انتخاب صفحه

بسته جامع مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 700 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش مدیریت بحران سازمانی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش مدیریت بحران در حوادث طبیعی بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش نقش فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحران بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن بررسی شده است

نگرش سنتی به مدیریت بحر ان، براین باور بـود کـه مـدیریت بحـران یعنی فرونشاندن آتش؛ به این معنی که مدیران بحـران در انتظـار خـراب شدن امور می می نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی کنند تا ضرر ناشی از خرابی محدود ها را سازند . ولی به تازگی نگرش نسبتبه ایـن واژه عـوض شده است .اخیر براساس معنای همـواره بایـد ، مجموعـه ای از طـرح هـا و برنامه های عملی بـرای مواجهـه بـا تحـولات احتمـالی آینـده در داخـل سازمان ها تنظیم شـود و مـدیران بایـد دربـاره اتفاقـات احتمـالی آینـده بیندیشند و آمادگی پیش رویارویی با وقایع بینـی نـشده را کـسب کننـد. بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پـیشبینـی مـنظم و کـسب آمـادگی برای رویارویی با آن دسته از مـسائل داخلـی و خـارجی تأکیـد دارد کـه به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می کنند . باید توجه داشت که مدیریت بحران با مدیریت روابط عمـومی متفـاوت اسـت . مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان ت می لاش کند در حالی که مدیر بحران سعی دارد تا در شـرایط دشـوار، سـازمان را در موقعیـت خوبی نگه دارد

قسمت هایی از فصل اول مدیریت بحران سازمانی

بحران ها موقعیت هایی هستند که کنترل آن ها مستلزم پاسخ دهی ساعت به ساعت در برابر مردم و مقامات می باشد چون بحران ها اغلب غیرمنتظره است، اطلاعات کافی درباره موضوع یافت نمی شود. چرا که در اغلب موارد، اطلاعات مناسب و حاضر و آماده در مجموعه ای مرتب و طبقه بندی شده و مطابق با ویژگی های وضعیت بحرانی در دسترس نیست. یک سامانه مدیریت بحران باید توانمندی های گوناگونی داشته باشد.به طور کلی می توان فناوری های ارتباطی مورد استفاده در بحران ها را به 1 دسته فناوری های رادیویی، ماهواره ای، اینترنتی و مخابراتی تقسیم کرد. هر یک از این فناوری ها، توانمندی های خاص خود را دارد و می توان در شرایط مختلف آن ها را در قالب ترکیبی استفاده کرد.قابل توجه است , اعلام وظایف و گروه بندی نیروهای امدادی و خدماتی قبل از اعزام به منطقه بحران زده از اهمیت زیادی برخوردار است و مانع سردر گمی نیروهای امدادی می شود با توجه به فراگیر شدن خدمات اینترنتی انجام این کار از طریق شبکه و اینترنت می تواند بر افزایش سرعت خدمات رسانی و امداد در منطقه تاثیر به سزایی داشته باشد و از سر در گمی و پراکنده کاری گروه های امدادی بکاهد. تاثیر مثبت استفاده از خدمات شبکه و ابزار دیجیتال در کاهش تلفات حوادث غیرمترقبه نظیر فاجعه ملی زلزله در شهرستان بم انکارناپذیر است .یکی از مهمترین و اساسی ترین نقش های دولت الکترونیک و مدیریت الکترونیکی , افزایش ضریب توانمندی در مدیریت بحران است.دولت در صورت استفاده صحیح و هدفمند از ابزار شبکه و اینترنت در بخش دولتی و اعمال مدیریت جامع و در عین حال دقیق و برنامه ریزی شده , می تواند با حضور موثر و کارآمدتر ، مقاطع بحرانی را که ممکن است در هر مکان و زمانی در کشور حادث شود , را پشت سر گذارد.

فهرست کامل فصل اول مدیریت بحران سازمانی

1-1 ) مدیریت بحران : رهیافتی استراتژیک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 1
1.1.3 مفهوم بحران 3
1.1.4 تعریف بحران 8
1.1.5 مدیریت بحران 9
1.1.6 نتیجه گیری 12
1.1.7 منابع وماخذ 14

1-2 ) مدریت بحران:چگونه بحران های زندگی مان را مدیرتی کنیم؟

1.2.1 خونسرد باشید 33
1.2.1.1 فورا کنترل خودر ابه دست بگیرید 34
1.2.1.2 نفس عمیق بکشید 35
1.2.1.3 دو دشمن بزرگ خود را بشناسید 35
1.2.1.4 گفتگوی درونی تان تعیین کننده احساسات شماست 36
1.2.1.5 قبل ا واکنش ،مشکل را بررسی کنید 38
1.2.1.6 به دنبال یک درس ارزشمند باشید 38
1.2.1.7 اقدامات مناسب درلحظه بحران 39
1.2.2 به توانیی هایتان اطمینان داشته باشید 41
1.2.2.1 شما میتوانید ازپس کارها برآیید 42
1.2.2.2 فرمول تشویق شکن 42
1.2.2.3 درمان نگرانی 43
1.2.2.4 اقدامات مناسب درلحظه بحران 44
1.2.3 شهامت حرکت رو به جلو را داشته باشید 45
1.2.3.1 همه می ترسند 46
1.2.3.2 آنچه که ازآ« واهمه دارید را انجام دهید 47
1.2.3.3 وارد حالت بحران شوید 48
1.2.3.4 بخش های دوگانه شهامت 48
1.2.3.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 49
1.2.4 حقایق را بیابید 51
1.2.4.1 حقایق دروغ نمیگویند 52
1.2.4.2 سوالاتی دقیق بپرسید 52
1.2.4.3 برای رسیدن به شفافیت بیشتر،عمیق تر جستجو کنید 54
1.2.4.4 ارتباط درمقابل علیت 55
1.2.4.5 اقدامات مناسب درلحظه بحران 55
1.2.5 کنترل شرایط رابه دست گیرید 57
1.2.5.1 متخصص بهبود اوضاع 58
1.2.5.2 100 درصد مسئولیت رابه عهده بگرید 59
1.2.5.3 با پنج مرحله اندوه مقابله کنید 59
1.2.5.4 سرعت بهبودی شما چقدر است؟ 61
1.2.5.5 همه اشتباه میکنند 62
1.2.5.6 اقدامات مناسب درلحظه بحران 63
1.2.6 جلوی ضرر و زیان ها را بگیرید 65
1.2.6.1 با علم به آنچه که درحال حاضر میدانید 66
1.2.6.2 سوالی که درمورد همه چیز باید پرسیده شود 67
1.2.6.3 کارتان را دوباره درآن سوی خیابان ازسربگیرید 68
1.2.6.4 اقدامات مناسب درلحظه بحران 69
1.2.7 بحران را مدیریت کنید 71
1.2.7.1 فورا مسئولیت رابه عهده بگیرید 72
1.2.7.2 پیشاپیش اندیشیدن را تمرین کنید 73
1.2.7.3 یک طرح احتیاطی ایجاد کنید 73
1.2.7.4 جلوی بحران های تکراری را بگیرید 74
1.2.7.5 اقدامات مناس درلحظه بحران 75
1.2.8 پیوسته درارتباط باشید 77
1.2.8.1 سریعا مشکلات مالی را حل کنید 78
1.2.8.2 خبرهای بد واقعا سریع پخش می شوند 79
1.2.8.3 یک سیاست مدیریتی رابه کار ببندید 79
1.2.8.4 در مسائل مالی سیاست،سوپرایز ممنوع را کار گیرید 80
1.2.8.5 صادق و وروراست باشید 81
1.2.8.6 جبهه کاری تانرا فرماندهی کنید 82
1.2.8.7 درصورت لزوم،برخورد جدی داشته باشید 82
1.2.8.8 اقدامات مناس درلحظه بحران 83
1.2.9 محدودیت هایتان را بشناسید 85
1.2.9.1 مانع اصلی را تعیین کنید 86
1.2.9.2 ابتدا یک تحلیل درونی به عمل آورید 87
1.2.9.3 بهانه یتان را بیازمایید 88
1.2.9.4 موانع بیرونی را شناسایی کنید 88
1.2.9.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 89
1.2.10 خلاقیت تان را رها سازید 91
1.2.10.1 پیامدهارا درنظرگ بگیرید 92
1.2.10.2 خلاقیت تان را باتمرین افزایش دهید 93
1.2.10.3 تفکرتان را سازمانی دهی کنید 94
1.2.10.4 راه حل صحیح را بیابید 95
1.2.10.5 مشکل را به طور ذهنی حل کنید 95
1.2.10.6 بی درنگ اقدام کنید 96
1.2.10.7 اقدامات مناسب در لحظه بحران 97
1.2.11 بربخش های نتیجه بخش تمرکز کنید 99
1.2.11.1 مهارت های اساسی شغل شما کدام است؟ 100
1.2.11.2 موفقیت شما ازتعداد معدودی از فعالیت های تان حاصل میشود 100
1.2.11.3 چگونه متفاوت وبهتر باشید؟ 101
1.2.11.4 از هسته مرکزی تان محافظت کنید 102
1.2.11.5 اقدامات مناسب درلحظه بحران 104
1.2.12 براولویت ها متمرکز شوید 105
1.2.12.1 روی کاغذ تفکر کنید 106
1.2.12.2 یک لیست تهیه کنید 107
1.2.12.3 کارتان را اولویت بندی کنید 108
1.2.12.4 اقدامات مناسب در لحظه بحران 110
1.2.13 ضد حمله 111
1.2.13.1 استراتژی1:هدفتان را مشخص کنید 112
1.2.13.2 استراتژی2:جسورانه عمل کنید 112
1.2.13.3 استراتژی3:منابع تان را متمرکزکنید 113
1.2.13.4 استراتژی4:انعطاف پذیر باشید 114
1.2.13.5 استراتژی5:تمامی اطلاعات موجود را جمع آوری کنید 114
1.2.13.6 استراتژی6:همه افراد را به کارگروهی وادارید 114
1.2.13.7 استراتژی7:شما مدیر هستید 115
1.2.13.8 اقدامات مناسب درلحظه بحران 116
1.2.14 گردش پولی ایجاد کنید 117
1.2.14.1 وقتی درآمدها به طور غیر منتظره ای کاهش می یابند 118
1.2.14.2 شرایط تان را به دقت تجزیه وتحلیل کنید 119
1.2.14.3 تقاضای مهلت کنید 120
1.2.14.4 همه جارا برای یافتن پول نقد جستجو کنید 121
1.2.14.5 اقدامات مناسب در لحظه بحران 122
1.2.15 به مشتریانتان اهمیت دهید 123
1.2.15.1 همواره حق بامشتری است 124
1.2.15.2 مشتریان حق انتخاب دارند 125
1.2.15.3 به مسائل اساسی روی آورید 126
1.2.15.4 بر بهترین مشتریانتان متمرکز شوید 126
1.2.15.5 فروش رو در رو را بیشتر کنید 127
1.2.15.6 به پرسش های مشتریان پاسخ دهید 128
1.2.15.7 پرسش اساسی وبنیادی فروش را مطرح کنید 128
1.2.15.8 اقدامات مناسب در لحظه بحران 129
1.2.16 فروش را بیشتر کنید 131
1.2.16.1 هیچ راه دیگری وجود ندارد 132
1.2.16.2 یک هنر ویک علم 133
1.2.16.3 برای انجام معاملات،به یک تمام کننده نیازمندید 134
1.2.16.4 روش 100 تماسی را به کارگیرید 134
1.2.16.5 به دنبال گرفتن سفارش باشید 136
1.2.16.6 به سراغ مشتریان خشنودتان بروید 136
1.2.16.7 به هر مشتری بیشتر بفروشید 137
1.2.16.8 همواره چیزهای بیشتری برای یادگرفتن وجود دارد 138
1.2.16.9 فروشتان رابه سرعت افزایش دهید 138
1.2.16.10 اقدامات مناسب درلحظه بحران 139
1.2.17 کارهارا ساده کنید 141
1.2.17.1 یک پرسش مهم 142
1.2.17.2 روش ده هدفی را به کارببندید 143
1.2.17.3 بی وقفه فعالیت کنید 144
1.2.17.4 20 میلیون دلارا در ذهن خود تصور کنید 144
1.2.17.5 چهارروش برای تغییر زندگی 145
1.2.17.6 کارهای غیرضروری را کنار بگذارید 146
1.2.17.7 وقت خودرا به نحوی متفاوت سپری کنید 146
1.2.17.8 نرخ ساعتی خودرا تعیین کنید 147
1.2.17.9 پیشاپیش برنامه ریزی کنید 148
1.2.17.10 ازهمه کارها دست بکشید 149
1.2.17.11 کارها را به ترتیب اولویت انجام دهید 149
1.2.17.12 اقدامات مناسب درلحظه بحران 150
1.2.18 انرژی تان را حفظ کنید 151
1.2.18.1 زیاد بخوابید 152
1.2.18.2 تجدید قواکنید 153
1.2.18.3 غذامنبع اصلی انرژی تان است 154
1.2.18.4 بسیار ورزش کنید 155
1.2.18.5 روزتان را درست آغاز کنید 156
1.2.18.6 اقدامات مناسب در لحظه بحران 157
1.2.19 ارتباط ر ابرقرار کنید 159
1.2.19.1 ازاین قدرت نامحدود استفاده کنید 160
1.2.19.2 به این قدرت اعتماد کنید 161
1.2.19.3 چشم هایتان را خوب باز کنید 162
1.2.19.4 به دنبال درس های ارزشمند باشید 163
1.2.19.5 به مراقبه بپردازید 163
1.2.19.6 قانون جذب را به کار بیندازید 164
1.2.19.7 اقدامات مناسب درلحظه بحران 165
1.2.20 قدرت روحی،تعیین کننده شکست یا پیروزی 167
1.2.20.1 همه به شما چشم دوخته اند 168
1.2.20.2 بارارزش ترین دارایی خودرا بشناسید 169
1.2.20.3 مقابل چالش ها بایستید 169
1.2.20.4 بحران را آرام کنید 170
1.2.20.5 به راه حل بیندیشید 171
1.2.20.6 امتحان را پیشت سربگذارید 172
1.2.20.7 عبور ازموانع یاگیرکردن درپشت آنها 172
1.2.20.8 اقدامات مناسب درلحظه بحران 173
1.2.21 همه راهکارها را با هم اعمال کنید 175

1-3 ) مدیریت بحران

1.3.1 چکیده 185
1.3.2 مقدمه 185
1.3.3 تعریف بحران 186
1.3.4 انواع بحران 186
1.3.5 مدیریت بحران 187
1.3.6 فرآیند مدیریت بحران 188
1.3.7 اثربخشی مدیریت بحران 189
1.3.8 نقش روابط عمومی درمدیریت بحران 190
1.3.9 روشهای رایج سیتسم های اطلاعاتی برای پیش بینی بحران 191
1.3.10 نتیجه گیری وپیشنهادات 192
1.3.11 منابع 192

1-4 ) مدیریت بحران

1.4.1 خلاصه 194
1.4.2 مقدمه 195
1.4.3 چکیده 195
1.4.4 مدیریت بحران 196
1.4.5 تعریف بحران 196
1.4.6 منشا بحران ها 197
1.4.7 سطوح بحران 197
1.4.8 مدیریت بحران ومدیریت شهری 198
1.4.9 وظایف مدیران بحران 198
1.4.10 ویژگی های یازده گانه مدیریت بحران 198
1.4.11 آموزش گام اول در مقابله با بحران 199
1.4.12 وضع مدیریت بحران درایران 199
1.4.13 اتاق بحران 200
1.4.14 ویژگی های اتاق بحران 200
1.4.15 نتیجه 200
1.4.16 منابع 200

1-5 ) مدیریت بحران در سازمان

1.5.1 چکیده 203
1.5.2 مقدمه 203
1.5.3 تعریف بحران ومدیریت بحران 204
1.5.4 بحران 204
1.5.5 مدیریت بحران 204
1.5.6 تعریف بحران سازمانی 205
1.5.7 نقش اطلاعات در مدیریت بحران 205
1.5.8 بحران وشرایط بحرانی 206
1.5.9 ویژگی های بحران 206
1.5.10 نتیجهگیری 206
1.5.11 منابع 207

1-6 ) مدیریت بحران سازمانی

1.6.1 چکیده 208
1.6.2 مقدمه 208
1.6.3 تعریف بحران سازمانی 208
1.6.4 انواع بحران 208
1.6.5 مدیریت بحران 209
1.6.6 ضرورت مدیریت بحران 210
1.6.7 مدلهای مدیریت بحران 210
1.6.8 نتیجه یگری 211
1.6.9 منابع 211

1-7 ) مدیریت بحران سازمانی

1.7.1 چکیده 212
1.7.2 مقدمه 212
1.7.3 تعریف بحران – فاجعه – اضطرار 212
1.7.4 نقش مدیریت بحران 213
1.7.5 تعریف بحران سازمانی 213
1.7.6 مدلهای مدیریت بحران 214
1.7.7 فرایند مدیریت بحران 214
1.7.8 مراحل مدیریت بحران 215
1.7.9 برنامه ریزی جهت بحران 215
1.7.10 طبقه بندی بحران ها 215
1.7.11 مدیریت بحران وسازمان ها 215
1.7.12 پیشگیری قبل از بحران 216
1.7.13 آسیب شناسی رفع بحران ها 217
1.7.14 نتیجه گیری 217
1.7.15 فهرست منابع 217

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری

بحران واقعهء پیش بینی نشده ای است که به دلیل اضطرار و فوریت آن ، باید مورد توجه فوری قرارگیرد ؛ زیرا عدم توجه و همچنین رسیدگی نکردن بلافاصله به آن ، به وخیم تر شدنش می افزاید.
در این زمینه ، مدیریت بحران عبارت است از؛ساختار تصمیمات سیاسی واداری و همچنین فعالیت های عملی که به مراحل مختلف بحران در تمامی مقاطع مربوط می شود و هدف مدیریت بحران نیز ، کلیه فعالیت های مربوط به بحران را در برمی گیرد. این فعالیت ها به قدری کلی اند که هیچ کس مشخصی مسئولیت کل آن را برعهده ندارد.
اهداف مدیریت بحران عبارتند از :
– کاهش زیا ن های بالقوه خطرها .
– واکنش مطئمن و مساعدت مناسب به آسیب دیدگان درزمانهای اضطراری .
– ترمیم سریع و مناسب ویرانی ها .
بنایراین همه سازمان ها و نهادها و حتی همهء مردم ، هریک به نوعی در سیستم مدیریت بحران موثرند و هیچ سازمان ، نهاد ویا هیچ فردی نیست که از او سلب مسئولیت شود

فهرست کامل فصل دوم فرایند و مراحل مدیریت بحران شهری

2-1) فرآیند ومراحل مدیریت بحران شهری

2.1.1 چکیده 219
2.1.2 مقدمه 219
2.1.3 طرح مساله 219
2.1.4 اهمیت وضرورت مدیریت بحران شهری 221
2.1.5 اهداف مدیریت بحران شهری 222
2.1.6 تاریخچه مدیریت بحران وبحران های شهری 222
2.1.7 روش تحقیق 223
2.1.8 مبانی نظری تحقیق 224
2.1.9 بحران 224
2.1.10 مدیریت بحران 224
2.1.11 شهر ومدیریت بحران های شهری 225
2.1.12 تخریب های ناشی از بحران 227
2.1.13 تخریب های مصنوعی شهر 227
2.1.14 تخریب ناشی از ساخت کالبدی شهر 227
2.1.15 بازگشت به وضعیت عادی 228
2.1.16 تخریب ناشی از بافت شهر 228
2.1.17 امکان خدمات رسانی 228
2.1.18 امکان تخلیه 228
2.1.19 تخریب ناشی از شبکه ارتباطات 228
2.1.20 امکان به مخاطره انداختن 228
2.1.21 شاخص های ترکیبی 228
2.1.22 امکانات سیستم 228
2.1.23 مراحل مدیریت بحران های شهری 229
2.1.24 مدیریت بحران قبل از وقوع 229
2.1.25 پیشگیری 229
2.1.26 مرحله پیش بینی والعام خطر 229
2.1.27 آمادگی 230
2.1.28 ارزیابی از آسیب پذیری 231
2.1.29 پاسخگویی 232
2.1.30 مدیریت بحران درحین وقوع 232
2.1.31 بخش بهبود وبازسازی 233
2.1.32 مدیرتی بحران پس از وقوع 233
2.1.33 مبانی اجرایی 233
2.1.34 نیازها 233
2.1.35 مواجه با پیامدهای بحران 234
2.1.36 نتیجه گیری وپیشنهاد 234
2.1.37 منابع 235

2-2) مدل سیستم لجستیک مدیریت بحران

2.2.1 چکیده 237
2.2.2 مقدمه 237
2.2.3 مفهوم لجستیک 238
2.2.4 نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران 239
2.2.5 ویژگی های سیستم لجستیک بحران 240
2.2.6 پویایی 240
2.2.7 انعطاف پذیری 241
2.2.8 یکپارچگی 242
2.2.9 انطباق پذیری 242
2.2.10 آمادگی 243
2.2.11 قابلیت تداوم و استمرار پشتیبانی 243
2.2.12 سرعت عمل 243
2.2.13 واکنش پذیری 244
2.2.14 اجزاء سیستم لجستیک بحران 244
2.2.15 مدل مفهومی سیستم لجستیک بحران 247
2.2.16 نتیجه گیری 248
2.2.17 مراجع وماخذ 248

2-3) مدیریت بحران با استفاده از سیستم مدیریت شناور

2.3.1 چکیده مقاله 249
2.3.2 مدیریت شناور (جزیره ای ) و نقش آن در مدیریت بحران 250
2.3.3 توان محدود دولت در ارائه خدمات به جامعه آسیب دیده 250
2.3.4 توان بالا اما بلقوه جامعه مدنی 250
2.3.5 توان مکمل بخش خصوصی در یاری رساندن به دولت 251
2.3.6 نتیجه گیری 253
2.3.7 منابع و ماخذ 254

2-4) مدیریت بحران در بیوتروریسم

2.4.1 چکیده 255
2.4.2 مقدمه 256
2.4.3 مدیریت بحران 256
2.4.4 بیوتروریسم چیست ؟ 256
2.4.5 پیش بینی بحران 257
2.4.6 مواجه با بحران 257
2.4.7 سیستم های نظارت بر بیماریها 257
2.4.8 اقدامات بعد از وقوع بحران 258
2.4.9 نتیجه گیری 259
2.4.10 منابع 259

2-5) مدیریت بحران درحوزه ترافیک

2.5.1 خلاصه 260
2.5.2 مقدمه 261
2.5.3 مواد و روش 265
2.5.4 یافته ها وبحث 265
2.5.5 بحران های ترافیکی درهنگام زلزله 266
2.5.6 پیشنهادات وراه های مواجهه با بحران های ترافیکی 268
2.5.7 رفتار رانندگان دراستفاده از شبکه بعداز زلزله 269
2.5.8 منابع 273

2-6) مدیریت بحران شهری

2.6.1 چکیده 274
2.6.2 مقدمه 274
2.6.3 مدیریت بحران 274
2.6.4 آمادگی برای بحران زلزله 275
2.6.5 نتیجه گیری 276
2.6.6 منابع 276

2-7) مدیریت بحران و نقش سازمانهای غیر دولتی

2.7.1 چکیده 278
2.7.2 بحران و مدیریت بحران 279
2.7.3 بحران 281
2.7.4 مدیریت بحران 282
2.7.5 تقسیم بندی مدیریت بحران 283
2.7.6 جایگاه برنامه ریزی در چرخه مدیریت بحران 284
2.7.7 طراحی و اجرای برنامه 285
2.7.8 الگوی برنامه ریزی برای مقابله با بحران ناشی از زلزله 285
2.7.9 شناخت موانع و کمکهای محیطی و سازمان موجود برای مقابله 286
2.7.10 روند برنامه ریزی برای دستیابی به طرح جامع مدیریت بحران 286
2.7.11 فعالیتها و ریز فعالیتهای مدیریتی شرح خدمات و خط مشی های اجرایی مدییریت بحران 286
2.7.12 ابعاد مدیریت بحران در زلزله شهر بم 287
2.7.13 نقاط قوت 287
2.7.14 نقاط ضعف 288
2.7.15 تعریف بحران 290
2.7.16 ابعاد بحران 291
2.7.17 نقش ارتباطات در شرایط بحران 292
2.7.18 تجهیزات داخل اتاق بحران ستادی 292
2.7.19 تعریف بحران 292
2.7.20 خودرو ارتباطات 293
2.7.21 سیستم های ارتباطی خودرو ارتباطات 294
2.7.22 خودرو ارتباطات در شرایط بحران 297
2.7.23 تجهیزات داخل خودرو 297
2.7.24 سازمانهای غیردولتی 300
2.7.25 تعریف بحران و مدیریت بحران 302
2.7.26 افزایش منابع 302
2.7.27 کاهش نیازها 303
2.7.28 جابجایی تکیه گاه 303
2.7.29 مدیریت بحران سنتی در ایران 303
2.7.30 بحرانهای پس از زلزله در ایران 304
2.7.31 نظام ساخت و ساز کشور 305
2.7.32 نقش سازمانهای غیردولتی 306
2.7.33 نقش سازمانهای غیر دولتی در افزایش منابع 306
2.7.34 نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش نیازها 307
2.7.35 نقش سازمانهای غیر دولتی در فرماندهی بحران 307
2.7.36 بحث و نتیجه گیری 308
2.7.37 منابع و مراجع 309

2-8) مکانیابی و مدیریت موجودی مراکز مدیریت بحران

2.8.1 چکیده 310
2.8.2 مقدمه 310
2.8.3 معرفی مدل 312
2.8.4 فرضیات، پارامترها و متغیرهای مدل 313
2.8.5 فرضیات تحقیق 313
2.8.6 پارامترهای مدل 314
2.8.7 متغیرهای مدل 315
2.8.8 مدلسازی 315
2.8.9 حالت آزاد صفر 315
2.8.10 حالت آزاد توسعهای 317
2.8.11 حالت محدود صفر 318
2.8.12 حالت محدود توسعهای 319
2.8.13 تعیین موجودی قبل از وقوع بحران 320
2.8.14 نحوه سفارشدهی پس از وقوع بحران 321
2.8.15 جمعبندی 324
2.8.16 منابع 324

2-9) نقش طراحی معمارانه پناهگاه های اضطراری در مدیریت بحران

2.9.1 خلاصه 326
2.9.2 مقدمه 326
2.9.3 اهداف 327
2.9.4 مدیریت بحران چیست؟ 327
2.9.5 فرآیند مدیریت بحران 327
2.9.6 پناهگاه اضطراری یا اسکان موقت 328
2.9.7 نقش سرپناه اضطراری 328
2.9.8 فضاهای اردوگاهی 329
2.9.9 تمایلات سکونتی بازماندگان 329
2.9.10 اسکان موقت و خصوصیات آن 329
2.9.11 اسکان موقت و مشکلات 330
2.9.12 طراحی معماری پناهگاه اضطراری 330
2.9.13 سافت شلتر 330
2.9.14 پناهگاه متابولیستی 331
2.9.15 بیمارستان قابل حمل 332
2.9.16 طراحی و برنامه ریزی شهری چیست؟ 333
2.9.17 اثرات زلزله بر شهر و شیوه ی کاهش اثرات ان : 333
2.9.18 فضاهای باز شهری 333
2.9.19 مکان یابی فضایی مناسب اسکان در فضا های شهری 334
2.9.20 مدل آسیب پذیری فیزیکی 334
2.9.21 ارزیابی تلفات انسانی 334
2.9.22 ارزیابی خطر جغرافیایی 334
2.9.23 GIS درمدیریت بحران 334
2.9.24 سیستم های GIS 335
2.9.25 فضاهای چند عملکردی 335
2.9.26 سوله های ورزشی 335
2.9.27 حمل و نقل هوایی بیماران 335
2.9.28 انواع آمبولانسهای هوایی 335
2.9.29 مزایای انتقال هوایی 335
2.9.30 معایب و محدودیتهای انتقال هوایی 336
2.9.31 انواع مأموریتهای آمبولانسهای هوایی 336
2.9.32 نکات ضروری در مورد باند فرود بالگردها 336
2.9.33 اصول کاربری HEMS 336
2.9.34 تجزیه و تحلیل بحران های گذشته 337
2.9.35 نتیجه گیری 337
2.9.36 جمع بندی نهایی 338
2.9.37 مراجع 340

2-10) نقش و جایگاه لجستیک در مدیریت بحران

2.10.1 چکیده 342
2.10.2 مقدمه 343
2.10.3 تعاریف و مفاهیم 344
2.10.4 چگونه مدیریت بحران را مدیریت کنیم 344
2.10.5 چرخه مدیریت بحران 345
2.10.6 برنامه ریزی مقابله با بحران 346
2.10.7 نکات مهم در مدیریت بحران 349
2.10.8 تحول در لجستیک بحران 351
2.10.9 پارامترهای مهم در لجستیک بحران 351
2.10.10 برنامه ریزی در لجستیک بحران 351
2.10.11 اهداف آرمانی تحول در لجستیک بحران 352
2.10.12 نتایج تحول در لجستیک بحران 352
2.10.13 جنبه های مختلف لجستیک حوادث غیر مترقبه 353
2.10.14 چرخه عملیات لجستیکی حوادث غیر مترقبه 354
2.10.15 وظایف لجستیکی در حوادث غیر مترقبه 354
2.10.16 بررسی تحلیلی عوامل امدادی خصوصاً لجستیک نیروهای مسلح در بحرانهای ناشی از زلزله 354
2.10.17 نتیجه گیری و پیشنهادات 360
2.10.18 منابع وماخذ 361

2-11) الزامات مدیریت بحران درمدیریت شهری

2.11.1 چکیده 363
2.11.2 مقدمه 363
2.11.3 مدیریت دانش وآموزش 364
2.11.4 کاهش عوامل اصلی خطر در زلزله 365
2.11.5 آمادگی جهت واکنش وبازسازی پس ازوقوع زلزله 372
2.11.6 قانون گذاری وسیاستگذاری 373
2.11.7 شناسائی خطرات،ارزیابی وهشدار زودهنگام 373
2.11.8 نتیجه گیری 374
2.11.9 مراجع 374

2-12) چالش های اساسی مدیریت بحران درایران وجهان
2-13) سازماندی ساختمان های قابل استفاده در مدیریت بحران

2.13.1 چکیده 384
2.13.2 تشیکل ستاد طراحی وسازمان دهی 385
2.13.3 شناسایی ساخمتمان های ایمن 385
2.13.4 تعیین کاربری های مناسب بامدیریت بحران رابرای ساختمان های شناسایی شده 385
2.13.5 سازماندهی وتعیین دسترسی های سواره به ساختمان های شناسایی شده 385
2.13.6 تهیه نقشه های مورد نیاز برای مدیریت بحران 386

2-14) سازوکار هماهنگی در مدیریت بحران

2.14.1 خلاصه مقاله 387
2.14.2 ABSTRACT 388
2.14.3 مقدمه 389
2.14.4 مدیریت بحران 390
2.14.5 پیشنهاد های اجرایی ، اقدامات تسکینی 396
2.14.6 پیشنهاد هایی در خصوص گسترش نقش مردم در برنامه ریزی مدیریت بلایا در مراحل پیش از بحران ، هنگام بحران و پس از بحران 398
2.14.7 فهرست منابع 401

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم مدیریت بحران در حوادث طبیعی

زلزله یکی از هولناکترین پدیدههای طبیعی سطح سیاره زمین است که هر از چند گـاهی جـان و مـال جمعـی از انسـانهـا را بـه مخاطره میاندازد. کشور ما در کمربند لرزه خیز آلپ- هیمالیا قرار دارد. موقعیت جغرافیایی ایران زمین سبب شده است مردم ما در تمام طول تاریخ از پدیده مذکور آسیبهای جدی را تجربه کنند. اما هیچ وقت از این موضوع آنطور که باید و شاید درس نگرفتهاند. آنچـه زلزلـه را بـه یک رخداد کشنده و ترسناک تبدیل میکند عدم استحکام سازهها و فروریزش آوار ناشی از تخریب بناهاست نـه صـرفاً پدیـده زمـین لـرزه. بنابراین اگر ساخت و سازها به خوبی مدیریت شوند، سازهها در مکانهای مناسب استقرار یافته و اصول مهندسی زلزلـه در سـاخت و سـازها رعایت گردد. خسارتهای ناشی از این پدیده طبیعی به حداقل . میرسد زمین لرزه احتمالی شهر تهران به دلایل متعددی میتواند به شدت خطرناک و فاجعهبار باشد زیـرا مرکـز اصـلی مـدیریت کشـور و نیمی از سرمایهها و مراکز اقتصاد کشور با حدود 10تا 12میلیون جمعیت ایران در این شهر مستقر است. بعلاوه مخروط افکنههای البرز که شهر بر روی آن استقرار یافته در زیر توسط گسلهای جوان و فعال احاطه شده و در سطح نیز با مواد شوینده چربـیهـا، بـالا آمـدن سـطح آبهای زیرزمینی و عوامل دیگر صابونی ، لغزنده و ناپایدار گشتهاند. این مقاله با عنایت به روش اسنادی و تحلیلی به چگونگی مـدیریت ایـن پدیده مهم اشاره دارد

فهرست کامل فصل سوم مدیریت بحران در حوادث طبیعی

3-1 ) تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی وطبیعی استان لرستان

3.1.1 چکیده 402
3.1.2 مقدمه 403
3.1.3 منطقه مورد مطالعه 406
3.1.4 مواد و روشها 407
3.1.5 تکنیک SWOT 407
3.1.6 تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مدیریت ریسک وبحران مخاطرات محیطی استان لرستان 408
3.1.7 تدوین راهبردهای توسعه گردشگری استان لرستان 414
3.1.8 اولویت بندی استراتژیها 417
3.1.9 نتیجهگیری 419
3.1.10 منابع و ماخذ 420

3-2 ) سازماندهی ارکان مدیریت بحران در زلزله تهران

3.2.1 مقدمه 422
3.2.2 مدیریت بحران 423
3.2.3 تعریف مدیریت بحران 423
3.2.4 دستورالعملهای مدیریتی ستاد بحران 424
3.2.5 آموزش عمومی 427
3.2.6 آموزش موارد مربوط به زلزله 427
3.2.7 مدیریت بحران در تهران 428
3.2.8 تهران، ابر شهر نازک اندام 429
3.2.9 نتیجه گیری 430

3-3 ) مدیریت بحران ترافیک حین وقوع زلزله

3.3.1 چکیده 432
3.3.2 مقدمه 433
3.3.3 طراحی شاهراه های حیاتی باتوجه به دسته بندی بزرگراه ها،خیابان ها وسازه های متصل کننده بعداز وقوع زلزله 434
3.3.4 تعیین پایگاه های کمک رسانی مردمی واسکان موقت درسطح شهر 434
3.3.5 ترمیم یا پاکسازی خیابانها واحداث سازه های موقت ارتباطی برای ایجاد شبکه پیوسته 435
3.3.6 کنترل و نظارت برشبکه راه ها 437
3.3.7 تقسیم بندی وسایل نقلیه 437
3.3.8 مراحل مدیریت شریان های حیاتی درزمان بحران 438
3.3.9 نتایج 439
3.3.10 منابع 440

3-4 ) مدیریت بحران در نشست های ساختمانی

3.4.1 چکیده 441
3.4.2 ABSTRACT 441
3.4.3 مقدمه 442
3.4.4 مدیریت بحران 442
3.4.5 پی شگیری 443
3.4.6 طر حهای پی شگیری از مخاطرات طبیعی 443
3.4.7 روش ژئوتکنیک 444
3.4.8 نحو هی انجام مطالعات ژئوتکنیک 444
3.4.9 رد هبندی ژئوتکنیکی ساختمان و میزان نشست و گودبرداری مجاز 445
3.4.10 نشس تهای ساختمان در شهر تهران 446
3.4.11 بررس یهای ژئوتکنیکی در شهر تهران 447
3.4.12 آسی بشناسی بررس یهای ژئوتکنیکی در تهران 449
3.4.13 بررسی نشست و تخریب ساختمان در مناطق شهر تهران 449
3.4.14 نتیج هگیری 451
3.4.15 منابع 451

3-5 ) مدیریت بحران سیل شهری

3.5.1 چکیده 452
3.5.2 مقدمه 453
3.5.3 ریسک سیل شهری 455
3.5.4 یکپارچگی مدیریت ریسک سیل در مناطق شهری 456
3.5.5 چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک سیل شهری 458
3.5.6 هماهنگی نهادها 459
3.5.7 مشارکت ذینفعان 459
3.5.8 نتیجه گیری و پیشنهادات 460
3.5.9 مراجع تحقیق 461

3-6 ) مدیریت جامع بحران خشکسالی

3.6.1 چکیده 463
3.6.2 مقدمه 463
3.6.3 خشکسالی هواشناسی 465
3.6.4 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشکسالی هواشناسی 465
3.6.5 خشکسالی کشاورزی 466
3.6.6 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشکسالی کشاورزی 467
3.6.7 خشکسالی هیدرولوژی 468
3.6.8 شرح اقدامات انجام گرفته درمورد خشکسالی هیدرولوژی 469
3.6.9 خشکسالی اقتصادی–اجتماعی 470
3.6.10 شرح اقدامات انجام گرفته درخصوص خشکسالی اقتصادی –اجتماعی 471
3.6.11 مدیریت بحران ومدیریت ریسک 471
3.6.12 نمونه ای از مدیریت اعتبارات خشکسالی در ستاد حوادث استانداری 472
3.6.13 نتیجه گیری 472
3.6.14 منابع 475

3-7 ) نقش حمل و نقل در مدیریت بحران و سوانح طبیعی

3.7.1 چکیده 476
3.7.2 مقدمه 476
3.7.3 سوانح طبیعی و حمل و نقل 477
3.7.4 ضرورت مدیریت حمل و نقل در سوانح 478
3.7.5 نقش حمل و نقل در مدیریت بحران 479
3.7.6 عوامل موثر بر مدیریت بحران و سوانح 480
3.7.7 نتیجهگیری 481
3.7.8 مراجع 482

3-8 ) نقش مدیریت بحران در سیلاب های شهری

3.8.1 چکیده 483
3.8.2 مقدمه 484
3.8.3 روش تحقیق 484
3.8.4 تعریف بحران و مدیریت بحران 484
3.8.5 مدیریت بحران سنتی در ایران 485
3.8.6 سیل گیری شهرها 486
3.8.7 عوامل ایجاد سیل ها 486
3.8.8 روشهای کاهش خسارات ناشی از سیلابهای شهری 487
3.8.9 خسارات ناشی از سیلابهادر محدوده شهری 487
3.8.10 مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی در شهرها 488
3.8.11 مدیریت قبل از وقوع سیل 489
3.8.12 مدیرت حین وقوع سیل 489
3.8.13 مدیریت بعد از وقوع سیل 490
3.8.14 نتیجه گیری 490
3.8.15 منابع و مآخذ 490

3-9 ) MOBILE GIS درخدمد مدیریت بحران زلزله شهرها

3.9.1 چکیده 492
3.9.2 مقدمه 493
3.9.3 سیتسم های اطلاعاتی مدیریت 493
3.9.4 سیستم اطلاعات جغرافیایی 494
3.9.5 مدیریت بحران زلزله 494
3.9.6 سیستم تعیین موقعیت جهانی 494
3.9.7 MOBILE GIS 495
3.9.8 عملیا تجستجو ونجات پس از بحران زلزله با GPS 495
3.9.9 تاثیر شرایط حاکم برمحیط درتصمیم گیری 497
3.9.10 استفاده از GIS برای تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان 498
3.9.11 نتیجه گیری 498
3.9.12 پیشنهادات 499
3.9.13 منابع 501

3-10 ) احتمال خطر زلزله در تهران، بحران مدیریت یا مدیریت بحران

3.10.1 چکیده 502
3.10.2 ABSTRACT 503
3.10.3 مقدمه 503
3.10.4 لرزه خیزی تهران 507
3.10.5 چه باید کرد؟ 509
3.10.6 پیشنهادات 510
3.10.7 منابع 512
3.10.8 پیوست ها 514

3-11 ) بررسی اثرات زیست محیطی توریسم از دیدگاه مدیریت بحران

3.11.1 چکیده 517
3.11.2 مقدمه 518
3.11.3. توریسم 518
3.11.4 انواع توریسم 519
3.11.5 توریسم و اثرات زیست محیطی آن 520
3.11.6 مدیریت سانحه و بحران 523
3.11.7 مدیریت بحران گردشگری 523
3.11.8 نتیجه گیری 526
3.11.9 منابع 527

قسمت هایی از فصل چهارم نقش فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحران

امکان وقوع حوادث غیر مترقبه در هر زمان و مکانی وجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفر در جهان می شود . کشور مـا ایران نیز به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله ، شرایط نا مناسب جوی ، تخریب منابع طبیعی و … جـزو ده کـشور حادثـه خیز جهان محسوب می گردد .
در ده سال گذشته در کشور شاهد حوادث غیر مترقبه بسیاری بودیم که گاه برخی از آنان ماننـد زلزلـه بـم فاجعـه ای بـشری محسوب می شد . با توجه به شرایط موجود ، این نیاز احساس می گردد تا کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت برخورد و مدیریت حوادث غیر مترقبه آمادگی لازم را داشته باشند .امروزه فن آوری نوین اطلاعات جایگاه مناسبی در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه کسب نموده و مـی توانـد کمـک شایانی در کاهش هزینه ها و خسارات و اطلاع رسانی مناسب در زمان وقوع بحران و حوداث غیر مترقبه نماید . کنترل بحران و کسب تصمیمات صحیح بدون اطلاع دقیق از میزان خسارات و وضعیت منطقه حادثه دیده ، امکان پذیر نبـوده و گاه مشاهده می شود که اخذ تصمیمات بدون آگاهی موجب افزایش تلفات و خسارات شده و لطمات جبران ناپذیری برجـای می گذارد .
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر استفاده گسترده از فن آوری نوین اطلاعات در حوادث غیر مترقبه در کشورهای توسـعه یافتـه ( نظیر فن آوری مورد استفاده آمریکا در طوفان کاترینا) و عدم استفاده فن آوری مذکور در کشور های در حـال توسـعه ( نظیـر زلزله کشمیر) و نقش به سزای آن در زمینه اطلاع رسانی و کنترل بحران می باشد که موجب می گردد هزینه های و لطمـات ناشی از بحران به حد قابل محسوسی کاسته شود .

فهرست کامل فصل چهارم نقش فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحران

4-1 ) نقش فن آوری نوین اطلاعات در مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه

4.1.1 چکیده مقاله 529
4.1.2 مقدمه 529
4.1.3 متدولوژی تحقیق 530
4.1.4 بحث و بررسی 530
4.1.5 نقش فن آوری نوین اطلاعات در زمینه درمان 532
4.1.6 نقش فن آوری نوین اطلاعات در اطلاع رسانی 533
4.1.7 نقش فن آوری نوین اطلاعات در زمینه پشتیبانی 533
4.1.8 نقش فن آوری نوین اطلاعات در زمینه اطلاعات مدیران 534
4.1.9 نتیجه 534
4.1.10 منابع 534

4-2 ) نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در مدیریت بحران

4.2.1 مقدمه 535
4.2.2 بحث ونتیجه گیری 535

4-3 ) GIS مدیریت بحران

4.3.1 چکیده مقاله 536
4.3.2 مقدمه 536
4.3.3 بحران ومدیریت بحران 538
4.3.4 عملکرد GIS میدرتی بحران درمدیریت بحران 541
4.3.5 نمونه 542
4.3.6 نتیجه گیری 544

4-4 ) فناوری اطلاعات وارتباطات در راستای مدیریت بحران

4.4.1 خلاصه 547
4.4.2 مقدمه 547
4.4.3 بحران چیست ؟ 548
4.4.4 انواع بحران 548
4.4.5 ویژگی های بحران 548
4.4.6 مدیریت بحران 549
4.4.7 تاریخچه مدیریت بحران 549
4.4.8 نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در مدیریت بحران 549
4.4.9 مروری بر انواع سیستمهای اطلاعات مدیریت 550
4.4.10 نقش اطلاعات در مدیریت بحران 552
4.4.11 کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مراحل مدیریت بحران 552
4.4.12 نقش فناوری ارتباطات 553
4.4.13 آشنایی با نرم افزارهای مدیریت بحران 554
4.4.14 نتیجهگیری 558
4.4.15 نتیجه گیری 559

4-5 ) نرم افزار مدیریت بحران مبتنی بر GIS

4.5.1 چکیده 560
4.5.2 مقدمه 561
4.5.3 ملاحظات کلی درانتخاب یک GIS تحیل خطر زلزله 561
4.5.4 خصوصیات GIS کامل برای تحلیل خطر زلزله 562
4.5.5 کاربردهای GIS برای زلزله 563
4.5.6 معرفی نرم افزار ECM 563
4.5.7 قابلیت های نرم افزار 563
4.5.8 بحث و نتیجه گیری 569
4.5.9 منابع 570
4.5.10 SUMMARY 571

4-6 ) نقش داده کاوی GIS درمدیریت بحران

4.6.1 چکیده 572
4.6.2 مقدمه 574
4.6.3 مفهم داده کاوی 574
4.6.4داده کاوی فضایی 575
4.6.5 GIS وداده کاوی درآن 575
4.6.6 تحلیل مسیر در GIS 576
4.6.7 تعیین بهینه ترین مسیر درسیستم GIS درسوانح 577
4.6.8 داده کاوی در GIS 578
4.6.9 داده کاوی برای یافتن مسیرها 578
4.6.10 نمایش نتایج 579
4.6.11 روش داده کاوی 579
4.6.12 منابع 580

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن

مدیریت بحران علمی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانهای پیشین و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیله آنها از یکسو بتوان از وقوع فجایع پیشگیری کرد و یا برای مقابله با آنها آماده شد و از سوی دیگر در صورت وقوع آنها نسبت به امدادرسانی و بهبود اوضاع اقدام کرد.
در کشور ما نسبت به مسئله بحران و هدف مدیریت بحران تا حدی دیدگاه سنتی حاکم بوده و مدیریت بحران را زمانی میدانند که بحران اتفاق افتاده باشد و از این مرحله به بعد را جزء مدیریت بحران میدانند و هیچ نیازی به آمادگی برای مقابله با بحران احساس نشده است. اما در حال حاضر گامهایی در این زمینه برداشته شده است و مدیریت بحران را طی مرحله بررسی میکنند

فهرست کامل فصل پنجم نقش مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن

5-1 ) بررسی نقش مدیریت پیشگیری در کنترل بحران و عوامل بحران زا

5.1.1 چکیده 581
5.1.2 مقدمه 582
5.1.3 تعاریف 582
5.1.4 مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک 582
5.1.5 تاثیرات روانی سوانح،استرس 584
5.1.6 تحول دگرگونی و مقابله با بحران 586
5.1.7 مدیریت پیشگیری و نقش آن در کنترل بحران وعوامل بحران زا 588
5.1.8 نتیجه گیری و پیشنهادات 592
5.1.9 منابع 593

5-2 ) برنامه ریزی راهبردی – کاربردی در مدیریت بحران

5.2.1 هر حادثه یک وضعیت جنگی 596
5.2.2 اقدامات زمان بروز بحران 596
5.2.3 اقدامات جهت استقرار آوارگان 599
5.2.4 دستورالعمل های مدیریتی ستاد بحران 600
5.2.5 آموزش عمومی 602
5.2.6 نتیجه گیری 605
5.2.7 منابع 607

5-3 ) کاربرد زندگی دوم(SECOND LIFE) درمدیریت بحران شهری

5.3.1 چکیده 609
5.3.2 مقدمه 610
5.3.3 مبانی نظری 611
5.3.4 بحث 611
5.3.5 زندگی دوم 611
5.3.6 برنامه ریزی شهری به کمک SECOND LIFE 613
5.3.7 مدیریت بحران شهری در SECOND LIFE 614
5.3.8 نتیجه گیری 615
5.3.9 منابع 616

5-4 ) مدیریت بحران با تاکید برمرحله پیش از بحران

5.4.1 چکیده 617
5.4.2 مقدمه 617
5.4.3 تعریف مساله واهداف تحقیق 618
5.4.4 منفهوم بحران ومدیریت بحران 619
5.4.5 مدیریت بحران وپیشگیری 621
5.4.6 برنامه پیشگیر ی وکاهش اثرات 623
5.4.7 شناخت مخاطرات وبلایای موجود 623
5.4.8 لزوم مکانیابی شهر درمناطق کم خطر 623
5.4.9 مقررات ساختمانی 624
5.4.10 مدیریت کاربری اراضی 625
5.4.11 برنامه آمادگی دربرابر بحران 625
5.4.12 تهیه برنامه پایه آمادگی 625
5.4.13 ایجاد وتجهیز مراکز امداد رسانی 626
5.4.14 آموزش 627
5.4.15 نتیجه گیری 627
5.4.16 مراجع 628

5-5 ) مدیریت بحران شهری باتاکید برمرحله پس از بحران

5.5.1 چکیده 630
5.5.2 مقدمه 631
5.5.3. بازسازی ومدیریت پس از بحران 633
5.5.4 چهار اصل مهم درمرحله بازسازی 634
5.5.5 اقدامات اجرایی درزمینه بازسازی 634
5.5.6 الگوهای بازسازی واحدهای مسکونی 634
5.5.7 بازسازی روانی واجتماعی 635
5.5.8 اهداف حمایت های روانی 635
5.5.9 انواع بحران های روانی-اجتماعی 635
5.5.10 آواربرداری 636
5.5.11 تکنیک ها وروش های نجات از زیرآوار 636
5.5.12 استفاده از ماشین آلات درآواربرداری کوتاه مدت 637
5.5.13 بهسازی 638
5.5.14 ساختمان های خشتی وگلی وآجری غیرمسلح 639
5.5.15 ساختمان های آجری کلاف بندی شده 640
5.5.16 ساختمان های اسکلت فولادی بااتصال خرچینی 640
5.5.17 ارزیابی وبازنگری 640
5.5.18 جمع بندی ونتیجه گیری 641
5.5.19 پیشنهادات 641
5.5.20 منابع 642

5-6 ) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

5.6.1 مقدمه 644
5.6.2 تاریخچه 644
5.6.3 تعریف بحران 644
5.6.4 مفهوم مدیریت بحران 644
5.6.5 مرحله پس از بحران 645
5.6.6 فرآیند مدیریت بحران 645
5.6.7 دفاع و پدافند غیرعامل 645
5.6.8 مرحله قبل از بحران 645
5.6.9 مرحله حین بحران 645

5-7 ) نقش آموزش مدیریت بحران بیمارستانی درکارایی کارکنان

5.7.1 چکیده 646
5.7.2 مقدمه 646
5.7.3 متن 647
5.7.4 اقدامات 647
5.7.5 تعریف جامع مدیریت بحران 647
5.7.6 الگوی جامع مدیریت بحران 647
5.7.7 نقش مدیریت بحران 647
5.7.8 آمادگی 647
5.7.9 مروری بر سیستم مدیریت بحران 648
5.7.10 نتیجه گیری 648
5.7.11 مراجع 648

5-8 ) ارائه الگوی سازماندهی مردمی درمدیریت بحران

5.8.1 خلاصه 650
5.8.2 مقدمه 650
5.8.3 ایجاد ساختار مدیریت بحران نیروهای مردمی 651
5.8.4 تمرین فعالیت های امداد ونجات به شکل گروهی 653
5.8.5 نتیجهگیری 655
5.8.6 مراجع 655

5-9 ) ارائه مدل بهداشت روانی درمدیریت بحران

5.9.1 مقدمه 656
5.9.2 بحث 656
5.9.3 راهبرد آموزش عمومی 658
5.9.4 آموزش تخصصی 659
5.9.5 تهیه جزوات آموزشی خاص برای گروه های مختلف 659
5.9.6 تشکیل جلسات گروهی حمایت روانی-اجتماعی داغدیدگان 662
5.9.7 نتیجه گیری 663
5.9.8 منابع 664

5-10 ) ارزیابی سانحه،حلقه مفقود ساختار مدیریت بحران

5.10.1 مقدمه 665
5.10.2 اهداف ارزیابی 665
5.10.3 شیوه های جمع آوری داده های ارزیابی 667
5.10.4 دریافت ومدیریت داده ها 668
5.10.5 انواع ارزیابی 669
5.10.6 ارزیابی عمیق 670
5.10.7 مولفه های ارزیابی 671
5.10.8 یستم ارزیابی بحران/سانحه 671
5.10.9 نکات مهم وکلیدی در فرآیند ارزیابی 672
5.10.10 نتیجه گیری 674
5.10.11 منابع 674

5-11 ) اصول مدیریت بحران و الزامات همه جانبۀ مراکز فرماندهی بحران، برای تحقق مدیریت یکپارچۀ بحران

5.11.1 چکیده 675
5.11.2 مقدمه 676
5.11.3 مدیریت بحران 676
5.11.4 اهمیت و ویژگیهای برنامه مدیریت بحران 676
5.11.5 فرایند مدیریت بحران 676
5.11.6 مرکز فرماندهی مدیریت بحران 677
5.11.7 اهداف کاربردی 677
5.11.8 موقعیت توپوگرافی و زمین شناسی سایت مرکز فرماندهی 677
5.11.9 الزامات مکانیابی سایت 678
5.11.10 الزامات دسترسی 678
5.11.11 الزامات کاربری 678
5.11.12 بخشهای تشکیل دهنده 678
5.11.13 بخش اداری 679
5.11.14 بخش های پشتیبانی مرکز فرماندهی 679
5.11.15 بخشهای اصلی مرکز فرماندهی 679
5.11.16 الزامات امنیتی 679
5.11.17 ویژگیهای تأسیسات مرکز 680
5.11.18 تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه 680
5.11.19 آب آشامیدنی 680
5.11.20 دفع فاضلاب 680
5.11.21 منابع الکتریکی 680
5.11.22 مخابرات و ارتباطات 681
5.11.23 امنیت ارتباطات و اطلاعات 681
5.11.24 سوخت 681
5.11.25 نتیجه گیری 681
5.11.26 فهرست منابع 682

5-12 ) بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران در سازمان های دولتی

5.12.1 چکیده 683
5.12.2 مقدمه 684
5.12.3 بیان مسئله 684
5.12.4 اهمیت و ضرورت تحقیق 685
5.12.5 اهداف تحقیق 686
5.12.6 بررسی تحقیقات انجام شده 686
5.12.7 تحقیقات انجام شده در زمینه ی ارتباطات سازمانی. 686
5.12.8 تحقیقات انجام در زمینه مدیریت بحران: 686
5.12.9 چارچوب نظری تحقیق 678
5.12.10 مدل مفهومی تحقیق 688
5.12.11 مدل تحلیلی تحقیق 689
5.12.12 فرضیات تحقیق 690
5.12.13 روش تحقیق: 690
5.12.14 جامعه آماری 690
5.12.15 روش نمونه گیری و حجم نمونه: 690
5.12.16 روش نمونه گیری 690
5.12.17 حجم نمونه 690
5.12.18 ابزار گردآوری (داده ها)اطلاعات 691
5.12.19 روایی 691
5.12.20 پایایی یا اعتبار 691
5.12.21 نتایج فرضیات تحقیق 691
5.12.22 فرضیه اصلی 691
5.12.23 آزمون همبستگی 692
5.12.24 نتایج تحلیل رگرسیون 698
5.12.25 بحث وبررسی 698
5.12.26 پیشنهادها 700
5.12.27 فهرست منابع 701

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *