری 239 4.1.5.7 نوع داده های آب وهوایی وانتخاب محل مناسب 240 4.1.5.8 کنترل داده های تابشی 241 4.1.5.9 انتخاب خانه مسکونی ومحاسبه باربرودتی 242 4.1.5.10 مشخصات ساختمان 242 4.1.5.11 میزان بار سرمایشی ساختمان 243 4.1.5.12 شبیه سازی کل سیستم سرمایشی خورشیدی 244 4.1.5.13 مشخصات قسمت های سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 245 4.1.5.14 مشخصات سیستم سرمایشی جذبی یک اثره 246 4.1.5.15 مشخصات تانک ذخیره 246 4.1.5.16 مشخصات کلکتور صفحه تخت 247 4.1.5.17 مشخصات کلکتور سهمی خطی 247 4.1.5.18 نتایج شبیه سازی 249 4.1.5.19 نتایج عملکرد سیستم درطول ساعات آفتابی 249 4.1.5.20 نتایج عملکرد بیش از ساعات آفتابی 253 4.1.5.21 نتایج عملکرد شبانه روزی 256 4.1.5.22 اثر شیب کلکتور درمیزان جذب انرژی خورشیدی وشیب بهینه 257 4.1.5.23 مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات قبلی 258 4.1.6 نتایج وپیشنهادها 261 4.1.6.1 نتایج 262 4.1.6.2 پیشنهادها 264 4.1.6.3 پیوست 265 4.1.6.4 منابع ومراجع 269 4.1.6.5 ABSTRACT 273
4-2 ) بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر جذبی خورشیدی
4.2.1 چکیده 276 4.2.2 مقدمه 277 4.2.3 استفاده از انرژی خورشیدی جهت سرمایش 277 4.2.4 سیستم وابسته به گرما 278 4.2.5 سیستم وابسته به الکتریسیته 278 4.2.6 سیستم تهویه جذبی خورشیدی 278 4.2.7 اجرا و انتخاب زوج های کاری برای سیستم جذبی خورشیدی 279 4.2.8 سیستم تهویه جذبی خورشیدی با ذخیره مبرد 282 4.2.9 سیستم تهویه جذبی خورشیدی تک اثره با منبع آب داغ 283 4.2.10 سیستم تهویه جذبی خورشیدی دو اثره 283 4.2.11 سیستم تهویه جذبی خورشیدی دو مرحله ای 284 4.2.12 نتیجه گیری 285 4.2.13 منابع 286
4-3 ) بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذبی خورشیدی با کلکتور های مختلف برای شرایط آب و هوایی شهر تهران
4.3.1 چکده 287 4.3.2 مقدمه 287 4.3.3 محاسبه انرژی دریافتی توسط کلکتور 288 4.3.4 انتخاب خانه مسکونی و محاسبه بار برودتی 288 4.3.5 تحلیل حرارتی مخزن دخیره حرارتی 288 4.3.6 محاسبه میزان بار برودتی 288 4.3.7 شبیه سازی کل سیستم سرمایشی جذبی 288 4.3.8 نتایج عملکرد سیستم در طول ساعات آفتابی 289 4.3.9 مشخصات قسمتهای مختلف سیستم سرمایشی جذبی 289 4.3.10 نتایج عملکرد بعد از ساعات آفتابی 290 4.3.11 نتیجه گیری 290 4.3.12 مراجع 291
4-4 ) بررسی میزان کارایی سیکل تبرید جذبی خورشیدی درمقایسه با سیکل تبرید تراکمی درمناطق گرمسیری کشور
4.4.1 چکیده 292 4.4.2 مقدمه 292 4.4.3 روش های مختلف سرمایش قابل استفاده درمناطق گرم ومرطوب ایران 293 4.4.4 شرایط مورد مطالعه 294 4.4.5 انجام محاسبات 294 4.4.6 محاسبات بارحرارتی 294 4.4.7 محاسبات بار سرمایشی 294 4.4.8 محاسبات مربوط به گرمای بدست آمده از انرژی خورشیدی در 6 ماه سال 295 4.4.9 محاسبات مربوط به میزان وهزینه گاز مصرفی 295 4.4.10 محاسبات مربوط به برق مصرفی وهزینه آن 296 4.4.11 محاسبه دوره بازگشت سرمایه 296 4.4.12 نتایج به دست آمده 296 4.4.13 بحث ونتیجه گیری 301 4.4.14 مراجع 301
4-5 ) بررسی اثرمساحت کلکتور برعملکرد سیستم های تبرید جذبی تک اثره ودواثره
4.5.1 چکیده 302 4.5.2 مقدمه 302 4.5.3 تحلیل سیستم تبرید جذبی خورشیدی 304 4.5.4 مدل ترمودینامیکی سیکل 306 4.5.5 بحث وتحلیل 308 4.5.6 نتیجه گیری 312 4.5.7 مراجع 312
4-6 ) بررسی تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی سیکل تبرید جذبی خورشیدی تک اثره با کلکتورهای سهموی و سیالات کاری آب و آمونیاک
4.6.1 چکیده 314 4.6.2 مقدمه 315 4.6.3 شرح مسئله 315 4.6.4 تحلیل قانون دوم 316 4.6.5 خورشید و طول موج های آن 317 4.6.6 زاویه تابش خورشید نسبت به افق 317 4.6.7 معادله طول روز 318 4.6.8 معادلات 319 4.6.9 بررسی ونتایج 322 4.6.10 نتیجه گیری 332 4.6.11 منابع 333
4-7 ) سیستمهای سرمایشی جذبی لیتیوم برماید و آب
4.7.1 مقدمه وتاریخچه 340 4.7.1.1 مقدمه 340 4.7.1.2 مروری بر تحقیقات گذشتگان 344 4.7.1.3 مراحل و اهداف تحقیق 347 4.7.2 بررسی سیستم سرمایشی جذبی 348 4.7.2.1 مقدمه 348 4.7.2.2 انواع سیستم سرمایش جذبی 348 4.7.2.3 سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 348 4.7.2.4 سیستم جذبی آمونیاک و آب 348 4.7.2.5 سیستم جذبی جامد 349 4.7.2.6 سیکل جذبی 349 4.7.2.7 پدیده کریستالیزاسیون 350 4.7.2.8 مدل ترمودینامیکی سیکل 350 4.7.2.9 فرضیات 350 4.7.2.10 تحلیل اواپراتور 351 4.7.2.11 تحلیل ابزربر 352 4.7.2.12 تحلیل ژنراتور 352 4.7.2.13 تحلیل کندانسور 353 4.7.2.14 ضریب عملکرد 354 4.7.2.15 انواع سیستم های جذبی لیتیوم بروماید و آب 355 4.7.2.16 مزایا و معایب سیستم جذبی لیتیوم بروماید و آب 355 4.7.3 تئوری تابش خورشید 356 4.7.3.1 مقدمه 356 4.7.3.2 هندسه تابش خورشید 356 4.7.3.3 زاویه برخورد پرتوهای خورشید 356 4.7.3.4 طلوع،غروب و روزخورشیدی 359 4.7.3.5 زمان ظاهری خورشید 360 4.7.3.6 شدت تابش خورشیدی 361 4.7.3.7 شدت تابش در اتمسفر 361 4.7.3.8 شدت تابش روی سطح زمین 362 4.7.3.9 شدت تابش روی سطوح مایل 363 4.7.3.10 تعیین مقادیر لحظه ای تابش مستقیم 364 4.7.4 مجموعه کلکتورهای خورشیدی و تانک ذخیره حرارتی 366 4.7.4.1 مقدمه 366 4.7.4.2 کلیات 366 4.7.4.3 کلکتور خورشیدی 366 4.7.4.4 شرح 366 4.7.4.5 کلکتور صفحه تخت 368 4.7.4.6 کلکتورسهمی خطی 369 4.7.4.7 جهت گیری و ردیابی خورشید 370 4.7.4.8 مکانیزم های ردیابی 372 4.7.4.9 محاسبات حرارتی کلکتور صفحه تخت 372 4.7.4.10 دریافت انرژی 372 4.7.4.11 دریافت انرژی 376 4.7.4.12 اتلاف حرارتی 379 4.7.4.13 ضریب انتقال حرارت روی سطح خارجی لوله شیشه ای 382 4.7.4.14 جریان اجباری 382 4.7.4.15 جریان آزاد 382 4.7.4.16 ضریب انتقال حرارت داخل لوله جذاب کننده 383 4.7.4.17 جریان آرام 383 4.7.4.18 جریان مغشوش 383 4.7.4.19 تانک ذخیره حرارتی 383 4.7.4.20 کلیات 383 4.7.4.21 تحلیل تانک ذخیره حرارتی 384 4.7.4.22 تانک ذخیره با مدل مخلوط کامل 384 4.7.4.23 تانک ذخیره با مدل لایه های حرارتی 385 4.7.4.24 کاربرد مدل 389 4.7.5 شبیه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 389 4.7.5.1 مقدمه 389 4.7.5.2 روند مدل سازی 389 4.7.5.3 مدل سازی ترمودینامیکی سیستم سرمایشی جذبی لیتیوم بروماید و آب 390 4.7.5.4 اثر دمای ژنراتور و اواپراتور 390 4.7.5.5 اثر غلظت محلول رقیق خروجی از ابزوربر 393 4.7.5.6 اثر دمای مبدل حرارتی 394 4.7.5.7 نتیجه گیری 396 4.7.5.8 نوع داده های آب و هوایی و انتخاب محل مناسب 397 4.7.5.9 کنترل داده های تابش 398 4.7.5.10 انتخاب خانه مسکونی ومحاسبه بار برودتی 399 4.7.5.11 مشخصات ساختمان 399 4.7.5.12 میزان بارسرمایشی ساختمان 400 4.7.5.13 شبیه سازی کل سیستم سرمایشی خورشیدی 401 4.7.5.14 مشخصات قسمت های سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی 402 4.7.5.15 مشخصات سیستم سرمایشی جذبی یک اثره 402 4.7.5.16 مشخصات تانک ذخیره 403 4.7.5.17 مشخصات کلکتور صفحه تخت 403 4.7.5.18 مشخصات کلکتور سهمی خطی 404 4.7.5.19 نتایج شبیه سازی 405 4.7.5.20 نتایج عملکرد سیستم در طول ساعات آفتابی 405 4.7.5.21 نتایج عملکرد بیش از ساعات آفتابی 409 4.7.5.22 نتایج عملکرد شبانه روزی 412 4.7.5.23 اثر شیب کلکتور در میزان جذب انرزی خورشیدی و شیب بهینه 413 4.7.5.24 مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات قبلی 414 4.7.6 نتایج و پیشنهادها 417 4.7.6.1 نتایج 417 4.7.6.2 پیشنهادها 419 4.7.6.3 پیوست 420 4.7.6.4 منابع 426 4.7.6.5 ABSTRACT 429

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *