انتخاب صفحه

مقدمه

براساس مطالعات انجام شده برخلاف رشد افزون وسایل نقلیه موتوری درکشورهای درحال توسعه(ازجمله ایران) سطح اینی دراین کشورها درحال کاهش بوده وآمار تصادفات درحال افزایش است.دلایل وقوع این مشکل،زیاد ومتنوع است،ولیکن یکی ازدلایل آنرا میتوان عدم رعایت موارد مرتبط باایمنی درمراحل امکن سنجی،طراحی،ساخت وبهره برداری پروژه های راه وترافیک دانست که ماحصل آن پیدایش مقاطع حادثه خیز درشبکه راه ها،می باشد.محیط جاده به تنهایی یادرترکیب المان های جاده درسوانح تمرکز کرده وبابررسی وسنجش رسمی مراحل یک پروژه رایاترافیک یاهر پروژه دیگر میرتبط بااستفاده کنندگان راه،گزارشی ازپتانسیل حادثه خیزی وعلمکردآن ازنظرایمنی راه،بعنوان مقاطع حادثه نیزشناسایی شده،انجام گیرد.ازعناصرمهم بازرسی ومدیریت راه،میتوان از بازرسی ومدیریت روسازی راه(PMS) ،وبازرسی ومدیریت پل(BMS) ودیگر ابنیه فنی راه(تونل،بهمن گیر،دیوارحالی،گالری) نام برد.دراین مقاله علاوه برمعرفی روند بازرسی ایمنی راه به ویژه پل و بیان اهداف وهزینه های آن،تجربیات کشورهای پیشه دراین امر نظیر انگلستان نیوزیلند،استرالیا،آمریکا،کانادا وغیره،ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

1-1-هدف

براساس آمار ارائه شده توسط بانک جهانی هرساله بیش از 17/1 میلیون نفر درسوانح جاده ای می میرند وبیش از 10میلیون نفرمعلول وزخمی میشوند؛که ازاین مقادیر70درصد آن مربوط به کشورهای درحال توسعه است.همچنین این سازمان اعلام کرده است که تاسال2020 تصادفات جاده ای به رده سوم علت های اصلی مرگ ومیر ومعلولیت درجوامع بشری خواهدرسید.کاهش تعداد وشدت تصادف،هدف اصلی پروژه های ایمنی راه درسراسر جهان می باشد.سیستم حمل ونقل شامل،محیط راه،استفاده کنندان راه(عابرین پیاده،رانندگان،دوچرخه سواران وغیره) ووسایل نقلیه است.عموما گونه های مختفی ازشرایط محیطی،استفاده کنندگان راه وانواع وسایل نقلیه،بدون هیچگونه پیامد منفی درسیستم حمل ونقل باهمدیگر درتقابل می باشند.یک تصادف وقتی رخ میدهد که یک یاترکیبی ازاین عوامل باعث ضعف یاخرابی سیستم شود.تحقیقات انجام شده دراسترالیا سهم عوامل انسانی،وسیله نقلیه ومحیط راه تعیین نموده که درشکل1-1 نشان داده شده است.فرآیند بازرسی ایمنی روی سهم اجزا ومحیط راه درتصادفات،تمرکز میکند.باشناسایی مشکلات بالقوه ایمنی درحین مراحل اولیه یک پروژه،میتوان باصرف هزینه کم،طراحی رااصلاح نمود یاتغییر داد و درنتیجه تصادفات بالقوه حذف خواهندشد.

1-1-هدف     4

1-2-پیشینه تحقیق       5

1-3-بازرسی ایمنی راه         5

1-4-راحل فرایند بازرسی ایمنی راه       6

1-5-بازرسی ایمنی راه در مراحل پیشرفت یک پروژه           6

1-6-منابع بازرسی ایمنی راه         6

1-7-هزینه های بازرسی ایمنی راه ونسبت سودبه هزینه         7

تعیین مقدارF1

تعیین مقدارF1

فصل دوم:ایمنی درپل ها

2-1-هدف

راهسازی به همراه عملیاتی همچون خاکبرداری وخاکریزی همراه می باشد ودرطراحی مسیر همواره سعی میشود که ازنقاطی عبور شد که کمترین حجم عملیات خاکی ونیز کمترین فاصله بین درنقطه و سایر مشخصات(حداقل شعاع قوی،حداکث شیب طولی و….)مربوط به نوع راه که براساس آن طراحی میشود را داشته باشد.اما درمواقعی به موانع طبیعی(دره ها،رودخانه ها،گردنه ها و….) برخورد میکنیم که بایست ازآن موانع باحفظ مشخصات مسیر موردطرح،به نحوی عبور نمایم.هنگامی که مسیر برخط القعرها ویامحل رودخانه ها وآبروها ویاتقاطع های(راه،راه آهن و..) برخورد مینماید.به ناچار می بایست وضعیت عبوری قبلی درمحل رابا تمهیداتی حفظ نمود که اولین مورد ابنیه فنی،یعنی پل های مطرح میشود.همچنین درقسمت هایی ازطراحی مسیر که ازحمل خطا الراسی ها عبور مینماید که به دلایل مختلفی همچون شیب زیاد،طول و… می بایست قبل ازرسیدن به نقطه بالایی درخط الراس توسط خاکبرداری (ترانشه بری) ازاین مانع نیزعبور نمود اما به دلایلی همچون بالابردن حجم عملیات،طول زیاد،نقاط حادثه خیزو… می بایست باحفر تونل ازاین مانع عبور کرد که دومین ابنیه فنی مهم مطرح میشود.درزمینه راهسازی ابنیه های ساختن دیگری نیزمطرح میباشد،ازجمله:دیوارهای حائل دیوارهای ضامن،گالرها،بهمن گیرها،سیفون ها و… که باتوجه به اهمیت بسزایی موضوع ونقش کلیدی پل،درافزایش ایمنی جاده ای وکاهش تصادفات ازجهت عامل جاده ای:دراین تحقیق سعی دربررسی وضعیت این ابنیه مهم(پل).درهنگام بهره برداری ازلحاظ ایمنی قابلیت عبور ومرور درآنها پس ازگذشت مدتی ازآغاز بهره برداری باتین شاخص هایی به صورت جداگانه باوضعیت ایمن درهنگام طراحی واجرا مقایسه وبه دست آورد.پل های ازقسمت های مهم وپیچیده درزمینه مربوط به راهسازی می باشد ودرابعاد بزرگ جزء سرمایه های ملی(به دلیل میزان هزینه طراحی وساخت)محسوب میشوند.چنانکه ازقبل نیزاشاره گردید با توجه به شرایط مربوط به پل درطول مدت زمن بهره برداری درصورت ریاست نکردن نکات مربوطبه اینی به زمان بهره برداری به نقاط حادثه خیز ازنظر بالابودن شدت تصادفات ونرخ تصادف محسوب میگردد.ازاین رو درخصوص پل ازلحاظ پارامترهای دخیل درایمنی سدبررسی قرار میگیرد.

2-1-هدف         11

2-2-پل         12

2-2-1-تاریخچه پلسازی       12

2-2-2-تعاریف         12

2-2-3-تقسیم بندی سازه پل       12

2-2-4-طبقه بندی پل ها         13

2-2-5-عوامل موثر درایمنی پل ها       15

2-3-تصادفات       16

2-3-1-تاریخچه شاخص های ایمنی راه   16

2-4-مدل های ریاضی موجود درایمنی     18

2-4-1-روش جدید درایمنی     18

2-4-2-روش فرانتس وهمکاران   19

2-4-3-روش براد واوت   21

2-4-4-روش نیلسون 22

2-4-5-روش فینک وکرامر         23

2-4-6-روش تیلور وتامپسون   23

2-4-7-روش تارکو       24

2-4-8-روش نومن   25

2-4-9-روش هائر وپرساد   26

2-4-10-روشHSISا     27

2-4-11-روش سالیوان وهمسو   29

2-4-12-روش زجر     30

2-5-روش های بخش ایمنی     30

2-5-1-روش تعداد تصادفات     30

2-5-2-روش نرخ تصادفات           31

2-5-3-روش تعداد-نرخ       31

2-5-4-روش کیفیت-نرخ     32

2-5-5-روش وزارت راه ایالت جورجیا     33

2-6-متغیرهای موثر درمدل ایمنی مربوط به پل     35

2-7-تمهیدات ایمنی   37

2-7-1-تمهیدات ایمنی درمحدوده پل های پیاده رو بی شانه   37

2-7-2-پل های باریک(کم عرض)         38

2-7-2-1-شیوه های ایمنی سازی پل های باریک     38

2-7-2-2-عامل های اصلی درحادثه خیزی پلهای باریک   39

2-7-3-شاخص ایمنی پل     41

2-8-اندیس تصادفات  45

تقسیم بندی سازه پل ها

تقسیم بندی سازه پل ها

فصل سوم:مدیریت ونگهداری پل

3-1-هدف

مدیریت پل به عنوان یک موضوع هرچندسال گذشته درکشورما مطرح گردیده است.البته لازم به ذکر است که این بحث بصورت بسیار پراکنده درقدیم نیزمطرح بوده ولی چندان توجهی به آن نشده است.در این فصل سعی براین است که ابتدا اهمیت موضوع روشن گردد وسپس سیستم های قدیمی وجدید مدیریت ونگهداری پل ها مورد بررسی قرار گرفته است.کارهای انجام شده دربرخی ازکشورهای جهان مانند آمریکا و انگلستان و…بطور کامل موردبررسی قرارگرفته نرم افزارهای مورداستفاده دراین کشورها مطرح گردیده است.سپس به فعالیت های انجام شده درکشورمان اشاره شده است.که بیشترین این فعالیت ها توسط وزارت راه وترابری درمورد پل های راه آهن وپل های برق شهرساوه معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران درشهر تهران میتوان اشاره نمود.همانطور که میدانیم جهت ایجاد یک سیستم مدیریت ونگهداری بسیارقوی نیاز به بازرسی در دوره های متناوب وجود دارد که بایستی جهت این بازرسی های فرم های مناسب تهیه گردد که درپیوست یک نمونه ازاین فرم ها آورده شده است.همانطور که اشاره شد،ایجاد یک سیستم مدیریت ونگهداری قوی در کشور ضروری بنظر میرسد وبه راهکارهای ایجاد آن پرداخته خواهدشد.همانگونه که تمهیدات موثری جهت نگهداری آزمایشات کالبدی شهری وغیرشهری(شریان های حیاتی) وهمچنین مراکز امورثبات،آتشنشانی ها،بیمارستانها،مدارسی وغیره صورت میگیرد،مدیریت پل نیز به عنوان عنصری کلیدی درشبکه راه ها باید ازجایگاهی برجسته درامر مدیریت نگهداری شریان های حیاتی برخوردار گردد.پل های اعضای بسیار مهمی ازشبکه حمل ونقل می باشند.پل ها برای اطمینان ازاینکه بطور مرتب بازرسی وارزیابی قرار میگیرند،نیاز به مدیریت دارند تابا انجام عملیات نگهداری وتعمیرات مناسب،سطح عملکرد موردنظر رادرطول عمر خود داشته باشند.علیرغم وجود پل های متدد وبزرگی که درطی پنجاه سال گذشته درکشور ساخته شده است وروز به روز درحال افزایش است هنوز دستورالعمل خاصی درزمینه بازرسی پل ها وآموزش نیروهای متخصص برای این امر تدوین نشده است وحال اینکه درسایر کشورها این موضوع دردستور کاربوده وراهنمایی های لازم تهیه شده است.

3-1-هدف   47

3-2-شناخت سیستم های مدیریت ونگهداری پل   48

3-2-1-کلیات     48

3-2-2-تعریف مدیریت پل(BMS)ا     51

3-2-3-مدل های مدیریت پل(BMS)ا       55

3-2-4-برخی مفاهیم اساسی ومهم مرتبطبادانش مدیریت پل         56

3-2-4-1-اولویت بندی وتخصیص بودجه   56

3-2-4-2-مدل های پیش بینی   56

3-2-4-3-مدل های هزینه 57

3-2-4-4-مدل زنجیری مارکوف   57

3-2-4-5-اندیس شرایط پل     57

3-3-تاریخچه موضوع ونحوه شکل گیری ومراحل تکمیل آن   57

3-3-1-کلیات     57

3-3-2-سیستم های جدید مدیریت پل     62

3-3-3-سیستم های جدید مدیریت پل       62

3-3-3-1-سیستم ورود برای یکBMSا     65

3-3-3-2-اجزایBMSا           66

3-3-3-3-مرحله شروع   66

3-3-3-4-مرحله بازرسی   67

3-3-3-5-مرحله نگهداری   68

3-3-3-6-مرحله مالی   69

3-3-3-7-مرحله مدیریت   69

3-3-3-8-پایگاه داده ها   69

3-3-3-9-کارکنان   69

3-4-سیستم های مدیریت پل درکشورهای توسعه یافته     70

3-4-1-تاریخچه بازرسی پل درآمریکا وسایر کشورهای توسعه یافته       70

3-4-2-مروری بر فعالیت های انجام شده دردنیا واهم موارد مرتبط باBMSا       71

3-4-2-1-سیستم مدیریت پل دربسیاری از کشورهای جهان   71

3-4-3-نمونه های ازBMSا           71

3-4-4-سطوح مختلف اجرای سیستم مدیریت پل ومراجع مسئول   82

3-4-5-ویژگی مشترک نرم افزاری سیستم های مدیریت پل کشورهای مختلف   82

3-5-بررسی فعالیت های انجام شده درداخل کشور 83

3-5-1-بررسی فعالیت های انجام شده درشورای عالی فنی وخلاصه آن     83

3-5-2-بررسی فعالیت های انجام شده درسازمان راهداری   83

3-5-2-1-کارهای انجام یافته بعدازانعقاد قرارداد   86

3-5-3-بررسی فعالیت های انجام شده درپژوهشکده حمل ونقل       87

3-5-4-بررسی فعالیت های انجام شده درراه آهن جمهوری اسلامی ایران   89

3-5-5-بررسی فعالیت های انجام شده درادارات کل راه وترابری     90

3-5-6-بررسی فعالیت های انجام شده درمعاونت فنی شهرداری تهران       91

3-5-7-تهیه بانک اطلاعات فعالیت های انجام شده دردانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی         91

3-6-تهیه شناسنامه فنی جهت مدیریت ونگهداری پل ها     91

3-6-1-مدول های مدیریت پل(BMS)ا     92

3-6-1-1-شناخت وضعیت موجود     92

3-6-1-2-بازرسی 92

3-6-1-3-تعیین ظرفیت باربری واولویت بندی   92

ساختار شماتیک آزمایش شکست

ساختار شماتیک آزمایش شکست

فصل چهارم:بازرسی غیرمخرب

4-1-هدف

پس از بازرسی بصری شرایط عمومی یک پل،معمولا انجام آزمایش های غیرمخرب جهت گسترش فرایند تشخیص وردیابی اسیب پل مورد نیاز می باشد.این امر خصوصا درهناگم تشخیص خرابی های بالقوه دراعضای پل اهمیت پیدا مینماید.مقوله آزمایش های غیرمخرب به این معنی است که سازه پل دچار خرابی وآسیب عمومی نگشته اگر چه گاهی عضوی یاقسمتی ازسازه پل درخلال آزمایش دچار آسیب وشکست میشود.آزمایش های مذکور معمولا جهت تعیین مواردزیرانجام میشوند:

-کیفیت فیزیکی مصالح

-محل قرارگیری ووسعت خرابی های پنهان درسازه،اعضا وسطح مشترک مصالح

آزمایش های غیرمخرب عموما بصورت درجا اجرا شده واطلاعات تکمیلی برای مهندس فراهم آورده وتصمیم گیری درخصوص عملیات اصلاحی وبهسازی راتسهیل میبخشند.برخی از آزمایش های مذکور درحین عملیات عادی بازرسی قابل انجام بوده وبرخی دیگر نیاز به پیش بینی عملیات ارزیابی و بازرسی قابل انجام بوده وبرخی دیگر نیاز به پیش بینی عملیات ارزیابی وبازرسی ویژه ای دارد.استفاده ازبرخیز ابزار ووسایل مندرج دراین فصل تخصص و مهارت ویژه ای را میطلبد ومعمولا تنها توسط اپراتورهای آموزش دیده وماهر قابل انجام می باشد.درحین آزمایش انواع داده ها اندازه گیری وثبت گشته ومتعاقبا توسط مهندسین پل باز خوانده شده وتبدیل به داده ها باارزش وقابل استفاده در تصمیم گیری وعملیات تعمیر وبازسازی پل میگردند.

4-1-هدف       94

4-2-اعضای بتنی   94

4-2-1-ابزار ووسایل تحلیل خوردگی وفرسایش   95

4-2-2-اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن   98

4-2-3-موقعیت یاب های میلگرد بتن   101

4-2-4-آزمایش اولتراسونیک 102

4-2-5-چکشی انعکاسی   109

4-2-6-آزمایش کربوناسیون 110

4-2-7-آزمایش نفوذپذیری 112

4-2-7-1-نفوذها       112

4-2-7-2-نفوذهوا وآب 114

4-2-8-مقاومت کشش بتن     116

4-2-9-ابزارهای بررسی خرابی درونی       117

4-2-10-رادار تکانه ای 119

4-2-11-دمانگاری فروسرخ   121

4-2-11-1-موارد سطحی       121

4-2-11-2-عرشه پل     122

4-2-12-آندوسکوپی     123

4-2-13-بازگشت ضربه     125

4-2-14-پرتونگاری 126

4-2-15-مغزه گیری   1236

4-2-15-1-چگال بتن     128

4-2-15-2-مقاومت فشاری   128

4-2-15-3-مقاومت کششی مستقیم     128

4-3-فولاد   130

4-3-1-آزمایش اولتراسونیک   131

4-3-2-بازرسی ذرات مغناطیسی(MPI)ا   132

4-3-3بازرسی نفوذمایع(LPI)ا   135

4-3-4-پرتونگاری     136

4-3-5-ابزارهای سنجش ضخامت فلزات     137

4-3-5-1-ضخامت سنجی بااولترا سونیک       137

4-3-5-2-مقیاس ورنیه   138

4-3-6-سایر آزمایش ها     139

4-4-پل های دارای مصالفح بنایی 139

4-4-1-آزمایش ضربه چکش         140

4-3-2-مغزه گیری     140

4-4-3-رادار تکانه ای   140

نمونه اعلام محو شانه همسطح درپل پیاده رودار بی شانه،ازطریق نصب علائم درمسیر مستقیم

نمونه اعلام محو شانه همسطح درپل پیاده رودار بی شانه،ازطریق نصب علائم درمسیر مستقیم

فصل پنجم:راه حل کلی برای سیستم های مدیریت پل

5-1-هدف

کارهای تحقیقاتی محدودی برای بررسی موضوع مدیریت پل براساس یک مبنای جامع انجام شده است.Po ntis بعنوان نمونه از پیشرفته ترین BMS های تکمیل شده،درفصل سوم مرور شد.بااین وجود،اولین گام واقعی درایجاد وارائه یک BMS جامع بود.به منظور برطرف کردن نقایصPontis وتامین خواسته های مورد نیاز یکBMS،چارچوب جامعی توسط حسنی(1995) ارائه گردید که دراین فصل به طور کامل تشریح میشود.چارچوب ایجاد شده روش های موجود برای مدیریت پل را گردآوری کرده اصول خاصی رانیز ازمدیریت روسازی اقتباس کرده ومدول های جدید را بنیان می نهد.هدف اصلیBMS، گردآوری تمام فعالیت های پل به صورتی است که منابع موجود راباموثرترین شیوه به کاربندد.دراین پایان نامه،فعالیت های پل به دوگروه اصلی تقسیم میگردد:پروژه های مرمت و بازسازی(تمیر)وفعالیت های نگهداری،پروژه های تعمیر شامل جایگزینی کل ی پل یاهر فعالیتی به منظور بالابردن سطح سرویس کلی آن است.فعالیت های نگهداری،فعالیت هایی است که میتواند توسط پرسنل ادارات نگهداری انجام شود.هدف از این سیستم تخصیص اعتبار ومنابع موجود به پروژه های R&R وفعالیت های نگهداری و تعیین زمان بهینه برای انجام هرپروژه یافعالیت درطی یک دوره زمانی خاص است.دراین سیستم تاثیر پروژه های تعمیر برروی فعالیت های نگهداری درنظر گرفته خواهدشد.این سیستم ممکن است برای مدیریت یک شبکه ازپل ها به صورت یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری درنظر گرفته شود.دراین فصل،مدول های اصل ارائه شده این سیستم باتعیین وظایف وتاثیرات متقابل بین آنها توصیف میشود.شکل5-1 چارچوب این BMS رانشان میدهد.این سیستم شامل نه مدول اصلی زیر است:

1)مدول پایگاه اطلاعات

2)مدول پیش بینی

3)مدول سطح سرویس

4)مدول خبره تعمیر

5)مدول تحلیل گزینه

6)مدول بهینه سازی شبکه

7)مدول خبره نگهداری

8)مدول بهینه سازی نگهداری

9)مدول کنترل بهنگام کردن

5-1-هدف 142

5-2-مدول پایگاه اطلاعات   144

5-3-مدول پیش بینی       145

5-4-مدول سطح سرویس   147

5-5-مدول خیره تعمیر   148

5-6-مدول تحلیل گزینه       149

5-7-مدول بهیه سازی شبکه تعمیر   157

5-8-مدول خیره نگهداری   159

5-9-مدول بهینه سازی نگهداری 161

5-10-مدول کنترل وبهنگام کردن   161

نمونه اعلام محوشانه همسطح درپل پیاده رو دار بی شانه،ازطریق نصب علائم درمسیر پیچ دار

نمونه اعلام محوشانه همسطح درپل پیاده رو دار بی شانه،ازطریق نصب علائم درمسیر پیچ دار

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

6-2-2-1-خط مشی کلی واهداف

هدف اصلی این سیاست باید ارضاء کننده نیازهای مصرف کنندگان امکانات بزرگراه ها،درحال حاضر ودرطی عمر مفید آنها باشد.یک چنین اهداف بلندمرتبه نیازمند یک سیستم پیش بینی موثر برای انجام ارزیابی قابل اعتمادی ازالگوها وحجم های ترافیک آینده وآسیب های وارده برجاده ها وپل ها می باشد.اهداف استراتژیک مراجع مسئول پل ها وبزرگراه ها میتواند به صورت زیر بیان شود:

-اطمینان ازجریان روان ترافیک باکمترین الزام برای تعمیرات

-حصول استانداردهای بالای ایمنی

-حصول استاندارد های بالای زیست محیطی

-کمینه کردن ساخت وسازونگهداری

6-1-2-خلاصه ونتیجه گیری فصل دوم       165

6-2-خلاصه ونتیجه گیری فصل سوم      165

6-2-1-جمع بندی فعالیت های انجام شده،بررسی ضعف ها وکمبودها باموارد لازم جهت تهیه طرح جامعBMS کشور     166

6-2-2-ارائه راهکارها وتعریف پروژه های تحقیقاتی لازم       168

6-2-2-1-خط مشی کلی واهداف     168

6-2-2-2-راهکار اجرائی جهت راه اندازی سامانه مدیریت پل درکشور     169

6-2-3-نتایج     170

6-3-پیشنهادات وملاحظات فصل چهارم   170

6-4-خلاصه ونتیجه فصل پنجم     171

6-4-1-خلاصه فصل پنجم 171

6-4-2-نتایج فصل پنجم   171

6-4-3-پیشنهادات فصل پنجم 172

نمونه ای از اندوسکوپ وتنظیمات مربوطه

نمونه ای از اندوسکوپ وتنظیمات مربوطه

فصل هفتم:پل های معروف دنیا

7-1-مشخصات چندپل مشهور جهان   175

7-2-تعدادی ازپل های حیرت انگیز دنیا   180

7-3-تصاویر ازساخت تدریجی یک پل     192

7-4-پل کابلی استانبول   198

7-5-تصاویری ازپل ارتباطی بین سوئد ودانمارک   200

7-6-تصاویری ازپل های ژاپن   202

7-8-طولانی ترین پل آبی جهان   203

7-9-عکس هایی ازخرابی یک پل 205

پیوست ها   208

فهرست منابع فارسی   224

فهرست منابع لاتین       225

سایت های اطلاع رسانی   227

چکیده انگلیسی     228

نمونه هدایت ترافیک درنزدیکی پل باریک(یک خط) مسیر مستقیم

نمونه هدایت ترافیک درنزدیکی پل باریک(یک خط) مسیر مستقیم

فهرست جدول ها

2-1-رابطه بین سطح اعتماد وعدد نرمال     33

2-2ضرایب تعیین شاخص ایمنی پل     43

4-1-ریسک خوردگی   97

4-2-محدوده مقاومت الکتریکی بتن     100

4-3-رابطه بین سرعت پالس وکیفیت بتن   104

4-4-کلاس های کیفیت پوشش بتن براساس مقادیر نقوذپذیری هوا     113

4-5-کلاس های کیفیت پوشش بتن براساس نفوذپذیری هوا   114

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست شکل ها

1-1-عوامل سهم درتصادفات     4

1-2مراحل فرآیند بازرسی ایمنی راه     7

1-3-نمای کلی فرآیندهای مربتط بامراحل مختلف یک پروژه وهمچنین راه های موجود     8

2-1-تقسیم بندی سازه پل         13

2-2-نمونه اعلام محوشانه همسطح درپل پیاده روبی شانه،ازطریق نصب علائم درمسیر مستقیم     37

2-3-نمونه اعلام محو شانه همسطح درپل پیاده روبی شانه،ازطریق خط کش درمسیر مستقیم     38

2-4-نمونه اعلام محو شانه همسطح درپل پیاده رو بی شانه،ازطریق نصب علائم درمسی پیچ دار 38

2-5-نمونه هدایت ترافیک کرد درنزدیکی پل باریک(یک خطی مسیرمستقیم)       40

2-6-نمونه هدایت ترافیک درنزدیکی پل باریک(یک خطی درمسیر پیچ دار)     41

2-7-تعیین مقدار F-1ا       42

2-8-مثال هایی ازمحاسبه پیوستگی شیب   44

2-9-مخفی تغییراتی شاخص ایمنی پل،بامیزان سرعت مناسب   44

3-1-پلPont du Gardا     51

3-2-خلاصه اصولBMSا       55

3-3-شش مرحله اساسی درطول عمر پل   58

3-4-سیستم برگردان   60

3-5-صفحه او کارت ثبت پل       63

3-6-صفحه دوم کارت ثبت پل     64

3-7-شکل شماتیک سیستم پایه مدیریت پل     65

3-8-سیستم مدیریت پل درFininsh RWAا         72

3-9-سیستم مدیریت پل درایالت پنسیلوانیا   74

3-10-المان های تشکیل دهندهTDRا      75

3-11-سیستمHISMISا     77

3-12-COSMOS ارتقاء یافته   78

3-13-سیستم مدیریت پل درآفریقای جنوبی     79

4-1-نمونه ای ازتنظیمات روش اندازه گیری پتانسیل به روی نیم سلولی     96

4-2-الف)دستگاه اندازه گیری متداول ب)نمودار پتانسیل     99

4-3-نمایی ازدستگاه اندازه گیری مقاومت خروجی گرانکی مربوطه   101

4-4-نمایی ازدستگاه موقعیت یاب میلگردها به همراه صفحه نمایش مربوطه   102

4-5-دستگاه آزمایش اولتراسونیک بتن   103

4-6-حالات انتشارالف)مستقیم ب)نیم مستقیم پ)غیرمستقیم   105

4-7-(الف،ب وپ) نمودارهای نشان دهنده رابطه بین مقاومت،سن ومدول گسیختگی بتن       107

4-8-(الف وب) دستگاه های آزمایش اولتراسونیک سبک وتامل حمل(درجا و درآزمایشگاه)   108

4-9-چگش انعکاسی 110

4-10-نتایج آزمایی کربوناسیون 111

4-11-نموگرام مورد استفاده جهت تعیین کلاس کیفیت بتن مرطوب   113

4-12-مراحل انجام آزمایشFigg اصلاح شده   115

4-13-نمایی ازابزار و وسایلFigg درحین عملیات   115

4-14-دستگاه آزمایش کششی سطحی 116

4-15-ساختار شماتیک آزمایش شکست   117

4-16-نمودارهای کالیبراسیون برای مصالح دانه ای طبیعی   118

4-17-اصول عملیاتی دادار تکانه ای 119

4-18-نمایی عمومی ازخروجی رادار تکانه ای 120

4-19-تفسیر خروجی رادار تکانه ای   120

4-20-اصول عملیات دمانگاری فروسرخ   122

4-21-(الف وب):نمونه از ازآندوسکوپی وتنظیمات مربوطه     124

4-22-ساختار عمومی آزمایش بازگشت ضربه   125

4-23-تنظیمات کلی آزمایش مغزه گیری ازبتن   127

4-24-تنظیمات آزمایش مقاومت فشاری یک نمونه استوانه ای 129

4-25-تنظیمات معمول جهت آزمایش کششی یک نمونه استوانه ای       130

4-26-ناخالصی های ومعایب فولاد 131

4-27-تنظیمات نمونه قرارگیری جگرها درآزمایش جوش       132

4-28-استفاده ازجگرهای بااغتشاش پایین     133

4-29-ردپای خرابی بابهره گیری ازMPIا       134

4-30-نمونه از ازتنطیماتMPI دریک پل 134

4-31-اعمال مایعات نافذبه سطح جهت ردیابی خرابی های سطحی 135

4-32-اصول روش پرتونگاری   137

4-33-الف) اصول وب)وسیله اندازه گیری ضخامت به روش اولتراسونیک     138

5-1-چارچوب سیستم مدیریت پل پیشنهادی(Hosny,1995)ا   144

5-2-قسمت های اصل فرآیند ساخت سیستم خبره(Waterman,1986)ا       148

5-3-تعیین هزینه های سفر نسبت به سرعت وسیله نقلیه(Hoasand Huson,1978)ا         153

5-4-نیمرخ های هزینه برای گزینه(A)ا   154

5-5-نیمرخ هزینه برای گزینه(B)ا   155

5-6-مراحل تهیه پرونده ورودی بهینه سازی شبکه تعمیر(Hosny,1995)ا 158

5-7-اجزاء تشکیل دهنده مدول خبره نگهداری(Hosny,1995)ا   160

7-1-پل واسکودوگاما   175

7-2پل ویکتور امانوئل           176

7-3-پل کوئینز بورو     177

7-4-پل کوئینز بورو   177

7-5-پل هرناندو دسوتو 178

7-6-پل فورت پیت 179

7-7-پل گلدن گیت،سانفرانسیسکو   180

7-8-پل کورونادو،سن دیاگو   181

7-9-پل تاور،لندن       182

7-10-پل میلو،دره ی ترن 183

7-11-پل گیت شید   184

7-12-پل برینگ استریت   184

7-13-پل ارسموسبرگ   185

7-14-پل کینتایکو   185

7-15-پل پنته وکیو     186

7-16-پل کابلی ارساند     187

7-17-پل لنگری تسینگما،هنگ کنگ     188

7-18-پل سیدنی هاروبور،سیدنی 188

7-19-پل بوسفروس،استانبول         189

7-20-پل آکاشی،ژاپن         190

7-21-پل هنگژو،چین 191

7-22-پ مگدبرگ واتر 191

7-23-ساخت تدریجی یک پل       193

7-24-ساخت تدریجی یک پل     194

7-25-ساخت تدریجی یک پل   195

7-26-ساخت تدریجی یک پل     196

7-27-ساخت تدریجی یک پل     197

7-28-ساخت تدریجی یک پل         198

7-29-پل کابلی استانبول     199

7-30-پل ارتباطی بین سوئد ودانمارک     200

7-31-پل ارتباطی بین سوئد ودانمارک     201

7-32-پل های ژاپن         202

7-33-پل های ژاپن       203

7-34-طولانی ترین پل آب جهان       204

7-35-تخریب پل درمینیاپولیس آمریکا         205

7-36- تخریب پل درمینیاپولیس آمریکا         205

7-37- تخریب پل درمینیاپولیس آمریکا         206

7-38- تخریب پل درمینیاپولیس آمریکا         207مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان