انتخاب صفحه

 چکیده

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیـت  بـدنی بـر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر دوره راهنمـائی شهرسـتان بنـاب کـه 3291 نفربودنـد ، تشکیل می دهد. نمونه تحقیق از دانش آموزان پایه دوم مدرسه راهنمائی فـتح المبـین  بـا میـانگین و انحـراف معیـار سـن 48/0±35/13 سـال، قـد 99/8±07/155، وزن  45/9±81/42 ودرصـد چربـی 70/6±84/15 که به صورت داوطلبانه به تعـداد 60 نفـر انتخـاب شـدند . سـپس آزمودنیهـ ا بـ ه صـورت تصادفی ساده به سه گروه 20 نفره تقسیم شدند. گروه تجربی 1 با اجرای سه جلسـه 45 دقیقـه ای در هفته، گروه تجربی 2 با اجرای دو جلسه به ترتیب 90 و 45 دقیقه در هفته و گروه کنتـرل ، بـا اجـرای یک جلسه 90 دقیقه ای در هفته به فعالیت ورزشی پرداختند.ازهـر  سـه گـروه در ابتـدا و انتهـای 12 هفته ورزش پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. آزمونها شامل بـارفیکس، انعطـاف پـذ یری، دو 540 متر و درازونشست بود.امتیازات رکوردها ی هریک از دانش آموزان در همه آزمونها بـا در نظـر گـرفتن سن آنها با نرم استانی محاسبه شد ومیانگین امتیازات حاصل از چهار آزمون به عنوان امتیـاز آمـادگی  جسمانی آزمودنیها در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعـات  جمـع آوری شـده  ازروش آمـاری توصیفی شامل میانگین،انحراف معیار،جداول و نمودارهای توزیع فراوانی اسـتفاده شـد  و بـرای آزمـون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسـمیر نوف ، آزمـون لـوین ، آزمـون  t همبسته ، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی اسـتفاده گردیـد . در ایـن تحقیـق  05/0P می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معناداری بین اثرات شیوه هـای مختلـف برگـزاری درس تربیت بدنی بر آمادگی  جسمانی دانش آموزان در گروههای مورد مطالعه وجـود دارد(04/0P).

.همچنین، مشخص گردید که در هرسه شیوه آمادگی جسمانی دانش آموزان بعد از 12 هفته برگـزاری درس تربیت بدنی افزایش یافته و با در نظر گرفتن میانگین تفاضل امتیازات سه گروه مشخص شد کـه  تفاوت معنی داری بین گروه یک و دو جلسه ای با گروه سه جلسه ای در هفته وجـود دارد (001/0P) و بیشترین افزایش رکوردها در گروه سه جلسه ای رخ داده است.

واژه های کلیدی: 

درس تربیت بدنی مدارس،آمادگی جسمانی، آمادگی قلبی تنفسی،انعطاف پذیری، نرم استانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه                                      

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش 

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  2

1-2. بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  3

1-3. اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….  5

1-4. اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  7

1-4 -1. هدف کلی  …………………………………………………………………………………………………………………..  7

1-4 -2. اهداف اختصاصی  ……………………………………………………………………………………………………….  7

1-5. فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….  8

6.محدودیتها تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1.محدودیتهای ایجاد شده توسط پژوهشگر………………………………………………………………………….. 8

1-6-2.محدودیتهای غیر قابل کنترل……………………………………………………………………………………………. 9

تعاریف واژه ها،مفاهیم ومتغیرها ………………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2 -1. آشنایی با مؤسسه ایفرد…………………………………………………………………………………………….  15

2-2 -2. آشنایی بامفاهیم آمادگی جسمانی وفوائد آن ………………………………………………………..  17

2-2 -3. اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی…………………………………………………………….. 19

2-2 -4. طبقه بندی آزمونهای آمادگی جسمانی ……………………………………………………………. 21

2-2 -5. سوابق تاریخی اندازه گیری آمادگی جسمانی …………………………………………………… 22

2-2 -6. آشنایی با آزمونهای برتر آمادگی جسمانی ……………………………………………………….. 24

2-2 -7. برخی از دلایل توجه به اجزای آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی …………….. 25

2-2 -8. بررسی اثرات فعالیت بدنی و ورزش……………………………………………………………………..28

2-2 -9. اثرات ورزش و فعالیت بدنی بر سلامت و تندرستی …………………………………………… 31

2-2 -10. چشم انداز آمادگی جسمانی درحال حاضر……………………………………………………….. 34

2-2 -11. آمادگی جسمانی در کودکان و نوجوانان …………………………………………………………. 35

2-2 -12. تاریخچه برنامه ریزی درس تربیت بدنی در نظام آموزشی کشور  …………………….. .  36

2-2 -13. اهمیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس  ……………………………………………………………… .  39

2-2 -14. اهداف تربیت بدنی و ورزش در مدارس …………………………………………………………… 40

2-2 -15. عوامل موثر در طراحی یک برنامه درسی تربیت بدنی ……………………………………. 43

2-2 -16. ویژگیهای دانش آموزان دوره راهنمائی  ……………………………………………………………….. .  44

2-2 -17. نیازهای نوجوانان در ارتباط با ورزش ………………………………………………………………. 46

2-3. پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………  47

2-3 -1. تحقیقات خارجی انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق  …………………………………….  47

2-3 -2. تحقیقات داخلی انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق  ………………………………………  51

2-3 -3. جمع بندی تحقیقات مرور شده  ………………………………………………………………………………  54 

فصل سوم:روش انجام تحقیق 

3-1.مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  59

3-2.روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  60

3-3.جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  60

3-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری  ………………………………………………………………………………………………….  60

3-5.متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..  60

3-6.ابزار و وسایل اجرای تحقق ……………………………………………………………………………………………………………  60

  • 7.روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. 62

3-7 -1.اندازه گیری قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه ای  ………………………………………………………  63

3-7 -2.اندازه گیری استقامت قلبی  – تنفسی  ……………………………………………………………………………………..  64

3-7 -3.اندازه گیری قذرت و استقامت عضلات شکم………………………………………………………………………….  64

3-7 -4.اندازه گیری انعطاف پذیری  ………………………………………………………………………………………………………  65

3-7 -5.اندازه گیری درصد چربی ………………………………………………………………………………………………….. 65

3-8.روش آماری تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….  66

فصل چهارم:یافته های تحقیق 

4-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….   68

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها  ………………………………………………………………………………………………..  68

4-3. آزمون فرضیه ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………  78

4-3 -1. فرضیه اول  …………………………………………………………………………………………………………………………………  78

4-3 -2. فرضیه دوم  ………………………………………………………………………………………………………………………………..  83

4-3 -3. فرضیه سوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  84

4-3 -4. فرضیه چهارم  ……………………………………………………………………………………………………………………………  85

فصل پنجم: نتیجه گیری ،بحث و پیشنهادها 

5-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

5-2. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….  88

5-3. بحث و بررسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  90

5-4. پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………………………….  95

5-5. پیشنهادات به سایر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………………….  96

پیوست ها 

الف: ضمیمه1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 

ب: ضمیمه2……………………………………………………………………………………………………………………………………..101

ج: ضمیمه 3……………………………………………………………………………………………………………………………………..102

د: ضمیمه 4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….103

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست جداول

 جدول2-1.اجزای آمادگی جسمانی براساس نظریه ی سافریت  …………………………………………………………. .  20

جدول2-2.تقسیم بندی آمادگی انرژی و آمادگی عضلانی  ………………………………………………………………… .  20

جدول2-3.تلخیصی ازضریب اعتبار مواد آزمون آمادگی جسمانی جوانان ایفرد ………………………… 25

جدول2-4.خلاصه نتایج تحقیقات خارجی  ………………………………………………………………………………………….. .  56

جدول2-5.خلاصه نتایج تحقیقات داخلی  ……………………………………………………………………………………………. .  56

جدول4-1.ویژگیهای فردی آزمودنیها به تفکیک گروه ها …………………………………………………………………..  69

جدول4-2میانگین پیش آزمون و پس آزمون رکوردهای آمادگی جسمانی آزمودنی ها به تفکیک گروه

ها (20=n).  ………………………………..ا…………………………………………………………………………………………………………….  72

جدول4-3 میانگین پیش آزمون وپس آزمون امتیازات عوامل آمادگی جسمانی آزمودنی ها به تفکیک

گروه ها (20=n)…………………………..ا………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول4-4. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون امتیازات آمادگی جسمانی آزمودنی ها

به تفکیک گروه ها (20=n)…………….ا…………………………………………………………………………………………………..77

جدول 4-5. دامنه ی میانگین تفاضل امتیازهای آمادگی جسمانی در بین گروه های مورد

مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

جدول4-6. دامنه ی اختلاف امتیازات آمادگی جسمانی بین گروه های مورد مطالعه بعد از 12 هفته

برگزاری درس تربیت بدنی (تحلیل واریانس یک راهه)…………………………………………………………………. 79

جدول4-7. آزمون تعقیبی توکی ویژه ی دامنه ی اختلاف امتیازات آمادگی جسمانی بعد از 12 هفته

در بین گروه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

جدول4-8. آزمون تعقیبی توکی ویژه ی دامنه ی میانگین تفاضل امتیازات آمادگی جسمانی در بین

گروه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول4-9. دامنه ی اختلاف امتیازات پیش آزمون و پس آزمون قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه ای بین گروه های مورد مطالعه بعد از 12 هفته برگزاری درس تربیت بدنی……………………….. 80

جدول4-10. آزمون تعقیبی توکی ویژه ی دامنه ی اختلاف بارفیکس در بین گروها………………….. 81

فهرست جداول                                                                                             

جدول 4-11. دامنه ی اختلاف  امتیازات پیش آزمون و پس آزمون آمادگی قلبی تنفسی بین گروه های مورد مطالعه بعد از 12هفته برگزاری درس تربیت بدنی ……………………………………………………….. 81

جدول4-12. دامنه ی اختلاف امتیازات پیش آزمون و پس آزمون قدرت و استقامت عضلات شکم بین

گروه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول 4-13. دامنه ی اختلاف امتیازات پیش آزمون و پس آزمون انعطاف پذیری بین گروه های مورد

مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول 4-14. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون امتیازات آمادگی جسمانی در گروه یک

جلسه 90 دقیقه ای ……………………………………………………………………………………………………………………………83

جدول 4-15. مقایسه میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون  هر یک از عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر در گروه یک جلسه 90 دقیقه ای (آزمون t همبسته) ………………………………………..84

جدول 4-16. مقایسه میانگین امتیازات پیش آزمون وپس آزمون آمادگی جسمانی درگروه

دوجلسه90 و 45 دقیقه ای ……………………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-17. مقایسه میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون هر یک از عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر در گروه دو جلسه 90 و 45 دقیقه ای (آزمون t همبسته)………………………………… 85

جدول 4-18. مقایسه میانگین قبل و بعد امتیازات آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر در گروه سه

جلسه 45 دقیقه ای (آزمون t همبسته) ……………………………………………………………………………………………86

جدول 4-19. مقایسه میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون  هر یک از عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر در گروه سه جلسه 45 دقیقه ای (آزمون t همبسته) …………………………………………86

 

فهرست نمودارهاو شکل ها

نمودار 1-2. فعالیت جسمانی و خطر بیماری کرونری قلب …………………………………………………………..30

نمودار2-2:وضعیت آمادگی جسمانی …………………………………………………………………………………………….30

نمودار4-1:میانگین سنی آزمودنیها به تفکیک گروه ها ………………………………………………………………..69

نمودار4-2:میانگین وزن آزمودنیها به تفکیک گروه ها ………………………………………………………………….70

نمودار4-3:میانگین قد آزمودنیها به تفکیک گروه ها …………………………………………………………………….70

نمودار4-4:میانگین درصد چربی آزمودنیها به تفکیک گروه ها …………………………………………………….71

نمودار4-5:میانگین  پیش آزمون و پس آزمون رکوردهای بارفیکس در گروههای سه گانه ………..72

نمودار4-6:میانگین  پیش آزمون و پس آزمون رکوردهای دو 540 متر در گروههای سه گانه…….73

نمودار4-7:میانگین  پیش آزمون و پس آزمون رکوردهای درازونشست در گروههای سه گانه ……73

نمودار4-8:میانگین  پیش آزمون و پس آزمون رکوردهای درازونشست در گروههای سه گانه ……74

نمودار4-9:میانگین امتیازات پیش آزمون وپس آزمون بارفیکس آزمودنیها به تفکیک گروه ها …..75

نمودار4-10: میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون دو 540 متر آزمودنیها به تفکیک گروه

ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

نمودار4-11: میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون درازونشست آزمودنیها به تفکیک گروه

ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

نمودار4-12: میانگین امتیازات پیش آزمون و پس آزمون انعطاف پذیری آزمودنیها به تفکیک گروه

ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

نمودار4-13: میانگین پیش آزمون و پس آزمون امتیازات آمادگی جسمانی در گروههای مورد

مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

نمودار 4-14میانگین تفاضل امتیازات آمادگی جسمانی در بین گروه های مورد مطالعه……………..78

فهرست شکل ها

 

شکل(2-1): اجزاء آمادگی جسمانی حرکتی و عمومی حرکتی بر اساس نظریه کلارک…………..19

شکل 2-2: شمایی از طبقه بندی آزمون های آمادگی جسمانی……………………………………………………21

فصل اول: 

مقدمه و معرفی تحقیق 

11.مقدمه:

          تربیت بدنی به عنوان یکی از ارکان اساسی تعلیم و تربیت از طریق مشارکت در حصول اهداف تعلیم و تربیت در پرورش دانش آموزان وآینده سازان کشورسهیم است.اهمیت این درس درتامین و حفظ سلامت جسمی وروانی افرادجامعه بویژه نوجوانان وجوانان ونقش آن درشکوفایی استعدادها موجب شده است تاجایگاه ویژه ای درنظام آموزش وپرورش جوامع مختلف به خود اختصاص دهد[1]. 

نتایج بررسی ها نشان می دهد، کودکانی که در فعالیتهای بدنی بـا کیفیـت مطلـوب و مـنظم شرکت می کنند، از نظر جسمانی و روانی موفق تر از کودکان غیر فعال، عمـل مـی کننـد . همچنـین ، دانش آموزان، کلاسهای تربیت بدنی را ترغیب کننده برای فعال تر عمل کردن در زنـدگی آینـده مـی دانند.پژوهشگران وابستگی شدید بـه تلویزیون ،بازیهـای ویـدئویی و کـامپی وتری رابـ ه عنـوان سـرگرمی کودکان وکم ارزش جلوه دادن اولویت تربیت بدنی درمدارس رادلیل رشدبی تحرکـی کودکـان عنـوان می کنند[2].

در حال حاضردر جوامع امروز، تحرک کودکان بطور هشدار دهنده ای کاهش یافته است. اغلب کودکان امروزی، اوقات فراغت خود را صرف تماشای تلویزیون و بازی بـا رایانـه مـی کننـد، کمتـر بـه فعالیت جسمانی می پردازند و به همین دلیل از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردار نیستند[3].

تحقیقات نشان می دهد، شروع امراض قلبی از دوران کودکی است، درصد بالای چربی خـون، پایین بودن استقامت قلبی- تنفسی و کم تحرکی، از عوامل مـوثر در ابـتلای بـه امـراض قلبـی اسـت .

کودکانی که این زمینه را دارند با افزایش سن آن را با خود به همراه دارند[4].

تغییر این روند مستلزم یک کار گروهی مرکب از والدین، معلمان، سیاسـتمداران، متخصصـانامور بهداشت و سایر افراد اجتماع است تا به آنها کمک شـود کـه عادتهـای بهداشـتی خـود را اصـلاحکنند، به طوری که آنها بتوانند با نیازمندیهای قرن جدید سازگاری پیدا کنند. در این میان معلمـ ان در مدارس می توانند نقش کلیدی ایفا کنند، بـدین معنـی کـه برنامـ ه هـای تربیـت بـدنی در مـدارس را به گونه ای تنظیم کنند که امکان رسیدن به هدف مذکور میسر شود[3].

اگر هدف اصلی برنامه های تربیت بدنی، شرکت کودکان در تمرین ها و فعالیت هـای ورزشـی برای دستیابی به نمره های بالاتر در آمادگی جسمانی باشد، بیشتر معلمان باید بدانند که تحقق چنین هدفی میسر نخواهد شد، چون زمان کلاسهای تربیت بدنی محدود است[3].

با توجه به اینکه سنین دانش آموزی مناسب ترین دوران کشف اسـتعدادها و هـدایت آنهـا بـ ه سوی رشته های مختلف ورزشی می باشدو همچنین، امکان شناخت عوامـل خطـر و توسـعه سـلامتی افراد در این سنین بیشتر است، بنابراین با انجام تحقیقات علمی در مدارس و در زمینـه تربیـت بـدنی می توان علاوه بر نشان دادن مسیر صـحیح و شناسـایی بیراهـه هـا، مسـئولین و مربیـان ورزش را در برنامه ریزی و اجرای درس تربیت بـدنی یـاری نمـوده و  در جهـت توسـعهء سـلامت افـراد جامعـه و پیشگیری از بیماریها و همچنین رسیدن به سکوهای قهرمانی گامهای مؤثری برداشت.

1-2.بیان مسئله تحقیق

تربیت بدنی، یکی از برنامه های آموزشـی و تربیتـی نظـام تعلـیم و تربیـت و رکـن اساسـی و لاینفک آن بوده است و به عنوان زیر مجموعه ای از آن در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش گام بر می دارد [5]. افزایش آمادگی جسمانی یکی از اهداف تربیت بدنی در دوره هـای مختلـف تحصـیلی بوده است و از طرفی بخشی از ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس به آن اختصاص دارد [6].

برای دستیابی به سطح مطلوبی از آمادگی جسمانی در افراد نیـاز بـه برنامـه ریـزی اصـولی و صحیح می باشد تا در برنامه روزانه افراد فعالیتهای جسمانی مناسـب و هـدف دار نیـز گنجانـده شـود . هدایت صحیح این برنامه ها در بین نوجوانان و جوانان بر دوش معلمان تربیـت بـدنی  و مربیـان ورزش است. آنها باید خود را به سلاح علم مجهز نموده تـا بتواننـد جوانـان و علاقـه منـدان بـه تندرسـتی را

راهنمائی کنند. در اثر این برنامه ها وضعیت جسمانی افراد تغییر یافته و بهبود می یابـد و اگـر برنامـه های اصولی به اجرا در نیایند، افرادجامعه از الگویی صحیح پیروی نمی کنند و وضعیت جسـمانی آنـان روز به روز تنزل کرده و ضعیف تر خواهد شد[7].

در سال 1306 هجری  شمسی، بر اساس قـانونی کـه از تصـویب مجلـس شـورای ملـی وقـت گذشت، درس تربیت بدنی بصورت اجباری در برنامه های درسی تمام دوره های تحصیلی قـرار گرفـت . به موجب این قانون، هر روز یک ساعت از برنامه های درسـی دانـش آمـوزان، بـه درس تربیـت بـدنی اختصاص یافت، اما اجرای این قانون به علت کمبود نیروی انسانی متخصص و امکانات اجرایی، عمـلا ” با مشکل مواجه شد، به طوری که در سال 1314، برنامه درس تربیت بـدنی از یـک سـاعت در روز بـه هفته ای دو  ساعت تقلیل یافت[8].

در سال 1383 بر اساس قانون برنامه چهارم توسـعه  مـاده 117(ضـمیمه  شـماره 1) مبنـی بـر افزایش ساعات درس تربیت بدنی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش کشوربر اساس سند نظام جـامع توسعه تربیت بدنی و ورزش مصوب هیات وزیران در مرحله، اول از مهـر مـ اه 1386 اقـدام بـه افـزایش ساعت درس تربیت بدنی از 2 ساعت به 3 ساعت در مدارس راهنمائی نموده است، در سند نظام جـامع توسعه تربیت بدنی و ورزش افزایش ساعت درس تربیت بدنی در برنامه چهارم توسعه از 2 ساعت بـه 3 ساعت و در برنامه پنجم توسعه از 3 ساعت به 4 ساعت پیش بینی شده است[9].

در مورد تاثیر تکرار تمرین هوازی  برای افراد عادی جهت افزایش آمادگی قلبی- تنفسی  3 تـا 4 جلسه تمرین در هفته کافی است و برای به حداقل رساندن آسیب دیدگی، بایـد  تمـرین بـه صـ ورت یک روز در میان انجام شود.بنابراین، برگزاری کلاسهای تربیت بدنی، تنها یـک مرتبـه  در هفتـه، بـرای آموزش مفاهیم آمادگی جسمانی برای دانش آموزان در طول سال کافی نمی باشد[3].

هر ساعت آموزشی در آموزش و پرورش 45 دقیقـه تعریـف شـده اسـت ودر سـالهای گذشـته درس تربیت بدنی در یک جلسه 90 دقیقه ای در هفته برگزار می شد ودر حال حاضر  مواد درسـی در مدارس نیز به صورت یک جلسه 2 ساعته آموزشی برگزار می شود.

از موارد قابل بحث و تحقیق که با افزایش ساعات درس تربیت بـدنی بوجـود آمـده اسـت مـی توان به دو مورد، یکی شیوه های برگزاری 3 ساعت درس تربیت بدنی در هفته ودیگـری  اینکـه، کـدام شیوه برگزاری می تواند بیشترین تاثیر را بر آمادگی جسمانی دانش آموزان داشـته باشـد ، اشـاره کـرد . برگزاری 3 ساعت درس تربیت بدنی می تواند به روش های  مختلـف صـورت پـذیرد  بطـور مثـال سـه

جلسه 45 دقیقه ای در هفته یا دو جلسه 90 و 45 دقیقه ای، کدام یک از شیوهای برگزاری 3 سـاعتدرس تربیت بدنی می تواند برقابلیتهای جسمانی دانش آموزان بهترین اثـر را داشـته باشـد ؟ لـذ ا، لازماست، تحقیقاتی صورت گیرد تا مشخص شود کدام شیوه مناسـب تـرین روش برگـزاری درس تربیـت بدنی می باشد وکدام شیوه برگزاری می تواند اثر مفیدی را روی آمادگی جسمانی دانش آموزان داشـته باشد. به همین علت ،تحقیق حاضر با این سؤالات روبرو است که افزایش یک ساعته درس تربیت بـدنی به همراه 2 ساعت فعلی چگونه باید به اجرا در آید، تا بر  آمادگی جسمانی دانش آموزان تـاثیر مثبتـی داشته باشد؟ و آیا نوع شیوه برگزاری تاثیری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان دارد؟            بر این اساس در این تحقیق، پژو هشگر بر آن است تا تـاثیر شـیوه هـای مختلـف برگـزاری 3 ساعت درس تربیت بدنی را بر آمادگی جسمانی  دانش آموزان پسر دوره راهنمائی مـورد بررسـی قـرار دهد.

1-3. اهمیت وضرورت تحقیق

تربیت بدنی و ورزش ، فرصت بسیار ارزشمند و مغتنم در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تـا در سـایه آن بتواننـد نیازهـای جسـمانی، روانـی، فیزیولـوژیکی، عـاطفی و اخلاقـی و … خـود پاسـخ دهند[10].آمادگی جسمانی از ارکان مهم و اساسی تربیت بدنی و ورزش است که همواره مـ ورد توجـه کلیه دست اندرکاران تربیت بدنی قرار دارد. این برنامه ها با تاثیرات مسـتقیم روی جسـم و روان افـراد به ارتقای جنبه های اقتصادی و بهداشتی جامعه کمک کرده و در ایجاد جامعه ای سالم موثر اسـت .در این راستا مدرسه می تواند با برنامه های آموزشی خود نقش و وظیفه مهمی ایفا نماید[11].

کودکان باید در فعالیتهای بدنی روزانه شرکت جویند و بدانند که فعالیت برای تندرسـتی آنهـا ضروری است. سالهای مدرسه فرصت مناسبی است تا علایـق آنهـا شـکل گیـرد، بـه طـوری کـه آنهـا بزرگسالان غیر فعالی نشوند[12] مطالعات انجام شده نشان می دهـد اگـ ر فعالیتهـای بـدنی در دوران کودکی به اندازه کافی نباشد، این روند به بیماریهای پوکی استخوان و بیماریهای قلبی- عروقی منتهی می شود[13].

 


مقطع : کارشناسی ارشد

دالود بخشی ازتاثیر شیوه های مختلف برگزاری سه ساعت درس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر دوره راهنمائی

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید