انتخاب صفحه

بسته جامع آمایش سرزمین

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه آمایش سرزمین است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش برسی و تحولات آمایش سرزمین بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش گردشگری و آمایش سرزمین بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش کاربرد امایش در معماری بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش آمایش سرزمین و توسعه پایدار بررسی شده است

برنامه ریزی توسعه متکی بر رویکرد بخشی در کشور، مانند اغلب کشورهای جهان به عدم توازن منطقه ای، حاشیهای شدن برخی مناطق، گسترش نابرابریهای سرزمینی و اتلاف منابع و توانمندیهای منطقه ای منتهی شده است. آمایش سرزمین با رویکرد همه سو نگر در چارچوب توسعه فضایی در جهت مقابله با پدیده بی تعادلی و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار در سطح سرزمین تلاش می کند. امروزه آمایش سرزمین مبنای انواع برنامهها اعم از ملی و منطقه ای را تشکیل می دهد و نظام آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یافته های حاصل از آمایش سرزمین، با تاکید بر مناطق و پیمایش دقیق آنها، نقشه جامعی است که تواناییها، قابلیتها، فرصتها و نقاط ضعف هر منطقه از کشور را با دقت به نمایش می گذارد. برنامه ریزان آموزش عالی باید با اتکاء به یافته های آمایش سرزمین و با وقوف به اهمیت واحد منطقه در برنامه ریزی آموزش عالی، متناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، برابری فرصتهای آموزشی را در هر منطقه فراهم سازند. در این مقاله ضمن تبیین مفهومی آمایش سرزمین، جایگاه و نقش آن در توسعه آموزش عالی کشور بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تاثیر فعالیتهای آموزش عالی از دیدگاه آمایش سرزمین مشخص نبوده و در این مطالعات ، به اهمیت آموزش عالی در چارچوب بخش خدمات به صورت کلی توجه شده و فاقد رهنمود های لازم برای تصمیم گیری در مورد مکان سرمایه گذاریهای جدید آموزش عالی می باشد

قسمت هایی از فصل اول برسی و تحولات آمایش سرزمین

نمودار 1 سیستم مدیریت راه را نشان می دهد که به نقش اقلیم و شرایط جوی نیز دقت شده است. هر برنامه ریز محیط یا مهندسی که در طرح و برنامه ریزی و احداث سازه های و تاسیسات آبی کنترل سیلاب ها دلالت دارد باید از علم هیدرواقلیم آگاهی داشته باشد و بر اساس بینش درست به مقابله و جلو گیری با خطراتی که سطح جاده ها را تهدید میکند و همچنین بسیاری از مسائلی که تامین کننده جاده با صرفه ترین مسیر و طرح ریزی کامل برای ایجاد زهکش ها و مجراهای سر پوشیده برای جلوگیری از بروز فرسایش سیلاب در هنگام مراحل طراحی جاده ها جدید و همدچنین برای حفظ نگهداری سازه های قدیمی انجام خواهد شد بپردازد. امروزه بررسی شرایط اقلیمی یک منطقه در مطالعات و ثحقیقات علمی ،جهت برنامه ریزی عمرانی و برنامه ریزی حمل و نقل، از اهمیت شایانی برخوردار است، زیرا کلیه فرایندهای توسعه تابعی از شرایط جوی منطقه است، اگر راهی به طور اصولی و صحیح طرح، اجرا و نگهداری نگردد راه در برابر عوامل جوی و اثر فرساینده آمد رشد مقاومت نکرده و بسرعت خراب میشود فعالیت های عمرانی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه باید باشد به طور حتم اقلیم تاثیرات خود را بر سرمایه گذاری ایجاد شده خواهد گذاشت، از طرفی هزینه نگهداری و مراقبت نیز بسیار چشمگیر بالاتر خواهد رفت. امروزه در بسیاری از کشورها به ویژه ایران مباحث اقتصادی جهت سازندگی اهمیت شایانی پیدا نموده است

فهرست کامل فصل اول برسی و تحولات آمایش سرزمین

1-1 ) سیر تحولات و تغییرات در آمایش سرزمین در اقلیم گرم و خشک

1.1.1 چکیده 1
1.1.2 مقدمه 2
1.1.3 ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی 2
1.1.4 رابطه شهر با مصرف انرژی 5
1.1.5 معماری سنتی منطبق با اقلیم گرم و خشک 6
1.1.6 شاخص اقلیم 8
1.1.7 رویکرد اصول توسعه پایدار در طراحی معماری بومی 8
1.1.8 اصول طراحی پایدار 9
1.1.9 نتیجه گیری 11
1.1.10 مراجع 12

1-2 ) عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین

1.2.1 چکیده 14
1.2.2 مقدمه 14
1.2.3 روش تحقیق 15
1.2.4 ماهیت جغرافیا (فضا ، زمان ، مکان) 15
1.2.5 جغرافیا و برنامه ریزی 15
1.2.6 عدالت 16
1.2.7 مفهوم آمایش سرزمین و اهداف آن 17
1.2.8 آمایش سرزمین در ایران 17
1.2.9 عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین 17
1.2.10 بحث و نتیجه گیری 18
1.2.11 منابع 18

1-3 ) سیری در مفاهیم و ضرورت های برنامه آمایش سرزمین در کشور

1.3.1 چکیده 20
1.3.2 مقدمه 21
1.3.3 روش تحقیق 22
1.3.4 نتایج 22
1.3.5 اهداف آمایش سرزمین 23
1.3.6 ویژگی های آمایش سرزمین 24
1.3.7 ضرورت آمایش سرزمین 24
1.3.8 مقیاس برنامه ریزی آمایش سرزمین 25
1.3.9 الزامات مشترک برای سیستم های آمایش سرزمین 27
1.3.10 نتیجه گیری 27
1.3.11 منابع 28

1-4 ) آمایش سرزمین و چالش های جغرافیای سیاسی توزیع نامتقارن جمعیت در ایران

1.4.1 چکیده 29
1.4.2 مقدمه 29
1.4.3 روش تحقیق 30
1.4.4 یافته ها 30
1.4.5 نتایج 32
1.4.6 نتیجه گیری 33
1.4.7 منابع 34

1-5 ) آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه (تعیین موقعیت راهبردی برنامه با مدل SWOT-ANP)

1.5.1 چکیده 35
1.5.2 مقدمه 36
1.5.3 آمایش سرزمین و برنامه ششم 37
1.5.4 مواد و روش ها 44
1.5.5 بحث و نتیجه گیری 50
1.5.6 مراجع 52

1-6 ) آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه آموزش عالی

1.6.1 چکیده 53
1.6.2 مقدمه 55
1.6.3 تبیین ابعاد مفهومی آمایش سرزمین 56
1.6.4 اهداف آمایش سرزمین 57
1.6.5 تحولات آمایش سرزمین در کشور 57
1.6.6 برنامه ریزی آمایش سرزمین در آموزش عالی 59
1.6.7 رابطه آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی 59
1.6.8 ارزیابی ارتباط دو سویه آموزش عالی و آمایش سرزمین 60
1.6.9 نتیجه گیری 62
1.6.10 منابع 63

1-7 ) بررسی نقش استراتژیک مدیریت توسعه انسانی درآمایش سرزمین

1.7.1 چکیده 64
1.7.2 مقدمه 64
1.7.3 نتیجه گیری 68
1.7.4 مراجع 69

1-8 ) ضرورت توجه به نقش مطالعات اقلیم شناسی جاده ای در مدیریت استراتژیک آمایش سرزمین

1.8.1 چکیده 71
1.8.2 مقدمه 71
1.8.3 نتیجه گیری 79
1.8.4 مراجع 79

1-9 ) برسی و تحلیل اقدامات ایران در زمینه آمایش سرزمین

1.9.1 چکیده 81
1.9.2 مقدمه 81
1.9.3 مفهوم آمایش سرزمین 82
1.9.4 آمایش سرزمین در کشور های پیشگام 82
1.9.5 آمایش سرزمین در ایران 85
1.9.6 جمع بندی و نتیجه گیری 89
1.9.7 مراجع 90

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی کارشناسان مربوطه ما را همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در این زمینه معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم گردشگری و آمایش سرزمین

معماری و سبکهای متعدد و متنوع آن از دوران کهن همواره تحتت تاثیر پارامترهای متعارف جغرافیائی (در بعد ماده ) عوامل انسانی (فرهنگ و حرکات جمعیتی و مبانی نظری و …)و نظام شهرسازی (کالبدی) بوده است.تاکنون علی رغم پیشرفت علم و صنعت ،آنطور که شایسته است معماری مدرن نتوانسته مانند معماری کهن ایفای نقش نماید. یکی از مواردی که دال بر این واقعت است ،فراهم نبودن و عده توجه به موضوعات تعیین کننده ای است که در معماری گذشته به وضوح روشن است که نشات گرفته از تمامی نیازها و توجه خاص به تمامی پارامترها بوده است. مفهوم آمایش سرزمین در واقع فراهم نمودن ،مهیا کردن و آماده سازی است که اگر به این مهم توجه کافی و منطقی شود ،معماری همچنان بر مبنای معماری پایدار خواهد ماند. این واقعیتی است که در ارتباط معماری و امایش سرزمین وجود دارد.

فهرست کامل فصل دوم گردشگری و آمایش سرزمین

2-1) آمایش سرزمین وتوسعه پایدارگردشگری روستایی

2.1.1 چکیده 91
2.1.2 مقدمه 92
2.1.3 مبانی نظری 92
2.1.4 پیشینه تحقیق 94
2.1.5 روش پژوهش 96
2.1.6 بحث و بررسی 98
2.1.7 نتیجه گیری 100
2.1.8 منابع 101

2-2) بررسی وضعیت کیفی رودخاو اَ در راستای اثر متقابل آن در گردشگری و با نگاه آمایش سرزمین (مطالعه موردی در رودخانه ارس)

2.2.1 چکیده 102
2.2.2 مقدمه 103
2.2.3 منطقه مورد مطالعه 104
2.2.4 نتایج 104
2.2.5 بحث و نتیجه گیری 109
2.2.6 پیشنهادات 112
2.2.7 منابع 112

2-3) اقلیم گردشگری و آمایش سرزمین ( مطالعه موردی : خرم آبادی)

2.3.1 چکیده 114
2.3.2 مقدمه 114
2.3.3 روش تحقیق 115
2.3.4 نتایج 118
2.3.5 نتیجه گیری 118
2.3.6 منابع 119

2-4) برسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تاکید بر آمایش سرزمین

2.4.1 چکیده 121
2.4.2 مقدمه 122
2.4.3 روش تحقیق 123
2.4.4 هدف تحقیق 123
2.4.5 گردشگری 123
2.4.6 آمایش سرزمین 123
2.4.7 ارتباط صنعت گردشگری با دیدگاه آمایش سرزمین 125
2.4.8 پیشینه آمایش سرزمین در ایران 125
2.4.9 اثرات گردشگری بر توسعه 126
2.4.10 معرفی منطقه مورد مطالعه 128
2.4.11 بحث و نتیجه گیری 135
2.4.12 پیشنهادات 136
2.4.13 منابع 137

2-5) آمایش سرزمین و توسعه پایدار روستائی با رویکرد گردشگری در روستاهای استان گلستان

2.5.1 چکیده 139
2.5.2 مقدمه 140
2.5.3 طرح موضوع و مبانی نظری 140
2.5.4 اهداف تحقیق 143
2.5.5 روش شناسی تحقیق 143
2.5.6 تبیین و تحلیل ابعاد مفهومی صنعت گردشگری و توسعه گ پایدار روستایی 145
2.5.7 نتیجه گیری 146
2.5.8 منابع 147

2-6) برسی اهمیت آمایش سرزمین و نیاز سنجی از گردشگران در توسعه پایدار گردشگری

2.6.1 چکیده 148
2.6.2 مقدمه 149
2.6.3 بیان مساله 149
2.6.4 روش تحقیق 150
2.6.5 آمایش سرزمین و توسعه پایدار گردشگری 151
2.6.6 انگیزه ها و نیاز های گردشگران 152
2.6.7 نیاز سنجی از گردشگران و توسعه پایدار گردشگری 153
2.6.8 نتایج مبتنی بر یافته های تحقیق 153
2.6.9 منابع 154

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم کاربرد آمایش سرزمین در معماری

شـناخت چگـونگی توزیـع جمعیـت و پراکنـدگی جغرافیـایی آن بخصـوص بـین شـهر و روسـتا و نیـز عـواملی کـه بـر ایـن توزیـع موثرانـد لازمـه برنامـه ریـزی فضـایی در کشـور اسـت. درک توزیـع متعـادل جمعیـت در فضـا ضـرورت بـازنگری در آرایـش فعالیـت های کلان اقتصادی و اجتماعی را در افق دراز مـدت آتـی مطـرح مـی کنـد بـه نحـوی کـه بتـوان جمعیـت را در پهنـه سـرزمین بـه شکل مناسب تری توزیع کرد، لـذا بایـد تمرکـز هـای جدیـدی در پهنـه سـرزمین بوجـود آورد تـا بـا تکیـه بـر آنهـا بتـوان فشـار بـر منابع در بخـش هـایی از سـرزمین کاسـت و منـابع جدیـدی در دیگـر نقـاط بـه کـار گرفـت. هـدف ایـن مقالـه تحلیـل جمعیـت در شهرستان سنندج و ارائه راهبردهـای آمایشـی بـرای توزیـع متعـادل جمعیـت در ایـن پهنـه مـی باشـد. در همـین راسـتا بـا عنایـت به مباحث فوق الـذکر در پـژوهش حاضـر سـعی شـده اسـت بـا روش توصـیفی – تحلیلـی بـر پایـه اطلاعـات کتابخانـه ای اسـنادی – و آمـاری متغیـر هـای مـورد مطالعـه تعریـف، ارزیـابی و سـنجش گردیـد. جامعـه آمـاری شـامل شهرسـتان سـنندج در بـازه زمـانی 1365 تا سـال 1390 مـی باشـد. نتـایج حاصـل از مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل وضـع موجـود بـر اسـاس متغیرهـای مـورد مطالعـه در این تحقیق بیانگر این مطلـب اسـت کـه طـی بـازه زمـانی 1390-1365 گـرایش بـه شـهر نشـینی در شهرسـتان سـنندج طـی یـک 25دوره ساله از روند حاکم بر تحـولات جمعیتـی کـل کشـور تبعیـت میکنـد بـه طوریکـه نـرخ رشـد جمعیـت شـهری و روسـتایی و کل جمعیـت ایـن شهرسـتان بـه ترتیـب برابـر بـا ( 1,80 ) ،(3,13- ) ،(0,41) اسـت کـه در مقایسـه بـا میـانگین هـای اسـتانی و کشوری عدم تعادل و توازن در ساختار جمعیت مشـاهده مـی شـود. یافتـه هـا نشـان مـی دهـد لـزوم توجـه بـه برنامـه ریـزی غیـر متمرکز در حوزه جمعیت بر اساس ظرفیت هـای واقعـی هـر منطقـه بـه منظـور نیـل بـه پیشـرفت متعـادل و یکپارچـه هـر منطقـه ضرورتی اجتناب ناپذیر است

فهرست کامل فصل سوم کاربرد آمایش سرزمین در معماری

3-1 ) کاربرد ابزار های آمایش سرزمین گامی نو در تحقق اهداف کلان معماری پایدار ( AHP و معماری)

3.1.1 چکیده 156
3.1.2 مقدمه 157
3.1.3 بیان مسئله 157
3.1.4 سوالات تحقیق 157
3.1.5 فرضیات تحقیق 158
3.1.6 اهداف و ضرورت های تحقیق 158
3.1.7 روش تحقیق 158
3.1.8 روش گرد آوری اطلاعات 158
3.1.9 ابزار گرد آوری اطلاعات 159
3.1.10 ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 159
3.1.11 پیشینه تحقیق 159
3.1.12 تعاریف و مبانی نظری تحقیق 160
3.1.13 تجزیه و تحلیل اطلاعات 164
3.1.14 مرحله مساحبه وزن نهائی 168
3.1.15 آزمون فرضیات و نتیجه گیری 169
3.1.16 قدردانی 169
3.1.17 مراجع 170

3-2 ) از معماری تا آمایش سرزمین(بررسی ابزارهای استراتژیک آمایش سرزمین در معماری و شهرسازی)

3.2.1 چکیده 172
3.2.2 مقدمه 172
3.2.3 بیان مساله 172
3.2.4 سوالات تحقیق 172
3.2.5 فرضیات 173
3.2.6 اهداف و ضرورت تحقیق 173
3.2.7 روش تحقیق 173
3.2.8 روش گرد آوری اطلاعات 173
3.2.9 ابزار گرد آوری اطلاعات 173
3.2.10 ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 173
3.2.11 پیشینه تحقیق 173
3.2.12 تعاریف و مبانی نظری تحقیق 174
3.2.13 نتیجه گیری 177
3.2.14 مراجع 177

قسمت هایی از فصل چهارم آمایش سرزمین و توسعه پایدار

در فرهنـگ عمیـد بــه معنـی آراســتگی و آمـادگی بــه کـار رفتــه اسـت و مصـدر آن آمـودن اسـت کــه بـه معنــی آمـاده کــردن، آمیخـتن، و آمیختـه شـدن بـه کـار رفتـه اسـت. همچنـین اصـطلاح آمـایش سـرزمین از ریشـه آمـودن و بـه معنـای آبـاد کـردن گرفتـه شـده اسـت. آمـایش سـزمین را نخسـتین بـار کلودیـوس پتـی، وزیـر بازسـازی و مسکن فرانسه در دهه 1920 ابداع کرد، امـا بـه سـرعت در فرآینـد توسـعه مقبولیـت عـام یافـت بـه طـوری کـه کـه امـروزه وظیفـه تفکـر سـاماندهی فضـایی یـا طراحـی و سـاختاریابی سـرزمین هـر کشـور بـر عهـده برنامـه ریـزان ملـی اسـت. آمــایش ســرمین در شــکل هــای مختلــف و بــرای تــامین هــدف هــای معینــی انجــام مــی شــود. توزیــع بهتــر و هماهنــگ فعالیــت هــا در فضــاها بــه تناســب ویژگیهــا و داده هــای محیطــی، اســتقرار مســتمر جمعیــت در حــد متناســب فضــا، جلوگیری از حرکـات مکـانی نابجـای جمعیـت هـا، کـاربرد تـدابیر لازم در تثبیـت جغرافیـای جمعیـت مهـاجر، کـاهش تبـاین هـای محیطـی، بازسـازی مکـان هـای نـامطلوب، ایجـاد محـیط امـن متناسـب بـا شـرایط منطقـه، ایجـاد سـازه هـای دفـاعی – امنیتـی مناســب و .. از آن جملــه اســت. موضــوع آمــایش ســرزمین تعــادل و رشــد متعــادل اســت کــه ضـمن افـزایش کـارایی بـه حـداکثر عـدالت اجتمـاعی نیـز مـی انجامـد. نهایتـا، آمـایش سرزمین رســیدن بــه مطلــوب تــرین توزیــع ممکـن جمعیــت توســط بهتـرین شــکل توزیــع فعالیــت هــای اقتصــادی – اجتمــاعی در پهنــه سرزمین اسـت کـه امکـان ارائـه چـارچوب هـای توسـعه را دارا اسـت و مـی توانـد مبنـا و پایـه اصـلی در تهیـه برنامـه هـای توسـعه منطقه ای یا استانی باشد.

فهرست کامل فصل چهارم آمایش سرزمین و توسعه پایدار

4-1 ) آمایش سرزمین سیستان و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

4.1.1 چکیده 179
4.1.2 مقدمه 180
4.1.3 مفهوم توسعه 180
4.1.4 تعاریف و مفاهیم آمایش 181
4.1.5 توزیع و رشد جمعیت 182
4.1.6 سیر تحولات آمایش سرزمینی در ایران 182
4.1.7 اهمیت و ضرورت انجام مطالعات آمایشی 183
4.1.8 زمینه های قانونی مطالعات آمایش 184
4.1.9 جایگاه آمایش در نظام برنامه ریزی کشور 185
4.1.10 طرح آمایش سرزمین و ضرورتهای آن 186
4.1.11 پدافند غیر عامل از سیستان و بلوچستان 187
4.1.12 عوامل واگرایی در سیستان 188
4.1.13 تنش های قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان 188
4.1.14 توجه ویژه ارتش ایران و مرزهای پاکستان 189
4.1.15 آمایش سرزمین سیستان 190
4.1.16 توسعه منابع آب و خاک منطقه سیستان 191
4.1.17 نتیجه گیری 192
4.1.18 منابع 193

4-2 ) آمایش سرزمین (تعیین اولویت ها کاربردی ها) به روش کیفی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی:مطالعه موردی شهرستان داراب

4.2.1 چکیده 195
4.2.2 مقدمه 196
4.2.3 موارد و روش ها 196
4.2.4 نتایج 203
4.2.5 پیشنهاد ها و راهکار ها 204
4.2.6 تشکر و قدر دانی 205
4.2.7 منابع 205

4-3 ) تبیین آمایش مخاطره محور و بررسی مهم ترین عوامل آن در پیشگیری از بحران طبیعی

4.3.1 چکیده 207
4.3.2 مقدمه 207
4.3.3جایگاه ارزیابی خطرات محیطی درآمایش سرزمین 208
4.3.4 ملاحظات مخاطره های طبیعی در سطح برنامه ریزی منطقه ای 210
4.3.5 تعاملات و تعارضات آمایش سرزمین و مدیریت بحران در عمل 211
4.3.6 نتیجه گیری 215
4.3.7 منابع 215

4-4 ) برسی جنگ نرم و جایگاه پدافند غیر عامل درآمایش سرزمین استان مرزی آذربایجان غربی

4.4.1 چکیده 217
4.4.2 مقدمه 217
4.4.3 اهمیت و ضرورت پژوهش 218
4.4.4 روش تحقیق 219
4.4.5 قلمرو پژوهش 219
4.4.6 مبانی نظری پژوهش 220
4.4.7 مفهوم آمایش مناطق مرزی 224
4.4.8 چشم انداز پدافند غیر عامل در سطح استان مرزی آذربایجان غربی 224
4.4.9 جنگ نرم 225
4.4.10 تاکتیک های جنگ نرم 226
4.4.11 تجزیه و تحلیل swot 228
4.4.12 نتیجه گیری 228
4.4.13 مراجع 230

4-5 ) تبیین جایگاه و مفهوم برنامه ریزی آمایش سرزمین در روند جهانی شدن شهر و منطقه و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

4.5.1 چکیده 232
4.5.2 مقدمه 232
4.5.3 برنامه ریزی آمایش سرزمین 233
4.5.4 مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) 235
4.5.5 جامعه مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و ویژگی های آن 236
4.5.6 توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و روند جهانی شدن شهر و منطقه 239
4.5.7 عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات (ict) 240
4.5.8 تبیین جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و برنامه ریزی آمایش سرزمین 241
4.5.9 هماهنگ سازی برنامه ریزی امایش سرزمین در راستای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 243
4.5.10 دستاورد پژوهش : تبیین مفهوم برنامه ریزی آمایش سرزمین با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 244
4.5.11 جمع بندی و نتیجه گیری 245
4.5.12 منابع 246

4-6 ) ضرورت آمایش سرزمین در منطقه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان

4.6.1 چکیده 249
4.6.2 مقدمه 250
4.6.3 مبانی نظری تحقیق 251
4.6.4 پیشینه تحقیق 256
4.6.5 منطقه مورد مطالعه 257
4.6.6 یافته های تحقیق 257
4.6.7 نتیجه گیری 260
4.6.8 منابع 260

4-7 ) پتانسیل های راهبردی پل خلیج فارس در تامین امنیت و آمایش مرزی (برسی موردی: جزیره قشم)

4.7.1 چکیده 263
4.7.2 مقدمه 264
4.7.3 روش تحقیق 265
4.7.4 مبانی نظری پژوهش 265
4.7.5 داده ها و یافته های پژوهش 267
4.7.6 تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 272
4.7.7 نتیجه گیری 276
4.7.8 منابع 277

4-8 ) آمایش دفاعی هوایی در شمال شرق کشور

4.8.1 چیکده 278
4.8.2 مقدمه 278
4.8.3 روش تحقیق 281
4.8.4 آمایش دفاعی پایگاه های هوایی 281
4.8.5 تهدیدات ژئوپولتیک کشور افغانستان برای ایران 282
4.8.6 نتایج 283
4.8.7 منابع 285

4-9 ) راهبرد های آمایشی توزیع متعادل جمعیت در شهرستان سنندج

4.9.1 چکیده 287
4.9.2 مقدمه 288
4.9.3 پیشینه 289
4.9.4 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 291
4.9.5 محدوده مورد مطالعه 293
4.9.6 مواد و روش تحقیق 294
4.9.7 بحث و یافته ها 295
4.9.8 نتیجه گیری و راهبرد های پیشنهاد 302
4.9.9 منابع 303

4-10 ) آمایش سرزمین و تعیین توان اکولوژیکی

4.10.1 چکیده 305
4.10.2 مقدمه 306
4.10.3 مبانی نظری 307
4.10.4 مواد و روش ها 307
4.10.5 منطقه مورد مطالعه 308
4.10.6 روش کار 308
4.10.7 نتایج 309
4.10.8 تعیین اولویت کاربری ها 316
4.10.9 نتیجه گیری 316
4.10.10 مراجع 317

4-11 ) سیمای کشاورزی ارگانیک و آمایش سرزمین

4.11.1 چکیده 319
4.11.2 مقدمه 320
4.11.3 تاریخچه کشاورزی ارگانیک 320
4.11.4 مفاهیم و تعریف کشاورزی ارگانیک 320
4.11.5 اهداف اصلی در کشاورزی ارگانیک 321
4.11.6 کشاورزی ارگانیک در جهان 322
4.11.7 پتانسیل های توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران 322
4.11.8 آمایش سرزمین و کشاورزی ارگانیک 324
4.11.9 پیشنهادات برای توسعه تولید محصولات ارگانیک در کشور 324
4.11.10 نتیجه گیری 325
4.11.11 مراجع 325

4-12 ) نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در آمایش سرزمین

4.12.1 چکیده 327
4.12.2 مقدمه 327
4.12.3 مواد و روش ها 329
4.12.4 نتایج و بحث 330
4.12.5 مراجع 331

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *